NORME TEHNICE din 28 februarie 2002privind calitatea apelor de suprafaţa care necesita protecţie şi ameliorare în scopul sustinerii vieţii piscicole
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 22 martie 2002   +  Articolul 1Prezentele norme tehnice reglementează condiţiile de calitate a apelor de suprafaţa identificate de autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor ca necesitand protecţie şi ameliorare în scopul sustinerii vieţii piscicole. Ele nu se aplică apelor din amenajările piscicole naturale sau artificiale utilizate pentru creşterea intensiva a pestilor.  +  Articolul 2În scopul aplicării prezentelor norme tehnice se definesc următorii termeni: a) ape salmonicole - acele ape care permit sau ar putea permite dezvoltarea populatiilor de peşti aparţinând speciilor de salmonide, precum pastravul (Salmo trutta), lipanul (Thymallus thymallus) sau speciilor de coregoni (Coregonus); b) ape ciprinicole - acele ape care permit sau ar putea permite dezvoltarea populatiilor de peşti aparţinând speciilor de ciprinide (Cyprinidae) sau altor specii, cum ar fi stiuca (Esox lucius), bibanul (Perca fluviatilis); c) imbogatirea naturala - procesul prin care, în absenta intervenţiei omului, apele primesc din sol anumite substanţe aflate în compozitia acestuia.  +  Articolul 3Indicatorii de calitate aplicabili apelor salmonicole şi ciprinicole stabilite de autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor, precum şi metodele de analiza şi frecventa minima de prelevare şi măsurare sunt prezentate în anexele nr. 1 şi 2.  +  Articolul 4Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor, împreună cu autoritatea publică centrala care răspunde de pescuit şi acvacultura, va identifica şi va cataloga, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, apele salmonicole şi apele ciprinicole care fac obiectul prezentelor norme tehnice. Ulterior autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor poate identifica şi cataloga şi alte astfel de categorii de ape şi poate revizui lista acestor ape la apariţia unor factori neprevazuti la data desemnării iniţiale.  +  Articolul 5Pentru a se asigura conformarea calitativă a apelor salmonicole şi ciprinicole desemnate autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor va stabili programe de măsuri, astfel încât fiecare apa identificata şi catalogata să se conformeze condiţiilor de calitate prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 în decurs de 5 ani de la identificare şi catalogare, luând în considerare observaţiile conţinute în coloanele R şi O din anexa nr. 1.  +  Articolul 6În scopul implementarii prevederilor art. 5 se va considera ca apele identificate şi catalogate se conformează prevederilor prezentelor norme tehnice dacă probele prelevate şi analizate din aceste ape cu frecventa minima conformă anexei nr. 1, în acelaşi punct de prelevare şi de-a lungul unei perioade de 12 luni, arata ca din punct de vedere calitativ apele se conformează atât cu valorile limita stabilite în anexa nr. 1, cat şi cu observaţiile conţinute în coloanele R şi O ale anexei nr. 1, pentru: a) 95% din probele prelevate, pentru indicatorii de calitate: pH, CBO(5), amoniac, amoniu total, nitriti, clor total rezidual, zinc total şi cupru dizolvat. Atunci când frecventa de prelevare este mai redusă de o dată pe luna, trebuie respectate valorile limita menţionate în anexa nr. 1 pentru toate probele; b) procentele enumerate în anexa nr. 1 pentru indicatorii de calitate: temperatura şi oxigenul dizolvat; c) concentraţia medie stabilită pentru indicatorul suspensii solide.  +  Articolul 7Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor, prin unităţile sale teritoriale, este responsabilă pentru desfăşurarea activităţii de prelevare şi analiza a probelor cu o frecventa corespunzătoare cerinţelor anexei nr. 1.  +  Articolul 8Metodele de referinţa pentru analiza parametrilor sunt prezentate în anexa nr. 1. Acolo unde nu se pot aplica metodele de referinţa se vor lua măsuri ca rezultatele analizelor să fie comparabile cu cele care ar putea rezultă din aplicarea metodelor de referinţa.  +  Articolul 9Atunci când datele deţinute de autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor confirma creşterea substantiala, mai mult decât ar putea rezultă din aplicarea valorilor limita stabilite în anexa nr. 1, a calităţii apelor salmonicole şi ciprinicole identificate, aceasta poate decide reducerea frecvenţei de prelevare a probelor. Atunci când nu exista fenomene de poluare sau riscuri pentru deteriorarea calităţii apelor, autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor poate decide încetarea activităţii de prelevare şi analiza a probelor.  +  Articolul 10Dacă din analiza probelor rezultă ca valoarea stabilită în anexa nr. 1 pentru unul sau mai mulţi indicatori nu se respecta, autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor va stabili dacă aceasta este rezultatul unui fenomen natural sau al unei poluari şi va adopta măsurile adecvate de refacere a calităţii apei, în conformitate cu prevederile art. 5.  +  Articolul 11Punctele exacte de prelevare, distanta de la acestea până la cel mai apropiat punct unde sunt evacuati poluanti şi adâncimea la care se vor preleva probele vor fi adaptate la condiţiile de mediu particulare, în concordanta cu metodele de prelevare şi măsurare indicate în anexa nr. 1.  +  Articolul 12Atunci când apele salmonicole şi ciprinicole traverseaza sau formează frontiera dintre România şi statele vecine, identificarea şi catalogarea, precum şi monitorizarea acestora se vor realiza prin consultări cu autorităţile competente din statele respective.  +  Articolul 13Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor poate decide renunţarea la aplicarea condiţiilor de calitate impuse de prezentele norme tehnice: a) în situaţiile constatării depăşirii unor valori ale anumitor indicatori de calitate, marcati cu indicaţia (0) în anexa nr. 1, datorate desfăşurării unor fenomene meteorologice periculoase sau condiţiilor geografice speciale; b) atunci când apele identificate se imbogatesc în mod natural cu anumite substanţe, ducand la nerespectarea valorilor stabilite în anexa nr. 1.  +  Articolul 14Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.  +  Anexa 1    -------la normele tehnice------------------                                     LISTA            cuprinzând indicatorii de calitate, metodele de analiza                     şi frecventa de prelevare şi măsurare
     
    LISTA  cuprinzând indicatorii de calitate, metodele de analiză şi frecvenţa de prelevare şi măsurare
                           
    Nr. crt.Indicatorul de calitateApe salmonicoleApe ciprinicoleMetoda de analizăFrecvenţa minimă de prelevare şi măsurareObservaţii
    RORO
    1.Temperatura (°C)1. Temperatura măsurată în aval de punctul de descărcare a apelor poluate termic (la extremitatea zonei de difuzie) nu trebuie să depăşească temperatura mediului neafectat de poluare cu mai mult de:TermometrieO dată pe săptămână, atât în amonte, cât şi în aval de punctul de descărcare a apelor poluate termicSe vor evita variaţiile dese ale temperaturii apelor.
          1-5°C   3°C    
        Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor poate decide derogări limitate pe anumite zone geografice, în condiţii particulare, de la aceste valori, dacă poate proba că nu există consecinţe negative pentru dezvoltarea echilibrată a populaţiilor de peşti.      
        2. Deversările de ape poluate termic nu trebuie să cauzeze depăşirea temperaturilor următoare în aval de punctul de deversare (la extremitatea zonei de dispersie):      
          21,5 (0)   28 (0)      
          10 (0)   10 (0)      
        Limita de temperatură de 10°C se aplică numai în perioadele de înmulţire a speciilor care au nevoie de ape reci pentru reproducere şi numai acelor ape care pot conţine asemenea specii. Limitele de temperatură pot fi, de altfel, depăşite pentru o perioadă de 2% din an.      
    2.Oxigenul dizolvat (mg/l O2)50% > 950% > 950% > 850% > 7Metoda Winkler sau metoda electrochimică (cu electrozi ion-selectivi)Lunar, minimum o probă reprezentativă, în condiţiile caracteristice de conţinut redus de oxigen din ziua prelevării probei. Totuşi, acolo unde se presupune existenţa unor variaţii zilnice mari, trebuie prelevate minimum două probe de apă.  
      100% >7Atunci când concentraţia de oxigen dizolvat scade sub 6 mg/l, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor trebuie să probeze că această situaţie nu va avea consecinţe negative pentru dezvoltarea echilibrată a populaţiilor de peşti.100% >5Atunci când concentraţia de oxigen dizolvat scade sub 4 mg/l, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor trebuie să probeze că această situaţie nu va avea consecinţe negative pentru dezvoltarea echilibrată a populaţiilor de peşti.  
    3.pH   6-9 (0)1)   6-9 (0)1)Metoda electrometrică cu două soluţii de calibrare, preferabil de pe acelaşi mal al apei şi cât mai aproape de locul de unde se va preleva probaLunar  
    4.Suspensiile solide (mg/l)< 25 (0)   <25 (0)   Filtrarea prin membrană de 0,45 μm sau prin centrifugare (minimum 5 minute, cu o acceleraţie medie de 2.800-3.200 rot./min.), uscare la 105°C şi cântărire   Valorile indicate reprezintă concentraţiile medii şi nu se aplică suspensiilor solide care au proprietăţi chimice negative pentru mediul acvatic. Inundaţiile sunt fenomene care pot cauza în mod deosebit concentraţii ridicate ale particulelor solide.
    5.CBO5 (mg/l O2)< 3   < 6   Determinarea conţinutului de oxigen cu metoda Winkler, înainte şi după 5 zile de incubaţie, a probelor în condiţii de lipsă totală de radiaţie luminoasă, la 20 ± 1°C (nu trebuie inhibată nitrificarea)    
    6.Fosfor total (mg/l P)         Spectrofotometrie cu absorbţie moleculară   În cazul lacurilor cu adâncimea medie între 18 şi 300 m se va aplica următoarea formulă: L <10(Z/Tw) (1+Tw1/2), în care: L=încărcarea în fosfor, exprimată în mg P/m2 de suprafaţă de lac într-un an; Z= adâncimea medie a lacului, în metri; Tw=timpul teoretic de reîmprospătare totală a lacului, în ani. În alte cazuri se vor considera drept valori de indicaţie pentru reducerea eutrofizării valorile limită de 0,2 mg/l pentru apele salmonicole, respectiv de 0,4 mg/l pentru cele ciprinicole, exprimate în ioni PO43-
    7.Nitriţi (mg/l NO2)< 0,01-< 0,03-Spectrofotometrie cu absorbţie moleculară    
    8.Fenoli (mg/l C6H5OH)-2)   2)Organoleptic    
    9.Hidrocarburi-3)   3)Vizual OrganolepticLunar  
    10.Amoniac neionizat (mg/l NH3)< 0,005< 0,0250,0050,025Spectrofotometrie cu absorbţie moleculară, utilizând albastru de indofenol, sau cu metoda Nessler pentru determinarea pH şi a temperaturiiLunarValorile limită pentru amoniu pot fi depăşite de-a lungul unei zile sub forma unor creşteri minore.
    Cu rolul de a diminua riscul creşterii toxicităţii datorate NH3 a consumului de oxigen datorat nitrificării şi eutrofizării, concentraţia de amoniu total nu va depăşi următoarele valori:
    11.Amoniu total (mg/l NH4+)< 0,04<14)< 0,2<14)
    12.Clor total rezidual (mg/l Cl2)-< 0,005   < 0,005Metoda DPD (cu dietil-p- fenilendiamină)LunarValorile din coloana O corespund cu pH = 6. La pH mai mare pot fi acceptate concentraţii mai mari de clor total.
    13.Zinc total (mg/l Zn)   < 0,3   < 1,0Spectrometrie cu absorbţie atomicăLunarValorile din coloana O corespund unei durităţi a apei de 100 mg/l CaCO3.
    Pentru nivelurile de duritate între 10 şi 500 mg/l CaCO3 valorile limită corespunzătoare sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele tehnice.
    14.Cupru dizolvat (mg/l Cu)< 0,04   < 0,04   Spectrometrie cu absorbţie atomică   Valorile din coloana R corespund unei durităţi a apei de 100 mg/l CaCO3.
    Pentru nivelurile de duritate între 10 şi 300 mg/l CaCO3 valorile limită corespunzătoare sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele tehnice.
  *1) Variatiile artificiale de pH legate de valorile din situaţia neafectarii, care nu vor depăşi ± 0,5 unităţi de pH în cadrul limitelor 6-9, au sugerat ca aceste variatii nu cresc consecinţele negative ale altor substanţe prezente în apa.*2) Fenolii nu trebuie să fie prezenţi în ape în concentratii care să afecteze negativ gustul pestilor.*3) Produsele petroliere nu trebuie să fie prezente în ape în cantităţi care:- sa formeze o pelicula vizibila pe suprafaţa apei sau sa formeze un invelis al paturilor albiilor cursurilor de apa şi lacurilor;- sa induca un gust specific de produse petroliere la peşti;- sa producă efecte negative asupra pestilor.*4) În situaţiile excepţionale din punct de vedere climatic şi geografic şi în mod deosebit în cazul temperaturilor joase ale apei şi al nitrificarii reduse sau dacă autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor poate proba că nu exista consecinţe pentru dezvoltarea echilibrata a populatiilor de peşti, aceasta poate fixa valori mai mari de 1 mg/l.NOTĂ:Valorile indicatorilor de calitate enumerati în prezenta anexa presupun ca alţi indicatori, menţionaţi sau nu în aceasta anexa, sunt acceptaţi ca aflându-se în limitele reglementărilor în vigoare privind calitatea apelor. Aceasta implica în particular ca valoarea concentratiilor substanţelor periculoase în apa este redusă prin aplicarea prevederilor reglementărilor privind substantele periculoase în mediul acvatic.Acolo unde doua sau mai multe substanţe periculoase sunt prezente într-un amestec, efectele comune - aditive, sinergice sau antagoniste - pot fi semnificative.R = recomandareO = obligatorie (0) = derogări posibile.
   +  Anexa 2-------la normele tehnice------------------PROBLEME PARTICULAREprivind valorile limita la indicatorii Zn total şi Cu dizolvatZincul total - liber şi compuşi - corelat cu prevederile anexei nr. 1 la normele tehnice, nr. crt. 13, coloana "Observaţii"Concentraţia de Zn (mg/l Zn) pentru diferite valori ale duritatii apei între 10 şi 500 mg CaCO(3):
             
      Duritatea apei (mg/l CaCO3)
    1050100500
    Ape salmonicole (mg/l Zn)0,030,20,30,5
    Ape ciprinicole (mg/l Zn)0,30,71,02,0
  Cuprul dizolvat - corelat cu prevederile anexei nr. 1 la normeletehnice, nr. crt. 14, coloana "Observaţii"Concentraţia de Cu (mg/l Cu) pentru diferite durităţi ale apei între 10 şi 300 mg/l CaCO(3):
             
      Duritatea apei (mg/l CaCO3)
    1050100300
    Ape salmonicole (mg/l Cu)0,0051)0,0220,040,112
  *1) Prezenta pestilor în apele cu concentratii mai mari de Cu poate indica o predominanta a complecsilor organocuprici.-----------