ACORD din 25 iunie 1998privind adoptarea de reglementări tehnice mondiale aplicabile autovehiculelor, precum şi echipamentelor şi componentelor ce pot fi montate şi/sau utilizate pe autovehicule*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 25 martie 2002    ------------ Notă *) Traducere.COMISIA ECONOMICĂ PENTRU EUROPACOMITETUL TRANSPORTURILOR INTERIOAREPREAMBULPărţile contractante,decizand sa adopte un acord care vizează stabilirea la nivel mondial a unui proces pentru promovarea elaborării de reglementări tehnice mondiale care să asigure un înalt nivel de siguranţă rutiera, protecţie a mediului, eficienta energetica şi de protecţie împotriva furtului de autovehicule, precum şi pentru echipamentele şi componentele ce pot fi montate şi/sau utilizate pe autovehicule;decizand ca acest proces ar trebui, de asemenea, sa favorizeze armonizarea reglementărilor tehnice existente, recunoscând dreptul autorităţilor locale, naţionale şi regionale de a adopta şi de a aplica reglementări tehnice mai restrictive decât cele stabilite la nivel mondial, în domeniile sănătăţii, siguranţei rutiere, protecţiei mediului, eficientei energetice şi protecţiei împotriva furtului de autovehicule;fiind autorizate sa încheie un asemenea acord în virtutea lit. a) a primului paragraf din termenii de referinţa ai Comisiei Economice pentru Europa (CEE/O.N.U.) şi a art. 50 din cap. XIII al regulamentului sau interior;recunoscând ca prezentul acord nu prejudiciază drepturile şi obligaţiile părţilor contractante ce le revin din acordurile internaţionale referitoare la sănătate, siguranţa rutiera şi protecţia mediului;recunoscând ca prezentul acord nu prejudiciază drepturile şi obligaţiile părţilor contractante ce le revin din acordurile elaborate sub auspiciile Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC), inclusiv din acordul referitor la obstacolele tehnice în calea comerţului, şi propunandu-şi stabilirea de reglementări tehnice mondiale, în virtutea prezentului acord, ca baza pentru propriile reglementări tehnice, în conformitate cu aceste acorduri;propunandu-şi ca părţile contractante la prezentul acord sa utilizeze ca baza pentru propriile reglementări tehnice reglementările tehnice mondiale stabilite în baza prezentului acord;recunoscând importanţa ameliorării continue şi a realizării unor niveluri înalte de siguranţă rutiera, protecţie a mediului, eficienta energetica şi de protecţie împotriva furtului de autovehicule, a echipamentelor şi componentelor ce pot fi montate şi/sau utilizate pe autovehicule, precum şi avantajele potenţiale pentru comerţul internaţional, libertatea de alegere a consumatorilor şi preţul produselor, aflate într-o corelare din ce în ce mai strânsă în reglementările tehnice actuale şi viitoare, precum şi în normele lor conexe, pentru sănătatea publică, siguranţa rutiera şi bunăstarea generală;recunoscând dreptul guvernelor de a cauta şi de a aduce ameliorări la nivelul sănătăţii, siguranţei rutiere şi protecţiei mediului, precum şi de a hotărî dacă reglementările tehnice mondiale stabilite în baza prezentului acord corespund necesităţilor lor;recunoscând importantul efort de armonizare efectuat deja în baza Acordului din 1958;recunoscând interesul şi cunoştinţele specializate existente în diferite regiuni geografice privind problemele de siguranţă rutiera, protecţie a mediului, eficienta energetica şi de protecţie împotriva furtului de autovehicule şi metodele specifice pentru rezolvarea acestor probleme, precum şi valoarea acestui interes şi a cunoştinţelor specializate pentru elaborarea unor reglementări tehnice mondiale susceptibile de a facilita ameliorarile şi de a reduce divergenţele;dorind sa promoveze în ţările în curs de dezvoltare adoptarea unor reglementări tehnice mondiale recunoscute, ţinând seama de problemele şi de circumstanţele specifice ale acestor tari şi îndeosebi ale celor mai puţin dezvoltate dintre ele;dorind ca reglementările tehnice aplicate de părţile contractante să fie examinate corespunzător, prin proceduri transparente, în vederea elaborării de reglementări tehnice mondiale, şi ca o asemenea examinare sa includă analize comparative ale costurilor şi beneficiilor;recunoscând ca stabilirea de reglementări tehnice mondiale ce asigura un grad ridicat de protecţie va incuraja ţările sa decidă ca aceste reglementări le vor asigura protecţia şi eficienta care sunt necesare în cadrul jurisdicţiei lor;recunoscând impactul calităţii carburantilor vehiculelor asupra eficacitatii controlului ecologic al vehiculelor, sănătăţii umane şi asupra eficientei energetice şirecunoscând ca utilizarea de proceduri transparente are o importanţa deosebită pentru stabilirea de reglementări tehnice mondiale în virtutea prezentului acord, precum şi faptul ca aceste proceduri trebuie să fie compatibile cu procedurile de stabilire a reglementărilor ale părţilor contractante la prezentul acord;au convenit următoarele:  +  Articolul 1Obiectul1.1. Prezentul acord are ca scop:1.1.1. stabilirea unei proceduri mondiale prin care părţile contractante din toate regiunile lumii să poată elabora împreună reglementările tehnice mondiale privind siguranţa rutiera, protecţia mediului, eficienta energetica şi protecţia împotriva furtului autovehiculelor, precum şi echipamentele şi componentele ce pot fi montate şi/sau utilizate pe autovehicule;1.1.2. să asigure ca în elaborarea reglementărilor tehnice mondiale se iau în considerare în mod obiectiv şi atent reglementările tehnice existente ale părţilor contractante, precum şi reglementările CEE/O.N.U.;1.1.3. să asigure o considerare obiectivă a analizei celor mai bune tehnologii disponibile, a avantajelor acestora şi a raportului preţ/eficienta, potrivite, după caz, în elaborarea reglementărilor tehnice mondiale;1.1.4. să asigure transparenta procedurilor utilizate la elaborarea reglementărilor tehnice mondiale;1.1.5. sa realizeze niveluri înalte de siguranţă rutiera, protecţie a mediului, eficienta energetica şi protecţie împotriva furtului de autovehicule în comunitatea mondială şi sa garanteze ca măsurile luate în baza prezentului acord nu promovează şi nici nu conduc la o scădere a acestor niveluri pe teritoriul părţilor contractante, inclusiv la nivel local;1.1.6. sa reducă barierele tehnice în calea comerţului internaţional prin armonizarea reglementărilor tehnice existente ale părţilor contractante şi a reglementărilor CEE/O.N.U., precum şi prin elaborarea de noi reglementări tehnice mondiale referitoare la siguranţa rutiera, protecţia mediului, eficienta energetica şi de protecţie împotriva furtului de autovehicule şi la echipamentele şi componentele ce pot fi montate şi/sau utilizate pe autovehicule, în acelaşi timp cu atingerea unor înalte niveluri de siguranţă, de protecţie a mediului şi cu celelalte obiective definite mai sus; şi1.1.7. să asigure ca, atunci când sunt necesare niveluri alternative de siguranţă pentru facilitarea activităţii de reglementare a anumitor tari, în special tari în curs de dezvoltare, acestea sunt luate în considerare la elaborarea şi stabilirea reglementărilor tehnice mondiale.1.2. Prezentul acord trebuie să funcţioneze în paralel cu Acordul din 1958, fără ca autonomia instituţională a vreunuia dintre acestea să fie afectată.  +  Articolul 2Părţile contractante şi statutul consultativ2.1. Pot deveni părţi contractante ale prezentului acord ţările membre ale Comisiei Economice pentru Europa (CEE/O.N.U.), organizaţiile regionale de integrare economică înfiinţate de tari membre ale CEE, precum şi ţările admise la Comisia Economică pentru Europa cu titlu consultativ conform prevederilor paragrafului 8 al termenilor de referinţa ai CEE.2.2. Pot deveni părţi contractante ale prezentului acord statele membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite care iau parte la anumite activităţi ale CEE în virtutea prevederilor paragrafului 11 din termenii de referinţa ai Comisiei, precum şi organizaţiile regionale de integrare economică înfiinţate de aceste tari.2.3. Orice agenţie specializată şi orice organizaţie, inclusiv organizaţiile interguvernamentale şi cele nonguvernamentale, cărora li s-a oferit statut consultativ de către Consiliul Economic şi Social al Organizaţiei Naţiunilor Unite, pot participa în aceasta calitate la dezbaterile tuturor grupurilor de lucru, la examinarea oricărei probleme ce prezintă un interes special pentru respectiva agenţie sau organizaţie.  +  Articolul 3Comitetul executiv3.1. Reprezentanţii părţilor contractante vor constitui Comitetul executiv al prezentului acord şi se vor reuni cel puţin o dată pe an în aceasta calitate.3.2. Componenta şi Regulamentul interior al Comitetului executiv sunt prezentate în anexa B la prezentul acord.3.3. Comitetul executiv va fi responsabil cu:3.3.1. implementarea prezentului acord, inclusiv cu definirea activităţilor prioritare în sensul acestuia;3.3.2. examinarea tuturor recomandărilor şi rapoartelor prezentate de grupurile de lucru în ceea ce priveşte stabilirea de reglementări tehnice mondiale în virtutea prezentului acord; şi3.3.3. îndeplinirea celorlalte funcţii atribuite prin prezentul acord.3.4. Comitetul executiv va avea autoritatea finala sa decidă în ceea ce priveşte oportunitatea înscrierii reglementărilor în Lista reglementărilor tehnice mondiale admisibile şi în ceea ce priveşte stabilirea reglementărilor tehnice mondiale în virtutea prezentului acord.3.5. Comitetul executiv poate să folosească în exerciţiul funcţiunilor sale informaţii provenind din toate sursele pertinente, dacă acesta considera oportun.  +  Articolul 4Criterii aplicabile reglementărilor tehnice4.1. Pentru ca o reglementare tehnica să fie înscrisă, în virtutea prevederilor art. 5, sau stabilită, prin aplicarea prevederilor art. 6, aceasta trebuie să îndeplinească următoarele criterii:4.1.1. să ofere o descriere precisa a autovehiculelor, precum şi a echipamentelor şi/sau componentelor ce pot fi montate şi/sau utilizate pe autovehicule, la care se referă reglementarea tehnica;4.1.2. sa conţină prescripţii care:4.1.2.1. să asigure niveluri ridicate de siguranţă rutiera, protecţie a mediului, eficienta energetica şi de protecţie împotriva furtului de autovehicule; şi4.1.2.2. atunci când este cazul, să fie exprimate prin indicatori de eficienta faţă de indicatori de proiectare;4.1.3. sa includă:4.1.3.1. metoda de testare ce trebuie utilizata pentru demonstrarea conformitatii cu reglementarea tehnica;4.1.3.2. pentru reglementările tehnice ce trebuie înscrise în virtutea prevederilor art. 5, atunci când este cazul, o descriere precisa a marcilor de omologare sau de certificare şi/sau a etichetelor necesare pentru omologarea de tip şi conformitate a producţiei sau pentru condiţiile de autocertificare ale constructorului; şi4.1.3.3. dacă este necesar, termenul minim recomandat atât rezonabil, cat şi fundamentat pe ratiuni practice, pe care o parte contractantă trebuie să îl acorde înainte de a solicita conformitatea cu reglementarea tehnica.4.2. O reglementare tehnica mondială poate să prevadă diferite grade de rigurozitate sau de eficienta alternative şi proceduri de testare potrivite, dacă este necesar pentru facilitarea activităţilor de reglementare în anumite tari, în special în ţările în curs de dezvoltare.  +  Articolul 5Lista reglementărilor tehnice mondiale admisibile5.1. O lista a reglementărilor tehnice ale părţilor contractante (denumita Lista reglementărilor admisibile), altele decât reglementările CEE/O.N.U., care pot deveni prin armonizare sau adoptare reglementări tehnice mondiale, va fi creata şi actualizată.5.2. Înscrierea de reglementări tehnice în Lista reglementărilor admisibileToate părţile contractante pot prezenta Comitetului executiv o cerere de înscriere pe Lista reglementărilor admisibile a oricărei reglementări tehnice pe care respectiva parte contractantă a aplicat-o, o aplica sau a adoptat-o în vederea aplicării viitoare.5.2.1. Cererea menţionată la paragraful 5.2 trebuie să fie însoţită:5.2.1.1. de un exemplar al reglementării tehnice respective;5.2.1.2. de toate documentele tehnice existente care sprijină reglementarea respectiva, inclusiv cele referitoare la cele mai bune tehnologii disponibile, la avantajele corespunzătoare şi la raportul cost/eficienta; şi5.2.1.3. de indicarea tuturor standardelor voluntare internaţionale relevante în vigoare sau a căror aplicare este iminenta.5.2.2. Comitetul executiv va examina toate cererile care satisfac cerinţele art. 4 şi ale paragrafului 5.2.1. Reglementarea tehnica este înscrisă în Lista reglementărilor admisibile dacă este susţinută printr-un vot favorabil, conform dispoziţiilor art. 7 paragraful 7.1 din anexa B. Documentaţia care însoţeşte cererea referitoare la reglementarea respectiva se anexează reglementării tehnice înscrise.5.2.3. Secretarul general considera ca reglementarea ce a făcut obiectul unei cereri este înscrisă de la data la care aceasta a făcut obiectul unui vot favorabil, conform prevederilor paragrafului 5.2.2.5.3. Retragerea reglementărilor tehnice înscrise în Lista reglementărilor admisibileO reglementare tehnica înscrisă în Lista reglementărilor admisibile este retrasă din aceasta lista:5.3.1. după înscrierea în Registrul mondial a unei reglementări tehnice mondiale care conţine prescripţii pentru produse, având la baza aceleaşi criterii de eficienta sau de conceptie ca reglementarea tehnica înscrisă în Lista reglementărilor admisibile;5.3.2. la încheierea perioadei de 5 ani de la înscrierea reglementării conform prevederilor prezentului articol şi la sfârşitul fiecărei perioade ulterioare de 5 ani, cu excepţia cazului în care Comitetul executiv reconfirma printr-un vot favorabil, potrivit prevederilor art. 7 paragraful 7.1 din anexa B, menţinerea reglementării tehnice în Lista reglementărilor admisibile; sau5.3.3. ca răspuns la o cerere scrisă a părţii contractante la solicitarea căreia reglementarea tehnica a fost înscrisă în Lista reglementărilor admisibile. O asemenea cerere trebuie să includă motivele pentru retragerea reglementării din aceasta lista.5.4. Accesibilitatea documentelorToate documentele examinate de Comitetul executiv, conform prevederilor prezentului articol, trebuie să fie accesibile publicului.  +  Articolul 6Registrul reglementărilor tehnice mondiale6.1. Va fi creat şi actualizat un registru al reglementărilor tehnice mondiale elaborate şi stabilite conform dispoziţiilor prezentului articol.6.2. Înscrierea reglementărilor tehnice mondiale în Registrul mondial prin armonizarea reglementărilor tehnice existenteO parte contractantă poate propune stabilirea unei reglementări tehnice mondiale armonizate referitoare la criteriile de eficienta sau la caracteristicile de proiectare, vizate fie prin reglementările tehnice înscrise în Lista reglementărilor admisibile, fie prin reglementările CEE/O.N.U., fie prin ambele tipuri de reglementări.6.2.1. Propunerea vizata la paragraful 6.2 trebuie să conţină:6.2.1.1. explicarea obiectului reglementării tehnice mondiale propuse;6.2.1.2. descrierea sau, dacă este disponibil, proiectul textului reglementării tehnice mondiale propuse;6.2.1.3. documentele disponibile care pot facilita analiza problemelor ce trebuie tratate în raportul prevăzut la paragraful 6.2.4.2.1.;6.2.1.4. lista tuturor reglementărilor tehnice înscrise în Lista reglementărilor admisibile şi a tuturor reglementărilor CEE/O.N.U. ce se bazează pe aceleaşi criterii de eficienta sau caracteristici de proiectare ca şi cele vizate de reglementarea tehnica mondială propusă; şi6.2.1.5. indicarea tuturor standardelor voluntare internaţionale relevante, cunoscute şi aflate în vigoare.6.2.2. Orice propunere prevăzută la paragraful 6.2.1. trebuie supusă Comitetului executiv.6.2.3. Comitetul executiv nu trebuie să transmită nici unui grup de lucru propuneri care nu sunt conforme cu dispoziţiile art. 4 şi cu cele ale paragrafului 6.2.1. Comitetul poate prezenta toate celelalte propuneri unui grup de lucru corespunzător.6.2.4 Atunci când primeşte o propunere de elaborare a unei reglementări tehnice mondiale prin armonizare, grupul de lucru trebuie să utilizeze proceduri transparente, după cum urmează:6.2.4.1. Sa elaboreze recomandările referitoare la o reglementare tehnica mondială prin:6.2.4.1.1. studierea obiectivului reglementării tehnice mondiale propuse şi necesitatea stabilirii unor niveluri alternative de rigurozitate sau de eficienta;6.2.4.1.2. examinarea tuturor reglementărilor tehnice înscrise în Lista reglementărilor admisibile şi a tuturor reglementărilor CEE/O.N.U. bazate pe aceleaşi criterii de eficienta;6.2.4.1.3. studierea întregii documentaţii ataşate reglementărilor prevăzute la paragraful 6.2.4.1.2;6.2.4.1.4. examinarea tuturor evaluărilor disponibile referitoare la echivalenta funcţională, relevante pentru analiza reglementării tehnice mondiale propuse, inclusiv a evaluărilor standardelor conexe;6.2.4.1.5. verificarea dacă reglementarea tehnica mondială în curs de elaborare este conformă cu obiectivele sale declarate şi cu criteriile prevăzute la art. 4; şi6.2.4.1.6. considerarea corespunzătoare a posibilităţii elaborării respectivei reglementări tehnice în baza Acordului din 1958.6.2.4.2. Sa supună Comitetului executiv:6.2.4.2.1. un raport scris în care să fie prezentate recomandările sale referitoare la reglementarea tehnica mondială, conţinând toate datele şi toate informaţiile tehnice examinate pe parcursul elaborării respectivelor recomandări, descriind opinia sa privind informaţiile prevăzute la paragraful 6.2.4.1., care să justifice fundamentarea recomandărilor făcute, precum şi o explicaţie pentru respingerea tuturor celorlalte reglementări şi abordari examinate; şi6.2.4.2.2. textul oricărei reglementări tehnice mondiale recomandate.6.2.5. Comitetul executiv, utilizând proceduri transparente:6.2.5.1. va determina dacă recomandările privitoare la reglementarea tehnica mondială şi la raport se bazează pe executarea temeinica şi corespunzătoare a activităţilor prevăzute la paragraful 6.2.4.1. Dacă Comitetul executiv estimeaza ca recomandările, raportul şi/sau textul reglementării tehnice mondiale recomandate, dacă acestea exista, sunt inadecvate, va trimite înapoi reglementarea şi raportul grupului de lucru, pentru revizuire sau analiza suplimentară;6.2.5.2. va lua în considerare elaborarea unei reglementări tehnice mondiale recomandate, în conformitate cu procedurile prevăzute la art. 7 paragraful 7.2 din anexa B. Comitetul executiv poate decide prin vot în consens înscrierea reglementării în Registrul mondial.6.2.6. Reglementarea tehnica mondială este considerată înscrisă în Registrul mondial din momentul adoptării sale prin consens de Comitetul executiv.6.2.7. Când o reglementare tehnica mondială este înscrisă în Registrul mondial de Comitetul executiv, secretariatul trebuie să ataseze la textul reglementării copii de pe toată documentaţia relevanta, inclusiv propunerea prezentată conform prevederilor paragrafului 6.2.1, precum şi recomandările şi raportul prevăzute la paragraful 6.2.4.2.1.6.3. Înscrierea de noi reglementări tehnice mondiale în Registrul mondialO parte contractantă poate prezenta o propunere de elaborare a unei noi reglementări tehnice mondiale referitoare la criteriile de eficienta sau la caracteristicile de proiectare care nu sunt vizate de reglementările tehnice înscrise în Lista de reglementări admisibile şi nici de reglementările CEE/O.N.U.6.3.1. Propunerea prevăzută la paragraful 6.3 trebuie să conţină:6.3.1.1. o explicare a obiectivului noii reglementări tehnice mondiale propuse, fundamentată cat mai mult posibil pe date obiective;6.3.1.2. descrierea tehnica sau, dacă este disponibil, proiectul textului noii reglementări tehnice mondiale propuse;6.3.1.3. toată documentaţia disponibilă susceptibilă de a facilita analizarea problemelor tratate în raportul prevăzut la paragraful 6.3.4.2.1; şi6.3.1.4. o indicare a tuturor standardelor voluntare internaţionale relevante cunoscute.6.3.2. Fiecare propunere prevăzută la paragraful 6.3.1 trebuie supusă Comitetului executiv.6.3.3. Comitetul executiv nu trebuie să supună nici unui grup de lucru propuneri care nu sunt conforme dispoziţiilor art. 4 şi ale paragrafului 6.3.1. El poate supune toate celelalte propuneri unui grup de lucru corespunzător.6.3.4. Ca răspuns la propunerea de elaborare a unei noi reglementări tehnice mondiale grupul de lucru trebuie să utilizeze proceduri transparente şi sa procedeze după cum urmează:6.3.4.1. Sa formuleze recomandările referitoare la noua reglementare tehnica mondială prin:6.3.4.1.1. examinarea obiectivului noii reglementări tehnice mondiale propuse şi necesitatea stabilirii unor niveluri alternative de rigurozitate sau eficienta;6.3.4.1.2. evaluarea fezabilitatii tehnice a acesteia;6.3.4.1.3. evaluarea fezabilitatii economice a acesteia;6.3.4.1.4. examinarea avantajelor acesteia, precum şi ale oricăror alte cerinţe de reglementare sau abordari luate în considerare;6.3.4.1.5. examinarea raportului cost/eficienta potenţial al reglementării recomandate faţă de celelalte cerinţe de reglementare şi abordari alternative luate în considerare;6.3.4.1.6. verificarea dacă noua reglementare tehnica mondială în curs de elaborare este conformă cu obiectivele sale declarate şi cu criteriile prevăzute la art. 4; şi6.3.4.1.7. considerarea corespunzătoare a posibilităţii elaborării respectivei reglementări tehnice în baza Acordului din 1958.6.3.4.2. Sa supună Comitetului executiv:6.3.4.2.1. un raport scris care să expuna recomandările sale referitoare la o noua reglementare tehnica mondială, sa conţină toate datele şi toate informaţiile tehnice examinate pe parcursul elaborării recomandărilor, sa descrie opinia sa referitoare la informaţiile prevăzute la paragraful 6.3.4.1 şi care să justifice fundamentarea recomandărilor făcute, precum şi o explicaţie pentru respingerea oricărei alte cerinţe de reglementare şi abordari alternative examinate; şi6.3.4.2.2. textul oricărei noi reglementări tehnice mondiale recomandate.6.3.5. Comitetul executiv va utiliza proceduri transparente pentru:6.3.5.1. a determina dacă recomandările referitoare la noua reglementare tehnica mondială şi raportul elaborat sunt bazate pe o executare temeinica şi corespunzătoare a activităţilor prevăzute la paragraful 6.3.4.1. Dacă Comitetul executiv estimeaza ca recomandările sale, raportul şi/sau textul noii reglementări tehnice mondiale recomandate, dacă exista, sunt inadecvate, va trimite înapoi reglementarea şi raportul grupului de lucru, pentru a fi revizuite sau finalizate;6.3.5.2. a lua în considerare elaborarea unei noi reglementări tehnice mondiale recomandate , conform procedurilor prevăzute la art. 7 paragraful 7.2 din anexa B. Comitetul executiv poate decide prin vot în consens înscrierea reglementării în Registrul mondial.6.3.6. Reglementarea tehnica mondială este considerată înscrisă în Registrul mondial din momentul în care Comitetul executiv o adopta prin consens.6.3.7. Când o reglementare tehnica mondială este înscrisă în Registrul mondial de Comitetul executiv, secretariatul trebuie să ataseze la aceasta toată documentaţia relevanta, inclusiv propunerea prezentată conform paragrafului 6.3.1, precum şi recomandările şi raportul prevăzute la paragraful 6.3.4.2.1.6.4. Amendarea reglementărilor mondiale stabiliteProcedura de amendare a oricărei reglementări tehnice mondiale înscrise în Registrul mondial, conform prevederilor prezentului articol, trebuie să fie conformă cu prevederile paragrafului 6.3, respectiv cu procedura de înscriere în Registrul mondial a oricărei noi reglementări tehnice mondiale.6.5. Accesibilitatea documentelorToate documentele examinate sau elaborate de grupul de lucru în scopul recomandărilor reglementărilor tehnice mondiale, conform prevederilor prezentului articol, trebuie să fie accesibile publicului.  +  Articolul 7Adoptarea şi notificarea aplicării reglementărilor tehnice mondiale stabilite7.1. Orice parte contractantă care votează în favoarea stabilirii unei reglementări tehnice mondiale conform art. 6 este obligată sa o supună procesului utilizat de aceasta pentru a adopta o astfel de reglementare tehnica în legislaţia sa sau se va strădui sa ia o decizie finala rapida.7.2. Partea contractantă care adopta o reglementare tehnica mondială stabilită în legislaţia sa trebuie să notifice în scris secretarului general data la care va începe aplicarea respectivei reglementări. Notificarea va fi transmisă în termen de 60 de zile de la data deciziei de adoptare a reglementării. Dacă reglementarea tehnica mondială stabilită prevede mai multe niveluri de rigurozitate sau de eficienta, notificarea trebuie să precizeze care dintre aceste niveluri de rigurozitate sau de eficienta sunt selectate de partea contractantă.7.3. Partea contractantă definită la paragraful 7.1, care hotărăşte sa nu adopte reglementarea tehnica mondială stabilită, va notifica în scris decizia sa secretarului general, furnizand şi motivele deciziei sale. Notificarea trebuie să fie transmisă în termen de 60 (şaizeci) de zile de la luarea deciziei.7.4. Partea contractantă prevăzută la paragraful 7.1, care în termen de un an de la data înscrierii reglementării în Registrul mondial nu a adoptat reglementarea tehnica sau a decis sa nu adopte reglementarea în legislaţia sa, va transmite un raport asupra statutului respective reglementări în legislaţia sa naţionala. Acest raport trebuie trimis în fiecare an dacă nici una dintre acţiunile precizate nu a fost întreprinsă până la sfârşitul perioadei. Fiecare raport prevăzut în prezentul paragraf trebuie:7.4.1. sa cuprindă o descriere a măsurilor luate în cursul anului precedent în vederea examinării reglementării şi a luării unei decizii finale, precum şi indicarea datei prevăzute pentru luarea deciziei; şi7.4.2. să fie supus atenţiei secretarului general în cel mult 60 de zile de la încheierea termenului de un an pentru care raportul a fost transmis.7.5. Partea contractantă care admite produse conforme unei reglementări tehnice mondiale stabilite fără a adopta acea reglementare în legislaţia sa trebuie să notifice în scris secretarului general data de la care a început sa accepte astfel de produse. Partea contractantă va depune notificarea în termen de 60 (şaizeci) de zile de la data începerii unei astfel de acceptări. Dacă reglementarea tehnica mondială stabilită prevede mai multe niveluri de rigurozitate sau de eficienta, notificarea trebuie să precizeze care dintre aceste niveluri de rigurozitate sau de eficienta este selectat de partea contractantă.7.6. Partea contractantă care a adoptat în legislaţia sau în reglementările sale o reglementare tehnica mondială stabilită poate decide abrogarea sau amendarea reglementării adoptate. Înainte de a lua aceasta decizie partea contractantă va notifica în scris secretarului general intenţia şi motivele deciziei sale. Obligaţia de notificare este, de asemenea, valabilă pentru partea contractantă care a acceptat produse în baza paragrafului 7.5 şi care are intenţia de a renunţa sa mai accepte asemenea produse. Partea contractantă va notifica secretarului general decizia sa de a adopta orice amendament sau o noua reglementare, în termen de 60 de zile de la luarea deciziei. La cerere, partea contractantă trebuie să furnizeze prompt celorlalte părţi contractante exemplare ale unor astfel de amendamente sau ale noii reglementări.  +  Articolul 8Rezolvarea diferendelor8.1. Diferendele referitoare la dispoziţiile unei reglementări tehnice mondiale stabilite sunt supuse spre rezolvare atenţiei Comitetului executiv.8.2. Diferendele dintre doua sau mai multe părţi contractante referitoare la interpretarea sau aplicarea prezentului acord vor fi, în măsura posibilităţilor, rezolvate prin consultare sau negociere între acestea. Dacă prin aceasta procedura nu se rezolva diferendele, părţile contractante interesate pot conveni să solicite Comitetului executiv rezolvarea acestora prin aplicarea prevederilor art. 7 paragraful 7.3 din anexa B.  +  Articolul 9Obţinerea statutului de parte contractantă9.1. Ţările şi organizaţiile de integrare economică regionala prevăzute la art. 2 pot deveni părţi contractante ale prezentului acord prin:9.1.1. semnare fără rezerve în vederea ratificării, acceptării sau adoptării;9.1.2. semnare sub rezerva ratificării, acceptării sau adoptării, urmată de ratificare, acceptare sau adoptare;9.1.3. acceptare; sau9.1.4. aderare la acord.9.2. Instrumentul de ratificare, de acceptare sau de aderare trebuie să fie depus la secretarul general.9.3. După obţinerea statutului de parte contractantă:9.3.1. după intrarea în vigoare a acordului fiecare ţara sau fiecare organizaţie de integrare economică regionala trebuie să notifice, conform prevederilor art. 7, după caz, care reglementare (reglementări) tehnica (tehnice) mondială (mondiale) stabilită (stabilite) conform art. 6 va (vor) fi adoptată (adoptate), precum şi dacă a luat decizia de acceptare a produselor conforme cu oricare dintre aceste reglementări tehnice mondiale, fără a adopta aceste reglementări în legislaţia sau reglementările sale. Dacă reglementarea tehnica mondială stabilită prevede mai mult de un nivel de rigurozitate sau de eficienta, notificarea trebuie să precizeze care dintre nivelurile de rigurozitate şi de eficienta sunt adoptate sau acceptate de către partea contractantă;9.3.2. fiecare organizaţie de integrare economică regionala va declara pentru domeniile ce ţin de competenţa sa dacă statele membre au delegat împuterniciri în domeniile vizate de prezentul acord, inclusiv aceea de a lua decizii coercitive în raport cu aceste state.9.4. Organizaţiile de integrare economică regionala care au statut de părţi contractante vor inceta sa mai fie părţi contractante atunci când nu mai au puterile ce le-au fost delegate conform prevederilor paragrafului 9.3.2 şi îl vor informa pe secretarul general asupra acestui lucru.  +  Articolul 10Semnarea10.1. Prezentul acord va fi deschis spre semnare începând cu data de 25 iunie 1998.10.2. Prezentul acord va rămâne deschis spre semnare până la intrarea sa în vigoare.  +  Articolul 11Intrarea în vigoare11.1. Prezentul acord, precum şi anexele, care fac parte integrantă din acesta, vor intra în vigoare în a 30-a (treizecea) zi de la data la care un număr de minimum 5 (cinci) tari sau organizaţii de integrare economică regionala vor deveni părţi contractante în virtutea art. 9. Acest număr de minimum 5 (cinci) tari trebuie să includă Comunitatea Europeană, Japonia şi Statele Unite ale Americii.11.2. Totuşi, dacă condiţiile enunţate la paragraful 11.1 nu sunt îndeplinite în 15 (cincisprezece) luni de la data specificată la paragraful 10.1, prezentul acord, precum şi anexele sale, care fac parte integrantă din acord, vor intra în vigoare în a 30-a (treizecea) zi de la data la care un număr minim de 8 (opt) tari şi/sau organizaţii de integrare economică regionala vor deveni părţi contractante în virtutea art. 9. Aceasta data de intrare în vigoare nu poate interveni mai devreme de 16 (şaisprezece) luni de la data prevăzută la paragraful 10.1. Cel puţin una (1) dintre cele 8 (opt) părţi contractante trebuie să fie Comunitatea Europeană, Japonia sau Statele Unite ale Americii.11.3. Pentru orice ţara sau orice organizaţie de integrare economică regionala ce devine parte contractantă la acord după intrarea în vigoare a acestuia, prezentul acord va intra în vigoare la 60 (şaizeci) de zile de la data la care a depus instrumentul de ratificare, de acceptare, de adoptare sau de aderare.  +  Articolul 12Retragerea din acord12.1. Orice parte contractantă se poate retrage din prezentul acord cu condiţia de a notifica aceasta în scris secretarului general.12.2. Retragerea din acest acord a oricărei părţi contractante intră în vigoare la un an de la data la care secretarul general a primit notificarea de retragere, conform prevederilor paragrafului 12.1.  +  Articolul 13Amendarea acordului13.1. O parte contractantă poate propune amendamente la prezentul acord, precum şi la anexele la acesta. Amendamentele propuse sunt supuse atenţiei secretarului general, care le va transmite tuturor părţilor contractante.13.2. Orice amendament transmis conform prevederilor paragrafului 13.1 este examinat de Comitetul executiv la următoarea sa reuniune programata.13.3. Dacă amendamentul este adoptat ca urmare a unui vot în consens favorabil al părţilor contractante prezente şi votante, Comitetul executiv îl va comunică secretarului general care la rândul sau îl va distribui tuturor părţilor contractante.13.4. Orice amendament distribuit conform prevederilor paragrafului 13.3 este considerat ca acceptat de către toate părţile contractante dacă nici una dintre acestea nu exprima obiecţii în termen de 6 (şase) luni de la data difuzării acestuia. Dacă nu a fost formulată nici o obiectie, amendamentul intră în vigoare pentru toate părţile contractante la 3 (trei) luni de la data expirării termenului de 6 (şase) luni menţionat în prezentul paragraf.13.5. Secretarul general notifica cat mai curând posibil tuturor părţilor contractante dacă a fost exprimată o obiectie la amendamentul propus. Dacă o asemenea obiectie a fost exprimată, amendamentul este considerat ca nefiind acceptat şi nu va avea nici un efect.  +  Articolul 14DepozitarulDepozitarul prezentului acord va fi secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite. În afară funcţiilor sale de depozitar, secretarul general va notifica cat mai curând posibil părţilor contractante:14.1. înscrierea sau retragerea reglementărilor tehnice, conform prevederilor art. 5;14.2. stabilirea sau amendarea de reglementări tehnice mondiale, conform prevederilor art. 6;14.3. notificările primite conform prevederilor art. 7;14.4. semnăturile, acceptarile şi adeziunile, conform prevederilor art. 9 şi 10;14.5. notificările primite conform prevederilor art. 9;14.6. datele la care prezentul acord intră în vigoare pentru părţile contractante conform prevederilor art. 11;14.7. notificările de retragere din prezentul acord, primite conform prevederilor art. 12;14.8. data de intrare în vigoare a oricărui amendament la prezentul acord, conform prevederilor art. 13;14.9. notificările primite conform prevederilor art. 15 referitoare la extinderea teritorială.  +  Articolul 15Extinderea teritorială a acordului15.1. Prezentul acord va fi aplicat pe întregul teritoriu sau teritoriile unei părţi contractante care este responsabilă cu relaţiile internaţionale ale acestui teritoriu sau ale acestor teritorii, în afară cazului în care partea contractantă specifică altfel, înainte de intrarea în vigoare pentru respectiva parte contractantă.15.2. Orice parte contractantă poate denunta prezentul acord separat pentru astfel de teritoriu sau teritorii, conform prevederilor art. 12.  +  Articolul 16SecretariatulSecretariatul prezentului acord este asigurat de secretarul executiv al Comisiei Economice pentru Europa (O.N.U./CEE). Secretarul executiv va îndeplini următoarele funcţii:16.1. va pregati reuniunile Comitetului executiv şi ale grupelor de lucru;16.2. va comunică părţilor contractante rapoartele şi celelalte informaţii primite în conformitate cu prevederile prezentului acord; şi16.3. va executa sarcinile încredinţate de Comitetul executiv.  +  Anexa A DEFINIŢIIÎn sensul prezentului acord, se vor aplica următoarele definiţii:1. În ceea ce priveşte reglementările tehnice mondiale elaborate în baza prezentului acord, termenul accepta desemnează acţiunea unei părţi contractante de a autoriza intrarea pe piaţa sa a produselor conforme unei reglementări tehnice mondiale, fără sa fi adoptat aceasta reglementare tehnica mondială în legile şi reglementările sale interne.2. În ceea ce priveşte reglementările tehnice mondiale elaborate în baza prezentului acord, termenul adopta desemnează promulgarea unei reglementări tehnice mondiale în legile şi reglementările interne ale unei părţi contractante.3. În ceea ce priveşte reglementările tehnice mondiale elaborate în baza prezentului acord, termenul aplica desemnează acţiunea unei părţi contractante de a solicita conformitatea cu o reglementare tehnica mondială începând de la o anumită data; cu alte cuvinte, data efectivă de aplicare a reglementării în jurisdicţia unei părţi contractante.4. Termenul articol desemnează un articol al acordului.5. Termenul vot în consens desemnează un vot asupra unei probleme în legătură cu care nici una dintre părţile contractante prezente şi cu drept de vot nu ridica nici o obiectie, conform prevederilor art. 7 paragraful 7.2 din anexa B.6. Termenul parte contractantă desemnează orice ţara sau orice organizaţie de integrare economică regionala care este parte contractantă a acordului.7. Termenul echipamente sau componente ce pot fi montate şi/sau utilizate pe autovehicule desemnează echipamentele sau componentele ale căror caracteristici au implicaţii asupra siguranţei rutiere, protecţiei mediului, eficientei energetice sau protecţiei împotriva furtului de autovehicule. Aceste echipamente sau componente cuprind între altele sistemele de evacuare a gazelor, pneurile, motoarele, echipamentele de protecţie împotriva zgomotului, alarmele antifurt, dispozitivele de avertizare şi sistemele de protecţie pentru copii.8. Termenul reglementare tehnica mondială stabilită desemnează o reglementare tehnica mondială înscrisă în Registrul mondial conform prevederilor acordului.9. Termenul reglementare tehnica înscrisă desemnează o reglementare tehnica naţionala sau regionala înscrisă în Lista reglementărilor admisibile conform prevederilor acordului.10. Termenul autocertificarea constructorului desemnează obligaţia juridică impusa de către o parte contractantă, conform căreia un constructor de autovehicule, precum şi de echipamente şi componente ce pot fi montate şi/sau utilizate pe aceste autovehicule trebuie să certifice ca fiecare autovehicul, fiecare articol al echipamentului şi fiecare componenta introduse pe piaţa îndeplinesc prescripţiile tehnice specifice.11. Termenul organizaţie de integrare economică regionala desemnează o organizaţie constituită de şi compusa din state suverane, care are competenţa în problemele ce ţin de prezentul acord, inclusiv autoritatea de a lua decizii care sunt obligatorii pentru toate statele membre în ceea ce priveşte aceste probleme.12. Termenul secretarul general desemnează secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.13. Termenul proceduri transparente desemnează procedurile concepute pentru a favoriza informarea şi participarea publicului la procesul de elaborare a reglementărilor în virtutea acordului. Aceasta transparenta presupune publicarea:1. avizelor prin care se anunta reuniunile grupurilor de lucru şi ale Comitetului executiv; şi2. documentelor de lucru şi a documentelor finale.Aceste proceduri permit, de asemenea, ca punctele de vedere şi argumentele să fie supuse atenţiei:1. reuniunilor grupelor de lucru, prin intermediul organizaţiilor cărora li s-a oferit statut consultativ; şi2. reuniunilor grupelor de lucru şi ale Comitetului executiv, prin intermediul consultărilor prealabile cu reprezentanţii părţilor contractante.14. Termenul omologare de tip desemnează omologarea scrisă de către o parte contractantă (sau de către o autoritate competentă desemnată de aceasta), conform căreia un autovehicul şi/sau orice echipamente şi/sau componente ce pot fi montate şi/sau utilizate pe un autovehicul îndeplinesc prescripţiile tehnice specifice şi este utilizata ca o preconditie pentru intrarea pe piaţa a vehiculului, echipamentului sau componentei.15. Termenul reglementări CEE/O.N.U. desemnează reglementări ale Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite, adoptate în virtutea Acordului din 1958.16. Termenul grup de lucru desemnează un organ subsidiar tehnic specializat al CEE, însărcinat cu formularea de recomandări referitoare la elaborarea de reglementări tehnice mondiale armonizate sau noi, în vederea includerii lor în Registrul mondial, şi cu examinarea amendamentelor la reglementările tehnice mondiale înscrise în Registrul mondial.17. Termenul Acordul din 1958 desemnează Acordul privind adoptarea de prescripţii tehnice uniforme aplicabile autovehiculelor, echipamentelor şi componentelor care pot fi montate şi/sau utilizate pe un autovehicul şi condiţiile de recunoaştere reciprocă a omologarilor eliberate conform acestor prescripţii.  +  Anexa B COMPONENTAşi regulamentul interior ale Comitetului executiv  +  Articolul 1Din Comitetul executiv vor face parte numai părţile contractante.  +  Articolul 2Toate părţile contractante vor fi membre ale Comitetului executiv.  +  Articolul 33.1. Sub rezerva dispoziţiilor paragrafului 3.2, fiecare parte contractantă dispune de un singur vot.3.2. Dacă o organizaţie de integrare economică regionala, precum şi unul sau mai multe dintre statele sale membre sunt părţi contractante la prezentul acord, organizaţia de integrare economică regionala poate, în domeniile ce ţin de competenţa sa, să îşi exercite votul dispunând de un număr de voturi egal cu numărul de state membre ce sunt părţi contractante ale prezentului acord.Aceasta nu îşi poate exercita dreptul de vot dacă unul dintre statele membre îşi exercită votul şi viceversa.  +  Articolul 4Pentru a putea vota, o parte contractantă trebuie să fie prezenta. O parte contractantă nu trebuie să fie prezenta pentru exercitarea votului sau de către o organizaţie de integrare economică regionala.  +  Articolul 55.1. Un cvorum de cel puţin jumătate din părţile contractante trebuie să fie prezent pentru a se putea proceda la vot.5.2. La calculul cvorumului, conform prevederilor prezentului articol, şi pentru determinarea numărului de părţi contractante ce reprezintă o treime din numărul părţilor contractante prezente şi votante, conform prevederilor art. 7 paragraful 7.1, o organizaţie de integrare economică regionala şi statele sale membre sunt considerate ca o singura parte contractantă.  +  Articolul 66.1. La prima sa sesiune din fiecare an calendaristic Comitetul executiv alege un preşedinte şi un vicepreşedinte dintre membrii săi. Preşedintele şi vicepreşedintele vor fi aleşi cu o majoritate de două treimi din numărul părţilor contractante prezente şi votante.6.2. Nici preşedintele şi nici vicepreşedintele nu trebuie să provină din aceeaşi parte contractantă mai mult de 2 ani consecutivi. În orice an preşedintele şi vicepreşedintele nu trebuie să provină din aceeaşi parte contractantă.  +  Articolul 77.1. O reglementare naţionala sau regionala poate fi înscrisă în Lista reglementărilor admisibile prin votul favorabil al cel puţin unei treimi din numărul părţilor contractante prezente şi votante (a se vedea definitia prezentată la art. 5 paragraful 5.2) sau al unei treimi din numărul total de voturi exprimate, oricare este mai favorabil pentru a realiza un vot afirmativ. În orice caz treimea trebuie să includă votul Comunităţii Europene, Japoniei sau al Statelor Unite ale Americii, dacă acestea sunt părţi contractante.7.2. Înscrierea unei reglementări tehnice mondiale în Registrul mondial, amendarea unei reglementări tehnice mondiale stabilite şi amendarea prezentului acord trebuie să fie adoptate prin vot în consens de părţile contractante prezente şi votante. Dacă o parte contractantă prezenta şi votanta obiecteaza la un proiect pentru care este necesar un vot în consens pentru a fi adoptată, aceasta trebuie să furnizeze secretarului general o explicaţie scrisă a obiectiei sale, în termen de 60 (şaizeci) de zile de la data votării. Dacă o astfel de parte contractantă nu reuşeşte sa furnizeze o astfel de explicaţie în această perioadă, se va considera ca a votat în favoarea proiectului pentru care s-a votat. Dacă toate părţile contractante care au obiectat la proiectul respectiv nu au reuşit să ofere explicaţiile necesare, votul asupra proiectului se considera ca fiind în consens în favoarea acestuia de către toate persoanele prezente şi votante. În acest caz data votării va fi considerată ca fiind prima zi ce urmează perioadei de 60 de zile.7.3. Toate celelalte probleme care necesita rezolvare pot fi rezolvate prin procedura de votare definită în paragraful 7.2, la alegerea Comitetului executiv.  +  Articolul 8Părţile contractante care se abtin de la votare sunt considerate nonvotante.  +  Articolul 9Secretarul executiv convoacă Comitetul executiv de fiecare data când este necesară o votare, conform prevederilor art. 5, 6 sau 13 din acord, sau ori de câte ori trebuie puse în aplicare activităţi ale acordului.-------