LEGE nr. 125 din 18 martie 2002pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 82 din 30 august 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.10 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001, cu următoarele modificări şi completări:1. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Sprijinul financiar pentru personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase din România se asigura, la cerere, în limita prevederilor bugetare anuale, după cum urmează:"2. După alineatul (3) al articolului 2 se introduc alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins:"(4) Aprobarea suplimentarii numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase recunoscute din România, al cărui sprijin financiar se asigura potrivit prevederilor alin. (1) lit. a), se face de către autorităţile administraţiei publice locale, ţinându-se seama de numărul de adepţi ai fiecărui cult religios, şi se comunică Ministerului Culturii şi Cultelor. (5) Aprobarea suplimentarii numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase recunoscute din România, al cărui sprijin financiar se asigura potrivit prevederilor alin. (1) lit. b), se face de către Ministerul Culturii şi Cultelor."3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Se aloca de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare, prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor, fonduri pentru restaurarea şi conservarea lacasurilor de cult care sunt monumente istorice şi a bunurilor din patrimoniul cultural naţional mobil aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, pentru completarea fondurilor proprii necesare întreţinerii şi funcţionarii unităţilor de cult cu venituri mici sau fără venituri, pentru amenajarea şi întreţinerea muzeelor cultural-religioase, pentru construirea şi repararea lacasurilor de cult, pentru achiziţionarea de imobile necesare desfăşurării activităţii unităţilor de cult şi de asistenţa socială susţinute de acestea, pentru sprijinirea activităţilor de asistenţa socială organizate de cultele religioase în spitale, centre de plasament, cămine pentru bătrâni şi alte forme de asistenţa, pentru susţinerea unor acţiuni cu caracter intern şi internaţional realizate de cultele religioase din România. (2) De la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii, necesare pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea şi repararea lacasurilor de cult şi pentru conservarea şi întreţinerea bunurilor aparţinând cultelor şi care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, precum şi pentru activităţile de asistenţa socială susţinute de acestea."  +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU──────────────────