HOTĂRÎREA Nr. 326 din 2 iulie 1993privind integrarea sistemului asigurărilor sociale şi pensiilor compozitorilor şi muzicologilor în sistemul asigurărilor sociale de stat
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 170 din 21 iulie 1993    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, asigurările sociale şi pensiile pentru compozitori şi muzicologi se integreaza în sistemul asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul 2Patrimoniul asigurărilor sociale al compozitorilor şi muzicologilor se preia de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale de la Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor pe bază de protocol, conform bilanţului contabil la zi.  +  Articolul 3Personalul cu atribuţii în domeniul asigurărilor sociale şi pensiilor compozitorilor şi muzicologilor, care îşi desfăşoară în prezent activitatea în cadrul Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor, trece la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, fiind considerat transferat.  +  Articolul 4 (1) Drepturile de pensie ale membrilor Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor se stabilesc potrivit prevederilor Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială, cu modificările ulterioare, în raport cu durata de asigurare şi cu nivelul venitului asigurat. (2) Pentru calcularea duratei de asigurare prevăzute la alin. (1) se insumeaza perioadele de vechime realizate anterior cu cele pentru care s-au plătit contribuţiile în condiţiile prezentei hotărâri.  +  Articolul 5 (1) Venitul asigurat la care se plăteşte contribuţia de asigurări sociale prevăzută pentru locurile de muncă încadrate în grupa a III-a este egal cu cel puţin salariul minim brut pe ţara, reglementat la data achitării acestei contribuţii. (2) La venitul la care se plăteşte contribuţia de asigurări sociale se plăteşte şi contribuţia de 3% pentru pensia suplimentară. Drepturile de pensie suplimentară se stabilesc în condiţiile legislaţiei de asigurări sociale de stat. (3) Plata lunară a contribuţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se datorează obligatoriu de către membrii Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor necuprinsi în alte sisteme de asigurări sociale.  +  Articolul 6Încasarea contribuţiilor de asigurări sociale de la compozitori şi muzicologi se efectuează de către Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor, care va vira sumele lunar, centralizat, în contul asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul 7Drepturile de pensie ale membrilor Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor, stabilite până la data prezentei hotărâri, se menţin şi se achită în continuare ca şi cele din sistemul asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul 8 (1) De la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, drepturile de pensie se stabilesc luând ca baza de calcul venitul asigurat în 5 ani consecutivi din ultimii 10 ani de asigurare. (2) Pentru perioada de până la 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, baza de calcul a pensiei o constituie venitul asigurat pentru numărul de luni consecutive în care s-a plătit contribuţia, iar până la completarea perioadei de 5 ani, salariul de baza minim brut pe ţara, în cuantumurile legiferate pentru fiecare perioada.  +  Articolul 9Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu prevederile legale în vigoare privind asigurările sociale de stat.  +  Articolul 10 (1) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va prezenta Guvernului influentele ce decurg din aplicarea acestei hotărâri asupra bugetului asigurărilor sociale de stat, în vederea supunerii aprobării Parlamentului. (2) Cheltuielile de personal aferente posturilor preluate potrivit art. 3 se vor asigura în cadrul indicatorilor financiari aprobaţi Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pe anul 1993.  +  Articolul 11Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga prevederile art. 2 lit. c), d) şi e) din Decretul nr. 342 din 20 august 1949 pentru organizarea şi funcţionarea "Fondului muzical al compozitorilor din România", precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistrul culturii,Mihai GoluMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu-----------------