HOTĂRÂRE nr. 521 din 12 mai 1990privind organizarea şi funcţionarea învăţămîntului în România în anul şcolar (universitar) 1990/1991
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 16 mai 1990  Guvernul României hotărăşte:Cetăţenii României au dreptul la învăţătura, fără deosebire de naţionalitate, rasa, sex sau religie şi fără orice alta ingradire care ar putea constitui nerespectarea drepturilor fundamentale ale omului. În România, învăţămîntul are un caracter deschis, fiecărui cetăţean asigurindu-i-se accesul la toate gradele şi formele de învăţămînt, cît şi posibilitatea trecerii de la un tip de şcoala la altul, prin examene de diferenţa.Statul asigură condiţii de protecţie şi ocrotire a minorilor pînă la vîrsta de 16 ani prin cuprinderea în diferite forme de învăţămînt sau de ocrotire.Învăţămîntul de toate gradele se desfăşoară în limba română. Pentru minorităţile naţionale se organizează condiţii de însuşire a limbii materne şi, după caz, pregătire în limba maternă.Întregul învăţămînt este subordonat Ministerului Învăţămîntului, care răspunde de organizarea, conţinutul şi controlul procesului instructiv-educativ.  +  Capitolul A Sistemul de învăţămînt  +  Articolul 1În anul şcolar 1990/1991, sistemul de învăţămînt din România cuprinde:- învăţămîntul preşcolar;- învăţămîntul primar cu clasele I-IV;- învăţămîntul gimnazial cu clasele V-VIII;- învăţămîntul liceal cu clasele IX-XII sau IX-XIII;- învăţămîntul profesional cu anii I-III sau I-IV;- învăţămîntul complementar sau de ucenici cu anii I-II sau I-III;- învăţămîntul tehnic de maiştri cu anii I-II sau I-III;- învăţămîntul postliceal de specialitate cu anii I-II sau I-III;- învăţămîntul superior cu anii I-VII;- învăţămîntul postuniversitar;- doctoratul;- alte forme de perfecţionare.  +  Secţiunea I Învăţămîntul preşcolar  +  Articolul 2Învăţămîntul preşcolar se organizează pentru copiii în vîrsta de 3-6(7) ani şi se realizează prin grădiniţe de copii cu program normal, cu program prelungit, cu program săptămînal sau prin grădiniţe speciale pentru copiii cu deficiente senzoriale şi intelectuale. Grădiniţele se înfiinţează de către inspectoratele şcolare.Grădiniţa se organizează cu cel puţin o grupa de copii, din aceeaşi localitate sau din două localităţi rurale apropiate.Activităţile în grădiniţe se desfăşoară pe grupe de copii.Grupa se constituie, în medie, din 25 copii, dar nu mai mult de 30 copii şi nu mai puţin de 15 copii. La grădiniţele speciale pentru copiii cu deficiente senzoriale şi intelectuale grupa se constituie, în medie, din 10 copii, dar nu mai mult de 14 copii şi nu mai puţin de 7 copii.Pentru fiecare grupa de preşcolari se încadrează cîte o educatoare, iar la grădiniţele cu program prelungit, săptămînal şi la cele speciale pentru copiii cu deficiente se încadrează încă o educatoare la fiecare grupa pentru tura de după-amiaza.La grădiniţele cu program săptămînal se încadrează cîte încă o educatoare la fiecare doua posturi, iar la grădiniţele speciale pentru copiii cu deficiente şi la casele de copii preşcolari se încadrează cîte o educatoare la fiecare grupa pentru desfăşurarea activităţii cu copiii în zilele libere.  +  Articolul 3Pentru copiii orfani, fără sustinatori legali sau proveniţi din familii dezorganizate se organizează case de copii preşcolari de către inspectoratele şcolare.Activitatea în casele de copii preşcolari se desfăşoară pe grupe constituite, în medie, din 10 copii, dar nu mai mult de 14 copii şi nu mai puţin de 7 copii.Normarea educatoarelor la casele de copii preşcolari se face la fel ca la grădiniţele speciale pentru copii cu deficiente.  +  Secţiunea II Învăţămîntul primar şi gimnazial  +  Articolul 4Învăţămîntul primar se organizează ca învăţămînt de zi şi funcţional cu clasele I-IV, de regula cu program de dimineata.În clasa I a învăţămîntului primar sînt cuprinşi, de regula copiii care au împlinit vîrsta de 6 ani pînă la data începerii anului şcolar.  +  Articolul 5În funcţie de mărimea populaţiei şcolare, de gradul de dispersare a localităţilor şi de baza materială existenta, învăţămîntul primar funcţionează în şcoli cu clasele I-IV, I-VIII sau în licee.În învăţămîntul primar, clasele se constituie în medie din 26 elevi, fără a depăşi 30 elevi, dar nu mai puţin de 15 elevi.Clasele existente la această dată pot funcţiona în mod excepţional chiar dacă au un efectiv de peste 30 elevi, dar nu mai mult de 36 elevi.Activitatea de învăţămînt pentru fiecare clasa se asigura de către un invatator, iar la limbile moderne de către profesori de specialitate.În localităţile izolate se organizează şcoli cu clasele I-IV cu predare simultană, dacă exista cel puţin 5 elevi de vîrsta acestor clase. Desfăşurarea procesului de învăţămînt se asigura de către:- un invatator pentru 5-20 elevi;- doi învăţători pentru 21-40 elevi, de regula unul la clasele I-III şi al doilea la clasele II-IV;- trei învăţători pentru 41-60 elevi;- patru învăţători pentru 60 elevi.  +  Articolul 6Învăţămîntul gimnazial se organizează ca învăţămînt de zi cu clasele V-VIII.În mod excepţional, învăţămîntul gimnazial se poate organiza şi ca învăţămînt seral sau fără frecventa numai pentru persoanele care au depăşit vîrsta şcolarizării.În învăţămîntul gimnazial clasele se constituie, în medie, din 26 elevi, fără a depăşi 30 elevi, dar nu mai puţin de 15 elevi, în funcţie de baza materială existenta.  +  Articolul 7În comunele şi satele în care funcţionează şcoli cu predare în limbile minorităţilor naţionale se organizează şi clase cu predare în limba română, chiar dacă numărul elevilor este mai mic de 15.  +  Articolul 8În cadrul învăţămîntului primar şi gimnazial, pentru copiii cu aptitudini artistice sau sportive se pot organiza şcoli cu clasele I-VIII cu program de muzica, arte plastice şi coregrafie sau şcoli cu program de educaţie fizica şi sport.Şcolile cu program de educaţie fizica şi sport se organizează pe ramuri sportive. Clase cu acest program se pot organiza şi în cadrul altor şcoli cu clasele I-VIII.Clasele de început din şcolile cu program de muzica, arte plastice şi coregrafie, precum şi din şcolile cu program de educaţie fizica şi sport, se constituie din 25 elevi. Activitatea de învăţămînt din aceste şcoli se desfăşoară pe clase, pe grupe sau individual. Numărul de elevi din care se constituie o grupa se stabileşte prin norme, de către Ministerul Învăţămîntului, în funcţie de specificul activităţii.  +  Articolul 9Pentru promovarea activităţii elevilor din învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal cu aptitudini deosebite pentru sportul de performanţă funcţionează cluburi şi cercuri sportive, ca instituţii de învăţămînt cu profil special. Elevii acestor cluburi şi cercuri sînt selecţionaţi din toate clasele diferitelor şcoli unde se realizează pregătirea de baza.Cluburile sportive şcolare pot funcţiona ca unităţi independente sau pe lîngă şcoli şi licee.Cercurile sportive şcolare vor fi organizate numai ca secţii pe lîngă şcoli şi licee.În cadrul cluburilor şi cercurilor sportive şcolare activitatea se organizează pe grupe; efectivele grupelor se stabilesc de Ministerul Învăţămîntului.  +  Articolul 10Pentru copiii cu deficiente senzoriale şi intelectuale se organizează şcoli cu clasele I-VIII.Pentru copiii orfani, fără sustinatori legali sau proveniţi din familii dezorganizate se organizează case de copii şcolari, în cadrul cărora pot funcţiona şi unităţi de învăţămînt.În şcolile pentru copii cu deficiente senzoriale şi intelectuale, clasele se constituie, în medie, din 10 elevi, dar nu mai mult de 14 elevi şi nu mai puţin de 7 elevi. Pentru copiii cu deficiente asociate, clasele se constituie din 4-8 elevi.La casele de copii şcolari care funcţionează împreună cu şcoli speciale pentru copii cu deficiente, clasele se constituie, în medie, din 10 elevi, dar nu mai mult de 14 elevi şi nu mai puţin de 7 elevi. La casele de copii şcolari, grupele se constituie din 15-20 copii.  +  Articolul 11Pentru a oferi elevilor posibilitatea de a desfăşura şi activităţi extraşcolare se organizează case ale elevilor şi copiilor, ca instituţii subordonate inspectoratelor şcolare. În municipiul Bucureşti funcţionează Palatul copiilor, subordonat Ministerului Învăţămîntului.Activitatea în aceste instituţii se desfăşoară pe baza unor norme stabilite de Ministerul Învăţămîntului.  +  Articolul 12Învăţămîntul primar şi gimnazial se desfăşoară pe baza unor planuri de învăţămînt şi programe unitare elaborate de Ministerul Învăţămîntului.  +  Articolul 13Şcolile primare şi gimnaziale se înfiinţează de către inspectoratele şcolare.  +  Secţiunea III Învăţămîntul liceal  +  Articolul 14Învăţămîntul liceal se realizează prin licee, respectiv colegii, şcoli normale şi seminarii teologice, cu clasele IX-XII sau IX-XIII, ca învăţămînt de zi sau seral.  +  Articolul 15Învăţămîntul liceal se organizează prin următoarele tipuri:- licee şi colegii teoretice;- licee industriale;- licee agricole;- licee silvice;- licee sanitare;- licee economice-administrative şi de servicii;- licee de informatica;- licee de metrologie;- şcoli normale;- licee de arta;- licee cu program de educaţie fizica şi sport;- licee militare;- seminarii teologice.  +  Articolul 16 a) Liceele şi colegiile teoretice se organizează cu clasele IX-XII învăţămînt de zi şi IX-XIII învăţămînt seral, în profilurile: real (cu clase de matematica-fizica, chimie-biologie, fizica-chimie etc.) şi umanist (cu clase de filologie, limbi străine, limbi clasice, istorie-ştiinţe sociale etc.). În cadrul acestui tip de licee se asigura pregătirea umanist-socială şi ştiinţifică generală, acordindu-se pondere disciplinelor specifice profilului şi, respectiv, claselor menţionate. b) Liceele industriale, agricole, silvice, sanitare, economice-administrative şi de servicii se organizează cu clasele IX-XII învăţămînt de zi şi seral, iar cele de informatica şi de metrologie cu clasele IX-XII învăţămînt de zi. În cadrul acestor tipuri de licee se asigura atît pregătire generală asemănătoare celei date prin liceele teoretice, cît şi pregătire de specialitate, tehnologică şi instruire practica într-o meserie, conform nomenclatorului de pregătire din anexa nr. 1. c) Şcolile normale se organizează cu clasele IX-XIII învăţămînt de zi. Aceste şcoli pregătesc învăţători şi educatoare necesare şcolilor primare, respectiv gradinitelor de copii şi caselor de copii preşcolari. d) Liceele de arta se organizează cu clasele IX-XII învăţămînt de zi sau IX-XIII învăţămînt seral, într-unul din profilurile: arte plastice şi decorative, muzica şi coregrafie. Activitatea în aceste licee se desfăşoară pe clase, pe grupe şi individual, conform normelor stabilite de Ministerul Învăţămîntului. e) Liceele cu program de educaţie fizica şi sport se organizează cu clasele IX-XII învăţămînt de zi şi asigura atît pregătire generală asemănătoare celei date prin liceele teoretice, cît şi pregătire pentru o ramura de sport (gimnastica, atletism, sah, fotbal, handbal, rugbi şi altele).Clasele cu program de educaţie fizica şi sport se pot organiza şi în alte licee.Activitatea în liceele cu program de educaţie fizica şi sport se organizează pentru una pînă la trei ramuri sportive, pe grupe constituite conform normelor stabilite de Ministerul Învăţămîntului. f) Liceele militare se organizează de Ministerul Apărării Naţionale potrivit normelor stabilite de acest minister, cu respectarea planurilor de învăţămînt pentru liceele teoretice cu profil real şi a programelor şcolare avizate de Ministerul Învăţămîntului. g) Seminariile teologice se organizează de Ministerul Cultelor potrivit normelor stabilite de acest minister, cu respectarea planurilor de învăţămînt pentru liceele teoretice cu profil umanist şi a programelor şcolare avizate de Ministerul Învăţămîntului.  +  Articolul 17În învăţămîntul liceal, clasele se constituie din 18 elevi, fără a depăşi 36 elevi, dar nu mai puţin de 18 elevi.În liceele de arta şi în cele cu program de educaţie fizica şi sport, clasele de început se constituie din 25 elevi.  +  Articolul 18Admiterea în clasa a IX-a în învăţămîntul liceal se face prin concurs organizat potrivit normelor stabilite de Ministerul Învăţămîntului. La concursul de admitere pot participa absolvenţi ai învăţămîntului gimnazial. Elevii admişi în clasa a IX-a de liceu, începînd cu anul şcolar 1990/1991, pot continua studiile pînă la absolvirea învăţămîntului liceal.  +  Articolul 19Promovatii clasei a XII-a cursuri de zi, respectiv ai clasei a XIII-a cursuri serale, de la toate tipurile de licee, pot susţine examenul de bacalaureat. La şcolile normale examenul de bacalaureat se susţine după promovarea clasei a XIII-a. Diploma de bacalaureat eliberata de Ministerul Învăţămîntului pentru toate tipurile de licee şi şcoli normale (inclusiv liceele militare şi seminariile teologice) conferă titularilor dreptul de a participa la concursul de admitere în învăţămîntul superior, în învăţămîntul postliceal de specialitate sau sa ocupe funcţii pentru care se cer studii medii.  +  Articolul 20Elevii cuprinşi în liceele industriale, agricole, silvice, sanitare şi economic-administrative şi de servicii, cursuri de zi, pot continua studiile în clasa a XIII-a, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de bacalaureat, după absolvirea clasei a XII-a. În clasa a XIII-a de liceu, cursuri de zi, se asigura aprofundarea pregătirii tehnologice şi practice în meseria în care vor fi calificaţi elevii. Pentru această perioadă se pot încheia contracte de şcolarizare între elevi şi unităţile economice. În cazul cînd numărul de burse de contract ce pot fi oferite de unitatea economică este mai mic decît numărul de candidaţi, se stabilesc, de către unitatea economică şi unitatea şcolară, criterii de departajare, prin care să se stimuleze interesul la învăţătura al elevilor.După promovarea clasei a XIII-a elevii susţin examenul de calificare organizat pe baza normelor stabilite de Ministerul Învăţămîntului şi Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale.Elevii care promovează acest examen primesc certificat de calificare, ce le conferă dreptul sa exercite meseria respectiva.În cazul liceelor de informatica şi de metrologie, cu durata de 4 ani (clasele IX-XII), examenul de calificare se susţine după promovarea clasei a XII-a.  +  Articolul 21Trecerea la noua structura a învăţămîntului liceal se face începînd cu anul şcolar 1990/1991, pentru clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a. Elevii din clasele a XII-a cursuri de zi şi din clasele a XII-a şi a XIII-a cursuri serale, anul şcolar 1990/1991, vor continua studiile după planurile de învăţămînt aplicate în anul şcolar 1989/1990.Admiterea în clasa a XI-a de liceu, în anii şcolari 1990/1991 şi 1991/1992, se face, după caz, prin probe de verificare a cunoştinţelor în vederea departajarii, organizate potrivit normelor stabilite de Ministerul Învăţămîntului.  +  Secţiunea IV Învăţămîntul profesional, complementar sau de ucenici  +  Articolul 22Învăţămîntul profesional se realizează prin şcoli profesionale cu durata de 3-4 ani, învăţămînt de zi, potrivit nomenclatorului de pregătire din anexa nr. 2 Şcolile profesionale se organizează de ministere, de alte organe centrale, precum şi de primăriile judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu acordul Ministerului Învăţămîntului. Aceste şcoli pot funcţiona de sine statator sau împreună cu licee, şcoli tehnice de maiştri şi şcoli postliceale de specialitate, constituind grupuri şcolare cu conducere unica.Prin procesul de învăţămînt ce se organizează în aceste şcoli se asigura atît pregătire profesională şi instruire practica, cît şi o pregătire generală, asemănătoare celei din clasele IX-X de liceu.Clasele de elevi din şcoala profesională se constituie, în medie din 30 elevi, dar nu mai mult de 36 elevi şi nu mai puţin de 18 elevi.  +  Articolul 23Admiterea în şcolile profesionale se face pe bază de concurs organizat potrivit normelor stabilite de Ministerul Învăţămîntului. La concursul de admitere pot participa absolvenţi ai învăţămîntului gimnazial.  +  Articolul 24La şcolile profesionale studiile se încheie prin examen de absolvire şi calificare. Promovatii acestui examen primesc diploma de absolvire în meseria în care s-au pregătit, care le conferă dreptul sa exercite meseria respectiva, în concordanta cu normele stabilite de Ministerul Învăţămîntului şi Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale.  +  Articolul 25Absolvenţii şcolii profesionale pot continua studiile în clasa a XI-a a învăţămîntului liceal, cursuri serale, după promovarea unor examene de diferenţa organizate ca probe de concurs.  +  Articolul 26În anii şcolari 1990/1991 şi 1991/1992 se organizează, în continuare, învăţămînt profesional pentru absolvenţii clasei a X-a. În aceste şcoli înscrierea elevilor se face potrivit normelor stabilite de Ministerul Învăţămîntului.  +  Articolul 27Învăţămîntul complementar sau de ucenici se organizează de către organele administrative locale, respectiv de către unităţile economice, pentru promovatii clasei a VIII-a gimnaziale care nu au fost cuprinşi în învăţămîntul liceal sau profesional.Învăţămîntul complementar sau de ucenici se organizează ca învăţămînt de zi şi seral cu durata de 2-3 ani. Clasele se constituie în medie, din 25 elevi, dar nu mai mult de 30 elevi şi nu mai puţin de 20 elevi. Acestea funcţionează în cadrul grupurilor şcolare, şcolilor profesionale sau şcolilor cu clasele I-VIII.În cadrul Învăţămîntului complementar sau de ucenici se asigura pregătire generală, asemănător claselor IX-X de liceu, precum şi pregătire profesională şi de instruire practica într-o meserie corespunzătoare nevoilor locale din cooperatie, prestări servicii, iniţiativa particulară, asociaţii cu caracter industrial şi din alte sectoare.  +  Articolul 28Meseriile în care se pregătesc elevii prin acest învăţămînt se aleg din cele prevăzute în indicatoarele tarifare de calificare, care nu se regăsesc în nomenclatorul de pregătire prin licee sau şcoli profesionale.  +  Articolul 29Încheierea studiilor învăţămîntului complementar sau de ucenici se face prin examene de absolvire şi calificare.Absolvenţii primesc diploma de absolvire, ceea ce le da dreptul sa exercite meseria în care au fost pregatiti, în concordanta cu normele stabilite de Ministerul Învăţămîntului şi Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale.  +  Articolul 30Absolvenţii învăţămîntului complementar sau de ucenici care doresc sa continue studiile în învăţămîntul liceal, pot susţine examene de diferenţa, organizate sub forma de concurs pentru înscrierea în clasa a X-a (cei care au urmat şcoli cu durata de 2 ani) sau în clasa a XI-a (cei care au urmat şcoli cu durata de 3 ani).  +  Secţiunea V Învăţămîntul tehnic de maiştri  +  Articolul 31Învăţămîntul tehnic de maiştri se realizează prin şcoli tehnice de maiştri cu o durată de 1 1/2 - 2 ani cursuri de zi sau 2-3 ani cursuri serale, organizate de ministere şi alte organe centrale, conform nomenclatorului de pregătire din anexa nr. 3.  +  Articolul 32Clasele la şcolile tehnice de maiştri se constituie, în medie, din 30 elevi, dar nu mai mult de 36 elevi şi nu mai puţin de 18 elevi. Acestea se organizează în cadrul grupurilor şcolare.  +  Articolul 33Concursul şi condiţiile de admitere, precum şi examenul de absolvire în şcolile tehnice de maiştri, se organizează potrivit normelor stabilite de Ministerul Învăţămîntului.Absolvenţii şcolilor tehnice de maiştri primesc diploma de absolvire, ceea ce le conferă dreptul sa profeseze în specialitatea respectiva, în concordanta cu normele stabilite de Ministerul Învăţămîntului şi Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale.  +  Secţiunea VI Învăţămîntul postliceal de specialitate  +  Articolul 34Învăţămîntul postliceal de specialitate are o durată de 2 sau 3 ani şi se realizează în şcoli postliceale de specialitate organizate de ministere sau alte organe centrale. În aceste şcoli pot fi şcolarizaţi absolvenţi de liceu, cu diploma de bacalaureat, care doresc să se pregătească în vederea exercitării unor profesiuni de nivel mediu tehnic, economic sau social-cultural şi sanitar, conform nomenclatorului de pregătire din anexa nr. 4.Şcolile postliceale de specialitate se organizează cu învăţămînt de zi şi seral în cadrul grupurilor şcolare sau împreună cu unităţile de învăţămînt liceal.Pentru pregătirea institutorilor în dubla specializare se organizează şcoli postliceale de specialitate cu durata de 3 ani, cu predare atît în limba română, cît şi în limbi ale minorităţilor naţionale.  +  Articolul 35Clasele şcolilor postliceale de specialitate se constituie, în medie, din 30 elevi, dar nu mai mult de 36 elevi şi nu mai puţin de 18 elevi.  +  Articolul 36Admiterea în şcolile postliceale de specialitate şi examenul de absolvire se organizează pe baza normelor stabilite de Ministerul Învăţămîntului.Absolvenţii primesc diploma de absolvire, ceea ce le conferă dreptul sa profeseze în specialitatea absolvită.  +  Secţiunea VII Alte categorii de şcoli  +  Articolul 37În subordinea Ministerului Muncii şi Ocrotirilor Sociale vor funcţiona: cămine-şcoala pentru deficienti mintali, motori şi mintali-motori incapabili de insertia socială, şcoli profesionale speciale pentru deficienti de auz, de vedere, mintali, motori şi mintali-motori recuperabili, licee speciale pentru deficienti de vedere şi motori recuperabili, şcoli speciale de reeducare şi cursuri de calificare şi recalificare pentru invalizi. Procesul de învăţămînt din aceste şcoli se desfăşoară pe baza planurilor de învăţămînt şi programelor şcolare specifice, avizate de Ministerul Învăţămîntului.  +  Articolul 38Pentru corectarea vorbirii elevilor din învăţămîntul primar şi gimnazial se organizează centre logopedice.Centrul logopedic interşcolar funcţionează pentru corectarea tulburarilor de limbaj la copiii şcolari şi preşcolari şi se organizează pe lîngă o grădiniţa sau şcoala gimnaziala, fiind coordonat şi indrumat de inspectoratul şcolar.Centrul logopedic se organizează cu cel puţin 2 posturi de profesori logopezi. Fiecare profesor logoped lucrează 8 ore pe zi, în medie, din care 18 ore săptămînal activitate directa cu un număr de 12-15 copii. Activitatea se desfăşoară cu un copil sau cu 2-4 copii în decursul a cîte 2-5 şedinţe săptămînal.  +  Articolul 39Pentru a veni în sprijinul elevilor şi al părinţilor, cît şi pentru creşterea eficientei sistemului învăţămîntului, se organizează laboratoare de orientare şcolară şi profesională.Laboratoarele de orientare şcolară şi profesională sprijină activitatea de orientare a elevilor desfăşurată în şcoli. Ele îndrumă profesorii şi dirigintii în cunoaşterea, informarea şi educarea elevilor pentru alegerea profesiunii, efectuează examene psihologice şi acorda consultaţii la cererea elevilor şi părinţilor.Laboratoarele de orientare sînt instituţii cu caracter interşcolar şi se înfiinţează de Ministerul Învăţămîntului cel mult unu pe judeţ sau în municipiul Bucureşti, fiind subordonate direct inspectoratelor şcolare.Personalul didactic al laboratoarelor se normeaza:- 2-3 posturi de profesori pentru orientare (specialitatea psihologie sau pedagogie), ]n funcţie de numărul elevilor şi complexitatea activităţii.Personalul auxiliar se normeaza:- 1 post de asistenţa socială sau de laborant la fiecare laborator.Personalul medical se normeaza potrivit normelor Ministerului Sănătăţii.În unităţile şcolare mari se pot organiza cabinete de orientare şcolară şi profesională, afiliate laboratoarelor şi încadrate cu personal de specialitate. Un cabinet de orientare se organizează pentru un număr de cel puţin 800 elevi din şcoala respectiva. Nu se pot înfiinţa mai mult de 6 cabinete într-un judeţ, respectiv 12 în municipiul Bucureşti.La cabinetul de orientare lucrează un profesor pentru orientare.Profesorii pentru orientare lucrează, în medie, 8 ore pe zi, din care activitate la clasa 25% din norma didactica.  +  Secţiunea VIII Învăţămîntul superior şi postuniversitar  +  Articolul 40Învăţămîntul superior pregăteşte specialişti cu înaltă calificare pentru toate domeniile de activitate şi se realizează prin: universităţi, politehnici, institute şi academii, organizate pe facultăţi şi secţii.Instituţiile de învăţămînt superior se înfiinţează prin hotărîri ale guvernului, iar facultăţile şi secţiile prin ordin al ministrului învăţămîntului.Studiile în instituţiile de învăţămînt superior se realizează prin cursuri de zi, serale şi fără frecventa cu durate între 4 şi 7 ani.  +  Articolul 41Învăţămîntul postuniversitar se realizează prin cursuri de zi şi fără frecventa.  +  Secţiunea IX Învăţămîntul în limbile minorităţilor naţionale  +  Articolul 42Copiilor şi elevilor din rindurile minorităţilor naţionale li se asigura condiţii egale de pregătire în limba maternă ca şi celor de naţionalitate română.  +  Articolul 43În localităţile cu populaţie din rindul minorităţilor naţionale pot funcţiona grădiniţe, şcoli primare şi gimnaziale, licee teoretice, şcoli normale, licee de arta, clase, grupe sau secţii cu predarea în limba maternă.Pregătirea de specialitate şi tehnologică, precum şi instruirea practica, se realizează în limba română.  +  Articolul 44Pentru a putea participa activ la întreaga viaţa economică, socială, politica şi culturală a României, trebuie ca ţinerii din rindul minorităţilor naţionale sa cunoască limba română, asigurindu-se condiţiile necesare în acest scop.Limba şi literatura română este proba obligatorie la examenul de bacalaureat.  +  Articolul 45Tinerilor proveniţi din rindul minorităţilor naţionale care au optat pentru clase cu predarea în limba română li se asigura, la cerere, însuşirea limbii materne.  +  Articolul 46La concursurile şi examenele de admitere în învăţămîntul superior şi la probele de verificare, candidaţii din rindul minorităţilor naţionale pot susţine probele în limba maternă.  +  Articolul 47În situaţii deosebite, funcţionarea unor grupe de preşcolari sau clase din celelalte tipuri de învăţămînt cu efective mai mici de 15 copii sau elevi va fi aprobată de către Ministerul Învăţămîntului.Ministerul Învăţămîntului stabileşte, în funcţie de cerinţele învăţămîntului gimnazial şi liceal şi ale vieţii culturale, cifre corespunzătoare de şcolarizare în limbile minorităţilor naţionale, în cadrul instituţiilor de învăţămînt superior şi la şcolile postliceale de specialitate pentru institutori.  +  Capitolul B Dispoziţii finale  +  Articolul 48Finanţarea cheltuielilor pentru salariile tuturor categoriilor de personal se asigura de la bugetul de stat, prin Ministerul Învăţămîntului, pentru toate gradele de învăţămînt şi inspectoratele şcolare.Baza materială se asigura de ministere, alte organe centrale sau locale care organizează instituţia de învăţămînt după cum urmează:- grădiniţele, de către ministere, alte organe centrale sau locale;- şcolile primare, gimnaziale şi instituţiile de învăţămînt superior, de către Ministerul Învăţămîntului;- liceele, şcolile profesionale, complementare, de ucenici, postliceale şi de maiştri, de către ministere, alte organe centrale sau locale.  +  Articolul 49Planul de şcolarizare, pentru anul de învăţămînt 1990/1991, pentru toate gradele de învăţămînt, este cel prevăzut în anexa nr. 5, care face parte integrantă din aceasta hotărîre.  +  Articolul 50Numărul de locuri la cursurile de perfecţionare, se stabileşte de Ministerul Învăţămîntului.  +  Articolul 51Reţeaua şcolară şi denumirea instituţiilor de învăţămînt se aproba de Ministerul Învăţămîntului.Planul de şcolarizare pentru învăţămîntul preşcolar, primar, gimnazial, instituţiile de educaţie, de ocrotire şi învăţămîntul complementar sau de ucenici se repartizează pe inspectorate şcolare de Ministerul Învăţămîntului.Planul de şcolarizare pentru învăţămîntul liceal, superior şi postuniversitar se repartizează pe instituţii de învăţămînt de Ministerul Învăţămîntului.Planul de şcolarizare pentru învăţămîntul profesional, tehnic de maiştri şi postliceal de specialitate se repartizează pe instituţii de învăţămînt de Ministerul Învăţămîntului în colaborare cu ministerele organizatoare de şcoli.  +  Articolul 52Norma medie săptămînală de predare în învăţămîntul gimnazial, liceal, profesional, complementar sau de ucenici, tehnic de maiştri şi postliceal de specialitate este de 18 ore în mediul urban şi 16 ore în mediu rural pentru profesori şi 24 ore săptămînal pentru maiştri instructori.  +  Articolul 53Ministerul Învăţămîntului elaborează planurile de învăţămînt şi programele şcolare pentru învăţămîntul preuniversitar cu sprijinul Institutului de cercetări pedagogice, al comisiilor de specialitate pe discipline şi în colaborare cu ministerele şi celelalte organe centrale pentru pregătirea de specialitate, tehnologică şi instruire practica din unităţile de învăţămînt organizate de acestea. Manualele şcolare pentru toate gradele de învăţămînt se elaborează numai pe bază de concurs şi se aproba de către Ministerul Învăţămîntului.Nomenclatoarele de meserii şi specialităţi pentru toate gradele şi formele de învăţămînt preuniversitar se elaborează de Ministerul Învăţămîntului, împreună cu Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale şi în colaborare cu celelalte ministere sau alte organe centrale.  +  Articolul 54Ministerul Învăţămîntului răspunde de conţinutul, îndrumarea şi controlul procesului instructiv-educativ privind pregătirea generală, de specialitate şi profesională, din toate instituţiile de învăţămînt.Ministerele şi celelalte organe centrale răspund de organizarea şi, împreună cu Ministerul Învăţămîntului, de conţinutul şi controlul procesului instructiv-educativ cu privire la pregătirea de specialitate şi profesională din instituţiile de învăţămînt din subordinea acestora.Inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti răspund de organizarea şi controlul procesului instructiv-educativ privind pregătirea generală, de specialitate şi profesională din toate instituţiile de învăţămînt preuniversitar de pe raza judeţului (a municipiului Bucureşti).  +  Articolul 55Situaţiile deosebite privind funcţionarea unor grupe de preşcolari sau clase de elevi din celelalte tipuri de învăţămînt, cu efective mai mici sau mai mari, respectiv cu norme de predare mai mici decît cele stabilite, vor fi analizate şi aprobate de Ministerul Învăţămîntului.  +  Articolul 56Începînd cu anul şcolar 1990/1991, specialiştii care asigura predarea disciplinelor de specialitate şi tehnologice, precum şi instruirea practica, vor fi încadraţi în instituţiile de învăţămînt ca personal didactic şi salarizaţi de la bugetul de stat, după reţeaua de salarizare a personalului didactic. Profesorilor şi maiştrilor instructori care asigura pregătire de specialitate şi profesională, precum şi instruirea practica în gimnazii, în licee şi şcoli profesionale, transferati în unităţi economice pe baza decretelor nr. 476/1983 şi 451/1984, li se recunosc drepturile pe care le-au avut în calitate de cadre didactice pînă la data transferării, cît şi vechime în învăţămînt perioada cît au fost încadraţi în producţie dar au prestat activitate de predare, respectiv de instruire practica, în învăţămîntul preuniversitar.  +  Articolul 57Ministerul Economiei Naţionale şi Ministerul Finanţelor vor asigura fondurile necesare pentru plata salariilor personalului din învăţămînt, pentru cheltuielile bugetare necesare unităţilor de învăţămînt, precum şi pentru bursele ce se acordă elevilor şi studenţilor.  +  Articolul 58Prezenta hotărîre intră în vigoare începînd cu anul de învăţămînt 1990/1991.Pe aceeaşi dată se abroga din Legea educaţiei şi învăţămîntului nr. 28/1978, art. 1, 3, 8, 12 lit. b), d), 16, 19, 65, 74, 93, 94, 115-123, 142 lit. a), 148 lit. b), c), e) şi 188.PRIM-MINISTRU,PETRE ROMAN  +  Anexa 1NOMENCLATORUL DE MESERIIîn care se pregătesc elevii prin învăţămîntul liceal
         
    Nr. crt.Domeniul de activitateMeseria
    I. Licee industriale
         
      I.1. Construcţii de maşini  
    1.   Lăcătuş construcţii de maşini
    2.   Mecanic montator, întreţinere şi reparaţii în industria construcţiilor de maşini
    3.   Mecanic de mecanică fină
    4.   Optician-montator de aparatură optico-mecanică
    5.   Mecanic motoare termice
    6.   Sculer-matriţer
    7.   Prelucrător prin aşchiere
    8.   Prelucrător în sectoare calde
    9.   Prelucrător cu tehnici de precizie
      I.2. Electrotehnică şi electronică  
    10.   Electrician montator, întreţinere şi reparaţii instalaţii electrice industriale şi echipamente de automatizare
    11.   Confecţioner produse electrotehnice
    12.   Electromecanic montator, întreţinere şi reparaţii maşini şi aparate electrice
    13.   Electronist montator şi depanator aparate de radio şi televizoare
    14.   Electronist montator şi depanator tehnică de calcul
    15.   Electronist montator şi depanator echipamente de electronică profesională
    16.   Electronist montator şi depanator echipamente de automatizare
    17.   Electronist pentru electronică nucleară
    18.   Confecţioner produse electronice şi de telecomunicaţii
    19.   Operator roboţi industriali
      I.3. Mine  
    20.   Preparator substanţe minerale utile
    21.   Topograf de mină
    22.   Electronist automatizări miniere
    23.   Electromecanic de mină
    24.   Electromecanic pentru cariere
      I.4. Petrol  
    25.   Sondor foraj şi exploatare zăcăminte de petrol şi gaze
    26.   Operator geolog pentru prospectarea, explorarea şi exploatarea zăcămintelor de petrol şi gaze
    27.   Mecanic exploatare, întreţinere şi reparare maşini şi utilaje petroliere
    28.   Electrician maşini şi echipamente electrice pentru foraj-extracţie
      I.5. Metalurgie  
    29.   Metalurgist feroase
    30.   Metalurgist neferoase
    31.   Prelucrător produse metalurgice
    32.   Operator la fabricarea produselor refractare şi abrazive
    33.   Mecanic exploatare, întreţinere şi reparare maşini şi utilaje metalurgice
    34.   Electromecanic exploatare, întreţinere şi reparare maşini şi instalaţii din industria metalurgică
    35.   Automatist exploatare, întreţinere şi reparare echipamente din industria metalurgică
      I.6. Energetic  
    36.   Mecanoenergetic centrale termoelectrice
    37.   Mecanoenergetic centrale hidroelectrice
    38.   Operator instalaţii termomecanice centrale nuclearoelectrice
    39.   Mecanoenergetic aparate de măsură, control şi automatizare în centrale electrice
    40.   Mecanic întreţinere centrale nuclearoelectrice
    41.   Lăcătuş mecanic agregate energetice
    42.   Electroenergetic staţii şi reţele electrice
    43.   Electroenergetic centrale termo şi nuclearoelectrice
    44.   Electroenergetic protecţia prin relee automatizări şi măsurători (PRAM) centrale, staţii şi reţele electrice
    45.   Electrician automatizări centrale nuclearoelectrice
    46.   Electromecanic centrale nuclearoelectrice
      I.7. Chimie industrială  
    47.   Operator în industria chimică anorganică
    48.   Operator în industria chimică organică şi petrochimică
    49.   Operator în industria polimerilor
    50.   Operator în industria fibrelor chimice şi artificiale
    51.   Laborant analize fizico-chimice
    52.   Automatist exploatare, întreţinere şi reparare echipamente din industria chimică şi petrochimică
    53.   Mecanic întreţinere şi reparare maşini şi utilaje din industria chimică şi petrochimică
      I.8. Materiale de construcţii  
    54.   Operator la fabricarea materialelor izolatoare
    55.   Operator la fabricarea lianţilor şi azbocimentului
    56.   Operator la fabricarea prefabricatelor din beton
    57.   Operator la fabricarea sticlei
    58.   Operator la fabricarea produselor ceramice pentru construcţii
    59.   Operator la fabricarea ceramicii fine
    60.   Decorator-gravor produse ceramice şi de sticlă
    61.   Mecanic întreţinere şi reparare maşini şi utilaje din industria materialelor de construcţii
    62.   Automatist exploatare, întreţinere şi reparare echipamente din industria materialelor de construcţii
    I.9. Construcţii-montaj  
    63.   Constructor structuri
    64.   Constructor finisor
    65.   Constructor lucrări de izolaţii şi şamotă
    66.   Instalator în construcţii
    67.   Electrician în construcţii
    68.   Desenator tehnic pentru construcţii, arhitectură, urbanism şi amenajarea teritoriului
    69.   Lăcătuş pentru construcţii
    70.   Mecanic exploatare, întreţinere şi reparare maşini şi utilaje de construcţii-montaj
      I.10. Exploatarea şi industrializarea lemnului  
    71.   Mecanizator exploatări, construcţii şi transporturi forestiere
    72.   Operator la fabricarea produselor semifinite din lemn
    73.   Operator la fabricarea celulozei şi hîrtiei
    74.   Operator la fabricarea produselor finite din lemn
    75.   Mecanic întreţinere şi reparare utilaje şi instalaţii pentru exploatarea şi industrializarea lemnului
      I.11. Transporturi  
    76.   Electromecanic vagoane
    77.   Electromecanic locomotive
    78.   Electromecanic auto
    79.   Electrician instalaţii fixe de tracţiune electrică
    80.   Electromecanic telecomenzi feroviare
    81.   Electromecanic comunicaţii feroviare
    82.   Electromecanic utilaje terasamente şi cale
    83.   Electrician nave
    84.   Motorist nave
    85.   Marinar
    86.   Constructor căi ferate
    87.   Constructor drumuri şi poduri
      I.12. Poştă şi telecomunicaţii  
    88.   Electronist telecomunicaţii
    89.   Operator PTTR
      I.13. Industrie alimentară  
    90.   Operator în morărit şi panificaţie
    91.   Operator în industria alimentară extractivă
    92.   Operator în industria alimentară fermentativă
    93.   Operator în industria cărnii, laptelui şi conservelor
    94.   Mecanic frigotehnist
    95.   Mecanic exploatare, întreţinere şi reparare maşini şi utilaje din industria alimentară
    96.   Automatist exploatare, întreţinere şi reparare echipamente din industria alimentară
      I.14. Industrie uşoară  
    97.   Filator
    98.   Ţesător
    99.   Finisor produse textile
    100.   Tricoter
    101.   Confecţioner îmbrăcăminte din ţesături şi tricoturi
    102.   Confecţioner produse din piele şi înlocuitori
    103.   Mecanic întreţinere şi reparare maşini şi utilaje din industria uşoară
      I.15. Poligrafie  
    104.   Poligraf
    105.   Operator în tehnici cinematografice
    106.   Mecanic întreţinere şi reparare maşini şi utilaje din industria poligrafică
      I.16. Gospodărirea apelor  
    107.   Agent hidrotehnic
    108.   Hidrometrist
    109.   Observator meteorolog
    110.   Laborant analize hidrochimice şi hidrobiologice pentru protecţia calităţii apei şi aerului
    111.   Constructor lucrări de gospodărire a apelor
    112.   Electromecanic staţii de pompare, alimentări cu apă şi canalizări
     
    II. Licee agricole
         
    113.   Agronom
    114.   Horticultor
    115.   Zootehnist
    116.   Apicultor-sericicultor
    117.   Veterinar
    118.   Agent protecţia plantelor
    119.   Contabil, planificator, statistician în agricultură
    120.   Mecanic agricol
    121.   Mecanic instalaţii şi utilaje zootehnice
    122.   Mecanic îmbunătăţiri funciare şi terasamente
     
    III. Licee silvice
         
    123.   Silvicultor
     
    IV. Licee economice-administrative şi de servicii
         
      IV.1. Comerţ  
    124.   Comerciant-merceolog
    125.   Vitrinier-decorator
      IV.2. Finanţe contabilitate  
    126.   Contabil-statistician
      IV.3. Alimentaţie publică şi turism  
    127.   Lucrător în alimentaţia publică
    128.   Lucrător în turism
      IV.4. Administraţie şi servicii  
    129.   Lucrător în administraţie şi servicii
     
    V. Licee de informatică
         
    130.   Programator (analist)-ajutor
    131.   Operator tehnică de calcul
     
    VI. Licee de metrologie
         
    132.   Metrolog
     
    VII. Licee sanitare
         
    133.   Soră (oficiant) medicală
   +  Anexa 2NOMENCLATORUL DE MESERIIîn care se pregătesc elevii prin şcolile profesionale
           
    Nr. crt.Domeniul de activitateMeseriaDurata (ani)
    I. Şcoli profesionale industriale
           
      I.1. Construcţii de maşini    
    1.   Lăcătuş construcţii metalice3
    2.   Lăcătuş construcţii navale3
    3.   Mecanic-montator întreţinere şi reparaţii în industria construcţiilor de maşini3
    4.   Mecanic motoare termice4
    5.   Mecanic de mecanică fină3
    6.   Sculer-matriţer3
    7.   Sudor3
    8.   Forjor-tratamentist3
    9.   Turnător3
    10.   Modelier4
    11.   Strungar3
    12.   Frezor-rabotor-mortezor3
    13.   Rectificator3
    14.   Tubulator naval3
    15.   Vopsitor-protejator metale3
      I.2. Electrotehnică şi electronică    
    16.   Confecţioner produse electrotehnice3
    17.   Confecţioner produse electronice şi de telecomunicaţii3
    18.   Electrician întreţinere şi reparaţii instalaţii şi echipamente electrice3
    19.   Montator ceasuri şi instalaţii de orologerie industrială3
    20.   Maşinist la maşini pentru confecţionat cabluri şi materiale electroizolante3
    21.   Mecanic instalaţii hidraulice şi pneumatice3
      I.3. Mine    
    22.   Miner4(2)*)
    23.   Electrician de mină4(2)
    24.   Electrician întreţinere şi reparaţii utilaj carieră4(2)
    25.   Mecanic maşini şi utilaje de mină4(2)
    26.   Mecanic utilaje carieră4(2)
    ___________  *) Pentru industria mineritului absolvenţii de 8 clase se pregătesc în 4 ani, iar cei de 10 clase în 2 ani
      I.4. Petrol    
    27.   Sondor foraj şi exploatare zăcăminte de petrol şi gaze4
    28.   Operator la extracţia, transportul şi tratarea ţiţeiului4
    29.   Operator la extracţia, transportul, tratarea şi distribuţia gazelor4
    30.   Lăcătuş mecanic construcţii-montaje instalaţii şi conducte magistrale pentru petrol şi gaze3
    31.   Mecanic exploatare, întreţinere şi reparare maşini şi utilaje petroliere3
    32.   Mecanic exploatare, întreţinere şi reparare motoare şi compresoare pentru petrol şi gaze4
    33.   Instalator sudor în instalaţii şi reţele de gaze3
    34.   Electrician maşini şi echipamente electrice pentru foraj-extracţie3
      I.5. Metalurgie    
    35.   Furnalist3
    36.   Oţelar3
    37.   Electrometalurgist la fabricarea feroaliajelor3
    38.   Operator la fabricarea cocsului şi valorificarea subproduselor3
    39.   Metalurgist neferoase grele3
    40.   Metalurgist neferoase uşoare3
    41.   Laminator la fabricarea profilelor şi produselor plate3
    42.   Laminator la fabricarea ţevilor3
    43.   Trefilator-trăgător3
    44.   Operator la fabricarea produselor refractare şi abrazive3
    45.   Lăcătuş mecanic întreţinere şi reparare utilaje şi instalaţii metalurgice3
    46.   Lăcătuş mecanic întreţinere şi reparare aparate şi instalaţii de acţionare hidraulică în metalurgie3
    47.   Operator la fabricarea electrozilor siderurgici şi produselor cărbunoase3
    43.   Zidar de cuptoare metalurgice şi utilaje de turnare3
      I.6. Energetic    
    49.   Electrician centrale, staţii şi reţele electrice3
    50.   Electrician protecţii prin relee şi automatizări în instalaţiile electroenergetice3
    51.   Operator cazane cu aburi3
    52.   Operator turbine cu aburi sau gaze3
    53.   Operator la turbinele hidroenergetice3
    54.   Operator la tratarea apei tehnologice3
    55.   Electromecanic centrale hidroelectrice3
    56.   Lăcătuş mecanic agregate energetice3
      I.7. Chimie industrială    
    57.   Operator chimist în industria anorganică şi îngrăşămintelor chimice3
    58.   Operator chimist în industria de sinteze organice3
    59.   Operator chimist în industria de medicamente şi produse cosmetice3
    60.   Operator chimist în industria de prelucrare ţiţei şi petrochimie3
    61.   Operator chimist în industria produselor sodice şi clorosodice3
    62.   Operator chimist la fabricarea şi prelucrarea maselor plastice3
    63.   Operator chimist la fabricarea şi prelucrarea cauciucului3
    64.   Operator chimist la fabricarea şi prelucrarea fibrelor chimice şi artificiale3
    65.   Mecanic întreţinere şi reparaţii pentru industria chimică şi petrochimică3
    66.   Electromecanic AMA pentru industria chimică şi petrochimică3
      I.8. Materiale de construcţii    
    67.   Operator prefabricate din beton armat3
    68.   Operator în industria ceramicii brute3
    69.   Operator ceramică fină pentru construcţii3
    70.   Prelucrător montator piatră, marmură, granit3
    71.   Operator lianţi şi azbociment3
    72.   Lăcătuş mecanic întreţinere şi reparare maşini şi utilaje din industria materialelor de construcţii3
    73.   Sticlar prelucrător topitură3
    74.   Sticlar instalaţii automate3
    75.   Ceramist ceramică fină3
    76.   Operator la fabricarea materialelor izolatoare3
    77.   Emailator3
      I.9. Construcţii- montaj    
    78.   Constructor structuri monolite3
    79.   Constructor structuri prefabricate3
    80.   Constructor finisor3
    81.   Constructor tîmplar-parchetar3
    82.   Constructor izolator3
    83.   Constructor şamotor-pietrar3
    84.   Instalator tehnico-sanitare şi gaze3
    85.   Instalator încălzire centrală3
    86.   Instalator de ventilare şi condiţionare3
    87.   Instalator electrician pentru construcţii3
    88.   Maşinist-mecanic pentru maşini şi utilaje de construcţii3
    89.   Lăcătuş pentru construcţii3
    90.   Tinichigiu pentru construcţii3
      I.10. Exploatarea şi industrializarea lemnului    
    91.   Mecanizator exploatări forestiere3
    92.   Operator la sortarea şi preindustrializarea lemnului3
    93.   Mecanic întreţinere şi reparare utilaje şi instalaţii pentru exploatarea lemnului3
    94.   Mecanic întreţinere şi reparare utilaje şi instalaţii pentru industrializarea lemnului3
    95.   Operator la fabricarea cherestelei3
    96.   Operator la fabricarea plăcilor aglomerate şi fibrolemnoase din lemn3
    97.   Operator la fabricarea furnirului, placajului şi panelului3
    98.   Tîmplar3
    99.   Sculptor intarsier4
    100.   Tapiţer3
    101.   Constructor instrumente muzicale din lemn4
    102.   Operator la fabricarea chibriturilor3
    103.   Operator la fabricarea celulozei şi hîrtiei3
      I.11. Transporturi    
    104.   Lăcătuş reparaţii vagoane3
    105.   Lăcătuş reparaţii locomotive3
    106.   Electrician reparaţii vagoane3
    107.   Electrician reparaţii locomotive3
    108.   Maşinist-mecanic utilaje terasamente şi cale3
    109.   Constructor căi ferate3
    110.   Constructor drumuri şi poduri3
    111.   Motorist nave3
    112.   Tinichigiu-vopsitor auto3
    113.   Şofer mecanic auto4
    114.   Electrician auto3
    115.   Lăcătuş montator telecomenzi feroviare3
    116.   Lăcătuş montator instalaţii fixe de tracţiune electrică3
    117.   Conducător utilaje portuare3
      I.12. Poştă şi telecomunicaţii    
    118.   Electromecanic reţele de telecomunicaţii3
      I.13. Industrie alimentară    
    119.   Operator în industria alimentară extractivă3
    120.   Operator în industria alimentară fermentativă3
    121.   Operator în morărit şi panificaţie3
    122.   Preparator în industria cărnii3
    123.   Preparator în industria laptelui3
    124.   Preparator în industria conservelor de legume şi fructe3
    125.   Mecanic exploatare, întreţinere şi reparare maşini şi utilaje din industria alimentară3
    126.   Mecanic frigotehnist3
      I.14. Industrie uşoară    
    127.   Filator3
    128.   Ţesător3
    129.   Finisor produse textile3
    130.   Tricoter3
    131.   Confecţioner îmbrăcăminte3
    132.   Confecţioner încălţăminte3
    133.   Confecţioner articole de marochinărie, mănuşi, articole tehnice şi de blănărie3
    134.   Tăbăcar3
    135.   Lăcătuş mecanic întreţinere şi reparare maşini şi utilaje din industria uşoară3
    136.   Reglor în industria uşoară4
      I.15. Poligrafie    
    137.   Poligraf3
    138.   Mecanic întreţinere şi reparare maşini şi utilaje poligrafice3
      I.16. Gospodărirea apelor    
    139.   Agent hidrotehnic3
    140.   Constructor lucrări de gospodărire a apelor3
    141.   Mecanic exploatare, întreţinere şi reparare maşini şi utilaje pentru staţii de epurare a apelor uzate3
    142.   Electromecanic exploatare, întreţinere şi reparare staţii de pompare, alimentări cu apă şi canalizări3
    II. Şcoli profesionale agricole
    143.   Agronom3
    144.   Legumicultor culturi de cîmp şi forţate3
    145.   Pomicultor-pepinierist3
    146.   Viticultor-pepinierist3
    147.   Vinificator-pivnicer3
    148.   Preparator băuturi spirtoase3
    149.   Preparator băuturi răcoritoare din fructe şi legume3
    150.   Floricultor-peisagist3
    151.   Zootehnist3
    152.   Frigotehnist depozite horticole3
    153.   Apicultor3
    154.   Preparator produse apicole şi cosmetice3
    155.   Mecanic pentru exploatarea instalaţiilor şi utilajelor din zootehnie3
    156.   Mecanic pentru exploatarea tractoarelor şi maşinilor agricole3
    157.   Mecanic pentru exploatarea utilajelor de îmbunătăţiri funciare3
    158.   Mecanic pentru repararea tractoarelor şi maşinilor agricole3
    159.   Mecanic pentru repararea utilajelor de îmbunătăţiri funciare3
    160.   Piscicultor-pescar3
    III. Şcoli profesionale silvice
    161.Muncitor silvicultor4
    IV. Şcoli profesionale comerciale
      IV.1. Comerţ    
    162.   Comerciant-vînzător mărfuri alimentare4
    163.   Comerciant-vînzător mărfuri nealimentare4
      IV.2. Alimentaţie publică    
    164.   Comerciant-bucătar4
    165.   Comerciant-cofetar-patiser4
    166.   Comerciant-ospătar, barman, vînzător în unităţile de alimentaţie publică4
    167.   Mecanic întreţinere şi reparare utilaje comerciale şi frigorifice3
    V. Şcoli profesionale pentru cooperaţia meşteşugărească şi de consum
      V.1. Industrie mică şi prestări servicii    
    168.   Bijutier3
    169.   Ceasornicar3
    170.   Reparator aparatură mecanică fină3
    171.   Reparator electromecanic auto3
    172.   Constructor-reparator instrumente muzicale3
    173.   Croitor3
    174.   Ţesător manual3
    175.   Tricoter-confecţioner îmbrăcăminte3
    176.   Cizmar3
    177.   Marochiner3
    178.   Blănar-argăsitor-vopsitor3
    179.   Confecţioner îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori3
    180.   Tîmplar universal3
    181.   Instalator tehnico-sanitar şi de gaze3
    182.   Instalator încălziri centrale3
    183.   Tinichigiu industrial3
    184.   Lăcătuş mecanic universal3
    185.   Mecanic de întreţinere şi reparat maşini de cusut şi tricotat3
    186.   Electrician instalator întreţinere şi reparaţii în construcţii3
    187.   Vînzător universal3
    188.   Electromecanic reparaţii obiecte de uz casnic şi utilaj comercial3
    189.   Tapiţer-saltelar-plăpumar3
    190.   Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist3
    191.   Zidar-zugrav-vopsitor-mozaicar-faianţar3
   +  Anexa 3NOMENCLATORUL SPECIALITATILORîn care se pregătesc elevii prin şcolile tehnice de maiştri
           
    Nr. crt.Domeniul de activitateSpecialitateaDurata (ani)
      I. Construcţii de maşini    
    1.   Maistru la prelucrarea metalelor prin aşchiere2
    2.   Maistru cazangerie, construcţii metalice şi sudură2
    3.   Maistru mecanic2
    4.   Maistru forjor-tratamentist2
    5.   Maistru turnător2
    6.   Maistru modelor pentru turnătorie2
    7.   Maistru sculer-matriţer2
    8.   Maistru construcţii navale2
    9.   Maistru construcţii structuri aeronave2
    10.   Maistru protecţii anticorosive2
      II. Electrotehnică şi electronică    
    11.   Maistru electromecanic aparate de măsură şi automatizări2
    12.   Maistru montare şi reparaţii maşini şi aparate electrice2
    13.   Maistru electronist2
    14.   Maistru pirotehnist2
      III. Mine    
    15.   Maistru electromecanic miner2
    16.   Maistru miner2
    17.   Maistru la prepararea substanţelor minerale utile2
      IV. Petrol    
    18.   Maistru sondor la forajul sondelor2
    19.   Maistru sondor la probe de producţie, intervenţii şi distribuţia gazelor2
    20.   Maistru la extracţia, transportul, tratarea şi distribuţia ţiţeiului2
    21.   Maistru mecanic construcţii-montaje instalaţii şi conducte magistrale pentru petrol şi gaze2
    22.   Maistru mecanic la exploatarea, întreţinerea şi repararea utilajelor şi echipamentelor de foraj-extracţie2
    23.   Maistru electrician instalaţii, utilaje şi aparate electrice pentru petrol şi gaze2
    24.   Maistru electromecanic la exploatarea, întreţinerea şi repararea aparatelor de măsură şi control pentru petrol şi gaze2
    25.   Maistru electromecanic la exploatarea, întreţinerea şi repararea elementelor şi instalaţiilor de automatizare pentru petrol şi gaze2
      V. Metalurgie    
    26.   Maistru furnalist2
    27.   Maistru oţelar2
    28.   Maistru la producerea metalelor neferoase2
    29.   Maistru laminator2
    30.   Maistru la fabricarea cocsului şi chimizarea gazului de cocs2
    31.   Maistru la fabricarea electrozilor siderurgici şi produselor cărbunoase2
    32.   Maistru la fabricarea produselor refractare şi abrazive2
    33.   Maistru pentru construcţia cuptoarelor industriale2
      VI. Energetic    
    34.   Maistru electrician centrale, staţii şi reţele electrice2
    35.   Maistru electrician protecţii prin relee şi automatizări în centralele electrice2
    36.   Maistru electrician exploatare şi întreţinere centrale nuclearoelectrice2
    37.   Maistru electromecanic automatizări, măsurări electrice şi control termotehnic2
    38.   Maistru mecanic montare şi reparare agregate energetice2
    39.   Maistru mecanic întreţinere centrale nuclearoelectrice2
    40.   Maistru electronist automatizări în centralele nuclearoelectrice2
    41.   Maistru mecanic exploatare instalaţii termoenergetice din centralele nuclearoelectrice2
    42.   Maistru termoenergetic2
    43.   Maistru hidroenergetic2
    44.   Maistru construcţii hidroenergetice2
      VII. Chimie industrială    
    45.   Maistru pentru tehnologia chimică organică2
    46.   Maistru pentru tehnologia chimică anorganică2
    47.   Maistru la prelucrarea ţiţeiului şi petrochimie2
    48.   Maistru la prelucrarea materialelor plastice şi cauciucului2
    49.   Maistru la fabricarea şi prelucrarea fibrelor, firelor chimice şi artificiale2
      VIII. Materiale de construcţii    
    50.   Maistru la producerea prefabricatelor pentru construcţii2
    51.   Maistru la fabricarea lianţilor şi produselor din azbociment2
    52.   Maistru la fabricarea materialelor de izolaţii în construcţii2
    53.   Maistru ceramist (ceramică brută)2
    54.   Maistru ceramist (ceramică fină)2
    55.   Maistru sticlar2
      IX. Construcţii- montaj    
    56.   Maistru construcţii civile, industriale şi agricole2
    57.   Maistru construcţii din şamotă şi izolaţii2
    58.   Maistru instalator în construcţii2
    59.   Maistru electrician în construcţii2
    60.   Maistru mecanic utilaje de construcţii2
    61.   Maistru lăcătuş pentru construcţii2
      X. Exploatarea şi industrializarea lemnului    
    62.   Maistru la fabricarea celulozei şi hîrtiei2
    63.   Maistru la fabricarea cherestelei2
    64.   Maistru la fabricarea placajului, panelului şi furnirului2
    65.   Maistru mecanic întreţinere şi reparare utilaje şi instalaţii de exploatare şi industrializare a lemnului2
    66.   Maistru la fabricarea plăcilor aglomerate şi fibrolemnoase din lemn2
    67.   Maistru tîmplar mobilă şi binală2
    68.   Maistru exploatări şi transporturi forestiere2
      XI. Transporturi    
    69.   Maistru mecanic pentru utilaje de construcţii şi terasamente2
    70.   Maistru electromecanic locomotive2
    71.   Maistru electromecanic vagoane2
    72.   Maistru electromecanic auto2
    73.   Maistru la construcţii de căi ferate, drumuri şi poduri2
      XII. Poştă şi telecomunicaţii    
    74.   Maistru telecomunicaţii2
      XIII. Industrie alimentară    
    75.   Maistru pentru industrii alimentare extractive2
    76.   Maistru pentru industrii alimentare fermentative2
    77.   Maistru la industrializarea laptelui2
    78.   Maistru la industrializarea cărnii2
    79.   Maistru la industrializarea legumelor şi fructelor2
    80.   Maistru morar2
    81.   Maistru pentru produse făinoase şi panificaţie2
    82.   Maistru piscicultor-pescar2
      XIV. Industrie uşoară    
    83.   Maistru filator2
    84.   Maistru ţesător2
    85.   Maistru tricoter2
    86.   Maistru finisor produse textile2
    87.   Maistru confecţii îmbrăcăminte (maistru croitor)2
    88.   Maistru tăbăcar2
    89.   Maistru confecţii încălţăminte (maistru cizmar)2
    90.   Maistru marochiner2
      XV. Poligrafie    
    91.   Maistru poligraf2
      XVI. Agricultură    
    92.   Maistru agronom2
    93.   Maistru horticultor2
    94.   Maistru zootehnist2
    95.   Maistru mecanic agricol2
    96.   Maistru frigotehnist depozite agricole2
    97.   Maistru construcţii rurale-biologice2
    98.   Maistru electromecanic staţii de pompare2
    99.   Maistru mecanic utilaje construcţii agricole şi terasamente2
   +  Anexa 4NOMENCLATORUL SPECIALITATILORîn care se pregătesc elevii prin şcolile postliceale de specialitate
             
    Nr. crt.Domeniul de activitateSpecialitateaDurata (ani)Observaţii
      I. Construcţii de maşini      
    1.   Tehnolog prelucrări la rece2  
    2.   Tehnolog prelucrări la cald2  
    3.   Proiectant în industria construcţiilor de maşini2  
    4.   Tehnician control nedistructiv2  
    5.   Operator pentru roboţi industriali2  
    6.   Prelucrător cu tehnici de precizie2  
    7.   Desenator-trasator industrial2  
      II. Electrotehnică şi electronică      
    8.   Tehnician electronist pentru radioteleviziune, automatizări, tehnică de calcul, electronică profesională2  
    9.   Tehnician electrician montator şi de întreţinere instalaţii industriale şi echipamente de automatizări2  
    10.   Tehnician electromecanic pentru exploatarea, întreţinerea şi repararea maşinilor şi utilajelor poligrafice şi xerografice2  
      III. Mine      
    11.   Tehnician proiectant minier1  
    12.   Tehnician topograf minier2  
    13.   Tehnician cartograf2  
    14.   Tehnician producţie2  
      IV. Petrol      
    15.   Operator la prepararea, tratarea şi condiţionarea fluidelor de foraj şi a pastelor de ciment2Numai cu absolvenţi din licee de profil petrol
    16.   Operator lucrări geologice2Idem
    17.   Operator lucrări geofizice2Idem
    18.   Operator lucrări speciale sonde2Idem
    19.   Mecanic la exploatarea, întreţinerea şi repararea echipamentelor de reglare şi ardere a gazelor2Idem
    20.   Electromecanic la exploatarea, întreţinerea şi repararea aparatelor de măsură şi control pentru petrol şi gaze2Idem
    21.   Proiectant în industria de petrol şi gaze2Idem
      V. Geologie      
    22.   Tehnician lucrări geologice şi geofizice2  
    23.   Tehnician topograf2  
      VI. Metalurgie      
    24.   Tehnolog la prelucrări metalurgice2  
    25.   Proiectant utilaje şi instalaţii metalurgice2  
    26.   Laborant în industria metalurgică2  
    27.   Tehnolog la elaborarea fontelor şi oţelurilor2  
    28.   Electromecanic pentru echipamente şi aparate de măsură şi automatizări în industria metalurgică2  
    29.   Tehnolog la fabricarea produselor refractare şi abrazive2  
    30.   Tehnolog la fabricarea cocsului şi produselor cărbunoase2  
    31.   Mecanic pentru aparate şi instalaţii hidraulice în metalurgie2  
      VII. Energetic      
    32.   Tehnician proiectant electroenergetic2  
    33.   Tehnician proiectant termoenergetic2  
    34.   Tehnician proiectant hidroenergetic2  
    35.   Tehnician electromagnetic în centrale nuclearoelectrice3  
    36.   Tehnician mecanic în centrale nuclearoelectrice3  
    37.   Tehnician automatizări şi calculatoare în centrale nuclearoelectrice3  
      VIII. Chimie industrială      
    38.   Tehnologie chimică2  
    39.   Laborant analize fizico-chimice2  
    40.   Prevenirea şi stingerea incendiilor2  
      IX. Materiale de construcţii      
    41.   Proiectant forme pentru sticlărie şi ceramică2  
      X. Arhitectură, sistematizare şi construcţii-montaj      
    42.   Tehnician proiectant pentru construcţii2  
    43.   Tehnician proiectant pentru instalaţii în construcţii2  
    44.   Tehnician proiectant pentru instalaţii electrice în construcţii2  
    45.   Desenator arhitectură şi sistematizare în construcţii2  
    46.   Tehnician pentru urbanism şi amenajarea teritoriului2,5  
    47.   Tehnician topograf în construcţii2  
    48.   Tehnician normare şi salarizare în construcţii2  
    49.   Tehnician devize şi măsurători în construcţii2  
    50.   Tehnician laborant pentru construcţii2  
    51.   Merceolog gestionar pentru materiale de construcţii şi instalaţii2  
      XI. Exploatarea şi industrializarea lemnului      
    52.   Tehnician pentru produse finite din lemn2  
    53.   Operator la fabricarea celulozei şi hîrtiei2  
    54.   Desenator-designarist în industria lemnului2  
      XII. Transporturi      
    55.   Electronist locomotive2  
    56.   Electromecanic utilaje căi ferate2  
      XIII. Poştă şi telecomunicaţii      
    57.   Diriginte1,5  
    58.   Tehnician telecomunicaţii1,5  
      XIV. Industrie alimentară      
    59.   Tehnician în industrii alimentare extractive2  
    60.   Tehnician în industrii alimentare fermentative2  
    61.   Tehnician în morărit şi panificaţie2  
    62.   Tehnician în industria cărnii2  
    63.   Tehnician în industria laptelui2  
    64.   Tehnician în industria conservelor de legume şi fructe2  
    65.   Laborant în industria alimentară2  
      XV. Industrie uşoară      
    66.   Structura şi proiectarea ţesăturilor2  
    67.   Structura şi proiectarea tricoturilor2  
    68.   Proiectarea îmbrăcămintei2  
    69.   Proiectarea articolelor din piele şi înlocuitori (pe domenii)2  
      XVI. Agricultură      
    70.   Agent agroturism montan2  
    71.   Laborant agricol2  
    72.   Agent cadastru funciar2  
    73.   Hidroameliorator2  
    74.   Constructor hidrotehnic2  
    75.   Vinificator2  
    76.   Operator conservarea cerealelor2  
      XVII. Silvicultură      
    77.   Tehnician silvic2Numai cu absolvenţi din licee cu profil silvic
      XVIII. Gospodărirea apelor      
    78.   Tehnician hidrolog2  
    79.   Tehnician meteorolog2  
      XIX. Comerţ      
    80.   Tehnolog comercial reţea2  
    81.   Conducător unităţi comerciale şi de alimentaţie publică2  
    82.   Corespondenţă comercială şi stenodactilografie2  
      XX. Finanţe, contabilitate, administrativ      
    83.   Contabil (pe domenii de activitate)2  
    84.   Prognoză şi evidenţă2  
    85.   Tehnician organizarea şi normarea muncii (pe domenii de activitate)2  
    86.   Administrator instituţii social-culturale2  
      XXI. Turism      
    87.   Tehnician pentru prestaţii turistice (pe domenii de activitate)2  
    88.   Tehnician hotelier (pe domenii de activitate)2  
    89.   Tehnician alimentaţie publică (pe domenii de activitate)2  
      XXII. Cooperaţie meşteşugărească şi de consum      
    90.   Electronist depanator aparate de radio şi televizoare3  
    91.   Depanator echipamente electronice de calcul3  
    92.   Depanator roboţi casnici, industriali şi sisteme automatizate3  
    93.   Depanator aparatură videocamere de luat vederi şi videocasetofoane3  
    94.   Electromecanic reparator obiecte de uz casnic2  
    95.   Cosmeticiană2  
    96.   Optician2  
    97.   Mecanic mecanică fină2  
    93.   Fotograf-fotoceramist2  
    99.   Tehnolog gastrotehnică, alimentaţie publică şi turism2  
    100.   Merceologie şi marketing2  
    101.   Proiectant film şi operator aparatură video2  
      XXIII. Informatică      
    102.   Informatician2  
    103.   Operator pentru unităţi de calcul electronic2  
    104.   Operator la calculatorul electronic2  
    105.   Programator-analist asistent2  
    106.   Operator tehnică de calcul2  
      XXIV. Metrologie      
    107.   Tehnician metrolog2  
      XXV. Sanitar      
    108.   Asistent medical3  
    109.   Asistent medical pentru pediatrie şi ocrotire3Numai fete
    110.   Asistent medical obstetrică şi ginecologie3Numai fete
    111.   Asistent medico-social3  
    112.   Asistent de radiologie2  
    113.   Asistent de igienă şi sănătate publică2  
    114.   Asistent de farmacie2  
    115.   Asistent de laborator2  
    116.   Tehnician dentar2  
    117.   Asistent medical1Numai cu absolvenţi de licee sanitare
    118.   Maseur1Numai pentru nevăzători
      XXVI. Cultură      
    119.   Librar2  
    120.   Proiectant-tehnoredactor, restaurator cărţi, legător de artă2  
    121.   Bibliotecar2  
    122.   Arhivar2  
    123.   Personal tehnic-artistic TV şi cinematografie2  
   +  Anexa 5PLAN DE ŞCOLARIZAREpentru anul şcolar (universitar) 1990/1991,la toate gradele de învăţămînt
           
    I.Învăţămînt preşcolar    
      Număr de copii cuprinşi în grădiniţe   820.000
      din care în:    
      - grădiniţe cu program normal   596.000
      - grădiniţe cu program prelungit, săptămînal, pentru copii cu deficienţe şi case de copii preşcolari   224.000
    II.Învăţămînt primar şi gimnazial    
    1.Număr de elevi în:    
      a) clasele I - IV   1.317.000
      b) clasele V - VIII    
      - învăţămînt de zi   1.470.000
      - învăţămînt seral   2.000
      - învăţămînt fără frecvenţă   20.000
    2.Număr de elevi în clasele şi grupele cu program de muzică, arte plastice şi coregrafie   20.000
    3.Număr de elevi în şcolile cu program de educaţie fizică şi sport   20.000
    III.Număr de elevi care se pregătesc pe linie sportivă în cercuri şi cluburi   90.000
    IV.Număr de elevi cu deficienţe grave senzoriale şi intelectuale care se pregătesc în şcolile pentru deficienţi   30.500
    V.Număr de copii în casele de copii şcolari   29.600
    VI.Număr de cadre didactice care îndrumă activitatea extraşcolară în casele elevilor şi copiilor   2.900
    VII.Număr de logopezi în centrele de corectare a vorbirii   410
    VIII.Învăţămînt liceal (număr de elevi)clasa a IX-aclasa a XI-a
      a) Învăţămînt de zi200.000160.000
      - licee reale55.00036.000
      - licee umaniste35.00010.000
      - licee industriale49.00080.990
      - licee economice-administrative şi de servicii15.0006.100
      - licee agricole20.00015.748
      - licee silvice500300
      - licee sanitare3.3003.620
      - licee de informatică6.0002.000
      - licee de metrologie200252
      - licee cu program de educaţie fizică şi sport4.4002.000
      - licee de artă4.000500
      - şcoli normale5.0001.430
      - licee militare600710
      - seminarii teologice2.000350
      b) Învăţămînt seral8.00090.000
    IX.Învăţămînt profesional    
    1.Număr de elevi în anul I în clasele cu promovaţi de 8 clase    
      - învăţămînt de zi   70.000
    2.Număr de elevi în anul I în clasele cu absolvenţi de 10 clase    
      - învăţămînt de zi   90.000
      - învăţămînt seral   3.000
    X.Învăţămînt complementar sau de ucenici (număr de elevi în anul I)    
      a) învăţămînt de zi   90.000
      b) învăţămînt seral   1.000
    XI.Învăţămînt de maiştri (număr de elevi în anul I)    
      a) învăţămînt de zi   3.000
      b) învăţămînt seral   7.000
    XII.Învăţămînt postliceal de specialitate (număr de elevi în anul I)    
      a) învăţămînt de zi   8.000
      b) învăţămînt seral   2.000
    XIII.Învăţămînt pentru copii cu deficienţe din subordinea Ministerului Muncii şi Ocrotirilor Sociale    
    1.Cămine-şcoală pentru deficienţi mintali, motori şi mintali-motori incapabili de inserţie socială    
      - total copii şi elevi   5.200
    2.Şcoli profesionale speciale pentru deficienţi de auz, de vedere, mintali, motori şi mintali-motori recuperabili    
      - total elevi   15.700
    3.Licee speciale pentru deficienţi de vedere şi motori recuperabili    
      - total elevi   800
    4.Şcoli postliceale speciale pentru deficienţi de vedere şi motori recuperabili    
      - total elevi   150
    5.Şcoli speciale de reeducare    
      - total elevi la învăţămîntul primar, gimnazial, liceal industrial şi profesional   1.450
    6.Cursuri de calificare-recalificare pentru invalizi, cu durata de 6 12 luni    
      - total cursanţi   200
    XIV.Învăţămînt superior (număr studenţi în anul I)    
      - învăţămînt de zi   42.000
      - învăţămînt seral   4.000
      - învăţămînt fără frecvenţă   2.000
    XV.Învăţămînt postuniversitar (număr de cursanţi)    
      - învăţămînt de zi (specializare)   1.000
      - învăţămînt fără frecvenţă   10.000
  -----------