HOTĂRÂRE nr. 188 din 28 februarie 2002pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 20 martie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 15 alin. (4) din Legea apelor nr. 107/1996,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele tehnice privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti, NTPA-011, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Normativul privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, NTPA-002/2002, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Normativul privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanti a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali, NTPA-001/2002, prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 5În sensul prezentei hotărâri, prin autoritate publică centrala cu atribuţii în domeniul gospodăririi apelor şi protecţiei mediului se înţelege Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, iar prin autoritate competentă în domeniu se înţelege Compania Naţionala "Apele Române" - S.A.  +  Articolul 6Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 730/1997 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanti a apelor uzate evacuate în resursele de apa, NTPA-001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 noiembrie 1997, şi Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului, al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului şi al ministrului sănătăţii nr. 645/I.O.-5.029/N.N.-7.190/S.D./1997 pentru aprobarea Normativului privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 bis din 6 noiembrie 1997.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul apelorşi protecţiei mediului,Petru LificiuMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul industriei şi resurselor,Dan Ioan Popescu  +  Anexa 1NORMA 28/02/2002