LEGE nr. 117 din 15 martie 2002pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A.
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 25 din 26 iulie 2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A., adoptată în temeiul art. 1 pct. II.7 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001, cu următoarele modificări și completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Se înființează Compania Naționala de Investiții «C.N.I.» - S.A., denumita în continuare C.N.I., societate comercială pe acțiuni, sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.(2) C.N.I. este persoana juridică română, se organizează și funcționează ca societate comercială pe acțiuni care își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare și cu statutul propriu.(3) Statutul C.N.I. va fi întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, și cu alte prevederi legale și va fi aprobat prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.(4) C.N.I. poate înființa sucursale, reprezentante, agenții și alte subunitati în țara și în străinătate, în condițiile legii.(5) Filiale ale C.N.I. pot fi înființate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea adunării generale extraordinare a acționarilor.2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Capitalul social inițial al C.N.I. este de 4.000.000.000 lei, împărțit în 160.000 de acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare de 25.000 lei, și se constituie prin participarea cu aport de capital, în numerar, a societăților comerciale prevăzute în anexa, conform legii.3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3C.N.I. poate deține în proprietate, prin concesionare sau închiriere, bunuri imobile și mobile, după caz, pe care le utilizează în vederea realizării scopului și obiectului sau de activitate.4. Articolul 4 se abroga.5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5C.N.I. desfășoară activități de interes public sau de interes social, scop în care poate propune Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței programe de investiții privind derularea acestor activități.6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) C.N.I. are, în principal, ca obiect de activitate:a) urmărirea, potrivit obiectului sau de activitate, a asigurării resurselor financiare pentru construcțiile de interes public sau social;b) executarea programelor de investiții în domeniul construcțiilor de interes public sau social, aprobate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței;c) realizarea unor operațiuni de marketing, publicitate, reclama, editare de publicații și imprimate în domeniul sau de activitate;d) achiziționarea, realizarea sau vânzarea de tehnologie în domeniul construcțiilor de interes public sau social;e) realizarea sau vânzarea de proiecte în domeniul construcțiilor de interes public sau social;f) prestarea de servicii specifice în domeniul construcțiilor de interes public sau social, pentru investitori care finanțează realizarea acestor construcții.(2) Construcțiile de interes public sau social finanțate de la bugetul statului sau din credite garantate de stat vor fi amplasate pe terenuri proprietate publică sau privată a statului ori a autorităților publice locale.(3) Construcțiile de interes public sau social cuprinse în programele de investiții finanțate din alte surse vor putea fi amplasate și pe terenuri proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice.(4) Realizarea investițiilor se face de C.N.I. prin procedura de achiziții publice, în condițiile legii.(5) Supravegherea proiectării și executării construcției se realizează de către C.N.I.(6) Recepția lucrărilor se face de C.N.I. potrivit prevederilor legale în vigoare.7. La articolul 7, partea introductivă va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Sursele de finanțare pentru realizarea programelor de investiții privind construcțiile de interes public sau social administrate de C.N.I. se constituie din:8. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) C.N.I. va întocmi anual un program de investiții, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, care îi pun la dispoziție terenuri cu acces la utilitatile necesare.9. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Programele de investiții pentru realizarea construcțiilor de interes public sau social finanțate de la bugetul de stat prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței pot fi derulate prin C.N.I., în baza ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.10. Articolul 10 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10C.N.I. poate contracta credite garantate de stat, credite cu garanție guvernamentală sau credite garantate cu bunurile deținute în proprietate, pentru realizarea unor programe de investiții proprii privind construirea unor obiective pe care le poate exploata în regim de închiriere sau le poate instraina în condițiile legii.11. Articolul 11 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Personalul necesar în vederea desfășurării activității C.N.I. va fi selectat pe bază de concurs sau examen.(2) Conducerea executivă a C.N.I. este asigurata de directorul general, care este și președintele consiliului de administrație. Directorul general este numit de ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, care îi stabilește și salariul.12. Articolul 14 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14Anexa face parte integrantă din prezenta ordonanță.13. Anexa va avea următorul cuprins:  +  ANEXĂLISTAcuprinzând societățile comerciale participante la realizareacapitalului social inițial al Companiei Naționale deInvestiții «C.N.I.» - S.A.1. Compania Naționala «Administrația Porturilor Maritime Constanta» - S.A.: 1 miliard lei2. Societatea Naționala de Transport Feroviar de Marfa «C.F.R. Marfa» - S.A.: 1 miliard lei3. Compania Naționala «Aeroportul Internațional București-Otopeni» - S.A.: 1,250 miliarde lei4. Compania Naționala «Administrația Canalelor Navigabile» - S.A. Constanta: 500 milioane lei5. Compania Naționala «Administrația Porturilor Dunării Maritime» - S.A. Galați: 250 milioane lei.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 25 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  --------