LEGE nr. 129 din 18 martie 2002pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 20 martie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 92 din 29 august 2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate, adoptată în temeiul art. 1 lit. O pct. 3 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 1 septembrie 2000, cu următoarele modificări şi completări:1. După articolul 1 se introduce articolul 1^1 cu următorul cuprins:"Art. 1^1. - Serviciile de reintegrare socială şi supraveghere urmăresc îndreptarea şi reintegrarea socială a persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii, a căror pedeapsa a fost gratiata total prin lege, precum şi a minorilor care au săvârşit fapte prevăzute de legea penală, faţă de care a fost înlăturată prin lege măsura educativă a internării într-un centru de reeducare."2. La articolul 3, după alineatul (2) se introduc alineatele (3), (4) şi (5) cu următorul cuprins:"(3) La cererea persoanelor prevăzute la art. 1^1 serviciile de reintegrare socială şi supraveghere îşi exercită atribuţiile în legătură cu iniţierea şi derularea unor programe speciale de reinsertie socială şi, după caz, cu identificarea locurilor de muncă disponibile, a locuinţelor, precum şi a unor cursuri de calificare sau recalificare profesională. (4) Persoanelor menţionate la art. 1^1 li se întocmeşte un registru special de evidenta, în care se vor consemna date privind persoana acestora, comportamentul pe perioada executării pedepsei închisorii sau a internării într-un centru de reeducare, programele de resocializare la care au participat, nevoile sau problemele pe care le intampina şi modul de rezolvare a acestora. (5) Programele de reinsertie socială în care vor fi incluse persoanele menţionate la art. 1^1 se vor întocmi pe baza informaţiilor furnizate de personalul specializat în asistenţa şi consiliere de la locul de deţinere, precum şi a evaluării iniţiale realizate de serviciile de reintegrare socială şi supraveghere. În funcţie de complexitatea cazului, şeful serviciului de reintegrare socială şi supraveghere va contacta autorităţile competente în vederea desemnării unor specialişti."3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Serviciile de reintegrare socială şi supraveghere îşi desfăşoară activitatea fără nici o discriminare pe temei de naţionalitate, cetăţenie, rasa, origine etnică, limba, religie, sex, opinie politica sau orice alta opinie, apartenenţa politică, avere, origine socială sau alte asemenea temeiuri."4. La articolul 8, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Poate fi consilier de reintegrare socială şi supraveghere sau şef al serviciului de reintegrare socială şi supraveghere ori inspector de reintegrare socială şi supraveghere persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:"5. La articolul 8 alineatul (1), după litera c) se introduce litera c^1), cu următorul cuprins:"c^1) are vârsta minima de 25 de ani;"6. La articolul 8 alineatul (1), literele d), e) şi f) vor avea următorul cuprins:"d) este apta din punct de vedere medical şi psihologic pentru exercitarea funcţiei, fapt dovedit pe baza unui examen medical şi psihologic de specialitate; e) nu are antecedente penale şi se bucura de o buna reputaţie; f) este licentiata în asistenţa socială, psihologie, sociologie, pedagogie, teologie, medicina sau drept ori este absolventa a unei forme de învăţământ postuniversitar în domeniul reintegrarii sociale a infractorilor şi supravegherii acestora;"7. La articolul 11 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:"d) întocmesc, la cererea organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, referate de evaluare cu privire la persoanele prevăzute la art. 1 sau cu privire la inculpaţi;"8. La articolul 11 alineatul (1), după litera e) se introduce litera e^1), cu următorul cuprins:"e^1) iniţiază şi derulează programe speciale de reinsertie socială pentru persoanele condamnate la pedeapsa închisorii, a căror pedeapsa a fost gratiata total prin lege, precum şi pentru minorii care au săvârşit fapte prevăzute de legea penală, faţă de care a fost înlăturată prin lege măsura educativă a internării într-un centru de reeducare;"9. La articolul 16, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia dispoziţiilor referitoare la activitatea serviciilor de reintegrare socială şi supraveghere, care se aplică după numirea în funcţie a consilierilor de reintegrare socială şi supraveghere, a sefilor de serviciu de reintegrare socială şi supraveghere şi a inspectorilor de reintegrare socială şi supraveghere prin ordin al ministrului justiţiei................................................................ (3) Pe data numirii în funcţie a consilierilor de reintegrare socială şi supraveghere, a sefilor de serviciu de reintegrare socială şi supraveghere şi a inspectorilor de reintegrare socială şi supraveghere, potrivit dispoziţiilor alin. (1), centrele experimentale de probaţiune îşi încetează activitatea. Organizaţiile neguvernamentale care au sprijinit aceste centre vor putea colabora în continuare cu serviciile de reintegrare socială şi supraveghere, potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe."  +  Articolul 2Prevederile art. 8 alin. (1) lit. c^1) nu se aplică persoanelor care au fost încadrate în funcţia de consilier de reintegrare socială şi supraveghere înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU────────────────