DECRET nr. 74 din 13 iunie 1951pentru înregistrarea la stat a cooperativelor, uniunilor şi centralelor uniunilor cooperative şi a unităţilor economice de pe lîngă instituţii şi organizaţii sociale
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 64 din 13 iunie 1951     +  Articolul 1Cooperativele de orice fel, uniunile şi centralele uniunilor cooperative, precum şi orice unitate economică aparţinînd instituţiilor sau organizaţiilor sociale, sînt obligate ca, înainte de începerea oricărei activităţi economice, să se înregistreze la stat.De asemenea, este obligatorie înregistrarea şi pentru toate schimbările ce intervin în cursul desfăşurării activităţii acestora.  +  Articolul 2Întreprinderile şi organizaţiile economice prevăzute la art. 1 dobîndesc personalitatea juridică numai prin înregistrarea la stat şi pierd aceasta calitate prin radierea din registrele respective.Pînă în momentul înregistrării, acestea nu pot încheia contracte, nu pot deschide conturi la bănci şi în general nu pot face alte acte decît acelea de conservare a fondurilor care le-au fost puse eventual la dispoziţie.  +  Articolul 3Înregistrarea la stat se va face în termen de cel mult 15 zile de la data constituirii, infiintarii sau schimbărilor intervenite în cursul desfăşurării activităţii, după cum urmează: a) Centralele uniunilor cooperative se înregistrează la Ministerul Finanţelor. b) Uniunile cooperativelor, cooperativele de orice fel, precum şi unităţile economice de pe lîngă instituţii sau organizaţii sociale se înregistrează la secţiunile financiare de pe lîngă sfaturile populare ale regiunilor sau oraşelor de subordonare republicană, în raza cărora îşi au sediul.  +  Articolul 4Pentru a avea dreptul să-şi exercite activitatea independent de înregistrarea la stat, întreprinderile comerciale şi industriale aparţinînd cooperativelor de orice fel, uniunilor şi centralelor uniunilor cooperative sînt obligate sa posede un brevet anual şi sa achite o taxa de brevet.Acest brevet se eliberează, după plata taxei respective, de către secţiunile financiare de pe lîngă sfaturile populare ale regiunilor şi oraşelor de subordonare republicană, în raza cărora întreprinderile îşi au sediul.Întreprinderile industriale cooperatiste sînt obligate sa plătească următoarele taxe de brevet, în funcţie de volumul anual al producţiei globale:Pînă la 100.000 lei ........................... 100 leiDe la 100.001 - 500.000 lei ................. 200 leiDe la 500.001 - 1.000.000 lei ............... 500 leiDe la 1.000.001 - 3.000.000 lei ............. 1.500 leiDe la 3.000.001 lei în sus .................. 3.000 lei*)--------------- Notă *) Recalculat la raportul 1/20, conform Hotărîrii Consiliului de Miniştri al R.P.R. şi a Comitetului Central al P.M.R. nr. 147 din 26 ianuarie 1952.Sînt asimilabile întreprinderilor industriale, şi ca atare, vor achită taxele de brevet prevăzute mai sus, întreprinderile cooperaţiei meşteşugăreşti de invalizi şi ale cooperaţiei de consum, avînd ca obiect confecţionarea de produse din materialul clienţilor, reparaţii, transporturi şi prestări de servicii.Întreprinderile comerciale cooperatiste sînt obligate sa plătească aceleaşi taxe de brevet ca şi întreprinderile industriale cooperatiste, taxe care se vor calcula însă în funcţie de deverul anual.  +  Articolul 5Întreprinderile cooperatiste în funcţiune vor achită taxele şi vor cere eliberarea brevetelor în cursul lunii decembrie, pentru anul următor, iar cele noi înfiinţate vor achită taxele şi cere eliberarea brevetelor înainte de înregistrarea la stat.  +  Articolul 6Responsabilii întreprinderilor, organizaţiilor şi unităţilor economice, supuse înregistrării, care nu vor respecta dispoziţiile prezentului decret şi instrucţiunile de aplicare se pedepsesc potrivit legilor penale.  +  Articolul 7Nu sînt obligate a se inregistra la stat: a) Gospodăriile agricole colective şi intovarasirile pentru lucru în comun al pămîntului. b) Unităţile economice de pe lîngă instituţii şi organizaţii sociale al căror scop principal nu este activitatea economică.  +  Articolul 8Ministerul Finanţelor este autorizat sa stabilească normele de aplicare a acestui decret prin instrucţiuni publicate în Buletinul Oficial.  +  Articolul 9Întreprinderile azi în funcţiune, obligate să se înregistreze la stat, se vor inregistra în termen de 30 zile de la data publicării prezentului decret.Termenul pentru eliberarea brevetelor şi plata taxelor respective de către întreprinderile cooperatiste azi în funcţiune se va stabili de Ministerul Finanţelor prin instrucţiuni.  +  Articolul 10Dispoziţiile art. 7 lit. d din Decretul nr. 133 pentru organizarea cooperaţiei, publicat în Buletinul Oficial nr. 15 bis din 2 aprilie 1949, precum şi orice alte dispoziţii contrarii prezentului decret, se abroga.-----------