NORMA SANITARĂ VETERINARA din 27 decembrie 2001privind măsurile de control şi combatere a pestei africane a calului
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 19 martie 2002     +  Articolul 1Prezenta norma sanitară veterinara stabileşte măsurile de control şi combatere a pestei africane a calului.  +  Articolul 2În sensul prezentei norme sanitare veterinare, se înţelege prin: a) autoritate veterinara competenţa: Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara, care are competenţa de a efectua controale veterinare, sau orice alte unităţi din subordine cărora aceasta le-a delegat aceste competente la nivel teritorial; b) confirmare: declararea prezentei pestei africane a calului de către autoritatea veterinara competenţa pe baza rezultatelor de laborator; totuşi, în caz de epizootie autoritatea veterinara competenţa poate confirma boala pe baza datelor clinice şi/sau epidemiologice; c) exploatatie: orice ferma agricolă sau experimentala, grajd sau orice alte construcţii ori amenajări în care trăiesc ecvidee, indiferent de scopul pentru care sunt destinate, precum şi rezervaţiile naturale în care ecvideele trăiesc în libertate; d) proprietar sau deţinător: persoanele fizice sau juridice care au în proprietate ori în îngrijire (întreţinere) ecvidee, indiferent dacă acestea sunt retribuite sau nu; e) vector: insecte din specia Culicoides imicola sau alte insecte din specii aparţinând genului Culicoides, capabile sa transmită virusul pestei africane a calului; f) veterinar oficial: medicul veterinar desemnat de autoritatea veterinara competenţa.  +  Articolul 3Orice suspiciune sau confirmare a pestei africane a calului este declarata obligatoriu şi imediat de către autoritatea veterinara competenţa.  +  Articolul 4 (1) În cazul în care într-o exploatatie se observa cel puţin un animal suspect de pesta africana a calului, autoritatea veterinara competenţa va avea grija ca veterinarul oficial să aplice toate mijloacele de investigatie oficiale necesare pentru confirmarea sau infirmarea prezentei bolii. (2) Din momentul notificării suspiciunii veterinarul oficial va efectua următoarele: a) va plasa exploatatia suspecta sub supraveghere oficială; b) va efectua următoarele:1. un recensământ oficial al ecvideelor din exploatatie, specificand, pentru fiecare specie, numărul animalelor moarte, infectate sau suspecte de a fi infectate, actualizand permanent recensământul, în funcţie de numărul de animale moarte sau născute în perioada în care exploatatia se afla sub supraveghere. Datele recensamantului trebuie să poată fi prezentate ori de câte ori se solicita aceasta, cu prilejul controalelor;2. un recensământ al habitaturilor care favorizează înmulţirea sau supravietuirea vectorilor, controland şi dacă se utilizează mijloace adecvate de dezinsecţie;3. o ancheta epidemiologica, conform prevederilor art. 7; c) va vizita cu regularitate exploatatiile, ocazie cu care va efectua următoarele:1. va inspecta fiecare ecvideu din exploatatie;2. va efectua un examen clinic amănunţit la animalele suspecte de boala sau va efectua necropsia cadavrelor, când acestea exista, prelevand probele necesare pentru examene de laborator; d) va avea grija ca:1. toate ecvideele existente în exploataţii să fie menţinute în adăposturile lor sau în alte locuri protejate contra acţiunii vectorilor;2. sa nu se producă miscari de ecvidee din şi către exploatatiile supuse restrictiilor;3. să fie utilizate mijloace adecvate de dezinsecţie pentru combaterea insectelor, atât în interiorul, cat şi în afară adaposturilor;4. cadavrele ecvideelor moarte în exploataţii să fie distruse şi eliminate prin incinerare sau îngropare, conform prevederilor legale în vigoare care stipulează regulile referitoare la eliminarea şi transformarea deşeurilor animale, la comercializarea acestora şi la protecţia furajelor de origine animala sau de peste, de a nu fi contaminate cu agenţi patogeni. (3) Proprietarul sau deţinătorul de animale suspecte de contaminare cu virusul pestei africane a calului va lua toate măsurile pentru efectuarea celor arătate la alin. (2) lit. d), din momentul instituirii măsurilor oficiale. (4) Autoritatea veterinara competenţa poate dispune aplicarea măsurilor arătate la alin. (2) şi asupra altor exploataţii care, datorită amplasarii ori situarii geografice, prezintă posibilitatea de a veni în contact cu alte exploataţii în care se suspicioneaza boala, fiind în pericol de contaminare. (5) Pentru rezervaţiile naturale în care ecvideele trăiesc în libertate pot fi instituite şi alte măsuri specifice, în afară celor arătate la alin. (2), în condiţiile stabilite de autoritatea veterinara competenţa. (6) Măsurile menţionate în prezentul articol nu vor fi ridicate de către veterinarul oficial decât după infirmarea suspicionarii pestei africane a calului de către autoritatea veterinara competenţa.  +  Articolul 5Vaccinarea contra pestei africane a calului va fi aplicată numai în condiţiile stabilite prin prezenta norma sanitară veterinara.  +  Articolul 6 (1) Imediat ce a fost confirmată oficial pesta africana a calului veterinarul oficial: a) va organiza distrugerea tuturor ecvideelor infectate, a celor care prezintă semne clinice de boala sau a celor contaminate din exploatatia respectiva; b) va distruge, va incinera sau va ingropa cadavrele provenite de la animalele menţionate la lit. a), conform prevederilor legale în vigoare care cuprind regulile referitoare la eliminarea şi transformarea deşeurilor animale, la comercializarea acestora şi la protecţia furajelor de origine animala sau, peste, de a nu fi contaminate cu agenţi patogeni. c) va extinde măsurile prevăzute la art. 4 pe o raza de 20 km în jurul exploataţiilor infectate; d) va aplica în zona de protecţie vaccinari sistematice tuturor ecvideelor, utilizând un vaccin autorizat de Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara. Va efectua, de asemenea, identificarea tuturor ecvideelor vaccinate, prin aplicarea de semne de marcare permanente. În funcţie de caracteristicile epidemiologice, meteorologice, geografice sau climatice, Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara poate da derogări de la obligativitatea de vaccinare, informand despre aceasta Comisia Europeană; e) va efectua ancheta epidemiologica, conform prevederilor art. 7. (2) Autoritatea veterinara competenţa poate extinde măsurile prevăzute la alin. (1) şi în afară zonei stabilite la alin. (1) lit. c), atunci când, din motive care ţin de factori geografici, ecologici sau meteorologici ori, datorită circulaţiei spre sau dinspre o exploatatie în care a fost confirmată boala, se considera ca exista pericolul diseminarii pestei africane a calului, şi va informa despre aceasta conducerea Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare, care va informa Comisia Europeană. (3) În cazul în care zona stabilită la alin. (1) se situeaza pe teritoriul mai multor state, Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara va colabora cu autorităţile veterinare competente din ţările implicate, pentru delimitarea acestei zone. Dacă se impune aceasta, zona va fi delimitata urmând procedura descrisă la art. 8.  +  Articolul 7 (1) Ancheta epidemiologica va stabili: a) de când exista pesta africana a calului în exploatatie; b) posibila origine a bolii în exploatatia respectiva şi identificarea altor exploataţii în care se găsesc ecvidee care ar putea fi infectate sau contaminate din aceeaşi sursa; c) prezenta şi distribuţia vectorilor; d) miscarea animalelor receptive spre şi dinspre exploatatiile în cauza şi modalităţile de scoatere a cadavrelor din aceste exploataţii. (2) În vederea coordonării depline a tuturor măsurilor necesare pentru eradicarea pestei africane a calului din teritoriul respectiv, precum şi pentru efectuarea anchetei epidemiologice se va institui un comandament antiepizootic. Regulile generale referitoare la comandamentele antiepizootice centrale şi locale sunt elaborate de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor pe baza propunerilor Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare.  +  Articolul 8 (1) Autoritatea veterinara competenţa va lua toate măsurile pentru ca direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe lângă măsurile stabilite la art. 6, sa delimiteze o zona de protecţie şi o zona de supraveghere. Delimitarea zonelor trebuie să ţină seama de factorii geografici, administrativi, ecologici şi epizootologici, în strânsă legătură cu pesta africana a calului, precum şi de structurile de control. (2) a) Zona de protecţie se compune din partea unui teritoriu cu o raza de minimum 100 km în jurul exploatatiei infectate. b) Zona de supraveghere se compune din partea de teritoriu cu o raza de minimum 50 km în jurul zonei de protecţie şi în care nu s-a practicat vaccinarea sistematica în ultimele 12 luni. c) În cazul în care zonele se situeaza pe teritoriul mai multor state, autoritatea veterinara competenţa va colabora cu autorităţile veterinare competente din acele state pentru a delimita zonele arătate la lit. a) şi b). (3) La cererea argumentata a unui stat poate fi luată decizia de modificare a delimitării zonelor definite la alin. (2), ţinându-se seama de: a) situarea geografică a ţărilor şi de factorii ecologici; b) condiţiile meteorologice; c) prezenta şi distribuţia vectorilor; d) rezultatele studiilor epizootologice efectuate conform art. 7; e) aplicarea măsurilor de combatere şi, în special, a dezinsectiilor; f) rezultatele examenelor de laborator.  +  Articolul 9 (1) Autoritatea veterinara competenţa va veghea pentru a fi aplicate următoarele măsuri în zona de protecţie: a) identificarea tuturor exploataţiilor de ecvidee din interiorul zonei; b) efectuarea de către un veterinar oficial:1. a vizitelor periodice în toate exploatatiile în care exista ecvidee;2. de examene periodice la aceste ecvidee, cu prelevarea, atunci când este cazul, de probe pentru examene de laborator, cu înscrierea vizitelor şi observaţiilor într-un registru de inspecţie; c) menţinerea ecvideelor în exploatatia în care se găsesc, acestea putând fi transportate sub control oficial, direct, pentru abataj, într-un abator situat în zona de protecţie. În cazul în care în aceasta zona nu se afla nici un abator, animalele pot fi transportate într-un abator situat în zona de supraveghere, desemnat de către autoritatea veterinara competenţa. (2) În completarea măsurilor prevăzute la alin. (1) se pot aplica în zona de protecţie vaccinari sistematice contra pestei africane a calului, dublate de identificarea animalelor, conform art. 6 alin. (1) lit. d).  +  Articolul 10Autoritatea veterinara competenţa va avea grija ca:1. în zona de supraveghere să se aplice măsurile prevăzute la art. 9 alin. (1). Totuşi, dacă în aceasta zona nu exista abatoare, ecvideele pot fi abatorizate în zona de protecţie, într-un abator desemnat de autoritatea veterinara competenţa;2. în zona de supraveghere să fie interzise vaccinarile contra pestei africane a calului.  +  Articolul 11 (1) Durata de aplicare şi de menţinere a măsurilor arătate la art. 6, 8, 9 şi 10 este determinata conform dispoziţiilor autorităţii veterinare competente. Aceasta nu va fi în nici un caz mai mica de 12 luni în cazul în care vaccinarea s-a efectuat conform art. 6 alin. (1) şi art. 9 alin. (2). (2) Totuşi sunt posibile derogări de la art. 9 alin. (1) lit. c) şi de la art. 10 pct. (1), pentru ca: a) ecvideele din zona de protecţie şi din zona de supraveghere să poată fi transportate sub control oficial şi în condiţiile legislaţiei în vigoare care stabileşte regulile pentru fermele de carantina; b) miscarile de ecvidee în interiorul zonelor cu statut epidemiologic asemănător să se poată face numai cu autorizarea autorităţii veterinare competente, respectându-se următoarele reguli:1. ecvideele trebuie:- să fie controlate oficial în prealabil;- să fie identificate; şi- să fie însoţite de un document oficial;2. autoritatea veterinara competenţa va avea grija ca în toate cazurile ecvideele vaccinate cu mai puţin de 60 de zile înainte sa nu părăsească exploatatia în care se găseau la momentul vaccinarii;3. autoritatea veterinara competenţa va informa conducerea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi Comisia Europeană despre măsurile luate în acest domeniu.  +  Articolul 12În cazul în care într-o anumită regiune epizootia de pesta africana a calului prezintă un caracter de gravitate deosebită, autoritatea veterinara competenţa poate aplica măsuri suplimentare, care să fie aplicate şi de alte state implicate. Aceste măsuri vor fi adoptate conform procedurii stabilite de autorităţile veterinare competente ale ţărilor implicate.  +  Articolul 13Autoritatea veterinara competenţa va avea grija ca direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti sa ia toate măsurile necesare pentru ca toate persoanele din zonele de protecţie şi de supraveghere să fie pe deplin informate despre restricţiile în vigoare şi sa ia toate măsurile care se impun.  +  Articolul 14 (1) În România laboratorul naţional pentru pesta africana a calului care să efectueze toate investigaţiile de laborator prevăzute prin prezenta norma sanitară veterinara este reprezentat de Laboratorul de patologie ecvina din cadrul Institutului de Diagnostic şi Sănătate Animala. Competentele şi obligaţiile Laboratorului naţional pentru pesta africana a calului din România sunt prezentate în anexa nr. 1 la prezenta norma sanitară veterinara. (2) Laboratorul naţional pentru pesta africana a calului din România va coopera cu laboratoarele comunitare de referinţa comunitare menţionate la art. 15.  +  Articolul 15Laboratoarele comunitare de referinţa pentru pesta africana a calului sunt desemnate în anexa nr. 2 la prezenta norma sanitară veterinara. Competentele acestor laboratoare sunt desemnate în anexa nr. 3 la prezenta norma sanitară veterinara.  +  Articolul 16 (1) Autoritatea veterinara competenţa, prin inspectorii săi, va efectua controale în teren, pentru a verifica şi controla un număr reprezentativ de exploataţii, dacă şi în ce mod aplica direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti dispoziţiile prezentei norme sanitare veterinare. Inspectorii vor informa autoritatea veterinara competenţa despre rezultatele controalelor efectuate, iar aceasta va informa Comisia Europeană. (2) Direcţia sanitară veterinara judeteana şi a municipiului Bucureşti pe teritoriul căreia se efectuează controalele va acorda tot sprijinul necesar inspectorilor autorităţii veterinare competente.  +  Articolul 17 (1) Autoritatea veterinara competenţa va întocmi un program de urgenta pentru pesta africana a calului, precizând şi maniera în care vor fi aplicate măsurile prevăzute de prezenta norma sanitară veterinara. Acest program trebuie să permită accesul la toate instalaţiile, echipamentele, personalul ori la alte structuri necesare pentru eradicarea rapida şi eficienta a bolii. (2) Criteriile de care trebuie să se ţină seama în întocmirea programului sunt redate în anexa nr. 4 la prezenta norma sanitară veterinara. (3) Programul stabilit conform acestor criterii va fi prezentat conducerii Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor în decurs de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare. Aceasta va studia programul pentru a stabili dacă el permite atingerea obiectivelor vizate şi va sugera autorităţii veterinare competente toate modificările necesare, mai ales cele care să garanteze ca programul este compatibil cu cele ale altor state europene. (4) Conducerea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor aproba programul cu eventualele modificări, în cazul în care acestea au fost necesare. (5) Programul poate fi ulterior modificat sau completat, în funcţie de evoluţia situaţiei epizootologice, ţinându-se seama de aceeaşi procedura. (6) Autoritatea veterinara competenţa va transmite de urgenta Comisiei Europene programul după adoptare.  +  Articolul 18Anexele la prezenta norma sanitară veterinara pot fi modificate cu acordul conducerii Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.  +  Articolul 19Notificarea şi declararea oficială a pestei africane a calului se fac în conformitate cu revederile Ordinului ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 156/1999. Măsurile care vor fi luate trebuie să fie în concordanta cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare sau cu măsurile adoptate de Comisia Europeană.  +  Articolul 20Autoritatea veterinara competenţa va lua toate măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei norme sanitare veterinare şi va informa conducerea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor. La adoptarea oricăror măsuri prevăzute în prezenta norma sanitară veterinara se va preciza de fiecare data ca respectivele măsuri se iau în baza prezentei norme sanitare veterinare.  +  Articolul 21Autoritatea veterinara competenţa va informa periodic conducerea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor despre aplicarea prezentei norme sanitare veterinare şi despre eventualele propuneri pe care doreşte să le facă.  +  Anexa 1 ────────la norma sanitară veterinara──────────────────────────────A. Laboratorul naţional pentru pesta africana a calului din România:Laboratorul de patologie ecvina din cadrul Institutului de Diagnostic şi Sănătate AnimalaMunicipiul Bucureşti, str. Dr. Staicovici nr. 63, codul poştal 76202, sectorul 5.B. Competentele şi obligaţiile Laboratorului naţional pentru pesta africana a calului din RomâniaLaboratorul naţional pentru pesta africana a calului din România este responsabil de coordonarea metodelor standard de diagnostic, de utilizarea reagentilor şi de testarea vaccinurilor.Aceste responsabilităţi sunt: a) de a furniza reagenti de diagnostic celor care îi solicita; b) de a controla calitatea tuturor reagentilor de diagnostic utilizaţi în ţara; c) de a efectua testări comparative periodice; d) de a păstra izolatele de virus al pestei africane a calului din cazurile depistate în ţara; e) de a asigura confirmarea cazurilor pozitive diagnosticate în laboratoarele sanitare veterinare judeţene.  +  Anexa 2 ────────la norma sanitară veterinara──────────────────────────────Laboratorul comunitar de referinţa pentru pesta africana a calului:Laboratorio de Sanidad y Produccion AnimalMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentacion 28110, Algete, Madrid - Espana.  +  Anexa 3 ──────────la norma sanitară veterinara────────────────────────────────COMPETENTELElaboratorului comunitar de referinţa pentru pesta africana a caluluiLaboratorul comunitar de referinţa pentru pesta africana a calului are următoarele competente:1. de a coordona metodele utilizate în statele membre pentru diagnosticul pestei africane a calului, mai ales prin: a) tipizarea, depozitarea şi furnizarea de tulpini ale virusului pestei africane a calului pentru teste serologice şi prepararea de antiseruri; b) furnizarea de seruri standard şi de alţi reagenti de referinţa laboratoarelor naţionale de referinţa, în scopul standardizarii testelor şi reagentilor utilizaţi în fiecare ţara; c) constituirea şi întreţinerea unei colecţii de tulpini de referinţa ale virusului pestei africane a calului şi de tulpini izolate din teren; d) organizarea periodică de testări comparative a capacităţii de diagnostic, la nivel comunitar; e) colectarea şi prelucrarea datelor şi informaţiilor referitoare la metodele de diagnostic utilizate şi a rezultatelor testelor efectuate în comunitate; f) caracterizarea izolatelor virale prin cele mai noi metode existente, în vederea unei mai bune înţelegeri a aspectului epizootologic al pestei africane a calului; g) monitorizarea progreselor în supravegherea, epizootologia şi profilaxia pestei africane a calului la nivel mondial;2. de a contribui activ la identificarea focarelor de pesta africana a calului în statele membre ale Uniunii Europene prin studierea izolatelor virale care sunt trimise pentru confirmarea diagnosticului, caracterizare şi studii epizootologice;3. de a facilita formarea sau perfecţionarea de experţi în diagnostic de laborator, în vederea armonizării tehnicilor de diagnostic;4. de a efectua schimb reciproc de informaţii cu laboratoarele internaţionale de referinţa pentru pesta africana a calului, desemnate de Oficiul Internaţional de Epizootii, mai ales în ceea ce priveşte evoluţia situaţiei mondiale a pestei africane a calului.  +  Anexa 4 ────────la norma sanitară veterinara──────────────────────────────CRITERII MINIMEpentru întocmirea programului de urgenta în pesta africana a caluluiProgramul de urgenta în pesta africana a calului trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele:1. crearea la nivel naţional a comandamentului antiepizootic central, destinat sa coordoneze toate măsurile de urgenta;2. o lista a comandamentelor antiepizootice locale, dotate cu echipament adecvat, cu scopul de a coordona măsurile de control la nivel local;3. informaţii detaliate asupra personalului însărcinat cu aplicarea măsurilor de urgenta, specificand pregătirea şi responsabilităţile acestuia;4. posibilitatea, pentru toate celulele locale de criza, de a contacta rapid persoanele sau organismele implicate direct sau indirect în cazul izbucnirii bolii;5. accesul la echipamentele şi materialele necesare aplicării corespunzătoare a măsurilor de urgenta;6. instrucţiuni precise referitoare la acţiunile ce trebuie efectuate, inclusiv la mijloacele de distrugere a carcaselor ce vor rezultă din distrugerea animalelor confirmate sau suspecte;7. programe de instruire pentru actualizarea cunoştinţelor de specialitate, pentru a acţiona atât în teren, cat şi pe plan administrativ;8. posibilitatea ca laboratoarele de diagnostic sa posede dotarea necesară pentru efectuarea de examene post-mortem, examene serologice, histologice etc. şi ca acestea sa stabilească rapid diagnosticul (posibilităţi de transport rapid al probelor);9. detalii referitoare la cantităţile de vaccin necesare în eventualitatea aplicării vaccinarilor de urgenta;10. specificari referitoare la prevederile legale, care să permită implementarea programului de urgenta.────────────────