PROCEDURILE DE REGLEMENTARE SANITARĂ din 28 februarie 2002pentru proiectele de amplasare, construcţie, amenajare şi reglementare sanitară a funcţionarii obiectivelor şi a activităţilor desfăşurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comerţului
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 18 martie 2002   +  Articolul 1 (1) Procedurile de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, construcţie, amenajare şi reglementare sanitară a funcţionarii obiectivelor şi a activităţilor desfăşurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comerţului, sunt: a) avizarea sanitară; b) autorizarea sanitară. (2) Avizul sanitar şi autorizaţia sanitară se emit în baza Legii nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică, cu respectarea atribuţiilor ce sunt de competenţa direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, a direcţiilor de specialitate din cadrul ministerelor cu reţea sanitară proprie, stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei. (3) Scopul procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, construcţie, amenajare şi reglementare sanitară a funcţionarii obiectivelor şi a activităţilor desfăşurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comerţului, este prevenirea situaţiilor care ar putea pune în pericol sănătatea publică.  +  Articolul 2 (1) Avizarea sanitară reprezintă procesul de analiza care condiţioneaza, din punct de vedere tehnic, amplasarea, construcţia, amenajarea obiectivelor economice şi social-culturale de conformarea la normele de igiena şi de sănătate publică. (2) Avizul sanitar este un act tehnic şi juridic eliberat în scris de către autoritatea locală de sănătate publică, necesar în procedura de autorizare în amplasarea, construcţia, extinderea sau amenajarea obiectivelor economice de investiţii şi obiectivelor economice şi social-culturale. Avizul sanitar se emite înaintea autorizării sanitare. (3) Autorizarea sanitară reprezintă procesul de analiza şi investigatie sanitară care condiţioneaza, din punct de vedere tehnic şi juridic, punerea în funcţiune şi desfăşurarea activităţii în obiective de interes public de conformarea la normele de igiena şi de sănătate publică. (4) Autorizaţia sanitară reprezintă un act tehnic şi juridic eliberat în scris de către autoritatea locală de sănătate publică, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente ori de punere în funcţiune a unei activităţi în obiective de interes public. (5) Viza anuală reprezintă actul de constatare, eliberat în scris de către autoritatea locală de sănătate publică, privind respectarea conformitatii cu autorizarea sanitară eliberata anterior. (6) Programul de conformare reprezintă un plan de măsuri cuprinzând etape care trebuie parcurse în intervale de timp precizate, prin prevederile autorizaţiei sanitare, de către titularul activităţii, sub controlul autorităţii de sănătate publică locală, în scopul respectării reglementărilor privind sănătatea publică.  +  Articolul 3 (1) Avizul sanitar şi autorizaţia sanitară atesta ca sunt întrunite condiţiile igienico-sanitare necesare pentru conformarea la normele de igiena şi de sănătate publică în vederea protejării sănătăţii publice. (2) Avizul sanitar şi autorizaţia sanitară stabilesc condiţiile prin care solicitantul este obligat să respecte şi sa urmărească conformarea la normele de igiena şi de sănătate publică.  +  Articolul 4 (1) Activitatea de avizare-autorizare sanitară se desfăşoară în cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, al direcţiilor de specialitate din cadrul ministerelor cu reţea sanitară proprie, de către personalul biroului pentru avize şi autorizaţii sanitare. (2) Biroul pentru avize şi autorizaţii sanitare este compus din şef de birou şi referenţi. Funcţia de şef de birou va fi ocupată prin concurs de un medic având specialitatea igiena, medicina muncii, epidemiologie sau sănătate publică. (3) Biroul pentru avize şi autorizaţii sanitare are următoarele atribuţii: a) realizează activitatea de autorizare şi avizare sanitară conform prevederilor prezentului ordin; b) primeşte şi înregistrează documentaţia solicitantului, repartizand-o către secţiile sau compartimentele de specialitate; c) soluţionează cererile conform recomandărilor cuprinse în referatele de evaluare, completează formularele conform recomandărilor şi eliberează avizele şi autorizaţiile sanitare; d) gestionează baza de date pentru autorizaţiile şi avizele sanitare eliberate; e) înregistrează declaraţia pe propria răspundere şi autorizaţia sanitară eliberata; f) comunică inspecţiei sanitare emiterea autorizaţiei sanitare de funcţionare în termen de 48 de ore; g) asigura informarea solicitanţilor asupra procedurii de avizare şi autorizare sanitară. (4) Activităţile de evaluare în vederea eliberării avizelor şi autorizaţiilor sanitare se realizează de către personalul de specialitate calificat pentru domeniul de activitate supus autorizării.  +  Articolul 5Obiectivele şi activităţile economice şi social-culturale de interes public, supuse prevederilor prezentului ordin, sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 6 (1) Documentele necesare pentru solicitarea avizului sanitar al obiectivelor şi al activităţilor desfăşurate în acestea sunt: a) cerere; b) planul general de amplasare a obiectivului, prezentat la o scara din care să se înţeleagă clar încadrarea în cartier, zona, localitate, accesul la reţelele de transport, energie şi utilităţi, precum şi caracteristicile terenului; c) planul de amenajare interioară: circuite functionale şi modul lor de structurare, modul de asigurare a aprovizionarii cu apa potabilă, modul de evacuare a apelor uzate menajere şi tehnologice, modul de organizare a evacuarii deşeurilor solide şi modul de colectare, depozitare temporară şi de evacuare/neutralizare a deşeurilor periculoase rezultate din activităţi care urmează să se desfăşoară în obiectivul pentru care se solicita avizarea; d) dovada de achitare a tarifului de avizare sanitară. (2) La documentele necesare pentru obţinerea avizului sanitar se va solicita, dacă este cazul, conform prevederilor legale în vigoare, studiul de impact asupra stării de sănătate a populaţiei din zona.  +  Articolul 7 (1) Studiul de impact asupra sănătăţii populaţiei din zona va cuprinde cel puţin următoarele elemente: a) caracterizarea nivelului de expunere a populaţiei; b) caracterizarea efectelor asupra sănătăţii, consecutiv realizării obiectivului; c) evaluarea impactului asupra stării de sănătate a populaţiei; d) condiţiile de conformare pentru prevenirea efectelor; e) planul de monitorizare a aplicării condiţiilor de conformare şi a efectelor asupra stării de sănătate.  +  Articolul 8 (1) După primire dosarul se înregistrează şi se repartizează, nominalizandu-se personalul de specialitate pentru analiza şi investigarea proiectului. (2) Personalul de specialitate analizează şi evalueaza conformarea proiectului la normele de igiena, standardele, normativele sau la alte reglementări legale şi elaborează referatul de evaluare. (3) Referatul de evaluare va cuprinde concluziile privind conformarea la normele de igiena şi la reglementările de sănătate publică în vigoare, precum şi concluzia cu privire la avizarea proiectului în una dintre următoarele variante: a) sunt îndeplinite condiţiile pentru eliberarea avizului sanitar şi se eliberează avizul sanitar; b) nu sunt îndeplinite condiţiile pentru eliberarea avizului sanitar; acest lucru se comunică solicitantului, precizându-se neconformitatea constatată şi menţionându-se prevederile legale ce nu sunt îndeplinite. (4) Referatul de evaluare se elaborează conform modelului prezentat în anexa nr. 2. (5) În avizul sanitar se vor menţiona următoarele: a) datele de identificare a solicitantului şi calitatea acestuia; b) datele de identificare a obiectivului avizat; c) activitatea/activităţile pentru care este avizat obiectivul; d) numărul din registrul unic de avize sanitare al biroului pentru avize şi autorizaţii sanitare; e) numărul şi data întocmirii referatului de evaluare, numele specialistului care a semnat referatul de evaluare, din registrul unic de avize sanitare; f) semnatura şefului biroului pentru avize şi autorizaţii sanitare şi ştampila direcţiei de sănătate publică teritoriale sau a municipiului Bucureşti ori a direcţiei de profil din ministerele cu reţea medicală proprie; g) în situaţia în care obiectivul supus avizării sanitare se afla pe teritoriul unui judeţ în care direcţia de sănătate publică nu are laborator de igiena radiatiilor şi obiectivul este proiectat să aibă arii de lucru în care se desfăşoară practici nucleare, referatul de evaluare pentru avizarea sanitară este semnat de către directorul direcţiei de sănătate publică teritoriale în a carei raza se afla obiectivul avizat şi de către şeful laboratorului de igiena radiatiilor teritorial la care este arondat respectivul judeţ. (6) Rezolvarea solicitării se va face în maximum 20 de zile de la înregistrarea cererii. (7) Documentaţia de avizare se va păstra la dosarul de obiectiv din cadrul biroului pentru avize şi autorizaţii sanitare.  +  Articolul 9 (1) Solicitarea avizului sanitar este obligatorie sau facultativă, în funcţie de reglementările legale incidente domeniului de activitate supus avizării. (2) Avizul sanitar este obligatoriu pentru autorizarea activităţilor în spaţii care au fost construite cu alta destinaţie iniţială decât activitatea pentru care se solicita autorizarea.  +  Articolul 10 (1) Documentele necesare pentru solicitarea autorizaţiei sanitare sunt: a) cerere; b) dosar tehnic, care va cuprinde: avizul sanitar, dacă este cazul, planul dimensionat cu structura interioară, dotările necesare desfăşurării activităţii supuse autorizării, prezentarea circuitelor functionale, modul de asigurare a iluminatului, ventilatiei, temperaturii ambientale, schita reţelelor de utilităţi sau modul de asigurare a acestora (apa potabilă, apa calda menajera, evacuarea apelor uzate menajere şi tehnologice, evacuarea deşeurilor solide şi, în cazul unităţilor medicale, a deşeurilor periculoase rezultate din activitatea desfăşurată); c) dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară. (2) După caz, vor fi solicitate următoarele: a) declaraţia pe propria răspundere referitoare la asigurarea conformarii la condiţiile igienico-sanitare, conform modelului prezentat în anexa nr. 3; b) declaraţia de deţinere şi manipulare de substanţe toxice, conform Decretului nr. 466/1979 privind regimul produselor şi al substanţelor toxice, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În situaţia în care obiectivului supus autorizării i-a fost eliberat aviz sanitar, dosarul de aviz sanitar se asimilează dosarului tehnic.  +  Articolul 11 (1) Cererea de autorizare şi dosarul cuprinzând documentele pentru obiectivele şi activităţile prevăzute în anexa nr. 1 se depun la biroul pentru avize şi autorizaţii sanitare, unde sunt verificate şi, în cazul în care documentaţia este completa, cererea se înregistrează şi se retine spre soluţionare. (2) După primirea dosarului înregistrat şi repartizat se nominalizeaza personalul de specialitate pentru analiza şi investigarea proiectului. (3) Referatul de evaluare cuprinde, după caz, aprecierile privind conformarea sau programul de conformare şi calendarul de conformare, precum şi concluzia cu privire la autorizarea sanitară în una dintre variantele: a) sunt îndeplinite condiţiile pentru eliberarea autorizaţiei sanitare şi se eliberează autorizaţie sanitară; b) pot fi îndeplinite condiţiile pentru eliberarea autorizaţiei sanitare, cu realizarea programului şi calendarului de conformare stabilit în autorizaţie, şi se eliberează autorizaţie sanitară; c) nu sunt îndeplinite condiţiile pentru eliberarea autorizaţiei sanitare, precizându-se neconformitatea faţă de actele legale care prevăd aceste cerinţe, comunicându-se aceasta solicitantului; d) referatul de evaluare în vederea eliberării autorizaţiei sanitare se completează conform modelului prezentat în anexa nr. 2. (4) Formularul autorizaţiei sanitare va cuprinde: a) datele de identificare a solicitantului şi calitatea acestuia; b) datele de identificare a obiectivului autorizat; c) numărul din registrul unic pentru autorizaţii sanitare; d) activitatea/activităţile autorizata/autorizate; e) programul şi calendarul de conformare pentru îndeplinirea condiţiilor de autorizare sanitară (după caz); f) numărul şi data referatului de evaluare, numele specialistului care a elaborat referatul de evaluare; g) semnatura directorului direcţiei de sănătate publică, a şefului biroului pentru avize şi autorizaţii sanitare şi ştampila direcţiei de sănătate publică sau a direcţiei de profil din ministerele cu reţea sanitară proprie; h) în situaţia în care un obiectiv supus autorizării sanitare este proiectat să aibă arii de lucru în care se desfăşoară practici nucleare şi este amplasat pe teritoriul unui judeţ în care direcţia de sănătate publică nu are laborator de igiena radiatiilor, referatul de evaluare pentru avizarea sanitară este semnat de către directorul direcţiei de sănătate publică din judeţul în care se afla obiectivul şi de către şeful laboratorului de igiena radiatiilor teritorial la care este arondat respectivul judeţ. (5) Documentaţia de autorizare se va păstra la dosarul obiectivului, în cadrul biroului pentru avize şi autorizaţii. (6) Rezolvarea solicitării se va face în termen de 20 de zile de la data înregistrării cererii.  +  Articolul 12În cazul în care sunt necesare prestaţii de specialitate pentru analiza şi investigatie sanitară, contravaloarea acestora se achită de către solicitant la direcţiile de sănătate publică, pe bază de deviz, înainte de eliberarea autorizaţiei sanitare.  +  Articolul 13 (1) Autorizaţia sanitară de funcţionare se emite strict pentru obiectivul şi activitatea/activităţile pentru care a fost solicitată. (2) Autorizaţia sanitară va cuprinde următoarele: a) numărul de înregistrare din registrul unic de autorizaţii al direcţiei de sănătate publică; b) obiectul de activitate publică; c) datele de identificare a obiectivului; d) structura funcţională prezentată succint; e) programul de conformare; f) semnatura directorului direcţiei de sănătate publică, a şefului biroului pentru avize şi autorizaţii sanitare şi ştampila direcţiei de sănătate publică. (3) Autorizaţia sanitară de funcţionare se păstrează la obiectivul pentru care a fost eliberata şi trebuie pusă în mod obligatoriu la dispoziţie oricărui organ de control, dacă acesta o solicita. (4) Autorizaţia sanitară are valabilitate atât timp cat sunt respectate condiţiile igienico-sanitare şi sunt menţinute condiţiile de structura funcţională şi cele care se referă la obiectul de activitate din solicitarea iniţială, pentru care a fost emisă autorizaţia. (5) Autorizaţia sanitară se vizează anual în cazul obiectivelor cuprinse în lista prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 14 (1) Personalul de specialitate din direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, poate acorda consultaţii de specialitate solicitanţilor de avize sau autorizaţii sanitare, pentru întocmirea documentaţiei necesare. (2) Persoana de specialitate care acorda consultanţa tehnica nu poate semna referatul de evaluare pentru avizarea sau autorizarea sanitară a obiectivului/activităţii pentru care a prestat serviciul de consultanţa.  +  Articolul 15 (1) Inspecţia sanitară din cadrul direcţiei de sănătate publică poate proceda la retragerea temporară sau definitivă a autorizaţiei sanitare de funcţionare în cazul oricărei modificări a obiectului de activitate şi a structurii functionale a obiectivului faţă de ceea ce este prevăzut în autorizaţia sanitară de funcţionare sau în cazul nerespectării programului de conformare. (2) Din momentul retragerii temporare sau definitive a autorizaţiei sanitare de funcţionare activitatea pentru care a fost eliberata autorizaţia sanitară de funcţionare retrasă se suspenda. (3) Pentru reluarea activităţii se reia procedura de autorizare prin biroul pentru avize şi autorizaţii sanitare din cadrul direcţiei de sănătate publică teritoriale.  +  Articolul 16Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele proceduri.  +  Anexa 1    -------la proceduri------------
           
    PROIECTE, OBIECTIVE ŞI ACTIVITĂŢI  supuse avizării/autorizării şi autoritatea competentă
    Nr. crt.Obiectivul/activitateaProcedura de reglementare sanitarăAutoritatea competentă
    1.Cabinet medical individual, cabinet medical asociat sau grupat, cu ori fără punct sanitar, societate civilă medicală cu sau fără punct sanitar, cabinet medical care funcţionează în structura unei unităţi sanitare aparţinând ministerelor cu structură proprie, care acordă asistenţă medicală primarăAutorizare sanitară pe bază de declaraţie pe propria răspundereDirecţia de sănătate publică
    2.Cabinet medical individual, cabinet medical asociat sau grupat, societate civilă medicală de specialitate, unitate medicală ambulatorie de specialitate aparţinând ministerelor cu structură proprie; ambulatoriu de specialitate integrat unui spital sau unui spital aparţinând ministerelor cu structură proprie, care acordă asistenţă medicală de specialitate; centre de diagnostic şi tratamentAutorizare*)Direcţia de sănătate publică
    3.Cabinet medical şi cabinet stomatologic preşcolar, şcolar, studenţesc, cabinete de medicină sportivă, cabinet de medicina muncii, cabinet de întreprindereAutorizare*)Direcţia de sănătate publică
    4.Spitale publice, private, mixteAutorizare*)Direcţia de sănătate publică
    5.Serviciu de ambulanţă - persoană fizicăDeclaraţie pe propria răspundereDirecţia de sănătate publică
    6.Cabinet de planning familial - persoană fizicăDeclaraţie pe propria răspundereDirecţia de sănătate publică
    7.Cabinet medical - centru de plasament sau primire minoriDeclaraţie pe propria răspundereDirecţia de sănătate publică
    8.Cabinet de homeopatie/kinetoterapie/acupuncturăDeclaraţie pe propria răspundereDirecţia de sănătate publică
    9.Laborator de tehnică dentarăDeclaraţie pe propria răspundereDirecţia de sănătate publică
    10.Sedii de fundaţii caritabile pentru copii şi tineri, în care se desfăşoară activităţi cu copii sau tineri (fără unităţi de asistenţă la aceeaşi adresă cu sediul fundaţiei)Declaraţie pe propria răspundereDirecţia de sănătate publică
    11.Unităţi publice sau private de asistenţă socială, cu paturi pentru copii, bătrâni, persoane cu handicapAutorizare*)Direcţia de sănătate publică
    12.Unităţi publice sau private de învăţământ preşcolar, preuniversitar, universitarAviz/Autorizare*)Direcţia de sănătate publică
    13.Unităţi de cazare din unităţile publice sau private de învăţământAviz/Autorizare*)Direcţia de sănătate publică
    14.Tonete, tarabe, puncte comerciale şi chioşcuri cu suprafaţa utilă mai mică de 10 m2Declaraţie pe propria răspundereDirecţia de sănătate publică
    15.Unităţi de alimentaţie colectivă din unităţile publice sau private de învăţământAutorizare*)Direcţia de sănătate publică
    16.Utilizarea pentru diagnostic şi tratament a surselor închise/ deschise, a dispozitivelor generatoare de radiaţii ionizanteAviz/AutorizareDirecţia de sănătate publică
    17.Mijloace de transport al produselor alimentare, aparţinând persoanelor fizice, asociaţiilor familiale, fundaţiilor, organizaţiilor şi societăţilor comercialeAutorizareDirecţia de sănătate publică
    18.Obiective cu activităţi de dezinfecţie, dezinsecţie sau deratizare, aparţinând persoanelor fizice, asociaţiilor familialeAutorizareDirecţia de sănătate publică
    19.Servicii publice de aprovizionare cu apă potabilăAutorizare*)Direcţia de sănătate publică
    20.Alte obiective economice şi social-culturale în care se desfăşoară activităţi ce nu sunt supuse înregistrării şi autorizării de funcţionare prin Biroul Unic al Camerei de Comerţ şi IndustrieDeclaraţie pe propria răspundereDirecţia de sănătate publică
      *) Viza anuală pe autorizaţia sanitară.
   +  Anexa 2-------la proceduri------------
         
    MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
    Direcţia de sănătate publică . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    REFERAT DE EVALUARE PENTRU AVIZAREA SANITARĂ
    Nr. . . . . . . ./200. .
     
    Subsemnatul/Subsemnata . . . . . . . . . . . . . . . . , în calitate de . . . . . . . . . . . . . . . . , din cadrul Direcţiei de sănătate publică . . . . . . . . - secţia/compartimentul . . . . . . . . . . . . , am efectuat evaluarea, la solicitarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea solicitantului), înregistrată la biroul pentru avize şi autorizaţii sanitare din cadrul direcţiei de sănătate publică, cu nr. . . . . . . /200. . , pentru amplasarea/amenajarea obiectivului . . . . . . . . , cu sediul în localitatea . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . ., cu activitatea/ activităţile . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    1. S-au evaluat condiţiile de amplasare a obiectivului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (prevederile legale de conformare)
    2. S-au evaluat condiţiile de construcţie şi amenajare pentru desfăşurarea activităţii/ activităţilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (prevederile legale de conformare)
    3. Structura circuitelor funcţionale este conform prevederilor legale . . . . . . . . . . . . . . .
    4. Analiza de conformitate la condiţiile igienico-sanitare privind:
    a) iluminatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    b) asigurarea ventilaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[ DA ][ NU ]
    c) asigurarea încălzirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[ DA ][ NU ]
    d) accesibilitate la apa potabilă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[ DA ][ NU ]
    e) asigurarea evacuării apelor uzate menajere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[ DA ][ NU ]
    f) asigurarea evacuării deşeurilor solide menajere . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[ DA ][ NU ]
    g) asigurarea evacuării deşeurilor periculoase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[ DA ][ NU ]
    (activităţile de asistenţă medicală)[ DA ][ NU ]
     
    Concluzii:
    1. Sunt îndeplinite condiţiile pentru eliberarea avizului sanitar.
    2. Nu sunt îndeplinite condiţiile pentru eliberarea avizului sanitar, deoarece s-au
    constatat următoarele neconformităţi la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (precizarea prevederilor legale)
    şi se reface documentaţia.
     
    NOTĂ:
    Dacă situaţia o impune, se poate detalia pe pagini anexate, cu menţionarea punctelor la care sunt necesare menţiunile suplimentare.
     
      Medic specialist,
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
    Direcţia de sănătate publică . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    REFERAT DE EVALUARE PENTRU AUTORIZAREA SANITARĂ
    Nr. . . . . . . ./200. .
     
    Subsemnatul/Subsemnata . . . . . . . . . . . . . . . . , în calitate de . . . . . . . . . . . . . . . . ., şi însoţit/însoţită de . . . . . . . . din cadrul Direcţiei de sănătate publică . . . . . . . . - secţia/ compartimentul . . . . . . . . . . . . , am efectuat, la solicitarea, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea solicitantului), înregistrată la biroul pentru avize şi autorizaţii sanitare din cadrul direcţiei de sănătate publică, cu nr. . . . . . . /200. . , în prezenţa domnului/doamnei . . . . . . . . . . . . , în calitate de administrator/. . . . . . . . . . . . , evaluarea obiectivului . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul în localitatea . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . nr. . . . . . . , judeţul/sectorul . . . . . . . . . . ., cu activitatea/activităţile (cod CAEN) desfăşurate la sediul social din localitatea . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . , şi la sediul/sediile secundare din localitatea/ localităţile . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . nr. . . . . . . . . , judeţul/sectorul . . . . . . . . .
    1. S-au evaluat condiţiile de desfăşurare a activităţii/activităţilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată):
    2. Structura circuitelor funcţionale este conform prevederilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată):
    3. Analiza de conformitate la condiţiile igienico-sanitare privind:
    a) iluminatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[ DA ][ NU ]
    b) ventilaţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[ DA ][ NU ]
    c) încălzirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[ DA ][ NU ]
    d) apa potabilă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[ DA ][ NU ]
    e) evacuarea apelor uzate menajere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[ DA ][ NU ]
    f) evacuarea deşeurilor solide menajere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[ DA ][ NU ]
    g) evacuarea deşeurilor periculoase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[ DA ][ NU ]
    (activităţile de asistenţă medicală)[ DA ][ NU ]
     
    Sunt îndeplinite condiţiile de depozitare şi manipulare a substanţelor toxice şi se eliberează autorizaţia conform Decretului nr. 466/1979.
     
    Concluzii:
    1. Sunt îndeplinite condiţiile pentru eliberarea autorizaţiei sanitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (precizarea prevederilor legale)
    2. Sunt îndeplinite condiţiile pentru eliberarea autorizaţiei sanitare, cu următoarele condiţii şi calendar de conformare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (precizarea prevederilor legale)
    3. Nu sunt îndeplinite condiţiile pentru eliberarea autorizaţiei sanitare, deoarece s-au constatat neconformităţi la referatul de evaluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (precizarea prevederilor legale)
     
    NOTĂ:
    Dacă situaţia o impune, se poate detalia pe pagini anexate, cu menţionarea punctelor la care sunt necesare menţiunile suplimentare.
     
      Medic specialist,
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
       
    MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI  
    Direcţia de sănătate publică . . . . . . . . . . . .  
    Biroul pentru avize şi autorizaţii sani~tare  
     
    Către
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată la biroul pentru avize şi autorizaţii sanitare din cadrul Direcţiei de sănătate publică . . . . . . . . . . . . . cu nr. . . . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . , privind avizarea/autorizarea sanitară a obiectivului cu activitatea . . . . . . . . . . (cod CAEN), cu sediul social în localitatea . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . , judeţul/sectorul . . . . . . . . . . , vă comunicăm că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de legislaţia sanitară în vigoare, datorită următoarelor neconformităţi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (precizarea lor şi a reglementărilor legale cu care nu se conformează), din referatul de evaluare elaborat de către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele şi specialitatea) cu nr. . . . . . . . . .. . din data de . . .. . . . . . . . . . . . , înregistrat la biroul pentru avize şi autorizaţii sanitare.
    După remedierea neconformităţii/neconformităţilor veţi reveni cu o nouă solicitare de evaluare.
     
      Şef birou,
      . . . . . . . . . . . . . . . . .
   +  Anexa 3-------la proceduri------------DECLARAŢIEreferitoare la condiţiile igienico-sanitare
     
    Subsemnatul/Subsemnata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , în calitate de director/administrator al . . . . . . . . . . . . , din localitatea . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . , judeţul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . , posesor/posesoare al/a actului de identitate . . . . . . . . seria. . . . . . nr. . . . . ., declar următoarele pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile false sunt pedepsite conform legii:
    1. În sediul social în care se desfăşoară activitatea/activităţile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cod CAEN) sau în sediul secundar din localitatea . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . , în care se desfăşoară activitatea/activităţile . . . . . . . . . . . . . . . . . (cod CAEN), sunt asigurate următoarele:
  Utilităţi
  Acces la apa potabilă:
  - racord la apa potabilă Da
  - alt sistem Precizat
  - buletin de analiza a apei potabile .......
  Acces la apa calda menajera:
  - racord la apa potabilă Da
  - alt sistem Precizat
  Sistem de evacuare a apelor uzate menajere:
  - racord la canalizare Da
  - alt sistem Precizat
  Acces la grup sanitar pentru personal:
  - grup sanitar propriu Da
  - acces la grup sanitar Da
  Managementul deşeurilor solide:
  - colectarea şi/sau depozitarea intermediara a deşeurilor solide menajere, conform normelor de igiena Da
  - evacuarea deşeurilor solide menajere prin contractare cu o firma specializată Da
  - alt sistem Precizat
  Managementul deşeurilor cu regim special:
  - colectarea şi/sau depozitarea temporară a deşeurilor solide menajere, conform normelor de igiena Da
  - evacuarea deşeurilor solide menajere prin contractare cu o firma specializată Da
  - alt sistem Precizat
       
    2. Posed spaţiul şi dotările specifice cerute de normele de igienă pentru domeniul meu de activitate.
    3. Cunosc normele privind depozitarea, păstrarea, transportul sau comercializarea produselor din domeniul meu de activitate.
    4. Mă angajez să respect normele igienico-sanitare în vigoare şi să comunic orice modificare
    privind cele declarate. 5. Mă angajez să asigur personal cu calificarea necesară domeniului meu de activitate şi cu cunoştinţele necesare privind normele igienico-sanitare în vigoare, în scopul prevenirii riscului pentru sănătatea consumatorilor.
     
      Semnătura
      . . . . . . . . . . . . . . . .