INSTRUCŢIUNI nr. 290 din 26 martie 1993de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 610/1992 privind cartea de identitate a vehiculului
EMITENT
 • MINISTERUL DE INTERNE Nr. 290 din 26.03.1993
 • MINISTERUL FINANŢELOR Nr. 2802 din 26.03.1993
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR Nr. 1189 din 3.05.1993
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 28 mai 1993  Având în vedere art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 610/1992 privind cartea de identitate a vehiculului,în temeiul art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne, al Hotărârii Guvernului nr. 788/1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor şi al Hotărârii Guvernului nr. 798/1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,ministrul de interne, ministrul de stat - ministrul finanţelor şi ministrul transporturilor emit următoarele instrucţiuni:  +  Capitolul 1 Eliberarea cărţii de identitate a vehiculului  +  Articolul 1Cartea de identitate a vehiculului (anexa nr. 1) se eliberează de către Registrul Auto Roman ori de filialele sale teritoriale în condiţiile stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 594/1991 privind verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice de către autovehiculele şi remorcile acestora care circulă pe drumurile publice, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 564/1992 şi Hotărârea Guvernului nr. 625/1992.  +  Articolul 2La eliberarea cărţii de identitate, Registrul Auto Roman sau, după caz, filialele sale teritoriale procedează astfel: a) în cazul omologării individuale pentru circulaţie:- completează toate rubricile prevăzute în tabelul A din pag. 2 a cărţii de identitate, mai puţin cea de la pct. 19, precum şi partea corespunzătoare a rubricii "Omologare individuală pentru circulaţie" din pag. 3;- inmineaza cartea de identitate persoanei fizice care deţine vehiculul. Când omologarea individuală este solicitată de către o persoană juridică ce comercializează vehicule, cartea de identitate se inmineaza acesteia, care, la rindul sau, o inmineaza cumpărătorului, menţionînd seria şi numărul ei în documentul de vînzare;- poansoneaza pe vehicul, lângă numărul de identificare VIN sau seria caroseriei, un însemn propriu al Registrului Auto Roman; b) în cazul omologării de tip pentru circulaţie:- completează toate rubricile prevăzute în tabelul A din pag. 2 a cărţii de identitate, mai puţin cele de la pct. 5 - "Anul fabricaţiei", 6, 10 - "Serie", 18 şi 19;- inmineaza cartea de identitate persoanei juridice care a solicitat omologarea de tip. Aceasta trebuie să completeze rubricile de la pct. 5 - "Anul fabricaţiei", 6, 10 - "Serie", 18 şi rubrica "Omologare de tip pentru circulaţie" din pag. 3, iar la comercializarea vehiculului sa o inmineze cumpărătorului, menţionînd seria şi numărul ei în documentul de vînzare.  +  Articolul 3Registrul Auto Roman eliberează o noua carte de identitate pentru acelaşi vehicul în următoarele situaţii: a) în cazul pierderii, furtului sau deteriorării originalului; b) în cazul în care toate rubricile referitoare la vehicul ori deţinător sunt completate integral, nemaifiind loc pentru alte menţiuni; c) în cazul în care se solicita de către un deţinător, persoana română, schimbarea cărţii de identitate având coltul tăiat, conform art. 10 lit. b) ultimul alineat, în urma indigenizarii vehiculului.În aceste situaţii, se înscriu la rubrica "Menţiuni" din pag. 4, după caz, următoarele: "Duplicat la cartea de identitate nr. ...." sau "Continuare la cartea de identitate nr.......".  +  Articolul 4Registrul Auto Roman va tine o evidenta stricta a cărţilor de identitate pe care le eliberează.  +  Capitolul 2 Evidenta la organul financiar  +  Articolul 5Organul financiar ia în evidenta vehiculul şi deţinătorul lui, definitiv sau, după caz, temporar, pe baza următoarelor documente: a) actul de identitate, în cazul persoanei fizice, sau o adresa, în cazul persoanei juridice, prin care aceasta solicita înmatricularea unui vehicul; b) adresa de la o persoană juridică română sau reprezentanta comercială a firmei străine, cu sediul în România, prin care se solicita înmatricularea unui vehicul, ori contractul de închiriere a unui spaţiu ori locuinţe de la o persoană fizica sau juridică cu domiciliul ori sediul în România, în cazul persoanelor străine, pentru a se stabili domiciliul, sediul sau reşedinţa, care se consemnează în documentele organului financiar; c) cartea de identitate a vehiculului; d) fişa de înmatriculare a vehiculului (anexa nr. 2), având completate de către deţinător casetele A şi B, în cazul primei înmatriculări în România, sau casetele A şi B completate de către noul deţinător, caseta D completată de către fostul deţinător şi caseta E completată de către organul financiar în cazul în care vehiculul a mai fost înmatriculat în România; e) un document din care să rezulte dreptul de proprietate asupra vehiculului, care poate fi: contract de vînzare-cumpărare (anexa nr. 3), factura, document notarial (act de donaţie, certificat de moştenitor), hotărâre judecătorească; f) chitanţa de plată a taxei asupra mijloacelor mecanice de transport; g) chitanţa de plată a primei de asigurare prin efectul legii; h) dovada de îndeplinire a formalităţilor vamale, dacă vehiculul este procurat de la o persoană fizica sau juridică străină.  +  Articolul 6După verificarea documentelor menţionate la art. 5, organul financiar efectuează următoarele operaţiuni: a) retine un exemplar sau o copie a documentelor menţionate la art. 5 lit. b), e) şi h); b) completează caseta C din fişa de înmatriculare a vehiculului şi aplica ştampila rotunda. Menţiunea de "temporar" se va face în cazul deţinătorilor persoane fizice sau juridice străine, ori persoane fizice sau juridice române cu domiciliul (sediul) în străinătate, ale căror vehicule se înmatriculează temporar. Înscrierea temporară în evidentele fiscale se efectuează pentru o perioadă ce nu poate depăşi sfârşitul anului în curs, dacă solicitarea a fost făcuta în primele 9 luni ale anului respectiv, ori sfârşitul anului următor, dacă solicitarea a fost făcuta în ultimele 3 luni ale anului în curs. Organul financiar radiază, din oficiu, vehiculul din evidenta sa, după expirarea perioadei pentru care a fost înscris temporar; c) restituie deţinătorului actul de identitate (dacă este persoana fizica), precum şi documentele menţionate la art. 5 lit. c), f) şi g).  +  Articolul 7La înstrăinarea vehiculului, organul financiar completează caseta E din fişa de înmatriculare, dacă, din evidentele sale, rezultă ca deţinătorul are achitate debitele faţă de stat, referitoare la vehicul, şi dacă acesta nu este sechestrat, gajat, confiscat etc.  +  Articolul 8Organul financiar radiază din evidenta sa vehiculul înscris definitiv pe baza certificatului de radiere din circulaţie (anexa nr. 4) eliberat de serviciul circulaţie din cadrul inspectoratului judeţean de poliţie.Serviciul circulaţie trimite, săptămînal, certificatele de radiere la Direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat din judeţul respectiv. Aceasta le distribuie unităţilor subordonate din teritoriu pe raza cărora îşi au domiciliul foştii deţinători ai vehiculelor radiate. Pentru municipiul Bucureşti, Brigada de poliţie rutieră a Capitalei grupează şi trimite certificatele de radiere la fiecare organ financiar de sector.Ori de cîte ori, în articolele următoare ale prezentelor instrucţiuni, se face referire la serviciul circulaţie, se înţelege şi Brigada de poliţie rutieră a Capitalei.  +  Capitolul 3 Evidenta la serviciul circulaţie  +  Articolul 9Serviciul circulaţie înmatriculează vehiculul, după caz, definitiv sau temporar, pe baza următoarelor documente: a) actul de identitate, când deţinătorul este persoana fizica, sau adresa, în cazul persoanei juridice; b) adresa de la o persoană juridică română sau reprezentanta comercială a firmei străine, cu sediul în România, prin care se solicita înmatricularea unui vehicul, ori contractul de închiriere a unui spaţiu ori locuinţe de la o persoană fizica sau juridică cu domiciliul ori sediul în România, în cazul persoanelor străine, pentru a se stabili domiciliul, sediul sau reşedinţa, care se consemnează în documentele organelor de poliţie; c) cartea de identitate a vehiculului; d) fişa de înmatriculare a vehiculului, având completate casetele A, B şi C, în cazul primei înmatriculări în România, sau casetele A, B, C, D şi E, în cazul în care vehiculul a mai fost înmatriculat în România; e) documentele în original din care rezultă modul în care deţinătorul a intrat în posesia vehiculului, în cazul primei înscrieri a proprietarului în cartea de identitate a vehiculului, iar dacă vehiculul nu a mai fost înmatriculat în România, şi documentele în original cu care vehiculul a intrat în ţara sau documentele de provenienţă a pieselor cu care vehiculul a fost construit prin asamblare din piese detaşate. Documentele redactate în alta limba decît română trebuie să fie însoţite de o traducere în limba română, legalizată; f) autorizaţia de circulaţie provizorie şi plăcile cu numere provizorii aferente, dacă este cazul; g) anexa la certificatul de înmatriculare, în cazul în care vehiculul a mai fost înmatriculat în România, din care să rezulte ca vehiculul are inspecţia tehnica periodică efectuată în termenul prevăzut de lege; h) chitanţa de plată a taxei de înmatriculare; i) poliţa de asigurare, în cazul persoanelor juridice şi al celor pentru care vehiculele se înmatriculează temporar.  +  Articolul 10După verificarea autenticităţii documentelor prevăzute la art. 9, serviciul circulaţie efectuează următoarele operaţiuni: a) retine documentele menţionate la art. 9 lit. b), d), e), f), g) şi h), precum şi adresa prevăzută la lit. a), pentru persoanele juridice; b) atribuie numărul de înmatriculare şi completează următoarele documente:- fişa de înmatriculare la rubricile referitoare la gradul, numele şi semnătura lucrătorului care a efectuat înmatricularea, data înmatriculării, numărul de înmatriculare atribuit;- cartea de identitate la prima caseta libera din pag. 1 şi la pct. 19 din tabelul A, pag. 2;- certificatul de înmatriculare, cu anexa acestuia.În cazul înmatriculării temporare, se decupeaza coltul din dreapta jos al pag. 1 şi 3 din cartea de identitate, fapt prin care se evidenţiază ca vehiculul nu poate fi înstrăinat în România decît cu acordul Ministerului Finanţelor - Direcţia generală a impozitelor indirecte. Pentru deţinătorul persoana străină, adresa care se menţionează în cartea de identitate şi în certificatul de înmatriculare este cea care reiese din documentele prevăzute la art. 9 lit. b); c) inmineaza deţinătorului actul de identitate, cartea de identitate, certificatul de înmatriculare cu anexa acestuia, poliţa de asigurare (dacă este cazul), precum şi, contra cost, plăcile de înmatriculare având aplicat ecusonul care atesta efectuarea inspecţiei tehnice periodice. Ecusonul nu se aplică pe plăcile de înmatriculare temporară.  +  Articolul 11Serviciul circulaţie efectuează radierea vehiculului pe baza următoarelor documente: a) cartea de identitate a vehiculului; b) actul de identitate al noului deţinător, în cazul persoanei fizice, sau adresa, în cazul persoanei juridice; c) certificatul de înmatriculare a vehiculului pe care fostul deţinător a efectuat menţiunea "Înstrăinat către (numele şi prenumele), la data de......" şi a semnat, în cazul persoanei fizice, sau a aplicat ştampila, în cazul persoanei juridice, precum şi anexa acestuia şi plăcile cu numărul de înmatriculare; d) 3 exemplare ale certificatului de radiere, completate atât cu datele fostului, cît şi ale noului deţinător; e) fişa de înmatriculare a vehiculului, având completate casetele A, B, D şi E; f) timbru fiscal.  +  Articolul 12După verificarea autenticităţii documentelor menţionate la art. 11, serviciul circulaţie, în prezenta fostului şi noului deţinător, efectuează următoarele operaţiuni: a) completează următoarele documente, astfel:- cartea de identitate la prima rubrica libera a casetei "Radieri" din pag. 4, cu data, semnătura şi ştampila;- certificatul de radiere (3 exemplare), cu data, semnătura şi ştampila, aplicînd prin divizare şi anulare (stampilare) corespunzătoare, marca şi matca timbrului fiscal dublu pe primele 2 exemplare ale certificatului de radiere;- fişa de înmatriculare aflată în evidenta la rubricile referitoare la gradul, numele şi semnătura lucrătorului care a efectuat radierea, precum şi data radierii; b) anexează la fişa de înmatriculare aflată în evidenta vechiul certificat de înmatriculare şi un exemplar din certificatul de radiere, având aplicată matca timbrului fiscal, după care le clasează în evidenta pasiva; c) inmineaza noului deţinător actul de identitate, fişa de înmatriculare şi cartea de identitate, iar fostul deţinător, exemplarul netimbrat al certificatului de radiere; d) trimite organului financiar, conform art. 8, exemplarul doi al certificatului de radiere timbrat.  +  Articolul 13Serviciul circulaţie operează schimbarea adresei deţinătorului în evidentele sale, în cartea de identitate şi în certificatul de înmatriculare, numai pe baza unei noi fise de înmatriculare, vizata de către organul financiar în raza căruia deţinătorul şi-a schimbat domiciliul sau sediul.  +  Articolul 14Serviciul circulaţie efectuează schimbarea, în evidentele sale şi în certificatul de înmatriculare, a unor date referitoare la vehicul, numai dacă acestea sunt menţionate de către Registrul Auto Roman sau de filialele sale teritoriale în cartea de identitate a vehiculului.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 15Organele financiare îşi vor organiza evidente separate pentru înscrierile temporare.  +  Articolul 16Serviciile circulaţie vor comunică organelor financiare prevăzute la art. 8 alin. 2, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor instrucţiuni, datele despre vehiculele înmatriculate temporar în anul 1992 şi deţinătorii acestora.  +  Articolul 17Atribuirea şi completarea cărţilor de identitate pentru vehiculele înmatriculate care nu au acest document se fac la cererea deţinătorilor, astfel: a) Registrul Auto Roman şi filialele sale teritoriale, în urma examinării vehiculului, eliberează deţinătorului cartea de identitate a vehiculului. Totodată, efectuează pe vehicul poansonarea prevăzută la art. 2 lit. a); b) serviciul circulaţie, pe baza certificatului de înmatriculare prezentat de către deţinător, precum şi a documentului de proprietate asupra vehiculului, completează pct. 1 de la pag. 1 a cărţii de identitate şi menţionează în certificatul de înmatriculare "Carte de identitate nr. ....", după care inmineaza documentele respective deţinătorului.  +  Articolul 18Formularele prevăzute în anexele nr. 2, 3 şi 4 se pun la dispoziţia celor interesaţi, contra cost, de către serviciile de circulaţie.  +  Articolul 19Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.  +  Articolul 20Prezentele instrucţiuni intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României.Ministru de interne,general-maior George Ioan DanescuMinistrul transporturilor,Paul Teodorup. Ministru de stat,ministrul finanţelor,Dan Mogoşsecretar de stat  +  Anexa 1 *Font 9*┌─┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│1│ │├─┘ Numărul de ││ inmatriculare │├───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤│ │Inspectoratul de politie al ││ │ ││ │Data înmatriculării ││ │ ││ Data nasterii │Semnatura şi ││ (Nr. de inm. la Reg. Com.) │stampila ││ │ ││ Adresa │ │├─┬─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│2│ │├─┘ Numărul de ││ inmatriculare │├───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤│ │Inspectoratul de politie al ││ │ ││ │Data înmatriculării ││ │ ││ Data nasterii │Semnatura şi ││ (Nr. de inm. la Reg. Com.) │stampila ││ │ ││ Adresa │ │├─┬─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│3│ │├─┘ Numărul de ││ inmatriculare │├───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤│ │Inspectoratul de politie al ││ │ ││ │Data înmatriculării ││ │ ││ Data nasterii │Semnatura şi ││ (Nr. de inm. la Reg. Com.) │stampila ││ │ ││ Adresa │ │├─┬─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│4│ │├─┘ Numărul de ││ inmatriculare │├───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤│ │Inspectoratul de politie al ││ │ ││ │Data înmatriculării ││ │ ││ Data nasterii │Semnatura şi ││ (Nr. de inm. la Reg. Com.) │stampila ││ │ ││ Adresa │ │└───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘    - 2 -┌─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐│ A │ B │├──┬──────────────────────────────────────┼──┬──────────────────────────────────────┤│ 1│Categoria │ 1│ │├──┼──────────────────────────────────────┼──┼──────────────────────────────────────┤│ 2│Caroseria │ 2│ │├──┼──────────────────────────────────────┼──┼──────────────────────────────────────┤│ 3│Marca │ 3│ │├──┼──────────────────────────────────────┼──┼──────────────────────────────────────┤│ 4│Tipul │ 4│ ││ │Varianta │ │ │├──┼──────────────────────────────────────┼──┼──────────────────────────────────────┤│ 5│Numărul de omologare/ │ 5│ ││ │Anul fabricatiei │ │ │├──┼──────────────────────────────────────┼──┼──────────────────────────────────────┤│ 6│Numărul de identificare │ 6│ │├──┼──┬─────────────┬─────────────────────┼──┼──┬─────────────┬─────────────────────┤│ 7│ │Proprie │Totala max. │ 7│ │ │ ││ │ │ │autorizata │ │ │ │ ││ │M ├─────────────┴─┬───────────────────┤ │ ├─────────────┴────┬────────────────┤│ │a │Sarcina utila │Sarcina pe carligul│ │ │ │ ││ │s │max. autorizata│de remorcare │ │ │ │ ││ │e ├──────────┬────┴─────┬─────────────┤ │ ├──────────────────┼────────────────┤│ │l │Maxima │Faţa │ Mijloc │ │ │ │ ││ │e │autorizata├──────────┼─────────────┤ │ ├──────────────────┼────────────────┤│ │ │pe axe │Spate │Pe rola │ │ │ │ ││ │ │ │ │de senila │ │ │ │ ││ │K ├──────────┴─┬────────┴─────────────┤ │ ├──────────────────┼────────────────┤│ │g │Remorcabila │ Remorcabila │ │ │ │ ││ │ │cu disp. de │ fără disp. de │ │ │ │ ││ │ │franare │ franare │ │ │ │ │├──┼──┴──────┬─────┴─┬────┬──────┬────────┼──┼──┴──────┬───────┬───┴───────┬────────┤│ 8│Numărul │ total │în │pe │în │ 8│ │ │ │ ││ │de locuri│ │faţa│scaune│picioare│ │ │ │ │ │├──┼─────────┴─────┬─┴────┼──────┼────────┼──┼─────────┴─────┬─┴───────────┼────────┤│ 9│Dimensiunile │ L │I │h │ 9│ │ │ ││ │de gabarit (mm)│ │ │ │ │ │ │ │├──┼──┬────────────┴──────┴┬─────┴────────┼──┼──┬────────────┴───────┬─────┴────────┤│10│ │Tipul │Serie │10│ │ │ ││ │ ├───────────────┬────┴──────────────┤ │ ├───────────────┬────┴──────────────┤│ │ │Cilindree │Putere max. kW)/ │ │ │ │ ││ │ │(cm3) │Turatie -1 │ │ │ │ ││ │ ├───────────────┴───────────────────┤ │ ├───────────────┴───────────────────┤│ │ │Sursa de │ │ │ ││ │ │energie │ │ │ │├──┼──┴─────────────┬──────┬──────────────┼──┼──┴────────────────┬──────┬───────────┤│11│Numărul │12 │Tractiunea │11│ │12 │ ││ │axelor │ │ │ │ │ │ │├──┼────┬───────────┴──────┴──────────────┼──┼────┬──────────────┴──────┴───────────┤│13│Di- │Faţa │13│ │ ││ │men-├─────────────────────────────────┤ │ ├─────────────────────────────────┤│ │s. │sau │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────┤ │ ├─────────────────────────────────┤│ │an- │Mijloc- │ │ │ ││ │ve- │Spate │ │ │ ││ │lo- ├─────────────────────────────────┤ │ ├─────────────────────────────────┤│ │pe- │sau │ │ │ ││ │lor │ │ │ │ │├──┼────┴─────────┬─────────┬─────────────┼──┼────┴─────────────────────┬───────────┤│14│Zgomotul │în │în │14│ │ ││ │(db(A)) │mers │stationare │ │ │ │├──┼──────────────┴─┬───────┴─┬───────────┼──┼──────────────────────────┼───────────┤│15│Presiunea │cu o │cu doua │15│ │ ││ │aerului la cupla│conducta │conducte │ │ │ ││ │de franare (bar)│ │ │ │ │ │├──┼────────────────┴─┬──┬────┴───────────┼──┼───────────────────────┬──┼───────────┤│16│Vit. max. con- │17│Capacitatea │16│ │17│ ││ │structiva (km/h) │ │rezervorului (l)│ │ │ │ │├──┼──────────────────┴──┴────────────────┼──┼───────────────────────┴──┴───────────┤│18│ Culoarea │18│ │├──┼──────────────────────────────────────┼──┼──────────────────────────────────────┤│19│ Data primei inm./ │19│ ││ │ Numărul de inm. │ │ │├──┼──────────────────────────────────────┼──┼──────────────────────────────────────┤│ │ Modificari ce nu afectează │ │Modificari ce nu afectează ││ │ performantele şi caracteristicile │ │performantele şi caracteristicile ││ │ de folosinţă ale vehiculului │ │de folosinţă ale vehiculului ││ │ │ │ │└──┴──────────────────────────────────────┴──┴──────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐│ C │ OMOLOGARE DE TIP PENTRU CIRCULATIE │├──┬─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 1│ │Vehiculul având datele prezentate în│├──┼─────────────────────────────────────┤tabelul A corespunde tipului ││ 2│ │omologat de Registrul Auto Roman │├──┼─────────────────────────────────────┤conform certificatului de omologare ││ 3│ │nr. .............din .......... │├──┼─────────────────────────────────────┤ ││ 4│ │Producător │├──┼─────────────────────────────────────┤(Reprezentant) .................... ││ 5│ │ │├──┼─────────────────────────────────────┤ Semnatura şi ││ 6│ │ stampila │├──┼──┬─────────────┬────────────────────┤ ││ 7│ │ │ │ ││ │ ├─────────────┴────┬───────────────┤ ││ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────┼───────────────┤ ││ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────┼───────────────┤ ││ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────┼───────────────┼────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │OMOLOGARE INDIVIDUALA PENTRU ││ │ │ │ │CIRCULATIE │├──┼──┴──────┬───────┬───┴───────┬───────┼────────────────────────────────────┤│ 8│ │ │ │ │Vehiculul având datele prezentate în│├──┼─────────┴─────┬─┴───────────┼───────┤tabelul A corespunde reglementarilor││ 9│ │ │ │privind admiterea în circulatie pe │├──┼──┬────────────┴───────┬─────┴───────┤drumurile publice ││10│ │ │ │Nr. inreg. .............data....... ││ │ ├───────────────┬────┴─────────────┤ ││ │ │ │ │Localitatea........................ ││ │ ├───────────────┴──────────────────┤Reprezentantul R.A.R............... ││ │ │ │ │├──┼──┴────────────────┬──────┬──────────┤ Semnatura şi ││11│ │12 │ │ stampila │├──┼────┬──────────────┴──────┴──────────┤ ││13│ │ │ ││ │ ├────────────────────────────────┤ ││ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────────────┤ ││ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────────────┤ ││ │ │ │ │├──┼────┴─────────────────────┬──────────┼────────────────────────────────────┤│14│ │ │Vehiculul având datele prezentate în│├──┼──────────────────────────┼──────────┤tabelul B corespunde reglementarilor││15│ │ │privind admiterea în circulatie pe │├──┼───────────────────────┬──┼──────────┤drumurile publice ││16│ │17│ │Nr. inreg. .............data....... │├──┼───────────────────────┴──┴──────────┤ ││18│ │Localitatea........................ │├──┼─────────────────────────────────────┤Reprezentantul R.A.R............... ││19│ │ ││ │ │ Semnatura şi │├──┼─────────────────────────────────────┤ stampila ││ │Modificari ce nu afectează │ ││ │performantele şi caracteristicile │ ││ │de folosinţă ale vehiculului │ ││ │ ├────────────────────────────────────┤│ │ │Vehiculul având datele prezentate în││ │ │tabelul C corespunde reglementarilor││ │ │privind admiterea în circulatie pe ││ │ │drumurile publice ││ │ │Nr. inreg. .............data....... ││ │ │ ││ │ │Localitatea........................ ││ │ │Reprezentantul R.A.R............... ││ │ │ ││ │ │ Semnatura şi ││ │ │ stampila ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ │└──┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘┌─┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│5│ │├─┘ Numărul de ││ inmatriculare │├───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤│ │Inspectoratul de politie al ││ │ ││ │Data înmatriculării ││ │ ││ Data nasterii │Semnatura şi ││ (Nr. de inm. la Reg. Com.) │stampila ││ │ ││ Adresa │ │├─┬─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│6│ │├─┘ Numărul de ││ inmatriculare │├───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤│ │Inspectoratul de politie al ││ │ ││ │Data înmatriculării ││ │ ││ Data nasterii │Semnatura şi ││ (Nr. de inm. la Reg. Com.) │stampila ││ │ ││ Adresa │ │├───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│Menţiuni: ││ ││ ││ ││ ││ ││ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ RADIERI (data, semnatura şi stampila) │├──────────┬──────────┬──────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┤│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │├─┐ ├─┐ ├─┐ ├─┐ ├─┐ ├─┐ ││1│ │2│ │3│ │4│ │5│ │6│ │└─┴────────┴─┴────────┴─┴────────────┴─┴───────────┴─┴──────────┴─┴───────────┘  +  Anexa 2 FISA DE INMATRICULARE*Font 9*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┐│ DATE DESPRE VEHICUL │A │├──┬──────────────────────────────────────┬──┬───────────────────────────────────┴──┤│ 1│Categoria │ 1│ │├──┼──────────────────────────────────────┼──┼──────────────────────────────────────┤│ 2│Caroseria │ 2│ │├──┼──────────────────────────────────────┼──┼──────────────────────────────────────┤│ 3│Marca │ 3│ │├──┼──────────────────────────────────────┼──┼──────────────────────────────────────┤│ 4│Tipul │ 4│ ││ │Varianta │ │ │├──┼──────────────────────────────────────┼──┼──────────────────────────────────────┤│ 5│Numărul de omologare/ │ 5│ ││ │Anul fabricatiei │ │ │├──┼──────────────────────────────────────┼──┼──────────────────────────────────────┤│ 6│Numărul de identificare │ 6│ │├──┼──┬─────────────┬─────────────────────┼──┼──┬─────────────┬─────────────────────┤│ 7│ │Proprie │Totala max. │ 7│ │ │ ││ │ │ │autorizata │ │ │ │ ││ │M ├─────────────┴─┬───────────────────┤ │ ├─────────────┴────┬────────────────┤│ │a │Sarcina utila │Sarcina pe carligul│ │ │ │ ││ │s │max. autorizata│de remorcare │ │ │ │ ││ │e ├──────────┬────┴─────┬─────────────┤ │ ├──────────────────┼────────────────┤│ │l │Maxima │Faţa │ Mijloc │ │ │ │ ││ │e │autorizata├──────────┼─────────────┤ │ ├──────────────────┼────────────────┤│ │ │pe axe │Spate │Pe rola │ │ │ │ ││ │ │ │ │de senila │ │ │ │ ││ │K ├──────────┴─┬────────┴─────────────┤ │ ├──────────────────┼────────────────┤│ │g │Remorcabila │ Remorcabila │ │ │ │ ││ │ │cu disp. de │ fără disp. de │ │ │ │ ││ │ │franare │ franare │ │ │ │ │├──┼──┴──────┬─────┴─┬────┬──────┬────────┼──┼──┴──────┬───────┬───┴───────┬────────┤│ 8│Numărul │ total │în │pe │în │ 8│ │ │ │ ││ │de locuri│ │faţa│scaune│picioare│ │ │ │ │ │├──┼─────────┴─────┬─┴────┼──────┼────────┼──┼─────────┴─────┬─┴───────────┼────────┤│ 9│Dimensiunile │ L │I │h │ 9│ │ │ ││ │de gabarit (mm)│ │ │ │ │ │ │ │├──┼──┬────────────┴──────┴┬─────┴────────┼──┼──┬────────────┴───────┬─────┴────────┤│10│ │Tipul │Serie │10│ │ │ ││ │ ├───────────────┬────┴──────────────┤ │ ├───────────────┬────┴──────────────┤│ │ │Cilindree │Putere max. kW)/ │ │ │ │ ││ │ │(cm3) │Turatie -1 │ │ │ │ ││ │ ├───────────────┴───────────────────┤ │ ├───────────────┴───────────────────┤│ │ │Sursa de │ │ │ ││ │ │energie │ │ │ │├──┼──┴─────────────┬──────┬──────────────┼──┼──┴────────────────┬──────┬───────────┤│11│Numărul │12 │Tractiunea │11│ │12 │ ││ │axelor │ │ │ │ │ │ │├──┼────┬───────────┴──────┴──────────────┼──┼────┬──────────────┴──────┴───────────┤│13│Di- │Faţa │13│ │ ││ │men-├─────────────────────────────────┤ │ ├─────────────────────────────────┤│ │s. │sau │ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────┤ │ ├─────────────────────────────────┤│ │an- │Mijloc- │ │ │ ││ │ve- │Spate │ │ │ ││ │lo- ├─────────────────────────────────┤ │ ├─────────────────────────────────┤│ │pe- │sau │ │ │ ││ │lor │ │ │ │ │├──┼────┴─────────┬─────────┬─────────────┼──┼────┴─────────────────────┬───────────┤│14│Zgomotul │în │în │14│ │ ││ │(db(A)) │mers │stationare │ │ │ │├──┼──────────────┴─┬───────┴─┬───────────┼──┼──────────────────────────┼───────────┤│15│Presiunea │cu o │cu doua │15│ │ ││ │aerului la cupla│conducta │conducte │ │ │ ││ │de franare (bar)│ │ │ │ │ │├──┼────────────────┴─┬──┬────┴───────────┼──┼───────────────────────┬──┼───────────┤│16│Vit. max. con- │17│Capacitatea │16│ │17│ ││ │structiva (km/h) │ │rezervorului (l)│ │ │ │ │├──┼──────────────────┴──┴────────────────┼──┼───────────────────────┴──┴───────────┤│18│ Culoarea │18│ │├──┼──────────────────────────────────────┴──┴──────────────────────────────────────┤│19│ Data primei inm./ ││ │ Numărul de inm. │├──┼──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤│20│ Data la care expira │Statia care a efectuat ││ │ inspecţia tehnica │inspecţia tehnica │├──┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│21│ Nr. cartii de identitate │ │└──┴──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘
  Modificari ce nu afectează performantele şi caracteristicile de folosinţă ale vehiculului Modificari ce nu afectează performantele şi caracteristicile de folosinţă ale vehiculului
  ATENŢIE: Rubricile din caseta A se completeaza de către detinator (1-19 şi 21 după cartea de identitate a vehiculului, 20 după anexa la certificatul de inmatriculare). Completarea se face cu masina de scris.(verso)             ┌─┬─────────────────────────────────────────────────┐             │1│ Numărul de │             ├─┘ inmatriculare │             └───────────────────────────────────────────────────┘┌─┬──────────────────────────────┬─┐ ┌───────────────────────────────────────┬─┐│2│Deţinătorul │B│ │ Organul financiar │C│├─┘ └─┤ │ └─┤├─┬────────────────────────────────┤ │ ││3│Parintii: tata │ │ │├─┤ mama │ │ Nr. proces verbal .................. │├─┼────────────────────────────────┤ │ Data .................... ││4│ Nascut la data de │ │Vehiculul al cărui deţinător este │/span>├─┘ în localitatea │ │ mentionat la punctul 2 şi având │├─┬────────────────────────────────┤ │ caracteristicile tehnice prevăzute pe ││5│Nr de inmatriculare │ │ verso a fost luat în evidenta: │├─┘la Registrul Comerţului │ │ DEFINITIV. │├─┬────────────────────────────────┤ │ TEMPORAR până la data de ....... 19... ││6│ Adresa │ │ │├─┘ │ │ ││ │ │ │├─┬────────────────────────────────┤ │ Semnatura şi ││7│Profesia de baza │ │ stampila │├─┘Locul de muncă │ │ │├─┬────────────────────────────────┤ │ ││8│Telefoane: ac. s. │ │ │└─┴────────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐│Gradul, numele şi semnatura │Data înmatriculării ││lucratorului care a efectuat inmatricularea │ │└───────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘┌─┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│9│Observatii │├─┘ ││ ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──┬─────────────────────────────┬─┐ ┌───────────────────────────────────────┬─┐│10│Numărul de inmatriculare │D│ │ Organul financiar │E│├──┘al vehiculului └─┤ │ └─┤├──┬───────────────────────────────┤ │ ││11│Deţinătorul │ │ │├──┘ │ │Data .................... │├──┬───────────────────────────────┤ │Vehicului al cărui detinator este ││12│ Data nasterii │ │mentionat la punctul 11 şi având │├──┼───────────────────────────────┤ │caracteristicile tehnice prevăzute pe ││13│Nr de inmatriculare │ │verso poate fi înstrăinat. │├──┘la Registrul Comerţului │ │ │├──┬───────────────────────────────┤ │ ││14│ Adresa │ │ Semnatura şi │├──┘ │ │ stampila ││ │ │ │└──────────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐│Gradul, numele şi semnatura │Data radierii ││lucratorului care a efectuat inmatricularea │ │└───────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘ATENŢIE: Rubricile din caseta B se completeaza de către noul detinator. Rubricile din caseta D se completeaza de către fostul detinator. Rubrica 1 şi casetele C şi E se completeaza numai de către autorităţi. Completarea se face cu masina de scris.
   +  Anexa 3 CONTRACT DE VANZARE-CUMPARAREPENTRU UN VEHICUL FOLOSIT┌─┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│1│ VÂNZĂTOR │├─┘ ││ ┌─┐ ││ └─┘ PERSOANA FIZICA:.............., act de identitate seria.......,nr......││ ┌─┐ ││ └─┘ PERSOANA JURIDICA:.....................................................││nr. de inmatriculare la Registrul comerţului........,reprezentata prin.......││Domiciliul/Sediul în..................., str. ............... nr. ...........││bl........., sc......., ap.........., sector/judet..............., cod ......││ ││ (Stampila, în cazul persoanelor juridice) ││ │├─┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2│CUMPARATOR │├─┘ ││ ┌─┐ ││ └─┘ PERSOANA FIZICA:.............., act de identitate seria.......,nr......││ ┌─┐ ││ └─┘ PERSOANA JURIDICA:.....................................................││nr. de inmatriculare la Registrul comerţului........,reprezentata prin.......││Domiciliul/Sediul în..................., str. ............... nr. ...........││bl........., sc......., ap.........., sector/judet..............., cod ......││ ││ (Stampila, în cazul persoanelor juridice) ││ │├─┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3│OBIECTUL CONTRACTULUI │├─┘ ││Vehiculul marca.........., tipul........., numar de identificare............,││serie motor........, cilindree........cmc, numar de inmatriculare...........,││data la care expira inspecţia tehnica periodica...........,numărul cartii de ││identitate a vehiculului........................ ││ │├─┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4│PRETUL în cifre............ lei, în litere ..........................lei. │├─┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│5│Vânzătorul mentionat la pct. 1 declara ca vehiculul este proprietatea sa, │├─┘libera de orice sarcini. De asemenea, declara ca a predat cumparatorului ││mentionat la pct. 2 vehiculul, cheile, fisa de inmatriculare şi cartea de ││identitate a vehiculului, primind de la acesta preţul prevăzut la pct. 4. ││ Cumparatorul mentionat la pct. 2 declara ca a primit de vânzătorul mentionat││la pct. 1 vehiculul, cheile, fisa de inmatriculare şi cartea de identitate a ││vehiculului, achitand vânzătorului preţul mentionat la pct. 4. ││ ┌─┐ ┌─┐ ││Anexa la contract:└─┘Da └─┘Nu ││ ││ Semnatura vânzătorului.............││Locul incheierii contractului............ ││Data..................................... Semnatura cumparatorului...........│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ..............................................................................  +  Anexa 4 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││Inspectoratul de politie al judeţului............... ││ - Serviciul circulatie - ││Nr............... din ............. Semnatura şi stampila ││ ││ CERTIFICAT DE RADIERE ││ ││Vehicul marca ............., tipul ............., numar de identificare ......││serie motor ......., cilindree ...... cmc, înmatriculat cu numărul ..........,││detinut de către .................., domiciliat (sediul) în .................,││str. ...., nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., sector/judet .........,││a fost radiat din evidentele noastre. │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│M R│ ││O A│┌─┐ ││T D│└─┘Înstrăinat către .................., domiciliat (sediul) în ..........,││I I│ str. ...., nr. ..., bl. ...., sc......, ap......, sector/judet .......,││V E│┌─┐ ││U R│└─┘Schimbat domiciliul/sediul în ........................, str. .........,││L I│ nr. ......, bl. ......, sc. ....., ap. ....., sector/judet. ..........,││ I│┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ││ │└─┘ Dezmembrat └─┘ Exportat └─┘ Furat ││ │ │└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ┌─┐ ┌─┐ ││Doresc sa pastrez numărul de inmatriculare └─┘Da └─┘Nu ││ ││ Semnătura vânzătorului ....................................................│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘_____________