HOTĂRÂRE nr. 198 din 28 februarie 2002privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor - ANSIT
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 18 martie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 55 şi 56 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Agenţia Naţionala pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor - ANSIT, denumita în continuare ANSIT, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin reorganizarea Centrului de Studii şi Cercetări pentru Probleme de Tineret - CSCPT, Agenţiei pentru Cooperare Europeană în Domeniul Tineretului (EUROTIN) şi a Centrului de Informare şi Consultanţa pentru Tineret - "Infotin", care se desfiinţează. (2) Sediul ANSIT este în municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2.  +  Articolul 2ANSIT are ca obiect de activitate asigurarea cooperării internaţionale în domeniul politicilor de tineret, încurajarea voluntariatului, furnizarea de servicii în domeniul informării şi consultantei pentru tineret, realizarea de studii şi cercetări sociale în domeniu, precum şi susţinerea iniţiativelor tinerilor şi ale structurilor neguvernamentale de şi pentru tineret.  +  Articolul 3 (1) În realizarea obiectului sau de activitate ANSIT are următoarele atribuţii principale:1. acorda asistenţa de specialitate tinerilor, structurilor asociative de tineret, precum şi structurilor neguvernamentale de şi pentru tineret, în vederea elaborării unor proiecte şi programe având următoarele obiective: a) impulsionarea participării tinerilor, sub diversele ei forme, respectiv economică, civică, politica, culturală şi educaţională, inclusiv prin implicarea acestora în actul decizional; b) atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la marginalizare şi excludere socială; c) stimularea creativitatii tinerilor; d) promovarea mobilitatii tinerilor în spaţiul european;2. asigura servicii de informare şi consultanţa pentru tineri în domenii de interes pentru aceştia;3. facilitează accesul tinerilor, al structurilor asociative de tineret şi al structurilor neguvernamentale de şi pentru tineret din România la programele de asistenţa şi la fondurile special destinate sustinerii activităţilor de tineret, oferite de instituţii financiare şi organisme internaţionale, stabilind în acest scop relaţii de colaborare cu organismele de tineret din cadrul Consiliului Europei şi al Uniunii Europene, ca parte componenta a programului de integrare europeană, în următoarele domenii: a) schimburi de tineri şi participarea la Serviciul European de Voluntariat, prin programul de acţiune comunitara "Tineret" al Comisiei Europene; b) informare şi consultanţa pentru tineri; c) cooperare internationala în domeniul cercetării pentru tineret; d) formarea lucrătorilor în domeniul activităţii de şi pentru tineret şi al animatiei de timp liber pentru tineri;4. efectuează studii şi cercetări de interes public cu referire la problematica tineretului şi politicile specifice în favoarea acestuia, care servesc la fundamentarea strategiei guvernamentale în domeniu şi a iniţiativelor legislative cu incidenţa asupra tineretului;5. efectuează studii şi cercetări care servesc la fundamentarea proiectelor/programelor structurilor neguvernamentale de şi pentru tineret;6. realizează, gestionează şi actualizează baza de date privind starea tineretului, structurile neguvernamentale de şi pentru tineret şi instituţiile cu preocupări în domeniu, precum şi informaţiile solicitate de tineri şi de structurile neguvernamentale de şi pentru tineret;7. iniţiază şi organizează schimburi de experienta, dezbateri, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice şi alte tipuri de reuniuni de natura să asigure optimizarea schimbului de informaţii între instituţiile, structurile neguvernamentale de şi pentru tineret şi alte persoane fizice sau juridice implicate în politica de tineret;8. asigura asistenţa de specialitate pentru implementarea programelor guvernamentale de cooperare internationala în domeniul tineretului, informării tinerilor, cercetării problemelor tineretului, în baza înţelegerilor încheiate de autorităţile române cu cele similare din alte tari, sub coordonarea Ministerului Tineretului şi Sportului;9. colaborează cu structuri similare din alte tari, pe baza unor acorduri încheiate în domeniile sale de interes;10. gestionează fonduri publice şi fonduri atrase de la organisme finanţatoare interne sau internaţionale, pe care le aloca sustinerii iniţiativelor tinerilor, ale structurilor asociative de tineret şi ale structurilor neguvernamentale de şi pentru tineret, prin selecţie competitivă de proiecte desfăşurată conform metodologiei aprobate de ministrul tineretului şi sportului;11. editează, produce şi difuzează materiale de specialitate, cuprinzând informaţii utile tinerilor, precum şi instituţiilor şi structurilor asociative sau neguvernamentale implicate în activitatea de tineret;12. promovează activităţi de iniţiere, formare şi perfecţionare în domeniul educaţiei nonformale a tinerilor şi al pregătirii lucrătorilor din acest sector de activitate;13. iniţiază măsuri în domeniul pregătirii tinerilor întreprinzători;14. sprijină initiativele aparţinând tinerilor amenintati de pericolul marginalizarii şi excluderii sociale;15. gestionează programe prin care se facilitează accesul tinerilor la bunuri şi servicii din domeniul politicilor pentru tineret, în scopul creşterii calităţii vieţii acestora, dezvoltării mobilitatii lor în interiorul şi în afară graniţelor tarii. (2) ANSIT îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare pentru domeniul sau de activitate.  +  Articolul 4 (1) Conducerea ANSIT este asigurata de un director general numit prin ordin al ministrului tineretului şi sportului, ajutat de un director general adjunct numit prin decizie a directorului general. (2) Directorul general reprezintă ANSIT în raporturile cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, precum şi cu persoane fizice şi juridice din ţara şi din străinătate. În condiţiile legii poate da împuterniciri de reprezentare şi delegare de competenţa şi altor persoane din cadrul ANSIT. (3) În exercitarea atribuţiilor sale directorul general emite decizii. (4) Directorul general are calitatea de ordonator de credite, în condiţiile legii. (5) Pe lângă conducerea ANSIT funcţionează Consiliul director care este format din: directorul general, directorul general adjunct, directorul Direcţiei economice şi administrative - DEA, directorul Direcţiei de studii şi cercetări pentru probleme de tineret - DSCPT, directorul Direcţiei pentru cooperare europeană în domeniul tineretului - EUROTIN, directorul Direcţiei de informare şi consultanţa pentru tineret - INFOTIN şi directorul Direcţiei pentru sprijinirea iniţiativelor tinerilor - DSIT.  +  Articolul 5 (1) Consiliul director al ANSIT îndeplineşte funcţia de organ consultativ în coordonarea strategica a activităţii ANSIT, conform obiectului sau de activitate, în vederea îndeplinirii atribuţiilor principale prevăzute la art. 3, iar directorul general şi directorul general adjunct asigura conducerea executivă a ANSIT. (2) Atribuţiile specifice ale Consiliului director, ale directorului general şi ale directorului general adjunct se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a ANSIT.  +  Articolul 6 (1) În desfăşurarea activităţii ştiinţifice, precum şi în activitatea care priveşte mobilitatea tineretului, consultanţa şi informarea acestuia, la nivelul ANSIT funcţionează organisme consultative, în a căror componenta intra specialişti în domeniul cercetării sociale şi în cel al politicilor sociale, precum şi reprezentanţi ai societăţii civile. (2) Componenta şi modul de funcţionare ale organismelor consultative prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a ANSIT.  +  Articolul 7 (1) Structura organizatorică a ANSIT este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Numărul maxim de posturi al ANSIT este de 117, inclusiv directorul general şi directorul general adjunct. (3) Numărul de posturi pe direcţiile şi centrele teritoriale prevăzute în anexa, precum şi atribuţiile personalului se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a ANSIT. (4) Regulamentul de organizare şi funcţionare a ANSIT se elaborează de către conducerea ANSIT în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi se aproba prin ordin al ministrului tineretului şi sportului. (5) În subordinea ANSIT funcţionează 6 centre teritoriale fără personalitate juridică, cu sediile în municipiile Bistrita, Braşov, Constanta, Craiova, Iaşi şi Timişoara.  +  Articolul 8 (1) Personalul din cadrul Agenţiei pentru Cooperare Europeană în Domeniul Tineretului (EUROTIN), Centrului de Informare şi Consultanţa pentru Tineret - "Infotin" şi al Centrului de Studii şi Cercetări pentru Probleme de Tineret - CSCPT este preluat de către ANSIT în limita posturilor prevăzute la art. 7 alin. (2), în urma sustinerii şi promovării, în condiţiile legii, a unui test profesional, şi se considera transferat. (2) Personalul preluat îşi păstrează nivelul de salarizare avut la funcţia de execuţie.  +  Articolul 9Salarizarea personalului se face în conformitate cu reglementările în vigoare aplicabile personalului din instituţiile bugetare.  +  Articolul 10 (1) Drepturile şi obligaţiile Agenţiei pentru Cooperare Europeană în Domeniul Tineretului (EUROTIN), Centrului de Informare şi Consultanţa pentru Tineret - "Infotin" şi ale Centrului de Studii şi Cercetări pentru Probleme de Tineret - CSCPT se preiau de către ANSIT, în condiţiile legii, pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Bunurile aflate în patrimoniul instituţiilor prevăzute la alin. (1) se vor prelua pe bază de protocol de către ANSIT, în condiţiile legii.  +  Articolul 11 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale ANSIT se asigura din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat. (2) ANSIT poate primi spre gestionare fonduri atrase din surse de finanţare externe, destinate unor acţiuni, proiecte şi programe ce se încadrează în obiectul sau de activitate, precum şi donaţii, sponsorizări, legate şi alte surse de venit, în condiţiile legii. (3) Alocaţiile de la bugetul de stat aprobate pentru anul 2002 pentru unităţile care se desfiinţează potrivit art. 1 alin. (1), precum şi veniturile extrabugetare ale acestora constituie surse de finanţare a activităţii ANSIT, corespunzătoare aceluiaşi an. (4) ANSIT are în dotare un număr de autoturisme cu un consum lunar de carburanţi conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 12Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 759/1996 privind reorganizarea Editurii pentru Tineret şi Sport "Editis" din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului în Centrul de Informare şi Consultanţa pentru Tineret - "Infotin", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 10 septembrie 1996, Hotărârea Guvernului nr. 463/1999 privind înfiinţarea Agenţiei pentru Cooperare Europeană în Domeniul Tineretului (EUROTIN), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 21 iunie 1999, Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 2.745/1990 privind înfiinţarea Centrului de Studii şi Cercetări pentru Probleme de Tineret, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 13Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 6/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Poziţia nr. VII va avea următorul cuprins:     "VII. Agenţia Naţionala Venituri extrabugetare şi    pentru Sprijinirea Iniţiativelor alocaţii de la bugetul de    Tinerilor - ANSIT stat"2. Poziţiile nr. VIII şi IX se abroga.  +  Articolul 14Prezenta hotărâre intră în vigoare la data operarii modificărilor corespunzătoare în structura bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului pe anul 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul tineretuluişi sportului,Georgiu GingarasMinistrul educaţiei şi cercetării,Ecaterina AndronescuMinistrul munciişi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul integrării europene,Hildegard Carola PuwakMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa 1    Numărul maxim de posturi = 117                            STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                    a Agenţiei Naţionale pentru Sprijinirea                        Iniţiativelor Tinerilor - ANSIT     ┌──────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌──────────────────┐     │CONSILIUL DIRECTOR├─────┤DIRECTOR GENERAL├───>│COMPARTIMENT AUDIT│     └──────────────────┘ └───────┬────────┘ └──────────────────┘                                      v                              ┌────────────────┐                              │DIRECTOR GENERAL│                              │ ADJUNCT │                              └───────┬────────┘                                      v┌─────────────────────────────────────┐│ ┌──────────────┬──────────────┴─┬─────────────┬─────────────────┐│ v v v v v│ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌──────────────┐│ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA ││ │ DE STUDII │ │DE INFORMARE│ │ PENTRU │ │ PENTRU │ │ ECONOMICĂ ││ │ŞI CERCETĂRI├─┤ ŞI ├─┤ SPRIJINIREA ├─┤ COOPERARE ├─┤ ŞI ││ │ PENTRU │ │CONSULTANŢA │ │INIŢIATIVELOR│ │ EUROPEANĂ │ │ADMINISTRATIVĂ││ │ PROBLEME │ │ PENTRU │ │ TINERILOR │ │ ÎN DOMENIUL │ │ ││ │ DE TINERET │ │ TINERET - │ │ │ │TINERETULUI -│ │ ││ │ │ │ INFOTIN │ │ │ │ EUROTIN │ │ ││ └────────────┘ └────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘ └──────────────┘│ ┌──────────────────────────────────┐├─>│CENTRUL TERITORIAL ANSIT IAŞI ││ └──────────────────────────────────┘│ ┌──────────────────────────────────┐├─>│CENTRUL TERITORIAL ANSIT BISTRITA ││ └──────────────────────────────────┘│ ┌──────────────────────────────────┐├─>│CENTRUL TERITORIAL ANSIT CONSTANTA││ └──────────────────────────────────┘│ ┌──────────────────────────────────┐├─>│CENTRUL TERITORIAL ANSIT CRAIOVA ││ └──────────────────────────────────┘│ ┌──────────────────────────────────┐├─>│CENTRUL TERITORIAL ANSIT BRAŞOV ││ └──────────────────────────────────┘│ ┌──────────────────────────────────┐└─>│CENTRUL TERITORIAL ANSIT TIMIŞOARA│   └──────────────────────────────────┘-------------