LEGE nr. 284 din 14 august 1947pentru cedarea către Banca Naţionala a României a aurului, valutelor efective şi altor mijloace de plată străine
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 15 august 1947    MIHAI I,Prin gratia lui Dumnezeu şi voinţa naţionala, Rege al României,La toţi de faţa şi viitori, sănătate:Adunarea deputaţilor a votat şi adoptat, iar Noi sanctionam ce urmează:  +  Articolul 1Persoanele stabilite în ţara, avînd în proprietate sau posesiune orice titlu, valorile specificate mai jos la art. 2, sînt obligate a le ceda Băncii Naţionale a României contra plăţii în lei, la cursul oficial, în termen de 15 zile dela data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial.Se considera stabilite în ţara, în spiritul legii de faţa persoanele fizice sau juridice, al căror domiciliu sau aşezare obişnuită, reşedinţa sau sediul central se afla în România; sucursalele unei întreprinderi din străinătate precum şi stabilimente străinilor aflate în România, fie ca sînt sau nu independente din punct de vedere juridic, se considera stabilite în ţara, chiar dacă sediul lor central s'ar afla în străinătate; de asemenea cetăţenii străini care locuesc în ţara mai mult de şase luni.  +  Articolul 2Se va ceda: a) Aurul sub orice formă, precum şi medaliile jubiliare emise în baza decretului-lege Nr. 656 din 1944, cu următoarele excepţiuni: aurul sub formele prevăzute de art. 6 din legea Nr. 638 din 1946; salbele confectionate din ducati mari şi mici austriaci (galbeni mari şi mici), mahmudelele şi icusarii, precum şi colectiile numismatice ce se vor recunoaşte ca atare de Banca Naţionala a României, înlăuntrul termenului de cedare fixat de prezenta lege. Aceste excepţiuni sînt limitative. Bijuteriile confectionate din monezi de aur batute după anul 1800 nu sînt exceptate; b) Valutele efective.Prin valute efective se înţeleg monetele de metal sau de hârtie, precum şi biletele de banca de orice fel, batute sau emise în străinătate; c) Cecurile şi ordinele de plată exprimate în moneta străină; d) Disponibilul în conturi şi creanţele în valută străină în ţara şi străinătate.Printr'un comunicat ce va apare în Monitorul Oficial odată cu prezenta lege, Banca Naţionala a României va stabili felul valutelor şi devizelor prevăzute de punctele b, c şi d, ce urmează a fi cedate.  +  Articolul 3Sînt obligate sa cedeze valorile specificate la art. 2 şi stabilite prin comunicatul Băncii Naţionale a României: a) Persoanele fizice; b) Persoanele juridice prin reprezentanţii lor legali; c) Persoanele incapabile sau puse în interdicţie, prin reprezentanţii lor legali; d) Persoanele care, pe baza unei dispoziţiuni legale din ordinul unei autorităţi sau prin testament poseda valori supuse cedarii (sindicul falimentului, curator şi executor testamentar etc.). e) Asociaţiile de persoane fără personalitate juridică sau fără patrimoniu, prin reprezentanţii lor legali; f) Instituţiile de Stat şi regiile autonome.Persoanele mai sus prevăzute nu sînt obligate să justifice provenienţă valorilor arătate la art. 2.  +  Articolul 4Persoanele care în conformitate cu dispoziţiunile prezentei legi au obligaţia de cedare a valorilor specificate la art. 2 şi care la data publicării în Monitorul Oficial al legii de faţa se afla în străinătate sînt obligate a efectua operaţiunea de cedare în termen de 15 zile dela data intrării lor în ţara.  +  Articolul 5Persoanele, stabilite în ţara care vor dobândi cu orice titlu, gratuit sau oneros, una din valorile specificate la art. 2, pe alta cale decât pe baza unei autorizatiuni după intrarea în vigoare a prezentei legi sînt obligate a le ceda Băncii Naţionale a României, personal sau prin intermediul unei bănci autorizate, în termen de 15 zile dela dobândirea lor.  +  Articolul 6Persoanele care vor dobândi calitatea de persoana stabilită în ţara, astfel cum este definită în art. 1, alin. 2, din prezenta lege, sînt obligate a ceda Băncii Naţionale a României, personal sau prin intermediul unei bănci autorizate, în termen de 10 zile dela data cînd dobîndesc aceasta calitate, valorile specificate la art. 2.  +  Articolul 7Persoanele, asa după cum sînt definite de art. 1, avînd proprietate sau posesiune cu orice titlu valorile enumerate mai jos sînt obligate a le declara Băncii Naţionale a României, în termen de 15 zile dela data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial, fără a fi obligate a justifica provenienţă valorilor.  +  Articolul 8Se va declara: a) valutele şi devizele neprevăzute de comunicatul Băncii Naţionale a României, menţionate în ultimul alineat al art. 2; b) Acreditivele, biletele la ordin, cambiile, orice efecte de comerţ exprimate în moneda străină, precum şi toate creanţele asupra strainatatii neprevăzute în comunicatul Băncii Naţionale a României, asupra cedarii; c) Valori mobiliare emise în străinătate (valori mobiliare străine), precum şi cupoanele de dobînda şi dividendele lor. d) Participantul la companii şi societăţi şi în general participatiuni sub orice formă, la întreprinderile aflate în străinătate; e) Bunuri imobiliare aflate în străinătate şi drepturi imobiliare (drepturi miniere, drepturi succesorale, drepturi de proprietate asupra vaselor de transport, etc.).Declararea valorilor rămîne obligatorie, indiferent de faptul ca ele trebuiau declarate, sau au fost declarate în trecut, în conformitate cu dispoziţiunile altor legi.  +  Articolul 9Dacă valorile, enumerate la art. 8, punctele a-c, se afla depuse la o Banca declaraţia lor va fi trimisa Băncii Naţionale a României, prin intermediul băncii respective. Băncile sînt obligate a declara valorile depuse la acele bănci, nu au făcut-o pînă cel mai târziu cu 2 zile înainte de expirarea termenului.  +  Articolul 10Asupra valorilor, supuse declaratiunii, nu se va putea dispune, decât cu aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 11Actul de dispoziţiune făcut cu nerespectarea prevederilor de mai sus, este considerat ca nul.  +  Articolul 12Sînt supuse obligaţiunii de declarare a valorilor menţionate la art. 8, persoanele fizice şi juridice, precum şi asociaţiunile care se încadrează în dispoziţiunile art. 3, 4, 5 şi 6.  +  Articolul 13Sînt scutiţi de obligaţiunea cedarii şi declarării reprezentanţii diplomatici şi consulari, funcţionarii de cariera, care nu sînt cetăţeni români, împreună cu funcţionarii lor subalterni, supuşi ai Statului reprezentant şi care, în afară serviciului lor, nu exercita nicio profesiune, meserie sau orice alta activitate lucrativă în România.  +  Articolul 14Cine încalcă dispoziţiunile prezentei legi se pedepseşte cu confiscarea valorilor necedate sau nedeclarate, cu închisoare dela 5-25 ani şi cu amendă egala cu incincitul valorilor confiscate, fără a se putea acorda circumstanţe atenuante.Dacă valorile necedate sau nedeclarate, nu pot fi confiscate, indiferent din ce cauza, infractorii vor fi condamnaţi sa plătească în folosul Statului, o sumă egala cu de cinci ori echivalentul în lei a obiectului infracţiunii; această sumă se dublează în caz de necedarea aurului sau valutelor efective prevăzute în comunicatul Băncii Naţionale a României.Infracţiunile la prezenta lege se constata şi se judeca conform prevederilor legii pentru comerţul de devize din 1 Octombrie 1932, cu modificările ulterioare.Valorile confiscate în folosul Statului, vor fi lichidate pentru Stat la cursul oficial.Banca Naţionala a României va retine din contravaloarea în lei a valorii confiscate, 25% pentru cheltuielile sale de urmărire, şi 20% pentru a fi distribuite drept prime, din care 10% denuntatorului şi 10% constatatorului, afară de cazul cînd agenţii constatatori sînt funcţionari ai Băncii Naţionale a României, sau membri ai Corpului judecătoresc, în care caz prima cuvenită lor se va retine de Banca Naţionala a României pentru acoperirea cheltuielilor provocate cu urmărirea infracţiunilor la legea de faţa.  +  Articolul 15Obligaţiile prevăzute în legea devizelor şi în legea circulaţiei metalelor preţioase (nr. 638/946), sînt şi rămîn în vigoare.  +  Articolul 16Dispoziţiunile legii Nr. 656 din 1944, privitor la circulaţia medaliilor comemorative de aur, sînt şi rămîn abrogate, se abroga de asemenea dispoziţiunii art. 7, pct. b, din legea Nr. 638 din 1946.  +  Articolul 17Cedarile şi declaraţiunile se vor face la sediile Băncii Naţionale a României din Bucureşti şi din provincie.  +  Articolul 18Banca Naţionala a României este autorizata a lua măsurile necesare, pentru aplicarea şi executarea dispoziţiunilor din prezenta lege.Această lege s'a votat de Adunarea Deputaţilor în şedinţa dela 14 August anul 1947 şi s'a aprobat cu unanimitate de doua sute şase voturi.Vicepreşedinte, D. PopSecretar, Stelian Moraru(L.S.A.D.).Promulgăm această lege şi ordonăm, ca ea să fie investită cu sigiliul Statului şi publicată în Monitorul Oficial.Data în Bucureşti la 14 August 1947.MIHAIMinistrul industriei şi comerţului,Gh. Gheorghiu-DejMinistrul justiţiei,Lucretiu Patrascanu────────────────────