ORDIN nr. 85 din 13 februarie 2002pentru aprobarea subprogramelor de sănătate şi a Normelor metodologice privind finanţarea, raportarea şi controlul indicatorilor prevăzuţi în programele, respectiv în subprogramele de sănătate finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate în anul 2002
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
 • Nr. 85 din 13 februarie 2002
 • CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 65 din 22 februarie 2002
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2002  Ministrul sănătăţii şi familiei şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare, al Legii nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică, al Legii bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, al Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Hotărârii Guvernului nr. 41/2002 privind derularea programelor finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate în anul 2002,vazand Referatul de aprobare nr. MSF/DB/1.449 din 13 februarie 2002 şi CNAS/449 din 22 februarie 2002,emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă subprogramele de sănătate finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate în anul 2002, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Unităţile sanitare prin care se derulează subprogramele de sănătate finanţate din bugetul de stat şi din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 1 sunt nominalizate în anexa nr. 2. (2) Obiectivele şi activităţile aferente subprogramelor de sănătate, indicatorii fizici, de eficienta şi de rezultate, precum şi periodicitatea raportarii acestora sunt cuprinse în anexa nr. 3.  +  Articolul 3Se aprobă Normele metodologice privind finanţarea, raportarea şi controlul indicatorilor prevăzuţi în programele, respectiv în subprogramele de sănătate, în anul 2002, prezentate în anexa nr. 4.  +  Articolul 4 (1) Coordonatorii naţionali şi locali ai programelor, respectiv ai subprogramelor de sănătate, şi casele de asigurări de sănătate vor urmări utilizarea fondurilor alocate potrivit destinaţiei aprobate, realizarea obiectivelor şi raportarea indicatorilor prevăzuţi în anexa nr. 3. (2) Coordonatorii naţionali ai programelor, respectiv ai subprogramelor de sănătate, sunt directorii direcţiilor generale şi direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi ai altor instituţii, nominalizaţi în anexa nr. 3. Coordonatorii naţionali răspund de organizarea, monitorizarea, raportarea, analiza şi controlul indicatorilor fizici, de eficienta şi de rezultate specifici fiecărui program, respectiv subprogram de sănătate. (3) În scopul derulării în bune condiţii a programelor, respectiv subprogramelor de sănătate, coordonatorii naţionali elaborează norme tehnice, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei. (4) Coordonatorii locali sunt responsabilii de subprograme de sănătate din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, nominalizaţi prin decizie a consiliului de administraţie şi medicii coordonatori din unităţile sanitare. Coordonatorii locali răspund de organizarea şi monitorizarea activităţilor specifice, de utilizarea fondurilor alocate potrivit destinaţiei stabilite şi de raportarea indicatorilor prevăzuţi în anexa nr. 3. (5) Coordonatorii naţionali şi coordonatorii locali din cadrul direcţiilor de sănătate publică au obligaţia de a controla modul în care instituţiile cu responsabilităţi şi, respectiv, medicii coordonatori din cadrul unităţilor sanitare îndeplinesc atribuţiile ce le revin în derularea subprogramelor de sănătate. În cazul în care se constata nerespectarea acestora, pot propune ministrului sănătăţii şi familiei măsuri de sistare a finanţării subprogramelor respective.  +  Articolul 5 (1) Ordonatorii secundari şi terţiari de credite au obligaţia utilizării fondurilor bugetare şi a celor provenite din Fondul de asigurări sociale de sănătate potrivit destinaţiei, cu respectarea dispoziţiilor legale, gestionării eficiente a mijloacelor materiale şi băneşti şi organizării evidentei contabile a cheltuielilor pe fiecare subprogram şi pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, precum şi obligaţia raportarii indicatorilor fizici, de eficienta şi de rezultate. (2) Casele de asigurări de sănătate răspund de asigurarea, urmărirea şi controlul utilizării fondurilor aprobate pentru derularea subprogramelor de sănătate finanţate din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, de monitorizarea indicatorilor raportati de unităţile sanitare prin care se derulează programe de sănătate, de raportarea indicatorilor către Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate, de analiza indicatorilor şi de controlul raportarii indicatorilor.  +  Articolul 6 (1) Achiziţia, în condiţiile legii, a unor medicamente ce se acordă în spital şi în ambulatoriu, a unor vaccinuri şi materiale sanitare specifice, precum şi a contraceptivelor ce se acordă şi prin cabinetele din asistenţa medicală primara se efectuează prin licitaţie la nivel naţional pentru următoarele programe, respectiv subprograme de sănătate:- Prevenirea şi controlul bolilor transmisibile (vaccinuri);- Supravegherea şi controlul tuberculozei;- Supravegherea şi controlul infectiilor HIV/SIDA;- Hematologie şi securitate transfuzională;- Sănătatea copilului şi familiei;- Preventie în patologia nefrologica şi dializa;- Preventie şi control în patologia oncologica;- Preventie şi control al hemofiliei şi talasemiei (factor VIII). (2) Până la efectuarea licitaţiei la nivel naţional aprovizionarea cu medicamente ce se acordă în spital şi în ambulatoriu, cu vaccinuri şi cu materiale sanitare specifice se efectuează potrivit prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 573/457/2001 privind achiziţia unor medicamente ce se acordă în spital şi în ambulatoriu, a unor vaccinuri, materiale sanitare şi a altor materiale sanitare necesare derulării programelor de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 11 septembrie 2001, modificat şi completat prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 654/519/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 25 octombrie 2001. (3) Achiziţia unor medicamente şi materiale sanitare specifice ce se acordă în spital şi în ambulatoriu, necesare derulării subprogramelor de sănătate nenominalizate la alin. (1), se efectuează de fiecare autoritate contractantă, cu respectarea prevederilor legale referitoare la achiziţiile publice.  +  Articolul 7 (1) Unităţile sanitare aparţinând ministerelor cu reţea sanitară proprie pot derula programe, respectiv subprograme de sănătate finanţate din Fondul de asigurări sociale de sănătate. (2) Unităţile sanitare prin care se derulează programe, respectiv subprograme de sănătate, se nominalizeaza de ministerele în subordinea cărora funcţionează. (3) Normele metodologice privind finanţarea, raportarea şi controlul indicatorilor prevăzuţi în programele, respectiv în subprogramele de sănătate în anul 2002, prevăzute în anexa nr. 4, vor fi adaptate corespunzător specificului unităţii sanitare din reţeaua sanitară proprie. (4) Direcţiile medicale din cadrul ministerelor cu reţea sanitară proprie vor raporta trimestrial Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate indicatorii fizici, de eficienta şi de rezultate, în vederea analizei şi evaluării de ansamblu a fiecărui program, respectiv subprogram de sănătate.  +  Articolul 8Direcţiile generale şi direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate şi casele de asigurări de sănătate, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi unităţile sanitare vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 9Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 10Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosPreşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,prof. univ. dr. Eugeniu Turlea  +  Anexa 1
             
    SUBPROGRAMELE de sănătate finanţate din bugetul de stat şi din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate în anul 2002
    - miliarde lei -
    Denumirea programului/ subprogramului de sănătateBugetul de statBugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate Cheltuieli materiale şi servicii, medicamente şi/sau materiale sanitare specificeTotal finanţare
    Cheltuieli materiale şi serviciiTransferuri
    1. Program comunitar de sănătate publică,905,3337,7570,01.813,0
    din care:        
    - Cheltuieli de întreţinere şi funcţionare a unităţilor176,4     176,4
    1.1. Supravegherea şi controlul bolilor transmisibile263,056,0   319,0
    1.2. Supravegherea şi controlul infecţiilor HIV/SIDA   102,0400,0502,0
    1.3. Supravegherea şi controlul tuberculozei   44,0170,0214,0
    1.4. Evaluarea stării de sănătate şi a factorilor de risc39,9102,7   142,6
    1.5. Promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate20,033,0   53,0
    1.6. Hematologie şi securitate transfuzională406,0     406,0
    2. Program de prevenire şi control al bolilor netransmisibile18,0215,03.565,03.798,0
    2.1. Prevenirea şi combaterea bolilor cardiovasculare   50,0350,0400,0
    2.2. Prevenţie şi control în patologia oncologică   8,01.300,01.308,0
    2.3. Prevenţie şi diagnostic precoce în bolile neurologice   15,0150,0165,0
    2.4. Prevenţie şi control în diabet şi în alte boli de nutriţie   35,1800,0835,1
    2.5. Profilaxie în patologia psihiatrică şi psihosocială   15,0   15,0
    2.6. Prevenţie în patologia nefrologică şi dializă   12,0710,0722,0
    2.7. Prevenţie şi control al hemofiliei şi talasemiei   4,020,024,0
    2.8. Prevenţie în patologia endocrină   5,550,055,5
    2.9 Prevenţie în traumatologie şi în ortopedie   16,0140,0156,0
    2.10 Reabilitarea serviciilor de urgenţă prespitalicească   12,4   12,4
    2.11. Recuperare medicală, medicină fizică şi balneologie   5,0   5,0
    2.12. Prevenţie geriatrică şi protecţia vârstnicului   2,0   2,0
    2.13. Transplant de organe şi ţesuturi   35,040,075,0
    2.14. Tratament în străinătate18,0     18,0
    2.15. Terapia dependenţei de droguri     5,05,0
    3. Program de sănătate a copilului şi familiei384,7128,010,0522,7
    4. Program de reformă, politici de sănătate şi administraţie sanitară       2.430,8
    4.1. Reformă şi politici de sănătate34,2402,2   436,4
    4.2. Administraţie centrală şi servicii publice descentralizate:       1.991,4*)
    - cheltuieli de personal - 1.006,8 miliarde lei        
    - cheltuieli de capital -984,6 miliarde lei        
    4.3. Rezerva pentru situaţii speciale3,0     3,0
      *) Reprezintă cheltuieli de personal aferente administraţiei publicecentrale, serviciilor publice descentralizate şi cheltuieli de capitalfinanţate de la bugetul de stat prin Ministerul Sănătăţii şi Familiei.
   +  Anexa 2UNITĂŢI SANITAREprin care se derulează programele, respectiv subprogramelede sănătate finanţate din bugetul de stat şi din bugetul Fonduluide asigurări sociale de sănătate1. Programul comunitar de sănătate publică1.1. Supravegherea şi controlul bolilor transmisibile- Spitalul Clinic Judeţean Oradea Bihor;- Spitalul Judeţean Cluj;- Spitalul municipal Constanta;- Spitalul Clinic Craiova Dolj;- Spitalul Judeţean Iaşi;- Spitalul de Urgenta "Sf. Spiridon" Iaşi;- Spitalul Judeţean Suceava;- Spitalul Judeţean Timiş;- Spitalul Municipal Timişoara;- Spitalul Clinic Universitar Bucureşti;- Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca Bucureşti;- Spitalul Cantacuzino Bucureşti;- Spitalul "N. Gh. Lupu" Bucureşti;- Spitalul "Scarlat Longhin" Bucureşti;- Institutul "Cantacuzino" Bucureşti;- direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;- institute de sănătate publică.1.2. Supravegherea şi controlul infectiilor HIV/SIDA- Institutul de Boli Infectioase "Prof. dr. Matei Bals" Bucureşti;- spitale cu secţii care au în competenţa îngrijirea bolnavilor HIV/SIDA;- direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;- unităţi sanitare aparţinând ministerelor cu reţea sanitară proprie.1.3. Supravegherea şi controlul tuberculozei- Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. dr. Marius Nasta" Bucureşti;- reţeaua de pneumoftiziologie (spitale TBC, dispensare TBC, sanatorii TBC, secţii, preventorii);- direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;- unităţi sanitare aparţinând ministerelor cu reţea sanitară proprie.1.4. Evaluarea stării de sănătate şi a factorilor de risc- direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;- centre şi institute de sănătate publică;- centre de medicina a muncii şi medicina sportiva.1.5. Promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate- Spitalul Municipal Constanta;- Spitalul Clinic nr. 3 Timişoara;- Spitalul Judeţean Timiş - Policlinica pentru sportivi;- Spitalul Clinic "Prof. dr. Al. Obregia" Bucureşti;- Laboratorul de Sănătate Mintală sector 4 Bucureşti;- Centrul de Sănătate Mintală Titan - Laboratorul de Sănătate Mintală sector 3 Bucureşti;- Spitalul Studentesc Bucureşti;- Spitalul Clinic Central de Copii "Grigore Alexandrescu" Bucureşti;- Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca Bucureşti;- Spitalul de Psihiatrie Balaceanca;- Spitalul de Psihiatrie Socola Iaşi;- Secţia exterioară Sipote Iaşi;- Spitalul de Psihiatrie Covasna;- Spitalul de Psihiatrie Mures;- Spitalul de Psihiatrie Timiş;- Spitalul de Psihiatrie Braşov;- Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" Timiş;- direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;- Institutul de Management al Serviciilor de Sănătate Bucureşti;- Centrul de Calcul, Statistica Sanitară şi Documentare Medicală Bucureşti.1.6. Hematologie şi securitate transfuzională- Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. dr. C. T. Nicolau" Bucureşti.2. Programul de prevenire şi control al bolilor netransmisibile2.1. Prevenirea şi combaterea bolilor cardiovasculare- Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. dr. C. C. Iliescu" Bucureşti;- Institutul Inimii "Prof. dr. Niculae Stancioiu" Cluj-Napoca;- Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara;- Centrul de Boli Cardiovasculare Targu Mures;- Centrul de Cardiologie Iaşi;- Centrul de Cardiologie Craiova;- Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca - Clinica de chirurgie cardiovasculara;- Spitalul Clinic Universitar Bucureşti - Clinica de cardiologie;- Spitalul Clinic "Sf. Ioan" Bucureşti - Clinica de cardiologie;- unităţi sanitare aparţinând ministerelor cu reţea sanitară proprie.2.2. Preventie şi control în patologia oncologica- Institutul Oncologic "Prof. dr. Alexandru Trestioreanu" Bucureşti;- Institutul Oncologic "Prof. dr. I. Chiricuta" Cluj-Napoca;- unităţi sanitare care au în structura secţii şi compartimente ce au în competenţa îngrijirea bolnavilor de cancer;- unităţi sanitare aparţinând ministerelor cu reţea sanitară proprie.2.3. Preventie şi diagnostic precoce în bolile neurologice- Spitalul Clinic Universitar Bucureşti - Clinica de neurologie;- Institutul de Boli Cerebrovasculare Bucureşti - Clinica de neurologie;- Spitalul Judeţean Mures, Targu Mures - Clinica de neurologie;- Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională O.R.L. "Prof. dr. Dorin Hociota" Bucureşti;- unităţi sanitare aparţinând ministerelor cu reţea sanitară proprie.2.4. Preventie şi control în diabet şi în alte boli de nutriţie- Institutul de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice "Prof. dr. N. Paulescu" Bucureşti,- centre şi unităţi sanitare cu secţii şi/sau compartimente de profil;- unităţi sanitare aparţinând ministerelor cu reţea sanitară proprie.2.5. Profilaxie în patologia psihiatrica şi psihosociala- Spitalul de Psihiatrie Stei, judeţul Bihor;- Spitalul de Psihiatrie Sopoca, judeţul Buzau;- Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare, judeţul Dolj;- Spitalul de Psihiatrie Padureni-Grajduri, judeţul Iaşi;- Spitalul de Psihiatrie Campulung Moldovenesc, judeţul Suceava;- Spitalul de Psihiatrie Gataia, judeţul Timiş;- Spitalul de Psihiatrie Jebel, judeţul Timiş;- Spitalul Clinic de Psihiatrie Zam, judeţul Hunedoara;- Spitalul Clinic "Prof. dr. Alexandru Obregia" Bucureşti;- Spitalul Clinic Studentesc Bucureşti;- Laboratorul de Sănătate Mintală sector 4 Bucureşti.2.6. Preventie în patologia nefrologica şi dializa- Spitalul Clinic "Sf. Ioan" Bucureşti;- Spitalul Clinic Universitar Bucureşti;- Spitalul Clinic de Nefrologie Bucureşti;- Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca Bucureşti;- unităţile sanitare cu secţii şi compartimente de profil;- centrele de dializa judeţene şi din municipiul Bucureşti;- unităţi sanitare aparţinând ministerelor cu reţea sanitară proprie.2.7. Preventie şi control al hemofiliei şi talasemiei- Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C. T. Nicolau" Bucureşti;- Clinica de Hematologie Fundeni; Clinica de Pediatrie Fundeni;- Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucureşti;- Spitalul de Copii "Louis Turcanu" Timişoara;- unităţi sanitare cu secţii de pediatrie şi hematologie;- unităţi sanitare aparţinând ministerelor cu reţea sanitară proprie.2.8. Preventie în patologia endocrina- Institutul de Endocrinologie "C. I. Parhon" Bucureşti;- unităţi sanitare cu secţii de profil;- unităţi sanitare aparţinând ministerelor cu reţea sanitară proprie.2.9. Preventie în traumatologie şi în ortopedie- Spitalul Clinic "Foisor" Bucureşti;- Spitalul de Urgenta de Chirurgie Plastica, Reparatorie şi Arsi Bucureşti;- Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca Bucureşti;- Spitalul Clinic Colentina;- Spitalul Clinic Universitar Bucureşti;- Spitalul Clinic Central de Copii "Grigore Alexandrescu" Bucureşti;- unităţile sanitare cu secţii de profil;- unităţi sanitare aparţinând ministerelor cu reţea sanitară proprie.2.10. Reabilitarea serviciilor de urgenta prespitaliceasca- Statia Centrala de Salvare Bucureşti- servicii judeţene de ambulanta.2.11. Recuperare medicală- Institutul Naţional de Recuperare, Medicina Fizica şi Balneoclimatologie Bucureşti;- Spitalul "Sf. Maria" Bucureşti;- direcţiile de sănătate publică Constanta, Covasna, Maramures, Prahova.2.12. Preventie geriatrica şi protecţia varstnicului- Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan" Bucureşti.2.13. Transplant de organe şi tesuturi- Centrul de Boli Cardiovasculare Targu Mures;- Spitalul Clinic Judeţean Targu Mures;- Spitalul Judeţean Targu Mures - Clinica de Hematologie şi Transplant de Celule Stem;- Spitalul Judeţean Timişoara;- Institutul Clinic Fundeni Bucureşti;- Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca - Clinica de chirurgie cardiovasculara;- Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. dr. C. T. Nicolau" Bucureşti;- Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca;- Spitalul de Urgenta de Chirurgie Plastica şi Reparatorie şi Arsi Bucureşti;- Spitalul de Copii "Louis Turcanu" Timişoara - Clinica de pediatrie;- Spitalul Clinic Central de Copii "Grigore Alexandrescu" Bucureşti;- unităţi sanitare aparţinând ministerelor cu reţea sanitară proprie.2.14. Terapia dependentei de droguri- Spitalul Clinic "Prof. dr. Alexandru Obregia" Bucureşti;- Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca Bucureşti;- Spitalul Clinic Central de Copii "Grigore Alexandrescu" Bucureşti;- Laboratorul de Sănătate Mintală sector 4 Bucureşti;- Centrul de Sănătate Mintală Titan - Laboratorul de Sănătate Mintală sector 3 Bucureşti;- Spitalul Studentesc Bucureşti;- Spitalul de Psihiatrie Balaceanca;- Spitalul de Psihiatrie Socola Iaşi;- Spitalul de Psihiatrie Sibiu;- unităţi sanitare aparţinând ministerelor cu reţea sanitară proprie.3. Programul de sănătate a copilului şi familiei- Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucureşti;- Centrul de planificare familială "Prof. dr. Panait Sarbu" Bucureşti;- Institutul de Management al Serviciilor de Sănătate Bucureşti;- direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;- institutele şi centrele de sănătate publică: Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara, Targu Mures, Sibiu;- cabinetele de planificare familială;- cabinetele medicilor de familie;- secţiile de obstetrica-ginecologie, ambulatoriile de specialitate şi unităţile din reţeaua de asistenţa primara de specialitate;- Spitalul Clinic Titan Bucureşti;- Maternitatea "Cuza Voda" Iaşi;- Spitalul Clinic de Copii "Sf. Maria" Iaşi;- Spitalul Clinic Filantropia Bucureşti;- Clinica de Pediatrie I "Axente Iancu" Cluj-Napoca;- Clinica de Obstetrica-Ginecologie nr. I Cluj;- Clinica de Obstetrica-Ginecologie Bega, Timişoara;- Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Dr. D. Popescu" Timişoara;- Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. dr. C. T. Nicolau" Bucureşti;- centrele de hematologie judeţene;- Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Polizu" Bucureşti;- Clinica de Neuro-Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului Cluj;- Laboratorul genetic Cluj;- Spitalul Clinic Judeţean Cluj-Napoca;- Spitalul Clinic de Copii III Timişoara;- Clinica II Pediatrie Timişoara;- Centrul Medical pentru Copii "Pescarus" Bucureşti;- spitalele clinice judeţene, prin secţiile de neonatologie şi prematuri;- dispensarele medicale şcolare;- spitalele din zonele-pilot nominalizate de coordonatori;- Spitalul Clinic de Copii "V. Gomoiu" Bucureşti;- Spitalul Clinic de Copii "Louis Turcanu" Timişoara;- Spitalul Clinic "Prof. dr. Alexandru Obregia" Bucureşti;- Spitalul Clinic Central de Copii "Grigore Alexandrescu" Bucureşti;- Spitalul Clinic de Copii "Marie Curie" Bucureşti;- clinicile, secţiile şi ambulatoriile de pediatrie, neonatologie şi neuropsihiatrie infantila din spitalele şi judeţele nominalizate de coordonatori;- Sanatoriul balneoclimateric de copii Busteni;- Spitalul Clinic "Dr. I. Cantacuzino" Bucureşti;- Spitalul Clinic "Sf. Pantelimon" Bucureşti;- unităţi sanitare aparţinând ministerelor cu reţea sanitară proprie.4. Programul de reforma, politici de sănătate şi administraţie sanitară- Ministerul Sănătăţii şi Familiei;- Centrul de Calcul, Statistica Sanitară şi Documentare Medicală Bucureşti;- Academia de Ştiinţe Medicale Bucureşti;- Institutul Naţional de Medicina Sportiva Bucureşti;- Institutul de Management al Serviciilor de Sănătate Bucureşti;- direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.  +  Anexa 3                    1. PROGRAM COMUNITAR DE SĂNĂTATE PUBLICA
       
    Indicatori2002  Program
    De eficienţă:  
    Cost mediu/curs de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate (mii lei)30.000
    Cost mediu/studiu naţional de evaluare a sănătăţii în relaţie cu factorii de risc (mii lei)350.000
    Cost mediu/campanie de informare, educare şi comunicare (IEC) (mii lei)1.000.000
    Cost mediu/acţiune specifică de promovare a sănătăţii (mii lei)16.433.900
    Fizici:  
    Număr de acţiuni specifice de supraveghere a factorilor de risc (nr.)75
    Număr de campanii de informare, educare şi comunicare (IEC) (nr.)7
    Număr de cursuri de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate (nr.)70
    Număr de studii naţionale de evaluare a sănătăţii în relaţie cu factorii de risc (nr.)4
    De rezultat:  
    Acoperirea vaccinală a grupelor de risc de îmbolnăvire (%)96
    Scăderea morbidităţii specifice prin boli infecţioase şi parazitare în populaţia generală la 100.000 locuitori (%)7
    Scăderea incidenţei factorilor de risc pentru sănătate (%)3
  Instituţii coordonatoare ale programului:- Ministerul Sănătăţii şi Familiei - Direcţia Generală de Sănătate Publică- Institutul de Boli Infectioase "Prof. dr. Matei Bals" Bucureşti (subprogramul 1.2)- Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. dr. Marius Nasta" Bucureşti (subprogramul 1.3)- Institutul de Sănătate Publică Bucureşti (subprogramul 1.4)- Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. dr. C.T. Nicolau" Bucureşti (sub-programul 1.6)SUBPROGRAM 1.1 - SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL BOLILOR TRANSMISIBILEObiectivul 1: Realizarea imunizarilor conform calendarului naţional de vaccinareActivităţi:● Imunizari conform calendarului de vaccinari:- imunizarea antihepatita B;- imunizarea antituberculoasa;- imunizarea antipoliomielita;- imunizarea antidifterica;- imunizarea antitetanica;- imunizarea antipertussis;- imunizarea antirujeola;- imunizarea antirubeolica la fete;- imunizarea antigripala la grupe de risc.● Alte imunizari - în funcţie de situaţia epidemiologica.● Realizarea de studii de prevalenta (ESSEN)/imunogenicitate/eficienta vaccinala● Supravegherea reactiilor adverse postvaccinale indezirabile (RAPI)● Realizarea anchetelor bianuale de estimare a acoperirii vaccinale● Introducerea la nivel naţional a carnetelor de vaccinari● Administrarea vaccinurilor în condiţii de siguranţă maxima prin achiziţionarea şi utilizarea la nivel naţional, conform cerinţelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, a seringilor autodestructibileIndicatori de evaluare:● Indicatori de rezultate - anual:- acoperirea vaccinala la nivelul diferitelor categorii de populaţie (%) - 96● Indicatori fizici - trimestrial:- numărul de doze de vaccin achiziţionate: 7,1 milioane- numărul de doze de vaccin consumate: 6,8 milioane● Indicatori de eficienta - trimestrial:- cost mediu/vaccinare: 30.500 lei     Calendarul de vaccinare recomandat pentru copii şi adolescenti în anul 2002:
         
    Vârsta recomandatăVaccinulComentarii
    Primele 24 de oreHep Bîn maternitate
    4-7 zileBCG  
    2 luniDTP, VPO, Hep Bsimultan
    4 luniDTP, VPOsimultan
    6 luniDTP, VPO, Hep Bsimultan
    12 luniDTP, VPOsimultan
    12-15 luniRuj  
    30-35 luniDTP  
    7 ani (în clasa I-a)DT, Rujcampanii şcolare
    9 ani (în clasa a III-a)VPO, Hep Bcampanii şcolare
    14 ani (în clasa a VIII-a)DT, BCG*), Rub**)campanii şcolare
    24 aniDTşi, ulterior, la fiecare 10 ani,
    Studenţi în anul I, respectiv elevi în anul I, de la facultăţile de Medicină şi Stomatologie, respectiv de la şcoli sanitare postlicealeHep Bcampanii şcolare
    Grupe de riscvaccin gripalpresezon epidemic
  Notă *) Numai în zonele/colectivitatile în care se stabileşte, împreună cu specialiştii ftiziologi, ca situaţia epidemiologica a tuberculozei impune necesitatea revaccinarii. Notă **) Numai fetele.
       
    DPT- vaccin diftero-tetano-pertussis
    DT- vaccin diftero-tetanic pediatric (se utilizează până la vârsta de 14 ani)
    VPO- vaccin polio oral
    Hep B- vaccin hepatitic B
    Ruj- vaccin rujeolic
    BCG- bacil Calmette Guerin - vaccin tuberculos
    Rub- vaccin rubeolic
    dT- vaccin diftero-tetanic de tip adult (se utilizează după vârsta de 14 ani)
  Pentru administrarea tuturor vaccinurilor se recomanda utilizarea seringilor autodestructibile.Obiectivul 2: Supravegherea principalelor boli infectioase în vederea identificarii şi diagnosticarii precoce a pericolului apariţiei unor epidemii şi instituirea măsurilor adecvate de controlActivităţi:● Supravegherea principalelor boli infectioase: bolile diareice acute şi holera, sindromul rubeolic congenital, rujeola, infectiile respiratorii acute şi gripa, paralizia acuta flasca, hepatite acute virale, difterie, infectii neuroinvazive cu virusul West-Nile, antrax, meningite în conformitate cu reglementările legale în vigoare● Supravegherea bolilor infectioase considerate probleme de sănătate publică locală, în funcţie de situaţia epidemiologica locală● Instituirea şi aplicarea măsurilor de prevenire şi control al focarului de boala transmisibila (depistarea şi tratamentul profilactic al contactilor, eventual vaccinare, raportare, dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare, ancheta epidemiologica etc.) în colaborare cu reţeaua de asistenţa primara● Asigurarea activităţii epidemiologice în situaţii de urgenta, provocate de calamitati naturale (inundaţii, cutremure etc.), de către direcţia de sănătate publică judeteana în colaborare cu reţeaua de asistenţa medicală primara şi de specialitate şi cu administraţia publică locală, conform practicilor epidemiologice curente● Participarea la reţeaua europeană de seroepidemiologie - ESSEN● Supravegherea epidemiologica a infectiilor nosocomiale● Identificarea factorilor de risc în unităţile sanitare● Instituirea şi aplicarea măsurilor de prevenire şi control al focarului de infectie nosocomiala● Îndrumarea metodologică a serviciilor de prevenire şi control al infectiilor nosocomiale din unităţile sanitare● Realizarea unor teste de diagnostic care nu pot fi efectuate în laboratoarele obişnuite şi a testelor de confirmare pentru afectiunile care necesita acest lucru● Controlul intern de calitate pentru laboratoarele regionale şi periferice● Supravegherea rezistentei la antibioticeIndicatori de evaluare:- Indicatori de rezultat-anual:- scăderea cu 10% a incidentei cazurilor de boli infectioase în populaţia generală la 100.000 locuitori (cu excepţia cazurilor de TBC şi HIV/SIDA);- scăderea cu 5% a mortalitatii specifice prin boli infectioase în populaţia generală la 100.000 locuitori (cu excepţia cazurilor de TBC şi HIV/SIDA)● Indicatori fizici - trimestrial:- numărul de focare de boli infectioase investigate (inclusiv infectii nosocomiale) - 600;- numărul de teste de diagnostic în laborator pentru bolile infectioase, cu excepţia celor din focare - 600.000;- numărul teste de confirmare efectuate - 40.000;● Indicatori de eficienta - trimestrial:- cost mediu/intervenţie în focarul de boli infectioase (inclusiv infectii nosocomiale) - 40 milioane lei;- cost mediu/test de diagnostic în laborator pentru boli infectioase (altele decât cele din focare) - 300.000 lei;- cost mediu/test de confirmare - 700.000 lei.Obiectivul 3: Controlul infectiilor cu transmitere sexuală (ITS)Activităţi:● Desfăşurarea de programe de educaţie sexuală, preponderent pentru elevii de liceu● Depistarea activa şi instituirea tratamentului profilactic al gravidelor cu infectie luetica, care nu figurează pe lista medicilor de familie, prin supravegherea de către aceştia a teritoriului arondat● Efectuarea anchetei epidemiologice pentru cazurile de sifilis congenital raportate şi instituirea tratamentului corect● Administrarea tratamentului corect contactilor de sifilis pentru cazurile aparţinând unor categorii defavorizate de populaţie● Evaluarea incidentei şi prevalentei infectiei cu Chlamydia la populaţia feminina din grupa de vârsta 15-45 de ani în judeţele Alba, Calarasi, Constanta, Cluj, Hunedoara, Iaşi, Olt, SuceavaIndicatori de evaluare:● Indicatori de rezultate - anual:- incidenţa gonoreei/100.000 locuitori - 25%;- incidenţa sifilisului/100.000 locuitori - 50%;- incidenţa sifilisului congenital/100.000 copii cu vârsta sub 3 ani - 5%;- Prevalenta infectiei cu Chlamydia trachomatis la populaţia feminina din grupa de vârsta 15-45 de ani/100.000 persoane de sex feminin cu vârsta cuprinsă între 15 şi 45 de ani - pentru judeţele selectate - 30%;● Indicatori fizici - trimestrial:- numărul de testări efectuate pentru depistarea gonoreei - 15.400;- numărul de testări efectuate pentru depistarea sifilisului - 100.000;- numărul de testări efectuate pentru depistarea sifilisului congenital - 1.000;- numărul de testări pentru infectie cu Chlamydia - pentru judeţele selectate - la populaţia feminina cu vârsta cuprinsă între 15 şi 45 ani - 10.000;● Indicatori de eficienta - trimestrial:- cost mediu/test pentru depistare gonoree - 65 mii lei;- cost mediu/test pentru depistare sifilis - 65 mii lei;- cost mediu/test pentru depistare sifilis congenital - 100 mii lei;- cost mediu/text pentru evidentierea infectiei cu Chlamydia la populaţia de sex feminin cu vârsta cuprinsă între 15 şi 45 ani - pentru judeţele selectate - 240 mii lei.Natura cheltuielilor subprogramului:● Cheltuieli materiale şi servicii necesare realizării subprogramului● Cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare, în limita bugetului aprobat, în condiţiile legii● Cheltuieli de capital, cu aprobarea direcţiei coordonatoare, pe baza justificarii necesităţii acestora.SUBPROGRAM 1.2 - SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL INFECTIILOR HIV/SIDAObiective:● Identificarea cazurilor existente de infectie HIV/SIDA; supravegherea epidemiologica a cazurilor existente; promovarea comportamentelor sexuale sanatoase; evitarea transmiterii parenterale a infectiei HIV; menţinerea sistemului imunitar al bolnavilor infectati la nivel protector faţă de infectiile oportuniste, prin terapia antiretrovirala (ARV), şi faţă de infectiile asociate.Activităţi:● Identificarea, pe baza criteriilor stabilite de către Comisia Naţionala de Lupta Antisida (CNLAS), a persoanelor infectate cu HIV/SIDA, eligibile la tratamentul antiretroviral● Depistarea infectiei HIV/SIDA în grupele de risc: utilizatori de droguri cu administrare intravenoasa şi persoane cu comportament sexual favorizant● Depistarea infectiei cu transmitere verticala, mama-fat● Activităţi de consiliere în sistem organizat● Asigurarea medicamentelor antiretrovirale şi pentru infectiile asociateIndicatori de evaluare:● Indicatori fizici - trimestrial:- numărul de bolnavi - 6.000, din care în tratament, pe tipuri de terapie - 4.410;- numărul de centre de consiliere - 12;- numărul de teste de sarcina destinate profilaxiei transmiterii verticale - 200.000;- numărul de bolnavi HIV/SIDA trataţi pentru infectii asociate● Indicatori de eficienta - trimestrial:- cost mediu/centru de consiliere - 1,2 miliarde lei;- cost mediu/test de sarcina pentru profilaxia transmiterii verticale - 500 mii lei;- cost mediu/bolnav HIV/SIDA în tratament, pe tipuri de terapie - 90,7 milioane lei;- cost mediu/bolnav HIV/SIDA tratat pentru infectii asociate.Natura cheltuielilor subprogramului:- din bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei:● cheltuieli materiale şi servicii necesare realizării subprogramului;● cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare, în limita bugetului aprobat, în condiţiile legii;● cheltuieli de capital, cu aprobarea direcţiei coordonatoare, pe baza justificarii necesităţii acestora;- din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate:● cheltuieli pentru medicamente antiretrovirale şi pentru infectii asociate.SUBPROGRAM 1.3 - SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL TUBERCULOZEIObiective:● Achiziţionarea de vaccin BCG; supravegherea epidemiologica a cazurilor existente; identificarea cazurilor de TBC existente şi profilaxia primara; tratarea în proporţie de 100% a cazurilor noi de tuberculoza confirmate; vindecarea în proporţie de 85% a cazurilor noi de tuberculoza pulmonara pozitiva microscopic; vindecarea cu primul retratament a 75% din cazurile de tuberculoza pulmonara la examen microscopic, eliminatoare de bacili sensibili.Activităţi:● Asigurarea tratamentului preventiv pentru tuberculoza● Screening pentru depistarea cazurilor de tuberculoza, inclusiv cele efectuate de către ambulatoriile TBC ale spitalelor● Supravegherea şi evaluarea continua, locală şi naţionala, a gradului de implementare a fiecărei acţiuni antituberculoase● Acţiuni de informare, educare şi comunicare în vederea prevenirii imbolnavirilor de tuberculoza şi promovarea unor comportamente sanatoase● Asigurarea medicamentelor specifice, în spital şi în ambulatoriu, pentru tratamentul tuberculozei şi a materialelor consumabile pentru examene bacteriologice şi radiologice.Indicatori de evaluare:● Indicatori de rezultate - anual:- limitarea creşterii incidentei TBC la 100.000 de locuitori● Indicatori fizici - trimestrial:- numărul de programe screening (examene RFM) - 75 mii;- numărul de proiecte-pilot - 10;- numărul de campanii de informare, educare şi comunicare - 52;- numărul de bolnavi trataţi - 33.263;- numărul de cazuri noi în tratament;- numărul de cazuri cu retratament;- numărul de cazuri cu TBC extrapulmonar;- numărul de bolnavi cronici polirezistenti;- numărul de examene bacteriologice (un examen bacteriologic = 3 produse);- numărul de examene radiologice (un examen radiologic = faţa şi profil)● Indicatori de eficienta - trimestrial:- cost mediu/program screening (examene RFM) - 250 mii lei;- cost mediu/proiect-pilot - 6 miliarde lei;- cost mediu/campanie de informare, educare şi comunicare - 65 milioane lei;- cost mediu/bolnav tratat de tuberculoza, pe tipuri de terapie - 5 milioane lei;- cost mediu/examen bacteriologic;- cost mediu/examen radiologic.Natura cheltuielilor subprogramului:- din bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei:● cheltuieli materiale şi servicii necesare realizării subprogramului;● cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare pentru îndrumare şi control tuberculoza, în limita bugetului aprobat, în condiţiile legii;● cheltuieli de capital, cu aprobarea direcţiei coordonatoare, pe baza justificarii necesităţii acestora;- din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate:● cheltuieli pentru medicamente şi materiale sanitare specifice.SUBPROGRAM 1.4 - EVALUAREA STĂRII DE SĂNĂTATE ŞI A FACTORILOR DE RISCObiectivul 1: Protejarea sănătăţii şi prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc din mediuActivităţi:● Monitorizarea calităţii apei potabile distribuite prin sisteme publice în mediul urban şi rural, raport naţional● Identificarea riscurilor specifice legate de calitatea apei potabile● Monitorizarea epidemiilor hidrice● Evaluarea cazurilor de methemoglobinemie infantila generate de apa din fântâna● Monitorizarea calităţii bazinelor de inot şi a apelor naturale folosite în scop de imbaiere sau recreational● Monitorizarea efectelor asupra sănătăţii populaţiei în relaţie cu calitatea aerului● Evaluarea stării de sănătate şi a disconfortului populaţiei în relaţie cu calitatea habitatului● Evaluarea stării de sănătate şi a disconfortului populaţiei în relaţie cu nivelul poluarii sonore● Evaluarea modului de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile de îngrijire medicală● Monitorizarea calităţii nutritive şi contaminarii microbiologice şi chimice a principalelor grupe de produse alimentare: produse din carne, pâine şi produse de panificatie, lapte şi produse lactate● Monitorizarea stării de nutriţie a populaţiei● Evaluarea nivelului de iod din sarea iodata pentru consumul uman● Monitorizarea toxiinfectiilor alimentare● Evaluarea expunerii profesionale la radiatii ionizante● Evaluarea intoxicatiilor neprofesionale cu pesticide● Implementarea sistemului informaţional privind sănătatea în relaţie cu mediul● Formarea profesională în domeniul sănătăţii în relaţie cu mediul● Informarea şi comunicarea în domeniul sănătăţii în relaţie cu mediul● Armonizare legislativă în domeniul sănătăţii în relaţie cu mediul● Activităţi de intervenţie în caz de poluare accidentala● Evaluarea efectelor factorilor de risc din mediu asupra copiilor şi tinerilor● Activităţi destinate rezolvarii prioritatilor locale● Elaborarea şi implementarea planurilor locale pentru sănătate în relaţie cu mediul● Studiu naţional privind sănătatea în relaţie cu mediul● Studiu naţional privind sănătatea în relaţie cu alimentul.Obiectivul 2: Protejarea sănătăţii şi prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc ocupationaliActivităţi:● Evaluarea impactului asupra sănătăţii în urma expunerii profesionale● Formarea profesională în domeniul medicinei muncii● Armonizarea legislativă în domeniul medicinei ocupationale● Informare şi comunicare în domeniul riscurilor profesionale● Studiu naţional privind sănătatea în relaţie cu factorii din mediul de muncă.Obiectivul 3: Monitorizarea stării de sănătate şi supravegherea demograficăActivităţi:● Identificarea inegalitatilor în distribuţia spatiala a problemelor de sănătate● Formarea profesională în domeniul managementului programelor de sănătate● Acţiuni de screening în domeniul sănătăţii publice● Studii de perceptie a problemelor de sănătate● Elaborarea raportului local al stării de sănătate în relaţie cu principalii determinanţi● Armonizarea legislativă în domeniul sănătăţii publiceIndicatori de evaluare a subprogramului:● Indicatori de rezultate - anual:- scăderea incidentei efectelor acţiunii factorilor de risc - 3%● Indicatori fizici - trimestrial:- numărul de acţiuni specifice de supraveghere a factorilor de risc şi a efectelor acestora - 50;- numărul de studii naţionale de evaluare a sănătăţii în relaţie cu factorii de risc - 3● Indicatori de eficienta - trimestrial:- cost mediu/acţiune specifică - 800.000.000 lei- cost mediu/studiu naţional de evaluare a sănătăţii în relaţie cu factorii de risc - 700.000.000 lei.Natura cheltuielilor subprogramului:● Cheltuieli materiale şi servicii necesare realizării subprogramului● Cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare, în limita bugetului aprobat, în condiţiile legii● Cheltuieli de capital, cu aprobarea direcţiei coordonatoare, pe baza justificarii necesităţii acestora.SUBPROGRAM 1.5 - PROMOVAREA SĂNĂTĂŢII ŞI EDUCAŢIA PENTRU SĂNĂTATEObiectivul 1: Evaluarea nivelului de cunoştinţe, atitudini şi comportamente nefavorabile sănătăţii ale populaţiei generale (fumat, alcool, droguri, alimentaţie)Activităţi:- Realizarea unui studiu naţional privind cunoştinţele, atitudinile şi comportamentele nefavorabile sănătăţii (fumat, alcool, droguri, alimentaţie)Indicatori de evaluare:● Indicatori fizici - trimestrial:- studiu naţional - 1● Indicatori de eficienta (mii lei) - trimestrial:- cost mediu/studiu naţional - 1.000.000.Obiectivul 2: Dezvoltarea atitudinilor şi comportamentelor favorabile sănătăţii prin metode de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătateActivităţi:● Desfăşurarea de campanii de informare, educare şi comunicare în concordanta cu diferite probleme de sănătate publică identificate la nivel naţional şi local şi în concordanta cu recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii;● Formare şi educaţie continua pentru personalul care desfăşoară activităţi de promovare a sănătăţii şi de educaţie pentru sănătate (personalul din reţeaua naţionala de promovare a sănătăţii şi de educaţie pentru sănătate, medici, psihologi, asistenţi sociali, asistenţi medicali, cadre didactice, consilieri şcolari etc.);● Formarea mediatorilor sanitari sau a formatorilor din programele de educaţie pentru sănătate dezvoltate în cadrul diferitelor comunităţi (de exemplu, comunitatea rroma);Indicatori de evaluare:● Indicatori fizici - trimestrial:- numărul de campanii de informare, educare şi comunicare (IEC) - 10;- numărul de cursuri de formare - 84 (doua pe judeţ)● Indicatori de eficienta - trimestrial:- cost mediu/campanie de informare, educare şi comunicare - 1.680.000 mii lei;- cost mediu/cursuri de formare (inclusiv componenta Banca Mondială) - 30.000 mii lei.Obiectivul 3: Recuperarea persoanelor dependente de droguriActivităţi:● Tratamentul intoxicatiilor acute şi al sindroamelor de sevraj, dezintoxicarea, menţinerea pe methadona în spital, pe bază de prescripţie pe condica de stupefiante, şi în ambulator, pe reteta cu timbru sec de la farmacia spitalului, unitatea care a fost desemnată să asigure tratamentul specific al toxicomanilor.● Reabilitarea psihosociala prin ergoterapie şi terapii alternativeIndicatori de evaluare:● Indicatori fizici - trimestrial:- numărul de persoane dependente de droguri recuperate - 100;- numărul bazelor de recuperare - 10● Indicatori de eficienta - trimestrial:- cost mediu/persoana depedenta de droguri recuperată - 5.000 mii lei;- cost mediu/baza de recuperare - 1.200.000 mii lei.Obiectivul 4: Scăderea prevalentei afectiunilor orodentareActivităţi:● Profilaxia cariei dentare prin clatiri orale cu substanţe fluorurate● Tratamentul profilactic al cariei dentareIndicatori de evaluare:● Indicatori fizici - trimestrial:- numărul de truse pentru clatire orala - 49.000 (judeţul Timiş - 14.500, judeţul Constanta - 34.500)● Indicatori de eficienta - trimestrial:- cost mediu/trusa pentru clatire orala - 60 mii lei.Natura cheltuielilor subprogramului:● Cheltuieli materiale şi servicii necesare realizării subprogramului● Cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare, în limita bugetului aprobat, în condiţiile legii● Cheltuieli de capital, cu aprobarea direcţiei coordonatoare, pe baza justificarii necesităţii acestora.SUBPROGRAM 1.6 - HEMATOLOGIE ŞI SECURITATE TRANSFUZIONALăObiective:● Asigurarea unei securitati transfuzionale maxime:- asigurarea transfuziilor sanguine;- formarea de personal specializat în domeniul medicinei transfuzionale;- stocarea corespunzătoare şi transportul adecvat al sângelui şi produselor sanguine;- reorganizarea structurilor specializate;- standardizarea sistemului informaţional în domeniul medicinei transfuzionale;- întărirea rolului cercetării medicale în domeniul transfuziei sanguine.● Recrutarea de donatori benevoli şi neremunerati şi menţinerea lor:- dezvoltarea unei strategii naţionale pentru recrutarea donatorilor;- dezvoltarea marketingului donarii voluntare de sânge;- crearea unui sistem economic de sustinere a donarii de sânge.● Realizarea autosuficientei în sânge, produse derivate labile şi stabile de sânge:- creşterea numărului de unităţi de sânge donate (5-6% din populaţia tarii);- definirea politicii de fractionare a plasmei congelate;- integrarea reglementărilor din Uniunea Europeană în reglementările naţionale privind transfuzia.Activităţi:● Asigurarea securităţii transfuzionale maxime:- colecta de sânge şi prepararea produselor sanguine labile;- controlul imunohematologic, biologic şi bacteriologic al sângelui;- stocarea şi transportul sângelui şi produselor sanguine derivate;- distribuţia sângelui şi produselor sanguine;- educaţia/formarea continua pentru asigurarea profesionalismului personalului implicat în activitatea de transfuzie sanguina;- informatizarea reţelei de transfuzie.● Acţiuni pentru recrutarea de donatori benevoli şi neremunerati şi menţinerea lor ca donatori permanenţi● Realizarea autosuficientei în sânge, produse labile şi stabile de sânge:- evaluarea necesarului de sânge şi derivate sanguine;- diminuarea utilizării acestor produse în serviciile medicale;- alegerea unei strategii de fractionare a plasmei congelate.Indicatori de evaluare:● Indicatori de rezultate:- numărul de donatori permanenţi - cel puţin 85% din donatori;- utilizarea de produse sanguine labile - 75-80% faţă de sangele total;- acoperirea necesarului de produse sanguine labile - 90%, iar albumina şi factorii anti-hemofilici (rezultaţi din fractionare) - 10-15%● Indicatori fizici:- numărul de donatori/unităţi recoltate şi testate pe an - 400.000;- numărul de donatori/1.000 locuitori - 20● Indicatori de eficienta:- cost mediu/unitate de sânge recoltata şi testata - 1.600.000 lei.Natura cheltuielilor subprogramului:● Cheltuieli materiale şi servicii necesare realizării subprogramului.     2. PROGRAM DE PREVENIRE ŞI CONTROL AL BOLILOR NETRANSMISIBILE
       
    IndicatoriProgram  2002
    De eficienţă:  
    Cost mediu/campanie de informare, educare şi comunicare (IEC) (mii lei)1.000.000
    Cost mediu/anchetă de prevalenţă (mii lei)800.000
    Cost mediu/screening (mii lei)16.000.000
    Cost mediu/intervenţie specifică pentru controlul bolilor netransmisibile (mii lei)28.100.500
    Fizici:  
    Număr de anchete de prevalenţă a factorilor de risc pentru bolile care constituie cauze principale de deces1
    Număr de acţiuni de screening2
    Număr de campanii informare, educare şi comunicare (IEC)3
    Număr de intervenţii specifice pentru controlul bolilor netransmisibile7
    De rezultat:  
    Creşterea ponderii diagnosticării precoce prin screening (%)5
    Scăderea mortalităţii specifice prin boli cardiovasculare la 100.000 de locuitori675
    Scăderea mortalităţii specifice prin cancer la 100.000 de locuitori170
  Instituţia coordonatoare a programului: Ministerul Sănătăţii şi Familiei prin Direcţia generală de asistenţa medicală, programe şi servicii medicale integrate.SUBPROGRAM 2.1 - PREVENIREA ŞI COMBATEREA BOLILOR CARDIOVASCULAREObiective:● Cunoaşterea ponderii factorilor de risc pentru bolile cardiovasculare prin studii descriptive despre obiceiuri alimentare, consumul de alcool, fumat, sedentarism şi altele; screening pentru cunoaşterea nivelului colesterolemiei în populaţia-ţinta şi a nivelului HTA; studiu de prevalenta pentru cardiopatia ischemica şi insuficienta cardiaca; îmbunătăţirea stării de sănătate a bolnavilor cu afecţiuni cardiovasculare, combaterea insuficienţei cardiace, prevenirea complicatiilor majore prin asigurarea în spital a medicamentelor şi materialelor sanitare specifice chirurgiei cardiovasculare şi chirurgiei interventionale prin procedee de electrofiziologie şi stimulatoare cardiaceActivităţi:● Studiul Urziceni privind depistarea factorilor de risc legaţi de stilul de viaţa asociat bolilor cardiovasculare la vârsta tanara; studiul privind factorii de risc initiat de Centrul de Cardiologie Craiova (studiul Podari); studiul de la Targu Mures; studii privind ponderea riscurilor pentru insuficienta cardiaca, realizate la nivelul centrelor de cardiologie locale; screening pentru ponderea nivelului colesterolemiei în populaţia-ţinta; screening pentru ponderea valorilor HTA în populaţia-ţinta; studiul de prevalenta şi incidenţa pentru hipertensiunea arteriala în sectoarele 2, 3 ale municipiilor Bucureşti, Craiova, Cluj-Napoca; intervenţii de chirurgie cardiovasculara şi interventionala, de electrofiziologie şi stimulatoare cardiace; Registrul naţional de bolnavi cardiaci operaţi; Registrul naţional de cardiologie interventionalaIndicatori de evaluare:● Indicatori de rezultat - anual:- incidenţa specifică prin boli cardiovasculare creşte - 1%- scăderea mortalitatii specifice prin boli cardiovasculare - 675/100.000 de locuitori● Indicatori fizici - trimestrial:Numărul de intervenţii - una realizată prin:- numărul de teste screening pentru boli cardiovasculare - 150.000- numărul de anchete de prevalenta - 1- numărul de studii - 4- numărul de bolnavi trataţi - 2.875● Indicatori de eficienta - trimestrial:- cost mediu/screening - 130 mii lei- cost mediu/studiu - 7.000.000 mii lei- cost mediu/bolnav tratat - 121.739,1 mii leiNatura cheltuielilor subprogramului:- bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei:● cheltuieli materiale şi servicii● cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare în limita bugetului aprobat în condiţiile legii● cheltuieli de capital, cu aprobarea direcţiei coordonatoare, pe baza justificarii necesităţii acestora- bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate:● cheltuieli pentru medicamente şi materiale sanitare specifice.SUBPROGRAM 2.2 - PREVENTIE ŞI CONTROL ÎN PATOLOGIA ONCOLOGICAObiective:● Tratarea bolnavilor cu afecţiuni oncologice● Diagnosticarea în stadii incipiente, O, I, II, a cazurilor de tumori maligne (col uterin, glanda mamara, prostata şi alte localizari frecvente)Activităţi:● Screening pentru cancerul de col uterin● Screening pentru cancerul glandei mamare● Screening pentru cancere cu localizari frecvente● Continuarea Registrului naţional de cancer● Formarea continua a personalului implicat în realizarea Registrului naţional de cancer● Asigurarea în spital şi în ambulatoriu a tratamentului specific bolnavilor cu patologie oncologica: chimioterapice, imunomodulatori, hormonoterapie, factor de creştere, inhibitori de osteoclaste şi antiemetice specificeIndicatori de evaluare:● Indicatori de rezultat - anual:- scăderea mortalitatii specifice - 170/100.000 de locuitori- creşterea ponderii diagnosticarii precoce prin screening - 5%● Indicatori fizici - trimestrial:- număr de teste screening - 50.000- număr de cazuri înregistrate în RNC - 30.000- număr de bolnavi trataţi pe coduri de boala şi tip de terapie - 497.379● Indicatori de eficienta - trimestrial:- cost mediu/tip de screening - 140 mii lei- cost RNC - 1.000.000 mii lei- cost mediu/bolnav tratat, pe tipuri de terapie - 2.613,7 mii lei- cost mediu pe curaNatura cheltuielilor subprogramului:- bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei:● cheltuieli materiale şi servicii● cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare, în limita bugetului aprobat în condiţiile legii● cheltuieli de capital, cu aprobarea direcţiei coordonatoare, pe baza justificarii necesităţii acestora- bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate:● cheltuieli pentru medicamente specifice (citostatice, imunomodulatori, hormoni, factor de creştere, inhibitori de osteoclaste, antiemetice specifice).SUBPROGRAM 2.3 - PREVENTIE ŞI DIAGNOSTIC PRECOCE ÎN BOLILE NEUROLOGICEObiective:● Reducerea mortalitatii cu 10% prin AVC (accident vascular cerebral); reducerea recurentelor cu 30% la bolnavii cu AIT (accident ischemic tranzitor cerebral); reducerea intensitatii şi a numărului de pusee cu 20% la bolnavii cu scleroza multiplaActivităţi:● Monitorizarea pacientilor cu AVC (accident vascular cerebral) şi tratamentul profilactic antitrombotic cu clopidogrel; monitorizarea pacientilor cu AIT (accident ischemic tranzitor cerebral); asigurarea tratamentului cu interferon beta 1a şi beta 1b; monitorizarea pacientilor cu implant cohlearIndicatori de evaluare:● Indicatori de rezultat - anual:- reducerea procentului de pacienti cu recurente - 10%- reducerea procentului de pacienti cu AIT care au dezvoltat AVC - 30%- reducerea invalidării - 25%- procent de pacienti cu implant cohlear realizat - 100%● Indicatori fizici - trimestrial:Număr de intervenţii - una realizată prin:- număr de pacienti cu recurenta la AVC - 5.000- număr de pacienti cu AIT care au dezvoltat AVC - 1.500Număr de pacienti cu implant cohlear - 10Număr de pacienti cu scleroza în plăci trataţi - 400, din care: 200 cu interferon beta 1a şi 200 cu interferon beta 1b; număr de pacienti trataţi cu clopidogrel● Indicatori de eficienta - trimestrial:- cost mediu/intervenţie AVC - 12.000.000,0 mii lei- cost mediu/intervenţie implant cohlear - 3.000.000,0 mii lei- cost mediu/pacient tratat de scleroza în plăci - 375.000,0 mii lei- cost mediu/pacient tratat cu clopidogrelNatura cheltuielilor subprogramului:- bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei:● cheltuieli materiale şi servicii● cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare în limita bugetului aprobat în condiţiile legii● cheltuieli de capital, cu aprobarea direcţiei coordonatoare, pe baza justificarii necesităţii acestora- bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate:● cheltuieli pentru clopidogrel, interferon beta 1a şi beta 1b.SUBPROGRAM 2.4 - PREVENTIE ŞI CONTROL ÎN DIABET ŞI ÎN ALTE BOLI DE NUTRITIEObiective:● Screening pentru identificarea pacientilor cu risc de a face diabet; screening pentru depistarea complicatiilor cronice ale diabetului zaharat; automonitorizare pentru copii, tineri, gravide; reducerea numărului de bolnavi cu complicatii cronice ale diabetului zaharat cu 10%● Tratarea bolnavilor cu diabet zaharat tip I şi tip IIActivităţi:● Testarea pentru identificarea diabetului zaharat tip I şi II, la rudele de gradul I ale pacientilor din evidenta; testarea pentru depistarea precoce a complicatiilor, retinopatii, nefropatii, neuropatii, boli cardiovasculare; automonitorizarea pacientilor din evidenta; asigurarea insulinei şi a medicamentelor antidiabetice orale; alte activităţi necesare realizării programuluiIndicatori de evaluare:● Indicatori de rezultat - anual:- procentul pacientilor identificati prin screening - 100%- scăderea cu 10% a complicatiilor● Indicatori fizici - trimestrial:Numărul de intervenţii - una realizată prin:- numărul de teste screening pentru factori de risc - 10.000- numărul de pacienti cu automonitorizare - 16.000- numărul de pacienti trataţi - 257.702, din care: - cu antidiabetice orale- cu insulina● Indicatori de eficienta - trimestrial:- cost mediu/tip de screening - 1.400 mii lei- cost mediu/pacient automonitorizat - 1.400 mii lei- cost mediu/pacient tratat - 3.104,4 mii lei- cost mediu/pacient tratat cu ADO- cost mediu/pacient tratat cu insulinaNatura cheltuielilor subprogramului:- bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei:● cheltuieli materiale şi servicii● cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare în limita bugetului aprobat în condiţiile legii● cheltuieli de capital, cu aprobarea direcţiei coordonatoare, pe baza justificarii necesităţii acestora- bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate:● cheltuieli pentru medicamente (ADO şi insulina).SUBPROGRAM 2.5 - PROFILAXIE ÎN PATOLOGIA PSIHIATRICA ŞI PSIHOSOCIALAObiective:● Scăderea morbiditatii prin boli psihice grave, prin depistare şi tratament precoce● Creşterea ponderii recuperarilor la pacientii cu internare obligatorieActivităţi:● Educaţia populaţiei pentru recunoaşterea şi semnalarea simptomatologiei prodromale● Formarea medicilor de familie pentru semnalarea precoce a dizabilitatilor psihice● Terapia ocupationalaIndicatori de evaluare:● Indicatori de rezultat - anual:- procent persoane diagnosticate cu forme subsindromice - 10%- procent pacienti resocializati - 10%● Indicatori fizici - trimestrial:Numărul de intervenţii - una realizată prin:- numărul de medici care au promovat cursul - 300- numărul de centre de ergoterapie - 10● Indicatori de eficienta - trimestrial:- cost mediu/medic/curs - 10 milioane lei- cost mediu/centru de ergoterapie - 1,0 miliarde leiNatura cheltuielilor subprogramului:● cheltuieli materiale şi servicii● cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare în limita bugetului aprobat în condiţiile legii● cheltuieli de capital, cu aprobarea direcţiei coordonatoare, pe baza justificarii necesităţii acestora.SUBPROGRAM 2.6 - PREVENTIE ÎN PATOLOGIA NEFROLOGICA ŞI DIALIZAObiective:● Creşterea cu 25% în 2 ani a ponderii cazurilor de nefropatii cu insuficienta renala cronica depistata în stadii incipiente● Utilizarea tratamentului de substitutie a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienta renala cronicaActivităţi:● Screening în grupa de populaţie cu vârsta de 7-25 de ani; monitorizarea principalelor nefropatii; realizarea Registrului naţional de dializa (RND); înregistrarea pacientilor în RND; asigurarea în spital a medicamentelor şi a materialelor sanitare specifice hemodializei şi dializei peritonealeIndicatori de evaluare:● Indicatori de rezultat - anual:- scăderea cu 5% a morbiditatii prin insuficienta renala cronica● Indicatori fizici - trimestrial:Numărul de intervenţii - una, realizată prin:- numărul de pacienti depistati cu factori etiologici ai nefropatiilor - 1.000- numărul de pacienti cu nefropatii diagnosticati - 2.000- numărul de pacienti înregistraţi în RND - 1.000- numărul de pacienti trataţi - 4.272, din care:- cu hemodializa- cu dializa peritoneala- numărul de şedinţe, din care:- hemodializa- dializa peritoneala● Indicatori de eficienta - trimestrial:- cost mediu/intervenţie - 12,0 miliarde lei- cost mediu/ pacient tratat - 166.198,5 mii lei- cost mediu/pacient - cu hemodializa- cu dializa peritoneala- cost mediu/şedinţa:- hemodializa- dializa peritonealaNatura cheltuielilor subprogramului:- bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei:● cheltuieli materiale şi servicii● cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare în limita bugetului aprobat în condiţiile legii● cheltuieli de capital, cu aprobarea direcţiei coordonatoare, pe baza justificarii necesităţii acestora- bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate:● cheltuieli pentru medicamente şi materiale sanitare specifice.SUBPROGRAM 2.7. - PREVENTIE ŞI CONTROL AL HEMOFILIEI ŞI TALASEMIEIObiective:● Creşterea sperantei de viaţa şi a calităţii vieţii bolnavilor cu hemofilie prin profilaxia şi tratamentul corect al accidentelor hemoragiceActivităţi:● Preventia primara a manifestărilor de boala la 2-18 ani; prevenirea şi diagnosticarea precoce a complicatiilor infectioase; prevenirea accidentelor hemoragice; continuarea Registrului naţional de hemofilie; asigurarea în spital şi ambulatoriu a medicamentelor specificeIndicatori de evaluare:● Indicatori de rezultat - anual:- scăderea numărului de accidente hemoragice la pacienti cu hemofilie - 10%- scăderea numărului artropatiilor invalidante la pacienti cu hemofilie - 10%● Indicatori fizici - trimestrial:- numărul de pacienti investigati pentru hemofilie - 1.000- numărul de examene screening pentru pacienti cu talasemie - 1.500- numărul de pacienti trataţi - 2.613● Indicatori de eficienta - trimestrial:- cost mediu/testare - 1.500 mii lei- cost mediu/pacient tratat - 7.654,0 mii leiNatura cheltuielilor subprogramului:- bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei:● cheltuieli materiale şi servicii● cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare în limita bugetului aprobat în condiţiile legii● cheltuieli de capital, cu aprobarea direcţiei coordonatoare, pe baza justificarii necesităţii acestora- bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate:● cheltuieli pentru medicamente specifice.SUBPROGRAM 2.8. - PREVENTIE ÎN PATOLOGIA ENDOCRINAObiective● Creşterea calităţii vieţii la climacterium şi profilaxia osteoporozei● Scăderea morbiditatii prin gusa datorată carentei de iodActivităţi:● Monitorizarea femeilor cu risc pentru osteoporoza; depistarea activa a gusei la copiii şcolari; asigurarea în spital şi ambulatoriu a medicamentelor specifice pentru tratamentul osteoporozei şi gusei datorate carentei de iodIndicatori de evaluare:● Indicatori de rezultat - anual:- incidenţa specifică creşte 1%- incidenţa complicatiilor scade 1%● Indicatori fizici - trimestrial:Numărul de intervenţii - una, realizată prin:- numărul de copii cu profilaxie a gusei prin carenta de iod - 3.000- numărul de examene screening pentru osteoporoza la femei la menopauza - 5.000- numărul de pacienti trataţi - 13.157, din care:- cu osteoporoza- cu gusa datorată carentei de iod● Indicatori de eficienta - trimestrial:- cost mediu/examen screening - 1,0 milioane lei- cost mediu/copil/profilaxie - 100 mii lei- cost mediu/pacient tratat - 3.800,3 mii lei- cost mediu/pacient tratat pentru osteoporoza- cost mediu/pacient tratat pentru gusa datorată carentei de iodNatura cheltuielilor subprogramului:- bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei:● cheltuieli materiale şi servicii● cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare în limita bugetului aprobat în condiţiile legii● cheltuieli de capital, cu aprobarea direcţiei coordonatoare, pe baza justificarii necesităţii acestora- bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate:● cheltuieli pentru medicamente specifice tratamentului osteoporozei şi gusei datorate carentei de iod.SUBPROGRAM 2.9. - PREVENTIE ÎN TRAUMATOLOGIE ŞI ÎN ORTOPEDIEObiective:● Realizarea Registrului naţional de endoprotezare (RNE)● Reducerea perioadei de imobilizare postoperatorie pentru pacientii endoprotezati● Recuperarea locomotorie cu cca 80% a bolnavilor cu endoproteze primare● Recuperarea locomotorie cu cca 60% a pacientilor cu endoproteze de revizie● Prevenirea diformitatilor de coloana vertebrala şi a complicatiilor cardiorespiratorii ulterioareActivităţi:● Continuarea Registrului naţional de endoprotezare● Monitorizarea pacientilor cu patologie deformanta preexistenta sau dobandita a coloanei vertebrale operate pentru evitarea cronicizarii şi prevenirea insuficienţei cardiorespiratorii● Monitorizarea pacientilor endoprotezati● Asigurarea cu materiale sanitare specifice endoprotezarii articulare primare şi de revizie şi a instrumentatiei segmentare de coloanaIndicatori de evaluare:● Indicatori de rezultat - anual:- procentul de recuperare locomotorie la bolnavii cu endoproteza primara - 80%- procentul de recuperare locomotorie la bolnavii cu endoproteza de revizie - 60%● Indicatori fizici - trimestrial:Numărul de intervenţii - una, realizată prin:- numărul de pacienti cu implant segmentar de coloana - 233- numărul de bolnavi endoprotezati - 2.364● Indicatori de eficienta - trimestrial:- cost RNE - 2,0 miliarde lei- cost mediu/pacient cu implantare segmentara de coloana - 60 milioane lei- cost mediu/pacient endoprotezat - 59.221,7 mii leiNatura cheltuielilor subprogramului:- bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei:● cheltuieli materiale şi servicii● cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare în limita bugetului aprobat în condiţiile legii● cheltuieli de capital, cu aprobarea direcţiei coordonatoare, pe baza justificarii necesităţii acestora- bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate:● cheltuieli materiale sanitare specifice - endoproteze.SUBPROGRAM 2.10 - REABILITAREA SERVICIILOR DE URGENTA PRESPITALICEASCAObiective:● Eficientizarea timpului maxim de ajungere la caz la urgente majore.● Monitorizarea şi controlul programelor de sănătateActivităţi:● Formarea continua a personalului:- acţiuni de pregătire pentru intervenţii la dezastre- menţinerea reţelei de comunicaţii- organizarea transportului, în cazuri speciale, cu aeronave● Acţiuni de control efectuate de coordonatorii naţionaliIndicatori de evaluare:● Indicatori de rezultat - anual:- număr de resuscitari cu reluarea funcţiilor vitale - 10%- procent de teritoriu acoperit cu telecomunicaţii - 100%● Indicatori fizici - trimestrial:- Numărul de intervenţii - una, realizată prin:- numărul de personal format la cursuri - 250;- numărul de antrenamente de intervenţii la dezastre - 10● Indicatori de eficienta - trimestrial:Cost mediu/intervenţie prin:- cost/persoana/curs - 1.500 mii lei;- cost acţiune simulata - 600,0 milioane lei;- cost dispecerate pentru telecomunicaţii - 4,0 miliarde leiNatura cheltuielilor subprogramului:● cheltuieli materiale şi servicii● cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare în limita bugetului aprobat în condiţiile legii● cheltuieli de capital, cu aprobarea direcţiei coordonatoare, pe baza justificarii necesităţii acestora.SUBPROGRAMUL Nr. 2.11. - RECUPERARE MEDICALĂ, MEDICINA FIZICA ŞI BALNEOLOGIEObiective:● Preventia şi recuperarea medicală a afectiunilor aparatului locomotor● Îmbunătăţirea asistenţei de recuperare pentru afectiunile cu morbiditate crescută în spitalele şi secţiile de recuperare adulti şi copii● Prevenire, educaţie şi informare în poliartrita reumatoidaActivităţi:● Campanii de informare şi educare privind aspecte legate de medicina fizica şi de recuperare● Reorganizarea serviciilor de recuperare medicală● Ameliorarea bazelor de tratament şi a metodologiei de recuperare în serviciile de copii, adulti şi geriatrie● Amenajări speciale pentru cazurile severe● Prevenire în poliartrita reumatoidaIndicatori de evaluare:● Indicatori de rezultat - anual:- procentul de pacienti cu recuperarea invaliditatii - 50 %● Indicatori fizici - trimestrial:- numărul de pacienti cu recuperarea invaliditatii - 6.000- campanii de informare, educare şi comunicare (IEC) - 1● Indicatori de eficienta - trimestriala:- cost mediu/profilaxie şi recuperare - 600 mii lei- cost mediu/IEC-1,0 miliarde leiNatura cheltuielilor subprogramului:● Cheltuieli materiale şi servicii● Cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare în limita bugetului aprobat în condiţiile legii● Cheltuieli de capital, cu aprobarea direcţiei coordonatoare, pe baza justificarii necesităţii acestora.SUBPROGRAM 2.12. - PREVENTIE GERIATRICA ŞI PROTECŢIA VARSTNICULUIObiective:● Scăderea numărului complicatiilor unor afecţiuni specifice varstnicului şi dispensarizarea grupelor de risc.Activităţi:● Screening al grupei de populaţie cu vârsta de 45-60 ani, pentru depistarea dislipidemiilor, afectiunilor cardiovasculare şi a osteoporozei în cadrul lotuluiIndicatori de evaluare:● Indicatori de rezultat - anual:- reducerea mortalitatii specifice la grupa de vârsta >65 ani - 1%● Indicatori fizici - trimestrial:- număr persoane varstnice monitorizate - 5.000● Indicatori de eficienta - trimestrial:- cost mediu/persoana în vârsta, testata şi monitorizata - 400 mii leiNatura cheltuielilor subprogramului:● Cheltuieli materiale şi servicii● Cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare în limita bugetului aprobat în condiţiile legii● Cheltuieli de capital, cu aprobarea direcţiei coordonatoare, pe baza justificarii necesităţii acestora.SUBPROGRAM 2.13. - TRANSPLANT DE ORGANE ŞI TESUTURIObiective:● Preventia complicatiilor fatale la pacientii cu boli cronice, cu sanse de recuperareActivităţi:● Transplant de organe şi tesuturiIndicatori de evaluare:● Indicatori de rezultat - anual:- procentul de pacienti recuperati/tip de transplant - 100%● Indicatori fizici - trimestrial:- număr de transplanturi efectuate pe tipuri - 10● Indicatori de eficienta - trimestrial:- cost mediu/tip de transplant - 3,0 miliarde leiNatura cheltuielilor subprogramului:- bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei:● cheltuieli materiale şi servicii● cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare în limita bugetului aprobat în condiţiile legii● cheltuieli de capital, cu aprobarea direcţiei coordonatoare, pe baza justificarii necesităţii acestora- bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate:● cheltuieli pentru transplant.SUBPROGRAM 2.14. - TERAPIA DEPENDENTEI DE DROGURIObiective:● Reducerea dependentei de droguriActivităţi:● Asigurarea medicatiei specifice tratamentuluiIndicatori de evaluare:● Indicatori de eficienta - trimestrial:- cost mediu/tratament specific - 1.351,4 mii lei● Indicatori fizici - trimestrial:- numărul de pacienti cu tratament specific - 3.700● Indicatori de rezultat - anual:- procentul pacientilor recuperati - 50%Natura cheltuielilor subprogramului:- bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei:● cheltuieli materiale şi servicii necesare realizării subprogramului● cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare în limita bugetului aprobat în condiţiile legii● cheltuieli de capital, cu aprobarea direcţiei coordonatoare, pe baza justificarii necesităţii acestora- bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate:● cheltuieli pentru medicamente.              3. PROGRAM DE SĂNĂTATE A COPILULUI ŞI FAMILIEI
       
    Indicatori2002  Program
    De eficienţă:  
    Cost mediu/campanie de informare, educare şi comunicare (IEC) (mii lei)1.000.000
    Cost mediu/intervenţie de promovare a sănătăţii reproducerii (mii lei)31.529.833
    Cost mediu/intervenţie de promovare a sănătăţii copilului (mii lei)36.000.000
    Fizici:  
    Număr de campanii de informare, educare şi comunicare (IEC)4
    Număr de intervenţii de promovare a sănătăţii reproducerii7
    Număr de intervenţii de promovare a sănătăţii copilului8
    De rezultat:  
    Creşterea prevalenţei utilizării contracepţiei în rândul femeilor cu vârsta de 15-45 de ani (%)25
    Scăderea incidenţei avorturilor (cu % pe an)10
    Scăderea mortalităţii infantile la 1.000 născuţi vii (%)17
    Scăderea mortalităţii materne prin avort la 1.000 născuţi vii (%)15
  Instituţiile coordonatoare ale programului:- Ministerul Sănătăţii şi Familiei - Direcţia de asistenţa familială şi socială- Institutul de Ocrotire a Mamei şi Copilului "Alfred Rusescu" Bucureşti- Unitatea de Management a Programelor de Sănătate a Copilului şi Familiei.INTERVENŢIA 1. - ACCESUL LA SERVICII DE SĂNĂTATEA REPRODUCERIIObiectivul 1: Consolidarea asistenţei medicale primare pentru furnizarea serviciilor de sănătate a reproducerii în strânsă legătură cu serviciile de specialitateActivităţi:● instruirea şi perfecţionarea personalului medical din asistenţa medicală primara şi de specialitate● îmbunătăţirea comunicării naţional-local-furnizori prin intalniri periodice trimestriale● procurare şi distribuţie de contraceptive gratuite● procurare şi distribuţie de contraceptive cu plata● tipărirea şi distribuţia de fise şi de formulare de contraceptieObiectivul 2: Promovarea metodelor moderne de contraceptieActivităţi:● elaborarea, tipărirea şi distribuirea de materiale informative.INTERVENŢIA 2. - SISTEMUL DE ASISTENŢA PRENATALAObiectivul 1: Elaborarea unui sistem coerent şi unitar de monitorizare a asistenţei prenataleActivităţi:● tipărirea şi distribuţia formularelor unice de înregistrare a consultatiilor prenatale● instruirea personalului medical pentru folosirea formularelor uniceObiectivul 2: Promovarea sistemului de asistenţa prenatalaActivităţi:● elaborarea, tipărirea şi distribuirea de materiale informative.INTERVENŢIA 3. - PROFILAXIA ANEMIEI FERIPRIVE LA COPIL ŞI GRAVIDAObiectivul 1: Reducerea prevalentei anemiei feriprive la copilul între 0-1 anActivităţi:● procurarea şi distribuţia preparatelor de fier la copii● monitorizarea prevalentei anemiei la copilObiectivul 2: Reducerea prevalentei anemiei feriprive la gravidaActivităţi:● procurarea şi distribuţia preparatelor de fier la gravida● monitorizarea prevalentei anemiei la gravida.INTERVENŢIA 4. - PREVENIREA CANCERULUI DE COL UTERINObiectivul 1: Depistarea activa precoce a cancerului de col uterin în asistenţa primara şi în centre specializateActivităţi:● pregătirea teoretică şi practica a medicilor de familie pentru prelevarea probelor● pregătirea citologilor şi citotehnicienilor pentru citirea probelor● procurarea echipamentelor (masa ginecologie, specule, lame, periute, fixator etc.)● efectuarea examenului de depistare activa (prelevarea şi fixarea probelor)● transportarea probelor prelevate şi a rezultatelor● citirea şi interpretarea rezultatelorObiectivul 2: Depistarea riscului oncogen pentru cancer de col uterinActivităţi:● identificarea şi izolarea infectiei virale cu risc oncogenINTERVENŢIA 5 - PROFILAXIA PATOLOGIEI REPRODUCERII UMANE PRIN DIAGNOSTIC PRE-ŞI POSTNATALObiectivul 1: Organizarea unei reţele de centre de diagnostic pre- şi postnatalActivităţi:● organizarea structurilor regionale de diagnostic pre- şi postnatal● dotarea cu echipament specific şi desfăşurarea de activităţi specifice de testareObiectivul 2: Profilaxia sindroamelor geneticeActivităţi:● organizarea structurilor regionale de genetica medicală● dotarea cu echipament specific şi desfăşurarea de activităţi specifice de testare.INTERVENŢIA 6. - PROFILAXIA SINDROMULUI DE IZOIMUNIZARE RH.Obiectiv: Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh.Activităţi:● vaccinarea antiD a lauzelorINTERVENŢIA 7. - REABILITAREA ASISTENŢEI NEONATALEObiectivul 1: Regionalizarea asistenţei neonataleActivităţi:● definirea principiilor şi normelor regionalizarii neonatale● evaluarea situaţiei şi necesarului● costuri locale legate de programul RoNeoNat● dotarea cu echipament specific● instruirea personalului medical mediu şi superior de către partea elvetianaObiectivul 2: Extinderea sistemului "rooming-în" în maternitatiActivităţi:● costuri locale legate de extinderea sistemului "rooming-în"● dotarea cu echipament specific● instruirea personalului medical mediu şi superior.INTERVENŢIA 8. - PREVENIREA INTARZIERILOR ÎN DEZVOLTAREA NEUROPSIHICA A COPILULUIObiectivul 1: Prevenirea encefalopatiei cauzate de fenilcetonurie şi hipotiroidism congenitalActivităţi:● efectuarea testelor specifice şi tratamentul cazurilor confirmate● luarea în evidenta la nivelul medicului de familieObiectivul 2: Prevenirea apariţiei deficienţelor de dezvoltare neuropsihica la copilActivităţi:● dotarea cu echipamente specifice● instruirea personalului medical● identificarea copiilor cu risc● terapie complexa prin program de reabilitare oferit de o echipa multidisciplinaraObiectivul 3: Prevenirea apariţiei cecitatii la prematuriActivităţi:● procurarea echipamentelor specifice examinării pentru depistarea riscului de cecitate.INTERVENŢIA 9. - PROFILAXIA DISTROFIEI LA SUGAR ŞI COPILObiectivul 1: Profilaxia morbiditatii infantile datorate distrofiei la copii între 0-1 an prin administrarea de lapte prafActivităţi:● administrarea de lapte praf la copii, cu indicaţiiObiectivul 2: Profilaxia malnutritiei la prematuriActivităţi:● administrarea laptelui - medicament în formula specială pentru prematuriObiectivul 3: Promovarea alaptarii la sanActivităţi:● elaborarea, tipărirea şi distribuirea de materiale informative.INTERVENŢIA 10. - PROFILAXIA RAHITISMULUI CARENTIAL AL COPILULUIObiectiv: Scăderea incidentei rahitismului la copilul între 0-3 aniActivităţi:● procurarea şi distribuţia vitaminei D.INTERVENŢIA 11. - SUPRAVEGHEREA STĂRII DE SĂNĂTATE ÎN COLECTIVITĂŢI DE COPII ŞI ADOLESCENTIObiectivul 1: Supravegherea dezvoltării somatopsihice a elevilorActivităţi:● supravegherea medicală a elevilor şi intervenţii de ameliorare a stării de sănătate● măsurarea şi calcularea indicilor şi indicatorilor antropofiziometrici ai elevilor● acţiuni de monitorizare a riscului comportamental al elevilor şi intervenţii de corectare a comportamentuluiObiectivul 2: Promovarea unui comportament sanitar şi social sanatos în colectivitatile de copii şi adolescentiActivităţi:● elaborarea, tipărirea şi distribuirea materialelor informative.INTERVENŢIA 12. - PROMOVAREA SĂNĂTĂŢII FEMEII ŞI COPILULUI LA NIVEL COMUNITARObiectivul 1: Dezvoltarea sistemului de asistenţa medicală comunitaraActivităţi:● crearea unui grup interministerial şi iniţierea normelor legislative necesare● definirea atribuţiilor şi normelor de funcţionare ale asistentului medical comunitar● introducerea asistentului medical comunitar în nomenclatorul de meserii● elaborarea curriculei şi materialelor de formare a asistentilor comunitari● formare de formatori● instruirea asistentului medical comunitar în zonele-pilot● implementarea sistemului de asistenţa medicală comunitara în zonele-pilot● elaborarea, tipărirea şi distribuirea de materiale informativeObiectivul 2: Dezvoltarea sistemului de mediatori sanitari comunitari din cadrul comunităţilor de rromiActivităţi:● definirea atribuţiilor şi normelor de funcţionare ale mediatorului comunitar● formarea de mediatori sanitari din cadrul comunităţilor de rromi● implementarea sistemului de mediatori sanitari comunitari în zonele-pilotObiectivul 3: Prevenirea şi managementul violenţei împotriva femeii şi copiluluiActivităţi:● campanii împotriva violenţei.INTERVENŢIA 13. - PROFILAXIA ŞI TRATAMENTUL UNOR AFECŢIUNI CRONICE ALE COPILULUIObiectivul 1: Profilaxia şi tratamentul sindromului de detresa respiratorie la nou-născutObiectivul 2: Profilaxia şi tratamentul astmului bronsic la copilObiectivul 3: Profilaxia şi tratamentul hepatitei B şi C la copilObiectivul 4: Profilaxia şi tratamentul diareei cronice şi sindromului de malabsorbtie la copilObiectivul 5: Profilaxia şi tratamentul mucoviscidozei la copilObiectivul 6: Profilaxia şi tratamentul hemofiliei la copilObiectivul 7: Profilaxia şi tratamentul epilepsiei la copilObiectivul 8: Profilaxia şi tratamentul imunodeficientelor primare umorale la copilActivităţi:● crearea standardelor şi ghidurilor● profilaxie şi terapie prin administrare de medicamente specifice.INTERVENŢIA 14. - PROFILAXIA ŞI TRATAMENTUL UNOR AFECŢIUNI CRONICE ALE FEMEIIObiectivul 1: Profilaxia şi tratamentul infertilitatiiActivităţi:● crearea standardelor şi ghidurilor● investigarea standardizata a cuplurilor sterile● tratamentul infertilitatii de cupluObiectivul 2: Profilaxia şi tratamentul tulburarilor legate de menopauzaActivităţi:● crearea standardelor şi ghidurilor● investigarea standardizata a femeii la menopauza● tratamentul tulburarilor de menopauza.INTERVENŢIA 15. - UNITATEA DE COORDONARE A PROGRAMULUI DE SĂNĂTATE A COPILULUI ŞI FAMILIEIObiectiv: Îmbunătăţirea managementului programului de sănătate a copilului şi familiei prin înfiinţarea Unităţii de Management a Programului de Sănătate a Copilului şi Familiei în cadrul Institutului de Ocrotire a Mamei şi Copilului "Alfred Rusescu" Bucureşti şi susţinerea funcţionarii acesteiaActivităţi:● coordonează elaborarea documentaţiei referitoare la structura şi bugetul subprogramelor● coordonează elaborarea normelor metodologice ale subprogramelor● coordonează tehnic implementarea subprogramelor în teritoriile stabilite● monitorizează activităţile şi îndeplinirea obiectivelor subprogramelor● evalueaza activitatea din teritoriu şi întocmeşte rapoartele periodice specifice● informează Ministerul Sănătăţii şi Familiei asupra problemelor apărute în desfăşurarea subprogramelorIndicatori de evaluare ai programului● Indicatori de rezultat
       
    Creşterea prevalenţei utilizării contracepţiei în rândul femeilor între 15-45 de ani25%
    Scăderea incidenţei avorturilor (la % pe an)10%
    Scăderea mortalităţii materne prin avort la 1.000 născuţi vii0,15%
    Scăderea mortalităţii infantile la 1.000 născuţi vii17%
    ▪ Indicatori fizici:  
    - număr de intervenţii de promovare a sănătăţii copilului8
    - număr de intervenţii de promovare a sănătăţii reproducerii7
    - număr de campanii de informare, educare şi comunicare4
    ▪ Indicatori de eficienţă:  
    - cost mediu/intervenţie de promovare a sănătăţii copilului36 miliarde lei
    - cost mediu/intervenţie de promovare a sănătăţii reproducerii31,5 miliarde lei
    - cost mediu/campanie de informare, educare şi comunicare1 miliard lei
  Natura cheltuielilor programului:● Cheltuieli materiale şi servicii● Cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare în limita bugetului aprobat în condiţiile legii● Cheltuieli de capital, cu aprobarea direcţiei coordonatoare, pe baza justificarii necesităţii     4. PROGRAM DE REFORMA, POLITICI DE SĂNĂTATE ŞI ADMINISTRAŢIE SANITARĂ
       
    Indicatori2002 Program
    Cost mediu/intervenţie de sănătate (mii lei)57.875.190
    Cost mediu/program de competenţă şi supraspecializare125.000
    Fizici:  
    Număr de intervenţii de sănătate42
    Număr de programe de competenţă şi supraspecializare80
    Număr de sinteze ale stării de sănătate25
    De rezultat:  
    Creşterea gradului de participare a personalului la cursuri de formare şi de perfecţionare (% pe an)20%
  Instituţii coordonatoare ale programului:- Ministerul Sănătăţii şi Familiei- Academia de Ştiinţe Medicale- Institutul Naţional de Medicina Sportiva- Institutul de Management al Serviciilor de Sănătate- direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti- Centrul de Calcul, Statistica şi Documentare Medicală.SUBPROGRAM 4.1. - REFORMA ŞI POLITICI DE SĂNĂTATEObiectiv:● Reforma sectorului sanitar şi implementarea politicilor de sănătate conform strategiei de dezvoltareActivităţi:● Evaluarea şi planificarea de servicii de sănătate● Elaborarea de sinteze ale stării de sănătate● Organizarea de cursuri de formare în planificare, finanţare şi management al serviciilor de sănătate, finanţare în funcţie de diagnostic (DRG)● Editarea, tipărirea, distribuirea documentaţiei DRGIndicatori de evaluare:● Indicatori de eficienta:
       
    - Cost mediu/intervenţie de sănătate (mii lei)57.875.190
    - Cost mediu/program de competenţă şi supraspecializare (mii lei)125.000
    ▪ Indicatori fizici:  
    - Număr de intervenţii de sănătate42
    - Număr de programe de competenţă şi supraspecializare80
    - Număr de sinteze ale stării de sănătate25
    ▪ Indicatori de rezultat:  
    - Creşterea gradului de participare a personalului la cursuri de formare şi de perfecţionare (% pe an)20%
  SUBPROGRAM 4.2. - ADMINISTRAŢIE CENTRALA ŞI SERVICII PUBLICE DESCENTRALIZATESUBPROGRAM 4.3. - REZERVA PENTRU SITUAŢII SPECIALE
   +  Anexa 4NORMA 13/02/2002