HOTĂRÂRE nr. 193 din 28 februarie 2002privind organizarea şi funcţionarea Biroului Roman de Metrologie Legală
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 13 martie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Biroul Roman de Metrologie Legală, organ de specialitate al administraţiei publice centrale pentru coordonarea şi controlul la nivel naţional al activităţii de metrologie legală, este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Industriei şi Resurselor, cu sediul în municipiul Bucureşti, sos. Vitan Barzesti nr. 11, sectorul 4.  +  Articolul 2Pentru realizarea obiectului sau de activitate Biroul Roman de Metrologie Legală are următoarele competente: a) asigura transmiterea unităţilor de măsura şi atesta etaloanele din Sistemul naţional de etaloane; b) deţine, întreţine, perfectioneaza, conserva şi utilizează etaloanele naţionale, asigurând trasabilitatea acestora la etaloane internaţionale; c) emite Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului şi norme de metrologie legală, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum şi proceduri de metrologie legală; d) exercita controlul metrologic al statului asupra masurarilor, mijloacelor de măsurare şi activităţilor care au ca obiect masurarile şi mijloacele de măsurare; e) evalueaza mijloacele de măsurare şi certifica conformitatea acestora cu cerinţele esenţiale stabilite în reglementările tehnice; f) constata contravenţiile şi aplica sancţiunile prevăzute de legislaţia în domeniul metrologiei.  +  Articolul 3 (1) În realizarea obiectului sau de activitate Biroul Roman de Metrologie Legală are următoarele atribuţii principale: a) elaborează strategii şi programe de dezvoltare privind activitatea de metrologie; b) supraveghează şi controlează la nivel naţional aplicarea reglementărilor legale în domeniul metrologiei; c) elaborează proiecte de acte normative privind activitatea de metrologie, armonizate cu reglementările internaţionale din domeniul metrologiei, pe care le transmite spre promovare sau aprobare Ministerului Industriei şi Resurselor; d) evalueaza competenţa tehnica a organismelor care solicită notificarea şi propune spre aprobare ministrului industriei şi resurselor lista cuprinzând organismele recunoscute care realizează proceduri de evaluare a conformitatii; în cazul în care acestea nu mai au competenţa corespunzătoare, propune retragerea notificării; e) asigura supravegherea pieţei pentru mijloacele de măsurare; f) transmite unităţile de măsura la mijloace de măsurare nesupuse obligatoriu controlului metrologic al statului; g) evalueaza şi atesta laboratoarele de metrologie pentru mijloace de măsurare nesupuse obligatoriu controlului metrologic al statului; h) reprezintă interesele României în cadrul Organizaţiei Internaţionale de Metrologie Legală şi al altor organisme internaţionale şi regionale de metrologie şi colaborează cu instituţiile similare din alte tari sau cu organisme internaţionale; i) efectuează lucrări de cercetare ştiinţifică în domeniul metrologiei; j) elaborează proiectul Listei de tarife pentru lucrările efectuate de Biroul Roman de Metrologie Legală, pe care îl transmite spre aprobare Ministerului Industriei şi Resurselor; k) sprijină învăţământul şi manifestările ştiinţifice în domeniul metrologiei şi organizează forme de perfecţionare profesională specifice; l) coordonează şi derulează programe în domeniul metrologiei la nivel naţional, cu finanţare interna şi/sau internationala; m) asigura editarea şi difuzarea reglementărilor, informaţiilor şi altor materiale specifice domeniului; n) încheie, în condiţiile legii, convenţii, protocoale sau alte documente de recunoaştere a unor documente sau activităţi de metrologie. (2) Biroul Roman de Metrologie Legală îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite potrivit legii pentru domeniul sau de activitate.  +  Articolul 4 (1) Biroul Roman de Metrologie Legală este condus de un director general, numit prin ordin al ministrului industriei şi resurselor. (2) Directorul general conduce întreaga activitate a Biroului Roman de Metrologie Legală şi îl reprezintă în raporturile cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, precum şi cu persoane juridice din ţara şi din străinătate. (3) În exercitarea atribuţiilor sale directorul general emite ordine. (4) Ordinele de interes general se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (5) Directorul general poate da împuterniciri de reprezentare şi delegare de competenţa directorilor generali adjuncţi şi directorilor.  +  Articolul 5 (1) Structura organizatorică a Biroului Roman de Metrologie Legală este prevăzută în anexa nr. 1. (2) În cadrul structurii organizatorice prevăzute la alin. (1), prin ordin al directorului general se pot organiza servicii, birouri, centre, oficii, secţii, laboratoare, colective, consilii. (3) Directorii generali adjuncţi sunt numiţi prin ordin al directorului general, potrivit legii. (4) Numărul maxim de posturi este de 975.  +  Articolul 6 (1) În structura Biroului Roman de Metrologie Legală funcţionează direcţiile regionale de metrologie legală Bacau, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Ploiesti, Timişoara, unităţi fără personalitate juridică, care au în zona lor teritorială de competenţa judeţe conform repartizării prevăzute în anexa nr. 2. (2) În subordinea Biroului Roman de Metrologie Legală funcţionează Institutul Naţional de Metrologie organizat ca institut de cercetare-dezvoltare în domeniul metrologiei, unitate fără personalitate juridică. (3) Patrimoniul Biroului Roman de Metrologie Legală este alcătuit din bunurile proprii ale direcţiilor regionale de metrologie legală şi ale Institutului Naţional de Metrologie, evidentiate în contabilitate la data de 31 decembrie 2001.  +  Articolul 7Atribuţiile şi modalităţile de finanţare ale compartimentelor şi unităţilor din structura Biroului Roman de Metrologie Legală se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aproba prin ordin al directorului general.  +  Articolul 8 (1) Finanţarea cheltuielilor aferente activităţii Biroului Roman de Metrologie Legală se asigura integral din venituri extrabugetare. Veniturile se realizează din sumele încasate pentru lucrările de etalonare, verificare metrologica, încercare de mijloace de măsurare, evaluare în vederea acordării autorizaţiilor metrologice, expertizare şi supraveghere metrologica pe bază de tarife, precum şi pentru alte lucrări efectuate în conformitate cu atribuţiile sale. (2) Veniturile încasate rămân la dispoziţia Biroului Roman de Metrologie Legală, iar cele rămase în sold la sfârşitul anului se reportează în bugetul de venituri şi cheltuieli al Biroului Roman de Metrologie Legală în anul următor. (3) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Biroului Roman de Metrologie Legală se elaborează anual de către aceasta instituţie şi se aproba de Ministerul Industriei şi Resurselor, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. (4) Salarizarea personalului Biroului Roman de Metrologie Legală se realizează potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile instituţiilor publice finanţate integral din venituri extrabugetare.  +  Articolul 9 (1) Pentru structura centrala a Biroului Roman de Metrologie Legală se utilizează un număr de 5 autoturisme cu un consum lunar de carburanţi de 300 litri/autoturism, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice. (2) Pentru activităţile specifice de supraveghere a pieţei şi de control metrologic al statului Biroul Roman de Metrologie Legală are în dotare un parc auto care cuprinde autolaboratoare şi autoturisme. (3) Numărul de autolaboratoare şi consumul de carburanţi aferent se stabilesc, în funcţie de necesitaţi, prin ordin al directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legală. (4) Biroul Roman de Metrologie Legală utilizează câte un autoturism pentru fiecare dintre direcţiile regionale de metrologie legală, cu un consum lunar de carburanţi de 250 litri/autoturism.  +  Articolul 10Etaloanele naţionale ale unităţilor de măsura sunt bunuri proprietate publică a statului aflate în administrarea Biroului Roman de Metrologie Legală.  +  Articolul 11Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 12Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 853/1999 privind organizarea şi funcţionarea Biroului Roman de Metrologie Legală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 25 octombrie 1999.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul integrării europene,Hildegard Carola Puwak  +  Anexa 1                            STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                a Biroului Roman de Metrologie Legală - B.R.M.L.    Numărul maxim de posturi = 975                              ┌────────────────┐                              │DIRECTOR GENERAL│                              └─────┬──────────┘         ┌───────────────┬──────────┼───────────┬───────────────┐   ┌─────┴────┐ ┌───┴───┐ │ ┌───┴──┐ ┌───┴───┐   │Consilieri│ │ Birou │ │ │Audit │ │Resurse│   │ tehnici │ │juridic│ │ │intern│ │ umane │   └──────────┘ └───────┘ │ └──────┘ └───────┘                                    │                  ┌─────────────────┴────────┬──────────┬─────────┬───────────.     ┌────────────┴───────────┐ ┌────┴───┐ │ │ :     │Director general adjunct│ │Director│ │ │ :     └───────────┬────────────┘ │general │ │ │ :                 │ │adjunct │ │ │ :                 │ └───┬────┘ │ │ :┌────────────────┴─────┐ ┌─────┴──┐ │ │ :│┌─────────────┐┌──────┴──────┐┌──────┴───┐┌───┴────┐┌──┴──────┐┌─┴─────────┐ :││ Direcţia ││ Direcţia ││ Direcţia ││Direcţia││Direcţia ││Direcţia │ :├┤ regionala ││ inspecţii ││ evaluare ││tehnica ││economică││ de │ :││de metrologie││ şi ││ organisme││ ││ ││certificare│ :││ legală 1 ││supravegherea││ şi ││ ││ ││"B.R.M.L. -│ :││ ││ pieţei ││autorizari││ ││ ││ Cert" │ :│└─────────────┘└─────────────┘└──────────┘└────────┘└─────────┘└───────────┘ :│ :│┌──────────┐ ┌──────────┐││Direcţia │ │Institutul│││regionala │ │ Naţional │├┤ de │ │ de │││metrologie│ │Metrologie│││ legală 2 │ └──────────┘│└──────────┘│ : │ :│ :│┌──────────┐││Direcţia │││regionala │└┤ de │ │metrologie│ │legală 8 │ └──────────┘  +  Anexa 2             Direcţiile regionale de metrologie legală şi judeţele                 din zona teritorială de competenţa a acestora
         
    Nr. crt.Direcţia regională de metrologie legalăJudeţe
    1.BacăuBacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui
    2.ConstanţaBrăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea
    3.PloieştiArgeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Prahova, Teleorman, Ialomiţa
    4.CraiovaDolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea
    5.TimişoaraArad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş
    6.Cluj-NapocaBihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Sălaj, Satu Mare
    7.BraşovAlba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu
    8.BucureştiMunicipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov
  ------------