HOTĂRÎREA Nr. 281 din 17 iunie 1993cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 135 din 25 iunie 1993  În baza prevederilor Legii salarizarii nr. 14/1991,Guvernul României hotărăşte:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Salarizarea personalului din unităţile bugetare se face ţinând seama de specificul fiecărui domeniu de activitate: unităţi de învăţământ, unităţi de cercetare ştiinţifică fundamentală şi avansată şi de proiectare, unităţi de informatica, unităţi sanitare şi de asistenţa socială, unităţi de cultura, unităţi de sport, precum şi alte unităţi finanţate de la bugetul public naţional.  +  Articolul 2 (1) Salariile personalului din unităţile prevăzute la art. 1 cuprind:- salariul de baza, care se stabileşte în raport cu răspunderea şi complexitatea sarcinilor, precum şi cu nivelul de pregătire necesar funcţiei ocupate;- sporuri la salariul de baza: pentru vechimea în munca şi în funcţie de rezultatele obţinute; pentru condiţiile în care se desfăşoară activitatea; pentru munca desfăşurată peste programul normal de lucru; pentru munca în timpul nopţii; pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de baza;- premii pentru rezultatele deosebite obţinute în activitatea individuală, precum şi un premiu anual pentru contribuţia la realizarile pe ansamblul unităţii;- premii speciale stabilite în valoare fixa, pe 2-3 marimi de premii, în raport cu valoarea sau cu importanţa realizarilor obţinute. (2) Pe lângă drepturile de salarii, personalul unităţilor bugetare mai poate beneficia şi de alte drepturi ce se acordă în natura: masa gratuita, transport de la domiciliu la locul de muncă şi de la locul de muncă la domiciliu, suportate integral sau parţial de unitate, locuinta de serviciu şi altele asemenea, reglementate prin acte normative specifice.  +  Capitolul 2 Salarii de baza  +  Articolul 3 (1) Salariile de baza pentru personalul de execuţie sunt diferenţiate pe funcţii, pe grade profesionale sau pe trepte profesionale. Salariile de baza sunt stabilite pe 3-6 gradatii, iar în învăţământ, pe transe de vechime. (2) Salariile de baza pentru personalul de conducere - şef birou, şef serviciu, director şi director general, adjunctii şi asimilaţii acestora, prevăzuţi în anexele la prezenta hotărâre - sunt cele corespunzătoare funcţiei de execuţie, gradului sau treptei profesionale şi gradatiei deţinute, la care se adauga o indemnizaţie de conducere care face parte din salariul de baza, diferenţiată în raport cu răspunderea funcţiei de conducere îndeplinite şi cu mărimea unităţilor şi subunitatilor. Indemnizaţia de conducere face parte din salariul de baza şi în cazul în care funcţia de conducere este îndeplinită la o alta unitate bugetară decît cea la care s-a stabilit funcţia de execuţie de baza.Atribuţiile funcţiei de execuţie se stabilesc de ministere sau de celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice, sub forma unor obligaţii minime, prin statute, regulamente sau norme proprii pe domenii de activitate. Indemnizaţia de conducere se stabileşte anual de conducătorul instituţiei publice competente, potrivit legii, în raport cu rezultatele obţinute şi răspunderea ce-i revine. (3) Personalul de execuţie care primeşte sarcina de a coordona realizarea unor programe, studii complexe şi altele asemenea poate fi încadrat temporar, pe perioada respectiva, pe o funcţie de conducere stabilită în raport cu complexitatea sarcinii primite, beneficiind de indemnizaţia prevăzută la alin. (2). (4) Ponderea funcţiilor de conducere, inclusiv a celor prevăzute la alin. (3), nu poate depăşi 15% din totalul personalului din unitatea respectiva şi se stabileşte de ministru, conducătorul instituţiei centrale sau locale a administraţiei publice, după caz.  +  Articolul 4 (1) Salariile de baza pentru funcţiile din unităţile de învăţământ, cercetare şi proiectare, sanitare şi de asistenţa socială, de informatica, de cultura şi sport, precum şi din alte unităţi finanţate de la bugetul de stat sau bugetele locale, sunt prevăzute în anexele nr. 1-11. (2) Pentru rezultatele deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, personalul poate primi un salariu de merit, care face parte din salariul de baza. Acesta poate fi de până la 15%, aplicat la salariul de baza. (3) Persoanele care beneficiază de salariu de merit se stabilesc o dată pe an, de regula după aprobarea bugetului de stat, în raport cu rezultatele obţinute în activitatea desfăşurată. Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de 6 luni de la angajare. (4) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numărul total de posturi prevăzute în statul de funcţii al unităţilor bugetare, din care cel puţin două treimi vor fi utilizate pentru funcţiile de execuţie.  +  Articolul 5 (1) Trecerea în gradatia imediat superioară, precum şi stabilirea indemnizaţiei de conducere se fac o dată pe an, de regula după aprobarea bugetului de stat, la propunerea şefului compartimentului în care lucrează persoana respectiva, cu aprobarea conducătorului unităţii. Pentru persoanele care ocupa funcţii de conducere, trecerea în gradatia imediat superioară se face de organul care aproba numirea în aceste funcţii. (2) La trecerea la gradatia imediat superioară se tine seama de calităţile personale, concretizate prin rezultatele obţinute în activitatea profesională, notate cu calificativul "foarte bun" sau "bun" în anul precedent. Vechimea minima necesară pentru trecerea în gradatia imediat superioară este de 2 ani. (3) În mod excepţional, vechimea minima prevăzută de alin. (2) poate fi redusă la 6 luni. (4) Angajarea şi avansarea în funcţii, în grade sau trepte profesionale se fac prin concurs, în raport cu competenţa profesională şi rezultatele obţinute în activitate, cu respectarea condiţiilor prevăzute în anexa nr. 12. Încadrarea în urma concursului se face în toate cazurile la gradatia 1, cu excepţia cadrelor didactice, la care încadrarea se face pe transe de vechime. Pentru personalul sanitar reuşit la concurs pe aceeaşi funcţie, salariul de baza se poate stabili la nivelul gradatiei avute anterior concursului la funcţia în care a fost confirmat prin ordin al ministrului. Vechimea minima în grad sau treapta profesională pentru avansarea în gradul sau treapta imediat superioară este de cel puţin 2 ani. Fac excepţie de la aceasta prevedere persoanele încadrate în funcţiile prevăzute în anexele la prezenta hotărâre cu salariu de debutant. (5) În mod excepţional, pentru cadre de o deosebită valoare, ministrul sau conducătorul instituţiei centrale sau locale a administraţiei publice, pentru unităţile subordonate, poate aproba nominal prezentarea la concurs pentru avansarea în gradul sau treapta profesională imediat superioară, fără îndeplinirea condiţiei de vechime prevăzute la alineatul precedent.În vederea prezentării la concurs, persoanelor care au absolvit învăţământul superior şi au fost încadrate în funcţii de nivel mediu în domeniul studiilor superioare absolvite li se va lua în calculul vechimii necesare ocupării funcţiilor pentru care se cer studii superioare jumătate din vechimea avută pe funcţiile de nivel mediu. (6) Stabilirea concretă a vechimii minime pentru avansarea în grade sau trepte profesionale pe funcţii, precum şi a altor cerinţe suplimentare pentru angajare sau avansare - doctorat, cursuri postuniversitare, cunoaşterea unor limbi străine, specializări, atestări şi altele - se face de către ministere, celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice, pentru unităţile subordonate. (7) Trecerea personalului didactic într-o transa de vechime superioară se face începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care cadrul didactic a împlinit vechimea prevăzută. (8) Avansarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar se face în baza reglementărilor proprii privind definitivarea în învăţământ sau obţinerea gradelor didactice II sau I.  +  Articolul 6Activitatea profesională se apreciază anual de către conducătorul unităţii - la propunerea şefului ierarhic - şi se acordă calificativele "foarte bun", "bun", "satisfăcător" sau "slab".  +  Capitolul 3 Sporuri la salariul de baza  +  Articolul 7 (1) Persoanele salarizate potrivit prezentei hotărâri beneficiază, la funcţia de baza, de un spor de vechime în munca de până la 25%, calculat la salariul de baza, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:
       
    Tranşa de vechime în muncăCota la salariul de bază
    între 3 şi 5 ani5%
    de la 5 la 10 ani10%
    de la 10 la 15 ani15%
    de la 15 la 20 ani20%
    peste 20 ani25%
  (2) Pentru personalul încadrat în munca, după data aplicării prezentei hotărâri, conducerea unităţii poate aproba luarea în considerare pentru acordarea sporului de vechime în munca a perioadelor lucrate în alte sectoare decît cele bugetare, dacă vechimea respectiva se apreciază ca este utila realizării sarcinilor şi atribuţiilor ce-i revin. (3) Trecerea într-o transa superioară de vechime în munca pentru acordarea sporului se face numai în cazul persoanelor care în ultimii 2 ani au obţinut cel puţin calificativul "bun". (4) În vechimea în munca ce se ia în considerare pentru acordarea sporului de vechime nu se includ perioadele cît persoana respectiva a obţinut calificativul "slab". (5) Sporul corespunzător vechimii în munca, calculat potrivit prevederilor alin. (2)-(4), se plăteşte cu începere de la data de 1 a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în munca, prevăzută la transa respectiva. (6) Pensionării pentru limita de vârsta, care se reangajeaza în munca potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în munca, dobândită după data pensionării.
   +  Articolul 8În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pot fi acordate următoarele categorii de sporuri: a) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de baza, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. Pentru condiţii deosebit de periculoase, vătămătoare, nedorite sau pentru condiţii dificile, mărimea sporului este cea prevăzută în anexele la prezenta hotărâre.Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului şi condiţiile de acordare se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, la propunerea ministerelor, celorlalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice interesate, după consultarea sindicatelor; b) pentru activităţi ce solicita o incordare psihică foarte ridicată sau se desfăşoară în condiţii de muncă deosebite, un spor de până la 15% din salariul de baza.De acest spor poate beneficia:- personalul de specialitate din unele activităţi medicale, cum ar fi: neurochirurgie, chirurgie cardiovasculara, inclusiv cardiologie interventionala şi chirurgia toracica, ortopedie-traumatologie, arsi, chirurgie plastica şi reparatorie, anestezie şi terapie intensiva, hemodializa;- personalul din unităţile sanitare cu specific deosebit, stabilite de Ministerul Sănătăţii;- personalul medico-sanitar de intervenţie din staţiile de salvare, precum şi soferii de pe autosalvari;- personalul sanitar care lucrează în compartimentele de pediatrie, obstetrică-ginecologie şi în unităţi de asistenţa socială şi de ocrotire;- personalul din instituţiile care se ocupa de: îngrijirea şi/sau educarea specială a copiilor; calificarea şi ocrotirea invalizilor şi deficientilor; îngrijirea batrinilor;- personalul didactic care asigura predarea simultană la doua-patru clase de elevi în învăţământul primar; care îndrumă practica psihopedagogică; care asigura perfecţionarea de specialitate a învăţătorilor şi educatorilor; personalul navigant din Centrul de Perfecţionare a Personalului din Aviaţia Civilă care executa misiuni de instruire în zbor; personalul de pe navele şcoala pe perioada cît se afla în larg; personalul de paza din cadrul unităţilor bugetare cu obiective de patrimoniu.Mărimea concretă a sporului şi condiţiile de acordare se stabilesc de ministere, celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice, cu consultarea sindicatelor şi avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor; c) pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de baza, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective.Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului şi condiţiile de acordare se stabilesc de către ministere, celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice, cu consultarea sindicatelor şi cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor; d) salariaţii care lucrează, potrivit contractului individual de muncă, în mediul rural numai în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate, beneficiază de un spor de până la 20% din salariul de baza. De acelaşi spor beneficiază şi personalul din unităţile vamale de frontieră.Pentru condiţii deosebit de grele, în mediul rural la altitudine şi cu cai de acces dificile, mărimea sporului este cea prevăzută în anexele la prezenta hotărâre.Criteriile de acordare, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului se stabilesc de ministere, celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice, cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor; e) pentru activitatea desfăşurată de nevăzători, un spor de 15% din salariul de baza brut pentru cei încadraţi în gradul I de invaliditate; f) pentru activitatea de imersiune, o indemnizaţie de 750 lei/ora de scufundare.  +  Articolul 9 (1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de către personalul încadrat în funcţii de execuţie se completează cu timp liber corespunzător. Dacă munca astfel prestată nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzător, orele suplimentare se vor salariza cu un spor din salariul de baza astfel: a) 50% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru; b) 100% din salariul de baza pentru orele următoare. Cu spor de 100% se plătesc şi orele lucrate în zilele de repaus săptămînal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează. (2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plati numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de conducătorul instituţiei respective, fără a se depăşi 120 ore anual. În cazuri cu totul deosebite, ministerele, celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice pot aproba efectuarea orelor suplimentare şi peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 ore anual. Aprobarea efectuării orelor suplimentare se face cu consultarea sindicatelor. (3) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face temporar, în situaţii cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător. (4) Prevederile alin. (1) nu se aplică acolo unde se utilizează plata cu ora sau cumulul de funcţii în aceeaşi unitate, potrivit reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 10Munca prestată în unităţile sanitare, de asistenţa socială şi de ocrotire, precum şi în unităţile vamale în sâmbăta libera, în ziua de duminica sau în zilele de sarbatori legale, în cadrul schimbului normal de lucru, în vederea asigurării asistenţei medicale de urgenta sau a continuităţii activităţii unităţilor vamale, se plătesc cu un spor de până la 100% din salariul de baza şi se aproba de conducătorul unităţii. Munca astfel prestată şi plătită în condiţiile de mai sus nu se compensează şi cu timp liber corespunzător.  +  Articolul 11 (1) Personalul care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii, între orele 22,00 şi 6,00, beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor de 25% din salariul de baza, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin jumătate din programul normal de lucru. (2) În unităţile sanitare, de asistenţa socială şi de ocrotire, unde activitatea se desfăşoară fără întrerupere, în trei ture, personalul care lucrează lunar în toate cele trei ture poate primi, în locul sporului prevăzut la alin. (1), un spor de 15% din salariul de baza pentru orele lucrate în cele trei ture.  +  Articolul 12 (1) Pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de baza, cum ar fi: profesor-diriginte de clasa, sora-sefa şi altele, personalul beneficiază de un spor stabilit în suma fixa, care se adauga la salariul de baza şi face parte din acesta, conform celor prevăzute în anexele la prezenta hotărâre. Pentru îndeplinirea unor activităţi în afară funcţiei de baza (expertize medicale, tehnico-economice şi altele asemenea), plata muncii se face pe bază de tarife sau sume fixe, care nu fac parte din salariul de baza. Tarifele sau sumele fixe se stabilesc în condiţiile prezentei hotărâri. (2) Personalul didactic medical sau farmaceutic care asigura activitatea integrată de învăţământ medico-farmaceutic va beneficia, pe lângă salariul funcţiei didactice, şi de o indemnizaţie clinica de până la 50% din salariul de baza lunar al funcţiei medicale sau farmaceutice îndeplinite, în care este confirmat prin ordinul ministrului sănătăţii.
   +  Capitolul 4 Premii  +  Articolul 13Unităţile bugetare pot constitui un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli al acestora. Din acest fond consiliul de administraţie sau alte organe similare de conducere ale unităţilor pot acorda premii în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate din acest fond pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar.  +  Articolul 14 (1) Pentru activitatea desfăşurată, personalul din unităţile bugetare beneficiază, după caz, la sfârşitul anului calendaristic, anului şcolar, stagiunii etc., de un premiu anual de până la un salariu mediu lunar de baza realizat în anul pentru care se face plata. (2) Consiliul de administraţie sau, după caz, organele de conducere similare pot reduce sau anula premiul anual în cazul salariaţilor care în cursul anului au desfăşurat o activitate profesională slabă sau necorespunzătoare ori au avut abateri pentru care au fost sancţionaţi disciplinar.  +  Articolul 15Instituţiile publice organizate pe regim extrabugetar, precum şi cele care au organizate activităţi pe regim extrabugetar şi care realizează prin efort propriu venituri suplimentare faţă de cele prevăzute iniţial la elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli propriu prin activităţi cum ar fi: lucrări de cercetare, expertizare, analize de laborator şi altele similare, valorificarea unor prestaţii proprii către terţi executate pe bază de contracte sau comenzi încheiate cu persoane juridice sau fizice din ţara sau din străinătate pot acorda premii speciale personalului care a contribuit la acestea în limita a 30% din totalul veniturilor nete realizate suplimentar.Criteriile şi condiţiile de acordare a acestor premii se stabilesc de către ministere, celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice interesate, cu consultarea sindicatelor şi cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 16 (1) Pentru realizari deosebit de valoroase sau de importanţa naţionala din cultura, ocrotirea sănătăţii şi din cercetarea ştiinţifică şi tehnologică, indiferent de unitatea în care se realizează, se pot acorda, o dată pe an, premii speciale, după cum urmează: a) 10 premii a 300.000 lei; b) 15 premii a 200.000 lei; c) 20 premii a 150.000 lei. (2) Sumele necesare acordării premiilor se aproba, în condiţiile prevăzute de lege, din fondul de rezerva la dispoziţia Guvernului. Premiile individuale se aproba, după caz, de ministrul culturii, de preşedintele Academiei Române, ministrul învăţământului, ministrul sănătăţii, ministrul cercetării şi tehnologiei, respectiv de preşedinţii Academiei de Ştiinţe Medicale şi Academiei de Ştiinţe Agricole.  +  Capitolul 5 Alte drepturiA. Plata cu ora  +  Articolul 17 (1) În anumite domenii de activitate, unde sarcinile ce revin unor posturi ai căror titulari lipsesc temporar din unitate nu pot fi aminate şi nici nu pot fi redistribuite, în cadrul programului normal de lucru, între ceilalţi salariaţi încadraţi pe funcţii similare, pentru realizarea acestora se vor putea folosi persoane din aceeaşi unitate sau din alte unităţi, care să realizeze sarcinile respective în afară programului lor de lucru. Pe perioadele respective se va utiliza plata cu ora, în limita fondurilor care se disponibilizeaza prin absenta persoanelor titulare. Activităţile şi locurile de muncă unde se poate aproba plata cu ora, în sensul prevederilor de mai sus, se stabilesc de ministere, celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice. (2) Plata cu ora se poate aplica şi pentru îndeplinirea unor activităţi pentru care volumul de muncă este sub jumătate din cel al unui post cu norma întreaga. Aceste fracţiuni de norma vor fi prevăzute ca atare în statul de funcţii. În învăţământ, plata cu ora se poate aplica şi pentru unele discipline sau activităţi care nu se pot constitui în posturi didactice complete. Activităţile şi locurile de muncă unde se poate aplica plata cu ora, potrivit celor de mai sus, se stabilesc anual de Ministerul Învăţământului. (3) Calculul tarifului orar se face luând în considerare salariul de baza cu care este încadrat titularul înlocuit şi numărul mediu lunar de ore stabilit pentru programul normal de lucru. În situaţiile prevăzute la alin. (2) se ia în considerare salariul de baza prevăzut în statul de funcţii. Pentru personalul care prestează activităţi didactice cu ora în învăţământ, calculul tarifului orar se face în raport cu norma didactica de predare săptămânală, cu funcţia didactica îndeplinită şi cu vechimea recunoscută în învăţământ, cu obligaţia îndeplinirii şi a celorlalte sarcini ce revin cadrelor didactice potrivit statutului propriu. (4) Personalul sanitar cu pregătire superioară, care efectuează garzi pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afară normei legale de muncă şi a programului de lucru de la funcţia de baza, se salarizeaza cu salariul orar al funcţiei de baza.  +  Articolul 18Totalul sumelor încasate lunar pentru orele suplimentare efectuate, precum şi pentru munca remunerată prin plata cu ora, potrivit art. 9 alin. (1) şi (2) şi art. 17 alin. (1), nu poate depăşi un salariu de baza lunar, corespunzător încadrării fiecăruia.B. Salarizarea în cazul cumulului de funcţii  +  Articolul 19 (1) Pentru acoperirea unor posturi vacante pot fi angajate prin concurs, cu respectarea prevederilor legale, persoane care au funcţia de baza în afară unităţii şi care se salarizeaza la nivelul gradatiei 1 a funcţiei, gradului sau treptei profesionale prevăzute în statul de funcţii. (2) În învăţământul de toate gradele, posturile vacante care nu au putut fi ocupate prin concurs până la începutul anului şcolar (universitar), cît şi cele temporar vacante pot fi ocupate prin cumul şi de către persoane din aceeaşi unitate. Persoanele care cumulează vor fi salarizate corespunzător funcţiei didactice îndeplinite, vechimii recunoscute în învăţământ şi gradului didactic obţinut (în cazul cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar).Posturile vacante din unităţile de asistenţa socială sau de ocrotire a sănătăţii şi din cultura, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul şi de către persoane din aceeaşi unitate. Salarizarea acestora se face la nivelul gradatiei 1 a funcţiei, gradului sau treptei profesionale, prevăzute în statul de funcţii. Posturile vacante ocupate în condiţiile de mai sus se comunică lunar la direcţiile de muncă şi protecţie socială. (3) Angajarea personalului prin cumul de funcţii se face cu acordul conducerii unităţii la care persoana în cauza are funcţia de baza, dacă o parte din programul funcţiei cumulate de suprapunere celui de la funcţia în care este încadrat; în acest caz, se va asigura decalarea programului respectiv.C. Numirea temporară, delegarea, detasarea sau trecerea temporară în alta munca  +  Articolul 20Persoanele numite temporar în locul unei persoane cu funcţii de conducere, care lipseşte din unitate o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice şi care nu beneficiază de salariu pe perioada respectiva, primesc, pe lângă salariul de baza al funcţiei, gradului sau treptei profesionale în care sunt încadrate, indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere pe care o preiau.  +  Articolul 21 (1) Pe durata delegării, detaşării sau trecerii temporare într-o alta munca, persoana în cauza îşi păstrează funcţia, gradul sau treapta profesională şi salariul de baza avut anterior. (2) Când detasarea sau trecerea temporară în alta activitate se face la o munca la care este stabilit un salariu de baza mai mare, persoana detasata sau trecută temporar în alta ramura are dreptul la acest salariu în condiţiile prevăzute de lege. (3) Pe perioada detaşării sau trecerii temporare în alta munca, salariaţii primesc, pe lângă salariul de baza stabilit potrivit alin. (1) sau (2), şi celelalte drepturi ce se acordă personalului de la locul de muncă respectiv. (4) Drepturile ce se acordă pe timpul detaşării sau trecerii temporare în alta munca se suporta de unitatea unde personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea. Face excepţie personalul detaşat în perioada de sezon la unităţile bugetare din staţiunile balneoclimaterice, la care plata drepturilor se face de unitatea de la care a fost detaşat.D. Drepturi în cazul mutării în alta localitate şi alte drepturi  +  Articolul 22 (1) Personalul mutat, în cadrul aceleaşi unităţi, în alta localitate are dreptul la: a) rambursarea costului transportului pentru el şi membrii familiei sale, precum şi pentru gospodăria sa; b) plata unei indemnizaţii egale cu salariul de baza lunar; c) plata unei indemnizaţii egale cu 1/4 din salariul sau de baza lunar, pentru fiecare membru de familie; d) un concediu plătit de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării efective, acordat la cererea sa. (2) Mutarea în alta localitate se va putea face, în toate cazurile, numai cu asigurarea suprafeţei locative corespunzătoare. (3) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază şi persoanele solicitate să fie transferate în alta unitate situata într-o localitate diferita decît cea de domiciliu, dacă în documentul de solicitare a transferului s-a făcut aceasta menţiune. Plata drepturilor respective se suporta de unitatea la care se face transferul.  +  Articolul 23 (1) La încadrarea într-o unitate din alta localitate decît cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, personalul de specialitate beneficiază de o indemnizaţie de instalare echivalenta cu un salariu de baza corespunzător funcţiei, gradului sau treptei profesionale în care urmează a fi încadrat; în cazul medicilor şi farmacistilor, indemnizaţia de instalare se acordă, după terminarea stagiaturii sau a internatului, de unitatea sanitară unde s-au încadrat prin concurs. (2) Indemnizaţia de instalare poate fi echivalenta cu doua salarii de baza pentru acele localităţi unde atragerea specialiştilor se face cu mare greutate, stabilite de ministere şi celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice şi avizate de Ministerul Finanţelor. (3) Persoanele care au beneficiat de indemnizaţia de instalare şi care ulterior au demisionat sau li s-a desfăcut contractul de muncă din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui an de la instalare vor restitui, în condiţiile legii, indemnizaţia primită, calculată proporţional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de un an.  +  Capitolul 6 State de funcţii  +  Articolul 24 (1) În limita fondului destinat plăţii salariilor, aprobat prin bugetul public naţional, fiecare minister, alte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice defalca fondul pentru unităţile subordonate. (2) Fiecare unitate bugetară îşi întocmeşte anual statul de funcţii în raport cu necesităţile activităţii respective, care cuprinde denumirea funcţiei, gradul sau treapta profesională, numărul de posturi, nivelul studiilor şi nivelul salariilor de baza pe gradatii. Statele de funcţii pentru unităţile organizate în structura ministerelor şi a celorlalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice se aproba de către acestea. (3) Pe baza statelor de funcţii se întocmeşte statul de personal, care cuprinde numărul maxim de posturi pe grupe de funcţii şi fondul de salarii corespunzător. Statele de personal ale unităţilor bugetare, centralizate de ministere şi instituţiile centrale şi locale ale administraţiei publice, se comunică Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Finanţelor.  +  Capitolul 7 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 25 (1) Prevederile art. 13 şi 14 se vor aplica după aprobarea bugetului de stat, începând cu anul 1994. Pentru anul 1993, se vor acorda premii anuale în limita unui fond de 3% din fondul de salarii realizat. (2) În cazurile în care ordonatorii principali de credite bugetare realizează economii prin reducerea cheltuielilor de personal pot aproba acordarea de premii în cursul anului din economiile realizate, în limita a 2% din fondul de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru personalul din unităţile subordonate acestora. Premiile individuale se aproba de către conducătorul unităţii.  +  Articolul 26 (1) Sumele necesare pentru plata salariilor de baza, împreună cu sporurile, premiile, treceri în gradatii superioare, avansari în grade sau trepte şi celelalte drepturi trebuie să se încadreze în alocaţiile bugetare stabilite cu aceasta destinaţie. (2) Ministerul Sănătăţii, cu consultarea celorlalte ministere sau instituţii centrale ale administraţiei publice, care au în subordine unităţi sanitare şi cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor, va stabili modul de echivalare a noilor funcţii specifice acestor unităţi, prevăzute în anexa nr. 2 din prezenta hotărâre, cu cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 307/1991, republicată, precum şi modul de încadrare pe gradatii a personalului respectiv, astfel încât să se asigure încadrarea în alocaţiile bugetare. În situaţia în care, prin reincadrarea la gradatia 1, unii salariaţi ar urma sa beneficieze de o majorare a salariului de baza de peste 22%, Ministerul Sănătăţii, precum şi celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice pot stabili pentru personalul încadrat în unităţile din subordine salarii de baza mai mici cu până la 20% decît cele prevăzute la gradatia 1, la gradul sau treapta profesională în care urmează a fi încadrat personalul respectiv.  +  Articolul 27 (1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor, acordarea gradatiilor, sporurilor, premiilor şi altor drepturi care se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărâri este de competenţa consiliului de administraţie sau, după caz, a altor organe de conducere similare, respectiv a organului ierarhic superior fiecărei unităţi bugetare. (2) Contestaţiile vor fi depuse în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţa. (3) Organele prevăzute la alin. (1) vor lua măsuri de soluţionare a contestaţiilor în termen de 30 de zile. (4) Împotriva măsurii unităţii de modificare unilaterala a salariilor stabilite potrivit prevederilor prezentei hotărâri, cei interesaţi se pot adresa cu contestaţie la judecătorie, în termen de 30 de zile de la data când au luat cunoştinţa de aceasta.  +  Articolul 28Persoanele încadrate în funcţiile prevăzute în anexele la prezenta hotărâre, cu salariul de debutant, vor fi salarizate astfel până la expirarea perioadei de proba şi avansarea, pe bază de concurs, în gradul sau treapta profesională imediat superioară.  +  Articolul 29Prevederile din prezenta hotărâre se aplică şi instituţiilor publice a căror finanţare se face din mijloace extrabugetare.  +  Articolul 30Personalul de specialitate trimis în străinătate, invitat pe contul organizaţiilor sau altor parteneri externi pentru acţiuni ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi altele, beneficiază de drepturile prevăzute în reglementările specifice.  +  Articolul 31Se recomanda ca salariile pentru unităţile de cult să fie stabilite, la propunerea acestora, de către Secretariatul de Stat pentru Culte, în limita fondurilor proprii şi a contribuţiei din partea statului, acordată cu aceasta destinaţie unităţilor de cult.  +  Articolul 32Ministerele, celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice vor putea include în statele de funcţii pentru unităţi şi unele funcţii care nu sunt specifice acestora, dar care se dovedesc a fi necesare şi unităţilor respective, prin preluarea acestor funcţii din celelalte anexe la prezenta hotărâre.  +  Articolul 33Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale împreună cu Ministerul Finanţelor, în aplicarea prezentei hotărâri, pot da îndrumări metodologice şi avizează, la propunerea celorlalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice, ponderea personalului care poate fi încadrat în grade profesionale superioare, utilizarea unor niveluri de salarizare, echivalarea unor funcţii şi a condiţiilor de ocupare a acestora, forme specifice de salarizare, tarife sau sume fixe, sporuri şi adaosuri la salarii, pentru unităţile bugetare sau extrabugetare. În mod similar se procedează şi în cazul reorganizării unor unităţi bugetare sau extrabugetare.  +  Articolul 34Încălcarea dispoziţiilor prevăzute în prezenta hotărâre privind stabilireasalariului de baza la încadrarea, avansarea în funcţii a personalului, precum şi acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia, atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii.  +  Articolul 35Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor, ca organe de specialitate, controlează în toate unităţile bugetare modul de aplicare a dispoziţiilor legale referitoare la salarizare, stabilesc măsurile ce se impun pentru eliminarea deficienţelor constatate şi informează Guvernul.  +  Articolul 36 (1) Salariile prevăzute în prezenta hotărâre sunt brute şi impozabile, potrivit legii, şi cuprind toate indexarile aprobate prin hotărârile Guvernului până la 1 iunie 1993. (2) Salariile prevăzute în anexe se vor indexa în baza hotărîrilor Guvernului adoptate după 1 iunie 1993, în procentele prevăzute de acestea. Nivelurile noi ale salariilor vor fi calculate şi transmise instituţiilor publice interesate de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 37Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 38Dispoziţiile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu luna iunie 1993.Pe aceeaşi dată se abroga art. 1-29, art. 31-36 şi anexele nr. 1-12 din Hotărârea Guvernului nr. 307/1991, republicată, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:--------------Ministru de stat, ministrul munciişi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÎNTI. Salarii de baza pentru personalul didactic din învăţământA. Salariile de baza pentru funcţiile didactice din învăţământul superior a) Funcţii didactice
    Nr. crt.FuncţiaVechimea în învăţământ
    până la 3 ani3-6 ani6-10 ani10-15 ani15-20 ani20-25 anipeste 25 anipeste 30 ani
    1.Profesor universitar--69.53072.00074.47077.07082.87085.710
    2.Conferenţiar universitar-58.97060.89062.74064.84067.20069.53072.000
    3.Şef de lucrări (lector universitar)-52.12053.79055.39057.12058.97060.890-
    4.Asistent universitar44.65046.07047.55049.03050.51052.12053.790-
    5.Preparator43.410-------
  b) Funcţii didactice de conducere
    Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere maximă  - lei -
    1.RectorSalariul de bază corespunzător funcţiei îndeplinite28.200
    2.Prorector24.500
    3.Decan21.990
    4.Secretar, ştiinţific al senatului19.485
    5.Prodecan17.160
    6.Secretar ştiinţific al consiliului profesoral13.500
    7.Şef de catedră10.800
  B. Salariile de baza pentru funcţiile didactice din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi de maiştri a) Funcţii didactice
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorVechimea în învăţământ
    până la 2 ani2-6 ani6-10 ani10-14 ani14-18 ani18-22 ani22-25 anipeste 25 ani
    1.Profesor cu grad didactic IS*)--52.12053.79055.39057.12058.97060.890
      cu grad didactic II   -44.65046.07047.55049.03050.51052.12053.790
      definitiv   -40.94042.18043.41044.65046.07047.55049.030
      debutant   39.770-------
    2.Profesor cu grad didactic II.P.3**)--47.55049.03050.51052.12053.79055.390
      cu grad didactic II   -40.94042.18043.41044.65046.07047.55049.030
      definitiv   -37.55038.66039.77040.94042.18043.41044.650
      debutant   36.560-------
    3.Institutor I cu grad didactic IS***)--49.03050.51052.12053.79055.39057.120
      cu grad didactic II   -42.18043.41044.65046.07047.55049.03050.510
      definitiv   -38.66039.77040.94042.18043.41044.65046.070
      debutant   37.550-------
    4.Institutor II cu grad didactic II.P.3****)--46.07047.55049.03050.51052.12053.790
      cu grad didactic II   -40.94042.18043.41044.65046.07047.55049.030
      definitiv   -36.56037.55038.66039.77040.94042.18043.410
      debutant   35.570-------
    5.Învăţător cu grad didactic IM--44.65046.07047.55049.03050.51052.120
      cu grad didactic II   -39.77040.94042.18043.41044.65046.07047.550
      definitiv   -35.57036.56037.55038.66039.77040.94042.180
      debutant   34.520-------
    6.Educator, educatoare cu grad didactic IM--43.41044.65046.07047.55049.03050.510
      cu grad didactic II   -38.66039.77040.94042.18043.41044.65046.070
      definitiv   -34.52035.57036.56037.55038.66039.77040.940
      debutant   33.530-------
    7.Maistru instructor cu grad didactic IM--43.41044.65046.07047.55049.03050.510
      cu grad didactic II   -38.66039.77040.94042.18043.41044.65046.070
      definitiv   -34.52035.57036.56037.55038.66039.77040.940
      debutant   33.530-------
    8.Profesor, învăţător, educator, educatoare, maistru instructor cu studii de nivel liceal fără pregătire de specialitateM31.80032.67033.53034.52035.57036.56037.55038.660
  Notă *) Absolvenţii cu examen de diploma ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învăţământ de zi sau 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecventa. Notă **) Absolvenţii cu examen de diploma ai învăţământului superior cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa. Notă ***) Absolvenţii învăţământului universitar cu durata 4-6 ani învăţământ de zi sau 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecventa, care sunt şi absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli pedagogice postliceale. Notă ****) Absolvenţii învăţământului superior cu durata de 2-3 ani învăţământ de zi sau 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa, care sunt şi absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli pedagogice postliceale. b) Funcţii didactice de conducere
    Nr. crt.   FuncţiaIndemnizaţia de conducere maximă - lei -
    1.DirectorSalariul de bază corespunzător funcţiei îndeplinite şi gradului didactic obţinut18.510
    2.Director adjunct13.500
  II. Salarii de baza pentru funcţiile ajutatoare din instituţiile deînvăţământ
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei Gradaţia
    1234
    Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    a) Funcţii didactice ajutătoare
    1.Şef atelier şcoală IM42.18043.41044.65046.070
    2.Şef atelier şcoală IIM37.55038.66039.77040.940
    3.Şef atelier şcoală IIIM33.53034.52035.57036.560
    4.Laborant, pedagog şcolar*), instructor IM32.67033.53034.52035.570
    5.Laborant, pedagog şcolar*), instructor IIM29.46030.20030.94031.800
    6.Laborant debutantM28.720---
    7.Pedagog şcolarG29.46030.20030.94031.800
    8.Pedagog şcolar debutantG28.720---
    b) Alte funcţii ajutătoare
    9.Model IM31.80032.67033.53034.520
    10.Model IIM; G28.72029.46030.20030.940
    11.Model debutantM; G27.980---
    12.Supraveghetor noapteG29.46030.20030.94031.800
    13.Supraveghetor noapte debutantG28.720---
  Notă *) Pedagogul şcolar, absolvent al şcolii normale (liceul pedagogic), se salarizeaza corespunzător funcţiei de invatator, iar cel cu studii superioare, ca institutor I sau II, după caz.III. Salarii de baza pentru alte funcţii specifice din instituţiile de învăţământ
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei  Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Secretar I*)S50.51052.12053.79055.390
    2.Secretar IIS44.65046.07047.55049.030
    3.Secretar IIIS39.77040.94042.18043.410
    4.Secretar IVS36.56037.55038.660-
    5.Secretar debutantS35.570---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    6.Secretar IM37.55038.66039.77040.940
    7.Secretar IIM33.53034.52035.57036.560
    8.Secretar IIIM30.20030.94031.80032.670
    9.Secretar debutantM29.460---
  Notă *) Se poate utiliza numai în cele mai mari instituţii de învăţământ stabilite de Ministerul Învăţământului. c) Funcţii de conducere
    Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere maximă - lei -
    1.Secretar şef*)Salariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie îndeplinite8.100
    2.Secretar şef**)5.400
  Notă *) Se utilizează numai în învăţământul superior. Notă **) Se utilizează la centre bugetare, grupuri şcolare sau la unităţile şcolare stabilite de Ministerul Învăţământului.IV. a) Sporuri pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabi-litati suplimentare funcţiei didactice de baza, care fac parte din salariul debaza
       
    Învăţământul gimnazial, profesional, liceal şi de maiştriSpor maxim - lei -
    - Profesor-diriginte2.900
  b) Indemnizaţii pentru activităţi prestate în afară obligaţiilor funcţiei debaza şi care nu fac parte din salariul de baza
      Indemnizaţia maximă  ─────────────────── - lei -
    - Preşedintele Comisiei de bacalaureat:  
    - la o comisie de până la 100 de candidaţi1/2 din salariul de bază lunar al funcţiei didactice în care este încadrat
    - la o comisie de peste 100 de candidaţiun salariu de bază lunar corespunzător funcţiei didactice în care este încadrat
  Salariile de baza din prezenta anexa nu cuprind compensaţia de 10.160 lei lunar brut care se acordă separat şi se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozarii, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 177/1993.
   +  Anexa 1 AI. UNITĂŢI DE PERFECŢIONARE A PERSONALULUI CU PREGĂTIRE SUPERIOARĂ1. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitateA. Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei  Gradaţia
    1234
    Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Expert-consultant I AS69.53072.00074.47077.070
    2.Expert-consultant IS58.97060.89062.74064.840
    3.Expert-consultant IIS52.12053.79055.39057.120
  B. Funcţii de conducere
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere maximă - lei -
    4.Director generalSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie22.950
    5.Director general adjunct19.485
    6.Director19.485
    7.Director adjunct18.510
  II. UNITĂŢI DE PERFECŢIONARE A PERSONALULUI CU PREGĂTIRE MEDIE ŞI CENTREDE CALIFICARE ŞI RECALIFICARE 1. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate A. Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei  Gradaţia
    1234
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Expert gradul IS52.12053.79055.39057.120
    2.Expert gradul IIS46.07047.55049.03050.510
    3.Expert gradul IIIS40.94042.18043.41044.650
    4.Expert debutantS39.770---
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    5.Instructor IM42.18043.41044.65046.070
    6.Instructor IIM37.55038.66039.77040.940
    7.Instructor IIIM34.52035.57036.560-
    8.Instructor debutantM33.530---
  B. Funcţii de conducere
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere maximă - lei -
    1.Director centru de perfecţionare18.320
    2.Director adjunct centru de perfecţionare16.000
    3.Şef centru de calificare7.530
  NOTĂ:1. La Centrul de Perfecţionare a Personalului din Aviaţia Civilă, în funcţiile de expert gradul I, II, III şi debutant pot fi încadraţi şi absolvenţii Şcolii Militare de Aviatie "Aurel Vlaicu".2. Funcţia de instructor se utilizează la centrele de perfecţionare a personalului din marina civilă şi din navigaţia fluviala, precum şi la Centrul de Perfecţionare a Personalului din Aviaţia Civilă.3. Funcţiile de expert se utilizează şi la Casa Agronomului.4. Funcţiile de expert gradul I, respectiv gradul II şi gradul III, pot fi ocupate de persoanele care au deţinut, anterior aplicării prezentei hotărâri, funcţiile de expert II, respectiv III sau IV. Salariile de baza sunt corespunzătoare noului grad profesional echivalat şi gradatiei avute.Salariile de baza din prezenta anexa nu cuprind compensaţia de 10.160 lei lunar brut, care se acordă separat şi se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 177/1993.
   +  Anexa 2I. UNITĂŢI SANITARE ŞI DE ASISTENŢA SOCIALĂ, ALTELE DECÎT CELE CLINICE A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar
    Nr. crt.Funcţia de execuţieNivelul studiilorSalariul de bază - lei Gradaţia
    123456
    1.Medic primarS67.20069.53072.00074.47077.07082.870
    2.Medic specialistS55.39057.12058.97060.89062.74064.840
    3.Medic secundar anul II-VS49.03050.51052.12053.790--
    4.Medic secundar anul IS47.550-----
    5.MedicS47.55049.03050.51052.12055.39058.970
    6.Medic stagiar, medic internS46.070-----
    7.Farmacist primar*)S55.39057.12058.97060.89062.74064.840
    8.Farmacist specialistS46.07047.55049.03050.51052.12053.790
    9.Farmacist secundar anul II-IIIS40.94042.18043.41044.650--
    10.Farmacist secundar anul IS39.770-----
    11.FarmacistS42.18043.41044.65046.07047.55050.510
    12.Farmacist stagiar, farmacist internS38.660-----
    13.Dentist principalÎnvăţământ superior 3 ani44.65046.07047.55049.03050.51052.120
    14.DentistÎ.S. 3 ani35.57036.56037.55038.66039.77040.940
    15.Dentist debutantÎ.S. 3 ani34.520-----
    16.Asistent medical principal**)M39.77040.94042.18043.41044.65046.070
    17.Asistent medical**)M33.53034.52035.57036.56037.55038.660
    18.Asistent medical debutant**)M32.670-----
    ___________  *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.
    **) Se aplică şi funcţiilor de asistent social şi asistent educator-puericultor.
    19.Tehnician dentar principal*)M40.94042.18043.41044.65046.07047.550
    20.Tehnician dentar*)M34.52035.57036.56037.55038.66039.770
    21.Tehnician dentar debutant*)M33.530-----
    22.Soră medicală principală**)M38.66039.77040.94042.18043.41044.650
    23.Soră medicală**)M32.67033.53034.52035.57036.56037.550
    24.Soră medicală debutant**)M31.800-----
    B. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
    25.Biolog, biochimist, chimist principalS50.51052.12053.79055.39057.12058.970
    26.Biolog, biochimist, chimist specialistS42.18043.41044.65046.07047.55049.030
    27.Biolog, biochimist, chimistS38.66039.77040.940---
    28.Biolog, biochimist, chimist debutantS37.550-----
    29.Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., asistent social, fizician principalS46.07047.55049.03052.12055.39058.970
    30.Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., asistent social, fizicianS38.66039.77040.94042.18043.41044.650
    31.Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., asistent social, fizician debutantS37.550-----
    32.Profesor C.F.M. principal***)Î.S. 3 ani44.65046.07047.55049.03050.51052.120
    33.Profesor C.F.M.***)Î.S. 3 ani36.56038.66039.77040.94042.18043.410
    34.Profesor C.F.M. debutant***)Î.S. 3 ani34.520-----
    C. Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar
    35.Infirmieră, agent D.D.D.G28.72029.46030.20030.94031.80032.670
    38.Infirmieră, agent D.D.D.; debutantG27.230-----
    37.Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoareG27.23027.98028.72029.46030.200-
    38.Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare; debutantG25.810-----
    39.Şofer autosanitară I****)   38.66039.77040.94042.180--
    40.Şofer autosanitară II****)   34.52035.57036.56037.550--
    41.Şofer autosanitară III****)   30.94031.80032.67033.530--
  Notă *) Se aplica şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica şi protezare auditiva. Notă **) Se aplica şi funcţiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenta, moasa, masor, gipsar, autopsier, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M., instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, asistent social. Notă ***) Se aplica şi funcţiei de educator-puericultor ocupată de persoane care au absolvit cu diploma învăţământul superior cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa. Notă ****) Se aplica nivelului I şi II pentru salarizarea soferilor autosanitarelor din staţiile de salvare judeţene şi din municipiul Bucureşti, iar nivelul de salarizare II şi III, soferilor autosanitarelor din alte unităţi sanitare.II. UNITĂŢI CLINICE, INSTITUTE ŞI CENTRE MEDICALE A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar
    Nr. crt.Funcţia de execuţieNivelul studiilorSalariul de bază - lei  Gradaţia
    123456
    1.Medic primarS74.47077.07080.03082.87085.71087.800
    2.Medic specialistS60.89062.74064.84067.20069.53072.000
    3.Farmacist primar*)S60.89062.74064.84067.20069.53072.000
    4.Farmacist specialistS50.51052.12053.79055.39057.12060.890
    5.Asistent medical principalM43.41044.65046.07047.55049.03050.510
    6.Asistent medicalM36.56037.55038.66039.77040.94042.180
    7.Asistent medical debutantM32.670-----
    8.Soră medicală principalăM42.18043.41044.65046.07047.55049.030
    9.Soră medicalăM35.57036.56037.55038.66039.77040.940
    10.Soră medicală debutantăM31.800-----
    B. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
    11.Biolog, biochimist, chimist; principalS55.39057.12058.97060.89062.74064.840
    12.Biolog, biochimist, chimist; specialistS46.07047.55049.03050.51052.12053.790
    13.Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., asistent social, fizician; principalS50.51052.12053.79057.12060.89064.840
    14.Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., asistent social, fizicianS42.18043.41044.65046.07047.55049.030
    15.Profesor C.F.M. principalÎ.S. 3 ani49.03050.51052.12053.79055.39057.120
    16.Profesor C.F.M.Î.S. 3 ani40.94042.18043.41044.65046.07047.550
  Notă *) Se poate utiliza numai în unităţile sanitare umane.NOTĂ:1. Încadrarea unităţilor sanitare şi de asistenţa socială în categoria unităţilor clinice se face pe baza criteriilor elaborate de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Învăţământului, avizate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Finanţelor.2. În unităţile clinice, pe lângă funcţiile prevăzute la cap. II, se pot utiliza şi celelalte funcţii prevăzute la cap. I, potrivit criteriilor şi condiţiilor de ocupare a funcţiilor stabilite de Ministerul Sănătăţii, în baza prevederilor art. 5 alin. (3) din prezenta hotărâre.III. FUNCŢII DE CONDUCERE MEDICO-SANITARE
    Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere maximă  - lei -
    1.Medic (farmacist) directorSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie21.990
    2.Medic (farmacist) director adjunct18.320
    3.Medic şef (policlinică, staţie salvare, centru transfuzie sanguină şi altele similare)17.745
    4.Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog), şef secţie, laborator şi altele similare11.190
    5.Asistent medical şef9.070
  IV. SPORURI ŞI INDEMNIZAŢII a) Sporuri pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de baza, care fac parte din salariul de baza
        Spor maxim  - lei -
    1.Farmacist-diriginte5.400
    2.Chimist, biolog, biochimist; cu gestiune4.040
    3.Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, oficiant medical, moaşă, laborant şi altele similare) şef5.020
    4.Spălătoreasă cu gestiune; şef formaţie1.940
  b) Indemnizaţii pentru activităţi prestate în afară obligaţiilor funcţiei debaza şi care nu fac parte din salariul de baza
        - lei/şedinţă - ───────────────
    1.Membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai comisiilor de expertiză şi recuperare a capacităţii muncă şi ai comisiilor medicale1.800 - 3.700 (dar nu mai mult de 25%, în cursul unei luni, din salariul de bază al funcţiei îndeplinite)
  NOTĂ:1. Salariul de baza al medicilor cuprinde şi sporul pentru responsabilitatea actului medical, iar la unităţile clinice, şi sporul pentru institute, centre medicale, clinici universitare (ce era prevăzut la art. 8 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 307/1991).2. Salariile de baza ale personalului din anatomie patologica şi medicina legală, care lucrează în morgi, prosecturi şi histopatologie, vor fi mai mari cu 100% faţă de salariile de baza prevăzute la aceleaşi categorii de personal din prezenta anexa.3. Pentru condiţii deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie patologica şi medicina legală, epidemii deosebit de grave şi altele asemenea, stabilite de Ministerul Sănătăţii, cuantumul sporului este de 50-100% din salariul de baza, conform criteriilor stabilite de Ministerul Sănătăţii, potrivit prevederilor art. 8 lit. a) din prezenta hotărâre.4. Personalul medico-sanitar din dispensarele medicale rurale cu condiţii deosebite de muncă - izolare, dispersare, altitudine, cai de acces dificile - beneficiază de spor în cuantum de până la 60% din salariul de baza ce se acordă în condiţiile prevăzute la art. 8 lit. d) din prezenta hotărâre.5. Personalul tehnic cu pregătire superioară şi medie din unităţile sanitare care asigura nemijlocit funcţionarea, repararea şi întreţinerea aparatelor medicale beneficiază de salarii de baza mai mari cu până la 15% . Mărimea concretă a salariului de baza şi categoriile de personal se stabilesc de Ministerul Sănătăţii, în raport cu complexitatea aparaturii medicale deservite.6. Salariile de baza ale personalului tehnic de inspecţie şi avizare sanitară încadrat în inspectoratele de poliţie sanitară şi medicina preventivă pot fi mai mari cu până la 15%, cu avizul Ministerului Sănătăţii.7. Personalul care îşi desfăşoară activitatea cu surse de radiatii sau generator de radiatii beneficiază de un spor pentru condiţii periculoase de până la 30% din salariul de baza, diferenţiat pe categorii de risc radiologic astfel: 10% la categoria I, 15% la categoria a II-a, 20% la categoria a III-a, 30% la categoria a IV-a, în condiţiile prevăzute la art. 8 lit. a) din prezenta hotărâre.Salariile de baza din prezenta anexa nu cuprind compensaţia de 10.160 lei lunar brut, care se acordă separat şi se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 177/1993.
   +  Anexa 3UNITĂŢI DE CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI AVANSATĂ ŞI DE PROIECTARE I. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate din cercetarea fundamentală şi avansată A. Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei  Gradaţia
    1234
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Cercetător principal gradul IS69.53072.00077.07082.870
    2.Cercetător principal gradul IIS60.89062.74064.84067.200
    3.Cercetător principal gradul IIIS52.12053.79055.39057.120
    4.CercetătorS46.07047.55049.03050.510
      b) Funcţii de execuţie de specialitate neatestate*)
    5.Asistent de cercetareS40.94042.18043.41044.650
    6.Asistent de cercetare stagiarS39.770---
      c) Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare pe trepte profesionale**)
    7.Asistent IM40.94042.18043.41044.650
    8.Asistent IIM36.56037.55038.66039.770
    9.Asistent IIIM32.67033.53034.52035.570
    10.Asistent IVM29.46030.20030.94031.800
    11.Asistent stagiarM28.720---
  Notă *) Pe aceste funcţii se încadrează personalul din cercetare până la atestare. Notă **) Specialitatea funcţiei de asistent este cea corespunzătoare activităţii de baza a unităţii.B. Funcţii de conducere
    Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere maximă - lei -
    12.Director institutSalariul de bază corespunzător funcţiei şi gradului profesional19.485
    13.Director adjunct ştiinţific11.960
    14.Secretar ştiinţific director centru10.230
    15.Şef secţie8.100
    16.Şef laborator, atelier5.400
  NOTĂ:1. Prezenta anexa se aplică şi la unităţile şi subunitatile (secţii, laboratoare colective) de cercetare fundamentală şi avansată, precum şi la alte activităţi de cercetare-dezvoltare care, potrivit legii, sunt finanţate integral de la bugetul de stat sau bugetele locale.2. Studenţii de la institutele de învăţământ superior cursuri de zi, din ultimii ani, care sunt cooptati în activitatea de cercetare ştiinţifică, pot fi angajaţi cu contract individual de muncă de unităţile şi subunitatile prevăzute la pct. 1 din prezenta nota, urmînd a fi salarizaţi cu salariul de baza pentru asistentul de cercetare stagiar, diminuat astfel:- cu 10% pentru studenţii din ultimul an de studii;- cu 20% pentru studenţii din penultimul an de studii, dar nu mai puţin decît salariul de baza minim brut pe ţara.II. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate din proiectare A. Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei  Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Proiectant gradul IS58.97060.89062.74067.200
    2.Proiectant gradul IIS52.12053.79055.39057.120
    3.Proiectant gradul IIIS46.07047.55049.03050.510
    4.Proiectant gradul IVS40.94042.18043.41044.650
    5.Proiectant debutantS39.770---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    6.Tehnician proiectant IM38.66039.77040.94042.180
    7.Tehnician proiectant II*)M34.52035.57036.56037.550
    8.Tehnician proiectant III*)M30.94031.80032.67033.530
    9.Tehnician proiectant IV*)M27.98028.72029.46030.200
    10.Tehnician proiectant debutant*)M27.230---
  B. Funcţii de conducere
    Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere maximă  - lei -
    11.Director institutSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie18.320
    12.Director adjunct institut11.575
    13.Director centru10.230
    14.Şef secţie8.100
    15.Şef atelier5.400
  Notă *) Salariile de baza prevăzute pentru aceasta funcţie se utilizează şi la funcţiile: desenator tehnic, cartograf. Salariile de baza din prezenta anexa nu cuprind compensaţia de 10.160 lei lunar brut, care se acordă separat şi se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 177/1993.
   +  Anexa 4UNITĂŢI DE INFORMATICA Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate A. Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei  Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Analist, programator, inginer de sistem; IAS67.20069.53072.00074.470
    2.Analist, programator, inginer de sistem; IS58.97060.89062.74064.840
    3.Analist, programator, inginer de sistem; IIS52.12053.79055.39057.120
    4.Analist, programator, inginer de sistem; IIIS46.07047.55049.03050.510
    5.Analist, programator, inginer de sistem; IVS40.94042.18043.41044.650
    6.Analist, programator, inginer de sistem; debutantS39.770---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    7.Analist (programator) ajutor IAM43.41044.65046.070-
    8.Analist (programator) ajutor IM38.66039.77040.94042.180
    9.Analist (programator) ajutor IIM34.52035.57036.56037.550
    10.Analist (programator) ajutor IIIM30.94031.80032.67033.530
    11.Analist (programator) ajutor IVM27.98028.72029.46030.200
    12.Analist (programator) ajutor, debutantM27.230---
    13.Operator, controlor date; IM37.55038.66039.77040.940
    14.Operator, controlor date; IIM33.53034.52035.57036.560
    15.Operator, controlor date; IIIM30.20030.94031.80032.670
    16.Operator, controlor date; IVM27.23027.98028.72029.460
    17.Operator, controlor date; debutantM26.430---
  B. Funcţii de conducere
    Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere maximă  - lei -
    18.DirectorSalariul de bază corespunzător funcţiei şi gradului profesional18.510
    19.Director adjunct tehnic10.800
    20.Şef secţie, laborator, oficiu, serviciu (cercetare-proiectare, implementare, exploatare etc.)9.635
    21.Şef atelier, birou (proiectare, implementare, exploatare, pregătire şi control date etc.)7.530
  NOTĂ:Salariile de baza ale personalului încadrat în funcţiile din prezenta anexa, din cadrul Centrului de Tehnologia Informatiei Financiare din subordinea Ministerului Finanţelor şi din Institutul de Management şi Informatica din subordinea Ministerului Industriilor, sunt mai mari cu 15%, iar ale celui din Oficiul Central de Plata a Pensiilor sunt mai mari cu 10%. Salariile de baza din prezenta anexa nu cuprind compensaţia de 10.160 lei lunar brut, care se acordă separat şi se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 177/1993.
   +  Anexa 5UNITĂŢI DE CULTURA I. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate din unităţile teatrale, muzicale şi de cinematografie Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei  Gradaţia
    1234
    1.Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor, scenograf, consultant artistic, coregrafS        
      I   69.53072.00074.47077.070
      II   58.97060.89062.74064.840
      III   52.12053.79055.39057.120
      IV   46.07047.55049.03050.510
      V   40.94042.18043.41044.650
      debutant   39.770---
    2.Maestru (balet-dans, cor, corepetitor); concert maestruS        
      I   67.20069.53072.00074.470
      II   57.12058.97060.89062.740
      III   50.51052.12053.79055.390
    3.Dirijor cor, instrumentist, şef orchestră, maestru de studii (balet, canto), secretar literar (muzical), operator imagine (sunet), sufleor operăS        
      I   62.74064.84067.20069.530
      II   55.39057.12058.97060.890
      III   49.03050.51052.12053.790
      IV   43.41044.65046.07047.550
      V   38.66039.77040.94042.180
      debutant   37.550---
    4.Artist liric, balerin, dansator acompaniator, corepetitor, actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagineS        
      I   53.79055.39057.12058.970
      II   47.55049.03050.51052.120
      III   42.18043.41044.65046.070
      IV   37.55038.66039.77040.940
      debutant   36.560---
    5.Dirijor, şef orchestră, maestru (balet-dans, corepetitor), concert maestru, maestru de studii baletM        
      I   44.65046.07047.55049.030
      II   39.77040.94042.18043.410
      III   35.57036.56037.55038.660
    6.Solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, instrumentist, sufleor operăM        
      I   42.18043.41044.65046.070
      II   36.56037.55038.66039.770
      III   32.67033.53034.52035.570
      debutant   31.800---
    7.Maestru artist circ, artist circ          
      I   58.97060.89062.74064.840
      II   52.12053.79055.39057.120
      III   46.07047.55049.03050.510
      IV   40.94042.18043.41044.650
      V   36.56037.55038.66039.770
      VI   32.67033.53034.52035.570
      debutant   31.800---
    8.Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagineM        
      I   40.94042.18043.41044.650
      II   36.56037.55038.66039.770
      III   32.67033.53034.52035.570
      IV   30.20030.94031.800-
      debutant   29.460---
    9.Regizor scenă, culise, secretar platouM        
      I   39.77040.94042.18043.410
      II   35.57036.56037.55038.660
      III   31.80032.67033.53034.520
      debutant   30.940---
    10.Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasatorM; G        
      I   27.23027.98028.72029.460
      II   24.58025.20025.81026.430
      debutant   24.150---
  II. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate din presa, edituri,informare documentara, muzee, biblioteci, case de cultura, cămine culturale şi alte instituţii de cultura Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei  Gradaţia
    1234
    11.Redactor de rubrică, redactor, lector, publicist-comentator, corespondent în străinătateS        
      I   58.97060.89062.74064.840
      II   52.12053.79055.39057.120
      III   46.07047.55049.03050.510
      IV   40.94042.18043.41044.650
      debutant   39.770---
    12.Şef agenţie publicitate, administrator (publicaţii, editură), reporter (fotoreporter, corespondent local)S        
      I*)   53.79055.39057.12058.970
      II   47.55049.03050.51052.120
      III   42.18043.41044.65046.070
      IV   37.55038.66039.77040.940
      debutant   36.560---
    13.Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecarS        
      I   53.79055.39057.12060.890
      II   47.55049.03050.51052.120
      III   42.18043.41044.65046.070
      debutant   39.770---
    14.Referent, secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactorS        
      I   52.12053.79055.39057.120
      II   46.07047.55049.03050.510
      III   40.94042.18043.41044.650
      IV   37.55038.66039.770-
      debutant   36.560---
    15.Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar, referent, redactorI.P.3**)        
      I   47.55049.03052.12055.390
      II   42.18043.41044.65046.070
      III   37.55038.66039.77040.940
      debutant   36.560---
    16.Restaurator***), conservator, trezorier, gestionar custode salăM        
      I   42.18043.41044.65046.070
      II   37.55038.66039.77040.940
      III   33.53034.52035.57036.560
      IV   30.20030.94031.80032.670
      debutant   29.460---
    17.Bibliotecar, redactor, referent, secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactorM        
      I A****)   47.55049.03050.510-
      I   42.18043.41044.65046.070
      II   37.55038.66039.77040.940
      III   33.53034.52035.57036.560
      IV   30.20030.94031.80032.670
      debutant   29.460---
    18.Laborant foto, retuşor foto, fotografM        
      I   37.55038.66039.77040.940
      II   33.53034.52035.57036.560
      III   30.20030.94031.80032.670
      IV   27.23027.98028.72029.460
      debutant   26.430---
    19.Supraveghetor muzeu, mânuitor carteM; G        
      I   30.20030.94031.80032.670
      II   27.23027.98028.72029.460
      III   24.58025.20025.81026.430
      debutant   24.150---
  Notă *) Nivelul de salarizare nu se aplică funcţiilor de administrator (publicaţii,editura). Notă **) Studii superioare cu durata de 2-3 ani învăţământ de zi sau 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa. Notă ***) Pot fi încadraţi şi absolvenţi ai învăţământului gimnazial şi profesional, în instituţiile muzeale din domeniul traditiei populare. Notă ****) Se poate utiliza numai pentru încadrarea în funcţia de bibliotecar a absolvenţilor şcolilor postliceale de biblioteconomie. NOTĂ:Persoanele încadrate în unităţile de cultura, care au rezultate valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepţional, cu aprobarea nominală a ministrului culturii, funcţii de specialitate fără a avea studiile necesare postului.III. Funcţii de conducere din unităţile de la cap. I şi II
    Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere maximă - lei -
    1.Director generalSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie21.990
    2.Director general adjunct19.485
    3.Director, redactor-şef18.320
    4.Director adjunct, redactor-şef adjunct16.000
    5.Şef redacţie, secretar general de redacţie10.230
    6.Şef serviciu, şef secţie10.230
    7.Şef birou, şef oficiu7.530
  IV. Sporuri pentru îndeplinirea unor sarcini sau activităţi suplimentarefuncţiei de baza, care fac parte din salariul de baza
        Spor maxim - lei -
    1.Instrumentiştii care desfăşoară activitate de şef partidă2.900
    2.Artiştii lirici, coriştii, balerinii, instrumentiştii, dansatorii, care desfăşoară activitate solistică1.940
  Salariile de baza din prezenta anexa nu cuprind compensaţia de 10.160 lei lunar brut, care se acordă separat şi se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 177/1993.
   +  Anexa 5 AAGENŢIA NAŢIONALĂ DE PRESĂ "ROMPRES" Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate A. Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei  Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Comentator politic, publicist, corespondent special (în ţară şi în străinătate), editorialist, redactor de rubrică, redactor, reporter special, fotoreporter specialS        
      I   67.20069.53072.00074.470
      II   58.97060.89062.74064.840
      III   52.12053.79055.39057.120
      IV   46.07047.55049.03050.510
      V   40.94042.18043.41044.650
      debutant   39.770---
    2.Redactor documentarist, redactor translator, secretar de redacţie (comisie), translator emisie, grafician, corector transmisieS        
      I   58.97060.89062.74064.840
      II   52.12053.79055.39057.120
      III   46.07047.55049.03050.510
      IV   40.94042.18043.41044.650
      debutant   39.770---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    3.Redactor documentarist, redactor translator, reporter, fotoreporter, secretar (de redacţie şi de emisie), redactor-translator emisie, grafician, corector transmisie, fototecarM        
      I   47.55049.03050.51052.120
      II   42.18043.41044.65046.070
      III   37.55038.66039.77040.940
      IV   33.53034.52035.57036.560
      debutant   32.670---
    4.Operator emisie-recepţieM        
      I A   37.55033.66039.77040.940
      I   33.53034.52035.57036.560
      II   30.20030.94031.80032.670
      III   27.23027.98028.72029.460
      debutant   26.430---
  B. Funcţii de conducere
    Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere maximă - lei -
    5.Secretar general de agenţieSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie21.940
    6.Director, redactor şef19.485
    7.Director adjunct, redactor şef adjunct17.160
    8.Secretar general de redacţie16.000
    9.Şef secţie, şef serviciu13.500
    10.Şef birou10.040
  Salariile de baza din prezenta anexa nu cuprind compensaţia de 10.160 lei lunar brut, care se acordă separat şi se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 177/1993.
   +  Anexa 6UNITĂŢI SPORTIVE I. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate din federaţii sportive A. Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor *)Salariul de bază - lei  Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**) expert sportiv; gradul I   58.97060.89062.74064.840
    2.Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), referent sportiv; gradul II   52.12053.79055.39057.120
    3.Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**): gradul III, instructor sportiv gradul I   46.07047.55049.03050.510
    4.Secretar federaţie, antrenor federal; gradul IV, instructor sportiv gradul II   40.94042.18043.41044.650
    5.Secretar federaţie, antrenor federal; gradul V, instructor sportiv gradul III   36.56037.55038.66039.770
    6.Instructor sportiv debutant   35.570---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    7.Instructor sportiv I, referent I   34.52035.57036.56037.550
    8.Instructor sportiv II, referent II   30.94031.80032.67033.530
    9.Instructor sportiv III, referent III   27.98028.72029.46030.200
    10.Instructor sportiv debutant   27.230---
  Notă *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului. Notă **) Se poate utiliza şi la cluburile sportive, cu aprobarea ministrului.B. Funcţii de conducere
    Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere maximă - lei -
    11.Preşedinte federaţieSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie21.990
    12.Secretar general federaţie16.590
  II. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate din alte unităţisportive A. Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare*)
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor **)Salariul de bază - lei Gradaţia
    1234
    1.Antrenor categoria I, expert sportiv gradul I   52.12053.79055.39057.120
    2.Antrenor categoria II, expert sportiv gradul II   46.07047.55049.03050.510
    3.Antrenor categoria III, referent sportiv gradul III   40.94042.18043.41044.650
    4.Antrenor categoria IV, referent sportiv gradul IV   36.56037.55038.66039.770
    5.Antrenor categoria V, referent sportiv gradul V   32.67033.53034.52035.570
    6.Antrenor debutant, referent debutant   31.800---
  Notă *) Categoria de clasificare de antrenor, în sensul prezentei hotărâri, corespunde gradului profesional. Notă **) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului. B. Funcţii de conducere
    Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere maximă - lei -
      - Cluburi -Salariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie  
    7.Preşedinte club9.070
    8.Vicepreşedinte club6.360
      - Complex sportiv -  
    9.Şef complex sportiv6.360
  Persoanele utilizate în cadrul unităţilor sportive, în calitate de colaboratori, beneficiază de o indemnizaţie lunară de până la 1/4 din salariul de baza minim brut pe ţara, stabilită de conducătorul unităţii sportive în raport cu perioada de colaborare şi importanţa lucrărilor efectuate. Salariile de baza din prezenta anexa nu cuprind compensaţia de 10.160 lei brut lunar, care se acordă separat şi se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 177/1993.
   +  Anexa 7UNITĂŢI VAMALE Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate A. Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei  Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Controlor general specialistS55.39057.12058.97060.890
    2.Controlor generalS49.03050.51052.12053.790
    3.Controlor vamal gradul IS43.41044.65046.07047.550
    4.Controlor vamal gradul IIS38.66039.77040.94042.180
    5.Controlor vamal debutantS37.550---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    6.Controlor vamal IM38.66039.77040.94042.180
    7.Controlor vamal IIM34.52035.57036.56037.550
    8.Controlor vamal IIIM30.94031.80032.67033.530
    9.Controlor vamal IVM27.98028.72029.46030.200
    10.Controlor vamal debutantM27.230---
  B. Funcţii de conducere
    Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere maximă - lei -
    11.Şef vamăSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie19.485
    12.Şef vamă adjunct16.590
    13.Şef tură5.020
  Pentru atragerea de venituri suplimentare la bugetul public naţional, ministrul finanţelor poate aproba salarii de baza mai mari cu până la 10% pentru personalul de specialitate din unităţile vamale, salarizat potrivit prezentei anexe. Salariile de baza din prezenta anexa nu cuprind compensaţia de 10.160 lei lunar, care se acordă separat şi se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 177/1993.
   +  Anexa 8UNITĂŢI NAVALE ŞI CAPITANII DE PORTURI I. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate A. Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei  Gradaţia
    1234
    1.Comandant instructorS53.79055.39057.12058.970
    2.Şef mecanic instructorS53.79055.39057.12058.970
    a) Funcţii de execuţie pe nave maritime
    3.ComandantS55.39057.12058.97060.890
    4.Şef mecanicS53.79055.39057.12058.970
    5.Căpitan secund, şef mecanic secund, şef electricianS47.55049.03050.51052.120
    6.Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician; IIS42.18043.41044.65046.070
    7.Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician; IIIS37.55038.66039.77040.940
    8.Ofiţer aspirantS36.560---
    b) Funcţii de execuţie pe nave portuare, tehnice, fluviale
    9.Căpitan dragorM44.65046.07047.55049.030
    10.CăpitanM43.41044.65046.07047.550
    11.Şef mecanicM40.94042.18043.41044.650
    12.Dragor şefM40.94042.18043.41044.650
    13.Ofiţer punteM37.55038.66039.77040.940
    14.Ofiţer mecanic, ofiţer electricianM36.56037.55038.66039.770
    15.DragorM32.67033.53034.52035.570
    16.Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician, dragor; aspirantM31.800---
    c) Funcţii de execuţie comune pe nave
    17.Şef staţie RTGM37.55038.66039.77040.940
    18.Ofiţer RTG IM37.55038.66039.770-
    19.Ofiţer RTG IIM33.53034.52035.57036.560
    20.Şef echipaj   36.56037.55038.660-
    21.Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanic   33.53034.52035.570-
    22.Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar   30.94031.80032.670-
    23.Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar; debutant   30.200---
    24.Scafandru autonom   39.77040.94042.180-
    25.Scafandru greu   36.56037.55038.660-
    26.Scafandru debutant   35.570---
    d) Funcţii de execuţie de specialitate din activitatea căpităniilor de porturi
    Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    27.Căpitan de port specialistS60.89062.74064.84067.200
    28.Căpitan de port gradul IS52.12053.79055.39057.120
    Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    29.Căpitan de port gradul IIM42.18043.41044.65046.070
    30.Ofiţer de port gradul IM37.55038.66039.77040.940
    31.Ofiţer de port gradul IIM33.53034.52035.57036.560
    32.Ofiţer de port debutantM32.670---
  Capitaniile de porturi vor putea utiliza şi funcţiile prevăzute la lit. a), b), c) din prezenta anexa, în funcţie de dotare şi atribuţiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.B. Funcţii de conducere
    Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere maximă  - lei -
    1.Director (căpitănii coordonatoare)Salariul corespunzător funcţiei de execuţie21.990
    2.Director adjunct (căpitănii coordonatoare)11.190
    3.Căpitan şef port11.190
    4.Şef serviciu10.230
    7.Şef birou7.530
    6.Şef grup scafandri7.530
  NOTĂ:Criteriile şi condiţiile pentru ocuparea funcţiilor prevăzute în prezenta anexa se stabilesc de Ministerul Transporturilor, prin ordin al ministrului, şi se utilizează de către toate unităţile care funcţionează potrivit prezentei hotărâri, indiferent de subordonare. Salariile de baza din prezenta anexa nu cuprind compensaţia de 10.160 lei lunar brut, care se acordă separat şi se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 177/1993.
   +  Anexa 9LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII SEMINŢELOR, PENTRU CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALA, PENTRU CONTROLUL ŞTIINŢIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE ŞI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR PENTRU CARANTINA FITOSANITARA, PRECUM ŞI UNITĂŢI CU ŞI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ, SUBORDONATE DIRECŢIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURA ŞI ALIMENTAŢIE, DIRECŢIILOR SANITAR-VETERINARE JUDEŢENE, CENTRULUI NAŢIONAL DE REPRODUCŢIE ŞI SELECŢIE A ANIMALELOR, AGENŢII DE SUPRAVEGHERE A PROTECŢIEI MEDIULUI, ADMINISTRAŢIA REZERVATIA BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate A. Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei  Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Medic primar veterinar*)S58.97060.89062.74067.200
    2.Inginer**), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); expert*)S58.97060.89062.74064.840
    3.Medic veterinar, inginer**), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul IS50.51052.12053.79055.390
    4.Medic veterinar, inginer**), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul IIS44.65046.07047.55049.030
    5.Medic veterinar, inginer**), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul IIIS39.77040.94042.18043.410
    6.Medic veterinar, inginer**), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); debutantS38.660---
    7.Subinginer ISing.43.41044.65046.07047.550
    8.Subinginer IISing.38.66039.77040.94042.180
    9.Subinginer IIISing.34.52035.57036.56037.550
    10.Subinginer debutantSing.33.530---
  Notă *) În funcţia de inginer expert, meteorolog expert sau medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obţinut acest grad profesional, pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare, potrivit regulamentului cuprinzând criteriile şi condiţiile de participare la concurs, elaborat de acelaşi organ central. Notă **) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie şi altele). Cu acelaşi nivel pot fi salarizate şi funcţiile de biolog (chimist), dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei  Gradaţia
    1234
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    11.Asistent veterinar I, tehnician*) veterinar (hidrolog), I A, observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog) I AM42.18043.41044.65046.070
    12.Asistent veterinar II, tehnician*) veterinar (hidrolog) I, observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog) IM37.55038.66039.77040.940
    13.Asistent veterinar III, tehnician*) veterinar (hidrolog) II, observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog) IIM33.53034.520.35.57036.560
    14.Asistent veterinar IV, tehnician*) veterinar (hidrolog) III, observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog) IIIM30.20030.94031.80032.670
    15.Asistent veterinar, tehnician*) veterinar (hidrolog), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog) debutantM29.460---
    16.Agent veterinar IŞc. prof.30.20030.94031.80032.670
    17.Agent veterinar IIŞc. prof.27.23027.98028.72029.460
    18.Agent veterinar debutantŞc. prof.26.430---
  Notă *) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie şi altele).B. Funcţii de conducere
    Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere maximă - lei -
    19.Guvernator*)Salariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie24.500
    20.Director, inspector şef**), şef oficiu***)18.320
    21.Director adjunct16.000
    22.Inginer şef11.190
    23.Şef serviciu, şef secţie10.230
    24.Şef atelier, şef staţie, şef birou, şef fermă, şef centru, şef circumscripţie, şef laborator7.530
  Notă *) Se utilizează numai la Administraţia Rezervatia Biosferei "Delta Dunării". Notă **) Se utilizează la inspectoratele cu personalitate juridică, precum şi la agenţiile de supraveghere a protecţiei mediului. Notă ***) Se utilizează la oficiile cu personalitate juridică. NOTĂ:1. Nivelul salariilor de la poz. 2-6 se poate utiliza şi pentru funcţia de inspector de specialitate din cadrul inspectoratelor cu personalitate juridică, precum şi la agenţiile de supraveghere a protecţiei mediului.2. Pentru condiţii deosebit de periculoase, stabilite de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei - epizootii deosebit de grave, necropsii în laboratoare şi altele asemenea - cuantumul sporului poate fi de până la 30% din salariul de baza şi se acordă în condiţiile prevăzute la art. 8 lit a) din prezenta hotărâre.3. Nivelul salariilor din prezenta anexa se aplică în mod corespunzător şi personalului încadrat în alte laboratoare, de subordonare centrala sau locală, potrivit specificului activităţii.4. Pentru personalul din dispensare medicale care, potrivit contractului individual de muncă, îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebite de muncă - izolare, dispersare, cai de acces dificile - sporul poate fi de până la 50% din salariul de baza şi se acordă în condiţiile prevăzute la art. 8 lit. d) din prezenta hotărâre. 5. Spor pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de baza, care face parte din salariul de baza:
  - Medicii veterinari autorizaţi să exercite atribuţii de inspector al poliţiei sanitar veterinareSalariu de bază mai mare cu până la 10%
  Mărimea concretă a sporului se stabileşte de organul care îl autorizeaza.Salariile de baza din prezenta nu cuprind compensaţia de 10.160 lei lunar brut, care se acordă separat şi se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 177/1993.
   +  Anexa 9 AOFICII DE CADASTRU ŞI ORGANIZARE A TERITORIULUI Salarii de baza pentru funcţii de specialitate A. Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei  Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Inginer cadastru gradul I AS58.97060.89062.74067.200
    2.Inginer cadastru gradul IS50.51052.12053.79055.390
    3.Inginer cadastru gradul IIS44.65046.07047.55049.030
    4.Inginer cadastru gradul IIIS39.77040.94042.18043.410
    5.Inginer cadastru debutantS38.660---
    6.Subinginer cadastru ISing.43.41044.65046.07047.550
    7.Subinginer cadastru IISing.38.66039.77040.94042.180
    8.Subinginer cadastru IIISing.34.52035.57036.56037.550
    9.Subinginer cadastru debutantSing.33.530---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    10.Tehnician cadastru I AM42.18043.41044.65046.070
    11.Tehnician cadastru IM37.55038.66039.77040.940
    12.Tehnician cadastru IIM33.53034.52035.57036.560
    13.Tehnician cadastru IIIM30.20030.94031.80032.670
    14.Tehnician cadastru debutantM29.460---
    15.Operator cadastru IM; G30.20030.94031.80032.670
    16.Operator cadastru IIM; G27.23027.98028.72029.460
    17.Operator cadastru debutantM; G26.430---
  B. Funcţii de conducere
    Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere maximă - lei -
    1.Şef oficiuSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie18.320
    2.Inginer şef11.190
    3.Şef serviciu10.230
    4.Şef birou7.530
  NOTĂ:Pentru condiţiile dificile se poate acorda personalului de specialitate din oficiile de cadastru şi organizare a teritoriului un spor de până la 20% din salariul de baza, în condiţiile prevăzute la art. 8 lit. a) din prezenta hotărâre.Salariile de baza din prezenta anexa nu cuprind compensaţia de 10.160 lei lunar brut, care se acordă separat şi se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 177/1993.
   +  Anexa 10ALTE INSTITUŢII (UNITĂŢI) DE SUBORDONARE CENTRALA DECÎT CELE PREVĂZUTE ÎN ANEXELE Nr. 1-9 Salarii de baza pentru activitatea de specialitate A. Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Consilier, expert, inspector de specialitate; gradul IS58.97060.89062.74064.840
    2.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IIS52.12053.79055.39057.120
    3.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IIIS46.07047.55049.03050.510
    4.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IVS40.94042.18043.41044.650
    5.Referent, inspector; debutantS39.770---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    6.Referent IM40.94042.18043.41044.650
    7.Referent IIM36.56037.55038.66039.770
    8.Referent IIIM32.67033.53034.52035.570
    9.Referent IVM29.46030.20030.94031.800
    10.Referent debutantM28.720---
  B. Funcţii de conducere
    Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere maximă - lei -
    11.Director general, inspector de stat şefSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie21.990
    12.Director general adjunct, inspector de stat şef adjunct18.320
    13.Director, inspector şef18.320
    14.Director adjunct, inspector şef adjunct16.000
    15.Şef serviciu, şef secţie10.230
    16.Şef birou7.530
  NOTĂ:1. Funcţiile şi nivelul de salarizare din prezenta anexa se utilizează la Direcţia monumentelor, ansamblurilor istorice, Direcţia muzeelor şi colectiilor, Direcţia pentru prestări editoriale "ROMLIBRI", Direcţia pentru presa, publicaţii, tiparituri, Oficiul Central de Plata a Pensiilor, Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale pentru unităţile speciale teritoriale, Clubul Naţional de Reproducţie şi Selecţie a animalelor, Centrul European al UNESCO, Comisia Europeană pentru Învăţământul Superior a UNESCO, Oficiul Roman "TEMPUS", Agenţia Naţionala de Presa "ROMPRES", precum şi la alte instituţii publice, cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor.2. În funcţiile de consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate, pe grade profesionale prevăzute la lit. a) din prezenta anexa, vor fi încadraţi ingineri, economişti, jurişti, chimisti, fizicieni şi alţi specialişti, absolvenţi ai învăţământului superior de nivel universitar, care sunt încadraţi în compartimentele de baza din specialitatea unităţii respective.3. În funcţiile de referent, pe trepte profesionale prevăzute la lit. b) din prezenta anexa, vor fi încadraţi tehnicieni, contabili, statisticieni, şi alţi specialişti cu studii liceale şi postliceale, încadraţi în compartimentele de baza din specialitatea unităţii respective. Salariile de baza din prezenta anexa nu cuprind compensaţia de 10.160 lei lunar brut, care se acordă separat şi se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 177/1993.
   +  Anexa 10 AAEROCLUBUL ROMÂNIEI I. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate 1) Personal navigant şi tehnic navigant profesionist A. Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor*)Salariul de bază - lei  Gradaţia
    1234
    1.Personal navigant şi tehnic navigant profesionist          
      clasa I   58.97060.89062.74064.840
      clasa a II-a   52.12053.79055.39057.120
      clasa a III-a   46.07047.55049.03050.510
      clasa a IV-a   40.94042.18043.41044.650
      clasa a V-a   39.770---
  B. Funcţii de conducere
    Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere maximă  - lei -
    2.Comandant detaşament zborSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie şi clasei profesionale15.235
    3.Comandant aeroclub teritorial8.485
    4.Comandant adjunct aeroclub teritorial5.400
    5.Şef sector zbor aeroclub teritorial2.900
  Notă *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiile se stabilesc prin ordin al ministrului. NOTĂ:1. Personalul navigant şi tehnic navigant profesionist se încadrează pe clase de clasificare astfel:
    Clasa I- personalul navigant şi tehnic navigant profesionist, posesor al unei calificări, cu licenţă la zi:
      a)pilot/paraşutist încercător;
      b)pilot/inginer de recepţie şi control pe toate tipurile de aeronave (la avion minimum 2 tipuri).
    Clasa a II-a- personalul navigant şi tehnic navigant profesionist, posesor al următoarelor calificări, cu licenţă la zi:
      a)pilot/inginer de recepţie şi control pe un tip de aeronavă;
      b)paraşutist recepţie şi control;
      c)pilot instructor pe minimum 2 tipuri de aeronavă;
      d)mecanic navigant recepţie şi control.
    Clasa a III-a- personalul navigant profesionist, posesor al următoarelor calificări, cu licenţă la zi:
      a)pilot instructor pe un tip de aeronavă;
      b)instructor paraşutism aeronavă;
      c)mecanic navigant instructor.
    Clasa a IV-a- personalul navigant profesionist, posesor al următoarelor calificări, cu licenţă la zi:
      a)pilot instructor în primul an de activitate;
      b)pilot comandant de bord;
      c)mecanic navigant,
    Clasa a V-a- personalul navigant profesionist debutant.
  2. Personal navigant şi tehnic navigant profesionist, care executa misiuni de inspecţie şi control în zbor, primeşte un spor de 10% din salariul de baza.3. Personalul navigant şi tehnic navigant profesionist se reincadreaza anual în clase profesionale superioare sau inferioare, în funcţie de clasele profesionale de calificare obţinute prin examenul anual de calificare şi licenta de zbor.La trecerea dintr-o clasa superioară într-o clasa inferioară ca urmare a pierderii licenţei de zbor pentru o anumită calificare din cauza lipsei de activitate, personalul navigant profesionist, astfel reincadrat, va fi salarizat la nivelul gradatiei avute la clasa profesională din care se face trecerea.2) Personal tehnic aeronautic A. Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei  Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe clase profesionale
    1.Inginer de aviaţieS        
      clasa I   58.97060.89062.74064.840
      clasa a II-a   52.12053.79055.39057.120
      clasa a III-a   46.07047.75049.03050.510
      clasa a IV-a   40.94042.18043.41044.650
      debutant   39.770---
    b) Funcţii de execuţie pe clase profesionale
    2.Tehnician de aviaţieM        
      clasa I   42.18043.41044.65046.070
      clasa a II-a   37.55038.66039.77040.940
      clasa a III-a   33.53034.52035.57036.560
      clasa a IV-a   30.94031.80032.670-
      debutant   30.200---
    3.Mecanic de aviaţieŞc. tehnică av. sau echiv.        
      clasa I   44.65046.07047.550-
      clasa a II-a   40.94042.18043.410-
      clasa a III-a   37.55038.66039.770-
      clasa a IV-a   31.80032.67033.530-
      debutant   30.940---
    4.Mecanic pentru întreţinerea aparatelor de lansare la zbor (turn de paraşutism, automosor, plior paraşute, deltaplanism etc.)M Şc. prof.        
      clasa I   40.94042.18043.410-
      clasa a II-a   37.55038.66039.770-
      clasa a III-a   34.52035.57036.560-
      clasa a IV-a   31.80032.67033.530-
      debutant   30.940---
    5.Maistru de aviaţieŞc. maiştri aviaţie        
      clasa I   46.07047.55049.03050.510
      clasa a II-a   33.15042.18043.41044.650
      clasa a III-a   36.56037.55038.660-
  B. Funcţii de conducere
    Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere maximă  - lei -
    6.Şef serviciu, şef sector, şef secţieSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie10.230
    7.Şef birou, şef atelier, şef laborator, grupa LR7.530
    8.Şef sector tehnic2.900
  NOTĂ:1. Încadrarea ca personal tehnic aeronautic se menţine numai dacă, conform normelor interne şi internaţionale pentru aviaţia civilă, licenta de funcţionare pentru tipurile de aeronave din dotare este în vigoare.2. Personalul tehnic aeronautic, deţinător al unei licenţe de funcţionare în vigoare, care executa misiuni de inspecţie şi control special de exploatare, primeşte un spor de 10% la salariul de baza.Criteriile şi categoriile de personal beneficiare de acest spor vor fi stabilite de Consiliul de administraţie al Aeroclubului României.3) Personal operativ aeronautic Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei  Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Meteorolog aeronautic specialistS        
      gradul I   58.97060.89062.74064.840
      II   52.12053.79055.39057.120
      III   46.07047.55049.03050.510
      IV   40.94042.18043.41044.650
      debutant   39.770---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    2.Meteorolog aeronauticM + curs de calificare        
      I   36.56037.55038.66039.770
      II   32.67033.53034.52035.570
      III   29.46030.20030.94031.800
      debutant   28.720---
    3.Controlor trafic dirijareM + curs de calificare        
      I   46.07047.55049.030-
      II   42.18043.41044.650-
      III   37.55038.66039.770-
    4.Controlor trafic operaţiuni auxiliareM + curs de calificare        
      I   40.94042.18043.41044.650
      II   36.56037.55038.66039.770
      III   32.67033.53034.52035.570
      IV   29.46030.20030.94031.800
      debutant   28.720---
  NOTĂ:1. În funcţia de controlor trafic dirijare I va fi încadrat personalul care executa dirijare în limba engleza, cu licenta la zi.În funcţia de controlor trafic dirijare II şi III va fi încadrat personalul care executa dirijare în limba română, cu licenta la zi.2. Personalul meteoaeronautic şi de control trafic aerian poate fi menţinut în funcţie numai dacă are licenta de funcţionare la zi.3. Până la obţinerea calificării iniţiale şi a licenţei de funcţionare, personalul operativ aeronautic (meteorologi şi controlori trafic operaţiuni auxiliare) va fi salarizat ca debutant.4) Personal de conducere
    Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere maximă  - lei -
    1.DirectorSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie20.825
    2.Director zbor17.550
    3.Director tehnic17.550
    4.Şef serviciu informare zbor, meteo, navigaţie10.230
  Salariile de baza din prezenta anexa nu cuprind compensaţia de 10.160 lei lunar brut, care se acordă separat şi se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 177/1993.II. Indemnizaţia de zbor pentru personalul navigant şi tehnic navigant profesionist, precum şi indemnizaţia de exploatare pentru personalul tehnic aeronautic din Aeroclubul României
    Limita maximă a indemnizaţieiActivitatea pentru care se acordă
    Până la:500 lei/ora de zbor- Misiuni prevăzute în Codul aerian
      200 lei/start- Misiuni prevăzute în Codul aerian
      2.800 lei/salt- Salturi cu paraşuta
      30 lei/aterizare- Lansarea la zbor a aeronavelor şi aterizări
  NOTĂ:1. Indemnizaţia de zbor la baza pentru zboruri de acrobatie şi înaltă acrobatie aeriană va fi echivalata astfel:1 ora zbor acrobatie = 2 ore zbor normal1 ora zbor înaltă acrobatie = 4 ore zbor normalZborul în formatie este echivalent cu zborul de înaltă acrobatie.2. Indemnizaţia de zbor la baza, acordată personalului navigant şi tehnic navigant profesionist, face parte din salariul de baza şi constituie baza de calcul pentru toate drepturile care se acordă în raport cu acesta.3. Criteriile pentru acordarea indemnizaţiei de zbor şi de exploatare pefuncţii şi misiuni, în limitele prevăzute, precum şi majorarea cu până la 60% a indemnizaţiei pentru zborurile ce se executa în condiţii deosebite se stabilesc de către Aeroclubul României.
   +  Anexa 11I. ALTE UNITĂŢI BUGETARE DECÎT CELE PREVĂZUTE ÎN ANEXELE NR. 1-10, PRECUM ŞI ACTIVITATEA DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTIŢII ÎNTREŢINERE-REPARAŢII DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÎNT, SĂNĂTATE, CERCETARE, CULTURA, SPORT ŞI CELELALTE UNITĂŢI CUPRINSE ÎN ANEXELE NR. 1-10 A. Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei  Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Inginer, economist; specialist I AS55.39057.12058.97060.890
    2.Inginer, economist, referent; gradul IS47.55049.03050.51052.120
    3.Inginer, economist, referent; gradul IIS42.18043.41044.65046.070
    4.Inginer, economist, referent; gradul IIIS37.55038.66039.77040.940
    5.Inginer, economist, referent; debutantS36.560---
    6.Subinginer I, conductor arhitect I, arhivist ISing. I.P.344.65046.07047.55049.030
    7.Subinginer II, conductor arhitect II, arhivist IISing. I.P.3.38.66039.77040.94042.180
    8.Subinginer III, conductor arhitect III, arhivist IIISing. I.P.3.34.52035.57036.56037.550
    9.Subinginer, conductor arhitect, arhivist; debutantSing. I.P.3.33.530---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    10.Tehnician, merceolog, contabil, I A referentM43.41044.65046.07047.550
    11.Idem IM37.55038.66039.77040.940
    12.Idem IIM33.53034.52035.57036.560
    13.Idem IIIM30.20030.94031.80032.670
    14.Idem IVM27.98028.72029.460-
    15.Idem debutantM27.230---
  B. Funcţii de conducere
    Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere maximă  - lei -
    16.DirectorSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie18.320
    17.Director adjunct16.000
    18.Contabil şef16.000
    19.Inginer şef16.000
    20.Şef serviciu, şef secţie10.230
    21.Şef birou, şef atelier7.530
  NOTĂ:Personalul încadrat pe funcţia de şef de stat major apărare civilă se salarizeaza cu salariile de baza prevăzute la cap. I A, majorate cu 15% .Nivelul de pregătire profesională pentru încadrarea pe aceasta funcţie se stabileşte în raport cu complexitatea sarcinilor şi mărimea unităţii, în baza criteriilor elaborate de Ministerul Apărării Naţionale.II. SERVICII DE CONTENCIOS Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate A. Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei Gradaţia
    1234
      Funcţii de execuţie pe grade profesionale          
    1.Consilier juridicS        
      gradul I A   53.79055.39057.12060.890
      I   47.55049.03050.51052.120
      II   42.18043.41044.65046.070
      III   37.55038.66039.77040.940
      debutant   36.560---
  B. Funcţii de conducere
    Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere maximă  - lei -
    2.Şef serviciu contenciosSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie10.230
    3.Şef birou contencios7.530
  III. SALARII DE BAZA PENTRU PERSONALUL DIN ACTIVITATEA DE SECRETARIAT -ADMINISTRATIV, GOSPODĂRIRE, ÎNTREŢINERE - REPARAŢII ŞI DE DESERVIRE DIN UNITĂŢILE PENTRU CARE SALARIILE DE BAZA ALE FUNCŢIILOR DE SPECIALITATE SÎNT PREVĂZUTE ÎN ANEXELE Nr. 1-10 A. Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei Gradaţia
    1234
    1.Administrator          
      IM42.18043.41044.65046.070
      IIM37.55038.66039.77040.940
      IIIM33.53034.52035.57036.560
    2.Secretar, stenodactilograf, secretar-dactilograf          
      IM30.94031.80032.67033.530
      IIM27.98028.72029.46030.200
      debutantM27.230---
    3.Funcţionar IM33.53034.52035.57036.560
      IIM30.20030.94031.80032.670
      IIIM27.23027.98028.72029.460
      debutantM26.430---
    4.Casier, şef depozit, magaziner, arhivar; IM33.53034.52035.57036.560
    5.Casier, şef depozit, magaziner, arhivar; IIM; G30.20030.94031.80032.670
    6.Casier, magaziner, arhivar; IIIM; G27.23027.98028.72029.460
    7.Casier, magaziner, arhivar; debutantM; G28.430---
    8.Şef formaţie pază pompieri   29.46030.20030.940-
    9.Portar, paznic, pompier, îngrijitor, bufetier, manipulant bunuri; I   27.23027.98028.720-
    10.Portar, paznic, pompier, îngrijitor, bufetier, manipulant bunuri; II   25.20025.81026.430-
    11.Curier I   25.81026.43027.230-
    12.Curier II   24.15024.58025.200-
    13.Maistru I   40.94042.18043.41044.650
    14.Maistru II   36.56037.55038.66039.770
    15.Maistru III   32.67033.53034.52035.570
    16.Muncitor I   39.77040.94042.180-
      II   36.56037.55038.660-
      III   33.53034.52035.570-
      IV   30.94031.80032.670-
      V   28.72029.46030.200-
      VI   26.43027.23027.980-
    17.Muncitor necalificat          
      I   25.20025.81026.430-
      II   23.72024.15024.580-
  B. Funcţii de conducere
    Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere maximă - lei -
    18.Şef echipă muncitoriSalariul de bază corespunzător funcţiei de muncitor tr. I - II5.020
  NOTĂ:1. Muncitorii vor fi încadraţi pe trepte profesionale în raport cu complexitatea lucrărilor şi răspunderea în munca, iar în cazul soferilor, ţinând seama şi de autovehiculul pe care îl deservesc, potrivit indicatorului tarifar de calificare elaborat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.2. Muncitorii din activitatea de salubrizare şi canalizare care lucrează în condiţii de muncă nedorite, precum şi cei care lucrează la deszăpeziri beneficiază de un spor de până la 30% din salariul de baza, în condiţiile prevăzute la art. 8 lit. a) din prezenta hotărâre.Salariile de baza din prezenta anexa nu cuprind compensaţia de 10.160 lei lunar brut, care se acordă separat şi se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 177/1993.
   +  Anexa 12CONDIŢIIprivind angajarea şi avansarea personalului în funcţii1. Angajarea personalului într-o unitate bugetară se face prin concurs, pe un post vacant. La concurs pot participa persoane din unitate sau din afară unităţii.2. În vederea participării la concurs, persoanele care urmează să se angajeze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:- să fie cetăţean român. În anumite domenii de activitate, conducerile ministerelor, ale celorlalte instituţii centrale sau locale ale administraţiei publice ori ale instituţiilor asimilate pot aproba, de la caz la caz, în funcţie de necesitate, angajarea unor specialişti, cetăţeni străini;- sa nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce le-ar face incompatibile cu funcţia pentru care candidează;- să prezinte o recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la unitatea de învăţământ, pentru absolvenţii care se angajează prima data. Recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei;- să prezinte curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată.3. În cadrul fiecărei unităţi bugetare, conducerea unităţii constituie o comisie de examinare care verifica îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs, precum şi competenţa profesională a candidaţilor.Din comisie fac parte, în mod obligatoriu, şeful compartimentului în care urmează să se facă angajarea, conducătorul ierarhic al acestuia şi, dacă este cazul, 2-3 specialişti din învăţământul superior de specialitate, din unităţi de cercetare de profil din ministerul ori din celelalte instituţii centrale sau locale ale administraţiei publice coordonatoare. Reprezentanţii numiţi în comisie din afară unităţilor bugetare vor fi desemnaţi de conducătorul instituţiei unde sunt încadraţi. Comisia va fi condusă de un preşedinte desemnat de membrii comisiei şi un secretar ce va fi numit de conducătorul unităţii. Secretarul răspunde de buna organizare şi desfăşurare a concursului, de respectarea de către fiecare candidat a condiţiilor de studii şi a altor condiţii prevăzute de lege.4. Posturile vacante existente în statul de funcţii al unităţilor bugetare vor fi scoase la concurs, în funcţie de necesităţile fiecărei unităţi bugetare, publicarea facindu-se, după caz, într-un ziar central, local sau prin afişarea acestora la sediul unităţilor respective, cu cel puţin 15 zile înainte de data sustinerii concursului.5. O dată cu publicarea posturilor vacante se vor publică şi data şi locul sustinerii concursului, precum şi modalităţile de informare privind condiţiile de participare prevăzute la pct. 2. Tematica pentru concurs se va pune la dispoziţia solicitanţilor de către unitate.6. Tematica pentru concurs se va întocmi de organele de specialitate din fiecare minister, instituţie centrala sau locală a administraţiei publice sau va fi avizată de o comisie specială de angajare, pregătire şi avansare a personalului ce se organizează la nivelul fiecărui minister, instituţie centrala sau locală a administraţiei publice, în condiţiile stabilite de ministrul ori conducătorul instituţiei centrale sau locale a administraţiei publice.7. Concursul consta dintr-o proba scrisă, o proba orala sau interviu.Probele scrise şi orale vor fi notate cu note de la 1 la 10 de fiecare membru al comisiei de examinare. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare proba cel puţin nota 7. Rezultatul concursului se va consemna într-un proces-verbal semnat de toţi membrii comisiei de examinare. Pe baza notelor obţinute, comisia de examinare va stabili ordinea reusitei la concurs.La medii egale obţinute la probele scrise şi orale, comisia va stabili candidatul reuşit în raport cu datele personale cuprinse în recomandări sau cele referitoare la nivelul studiilor de baza sau suplimentare (doctorat, aspirantura, cursuri postuniversitare şi altele).Pentru funcţiile de paza, de deservire şi de întreţinere a curăţeniei, stabilite de conducătorul unităţii, concursul va consta într-o proba practica.8. Dosarele cuprinzând notele obţinute de candidaţi la concurs împreună cu toate actele acestora vor fi depuse la preşedintele comisiei de angajare, pregătire şi avansare din ministerul, instituţia centrala sau locală a administraţiei publice în structura cărora se afla unitatea. Verificarea dosarelor se va face în termen de 5 zile de la primirea acestora.Rezultatul verificării se comunică unităţii, care va afişa lista candidaţilor admişi la concurs. În termen de 3 zile de la afişare se pot face eventualele contestaţii. Contestaţiile se analizează şi se soluţionează de conducerea ministerului sau a instituţiei centrale sau locale a administraţiei publice şi se comunică petitionarului în termen de 5 zile.După confirmarea, de către ministere, celelalte instituţii centrale sau locale ale administraţiei publice, a rezultatelor obţinute la concurs, se fac comunicările către candidaţii reusiti şi către persoanele care urmează să fie angajate.9. Candidaţii cărora li s-a aprobat angajarea sunt obligaţi să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data luării la cunoştinţa. În cazul neprezentarii la post, la termenul stabilit, postul este declarat vacant, urmînd să se comunice următoarei persoane, declarata reusita la concurs, posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv.10. Condiţiile prevăzute la pct. 8 şi 9 se aplică şi specialiştilor angajaţi pentru anumite obiective, programe sau lucrări de importanţa deosebită pentru o perioadă determinata, în situaţia în care unitatea nu are asemenea specialişti sau nu pot fi executate cu angajaţii unităţii.11. Persoanele angajate pe funcţii de conducere vor fi supuse unei perioade de proba, potrivit legii.Dacă, la sfârşitul perioadei de proba, persoana angajata s-a dovedit corespunzătoare, angajarea va fi definitivata de la data începerii perioadei de proba. Definitivarea se acordă pe baza notarilor şefului ierarhic, ale conducătorului unităţii sau organului ierarhic superior, potrivit legii. După expirarea acestei perioade, dacă persoana nu corespunde sarcinilor ce-i revin, va fi trecută pe un post de execuţie vacant potrivit pregătirii şi competentei sau, după caz, i se desface contractul de muncă.12. (1) Promovarea în funcţiile de director general, director, respectiv de adjunct şi asimilatele acestora, se face prin concurs din rindul specialiştilor care se încadrează în gradul profesional I, II sau III.La concursul pentru funcţia de conducere se au în vedere următoarele elemente de apreciere:- rezultatele obţinute la concursul susţinut pentru ocuparea funcţiei deexecuţie în care este încadrat, precum şi în activitatea desfăşurată până ladata concursului;- calităţile de organizator şi conducător al unor lucrări sau activităţi;- calităţile de asigurare a unui climat favorabil de muncă în colectivul pe care urmează sa-l conducă;- capacitatea de a lua decizii.Testele pentru formularea unei aprecieri corecte a unei persoane pentru ocuparea unei funcţii de conducere sunt de competenţa celui care organizează concursul.Personalul de conducere va fi supus unei perioade de proba de 3 luni. Dacă, la sfârşitul perioadei de proba, persoana respectiva s-a dovedit corespunzătoare va fi definitivata de la data începerii perioadei de proba. În cazul în care, în perioada de proba, persoana nu a dovedit ca poate face faţa sarcinilor ce-i revin în funcţia de conducere respectiva, aceasta va fi trecută în funcţia de execuţie avută anterior sau în alta echivalenta. (2) Prevederile de mai sus se aplică şi în cazul conducătorilor unităţilor de învăţământ, cercetare, sanitare, de cultura şi ai altor unităţi care ar urma să fie aleşi conform statutelor sau altor reglementări specifice domeniilor respective. (3) Criteriile pentru angajarea şi avansarea în grade şi trepte profesionale, precum şi pentru promovarea în funcţii superioare a personalului de specialitate din unităţile de învăţământ, cercetare, sanitare, de cultura şi organelor administraţiei publice se stabilesc prin statute sau alte reglementări specifice acestor instituţii.13. Pentru personalul care trece de la o instituţie la alta din funcţii cu salarii fixe sau între limite pe funcţii la care salariilor sunt stabilite pe gradatii, încadrarea se face pe postul vacant respectiv până la gradatia care să-i asigure un salariu de baza apropiat de cel avut.14. În urma unor reorganizari ale instituţiilor publice, dispuse prin acte normative, personalul căruia i se menţin atribuţiile va putea fi reincadrat pe funcţii, grade sau trepte profesionale şi gradatii, care să-i asigure nivelul de salarizare avut anterior reorganizării.-------------