NORME METODOLOGICE din 7 februarie 2002de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 8 martie 2002  Notă
  Aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123 din 7 februarie 2002, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 167 din 8 martie 2002.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezentele norme metodologice stabilesc principiile, procedurile și regulile de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.(2) Dispozițiile prezentelor norme metodologice se aplica tuturor autorităților și instituțiilor publice, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 544/2001.  +  Articolul 2Aplicarea Legii nr. 544/2001 se face cu respectarea următoarelor principii:a) principiul transparenței - autoritățile și instituțiile publice au obligația să își desfășoare activitatea într-o maniera deschisă față de public, în care accesul liber și neîngrădit la informațiile de interes public să constituie regula, iar limitarea accesului la informație să constituie excepția, în condițiile legii;b) principiul aplicării unitare - autoritățile și instituțiile publice asigura respectarea legii în mod unitar, în conformitate cu prevederile acesteia și ale prezentelor norme metodologice.c) principiul autonomiei - fiecare autoritate sau instituție publică va elabora propriul regulament de organizare și funcționare a compartimentelor de informare și relații publice, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentelor norme metodologice.  +  Capitolul II Organizarea și asigurarea accesului liber la informațiile de interes public  +  Articolul 3(1) Pentru organizarea și asigurarea accesului liber și neîngrădit al oricărei persoane la informațiile de interes public autoritățile și instituțiile publice au obligația de a organiza compartimente specializate de informare și relații publice sau de a desemna persoane cu atribuții în acest domeniu.(2) Compartimentele specializate de informare și relații publice pot fi organizate, în cadrul autorităților sau instituțiilor publice centrale ori locale, ca birouri, servicii, direcții sau direcții generale, în subordinea conducătorului autorității sau instituției publice respective, care, în funcție de situație, poate dispune coordonarea acestora de către o alta persoana din conducerea autorității sau instituției publice respective.(3) Atribuțiile, organizarea și funcționarea compartimentelor de informare și relații publice se stabilesc, în baza legii și a dispozițiilor prezentelor norme metodologice, prin regulamentul de organizare și funcționare a autorității sau a instituției publice respective.  +  Articolul 4(1) Pentru buna desfășurare a activității de informare și relații publice în cadrul autorităților și instituțiilor publice, aceasta poate fi organizată cu următoarele componente:a) informarea presei;b) informarea publică directa a persoanelor;c) informarea interna a personalului;d) informarea interinstituțională.(2) Informarea directa a persoanelor și informarea presei sunt, potrivit legii, componente obligatorii și nu exclud celelalte componente ale activității de informare și relații publice.  +  Articolul 5În cadrul compartimentelor de informare și relații publice ale instituțiilor și autorităților publice activitatea de informare publică directa a persoanelor și cea de informare a presei se pot organiza distinct.  +  Articolul 6(1) La nivelul Administrației Prezidențiale, aparatului de lucru al Camerei Deputaților și al Senatului, aparatului de lucru al Guvernului, al ministerelor, al celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, sediilor centrale ale regiilor autonome și al altor instituții publice centrale, precum și la nivelul autorităților administrative autonome, prefecturilor, consiliilor județene și consiliilor locale ale municipiilor, orașelor și sectoarelor municipiului București, structurile organizatorice existente de comunicare vor fi reorganizate în compartimente de informare și relații publice și vor include în mod obligatoriu cel puțin un birou (o structura) de informare publică și un birou (o structura) de relații cu presa.(2) La nivelul structurilor descentralizate ale autorităților și instituțiilor publice centrale se vor organiza birouri de informare și relații publice, iar atribuțiile pe linia relației cu presa și a informării directe a persoanelor vor fi îndeplinite distinct de persoane special desemnate în acest scop.(3) La nivelul comunelor atribuțiile pe linia relației cu presa și a informării directe a persoanelor pot fi îndeplinite de o persoana special desemnată în acest scop de consiliul local.  +  Articolul 7Fiecare autoritate sau instituție publică va stabili, în funcție de specificul propriu al activităților, numărul de persoane necesar pentru îndeplinirea în bune condiții a atribuțiilor care revin autorității/instituției pe linia informării și relațiilor publice.  +  Articolul 8(1) Pentru accesul publicului la informațiile de interes public difuzate din oficiu, la sediul fiecărei instituții sau autorități publice se vor organiza în cadrul compartimentelor de informare și relații publice puncte de informare-documentare.(2) Prezentarea în format electronic a informațiilor comunicate din oficiu de către instituțiile și autoritățile publice prevăzute la art. 6 alin. (2) și (3) se va realiza eșalonat, avându-se în vedere dotarea cu tehnica de calcul.  +  Capitolul III Procedurile privind accesul liber la informațiile de interes public  +  Articolul 9Autoritățile și instituțiile publice asigura accesul la informațiile de interes public, din oficiu sau la cerere, în condițiile legii.  +  Articolul 10(1) Informațiile de interes public care se comunica din oficiu, conform legii, vor fi prezentate într-o forma accesibilă și concisă care să faciliteze contactul persoanei interesate cu autoritatea sau instituția publică.(2) Autoritățile și instituțiile publice au obligația de a publica și de a actualiza anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001.(3) Autoritățile publice sunt obligate să dea din oficiu publicității un raport periodic de activitate, cel puțin anual, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Raportul de activitate va fi elaborat în conformitate cu prevederile anexei nr. 6 la prezentele norme metodologice.  +  Articolul 11(1) Accesul la informațiile de interes public comunicate din oficiu se realizează prin:a) afișare la sediul autorității sau instituției publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masa, în publicații proprii, precum și în pagina de Internet proprie;b) consultare la sediul autorității sau instituției publice, în punctele de informare-documentare, în spații special destinate acestui scop.(2) Afișarea la sediul autorității sau instituției publice este, în cazul tuturor autorităților și instituțiilor publice, modalitatea minima obligatorie de difuzare a informațiilor de interes public comunicate din oficiu.  +  Articolul 12În unitățile administrativ-teritoriale în care o minoritate națională deține o pondere de cel puțin 20% din numărul populației informațiile ce se comunica din oficiu se vor difuza și în limba minorității respective.  +  Articolul 13Solicitarea informațiilor de interes public, altele decât cele prevăzute să fie comunicate din oficiu, va fi adresată instituției sau autorității publice, în condițiile art. 6 din Legea nr. 544/2001.  +  Articolul 14(1) Pentru a facilita redactarea solicitării și a reclamației administrative autoritățile și instituțiile publice vor pune gratuit la dispoziție persoanei interesate formulare-tip.(2) Modelele formularelor-tip ale cererii de informații de interes public și ale reclamației administrative sunt prezentate în anexele nr. 1, 2a) și 2b).(3) Modelul scrisorii de răspuns la cerere și cel al scrisorii de răspuns la reclamația administrativă, împreună cu modelul registrului pentru înregistrarea documentelor prevăzute la alin. (2), sunt prezentate în anexele nr. 3, 4 și 5.  +  Articolul 15(1) Informațiile de interes public pot fi solicitate și comunicate și în format electronic.(2) Solicitarea de informații de interes public sau reclamația administrativă se poate transmite prin e-mail, conform modelelor formularelor-tip prezentate în anexele nr. 1, 2a) și 2b).(3) Informațiile de interes public solicitate în scris, în format electronic, pot fi comunicate prin e-mail sau înregistrate pe dischetă.  +  Articolul 16Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanților de informații de interes public sunt cele prevăzute de Legea nr. 544/2001, și anume:a) 10 zile lucrătoare pentru comunicarea informației de interes public solicitate, dacă aceasta a fost indentificată în acest termen;b) 10 zile lucrătoare pentru anunțarea solicitantului că termenul inițial prevăzut la lit. a) nu a fost suficient pentru identificarea informației solicitate;c) 30 de zile lucrătoare pentru comunicarea informației de interes public identificate peste termenul prevăzut la lit. a);d) 5 zile lucrătoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informației solicitate și a motivării refuzului.  +  Articolul 17Programul zilnic al compartimentelor de informare și relații publice va fi cel al autorităților sau instituțiilor publice respective, stabilit prin regulamentul propriu de organizare și funcționare, incluzând într-o zi pe saptămână și ore după programul de funcționare.  +  Articolul 18(1) Accesul la informațiile de interes public este gratuit.(2) Costul serviciilor de copiere va fi suportat de solicitant, în condițiile legii.(3) Plata serviciilor de copiere se va face la casieria fiecărei autorități sau instituții publice.  +  Capitolul IV Funcționarea structurilor responsabile de informarea publică directa  +  Articolul 19Structurile sau persoanele responsabile de informarea publică directa asigura rezolvarea solicitărilor privind informațiile de interes public și organizarea și funcționarea punctului de informare-documentare.  +  Articolul 20(1) Structurile sau persoanele responsabile de informarea publică directa primesc solicitările privind informațiile de interes public.(2) Solicitarea de informații de interes public este acțiunea verbală sau scrisă (pe suport de hârtie sau electronic) prin care o persoana (fizica sau juridică, română ori străină) poate cere informații considerate ca fiind de interes public.(3) În cazul formulării verbale a solicitării informația este furnizată pe loc, dacă este posibil, sau cu îndrumarea solicitantului să adreseze o cerere în scris.(4) Cererile formulate în scris, pe suport de hârtie sau pe suport electronic (e-mail), inclusiv cele prevăzute la alin. (3), se înregistrează la structurile sau la persoanele responsabile de informarea publică directa, care eliberează solicitantului o confirmare scrisă conținând data și numărul de înregistrare a cererii.  +  Articolul 21(1) După primirea și înregistrarea cererii structurile sau persoanele responsabile de informarea publică directa realizează o evaluare primara a solicitării, în urma căreia se stabilește dacă informația solicitată este o informație comunicată din oficiu, furnizabilă la cerere sau exceptată de la liberul acces.(2) În cazul în care informația solicitată este deja comunicată din oficiu în una dintre formele precizate la art. 5 din Legea nr. 544/2001, se asigura de îndată, dar nu mai târziu de 5 zile, informarea solicitantului despre acest lucru, precum și sursa unde informația solicitată poate fi găsită.  +  Articolul 22(1) În cazul în care informația solicitată nu este dintre cele care se comunica din oficiu, solicitarea se transmite structurilor competente din cadrul autorităților și instituțiilor publice, pentru a verifica respectarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001.(2) În cazul în care informația solicitată este identificată ca fiind exceptată de la accesul liber la informație, se asigura, în termen de 5 zile de la înregistrare, informarea solicitantului despre acest lucru.(3) Structurile prevăzute la alin. (1) au obligația să identifice și să actualizeze informațiile de interes public care sunt exceptate de la accesul liber, potrivit legii.  +  Articolul 23(1) Structurile sau persoanele responsabile de informarea publică directa primesc de la structurile prevăzute la art. 22 alin. (1) răspunsul la solicitarea primită și redactează răspunsul către solicitant împreună cu informația de interes public sau cu motivația întârzierii ori a respingerii solicitării, în condițiile legii.(2) Răspunsul se înregistrează și se transmite persoanei interesate, pe suportul solicitat, în termenul legal.  +  Articolul 24În cazul în care solicitarea nu se încadrează în competentele instituției sau autorității publice, în termen de 5 zile de la primire structurile sau persoanele responsabile de informarea publică directa transmit solicitarea către instituțiile sau autoritățile competente și informează solicitantul despre aceasta.  +  Articolul 25Structurile sau persoanele responsabile de informarea publică directa țin evidenta răspunsurilor și a chitanțelor remise de solicitanți privind plata costurilor de copiere a materialelor solicitate.  +  Articolul 26Structurile sau persoanele responsabile de informarea publică directa realizează organizarea și funcționarea punctului de informare-documentare, după cum urmează:a) asigura publicarea buletinului informativ al autorității sau instituției publice, care va cuprinde informațiile de interes public comunicate din oficiu, prevăzute la art. 5 din Legea nr. 544/2001;b) asigura publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, a raportului de activitate al autorității sau instituției publice;c) asigura disponibilitatea în format scris (la afișier, sub forma de broșuri sau electronic - dischete, CD, pagina de Internet) a informațiilor comunicate din oficiu, prevăzute la art. 5 din Legea nr. 544/2001;d) organizează în cadrul punctului de informare-documentare al instituției accesul publicului la informațiile furnizate din oficiu.  +  Articolul 27(1) Fiecare instituție sau autoritate publică va întocmi anual, prin structurile de informare și relații publice, un raport privind accesul la informațiile de interes public, care va cuprinde:a) numărul total de solicitări de informații de interes public;b) numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes;c) numărul de solicitări rezolvate favorabil;d) numărul de solicitări respinse, defalcat în funcție de motivația respingerii (informații exceptate de la acces, inexistente etc.);e) numărul de solicitări adresate în scris: 1. pe suport de hârtie; 2. pe suport electronic;f) numărul de solicitări adresate de persoane fizice;g) numărul de solicitări adresate de persoane juridice;h) numărul de reclamații administrative: 1. rezolvate favorabil; 2. respinse;i) numărul de plângeri în instanță: 1 rezolvate favorabil; 2. respinse; 3. în curs de soluționare;j) costurile totale ale compartimentului de informare și relații publice;k) sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informațiilor de interes public solicitate;l) numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare.(2) Acest raport va fi adresat conducătorului autorității sau instituției publice respective și va fi făcut public.(3) Autoritățile și instituțiile publice centrale vor asigura colectarea rapoartelor din teritoriu, urmând ca situațiile centralizate să fie trimise Ministerului Informațiilor Publice.  +  Capitolul V Funcționarea structurilor responsabile de relația cu presa  +  Articolul 28Dispozițiile speciale privind accesul mijloacelor de informare în masa la informațiile de interes public, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 544/2001, se referă în mod explicit la obligațiile autorităților și instituțiilor publice și nu reglementează în nici un fel activitatea mass-media.  +  Articolul 29Structurile sau persoanele responsabile de relația cu presa a instituției sau autorității publice respective au următoarele atribuții:a) să furnizeze ziariștilor, prompt și complet, orice informație de interes public care privește activitatea instituției sau autorității publice pe care o reprezintă;b) să acorde fără discriminare, în termen de cel mult doua zile de la înregistrare, acreditarea ziariștilor și a reprezentanților mijloacelor de informare în masa;c) să informeze în timp util și să asigure accesul ziariștilor la activitățile și acțiunile de interes public organizate de instituția sau autoritatea publică;d) să asigure, periodic sau de fiecare data când activitatea instituției ori a autorității publice prezintă un interes public imediat, difuzarea de comunicate, informări de presa, organizarea de conferințe de presa, interviuri sau briefinguri;e) să difuzeze ziariștilor dosare de presa legate de evenimente sau de activități ale instituției ori autorității publice;f) să nu refuze sau să nu retragă acreditarea unui ziarist decât numai pentru fapte care împiedica desfășurarea normală a activității instituției sau autorității publice respective și care nu privesc opiniile exprimate în presa de respectivul ziarist;g) în cazul retragerii acreditării unui ziarist, să asigure organismului de presa obținerea acreditării pentru un alt ziarist.  +  Articolul 30(1) Acreditarea se acorda, la cerere, ziariștilor și instituțiilor de presa solicitante. Legitimațiile de acreditare nu sunt transmisibile și se referă la prezenta fizica a ziaristului în sediul sau la activitățile autorității ori instituției publice, la care accesul presei este permis.(2) Acreditarea ziariștilor nu atrage controlul autorităților sau instituțiilor publice ce au acordat acreditarea asupra materialelor publicate de ziaristul acreditat.(3) Participarea ziariștilor la activitățile autorităților sau instituțiilor publice nu va putea fi limitată ori restricționată prin reglementări interne ce exced textului Legii nr. 544/2001.  +  Capitolul VI Sancțiuni  +  Articolul 31Răspunderea disciplinară a funcționarului desemnat pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 se stabilește conform Statutului funcționarilor publici, statutelor speciale sau, după caz, Codului muncii.  +  Articolul 32În cazul în care o persoana consideră că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația.  +  Articolul 33Persoana care se considera vătămată în drepturile sale poate depune reclamația administrativă prevăzută la art. 32 în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștința a refuzului explicit sau tacit al angajaților din cadrul autorității sau instituției publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 și ale prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 34În cazul în care reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se considera lezat în termen de 15 zile de la depunerea reclamației administrative. Acest răspuns va conține informațiile de interes public solicitate inițial și, de asemenea, va menționa sancțiunile disciplinare aplicate în cazul funcționarului vinovat, în condițiile legii.  +  Articolul 35(1) Pentru analiza reclamațiilor administrative ale persoanelor, vizând nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 și ale prezentelor norme metodologice, la nivelul fiecărei autorități sau instituții publice se constituie o comisie de analiza privind încălcarea dreptului de acces la informațiile de interes public.(2) Comisia de analiza privind încălcarea dreptului de acces la informațiile de interes public va avea următoarele responsabilități:a) primește și analizează reclamațiile persoanelor;b) efectuează cercetarea administrativă;c) stabilește dacă reclamația persoanei privind încălcarea dreptului de acces la informațiile de interes public este întemeiată sau nu;d) în cazul în care reclamația este întemeiată, propune aplicarea unei sancțiuni disciplinare pentru personalul responsabil și comunicarea informațiilor de interes public solicitate. În cazul funcționarilor publici culpabili comisia de analiza va informa despre rezultatul cercetării administrative comisia de disciplina a autorității sau instituției publice, care va propune aplicarea unei sancțiuni corespunzătoare, potrivit legii;e) redactează și trimite răspunsul solicitantului.  +  Articolul 36(1) Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamația administrativă, se considera în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute la art. 7 din Legea nr. 544/2001.(2) Scutirea de taxa de timbru pentru plângerea la tribunal și recursul la curtea de apel nu include și scutirea de la plata serviciilor de copiere a informațiilor de interes public solicitate.  +  Capitolul VII Dispoziții finale  +  Articolul 37În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice autoritățile administrației publice centrale și locale și instituțiile publice vor asigura spațiile necesare, precum și modificarea organigramelor, în vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 544/2001.  +  Articolul 38În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice se vor organiza compartimente de informare și relații publice și vor fi elaborate reglementările interne de organizare și funcționare a acestora.  +  Articolul 39Informatizarea compartimentelor de informare și relații publice va fi asigurată de instituțiile și autoritățile publice, pe baza propunerilor aprobate de Guvern, în condițiile art. 24 din Legea nr. 544/2001.  +  Articolul 40Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa nr. 1la normele metodologice
  CERERE - TIP
  - model -
  Denumirea autorității sau instituției publice ..........................Sediul/Adresa ..........................................................Data ..................................................................Stimate domnule/Stimată doamnă ........................................,Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informațiile solicitate): ..................................................Doresc ca informațiile solicitate să îmi fie furnizate, în format electronic, la următoarea adresa de e-mail (opțional): .....................................Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicita copii în format scris).Va mulțumesc pentru solicitudine,.......................(semnătura petentului)Numele și prenumele petentului .................................Adresa .........................................................Profesia (opțional) ............................................Telefon (opțional) .............................................Fax (opțional) .................................................
   +  Anexa nr. 2a)la normele metodologice
  RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ (1)
  - model -
  Denumirea autorității sau instituției publice ............................Sediul/Adresa ............................................................Data .....................................................................Stimate domnule/Stimată doamnă ..........................................,Prin prezenta formulez o reclamație administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, întrucât la cererea nr. ........ din data de .......... am primit un răspuns negativ, la data de ......, într-o scrisoare semnată de ....../(completați numele respectivului funcționar).....Documentele de interes public solicitate erau următoarele: ......................................................................................................................................................................Documentele solicitate se încadrează în categoria informațiilor de interes public, din următoarele considerente: ....................................................................................................................Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informațiile de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând ca dreptul meu la informație, conform legii, a fost lezat.Vă mulțumesc pentru solicitudine,........................(semnătura petentului)Numele și adresa petentului ............................Adresa .................................................Telefon ................................................Fax ....................................................
   +  Anexa nr. 2b)la normele metodologice
  RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ (2)
  - model -
  Denumirea autorității sau instituției publice .............................Sediul/Adresa .............................................................Data ......................................................................Stimate domnule/Stimată doamnă .........................................,Prin prezenta formulez o reclamație administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, întrucât la cererea nr. ....... din data de ............. nu am primit informațiile solicitate în termenul legal, stabilit de lege. Documentele de interes public solicitate erau următoarele: ............................Documentele solicitate se încadrează în categoria informațiilor de interes public, din următoarele considerente: .........................................Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informațiile de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând ca dreptul meu la informație, conform legii, a fost lezat.Vă mulțumesc pentru solicitudine,..........................(semnătura petentului)Numele și adresa petentului ............................Adresa .................................................Telefon ................................................Fax ....................................................
   +  Anexa nr. 3la normele metodologice
  RĂSPUNS LA CERERE
  - model -
  De la:Denumirea autorității sau instituției publice ...........................Sediul/Adresa ...........................................................Persoana de contact .....................................................Data .....................Către:Numele și prenumele petentului ..........................................Adresa ..................................................................Stimate domnule/Stimată doamnă .........................................,În urma cererii dumneavoastră nr. ....... din data de ........, prin care, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, solicitați o copie de pe următoarele documente: .......................(1) vă trimitem, în anexa la prezenta scrisoare, informațiile solicitate;(2) vă informăm că informațiile solicitate nu au putut fi identificate și expediate în termenul inițial de 10 zile, urmând să vă parvină în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii dumneavoastră;(3) vă informăm că pentru rezolvarea cererii dumneavoastră trebuie să vă adresați la ................................,întrucât instituția noastră nu deține informațiile solicitate;(4) vă informăm că informațiile solicitate nu se încadrează în categoria informațiilor de interes public, fiind exceptate de la accesul liber al cetățenilor;(5) vă informăm că informațiile solicitate nu există în baza de date a instituției noastre.Informațiile solicitate v-au fost furnizate în format electronic, la următoarea adresă de e-mail (opțional): ......................................Taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate sunt următoarele (când este cazul): ...............................................Al dumneavoastră,..........................(semnătura funcționarului)
   +  Anexa nr. 4la normele metodologice
  RĂSPUNS LA RECLAMAȚIE
  - model -
  De la:Denumirea autorității sau instituției publice .............................Sediul/Adresa .............................................................Persoana de contact .......................................................Data ...........................Către:Numele și prenumele petentului .......................................Adresa ...............................................................Stimate domnule/Stimată doamnă ......................................,În urma reclamației dumneavoastră nr. ..... din data de ..........., conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, după răspunsul negativ primit/întârzierea răspunsului la cererea nr. ....... din data de ........., prin care, conform legii sus-menționate, solicitați documentele de mai jos: ......................................................................vă informăm că decizia de a nu primi (la termen) documentele solicitate:(1) se încadrează în prevederile legii, fiind vorba despre informații exceptate de la accesul liber al cetățenilor;(2) nu se încadrează în prevederile legii, fiind o eroare a unui funcționar. Vă asigurăm, cu scuzele noastre, că informațiile de interes public solicitate vă vor fi transmise în termenul legal de 15 zile. Funcționarul vinovat pentru decizia eronată în ceea ce vă privește a fost sancționat cu ......................... .Al dumneavoastră,..............................(semnătura conducătoruluiautorității sau instituției publice)
   +  Anexa nr. 5la normele metodologice
  REGISTRU
  pentru înregistrarea cererilor și răspunsurilor privind accesul
  la informațiile de interes public
  - model -
  Nr. și data cererii Numele și prenumele solicitantului Informațiile solicitate Răspunsul*) Nr. și data răspun- sului
       
       
       
       
       
       
       
       
  *) După caz: Da, acces liber; Termen de 30 de zile; Trimis la ............. (alta instituție); Nu, informație exceptată; Nu, informație inexistentă.
   +  Anexa nr. 6la normele metodologice
  CADRU ORIENTATIV
  pentru elaborarea raportului anual de activitate al autorității
  sau instituției publice
  Un raport de activitate va trebui să prezinte următoarele elemente standard:1. misiunea autorității sau instituției publice, precum și obiectivele care trebuia atinse în perioada de raportare;2. indici de performanță, cu prezentarea gradului de realizare a acestora;3. scurta prezentare a programelor desfășurate și a modului de raportare a acestora la obiectivele autorității sau instituției publice;4. raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe;5. nerealizări, cu menționarea cauzelor acestora (acolo unde este cazul);6. propuneri pentru remedierea deficiențelor.
  -----