HOTĂRÂRE nr. 189 din 28 februarie 2002privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 8 martie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte procedura pentru acordarea etichetei ecologice.  +  Articolul 2 (1) Scopul introducerii etichetei ecologice a produselor este de a promova produsele care au un impact redus asupra mediului, pe parcursul întregului lor ciclu de viaţa, în comparatie cu alte produse aparţinând aceluiaşi grup de produse. (2) Promovarea acestor produse contribuie la utilizarea eficienta a resurselor şi la un nivel ridicat de protecţie a mediului, prin furnizarea către consumatori de informaţii corecte, exacte şi stabilite pe baza ştiinţifică despre produsele respective.  +  Articolul 3 (1) Prezenta hotărâre se aplică grupurilor de produse, prevăzute în anexa nr. 1, pentru care se stabilesc criteriile de acordare a etichetei ecologice şi care îndeplinesc cerinţele de protecţie a mediului. (2) Grupurile de produse prevăzute în anexa nr. 1 se actualizează prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4Prezenta hotărâre nu se aplică: a) substanţelor sau preparatelor clasificate ca fiind foarte toxice, toxice, dăunătoare mediului, cancerigene, toxice pentru reproducere sau mutagene, precum şi bunurilor fabricate prin procedee dăunătoare pentru om sau pentru mediu şi care pot dăuna consumatorului în condiţii normale de utilizare; b) produselor alimentare, băuturilor, produselor farmaceutice; c) aparaturii medicale destinate utilizării în scopuri profesionale sau care este prescrisă ori utilizata de către personal medical calificat, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 5În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel: a) agent economic - orice persoană fizica sau juridică ce produce, importa, comercializează produse cu impact redus asupra mediului; b) ciclu de viaţa al unui produs - alegerea materiilor prime, fabricarea, inclusiv conceperea şi proiectarea, distribuirea, consumul şi utilizarea până la eliminarea/distrugerea acestuia după folosire; c) consumator - persoana fizica sau juridică ce cumpara, dobândeşte, utilizează sau consuma produse; d) criterii specifice - cerinţele, pentru fiecare aspect de mediu menţionat în matricea indicatoare de evaluare prevăzută în anexa nr. 2, pe care un produs trebuie să le îndeplinească pentru a-i putea fi acordată eticheta ecologica; e) eticheta ecologica - un simbol grafic şi/sau un scurt text descriptiv aplicat pe produs, ambalaj, într-o brosura sau în alt document informativ care însoţeşte produsul şi care oferă informaţii despre cel puţin unul şi cel mult trei tipuri de impact asupra mediului; f) grup de produse - bunurile şi/sau serviciile care se folosesc în scopuri similiare şi care sunt echivalente în ceea ce priveşte utilizarea şi perceperea lor de către consumatori; g) faza de preproductie din ciclul de viaţa al produselor extractia, producţia, prelucrarea materiilor prime, precum şi producţia de energie; h) produs - bunuri şi/sau servicii.  +  Articolul 6Eticheta ecologica se acordă la cerere.  +  Articolul 7Eticheta ecologica se acordă grupurilor de produse care îndeplinesc următoarele condiţii: a) potenţial ridicat de protecţie a mediului, care să determine alegerea facuta de cumpărător; b) avantaje competitive pentru producătorii de bunuri şi/sau prestatorii de servicii; c) cerere mare de consum sau utilizare finala prin volumul de vânzări.  +  Articolul 8 (1) Evaluarea performantelor de mediu ale produselor în scopul acordării etichetei ecologice se face pe baza criteriilor specifice fiecărui grup de produse, stabilite prin hotărâri ale Guvernului, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Perioada de valabilitate a criteriilor, precum şi cerinţele de evaluare şi de verificare sunt precizate în cadrul criteriilor pentru acordarea etichetei ecologice pentru fiecare grup de produse.  +  Articolul 9Cerinţele de mediu analizate cuprind aspectele de mediu care se iau în considerare în procesul de evaluare în vederea acordării etichetei ecologice, redate în matricea indicatoare de evaluare prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 10Eticheta ecologica va cuprinde următoarele: a) informaţii simple, clare, exacte şi stabilite pe baza ştiinţifică în ceea ce priveşte aspectele de mediu care sunt luate în considerare la acordarea etichetei ecologice; b) informaţii privind motivele pentru care s-a acordat eticheta ecologica.  +  Articolul 11Forma etichetei ecologice este prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 12Procedura de acordare a etichetei ecologice se aplică fără a aduce atingere cerinţelor de protecţie a mediului sau altor cerinţe în conformitate cu legislaţia în vigoare, aplicabile în diferitele faze ale ciclului de viaţa al produsului, după caz.  +  Articolul 13Autoritatea competenţa pentru acordarea etichetei ecologice este Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului.  +  Articolul 14 (1) Pe lângă Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului se înfiinţează Comisia Naţionala pentru Acordarea Etichetei Ecologice, organ consultativ cu rol în luarea deciziilor privind acordarea etichetei ecologice. (2) Comisia Naţionala pentru Acordarea Etichetei Ecologice este formată din 2 reprezentanţi ai Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, un reprezentant al Ministerului Industriei şi Resurselor, un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, un reprezentant al Oficiului Concurentei, 2 reprezentanţi ai instituţiilor de cercetare, 2 reprezentanţi ai cadrelor universitare, 2 reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, numiţi prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului în termen de 6 luni de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe baza nominalizarilor primite de la ministerele, instituţiile şi organizaţiile neguvernamentale implicate. (3) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei Naţionale pentru Acordarea Etichetei Ecologice va fi elaborat de către membrii acesteia şi va fi aprobat prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului, în termen de 3 luni de la data infiintarii comisiei. (4) Participarea în cadrul şedinţelor reprezintă sarcina de serviciu şi nu este remunerată.  +  Articolul 15 (1) Solicitarile pentru acordarea etichetei ecologice pentru produsele introduse pe piaţa se înaintează autorităţii competente de către agenţii economici - producători, importatori, prestatori de servicii sau comercianţi. (2) Comercianţii pot solicita acordarea etichetei ecologice numai pentru produsele introduse pe piaţa sub numele propriei mărci.  +  Articolul 16 (1) Autoritatea competenţa trebuie informată în cazul modificării caracteristicilor produsului, chiar dacă aceste modificări nu afectează respectarea criteriilor pe baza cărora s-a acordat eticheta ecologica. (2) În cazul în care aceste modificări afectează respectarea criteriilor pe baza cărora s-a acordat eticheta ecologica, este necesară o noua solicitare pentru acordarea etichetei ecologice.  +  Articolul 17Solicitarea pentru acordarea etichetei ecologice se face pentru un produs, chiar dacă acesta este introdus pe piaţa sub unul sau mai multe nume de marca.  +  Articolul 18 (1) Autoritatea competenţa primeşte solicitarea şi decide asupra acordării etichetei ecologice, pe baza rezultatelor procesului de evaluare a performantelor produsului. (2) Solicitantul răspunde pentru exactitatea şi corectitudinea datelor şi informaţiilor furnizate autorităţii competente.  +  Articolul 19 (1) Autoritatea competenţa consulta Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor pentru a evalua gradul de eficienta cu care eticheta ecologica, prin datele prevăzute de aceasta, răspunde nevoilor de informare ale consumatorilor. (2) Pe baza acestei evaluări autoritatea competentă propune modificările corespunzătoare cu privire la informaţiile care urmează să fie incluse în eticheta ecologica.  +  Articolul 201) După acordarea dreptului de utilizare a etichetei ecologice autoritatea competentă încheie cu solicitantul un contract privind condiţiile de utilizare a etichetei ecologice. (2) Contractul-cadru privind condiţiile de utilizare a etichetei ecologice este prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 21În cazul revizuirii criteriilor de acordare a etichetei ecologice aplicabile unui anumit produs, contractul privind condiţiile de utilizare a etichetei ecologice se revizuieste sau se reziliază, după caz.  +  Articolul 22 (1) Se interzice folosirea etichetei ecologice pentru publicitate înainte de acordarea acesteia. (2) Publicitatea etichetei ecologice se face numai pentru produsul care a primit acordul autorităţii competente.  +  Articolul 23Autoritatea competenţa promovează utilizarea etichetei ecologice prin acţiuni de constientizare a opiniei publice şi prin campanii de informare a consumatorilor, producătorilor şi comercianţilor.  +  Articolul 24 (1) Fiecare solicitare pentru acordarea etichetei ecologice unui produs este supusă plăţii unei sume ce reprezintă tariful pentru procesarea solicitării respective. (2) Regimul tarifelor pentru solicitarea acordării etichetei ecologice este prevăzut în anexa nr. 5. (3) Nivelul tarifelor pentru solicitarea etichetei ecologice se reactualizează prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului. Reactualizarea tarifelor pentru solicitarea etichetei ecologice se va face cu avizul Oficiului Concurentei, în baza parametrului de ajustare "indicele preţului de consum", dacă acesta se modifica cu cel puţin 5% faţă de nivelul existent la data stabilirii iniţiale, respectiv la data precedentei ajustari. (4) Sumele încasate pentru acordarea etichetei ecologice prin aplicarea tarifelor pentru procesarea solicitării se virează la bugetul de stat.  +  Articolul 25Autoritatea competenţa asigura confidenţialitatea informaţiilor furnizate de solicitanţi în cursul derulării procedurii de acordare a etichetei ecologice şi pe perioada de valabilitate a contractului prevăzut la art. 20.  +  Articolul 26 (1) Constituie contravenţii săvârşirea următoarelor fapte: a) nerespectarea de către solicitant a contractului privind condiţiile de utilizare a etichetei ecologice, încheiat cu autoritatea competentă; b) introducerea pe piaţa de produse care poarta eticheta ecologica fără sa fi fost acordat dreptul de a purta aceasta eticheta; c) refuzul solicitantului de a prezenta contractul referitor la condiţiile de utilizare a etichetei ecologice la cererea organului de control; d) publicitatea falsa sau inselatoare ori utilizarea oricărei etichete care poate fi confundata cu eticheta ecologica; e) prezentarea de către solicitant de date inexacte privind rezultatele procesului de evaluare a performantelor produsului; f) introducerea pe eticheta ecologica a altor menţiuni decât a celor prevăzute în anexa nr. 3. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de personalul împuternicit în acest scop de Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor, pentru prevederile alin. (1) lit. b) şi d), sau de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, pentru prevederile alin. (1) lit. a), c), e) şi f).  +  Articolul 27Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la art. 26 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.  +  Articolul 28Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 29Prezenta hotărâre intră în vigoare la 6 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────────Ministrul apelor şi protecţiei mediului,Petru LificiuMinistrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Rovana Plumb,secretar de stat  +  Anexa 1GRUPURI DE PRODUSEpentru care se stabilesc criteriile de acordare a etichetei ecologice1. Maşini de spălat vase2. Aparate frigorifice3. Maşini de spălat rufe4. Detergenti pentru vase5. Detergenti pentru rufe6. Lacuri şi vopsele pentru uz gospodăresc7. Vopsele de interior şi lacuri8. Produse textile9. Încălţăminte10. Lenjerie de pat şi camasi11. Becuri12. Hârtie pentru copiere13. Hârtie pentru servetele14. Hârtie de toaleta15. Role de hârtie pentru bucatarie16. Computere personale17. Computere portabile18. Saltele de pat19. Amelioratori pentru sol şi mediu de creştere20. Produse de curatat pentru uz general şi produse de curatat pentru instalaţii sanitare21. Detergenti pentru spalarea manuală a veselei.  +  Anexa 2MATRICE INDICATOARE DE EVALUARECiclul de viaţa al produselor
                     
    Aspecte de mediuBunuriServicii
    Pregătirea fabricaţiei/ materii primeProducţieDistribuţie (inclusiv ambalare)UtilizareReutilizare/ reciclare/ eliminareAchiziţionare de bunuri pentru realizarea serviciilorRealizarea serviciilorGestionarea deşeurilor
    Calitatea aerului                
    Calitatea apei                
    Protejarea solului                
    Reducerea cantităţii de deşeuri generate                
    Economisirea energiei                
    Gestionarea resurselor naturale                
    Prevenirea fenomenului de încălzire globală                
    Protejarea stratului de ozon                
    Securitatea mediului                
    Zgomot                
    Biodiversitate                
   +  Anexa 3DESCRIEREA ETICHETEI ECOLOGICEForma etichetei ecologiceEticheta ecologica se acordă produselor care respecta criteriile privind toate aspectele de mediu importante.Aceasta va cuprinde informaţii pentru consumatori, prezentate în schema următoare.Eticheta ecologica este alcătuită din două părţi: rubricile 1 şi 2, după cum urmează:Rubrica 2 conţine informaţii privind motivele acordării etichetei ecologice. Aceste informaţii trebuie să vizeze cel puţin unul şi cel mult trei tipuri de impact asupra mediului. Informaţiile sunt prezentate sub forma unui text descriptiv scurt.Exemplu:
       
    *poluare redusă a aerului
    *eficient din punct de vedere energetic
    *toxicitate redusă
  Rubricile 1 şi 2 se folosesc împreună atunci când este posibil, iar atunci când spaţiul este limitat, în cazul produselor de dimensiuni mici, rubrica 2 poate fi omisa în anumite cazuri, numai dacă eticheta ecologica completa este folosită şi pe alte aplicaţii privind acelaşi produs. De exemplu, rubrica 1 poate fi folosită ca atare pe produs dacă eticheta ecologica completa este prezenta pe ambalaj, broşuri informative sau pe alte materiale difuzate la punctele de vânzare.Specificaţiile etichetei ecologiceEticheta ecologica cuprinde doua rubrici:1. Rubrica 1 cuprinde simbolul etichetei ecologice. Acesta este o floare pe fond alb cu 6 petale, sub forma de cercuri, colorate alternativ în roşu, galben şi albastru, şi frunze colorate în verde; centrat se scriu initialele "RO" cu font Times New Roman 12. Componentele R şi O ale marcajului RO trebuie să aibă aceeaşi dimensiune pe verticala care nu trebuie să fie mai mica de 3 mm; diametrele celor 6 cercuri au aceeaşi dimensiune care nu trebuie să fie mai mica de 5 mm.Lungimea simbolului este de 40 mm, iar lăţimea de 30 mm.2. Rubrica 2 cuprinde textul descriptiv. Textul se va scrie integral în negru, cu font Times New Roman 12. Fondul este alb.NOTĂ:În cazul în care simbolul etichetei, trebuie mărit sau micşorat, este necesar să se respecte proportiile prezentate în schita de mai sus.
   +  Anexa 4CONTRACT - CADRUreferitor la condiţiile de utilizare a etichetei ecologicePreambulMinisterul Apelor şi Protecţiei Mediului, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bd Libertăţii nr. 12, sectorul 5, reprezentat de către ....................... (numele complet al ministrului apelor şi protecţiei mediului) în vederea semnării prezentului contract,şi................. (numele complet al beneficiarului), în calitate de (producător/importator, prestator de servicii, comerciant), având adresa oficială înregistrată în România .............. (adresa completa), denumit în continuare beneficiarul, reprezentat de către ........................... (numele complet al reprezentantului),au hotărât următoarele în ceea ce priveşte utilizarea etichetei ecologice:Obiectul contractului1.1. Autoritatea competenţa acorda beneficiarului dreptul de a utiliza eticheta ecologica pentru produsul ......., având numărul/numerele de înregistrare ........ şi/sau a cărui specificaţie tehnica este anexată, produs/importat în/din ......... (locul), care este în conformitate cu criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse ......., în vigoare, pentru perioada ......., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 189/2002 şi anexate la prezentul contract.Contractul se va derula pe o perioadă de 3 ani de la data semnării lui.1.2. Eticheta ecologica se foloseşte numai sub forma şi în culoarea stabilite în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice şi trebuie să fie perfect vizibila. Dreptul de utilizare a etichetei ecologice nu se extinde asupra utilizării acesteia ca o componenta a marcii utilizate de către beneficiar.1.3. Beneficiarul garantează ca produsul pentru care se acordă eticheta ecologica respecta pe întreaga durata a prezentului contract toate condiţiile de utilizare şi prevederile stabilite în prezentul contract şi criteriile specifice de acordare a etichetei ecologice grupului de produse ......, precum şi cerinţele privind eticheta ecologica menţionate în anexele la prezentul contract.1.4. Contractul poate fi extins la o gama de produse mai vasta decât cea prevăzută iniţial, cu acordul autorităţii competente, cu condiţia ca produsele adăugate gamei sa apartina aceluiaşi grup de produse şi ca acestea sa corespundă criteriilor aplicabile acestui grup. Autoritatea competenţa verifica dacă aceste condiţii sunt îndeplinite. Anexa care conţine specificaţiile trebuie modificată în consecinţa.1.5. Participarea la procedura de acordare a etichetei ecologice se face fără a se aduce atingere cerinţelor de protecţie a mediului.Publicitatea2.1. Beneficiarul se angajează sa folosească eticheta ecologica numai în legătură cu produsul menţionat la pct. 1.1.2.2. Beneficiarul se angajează sa nu facă publicitate sau sa folosească o eticheta sau un logo fals ori inselator sau care poate crea confuzie ori poate pune la indoiala integritatea etichetei ecologice.2.3. Beneficiarul este responsabil în cadrul prezentului contract de modul în care este folosită eticheta ecologica pentru produsul sau, în special în ceea ce priveşte publicitatea.Monitorizarea conformarii3.1. Autoritatea competenţa, prin organismele responsabile pentru controlul utilizării etichetei ecologice, poate efectua toate investigaţiile necesare pentru a monitoriza respectarea de către beneficiar atât a criteriilor specifice grupului de produse, cat şi a condiţiilor de utilizare a etichetei ecologice şi a prevederilor prezentului contract. În acest scop autoritatea competentă poate solicita toate documentele care dovedesc respectarea criteriilor specifice, iar beneficiarul este obligat să le furnizeze.3.2. Beneficiarul va suporta toate cheltuielile pentru controlul conformarii.Confidenţialitatea4.1. Autoritatea competenţa şi oricare dintre organismele implicate în procedura de acordare a etichetei ecologice nu pot divulga sau folosi în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul contract orice informaţie la care au avut acces pe parcursul evaluării unui produs în vederea acordării etichetei ecologice.4.2. Autoritatea competenţa va lua toate măsurile necesare pentru a asigura păstrarea documentelor care îi sunt încredinţate împotriva falsificării, înstrăinării, distrugerii, cu excepţia cazurilor de forta majoră, în condiţiile legii.4.3. Autoritatea competenţa va lua toate măsurile necesare pentru a asigura păstrarea documentelor care îi sunt încredinţate, pentru o perioadă de cel puţin 3 ani de la data rezilierii prezentului contract.Suspendarea sau retragerea5.1. În cazul în care beneficiarul nu poate respecta condiţiile de utilizare, acesta informează autoritatea competentă şi nu utilizează eticheta ecologica până în momentul în care poate respecta condiţiile de utilizare şi prevederile prezentului contract, notificând acest lucru autorităţii competente.5.2. În cazul în care autoritatea competentă constata ca beneficiarul a încălcat oricare dintre condiţiile de utilizare sau prevederile prezentului contract, aceasta are dreptul sa suspende sau sa retragă autorizaţia acordată beneficiarului în scopul utilizării etichetei ecologice şi sa ia măsurile necesare pentru a nu permite beneficiarului sa utilizeze eticheta ecologica.Limitele responsabilităţii şi indemnizaţia6.1. Beneficiarul nu poate include eticheta ecologica ca parte a unei garanţii referitoare la produsul ce face obiectul prezentului contract.6.2. Autoritatea competenţa nu este responsabilă pentru pierderile sau daunele suferite de către beneficiar, determinate de acordarea şi/sau folosirea etichetei ecologice.6.3. Beneficiarul plăteşte autorităţii competente toate pierderile şi/sau daunele suferite de către aceasta prin încălcarea prezentului contract de către beneficiar.6.4. Beneficiarul răspunde civil sau penal, după caz, atât pentru daunele directe produse autorităţii competente, cat şi pentru reclamaţiile din partea terţilor.Reclamaţii7.1. Autoritatea competenţa informează beneficiarul asupra reclamatiilor referitoare la produsul care poarta eticheta ecologica şi solicita beneficiarului sa răspundă la aceste reclamaţii. Autoritatea competenţa nu este obligată sa dezvaluie beneficiarului identitatea reclamantului.7.2. Răspunsurile date de beneficiar în conformitate cu solicitarea menţionată la pct. 7.1 nu trebuie să aducă atingere drepturilor şi/sau obligaţiilor autorităţii competente, prevăzute în prezentul contract.Rezilierea contractului8.1. Durata contractului este cea prevăzută în contract, cu excepţia situaţiilor în care contractul încetează înainte de termen, prin reziliere. În cazul în care beneficiarul nu respecta una dintre condiţiile de utilizare sau prevederile prezentului contract, autoritatea competentă reziliază contractul înainte de termenul prevăzut şi notifica aceasta beneficiarului printr-o scrisoare recomandată.Beneficiarul poate rezilia contractul, notificând aceasta printr-o scrisoare recomandată adresată autorităţii competente, cu respectarea unui preaviz de o luna.8.2. În cazul în care criteriile specifice grupului de produse menţionate la obiectul contractului sunt extinse fără modificări pentru o anumită perioada şi autoritatea competentă nu a emis nici un aviz scris de reziliere cu cel puţin două luni înainte de expirarea perioadei de validitate pentru criteriile grupului de produse şi pentru prezentul contract, autoritatea competentă informează beneficiarul cu cel puţin două luni înainte de expirarea contractului privind reînnoirea automată a acestuia pe perioada de validitate a criteriilor grupului de produse.8.3. După rezilierea prezentului contract beneficiarul nu mai poate utiliza eticheta ecologica pentru produsul etichetat ecologic menţionat în prezentul contract nici ca eticheta, nici în scopuri publicitare. Totuşi exemplarele produsului purtând eticheta ecologica, care nu se mai afla în stocul beneficiarului şi care au fost introduse pe piaţa înainte de data expirării prezentului contract, pot rămâne pe piaţa pentru o perioadă de maximum 6 luni de la data rezilierii contractului.8.4. Orice litigiu între autoritatea competentă şi beneficiar sau orice reclamaţie a uneia dintre părţi împotriva celeilalte în cadrul prezentului contract, care nu a fost soluţionată pe cale amiabila între părţile contractante, este de competenţa instanţelor judecătoreşti române.Următoarele anexe sunt parte integrantă din prezentul contract:- specificaţiile privind grupul de produse pentru care se solicita eticheta ecologica, cuprinzând cel puţin menţiunea detaliată a numelor şi/sau a numerelor de referinţa interne ale fabricantului, precum şi locurile de fabricare;- modelul etichetei ecologice propus spre aprobare, conform anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 189/2002;- criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse respectiv, conform Hotărârii Guvernului nr. 189/2002.Redactat în ....... la data de ..... Redactat în ....... la data de .....Autoritatea competenţa BeneficiarReprezentant ....................... Reprezentant .......................................................... .....................................Semnatura legalizată Semnatura legalizatăŞtampila autorităţii competente Ştampila beneficiarului  +  Anexa 5TARIFEpentru solicitarea acordării etichetei ecologice1. Tarife pentru solicitarea acordării etichetei ecologiceFiecare solicitant al etichetei ecologice plăteşte autorităţii competente un tarif pentru solicitarea acordării etichetei ecologice.Solicitarile pentru acordarea etichetei ecologice sunt supuse plăţii unui tarif care acoperă costurile necesare pentru procesarea solicitării; nivelul tarifului pentru procesarea cererii este de 5.000.000 lei.În cazul întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi al producătorilor de bunuri şi al prestatorilor de servicii tariful pentru solicitare se reduce cu 25%.2. Costuri pentru testare şi verificareTariful pentru solicitarea acordării etichetei ecologice nu include costurile pentru testarea sau verificarea produselor în procesul de evaluare a performantelor acestora, în conformitate cu criteriile specifice de acordare a etichetei ecologice. Costurile acestor testări şi verificări se suporta de către solicitanţi.────────────────────────