HOTĂRÂRE nr. 162 din 20 februarie 2002privind depozitarea deşeurilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 7 martie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 54 pct. 2 lit. b) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul 1 Prevederi generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre are ca obiect stabilirea cadrului legal pentru desfăşurarea activităţii de depozitare a deşeurilor, atât pentru realizarea, exploatarea, monitorizarea, închiderea şi urmărirea postinchidere a depozitelor noi, cat şi pentru închiderea şi urmărirea postinchidere a depozitelor existente, în condiţii de protecţie a mediului şi sănătăţii populaţiei. (2) Reglementarea acestei activităţi are drept scop prevenirea sau reducerea pe cat posibil a efectelor negative asupra mediului, în special poluarea apelor de suprafaţa, subterane, a solului, aerului, inclusiv a efectului de sera, precum şi a oricărui risc pentru sănătatea populaţiei, pe întreaga durata de viaţa a depozitului, cat şi după expirarea acesteia. (3) Semnificatia termenilor specifici utilizaţi este prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Prevederile prezentei hotărâri se aplică oricărui depozit definit conform lit. b) din anexa nr. 1.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre nu se aplică următoarelor activităţi: a) împrăştierea pe sol, în scopul ameliorării calităţii sau fertilizarii, a namolurilor de la staţiile de epurare orăşeneşti, a namolurilor de dragare sau a altor tipuri de namoluri similare; b) folosirea unor deşeuri inerte la lucrări de reamenajare/restaurare, umplere sau pentru construcţii în depozite de deşeuri; c) depunerea namolurilor de dragare nepericuloase în lungul apelor din care au fost extrase sau în albia râurilor; d) depozitarea solului necontaminat sau a deşeurilor inerte rezultate în urma activităţilor de prospectare şi extracţie, a tratarii şi stocării resurselor minerale, precum şi a celor din exploatarea carierelor.  +  Articolul 4Depozitele se clasifica în funcţie de natura deşeurilor depozitate, astfel: a) depozite pentru deşeuri periculoase; b) depozite pentru deşeuri nepericuloase; c) depozite pentru deşeuri inerte.  +  Articolul 5 (1) Deşeurile care nu se accepta la depozitare într-un depozit sunt: a) deşeurile lichide; b) deşeurile explozive, corosive, oxidante, foarte inflamabile sau inflamabile, proprietăţi ce sunt definite în anexa nr. I E la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001; c) deşeurile periculoase spitaliceşti sau alte deşeuri clinice periculoase de la unităţi medicale sau veterinare cu proprietatea H9, definită în anexa nr. I E la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001, şi având categoria prevăzută la lit. A pct. 14 din anexa nr. I C la aceeaşi ordonanţa de urgenţă; d) anvelopele uzate întregi, excluzând anvelopele uzate tăiate şi cele folosite ca materiale în construcţii; e) orice alt tip de deseu care nu îndeplineşte criteriile de acceptare, conform prevederilor anexei nr. 3. (2) Autoritatea centrala pentru protecţia mediului are obligaţia sa elaboreze strategia naţionala privind reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate, care este parte integrantă din Strategia naţionala privind gestiunea deşeurilor. Strategia naţionala privind reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile cuprinde măsuri referitoare la colectarea selectiva, reciclarea, compostarea, producerea de biogaz şi/sau recuperarea materialelor şi energiei, astfel încât să se realizeze următoarele obiective: a) cantitatea de deşeuri biodegradabile municipale depozitate se va reduce la 75% din cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 2001 şi raportată în anul 2002, în maximum 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri; b) cantitatea de deşeuri biodegradabile municipale depozitate se va reduce la 50% din cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 2001 şi raportată în anul 2002, în maximum 8 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri; c) cantitatea de deşeuri biodegradabile municipale depozitate se va reduce la 35% din cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 2001 şi raportată în anul 2002, în maximum 15 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Termenele prevăzute la alin. (2) lit. a), b) şi c) se pot prelungi cu maximum 4 ani.  +  Articolul 6 (1) În depozitele de deşeuri periculoase este permisă numai depozitarea deşeurilor periculoase care îndeplinesc condiţiile prevăzute în anexa nr. 3. (2) În depozitele de deşeuri nepericuloase este permisă depozitarea următoarelor deşeuri: a) deşeuri municipale; b) deşeuri nepericuloase de orice alta origine, care îndeplinesc criteriile de acceptare a deşeurilor la depozitul pentru deşeuri nepericuloase stabilite în anexa nr. 3; c) deşeuri periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele solidificate, vitrificate, care la levigare au o comportare echivalenta cu a celor menţionate la lit. b) şi care îndeplinesc criteriile relevante de acceptare stabilite în anexa nr. 3; aceste deşeuri periculoase nu se depozitează în celule destinate deşeurilor biodegradabile nepericuloase, ci în celule separate. (3) În depozitele de deşeuri inerte este permisă numai depozitarea deşeurilor inerte. (4) În scopul de a îndeplini criteriile de acceptare la o anumită clasa de depozite este interzisă amestecarea deşeurilor. (5) Lista naţionala de deşeuri acceptate pentru fiecare clasa de depozit şi definirea criteriilor care trebuie îndeplinite de deşeuri pentru a se regasi pe lista specifică unui depozit se aproba prin ordin al ministrului autorităţii centrale pentru protecţia mediului, care se emite în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 7 (1) Depozitarea deşeurilor conform prevederilor art. 6 alin. (1) şi (2) este permisă numai dacă deşeurile sunt supuse în prealabil unor operaţiuni de tratare. (2) Lista operaţiunilor de tratare a deşeurilor este inclusă în Normativul tehnic privind depozitarea deşeurilor - exploatarea, monitorizarea şi închiderea depozitelor de deşeuri, care se aproba prin ordin al ministrului autorităţii centrale pentru protecţia mediului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 8 (1) În situaţia în care depozitele sunt localizate pe teritoriul a doua sau mai multe judeţe şi/sau deservesc mai mult decât o localitate, programul operaţiunilor de depozitare se stabileşte de comun acord cu toate autorităţile administraţiei publice locale implicate. (2) În cazul localităţilor cu populaţie mai mica de 20.000 de locuitori se realizează câte un depozit care să deserveasca mai multe astfel de localităţi.  +  Articolul 9 (1) Costurile aferente activităţii de depozitare se suporta de către generatorii şi deţinătorii de deşeuri. (2) Autorităţile administraţiei publice locale vor lua măsuri ca toate costurile implicate în organizarea şi exploatarea unui depozit de deşeuri, precum şi costurile estimate ale închiderii şi urmăririi postinchidere a depozitului să fie acoperite de preţul practicat de operator pentru depozitarea fiecărui tip de deseu în acel depozit.  +  Articolul 10Operatorul depozitului, care solicită un acord de mediu pentru un depozit de deşeuri, trebuie să facă dovada depunerii unei garanţii bancare de buna execuţie, conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 11 (1) Operatorul depozitului este obligat să îşi constituie un fond pentru închiderea şi urmărirea postinchidere a depozitului, denumit "Fond pentru închiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia postinchidere". (2) Fondul se păstrează într-un cont deschis la una dintre băncile comerciale agreate de autorităţile administraţiei publice locale. În situaţia în care operatorul depozitului are calitatea de instituţie publică, fondul se păstrează într-un cont deschis la unitatea de trezorerie şi contabilitate publică în a carei raza acesta îşi are sediul fiscal. (3) Fondul se constituie în limita sumei stabilite prin proiect pentru închiderea şi urmărirea postinchidere a depozitului, din cota-parte din tarifele de depozitare percepute de operator din prima zi a intrării în funcţiune a depozitului. (4) Cota-parte din tarifele de depozitare care alimentează fondul se stabileşte prin proiect. (5) Fondul constituit este purtător de dobânda, iar dobânda obţinută constituie sursa suplimentară de alimentare a fondului. (6) Fondul prevăzut la alin. (1) nu se include la masa credala în caz de lichidare judiciară, el urmând să fie folosit doar în scopul pentru care a fost constituit. (7) Controlul alimentarii şi utilizării fondului se realizează de către autoritatea publică locală, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. (8) Autorităţile administraţiei publice locale vor asigura transparenta informatiei privind costul depozitarii deşeurilor şi al implicatiilor realizării depozitului de deşeuri.  +  Capitolul 2 Procedura de emitere a acordului şi a autorizaţiei de mediu pentru un depozit de deşeuri  +  Articolul 12 (1) Autorizarea activităţii privind depozitarea deşeurilor se face cu respectarea prevederilor legislaţiei de mediu în vigoare, respectiv prin emiterea acordului şi/sau a autorizaţiei de mediu. (2) Procedura specifică de autorizare pentru desfăşurarea activităţii de depozitare a deşeurilor se elaborează de autoritatea centrala pentru protecţia mediului şi se adoptă prin ordin al ministrului acestei autorităţi, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Documentaţia care se înaintează autorităţii teritoriale de protecţie a mediului, în vederea obţinerii acordului de mediu, trebuie să cuprindă: a) clasa depozitului; b) lista cuprinzând tipurile de deşeuri, conform art. 6 alin. (5), şi cantitatea totală de deşeuri care este autorizata să fie depozitata în depozit; c) cerinţele pentru pregătirea depozitului, operaţiunile de depozitare, procedurile de monitorizare şi control, inclusiv planuri de intervenţie în caz de accidente, precum şi prevederile pentru operaţiunile de închidere şi urmărire postinchidere, cu respectarea prevederilor anexelor nr. 2, 3 şi 4 în elaborarea documentaţiei; d) dovada depunerii unei garanţii bancare, conform prevederilor art. 10, ca asigurare ca depozitul se realizează conform proiectului; e) încredinţarea managementului depozitului unui operator cu atribuţii în acest domeniu, care să exploateze depozitul în condiţii de maxima siguranţa pentru mediu şi sănătatea populaţiei; f) obligaţia operatorului depozitului de a raporta la autoritatea competentă tipurile şi cantităţile de deşeuri eliminate şi rezultatele programului de monitorizare.  +  Articolul 13Autoritatea teritorială pentru protecţia mediului inspecteaza depozitul înainte de începerea exploatării, pentru a stabili conformitatea cu datele prevăzute în acordul de mediu, în vederea emiterii autorizaţiei de mediu.  +  Articolul 14Informaţiile cuprinse în autorizaţiile de mediu emise pentru depozitele de deşeuri sunt prezentate, la cerere, Institutului Naţional de Statistica.  +  Capitolul 3 Proceduri de acceptare a deşeurilor în depozitul de deşeuri  +  Articolul 15 (1) Operatorii depozitelor de deşeuri sunt obligaţi să respecte, la primirea deşeurilor în depozit, următoarele proceduri de recepţie: a) verificarea documentaţiei privind cantităţile şi caracteristicile deşeurilor, originea şi natura lor, inclusiv a buletinelor de analiza pentru deşeuri industriale periculoase şi pentru deşeuri urbane unde exista suspiciuni, precum şi privind identitatea producătorului şi/sau a deţinătorului deşeurilor; b) inspecţia vizuala a deşeurilor la intrare şi la punctul de depozitare şi, după caz, verificarea conformitatii cu descrierea prezentată în documentaţia înaintată de deţinător, conform procedurii stabilite la pct. 3 nivelul 3 din anexa nr. 3; c) păstrarea cel puţin o luna a probelor prelevate pentru verificările impuse conform prevederilor pct. 3 nivelul 1 sau 2 din anexa nr. 3, precum şi înregistrarea rezultatelor determinarilor; d) păstrarea unui registru cu înregistrările privind cantităţile şi caracteristicile deşeurilor depozitate, originea şi natura, data livrării, identitatea producătorului, a deţinătorului sau, după caz, a colectorului - în cazul deşeurilor municipale, iar în cazul deşeurilor periculoase, localizarea precisa a acestora în depozit. Pentru depozitele zonale sau municipale datele se introduc şi pe suport informatic tip baza de date. (2) Operatorul depozitului eliberează celui care preda deşeurile, în mod obligatoriu, o confirmare scrisă a recepţiei fiecărei cantităţi livrate acceptate la depozit.  +  Articolul 16La controlul efectuat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului operatorul depozitului este obligat sa demonstreze cu documente ca deşeurile au fost acceptate în conformitate cu condiţiile cuprinse în autorizaţia de mediu şi ca îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa nr. 3 pentru clasa de depozit respectiva.  +  Capitolul 4 Proceduri de control şi urmărire în faza de exploatare a depozitului de deşeuri  +  Articolul 17Operatorul depozitului este obligat sa instituie un sistem de automonitorizare a depozitului de deşeuri şi sa suporte costurile acestuia. Procedurile de control şi monitorizare în faza de exploatare a unui depozit de deşeuri cuprind: a) automonitorizarea tehnologică; b) automonitorizarea calităţii factorilor de mediu;  +  Articolul 18 (1) Automonitorizarea tehnologică consta în verificarea permanenta a stării şi funcţionarii următoarelor amenajări şi dotări posibile din depozite: a) starea drumului de acces şi a drumurilor din incinta; b) starea impermeabilizarii depozitului; c) funcţionarea sistemelor de drenaj; d) comportarea taluzurilor şi a digurilor; e) urmărirea anuală a gradului de tasare a zonelor deja acoperite; f) funcţionarea instalaţiilor de epurare a apelor uzate; g) funcţionarea instalaţiilor de captare şi ardere a gazelor rezultate de la fermentarea deşeurilor; h) funcţionarea instalaţiilor de evacuarea a apelor pluviale; i) starea altor utilaje şi instalaţii existente în cadrul depozitului, cum ar fi cele de compostare, sortare de materiale reciclabile, spalare/dezinfecţie auto, incinerare. (2) Automonitorizarea tehnologică are ca scop reducerea riscurilor de accidente prin incendii şi explozii, distrugerea stratului de impermeabilizare, colmatarea sistemelor de drenaj şi tasari inegale ale deşeurilor în corpul depozitului.  +  Articolul 19 (1) Automonitozarea calităţii factorilor de mediu pentru faza de exploatare se realizează conform prevederilor anexei nr. 4. (2) Determinarile prevăzute în anexa nr. 4 se efectuează de laboratoare acreditate, conform prevederilor legale în vigoare, iar rezultatele acestor determinări se păstrează într-un registru pe toată perioada de monitorizare.  +  Articolul 20Operatorul depozitului este obligat să raporteze autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului, după cum urmează: a) semestrial, datele acumulate în urma monitorizarii, pentru a demonstra conformitatea cu prevederile cuprinse în autorizaţia de mediu, precum şi stadiul îndeplinirii măsurilor de remediere din programul pentru conformare; b) în maximum 12 ore, orice efecte ecologice negative semnificative constatate prin programul de monitorizare.  +  Articolul 21Autoritatea teritorială pentru protecţia mediului decide măsurile de remediere ce se impun în urma analizei informărilor prezentate de operatorul depozitului, iar costul acestora este suportat de operator.  +  Capitolul 5 Proceduri de închidere a depozitelor de deşeuri şi urmărirea postinchidere a acestora  +  Articolul 22Depozitul sau o secţiune a acestuia se închide după cum urmează: a) când sunt îndeplinite condiţiile cuprinse în autorizaţia de mediu referitoare la perioada de funcţionare; b) la cererea operatorului depozitului şi după analiza şi decizia de acceptare a cererii, emisă de autoritatea teritorială pentru protecţia mediului; c) prin decizie motivată a autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului.  +  Articolul 23Procedura de aprobare a închiderii depozitului sau a unei părţi a acestuia consta în următoarele etape: a) autoritatea teritorială pentru protecţia mediului evalueaza toate rapoartele înaintate de operatorul depozitului şi efectuează o inspecţie finala la amplasament; b) autoritatea teritorială pentru protecţia mediului hotărăşte închiderea depozitului. Aceasta decizie nu afectează responsabilitatea operatorului depozitului, prevăzută în autorizaţia de mediu; c) autoritatea teritorială pentru protecţia mediului comunică operatorului depozitului aprobarea pentru închidere.  +  Articolul 24 (1) Depozitul este închis conform unui plan care face parte din proiectul depozitului şi este inclus în autorizaţia de mediu, conform prevederilor anexei nr. 2. (2) Suprafeţele care au fost ocupate de depozite de deşeuri se înregistrează în registrul de cadastru şi se marcheaza vizibil pe documentele cadastrale.  +  Articolul 25 (1) Operatorul depozitului este responsabil de întreţinerea, supravegherea, monitorizarea şi controlul postinchidere al depozitului, conform autorizaţiei de mediu. (2) Perioada de urmărire postinchidere este stabilită de autoritatea teritorială pentru protecţia mediului. Aceasta perioada este de minimum 30 de ani şi poate fi prelungită dacă prin programul de monitorizare postinchidere se constată că depozitul nu este încă stabil şi prezintă un risc potenţial pentru factorii de mediu. (3) Monitorizarea postinchidere va fi efectuată conform procedurilor prevăzute în anexa nr. 4, iar rezultatele determinarilor efectuate sunt păstrate de operatorul depozitului într-un registru pe toată perioada de monitorizare. (4) Operatorul depozitului este obligat sa anunţe în mod operativ autoritatea teritorială pentru protecţia mediului despre producerea de efecte semnificativ negative asupra mediului, relevate prin procedurile de control, şi să respecte decizia autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului privind măsurile de remediere impuse în perioada postinchidere.  +  Capitolul 6 Depozite existente  +  Articolul 26 (1) Pentru rămânerea în funcţiune a depozitelor existente la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în maximum un an de la această dată operatorii depozitelor trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: a) sa întocmească bilanţul de mediu nivel II şi, dacă este cazul, evaluarea de risc, conform prevederilor legale în vigoare; b) să prezinte autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului programul pentru conformare al depozitului, inclusiv sursele de finanţare pentru realizarea obiectivelor propuse, dacă în urma evaluărilor de mediu autoritatea prevăzută mai sus stabileşte ca depozitul poate continua sa funcţioneze. (2) Autoritatea teritorială pentru protecţia mediului avizează lucrările din programul pentru conformare necesare pentru remedierea deficienţelor, precum şi termenele prevăzute pentru realizarea lor şi stabileşte o perioadă maxima, de la data acordării autorizaţiei de mediu, pentru realizarea acestui program. (3) Autoritatea teritorială pentru protecţia mediului comunică autorităţii administraţiei publice locale, în funcţie de concluziile evaluărilor de mediu pentru un depozit, decizia de continuare sau de încetare a activităţii de depozitare a deşeurilor la acel depozit.  +  Articolul 27Operatorii depozitelor care sunt în exploatare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi care primesc autorizaţie de mediu în funcţie de rezultatele evaluărilor de mediu au obligaţia să îşi constituie un fond pentru închiderea şi urmărirea postinchidere a depozitului, denumit "Fond pentru închiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia postinchidere", conform prevederilor art. 11.  +  Articolul 28Pentru depozitele care sunt în exploatare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi care nu primesc autorizaţie de mediu autoritatea teritorială pentru protecţia mediului hotărăşte ca acestea să îşi înceteze activitatea în conformitate cu prevederile cuprinse în cap. V privind procedurile de închidere. Pentru depozitele de deşeuri municipale aflate în aceasta situaţie autorităţile administraţiei publice locale vor lua măsuri pentru realizarea unui nou depozit.  +  Articolul 29Autorităţile administraţiei publice locale vor iniţia acţiuni pentru deschiderea unui nou depozit în situaţia în care depozitul existent atinge circa 75% din capacitatea proiectata.  +  Articolul 30 (1) Depozitele de deşeuri periculoase existente în evidenta autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului se supun următoarelor prevederi: a) se clasifica conform prevederilor art. 4, au interdicţia de a primi la depozitare deşeurile enumerate la art. 5 şi operatorii acestora respecta procedura de primire a deşeurilor în depozit, conform prevederilor art. 15 şi anexei nr. 3, în maximum 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri; b) operatorul depozitului accepta la depozitare doar deşeuri periculoase tratate conform prevederilor art. 6 şi 7, în maximum 8 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Pentru depozitele existente operatorul depozitului elaborează un program pentru conformare, potrivit prevederilor art. 26 alin. (1).  +  Articolul 31În maximum 8 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice depozit de deşeuri existent se conformează cerinţelor acesteia, inclusiv ale anexelor, exceptând prevederile pct. 1 din anexa nr. 2.  +  Capitolul 7 Sancţiuni  +  Articolul 32Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) şi ale art. 20 lit. a) de către operatorii depozitelor, cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei; b) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (8) de către primari şi consiliile locale, cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei; c) nerespectarea prevederilor art. 17 şi a celor referitoare la respectarea termenului stabilit conform art. 26 alin. (1) de către operatorii depozitelor, cu amendă de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei; d) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a)-d), art. 25 alin. (3), art. 26 alin. (1) lit. a) şi ale art. 30 alin. (1) lit. a) de către operatorii depozitelor, cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei; e) neîndeplinirea atribuţiilor şi a responsabilităţilor conform prevederilor art. 9 alin. (2) şi ale art. 28 de către primari şi consiliile locale, cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei; f) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (1)-(4) şi ale art. 7 alin. (1) de către operatorii depozitelor, cu amendă de la 50.000.000 lei la 75.000.000 lei; g) neîndeplinirea prevederilor art. 10, art. 11 alin. (1)-(4), art. 16, 19, art. 20 lit. b), art. 22 lit. a), art. 24 alin. (1), art. 25 alin. (1), (2) şi (4), art. 26 alin. (1) lit. b), art. 27 şi ale art. 30 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) de către operatorii depozitelor, cu amendă de la 75.000.000 lei la 100.000.000 lei; h) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (2) şi ale art. 29 de către primari şi consiliile locale, cu amendă de la 75.000.000 lei la 100.000.000 lei.  +  Articolul 33Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 32 se fac de către personalul împuternicit din cadrul autorităţii centrale pentru protecţia mediului şi al autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului, precum şi din cadrul administraţiei publice centrale sau locale, conform atribuţiilor stabilite de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 34Prevederile art. 32 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.  +  Capitolul 8 Dispoziţii finale  +  Articolul 35Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 36Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul apelorşi protecţiei mediuluiFlorin Stadiu,secretar de statMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa 1 SEMNIFICATIAunor termeni în înţelesul prezentei hotărâri a) Autoritate competenţa - autoritatea căreia îi revin atribuţii şi responsabilităţi ce decurg din prezenta hotărâre b) Depozit - amplasament pentru eliminarea finala a deşeurilor prin depozitare pe sol sau în subteran, inclusiv:- spaţii interne de depozitare a deşeurilor, adică depozite în care un producător de deşeuri executa propria eliminare a deşeurilor la locul de producere,- un loc stabilit pentru o perioadă de peste un an pentru stocarea temporară a deşeurilor,dar exclusiv:- spaţiul unde deşeurile sunt descărcate pentru a permite pregătirea lor pentru un transport ulterior în scopul recuperării, tratarii sau eliminării finale în altă parte,- spaţiul de stocare a deşeurilor înainte de recuperare sau tratare, pentru o perioadă mai mica de 3 ani, ca regula generală, sau spaţiul de stocare a deşeurilor înainte de depozitare, pentru o perioadă mai mica de un an c) Depozitare subterana - mod de depozitare permanenta a deşeurilor într-o cavitate geologica adanca d) Deseu - definit în anexa nr. I A la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001 e) Deşeuri biodegradabile - deşeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deşeurile alimentare sau de gradina, hârtia şi cartonul f) Deşeuri inerte - deşeuri care nu suferă nici o transformare semnificativă fizica, chimica sau biologica, nu se dizolva, nu ard ori nu reactioneaza în nici un fel fizic sau chimic, nu sunt biodegradabile şi nu afectează materialele cu care vin în contact într-un mod care să poată duce la poluarea mediului sau sa dăuneze sănătăţii omului. Levigabilitatea totală şi conţinutul de poluanti ai deşeurilor, ca şi ecotoxicitatea levigatului trebuie să fie nesemnificative şi, în special, sa nu pericliteze calitatea apei de suprafaţa şi/sau subterane g) Deşeuri lichide - orice deşeuri în forma lichidă, inclusiv apele uzate, dar exclusiv namolurile h) Deşeuri municipale - deşeuri menajere şi alte deşeuri care, prin natura sau compoziţie, sunt similare cu deşeurile menajere şi care sunt generate pe raza localităţilor i) Deşeuri nepericuloase - deşeuri care nu sunt incluse în categoria deşeurilor periculoase conform lit. j) j) Deşeuri periculoase - deşeuri definite în anexa nr. I C, I D şi I E la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001 k) Deţinător - definit în anexa nr. I A la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001 l) Eluat - soluţia obţinută printr-un test de levigare a deşeurilor, efectuat în laborator m) Gaz de depozit - amestecul de compuşi în stare gazoasa, generat de deşeurile depozitate n) Levigat - orice lichid care a percolat deşeurile depozitate şi este eliminat sau menţinut în depozit o) Operatorul depozitului - orice persoană fizica sau juridică autorizata, investită cu atribuţii şi responsabilităţi pentru un depozit, care se poate schimba de la faza de pregătire la cea de exploatare şi urmărire postinchidere p) Program pentru conformare - definit în Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanţurilor de mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 bis din 6 noiembrie 1997 r) Prag de alerta - nivelul peste care exista un risc pentru sănătatea oamenilor în urma unei expuneri de scurta durata şi faţă de care trebuie să se ia măsuri imediate conform legislaţiei în vigoare s) Solicitant - orice persoană care solicită o autorizaţie pentru depozitarea deşeurilor, conform prevederilor prezentei hotărâri t) Tratare - definită în anexa nr. I A la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001.  +  Anexa 2 CERINŢE GENERALEpentru toate clasele de depozite de deşeuri1. Cerinţe generale la amplasarea şi proiectarea unui depozit1.1. Cerinţe generale pentru amplasarea unui depozit1.1.1. Amplasarea unui depozit de deşeuri se face ţinându-se seama de planurile de urbanism general şi planurile de urbanism zonal.1.1.2. Alegerea unui amplasament se face conform următoarei scheme: a) se defineste clasa de depozit care se intenţionează să se realizeze; b) se identifica şi se inventariaza amplasamentele posibile; c) se analizează amplasamentele, în funcţie de clasa de depozit şi de tipurile de deşeuri ce vor fi acceptate la depozitare, pe baza unei comparatii pluricriteriale; d) amplasamentul considerat în urma analizei pluricriteriale ca fiind cel mai favorabil realizării obiectivului propus trebuie evaluat din punct de vedere ecologic, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, prin întocmirea studiului de impact, după care solicitantul va parcurge etapele legale pentru obţinerea acordului de mediu; e) autoritatea competentă analizează studiul de impact şi stabileşte în colectivul de analiza tehnica oportunitatea alegerii amplasamentului, în funcţie de care se ia decizia realizării obiectivului.1.1.3. Analiza amplasamentelor posibile se face în funcţie de: a) topografia şi structura hidrogeologica a terenului, luându-se în considerare în special adâncimea panzei freatice şi folosintele de apa; b) configuraţia terenului, forma depozitului şi încadrarea în peisaj; c) fluxul de ape spre amplasament, precum şi poziţia faţă de apele şi instalaţiile de canalizare şi epurare existente; d) direcţia vanturilor dominante şi efectul lor în raport cu poziţia faţă de zonele locuite; e) folosinţă terenului; f) existenta unor zone protejate, culturale sau ecologice; g) distanta faţă de centrele de producere a deşeurilor şi faţă de infrastructura existenta; h) pericole de inundare, de alunecare, tasare sau de avalanse; i) riscuri seismice majore; j) existenta în zona a unor aeroporturi, linii de înaltă tensiune sau obiective militare.1.1.4. Distanţele minime de amplasare faţă de anumite repere se stabilesc pentru fiecare caz pe baza analizarii emisiilor şi a altor reglementări existente, în cadrul unor studii de impact asupra mediului şi sănătăţii.1.1.5. Criteriile pentru analiza amplasamentelor sunt:Criterii geologice, pedologice şi hidrogeologice: a) caracteristicile şi dispunerea în adancime a straturilor geologice; b) folosintele actuale ale terenurilor şi clasa de fertilitate, evaluarea lor economică, financiară şi socială pentru populaţia din zona; c) structura, adâncimea şi direcţia de curgere a apei subterane; d) distanta faţă de cursurile de apa, faţă de albia minora şi majoră a acestora, faţă de ape stătătoare, faţă de ape cu regim special şi surse de alimentare cu apa; e) starea de inundabilitate a zonei; f) aportul de apa de pe versanţi la precipitatii.Criterii climatice: a) direcţia dominantă a vanturilor în raport cu asezarile umane sau cu alte obiective ce pot fi afectate de emisii de poluanti în atmosfera; b) regimul precipitatiilor.Criterii economice: a) capacitatea depozitului şi durata de exploatare; b) distanta pe care sunt transportate deşeurile de la sursa de producere la locul de depozitare; c) necesitatea unor amenajări secundare pentru depozit (drumuri de acces, utilităţi).Criterii suplimentare: a) vizibilitatea amplasamentului; b) accesul la amplasament.1.1.6. Depozitul poate fi autorizat numai în cazul în care caracteristicile amplasamentului din punct de vedere al condiţiilor sus-menţionate sau al măsurilor de remediere ce trebuie luate respecta legislaţia de mediu în vigoare.1.2. Cerinţe generale la proiectarea şi realizarea unui depozit1.2.1. Proiectul depozitului trebuie să respecte următoarele: a) dimensiunile depozitului trebuie să fie corelate cu volumul total de deşeuri ce urmează a fi acceptat la depozitare din zona sau zonele deservite, pe baza prognozelor de dezvoltare municipala sau zonala; b) perioada de exploatare să fie de minimum 10 ani.1.2.2. Proiectul unui depozit trebuie să prezinte: a) natura şi provenienţă deşeurilor ce urmează să fie depozitate; b) cantităţile de deşeuri; c) tehnologii de tratare a deşeurilor înainte de depozitare şi/sau în incinta depozitului; d) modul de realizare a bazei depozitului, adică:- modul de impermeabilizare a cuvetei depozitului (baza şi pereţi laterali);- modul de protecţie a sistemului de impermeabilizare;- sistemul de drenare, colectare, epurare şi evacuare a apelor exfiltrate; e) sistemul de colectare, inmagazinare şi valorificare a gazelor de fermentare, unde este cazul; f) organizarea tehnica a depozitului, utilităţi; g) instrucţiuni de exploatare a depozitului; h) procedura de închidere a depozitului; i) sistemul de control şi supraveghere a depozitului; j) măsurile de siguranţă în timpul exploatării, cum ar fi: prevenirea incendiilor, prevenirea şi combaterea exploziilor şi planul de intervenţie în caz de accidente sau avarii într-un depozit; k) măsuri pentru asigurarea condiţiilor igienico-sanitare: deratizare, dezinsecţie; l) măsuri de protecţie a muncii.Soluţia tehnologică ce va fi adoptată este opţiunea proiectantului, acesta asumându-şi răspunderea ca depozitul nu va prezenta riscuri pentru factorii de mediu.1.2.3. După atingerea cotei finale de depozitare trebuie realizată acoperirea finala, cu continuarea acţiunii de captare a gazelor de fermentare şi a drenarii apelor infiltrate prin stratul de sol vegetal.1.2.4. Materiale folosite a) Pentru impermeabilizare se folosesc argile sau alte materiale minerale cu caracteristici similare argilei şi o impermeabilizare artificiala cu geomembrana sau alt material similar, care trebuie să asigure un coeficient de permeabilitate K ≤ 1 x 10^-9 m/s şi condiţiile de rezistenta fizico-chimica şi de stabilitate în timp cerute de proiectant. Se va folosi geomembrana neteda la baza depozitului şi rugoasa pe taluzuri şi pentru acoperirea finala. b) Pentru separarea straturilor de drenare şi impermeabilizare de corpul depozitului se vor folosi geotextile cu rol de protecţie. c) Tuburile de drenaj folosite pentru drenarea levigatului trebuie să fie de polietilena şi trebuie să fie prevăzute cu fante. d) Stratul drenant consta dintr-un strat de pietriş cu diametrul granulelor între 16 şi 32 mm.1.3. Cerinţe generale pentru impermeabilizarea depozitelor1.3.1. În vederea protecţiei solului şi a apei subterane şi de suprafaţa baza, pereţii laterali şi acoperisul depozitelor trebuie impermeabilizate. Soluţiile de impermeabilizare se stabilesc de către proiectant, astfel încât depozitul sa răspundă cerinţelor prezentei hotărâri, inclusiv ale anexelor.1.3.2. Un depozit trebuie să fie amplasat şi proiectat astfel încât sa satisfacă condiţiile necesare pentru a preveni poluarea solului, apei subterane sau de suprafaţa şi a asigura colectarea eficienta a levigatului în conformitate cu prevederile pct. 2.1 "Controlul apei şi gestiunea levigatului"; aceasta se realizează prin combinarea barierei geologice naturale cu o impermeabilizare a bazei depozitului în timpul fazei de exploatare/active şi prin combinarea unei bariere geologice cu o impermeabilizare superioară în cursul fazei pasive/postinchidere.1.3.3. Bariera geologica este creata de condiţiile geologice şi hidrogeologice de sub şi din vecinătatea unui depozit şi trebuie să confere o capacitate suficienta de atenuare şi prevenire a unui potenţial risc ecologic pentru sol şi apa subterana.Bariera geologica a bazei şi taluzurilor depozitului va consta dintr-un strat mineral care îndeplineşte cerinţele de permeabilitate şi grosime, cu un efect cel puţin echivalent cu cel rezultat din următoarele condiţii:- depozit pentru deşeuri periculoase: K ≤ 1,0 x 10^-9 m/s; grosime ≥ 5 m;- depozit pentru deşeuri nepericuloase: K ≤ 1,0 x 10^-9 m/s; grosime ≥ 1 m;- depozit pentru deşeuri inerte: K ≤ 1,0 x 10^-7 m/s; grosime ≥ 1 m.1.3.4. Metoda folosită pentru determinarea coeficientului de permeabilitate pentru depozite, pe suprafaţa analizata şi pentru tot amplasamentul, trebuie să fie metoda standardizata sau recunoscută internaţional.1.3.5. Acolo unde bariera geologica nu îndeplineşte în mod natural condiţiile de mai sus, ea poate fi completată cu argila (sau cu alt material natural cu proprietăţi de impermeabilizare echivalente), oferind o protecţie echivalenta. O bariera geologica de impermeabilizare naturala nu trebuie să fie mai subtire de 0,5 m (tabelul 2.1).1.3.6. În afară barierei geologice descrise mai sus, depozitul este prevăzut cu o impermeabilizare artificiala care îndeplineşte condiţiile de rezistenta fizico-chimica şi de stabilitate în timp, corespunzător condiţiilor de etansare cerute, şi un sistem etans de colectare a levigatului, pentru a se asigura ca acumularea de levigat la baza depozitului se menţine la un nivel minim.
      Tabelul 2.1.
   
  Categoria depozitului Deşeuri nepericuloase Deşeuri periculoase
  Impermeabilizare artificiala necesară necesară
  Strat drenant ≥ 0,5 m necesar necesar
  1.3.7. Dacă autoritatea centrala sau teritorială pentru protecţia mediului, după evaluarea potentialelor pericole faţă de mediu, considera ca este necesară prevenirea formării de levigat, se poate prescrie o impermeabilizare a suprafeţei superioare. Recomandările pentru etansarea suprafeţei sunt:
  Tabelul 2.2.
   
  ┌─────────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┐ │ Categoria depozitului │ Deşeuri nepericuloase │ Deşeuri periculoase │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤ │Strat filtrant gaze │ necesar │ nu este necesar │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤ │Impermeabilizare artificiala │ nu este necesară │ necesară │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤ │Impermeabilizare naturala │ necesară │ necesară │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤ │Strat drenant > 0,5 m │ necesar │ necesar │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤ │Acoperire superioară cu │ necesară │ necesară │ │pământ > 1 m (din care sol │ │ │ │vegetal ≥ 0,3 m) │ │ │ └─────────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────┘1.3.8. Autoritatea centrala sau teritorială pentru protecţia mediului stabileşte condiţii generale sau specifice pentru depozitele de deşeuri inerte şi pentru caracteristicile mijloacelor tehnice sus-menţionate.1.3.9. Autoritatea centrala stabileşte condiţiile generale sau specifice pentru depozitele de deşeuri subterane şi pentru caracteristicile mijloacelor tehnice sus-menţionate.2. Cerinţe generale de control şi protecţia factorilor de mediu2.1. Controlul apei şi gestiunea levigatului2.1.1. În corelatie cu caracteristicile depozitului şi condiţiile meteorologice, vor fi luate măsurile corespunzătoare pentru: a) controlul cantităţii de apa din precipitatiile care patrund în corpul depozitului; b) prevenirea patrunderii apei de suprafaţa şi/sau subterane în deşeurile depozitate; c) colectarea apei contaminate şi a levigatului; d) epurarea apei contaminate şi a levigatului colectat din depozit la standardul corespunzător cerut pentru evacuarea lor din depozit.2.1.2. Prevederile de mai sus nu se aplică la depozitele de deşeuri inerte; decizia este luată de autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, dacă evaluarea, ţinându-se seama de amplasarea depozitului şi a deşeurilor care trebuie acceptate, arata ca depozitul nu reprezintă un pericol potenţial pentru mediu.2.1.3. Levigatul colectat la baza depozitului prin intermediul sistemului de drenaj se evacueaza conform următoarelor variante: a) la o statie de epurare proprie şi apoi într-un receptor natural; b) la o statie de epurare oraseneasca; c) într-un bazin şi apoi este transportat periodic la o statie de epurare.2.1.4. Şanţurile de garda trebuie prevăzute pe tot conturul depozitului pentru colectarea apelor meteorice care cad pe suprafeţele invecinate depozitului.2.1.5. Dacă autoritatea competentă, pe baza unui studiu de impact şi/sau bilanţ de mediu, decide, în conformitate cu prevederile pct. 2.1 "Controlul apei şi gestiunea levigatului", că nu sunt necesare colectarea şi tratarea levigatului sau a stabilit ca depozitul nu prezintă pericol potenţial pentru sol, apa freatica sau de suprafaţa, condiţiile prevăzute la pct. 1.3.3-1.3.7 nu se aplică.2.2. Controlul gazului2.2.1. Sistemul de colectare şi de evacuare a gazelor de fermentare consta din conducte, puţuri, drenuri, dispozitive de colectare ce conduc la instalaţii de prelucrare/valorificare.2.2.2. Gazul de depozit se colectează în toate depozitele care accepta deşeuri biodegradabile. Dacă gazul colectat nu poate fi folosit pentru a produce energie, el trebuie ars.2.2.3. Colectarea, tratarea şi folosirea gazului de depozit conform pct. 2.2.2 se efectuează astfel încât sa nu se producă pagube sau distrugerea mediului şi să se reducă riscurile pentru sănătatea populaţiei.2.2.4. Controlul acumularii şi migrarii gazului de depozit, precum şi cantitatea şi compozitia gazului se realizează conform prevederilor pct. 2.2.4 şi tabelului 4.2 din anexa nr. 4.2.3. Asigurarea stabilitatii2.3.1. Repartizarea deşeurilor în depozit trebuie facuta astfel încât să se asigure stabilitatea masei de deşeuri şi a structurilor asociate (sistemele de impermeabilizare, sistemele de colectare şi evacuare a apelor exfiltrate şi a gazelor etc.), în special pentru evitarea alunecarilor.2.3.2. Dacă exista impermeabilizare artificiala, trebuie apreciat dacă substratul geologic - ţinându-se seama de morfologia depozitului - este suficient de stabil pentru a preveni deteriorarea impermeabilizarii.2.4. Sisteme de siguranţă şi paza2.4.1. Depozitele se imprejmuiesc şi se instituie paza lor, pentru reducerea posibilităţilor de patrundere ilegala pe amplasament a oamenilor şi animalelor.2.4.2. Porţile se inchid în afară orelor de lucru.2.4.3. Sistemul de control şi acces la fiecare depozit trebuie să conţină un program de măsuri pentru a detecta şi descuraja aruncarea ilegala de deşeuri în depozit.2.5. Combaterea altor inconveniente şi riscuri2.5.1. La amenajarea depozitelor trebuie luate măsuri pentru diminuarea şi a altor noxe şi riscuri, precum: a) emisia de mirosuri şi praf; b) particule materiale antrenate de vant; c) zgomot şi trafic; d) păsări, paraziti şi insecte; e) formarea de aerosoli; f) incendii, explozii, alunecări.2.5.2. Depozitul trebuie echipat astfel încât noxele provenite de pe amplasament sa nu fie dispersate pe drumurile publice şi în zonele invecinate.2.6. Încadrarea în peisajAmenajările pentru reducerea impactului vizual determinat de amplasarea unui depozit de deşeuri se realizează în funcţie de folosintele terenurilor adiacente, prin: a) realizarea unei perdele vegetale de protecţie cu o latime ce se va stabili în proiect şi, dacă este cazul, plantarea unei perdele formate din mai multe etaje de arbori şi arbuşti repede crescatori; b) amplasarea în frontul vizual a construcţiilor social-administrative; c) amplasarea unor panouri metalice pentru diverse reclame; d) inierbarea cu plante ierboase - graminee- şi plantarea unor specii rezistente la poluanti pe suprafeţele acoperite ale depozitului, care au ajuns la cota finala, pentru refacerea structurii solului şi a biocenozei, în paralel cu eliminarea poluantilor şi cu introducerea treptata a acestor terenuri în peisajul natural al zonei.Prin executarea lucrărilor tehnice de închidere a depozitului trebuie să i se confere terenului încadrarea în peisajul zonal.
   +  Anexa 3 CRITERII ŞI PROCEDURIde acceptare a deşeurilor în depozit1. Principii generale1.1. Criteriile pentru acceptarea deşeurilor la o anumită clasa de depozite trebuie să ţină seama în special de: a) protecţia factorilor de mediu, în special a apei subterane şi de suprafaţa; b) sistemele de impermeabilizare a depozitelor, sistemele de colectare şi de tratare a levigatului, sistemele de colectare şi de evacuare a gazului de depozit; c) asigurarea desfăşurării normale a proceselor de stabilizare a deşeurilor în depozit; d) protecţia sănătăţii umane.1.2. Acceptarea deşeurilor la o anumită clasa de depozite se bazează pe: a) listele de deşeuri acceptate, definite după natura şi origine; b) caracteristicile deşeurilor, determinate prin metode de analiza standardizate.2. Criterii de acceptare2.1. Autoritatea centrala pentru protecţia mediului, conform prevederilor art. 6 alin. (5) din hotărâre, stabileşte listele naţionale de deşeuri acceptate (sau refuzate) pentru fiecare clasa de depozite şi defineste criteriile ce trebuie îndeplinite de deşeuri pentru a se regasi pe liste.2.2. Lista naţionala de deşeuri acceptate pe fiecare clasa de depozite şi criteriile de acceptare servesc la întocmirea listei specifice fiecărui depozit sau a listei cu deşeuri acceptate ce vor fi specificate în autorizaţia de mediu a depozitului.2.3. Criteriile de acceptare a deşeurilor într-o clasa de depozite, bazate pe caracteristicile deşeurilor, se vor referi la: a) compozitia fizico-chimica; b) conţinutul de materie organică; c) biodegradabilitatea compusilor organici din deşeuri; d) concentraţia compusilor potenţial periculosi/toxici în relaţie cu criteriile enunţate anterior; e) levigabilitatea prognozata sau testata a compusilor potenţial periculosi/toxici în relaţie cu criteriile enunţate mai sus; f) proprietăţile ecotoxicologice ale deşeurilor şi ale levigatului rezultat.2.4. Criteriile de acceptare la depozitare a deşeurilor inerte, bazate pe caracteristicile deşeurilor, vor fi corelate cu nivelul scăzut al dotărilor şi amenajărilor pentru protecţia factorilor de mediu ale depozitelor de deşeuri inerte.3. Proceduri generale pentru testarea şi acceptarea deşeurilor3.1. Procedurile generale pentru caracterizarea şi testarea deşeurilor în vederea acceptării la depozitare se stabilesc pe 3 niveluri ierarhice:Nivelul 1: Caracterizare generală, realizată cu metode de analiza standardizate pentru determinarea compoziţiei fizicochimice a deşeurilor şi pentru testarea comportării la levigare şi/sau a variaţiei caracteristicilor deşeurilor pe termen scurt şi lung.Nivelul 2: Testarea încadrării corecte a deşeurilor într-un depozit, care se realizează prin verificări periodice efectuate prin analize simple, standardizate şi prin metode de caracterizare a comportării, pentru a se determina dacă un deseu îşi menţine încadrarea în condiţiile prevăzute în autorizaţia de mediu şi/sau în criteriile specifice de referinţa. Testele se vor concentra pe variabile-cheie (indicatori variabili) şi pe comportarea identificata prin caracterizarea generală.Nivelul 3: Verificarea la faţa locului printr-un control rapid pentru a se confirma ca deseul depozitat este acelaşi cu cel care a fost supus la testarea de nivel 2 şi ca este cel descris în documentele de însoţire. Ea poate consta într-o inspecţie vizuala a încărcăturii de deşeuri înainte şi după descărcarea la depozit.3.2. Pentru a se regasi pe o lista de referinţa un deseu este caracterizat la nivelul 1 şi trebuie să satisfacă criteriile corespunzătoare, care vor fi stabilite pentru fiecare tip de depozit.3.3. Pentru a rămâne pe o lista specifică a depozitului un deseu se testeaza la nivelul 2 la intervale regulate de timp, semestrial sau anual, şi trebuie să satisfacă criteriile corespunzătoare pentru fiecare tip de depozit.3.4. Toate incarcaturile de deşeuri ce intra într-un depozit se supun nivelului 3 de verificare. Nivelurile 1 şi 2 se realizează în măsura în care este posibil.3.5. În situaţia în care testarea nu se poate realiza, nu sunt accesibile procedurile de testare sau exista alte prevederi legislative ce prevalează, anumite deşeuri pot fi exceptate permanent sau temporar de la testarea la nivelul 1.3.6. Informaţiile furnizate de determinarile efectuate pot fi completate cu informaţii de la producătorii deşeurilor, de la laboratoare de cercetare şi din literatura de specialitate.4. Recomandări pentru criteriile preliminare de acceptare a deşeurilor4.1. În aceasta faza preliminară deşeurile acceptate într-o anumită clasa de depozite trebuie să fie nominalizate pe o lista naţionala ori sa îndeplinească criterii similare cu cele impuse pentru includerea pe lista.4.2. Pentru cele 3 clase principale de depozite pot fi folosite următoarele recomandări generale pentru a stabili criterii preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare sau pe listele corespunzătoare:(i) depozite de deşeuri inerte: pe lista prevăzută în autorizaţia de mediu a depozitului pot fi acceptate numai deşeurile definite conform anexei nr. 1 lit. f) la hotărâre;(îi) depozite pentru deşeuri nepericuloase: pe listele de acceptare nu trebuie să se regaseasca deşeuri definite conform anexei nr. I E la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001;(iii) depozite de deşeuri periculoase: lista preliminară pentru deşeurile periculoase acceptate conţine doar acele tipuri de deşeuri definite în anexa nr. I E la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001. Deşeurile care conţin compuşi potenţial toxici în concentratii ridicate şi constituie un risc profesional şi/sau ecologic ori care ar împiedica stabilizarea deşeurilor în cadrul ciclului proiectat de viaţa al depozitului nu vor fi acceptate pe liste fără o tratare prealabilă.  +  Anexa 4 PROCEDURIde control şi urmărire a depozitelor de deşeuri1. Prevederi generale1.1. Procedurile de control şi urmărire se aplică: a) amplasamentelor viitoarelor depozite de deşeuri, pentru obţinerea unor date de referinţa pe factori de mediu, anterior construcţiei şi exploatării acestora; b) depozitelor în exploatare; c) depozitelor după închidere.1.2. Prin activitatea de urmărire şi control se garantează ca: a) depozitul este realizat conform proiectului şi sistemele de protecţie a mediului funcţionează integral; b) depozitul existent, care funcţionează în baza unui program pentru conformare, îndeplineşte măsurile de remediere la termenele prevăzute; c) depozitul îndeplineşte condiţiile prevăzute în autorizaţia de mediu; d) deşeurile acceptate la depozitare sunt cele care îndeplinesc criteriile pentru categoria respectiva de depozit.1.3. Metodele aplicate pentru controlul, prelevarea şi analiza probelor sunt cele standardizate la nivel naţional ori european sau sunt metodologii cuprinse în Normativul tehnic privind depozitarea deşeurilor - exploatarea, monitorizarea şi închiderea depozitelor de deşeuri, care se aproba prin ordin al ministrului autorităţii centrale pentru protecţia mediului.1.4. Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, în vederea definirii nivelului de afectare a calităţii factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate.2. Sistemul de control şi urmărire a calităţii factorilor de mediuSistemul de control şi urmărire a calităţii factorilor de mediu cuprinde:2.1. Datele meteorologice2.1.1. Datele meteorologice servesc la realizarea balanţei apei din depozit şi implicit la evaluarea volumului de levigat ce se acumuleaza la baza depozitului sau se deverseaza din depozit.2.1.2. Datele necesare întocmirii balanţei apei se colectează de la cea mai apropiată statie meteorologica sau prin monitorizarea depozitului. Frecventa urmăririi în faza de exploatare, precum şi în cea de urmărire postinchidere este prezentată în tabelul 4.1.
      Tabelul 4.1.
  Nr. crt. Date meteorologice În faza de funcţionare În faza de urmărire postinchidere
  1. Cantitatea de precipitatii zilnic zilnic, dar şi ca valori lunare medii
  2. Temperatura minima şi maxima la ora 15,00 zilnic medie lunară
  3. Direcţia şi viteza dominante ale vantului zilnic nu este necesar
  4. Evapotranspiratia zilnic zilnic, dar şi ca valori lunare medii
  5. Umiditatea atmosferica la ora 15,00 zilnic medie lunară
  2.2. Controlul apei de suprafaţa, al levigatului şi al gazului de depozit2.2.1. Controlul calităţii apei de suprafaţa, a levigatului, a gazului de depozit şi frecventa determinarilor se realizează conform tabelului 4.2.2.2.2. Măsurarea volumului levigatului, prelevarea şi analizarea probelor de levigat se efectuează pentru fiecare punct de evacuare a acestuia din depozit.2.2.3. Urmărirea calităţii apei de suprafaţa, aflată în vecinătatea unui depozit, se efectuează în cel puţin două puncte, unul în amonte şi unul în aval de depozit.2.2.4. Urmărirea cantităţii şi calităţii gazului de depozit se efectuează pe secţiuni reprezentative ale depozitului.2.2.5. Frecventa prelevarii probelor se adapteaza morfologiei depozitului (rambleu, debleu etc.).
      Tabelul 4.2.
  Nr. crt. Parametrii urmăriţi În faza de funcţionare În faza de urmărire postinchidere*3)
  1. Volumul levigatului lunar*1),*3) la 6 luni
  2. Compozitia levigatului*2) trimestri- al*3) la 6 luni
  3. Volumul şi compozitia apei de suprafaţa*7) trimestri- al*3) la 6 luni
  4. Posibile emisii de gaz şi presiune atmosferica*4), CH(4), CO(2), H(2)S, H(2) etc. lunar*3),*5) la 6 luni*6)
  *1) Frecventa prelevarii poate fi adaptată pe baza morfologiei depozitului (rambleu, debleu etc.). Aceasta trebuie specificată în autorizaţia de mediu.*2) Parametrii şi indicatorii analizati variaza în funcţie de compozitia deşeurilor depozitate; ele trebuie stabilite în autorizaţia de mediu şi trebuie să reflecte caracteristicile deşeurilor.*3) Dacă în punctele de prelevare volumul şi compozitia apei de suprafaţa sunt relativ constante, măsurătorile se pot face la intervale mai mari de timp.*4) Măsurătorile sunt legate în special de conţinutul de materie organică din deşeuri.*5) CH(4), CO(2), O(2) - regulat, alte gaze după necesitate, în funcţie de compozitia deşeurilor depozitate, în scopul de a reflecta afectarea levigatului.*6) Sistemul de colectare a gazului trebuie verificat regulat.*7) Pe baza caracteristicilor amplasamentului depozitului autoritatea competentă poate decide dacă aceste măsurători nu sunt necesare.2.3. Protecţia apei subterane2.3.1. Urmărirea calităţii apei subterane oferă informaţii privind contaminarea acesteia, datorată depozitarii deşeurilor.2.3.2. Controlul calităţii apei subterane se realizează prin foraje de control în cel puţin 3 puncte, un punct amplasat în amonte şi doua în aval faţă de depozit, pe direcţia de curgere.2.3.3. Numărul punctelor de urmărire se poate mari pe baza unor prospecţiuni hidrogeologice şi a necesităţii depistarii urgente a infiltratiilor accidentale de levigat în apa.2.3.4. Înaintea intrării în exploatare a depozitelor noi se preleveaza probe din cel puţin 3 puncte pentru a se stabili valori de referinţa pentru prelevarile ulterioare.2.3.5. Indicatorii care sunt analizati în probele prelevate sunt aleşi pe baza calităţii apei freatice din zona şi a compoziţiei prognozate a levigatului (tabelul 4.3). Alegerea corecta a indicatorilor de analizat şi datele privind mobilitatea apei subterane în zona asigura identificarea rapida a schimbării calităţii apei.
  Tabelul 4.3.
  Nr. crt. Parametrii urmăriţi În faza de funcţionare În faza de urmărire postinchidere
  1. Nivelul apei subterane la fiecare 6 luni*1) la 6 luni*1)
  2. Compozitia apei subterane frecventa în funcţie de viteza de curgere*2), *3) frecventa în funcţie de viteza de curgere*2),*3
  *1) Dacă nivelul apei freatice variaza, se măreşte frecventa prelevarii probelor.*2) Frecventa se stabileşte pe baza cunoştinţelor şi a evaluării vitezei fluxului de apa subterana.*3) Când prin determinarile efectuate pe probele prelevate se constata atingerea unui prag de alerta, se repeta prelevarea şi se reiau determinarile efectuate. Dacă nivelul de poluare este confirmat, trebuie urmat planul de intervenţie specificat în autorizaţia de mediu.2.3.6. Pragurile de alerta se determina ţinându-se seama de formaţiunile hidrogeologice specifice zonei în care este amplasat depozitul şi de calitatea apei. Nivelul de control al poluarii se bazează pe compozitia medie determinata din variatiile locale ale calităţii apei subterane pentru fiecare foraj de control. Dacă exista date şi este posibil, pragul de alerta se specifică în autorizaţia de mediu.2.4. Topografia depozituluiUrmărirea topografiei depozitului se realizează conform datelor înscrise în tabelul 4.4.
      Tabelul 4.4.
  Nr. crt. Parametrii În faza de funcţionare În faza de urmărire postinchidere
  1. Structura şi compozitia depozitului*1) anual
  2. Comportarea la tasare şi urmărirea nivelului depozitului anual citire anuală
  *1) Date pentru planul de situaţie al depozitului: suprafaţa ocupată de deşeuri, volumul şi compozitia deşeurilor, metodele de depozitare, timpul şi durata depozitarii, calculul capacităţii remanente de depozitare.--------------