HOTĂRÂRE nr. 128 din 14 februarie 2002privind incinerarea deşeurilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 54 pct. 2 lit. a) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Obiectul prezentei hotărâri îl constituie reglementarea activităţilor de incinerare şi coincinerare şi a măsurilor de control şi urmărire a instalaţiilor de incinerare şi coincinerare. (2) Reglementarea activităţii de incinerare şi coincinerare are drept scop prevenirea sau reducerea efectelor negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apelor de suprafaţă şi subterane, şi a oricăror riscuri pentru sănătatea populaţiei.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se aplică tuturor instalaţiilor de incinerare şi coincinerare.  +  Articolul 3Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică pentru instalaţiile care tratează doar următoarele deşeuri: a) deşeuri vegetale din agricultură şi forestiere; b) deşeuri vegetale din industria alimentară, dacă se recuperează căldura generată; c) deşeuri fibroase din producţia de celuloză virgină şi producţia de hârtie din celuloză, dacă sunt coincinerate la locul de producţie şi căldură generată este recuperată, cu excepţia celor care folosesc în tehnologia de albire derivaţi ai clorului; d) deşeuri de lemn, cu excepţia deşeurilor de lemn care pot conţine compuşi organici halogenaţi sau metale grele în urma tratării cu conservanţi pentru lemn sau a vopsirii, şi care includ în special deşeuri de lemn provenite de la deşeuri de construcţii sau demolări; e) deşeuri de plută; f) deşeuri radioactive; g) cadavre de animale; h) deşeuri rezultate din explorarea şi exploatarea petrolului şi a gazelor în instalaţii marine, incinerate la bordul instalaţiei; i) deşeuri sub 50 de tone pe an, pentru instalaţii experimentale folosite pentru cercetare, proiectare şi testare în vederea îmbunătăţirii procesului de incinerare.  +  Articolul 4Semnificaţia termenilor utilizaţi în înţelesul prezentei hotărâri este prezentată în anexa nr. 1.  +  Articolul 5 (1) Condiţiile de lucru şi regimul de funcţionare pentru instalaţiile de incinerare şi coincinerare, precum şi controlul şi monitorizarea acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2 "Norme tehnice privind exploatarea, urmărirea şi controlul instalaţiilor şi proceselor de incinerare şi coincinerare a deşeurilor". (2) Prevederile privind stabilirea valorilor limită de emisie a poluanţilor în aer şi apă şi modul de calcul al acestor valori, precum şi tehnica de măsurare sunt prevăzute în anexa nr. 3 "Factori de echivalenţă pentru dibenzo-p-dioxine şi dibenzofurani", anexa nr. 4 "Determinarea valorilor limită de emisie în aer pentru coincinerarea deşeurilor", anexa nr. 5 "Tehnici de măsurare", anexa nr. 6 "Valori limită de emisie pentru poluanţii din apele uzate de la spălarea gazelor de ardere la deversarea din instalaţia de incinerare sau coincinerare", anexa nr. 7 "Valori limită pentru emisii de aer" şi în anexa nr. 8 "Formula de calcul al concentraţiei de emisie la procentul standard al concentraţiei de oxigen".  +  Capitolul 2 Autorizarea activităţii de incinerare şi coincinerare  +  Articolul 6 (1) Procedura specifică de autorizare pentru activităţile de incinerare şi coincinerare a deşeurilor se elaborează de autoritatea centrală pentru protecţia mediului şi se aprobă prin ordin al ministrului acestei autorităţi în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Sunt exceptate de la cerinţa autorizării specifice activităţile de valorificare şi eliminare a deşeurilor care se încadrează în prevederile art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001.  +  Articolul 7Documentaţia care se înaintează autorităţii competente pentru protecţia mediului, la solicitarea acordului sau a autorizaţiei de mediu pentru o instalaţie de incinerare sau coincinerare, trebuie să garanteze că instalaţia este proiectată, realizată, echipată şi funcţionează astfel încât să respecte prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 8 (1) Acordul sau autorizaţia de mediu emisă de autoritatea competentă pentru protecţia mediului pentru o instalaţie de incinerare sau coincinerare trebuie să conţină: a) lista categoriilor de deşeuri, conform Hotărârii Guvernului nr. 155/1999 pentru introducerea evidenţei gestiunii deşeurilor şi a Catalogului European al Deşeurilor, care pot fi tratate; b) capacitatea nominală de incinerare sau coincinerare a deşeurilor pentru acea instalaţie (t/h, respectiv MWth); c) procedurile de prelevare a probelor şi de măsurare folosite pentru a satisface obligaţiile impuse pentru măsurătorile periodice pentru fiecare poluant al aerului şi apei; d) valorile limită admise pentru concentraţiile de poluanţi emişi în aer sau apă în urma proceselor de incinerare sau coincinerare. (2) Acordul sau autorizaţia de mediu se emite dacă documentaţia prezentată în acest scop arată că tehnicile de măsurare propuse pentru emisiile de poluanţi în aer sunt conform prevederilor anexei nr. 5.  +  Articolul 9Acordul sau autorizaţia de mediu eliberată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului pentru o instalaţie de incinerare sau coincinerare care incinerează deşeuri periculoase, în afară de cerinţele prevăzute la art. 8, trebuie să conţină: a) cantităţile pe diferite categorii de deşeuri periculoase care pot fi tratate şi/sau folosite; b) debitele masice minime şi maxime din aceste deşeuri periculoase, puterile calorice minime şi maxime ale deşeurilor şi conţinutul maxim de poluanţi, cum ar fi PCB, PCP, clor, fluor, sulf, metale grele.  +  Articolul 10Autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte în autorizaţia de mediu perioada maximă admisă pentru orice opriri ale dispozitivelor de purificare sau de măsurare, timp în care concentraţiile din emisiile în aer şi apă uzată epurată, referitoare la substanţele reglementate, pot depăşi valorile limită admise.  +  Articolul 11 (1) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte, după caz, necesitatea introducerii unor valori limită de emisie pentru hidrocarburi aromatice policiclice sau pentru alţi poluanţi. (2) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte perioadele de măsurare acolo unde au fost precizate valori limită de emisie pentru hidrocarburi policiclice aromatice sau pentru alţi poluanţi.  +  Articolul 12Amplasarea punctelor de prelevare a probelor sau de măsurare se realizează de comun acord cu autoritatea competentă pentru protecţia mediului.  +  Articolul 13Autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte, imediat ce sunt disponibile tehnicile adecvate de măsurare, dată de la care se efectuează măsurători continue ale valorilor emisiilor pentru dioxine şi metale grele, în conformitate cu prevederile anexei nr. 5.  +  Articolul 14Autoritatea competentă pentru protecţia mediului impune, la emiterea acordului şi/sau a autorizaţiei de mediu pentru o instalaţie de incinerare sau coincinerare, instituirea unui sistem de control şi monitorizare, precum şi păstrarea minimum 5 ani a registrului cu evidenţa deşeurilor incinerate sau coincinerate.  +  Capitolul 3 Accesul publicului la informaţie  +  Articolul 15Autoritatea competentă pentru protecţia mediului are obligaţia să asigure accesul publicului la informaţie în cadrul procedurii pentru autorizarea acestor activităţi, înainte şi după ce această autoritate ia o decizie, potrivit procedurilor legislaţiei specifice.  +  Articolul 16Raportul anual al operatorului către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, asupra funcţionării şi monitorizării instalaţiilor de incinerare sau coincinerare cu o capacitate nominală de două tone pe oră sau mai mare, se pune în mod obligatoriu la dispoziţie publicului. Acest raport, ca o condiţie minimă, prezintă desfăşurarea procesului de incinerare sau coincinerare şi emisiile în aer şi apă comparativ cu cerinţele privind valorile limită de emisie prevăzute în autorizaţia de mediu.  +  Articolul 17Autoritatea competentă pentru protecţia mediului întocmeşte lista cu instalaţiile de incinerare sau coincinerare având o capacitate nominală sub două tone pe oră, care este pusă la dispoziţie publicului.  +  Capitolul 4 Sancţiuni  +  Articolul 18Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:1. cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei transportatorii, pentru încălcarea prevederilor cap. 5 pct. 5.2 şi 5.3 din anexa nr. 2, privind efectuarea de către transportatori a transporturilor de reziduuri periculoase;2. cu amendă de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei nerespectarea prevederilor art. 16 privind prezentarea de către operatorii instalaţiilor de incinerare şi coincinerare a raportului anual la autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi refuzul de a asigura accesul publicului la informaţiile de interes public din acel raport;3. cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei operatorii instalaţiilor de incinerare şi coincinerare, pentru: a) neîndeplinirea prevederilor art. 14 privind instituirea sistemului de control şi monitorizare şi de suportare a costurilor acestuia; b) neîndeplinirea prevederilor cap. 6 pct. 6.3 din anexa nr. 2, referitoare la instalarea şi funcţionarea corespunzătoare a echipamentului de monitorizare;4. cu amendă de la 50.000.000 lei la 75.000.000 lei nerespectarea de către operatorii instalaţiilor de incinerare şi coincinerare a prevederilor cap. 1 pct. 1.2, 1.3 şi pct. 1.4 din anexa nr. 2, referitoare la recepţia deşeurilor;5. cu amendă de la 75.000.000 lei la 100.000.000 lei operatorii instalaţiilor de incinerare şi coincinerare, pentru: a) neîndeplinirea prevederilor art. 14 referitoare la obligaţia de păstrare a registrului cu evidenţa deşeurilor incinerate sau coincinerate; b) neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la cap. 7 pct. 7.9 din anexa nr. 2, referitoare la înregistrarea şi prelucrarea tuturor măsurătorilor; c) nerespectarea prevederilor art. 20 referitoare la etapele aplicării prezentei hotărâri.  +  Articolul 19 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 18 se fac de către personalul împuternicit din cadrul autorităţii competente pentru protecţia mediului, precum şi din cadrul altor autorităţi centrale sau locale, conform atribuţiilor stabilite de legislaţia în vigoare. (2) Contravenţiilor prevăzute la art. 18 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.  +  Capitolul 5 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 20 (1) Pentru instalaţiile noi, care nu se regăsesc în definiţiile prevăzute în anexa nr. 1 la pct. 9 "instalaţie de incinerare existentă" şi pct. 10 "instalaţie de coincinerare existentă", cerinţele prezentei hotărâri se aplică în termen de 30 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Fără a încălca prevederile specifice din anexele nr. 6 şi 7, prevederile se aplică integral instalaţiilor de incinerare existente, începând cu data de 1 ianuarie 2007, avându-se în vedere următoarele: a) în primul an, 2002, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se respectă prevederile cap. 2 pct. 2.1 din anexa nr. 2 şi se înaintează spre aprobare autorităţii competente pentru protecţia mediului programul pentru conformare avut în vedere de către operatorul instalaţiei; b) în perioada 31 decembrie 2002 - 31 decembrie 2006 se îmbunătăţeşte tehnologia şi se asigură dotarea cu un sistem de monitorizare a emisiilor astfel încât să fie îndeplinite cerinţele anuale, în conformitate cu programul pentru conformare aprobat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi cu cerinţele prevăzute la cap. 2, 6 şi 7 din anexa nr. 2 şi în anexele nr. 6 şi 7. (3) Fără a încălca prevederile specifice din anexele nr. 4, 6 şi 7, prevederile prezentei hotărâri se aplică integral instalaţiilor de coincinerare existente, avându-se în vedere următoarele: a) în primul an, 2002, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se îndeplinesc condiţiile specificate la cap. 2 pct. 2.2 din anexa nr. 2, se monitorizează temperatura gazelor de ardere după ultima injecţie de aer şi se înaintează spre aprobare autorităţii competente pentru protecţia mediului programul pentru conformare avut în vedere de către operatorul instalaţiei; b) în următorii 4 ani, de la 31 decembrie 2002 şi până la 31 decembrie 2006, se îmbunătăţeşte tehnologia astfel încât să fie îndeplinite cerinţele anuale, pentru această perioadă, ale programului propriu pentru conformare, aprobat pentru instalaţia respectivă, instalaţia trebuind să respecte în totalitate şi prevederile cap. 2 din anexa nr. 2 şi valorile limită de emisii totale din anexa nr. 4, tabelul II.1.1 coloana (a) şi tabelul II.1.2 coloana (a); c) în perioada 1 ianuarie 2007 - 31 decembrie 2008 se asigură dotarea cu un sistem de monitorizare a emisiilor, prevăzut în programul pentru conformare aprobat şi în conformitate cu cerinţele prevăzute la cap. 2, 6 şi 7 din anexa nr. 2, şi se respectă valorile limită la emisii totale din anexa nr. 4, tabelul II.1.1 coloana (b) şi tabelul II.1.2 coloana (b); d) începând cu data de 1 ianuarie 2009 se asigură respectarea integrală a prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 21Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă anexa nr. 3 "Norme de limitare a emisiilor pentru uzinele de incinerare a deşeurilor" la Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 10 august 1993, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 22Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 23Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul apelorşi protecţiei mediului,Petru Lificiup. Ministrul sănătăţii şi familiei,Radu Deac,secretar de statp. Ministrul industriei şi resurselor,Iulian Iancu,secretar de statMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmancă  +  Anexa 1 SEMNIFICAŢIA TERMENILOR UTILIZAŢI1. autoritate competentă pentru protecţia mediului este, după caz, autoritatea centrală pentru protecţia mediului sau autoritatea teritorială pentru protecţia mediului care are stabilite competenţele referitoare la instalaţiile de incinerare în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001;2. capacitate nominală - suma capacităţilor cuptoarelor din care se compune instalaţia de incinerare sau de coincinerare, specificată de constructor şi confirmată de operator, ţinându-se seama în special de puterea calorică a fiecărui tip de deşeu, exprimată prin cantitatea de deşeuri incinerate pe oră;3. deşeuri municipale mixte - deşeuri menajere şi comerciale, industriale şi din instituţii, care, din cauza naturii şi compoziţiei, sunt similare cu deşeurile menajere, dar excluzând fracţiile indicate în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 155/1999 pentru introducerea evidenţei gestiunii deşeurilor şi a Catalogului European al Deşeurilor, sub numărul 20 01 care sunt colectate separat la sursa, şi excluzând alte deşeuri indicate sub numărul 20 02 din aceeaşi anexă;4. deşeuri periculoase - orice deşeu solid sau lichid, aşa cum este definit în anexa nr. IA la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001. Pentru următoarele deşeuri periculoase cerinţele specifice pentru deşeuri periculoase din prezenta hotărâre nu se aplică: a) deşeuri lichide combustibile, inclusiv uleiuri uzate, astfel cum sunt definite la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 662/2001 privind gestiunea uleiurilor uzate, cu condiţia să respecte următoarele criterii:- conţinutul gravimetric de hidrocarburi aromatice policlorurate, de exemplu bifenili policloruraţi (PCB) sau fenol pentaclorurat (PCP), este mai mic decât concentraţiile stabilite în legislaţia naţională relevantă;- aceste deşeuri nu sunt periculoase, deoarece conţin alţi componenţi enumeraţi în anexele nr. I D şi I E la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001, în cantităţi sau concentraţii care nu permit atingerea obiectivelor stabilite la art. 5 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001;- puterea calorică netă se ridică la minimum 30 MJ/kg; b) orice deşeuri lichide combustibile care nu pot genera în gazele de ardere rezultate direct din combustia lor unele emisii diferite de cele rezultate din combustia motorinei sau o concentraţie mai mare a emisiilor decât cele rezultate din combustia motorinei, definite potrivit prezentei anexe;5. dioxine şi furani - toate dioxinele dibenzo-p-policlorurate şi dibenzofuranii enumeraţi în anexa nr. 3;6. emisie - degajarea directă sau indirectă din instalaţie de substanţe, vibraţii, căldură sau zgomote din surse individuale ori difuze, în aer, apă sau sol;7. instalaţie de coincinerare - orice instalaţie fixă sau mobilă, al cărei scop principal este generarea energiei sau a unor produse materiale, care foloseşte deşeuri drept combustibil uzual sau suplimentar sau în care deşeurile sunt tratate termic pentru eliminare.În cazul în care coincinerarea are loc astfel încât scopul principal al instalaţiei nu este generarea de energie sau producerea de produse materiale, ci tratarea termică a deşeurilor, instalaţia este considerată instalaţie de incinerare, conform definiţiei prezentate la pct. 8. Această definiţie se referă la amplasament şi la întreaga instalaţie, incluzând toate liniile de coincinerare, recepţie a deşeurilor, depozitare, dispozitive de pretratare locală; sistemele de alimentare cu deşeuri, combustibil şi aer; boilerul; dispozitivele de tratare a gazelor de ardere şi a apei uzate sau depozitarea reziduurilor; coşul de fum; dispozitivele şi sistemele de control al coincinerării, de înregistrare şi urmărire a condiţiilor de coincinerare;8. instalaţie de incinerare - orice unitate tehnică staţionară sau mobilă şi echipamentul destinat tratamentului termic al deşeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii de ardere rezultate. Această include incinerarea prin oxidarea deşeurilor, precum şi piroliza, gazificarea sau alte procese de tratament termic, cum sunt procesele cu plasmă, în măsura în care produsele rezultate în urma tratamentului sunt incinerate ulterior. Această definiţie se referă la amplasament şi la întreaga instalaţie, incluzând toate liniile de incinerare, recepţie a deşeurilor, depozitare, dispozitive de pretratare locală; sistemele de alimentare cu deşeuri-combustibil-aer; boilerul; dispozitivele de tratare a gazelor de ardere şi a apei uzate sau depozitarea reziduurilor; coşul de fum; dispozitivele şi sistemele de control al operaţiunilor de control al incinerării, de înregistrare şi urmărire a condiţiilor de incinerare;9. instalaţie de incinerare existentă - o instalaţie de incinerare care funcţionează şi deţine autorizaţie de mediu emisă la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sau care este înregistrată pentru obţinerea autorizaţiei de mediu, cu condiţia ca instalaţia să fie pusă în funcţiune cel târziu la 31 decembrie 2002, iar pentru instalaţiile ai căror indicatori tehnico-economici au fost aprobaţi prin hotărâri ale Guvernului până la data de 31 decembrie 2001, termenul limită de punere în funcţiune este 31 decembrie 2004;10. instalaţie de coincinerare existentă - o instalaţie de coincinerare care funcţionează şi deţine autorizaţie de mediu emisă înainte de data de 31 decembrie 2004 sau care este înregistrată pentru coincinerare şi deţine acord de mediu emis înainte de data de 31 decembrie 2004, cu condiţia ca instalaţia să fie pusă în funcţiune până la data de 31 decembrie 2005, sau este subiectul cererii acordului de mediu înainte de data de 31 decembrie 2004, cu condiţia ca instalaţia să fie pusă în funcţiune până la data de 31 decembrie 2006;11. operator - orice persoană fizică sau juridică ce exploatează sau controlează instalaţia ori căreia i s-a delegat puterea economică decizională pentru funcţionarea tehnică a instalaţiei;12. reziduu - orice material lichid sau solid, inclusiv cenuşa de vatră şi zgură; cenuşi volante şi praf de cazan; produşi solizi de reacţie de la tratarea gazelor; nămol de la tratarea apelor uzate; catalizatori consumaţi şi cărbune activ epuizat, definit ca deşeu în anexa nr. I A la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001, care este generat prin procesul de incinerare sau coincinerare, tratarea gazului de ardere şi a apei uzate sau din alte procese ale instalaţiei de incinerare ori coincinerare;13. valori limită de emisie - masă exprimată în termenii parametrilor specifici, concentraţia şi/sau nivelul unei emisii, care nu poate fi depăşit în cursul uneia sau mai multor perioade de timp.  +  Anexa 2 NORME TEHNICEprivind exploatarea, urmărirea şi controlul instalaţiilorşi proceselor de incinerare şi coincinerare a deşeurilorPrezentele norme tehnice stabilesc condiţiile de lucru şi regimul de funcţionare pentru instalaţiile de incinerare şi coincinerare ale deşeurilor, precum şi controlul instalaţiilor şi monitorizarea emisiilor.  +  Capitolul 1 Predarea şi recepţia deşeurilor1.1. Operatorul instalaţiei de incinerare sau coincinerare ia toate măsurile necesare privind predarea şi recepţia deşeurilor pentru a preveni sau a limita efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei. Aceste măsuri trebuie să fie cel puţin în conformitate cu cerinţele stabilite la pct. 1.3 şi 1.4.1.2. Înainte de a accepta deşeurile în instalaţia de incinerare sau coincinerare operatorul determină, dacă este posibil, masa fiecărei categorii de deşeuri, categorii prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 155/1999 pentru introducerea evidenţei gestiunii deşeurilor şi a Catalogului European al Deşeurilor.1.3. Înainte de a accepta deşeuri periculoase la instalaţia de incinerare sau coincinerare operatorul trebuie să dispună de informaţii asupra deşeurilor pentru a verifica, între altele, conformitatea cu cerinţele din autorizaţia de mediu. Aceste informaţii cuprind: a) toate datele utile asupra procesului de generare, conţinute în documentele menţionate la pct. 1.4 lit. a); b) compoziţia fizică şi, pe cât posibil, chimică a deşeurilor şi toate informaţiile necesare pentru a evalua comportarea lor în procesul de incinerare; c) caracteristicile periculoase ale deşeurilor, substanţele cu care nu pot fi amestecate şi precauţiile ce trebuie luate de operator în manipularea acestora.1.4. Înainte de acceptarea deşeurilor periculoase la instalaţia de incinerare sau coincinerare operatorul efectuează cel puţin următoarele proceduri de recepţie: a) verificarea documentelor care însoţesc deşeul şi, acolo unde este cazul, a celor cerute prin actele normative care controlează transporturile de deşeuri şi de reglementările pentru transportul mărfurilor periculoase; b) prelevarea de probe reprezentative, înainte de descărcare, cu excepţia cazurilor în care nu este posibil, de exemplu pentru deşeuri clinice infecţioase, pentru a verifica conformitatea cu descrierea de la pct. 1.3, efectuând controale şi permiţând autorităţilor competente pentru protecţia mediului să identifice natura deşeurilor supuse incinerării. Aceste probe sunt păstrate cel puţin o lună după incinerare.1.5. Autorităţile competente pentru protecţia mediului pot acorda derogări de la prevederile pct. 1.2, 1.3 şi 1.4 pentru instalaţiile industriale şi întreprinderile care incinerează sau coincinerează doar propriile deşeuri la locul de producere, cu condiţia de a se respecta prevederile prezentei hotărâri.  +  Capitolul 2 Condiţii de lucru2.1. Instalaţiile de incinerare trebuie să funcţioneze astfel încât să se atingă un nivel de incinerare care să asigure un nivel total de carbon organic (TOC) al zgurii şi cenuşii de vatră, sub 3%, sau pierderea lor la calcinare să fie sub 5% din substanţa uscată a materialului. Dacă este necesar, se folosesc tehnici adecvate de pretratare a deşeurilor.Toate instalaţiile de incinerare vor fi proiectate, echipate, construite şi exploatate astfel încât gazul rezultat din proces să ajungă în mod controlat şi omogen după ultima injectare de aer de combustie, chiar şi în cele mai nefavorabile condiţii, la o temperatură de cel puţin 850°C timp de două secunde, măsurată lângă peretele interior al camerei de combustie sau în oricare punct reprezentativ al camerei, autorizat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului.Dacă se incinerează deşeuri periculoase cu un conţinut de peste 1% substanţe organice halogenate, exprimate ca clor, temperatura trebuie ridicată la cel puţin 1.100°C pentru o perioadă de minimum două secunde.Fiecare linie a instalaţiei de incinerare se echipează cu cel puţin un arzător auxiliar. Acest arzător trebuie pornit automat atunci când temperatura gazelor de combustie după ultima injectare de aer de combustie scade sub 850°C sau 1.100°C, după caz. De asemenea, el trebuie folosit la pornirea şi oprirea instalaţiei, pentru a se asigura că temperatura de 850°C, respectiv de 1.100°C, după caz, este menţinută permanent în timpul acestor operaţiuni şi atâta vreme cât există deşeuri nearse în camera de combustie.În cursul pornirii sau opririi ori când temperatura gazului de ardere scade sub 850°C sau sub 1.100°C, după caz, arzătoarele auxiliare nu trebuie alimentate cu combustibili care pot provoca emisii mai mari decât cele rezultate prin arderea motorinei, gazului lichefiat sau a gazului natural.2.2. Toate instalaţiile de coincinerare vor fi proiectate, echipate, construite şi exploatate astfel încât gazul rezultat din proces să ajungă în mod controlat şi omogen după ultima injectare de aer de combustie, chiar şi în cele mai nefavorabile condiţii, la o temperatură de cel puţin 850°C timp de cel puţin două secunde. Dacă se coincinerează deşeuri periculoase cu un conţinut de peste 1% substanţe organice halogenate, exprimate ca clor, temperatura trebuie ridicată la cel puţin 1.100°C.2.3. Instalaţiile de incinerare şi coincinerare trebuie să aibă şi să folosească un sistem automat de întrerupere a alimentării cu deşeuri: a) la pornire, până când temperatura ajunge la 850°C sau la 1.100°C, după caz, ori temperatura specificată în conformitate cu pct. 2.4; b) de câte ori nu este menţinută temperatura de 850°C sau 1.100°C, după caz, ori temperatura specificată în conformitate cu pct. 2.4; c) ori de câte ori măsurătorile conţinue impuse de prezenta hotărâre arată că este depăşită oricare dintre valorile limită din cauza unor perturbări sau defecţiuni ale echipamentelor de depoluare.2.4. Condiţiile diferite de cele stabilite la pct. 2.1 şi 2.3 pentru anumite categorii de deşeuri sau anumite procese termice pot fi autorizate de către autorităţile competente pentru protecţia mediului, cu condiţia respectării cerinţelor prezentei hotărâri. Schimbarea condiţiilor de lucru nu trebuie să genereze mai multe reziduuri sau reziduuri cu un conţinut mai mare de poluanţi organici în comparaţie cu cele care ar fi de aşteptat în condiţiile stabilite la pct. 2.1.Condiţiile diferite de cele stabilite la pct. 2.2 şi 2.3 pentru anumite categorii de deşeuri sau anumite procese termice pot fi autorizate de către autorităţile competente pentru protecţia mediului, cu condiţia respectării cerinţelor prezentei hotărâri. Autorizarea de mediu trebuie condiţionată cel puţin de respectarea prevederilor pentru valorile limită de emisii stabilite în anexa nr. 7 pentru carbonul organic total (TOC) şi monoxidul de carbon (CO).În cazul coincinerării propriilor deşeuri la locul de producţie, în cazane existente, din industria celulozei şi hârtiei, emiterea autorizaţiei de mediu trebuie să fie condiţionată cel puţin de respectarea prevederilor pentru valorile limită de emisie stabilite în anexa nr. 7 pentru carbonul organic total (TOC).2.5. Toate instalaţiile de incinerare şi coincinerare trebuie proiectate, echipate, construite şi exploatate astfel încât să se prevină emisii în atmosfera care să genereze creşterea semnificativă a poluării aerului la nivelul solului; în particular gazele de ardere trebuie evacuate, într-o manieră controlată şi în conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale privind calitatea aerului, prin intermediul unui coş a cărui înălţime este astfel calculată încât să asigure, cel puţin la limita primei zone locuite, o dispersie corespunzătoare a unor emisii sub valorile normate ale indicatorilor de poluare, în orice condiţii atmosferice.2.6. Căldură generată prin procesul de incinerare sau coincinerare trebuie recuperată pe cât posibil.2.7. Deşeurile infecţioase rezultate din activitatea medicală, comerţ, transport şi din alte activităţi trebuie plasate direct în camera de ardere, fără a fi mai întâi amestecate cu alte categorii de deşeuri şi fără manipulare directă.2.8. Conducerea instalaţiei de incinerare sau coincinerare trebuie să fie asigurată de o persoana fizică cu pregătire adecvată pentru această activitate.  +  Capitolul 3 Valori limită pentru emisiile în aer3.1. Instalaţiile de incinerare trebuie proiectate, echipate, construite şi exploatate astfel încât în gazele de ardere să nu fie depăşite valorile limită de emisie stabilite în anexa nr. 7.3.2. Instalaţiile de coincinerare trebuie proiectate, echipate, construite şi exploatate astfel încât în gazele de ardere să nu fie depăşite valorile limită de emisie stabilite în conformitate cu prevederile anexei nr. 4.Dacă într-o instalaţie de coincinerare peste 40% din căldura rezultată provine de la deşeuri periculoase, trebuie aplicate valorile limită de emisie stabilite în anexa nr. 7.3.3. Rezultatele măsurătorilor făcute pentru a verifica conformitatea cu valorile limită de emisie trebuie recalculate la condiţiile standard stabilite în cap. 7.3.4. În cazul coincinerării deşeurilor municipale amestecate, netratate, valorile limită de emisie se determină în conformitate cu prevederile anexei nr. 7, iar prevederile anexei nr. 4 nu se aplică.3.5. Autoritatea centrală pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea introducerii unor valori limită de emisie pentru hidrocarburi aromatice policiclice sau pentru alţi poluanţi.  +  Capitolul 4 Valori limită pentru emisiile în apă4.1. Orice deversare de apă de spălare a gazelor de ardere de la o instalaţie de incinerare sau coincinerare se realizează cu respectarea condiţiilor autorizaţiei de mediu.4.2. Deversările în mediul acvatic ale apelor uzate provenite de la spălarea gazelor de ardere se limitează cât mai mult posibil, valorile limită de emisie trebuind să se conformeze cerinţelor prevăzute în anexa nr. 6.4.3. Cu condiţia unei prevederi specifice din autorizaţia de mediu, apa uzată de la spălarea gazelor de ardere poate fi deversată în mediu acvatic după epurarea separată, cu condiţia că: a) să fie respectate condiţiile prevederilor locale, naţionale şi internaţionale în ceea ce priveşte valorile limită de emisie; b) concentraţiile gravimetrice ale substanţelor poluante menţionate în anexa nr. 6 să nu depăşească valorile limită stabilite în aceasta.4.4. Valorile limită de emisie se aplică la punctul unde apele uzate de la spălarea gazelor de ardere, conţinând substanţele poluante menţionate în anexa nr. 6, sunt deversate din instalaţia de incinerare sau coincinerare.Acolo unde apa uzată de la spălarea gazelor de ardere este tratată colectiv cu alte surse locale de ape uzate similare, operatorul va lua măsurile menţionate la cap. 7: a) pe circuitul de apă uzată de la procesul de spălare a gazelor de ardere, înainte de introducerea sa în instalaţia de tratare colectivă a apelor uzate; b) pe celălalt circuit sau celelalte circuite de apă uzată, înainte de introducerea lor în instalaţia de tratare colectivă a apelor uzate; c) la punctul final de deversare a apelor uzate, după epurare, din instalaţia de incinerare sau coincinerare.Operatorul va efectua calcule adecvate de bilanţ de masă pentru a determina nivelurile de emisii de la deversarea finală a apelor uzate care pot fi atribuite apei uzate de la spălarea gazelor de ardere, în scopul de a verifica conformitatea cu valorile limită de emisii stabilite în anexa nr. 6 pentru fluxul de apă uzată de la procesul de spălare a gazelor de ardere.Este interzisă diluarea apelor uzate în scopul conformării cu valorile limită de emisie stabilite în anexa nr. 6.4.5. Când apele uzate de la spălarea gazelor de ardere, conţinând substanţele poluante menţionate în anexa nr. 6, sunt tratate în afară instalaţiei de incinerare sau coincinerare la o instalaţie de epurare destinată doar pentru acest tip de ape uzate, valorile limită de emisie stabilite în anexa nr. 6 se vor aplica în punctul unde apele uzate părăsesc instalaţia de tratare. Dacă această instalaţie de tratare exterioară nu este destinată doar tratării apelor uzate de la incinerare, operatorul va face calcule adecvate de bilanţ de masă în conformitate cu pct. 4.4 lit. a), b) şi c), pentru a determina nivelurile de emisie în deversarea finală de ape uzate, care pot fi atribuite apelor uzate de la procesul de spălare a gazelor de ardere, pentru a verifica conformitatea cu valorile limită de emisie stabilite în anexa nr. 6 pentru fluxul de ape uzate de la procesul de spălare a gazelor de ardere.Este interzisă diluarea apelor uzate în scopul conformării cu valorile limită de emisie stabilite în anexa nr. 6.4.6. Autorizaţia de mediu stabileşte: a) valorile limită de emisie pentru substanţele poluante, la care se referă anexa nr. 6, în conformitate cu pct. 4.2 şi în scopul de a satisface cerinţele menţionate la pct. 4.3 lit. a); b) parametrii operaţionali de control pentru apa uzată, cel puţin pentru pH, temperatură şi debit.4.7. Amplasamentele pentru instalaţiile de incinerare sau coincinerare, inclusiv locurile asociate pentru depozitarea deşeurilor, trebuie proiectate astfel încât să se prevină deversarea neautorizată şi accidentală a oricăror substanţe poluante pe sol şi în apele de suprafaţă sau freatice, în conformitate cu prevederile legislaţiei de mediu în vigoare. În plus, trebuie asigurată capacitatea de stocare pentru scurgerile de apă de ploaie dinspre amplasamentul instalaţiei de incinerare sau coincinerare ori pentru apa contaminată, rezultată prin scurgeri sau operaţiuni de stingere a incendiilor.Capacitatea de stocare trebuie să fie adecvată pentru a avea siguranţa că asemenea ape pot fi testate şi tratate înainte de a fi deversate, conform specificaţiei din autorizaţia de mediu.4.8. Autoritatea centrală pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea introducerii unor valori limită de emisie pentru hidrocarburi aromatice policiclice sau alţi poluanţi.  +  Capitolul 5 Reziduuri5.1. Reziduurile rezultate din funcţionarea instalaţiei de incinerare sau coincinerare trebuie reduse din punct de vedere cantitativ şi al gradului de nocivitate. Reziduurile trebuie reciclate, pe cât posibil, direct sau în afara instalaţiei, în conformitate cu prevederile relevante ale legislaţiei de mediu în vigoare.5.2. Transportul şi depozitarea intermediară a reziduurilor uscate, sub formă pulverulentă, ca cenuşa şi reziduurile uscate de la tratarea gazelor de ardere, se fac astfel încât să se prevină dispersarea în mediu, de exemplu în containere închise.5.3. Înainte de a determina rutele pentru eliminarea sau reciclarea reziduurilor de la instalaţiile de incinerare sau coincinerare se efectuează teste adecvate pentru a se stabili caracteristicile fizice şi chimice şi potenţialul poluant al diferitelor reziduuri rezultate din procesul de incinerare. Analiza priveşte în special fracţia solubilă totală şi metalele grele din fracţia solubilă.  +  Capitolul 6 Controlul şi monitorizarea6.1. Trebuie instalate echipamente de măsurare şi trebuie folosite tehnici pentru a monitoriza parametrii, condiţiile de funcţionare şi concentraţiile de masă relevante pentru procesul de incinerare şi coincinerare.6.2. Condiţiile de măsurare trebuie stabilite în autorizaţia de mediu emisă de autorităţile competente pentru protecţia mediului.6.3. Instalarea şi funcţionarea corespunzătoare a echipamentului automat de monitorizare a emisiilor în aer şi apa se verifică prin controale şi teste anuale de supraveghere. Calibrarea se face prin măsurători paralele cu metode de referinţă, cel puţin o dată la 3 ani.6.4. Amplasarea punctelor de prelevare sau măsurare se realizează de comun acord cu autoritatea competentă pentru protecţia mediului.6.5. Măsurătorile periodice ale emisiilor în aer şi apă trebuie efectuate în conformitate cu pct. 1 şi 2 din anexa nr. 5.  +  Capitolul 7 Condiţii de măsurare7.1. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului controlează aplicarea prevederilor pct. 7.2-7.12 şi 7.17 cu privire la aer şi ale pct. 7.9-7.19 cu privire la apă, fie prin specificarea acestor prevederi în condiţiile autorizaţiei de mediu, fie prin introducerea unor reguli generale obligatorii.7.2. Se vor efectua următoarele măsurători ale poluanţilor aerului, în conformitate cu anexa nr. 5, la instalaţia de incinerare sau coincinerare: a) măsurători continue ale următoarelor substanţe: oxizi de azot [NO(x)], cu condiţia să fie stabilite valorile limită de emisie, monoxid de carbon (CO), pulberi totale, carbon organic total (TOC), acid clorhidric (HCI), acid fluorhidric (HF), bioxid de sulf [SO(2)]; b) măsurători continue ale următorilor parametri de proces: temperatura lângă peretele interior al camerei de ardere sau alt punct reprezentativ al camerei de ardere şi/sau postardere, aprobat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului; concentraţia de oxigen, presiunea, temperatura şi conţinutul în vapori de apă în gazele de ardere; c) cel puţin două măsurători pe an ale metalelor grele, dioxinelor şi furanilor, dar pentru primul an de funcţionare măsurătorile se vor face trimestrial. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului poate stabili perioade de măsurare, acolo unde s-au stabilit valorile limită de emisie, pentru hidrocarburi policiclice aromatice sau pentru alţi poluanţi.7.3. Timpul de tratare, temperatura minimă şi conţinutul de oxigen al gazelor de ardere se supun unei verificări adecvate, cel puţin o dată, când instalaţia de incinerare sau coincinerare este pusă în funcţiune şi în cele mai nefavorabile condiţii de operare anticipate.7.4. Măsurarea continuă a acidului fluorhidric (HF) poate fi omisă dacă se folosesc etape de tratare pentru acidul clorhidric (HCI) care asigură că nu este depăşită valoarea limită a acidului clorhidric (HCI). În acest caz emisiile de HF vor fi supuse unei măsurători periodice, conform prevederilor pct. 7.2 lit. c).7.5. Măsurarea continuă a conţinutului de vapori de apă nu se impune dacă gazul de ardere prelevat este uscat înainte de a fi analizate emisiile.7.6. Măsurători periodice în conformitate cu pct. 7.2 lit. c) ale acidului clorhidric (HCI), acidului fluorhidric (HF) şi bioxidului de sulf [SO(2)] în locul măsurărilor continue pot fi autorizate de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului pentru instalaţiile de incinerare sau coincinerare, dacă operatorul poate dovedi că emisiile acestor poluanţi nu pot fi în nici o împrejurare mai mari decât valorile limită de emisie prevăzute.7.7. Reducerea frecvenţei măsurătorilor periodice pentru metale grele, de la două ori pe an la o dată la 2 ani, şi pentru dioxine şi furani, de la de două ori pe an la o dată pe an, poate fi autorizată de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, dacă emisiile rezultate de la incinerare sau coincinerare sunt sub 50% din valorile limită de emisie, determinate în conformitate cu anexa nr. 7, respectiv cu anexa nr. 4, şi cu condiţia să fie disponibile criteriile pentru respectarea acestor prevederi. Aceste criterii trebuie să se bazeze cel puţin pe prevederile cuprinse la lit. a) şi d).Până la 1 ianuarie 2008 reducerea frecvenţei poate fi autorizată chiar dacă nu sunt disponibile asemenea criterii, în următoarele condiţii: a) deşeurile nepericuloase care urmează să fie coincinerate sau incinerate trebuie să fie constituite doar din anumite fracţii combustibile sortate de deşeuri, inadecvate pentru reciclare şi prezentând anumite caracteristici, care sunt specificate pe baza evaluării menţionate la lit. d); b) pentru aceste deşeuri sunt disponibile criterii naţionale de calitate; c) coincinerarea şi incinerarea acestor deşeuri se fac în conformitate cu planurile naţionale de gestiune a deşeurilor; d) operatorul poate dovedi autorităţii competente pentru protecţia mediului că pentru metale grele, dioxine şi furani emisiile sunt în toate circumstanţele semnificativ sub valorile limită de emisie stabilite în anexa nr. 4 sau 7; aceasta evaluare se va baza pe informaţii asupra calităţii deşeurilor implicate şi pe măsurători ale emisiilor; e) criteriile de calitate şi noua perioadă pentru măsurătorile periodice trebuie să fie specificate în autorizaţia de mediu; f) toate deciziile asupra frecvenţei măsurătorilor menţionate, completate cu informaţii asupra cantităţii şi calităţii de deşeuri implicate, trebuie să fie comunicate anual autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului.7.8. Rezultatele măsurătorilor făcute pentru a verifica respectarea valorilor limită de emisie trebuie recalculate în condiţii standard stabilite în continuare, iar pentru oxigen, în conformitate cu formula menţionată în anexa nr. 8: a) temperatura 273 K, presiunea 101,3 kPa, 11% oxigen, gaz uscat, în gazele de ardere la instalaţiile de incinerare; b) temperatura 273 K, presiunea 101,3 kPa, 3% oxigen, gaz uscat, în gazele de ardere de la incinerarea uleiului uzat, definit conform Hotărârii Guvernului nr. 662/2001 privind gestiunea uleiurilor uzate; c) când deşeurile sunt incinerate sau coincinerate într-o atmosferă îmbogăţită în oxigen, rezultatele măsurătorilor trebuie exprimate în condiţii standard, la un conţinut de oxigen stabilit de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, reflectând circumstanţele speciale ale cazului individual; d) în cazul coincinerării rezultatele măsurătorilor trebuie exprimate în condiţii standard, la un conţinut total de oxigen conform celui calculat în anexa nr. 4.Într-o instalaţie de incinerare sau coincinerare care tratează deşeuri periculoase, în care emisiile poluante sunt reduse prin tratarea gazelor de ardere, standardizarea referitoare la conţinutul de oxigen, potrivit primului alineat, poate fi făcută doar dacă conţinutul de oxigen măsurat pe aceeaşi perioadă ca pentru poluantul implicat depăşeşte conţinutul de oxigen standard relevant.7.9. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată, pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite în prezenta hotărâre, în conformitate cu procedurile decise de autorităţile competente pentru protecţia mediului.7.10. Valorile limită de emisie pentru aer se consideră respectate dacă: a) nici una dintre valorile medii zilnice nu depăşeşte vreuna dintre valorile limită de emisie stabilite în anexa nr. 7 lit. a) sau în anexa nr. 4, şi 97% din valoarea medie zilnică pe un an nu depăşeşte valorile limită de emisie stabilite în primul alineat al anexei nr. 7 lit. e); b) nici una dintre valorile medii la jumătate de oră nu depăşeşte vreuna dintre valorile limită de emisie din coloana A a anexei nr. 7 lit. b) sau, acolo unde este relevant, 97% din valoarea medie la jumătate de oră pe un an nu depăşeşte nici una dintre valorile limită de emisie stabilite în coloana B a anexei nr. 7 lit. b); c) nici una dintre valorile medii pe perioada de prelevare stabilită pentru metale grele şi dioxine şi furani nu depăşeşte valorile limită de emisie stabilite în anexa nr. 7 lit. c) şi d) sau în anexa nr. 4; d) sunt respectate prevederile celui de-al doilea alineat al anexei nr. 7 lit. e) sau ale anexei nr. 4.7.11. Valorile medii la jumătate de oră şi valorile medii la 10 minute se determină în cadrul timpului de lucru efectiv (excluzând perioadele de pornire şi oprire, dacă nu sunt incinerate deşeuri) din valorile măsurate, după ce s-a scăzut valoarea intervalului de încredere specificat la pct. 3 din anexa nr. 5. Valorile medii zilnice se determină din acele valori medii validate.Pentru a obţine o valoare medie zilnică validată nu se elimină mai mult de 5 valori medii la jumătate de oră, în fiecare zi, din cauza nefuncţionării sau intervenţiilor la sistemul de măsurare continuă. Nu se elimină mai mult de 10 valori zilnice medii pe an din cauza nefuncţionării sau întreţinerii sistemului de măsurare continuă.7.12. Valorile medii pe perioada de prelevare şi, în cazul măsurării periodice, ale acidului fluorhidric (HF), acidului clorhidric (HCI) şi bioxidului de sulf [SO(2)] se determină în conformitate cu condiţiile pct. 6.2 şi 6.4 şi cu prevederile anexei nr. 5.7.13. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte, imediat ce sunt disponibile tehnicile adecvate de măsură, data de la care se efectuează măsurători continue ale valorilor limită de emisie pentru dioxine şi metale grele, în conformitate cu prevederile anexei nr. 5.7.14. Următoarele măsurători trebuie efectuate în punctul de deversare a apelor uzate: a) măsurători continue ale parametrilor menţionaţi la pct. 4.6. lit. b); b) măsurători zilnice instantanee ale materiilor solide totale în suspensie; autoritatea competentă pentru protecţia mediului poate prevedea alternativ măsurători pentru o probă reprezentativă proporţională cu fluxul de ape pe o perioada de 24 de ore; c) măsurători, cel puţin lunar pe o probă reprezentativă, ale substanţelor poluante menţionate la pct. 4.3 cu respectarea pct. 2-10 din anexa nr. 6; d) cel puţin 6 măsurători pe an ale dioxinelor şi furanilor; în primul an de funcţionare se recomandă ca aceste măsurători să se facă trimestrial. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului poate fixa perioade de măsurare dacă a stabilit valori limită de emisie pentru hidrocarburi policiclice aromatice sau alţi poluanţi.7.15. Monitorizarea masei poluanţilor în apele uzate epurate trebuie făcută în conformitate cu legislaţia din domeniul apelor în vigoare şi trebuie descrisă în autorizaţia de mediu, la fel ca şi frecvenţa măsurătorilor.7.16. Valorile limită de emisie pentru apă se consideră respectate dacă: a) pentru materiile solide totale în suspensie, substanţa poluantă nr. 1, 95% şi 100% dintre valorile măsurate nu depăşesc valorile limită de emisie stabilite în anexa nr. 6; b) pentru metalele grele, substanţele poluante nr. 2-10, nu mai mult de o măsurătoare pe an depăşeşte valorile limită de emisie stabilite în anexa nr. 6 sau, dacă autoritatea competentă pentru protecţia mediului impune peste 20 de eşantioane pe an, nu mai mult de 5% din aceste eşantioane depăşesc valorile limită de emisie stabilite în anexa nr. 6; c) măsurătorile făcute de două ori pe an ale dioxinelor şi furanilor, substanţa poluantă nr. 11, nu depăşesc valoarea limită de emisie stabilită în anexa nr. 6.7.17. Dacă măsurătorile efectuate arată că au fost depăşite valorile limită de emisie stabilite în prezenta hotărâre pentru aer sau apă, autorităţile competente pentru protecţia mediului vor fi informate fără întârziere.  +  Anexa 3 FACTORI DE ECHIVALENŢĂpentru dibenzo-p-dioxine şi dibenzofuraniPentru determinarea echivalentului toxic (TE) al dioxinelor şi furanilor, concentraţiile gravimetrice ale următoarelor dioxine şi furani vor fi multiplicate cu următorii factori de echivalenţă, înainte de însumare:                                                               Factor de                                                           echivalenţă toxică                                                           -------------------2,3,7,8 - tetraclorodibenzodioxina (TCDD) 11,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodioxina (PeCDD) 0,51,2,3,4,7,8 - hexaclorodibenzodioxina (HxCDD) 0,11,2,3,6,7,8 - hexaclorodibenzodioxina (HxCDD) 0,11,2,3,7,8,9 - hexaclorodibenzodioxina (HxCDD) 0,11,2,3,4,6,7,8 - heptaclorodibenzodioxina (HpCDD) 0,01              - octaclorodibenzodioxina (OCDD) 0,0012,3,7,8 - tetraclorodibenzofuran (TCDF) 0,12,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofuran (PeCDF) 0,51,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofuran (PeCDF) 0,051,2,3,4,7,8 - hexaclorodibenzofuran (HxCDF) 0,11,2,3,6,7,8 - hexaclorodibenzofuran (HxCDF) 0,11,2,3,7,8,9 - hexaclorodibenzofuran (HxCDF) 0,12,3,4,6,7,8 - hexaclorodibenzofuran (HxCDF) 0,11,2,3,4,6,7,8 - heptaclordibenzofuran (HpCDF) 0,011,2,3,4,7,8,9 - heptaclordibenzofuran (HpCDF) 0,01              - octaclordibenzofuran (OCDF) 0,001  +  Anexa 4 DETERMINAREAvalorilor limită de emisie în aer pentru coincinerarea deşeurilorI. Următoarea formulă (regula de amestec) se aplică atunci când o anumită valoare limită totală "C" nu a fost stabilită într-un tabel din această anexă.Valoarea limită pentru fiecare poluant relevant şi pentru monoxid de carbon în gazul de ardere de la o instalaţie de coincinerare se calculează astfel:     [V(deşeuri)x C(deşeuri)+ V(proc)x C(proc)]     ------------------------------------------- = C,            [V(deşeuri) + V(proc)]în care:V(deşeuri): volumul de gaze de ardere rezultate exclusiv din incinerarea deşeurilor, determinat pe baza deşeurilor cu cea mai mica putere calorică specificată în autorizaţie şi recalculat la condiţiile date în prezenta hotărâre.În cazul în care căldura rezultată de la incinerarea deşeurilor periculoase reprezintă sub 10% din căldura totală degajată de instalaţie, atunci V(deşeuri) trebuie calculat pe baza unei cantităţi presupuse de deşeuri care, fiind incinerate, ar degaja 10% din căldura totală, la o cantitate de căldură degajată totală constantă.C(deşeuri): valorile limită de emisie stabilite pentru instalaţiile cu destinaţia de incinerare a deşeurilor în anexa nr. 7, pentru poluanţi relevanţi şi monoxid de carbon.V(proc): volumul gazelor de ardere rezultate din proces, inclusiv din arderea combustibililor autorizaţi, folosiţi în mod normal în instalaţie (excluzând deşeurile), determinat pe baza conţinutului de oxigen la care trebuie recalculate emisiile, aşa cum este stabilit în reglementările naţionale. În absenţa reglementărilor pentru acest tip de instalaţii trebuie folosit conţinutul real de oxigen din gazul de ardere, fără a fi diluat prin adăugarea de aer care nu este necesar procesului. Recalcularea pentru celelalte condiţii este dată în prezenta hotărâre.C(proc): valori limită de emisie, astfel cum sunt stabilite în tabelele din această anexă pentru anumite sectoare industriale sau, în cazul absenţei unui asemenea tabel sau a unei asemenea valori, valorile limită de emisie ale poluanţilor relevanţi şi ale monoxidului de carbon în gazele de coş ale instalaţiilor care sunt în conformitate cu legislaţia naţională, reglementările şi prevederile administrative pentru asemenea instalaţii, la arderea unor combustibili normali autorizaţi (excluzând deşeurile). În absenţa acestor măsuri se folosesc valorile limită de emisie stabilite în autorizaţie. În absenţa unei asemenea autorizaţii se folosesc valorile reale ale concentraţiei gravimetrice.C = valori limită ale emisiilor totale şi conţinutul de oxigen, aşa cum sunt stabilite în tabelele acestei anexe pentru anumite sectoare industriale şi anumiţi poluanţi sau, în cazul absenţei unui asemenea tabel ori valori, valorile limită de emisii totale pentru monoxid de carbon (CO) şi anumiţi poluanţi, care înlocuiesc valorile limită de emisie, aşa cum sunt stabilite în anexele specifice la prezenta hotărâre. Conţinutul total de oxigen care trebuie să înlocuiască conţinutul de oxigen pentru standardizare este calculat pe baza conţinutului de mai sus, respectându-se volumele parţiale.Autoritatea competentă pentru protecţia mediului poate stabili reguli pentru excepţiile specificate în această anexă.II.1. Prevederi speciale pentru cuptoare de ciment cu coincinerare de deşeuriValorile medii zilnice pentru parametrii care se măsoară continuu, perioadele de prelevare de probe şi alte cerinţe legate de măsurare respectă prevederile cap. 3 din anexa nr. 2. Toate valorile sunt în mg/mc (pentru dioxine şi furani în ng/mc). Măsurătorile la jumătate de oră sunt necesare doar pentru a se calcula valorile medii zilnice.Rezultatele măsurătorilor făcute pentru a se verifica respectarea valorilor limită de emisie trebuie recalculate la următoarele condiţii: temperatura 273 K, presiunea 101,3 kPa, 10% oxigen, gaz uscat.II.1.1. C - Valori limită de emisii totale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                               C (mg/Nmc)                         ─────────────────────────────────────────────────────     Poluanţi (a) (b) (c)                        31 decembrie 2002- 1 ianuarie 2007- începând cu                        31 decembrie 2006 31 decembrie 2008 1 ianuarie 2009──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Pulberi totale 50 40 30HCl Valoare real măsurată 50% din valoarea 10                                              real măsurată,                                              dar nu mai mult de 15HF Valoare real măsurată 50% din valoarea 1                                              real măsurată,                                              dar nu mai mult de 1,5NO(x) pentru 1.000 900 800instalaţiiexistente 500*) 500*) 500*)NO(x) pentruinstalaţii noiCd+Tl 0,05 0,05 0,05Hg 0,05 0,05 0,05Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+ 0,5 0,5 0,5Mn+Ni+VDioxine şi furani 0,1 ng/Nmc 0,1 ng/Nmc 0,1 ng/Nmc──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Notă *) Pentru aplicarea valorilor limită de emisie ale NO(x) cuptoarele de ciment în funcţiune şi care dispun de o autorizaţie conform reglementărilor legale existente şi încep coincinerarea deşeurilor după data menţionată în anexa nr. 1 la pct. 10 nu sunt considerate instalaţii noi.──────────Până la data de 31 decembrie 2008 se pot autoriza de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului excepţii pentru NO(x) pentru instalaţiile existente de ciment cu proces umed sau cuptoare de ciment care ard mai puţin de 3 tone deşeuri pe oră, cu condiţia ca autorizaţia să prevadă o valoare limită de emisie totală la NO(x) sub 1.200 mg/Nmc.Până la data de 31 decembrie 2008 se pot autoriza excepţii pentru pulberi totale de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, pentru cuptoare de ciment care ard sub 3 tone de deşeuri pe oră, cu condiţia că valoarea limită de emisie totală la pulberi, trecută în autorizaţie, să fie sub 50 mg/Nmc.II.1.2. C - Valori limită de emisii totale pentru bioxid de sulf [SO(2)] şi carbon organic total (TOC):──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                               C (mg/Nmc)                         ─────────────────────────────────────────────────────     Poluanţi (a) (b) (c)                        31 decembrie 2002- 1 ianuarie 2007- începând cu                        31 decembrie 2006 31 decembrie 2008 1 ianuarie 2009──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────SO(2) Valoare real 50% din valoarea 50                        măsurată real măsurată,                                            dar nu mai mult                                            de 70TOC Valoare real 50% din valoarea 10                        măsurată real măsurată,                                            dar nu mai mult                                            de 15──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Excepţiile pot fi autorizate de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului în cazurile în care carbonul organic total (TOC) şi bioxidul de sulf [SO(2)] nu rezultă din coincinerarea deşeurilor.II.1.3. Valoare limită de emisie pentru monoxidul de carbon (CO):Valorile limită de emisie pentru monoxidul de carbon pot fi stabilite de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, dar nu mai mari de 500 mg/Nmc.II.2. Prevederi speciale pentru instalaţii de combustie care coincinerează deşeuriII.2.1. Valori medii zilnicePentru instalaţii mari de ardere, unde este cazul, dacă sunt stabilite valori limită de emisie mai stricte, în conformitate cu legislaţia viitoare de mediu, cea din urma va înlocui pentru instalaţiile şi poluanţii implicaţi valorile limită de emisie stabilite în următoarele tabele [C(proc)]. În acel caz următoarele tabele trebuie adaptate la acele valori limită de emisie mai stricte, în concordanţă cu acele prevederi.Valorile medii de jumătate de oră se vor folosi doar pentru a se calcula valorile medii zilnice.    C(proc):    C(proc) pentru combustibili solizi, exprimat în mg/Nmc           (conţinut [O(2)] 6%):──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Poluanţi < 50 MWth 50-100 MWth 100-300MWth >300 MWth──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────SO(2)caz general 850 850-200 200                                                (descreştere                                                 liniară de                                                 la 100 la 300                                                 MWth)Combustibili sau o rată de sau o rată de sau o ratăindigeni desulfurare = 90% desulfurare= 92% de                                                                   desulfurare                                                                    = 95%NO(x) 400 300 200Pulberi 50 50 30 30──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Până la data de 1 ianuarie 2007 şi fără a prejudicia alte acte normative relevante, valorile limită de emisie pentru NO(x) nu se aplică la instalaţiile care coincinerează doar deşeuri periculoase.Până la data de 1 ianuarie 2008 autorităţile competente pentru protecţia mediului pot autoriza excepţii pentru NO(x) şi [SO(2)] la instalaţii existente de coincinerare între 100 şi 300 MWth, folosind tehnologia în pat fluidizat şi arzând combustibili solizi, cu condiţia ca autorizaţia să prevadă o valoare C(proc) până la 350 mg/Nmc pentru NO(x) şi până la 850-400 mg/Nmc (descreştere liniară de la 100 la 300 MWth) pentru [SO(2)].C(proc) pentru biomasă, exprimat în mg/Nmc (conţinut [O(2)] 6%):Biomasa: produse constând în orice materie integral sau parţial vegetală din agricultura sau silvicultura, care pot fi folosite în scopul recuperării conţinutului lor energetic ca şi deşeurile enumerate la art. 5 alin. (1) lit. a)-e).──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Poluanţi < 50 MWth 50-100 MWth 100-300 MWth >300 MWth──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────SO(2) 200 200 200NO(x) 350 300 300Pulberi 50 50 30 30──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Până la data de 1 ianuarie 2008 se pot autoriza de către autorităţile competente pentru protecţia mediului excepţii pentru NO(x) la instalaţiile existente de coincinerare între 100 şi 300 MWth, folosind tehnologia în pat fluidizat şi arzând biomasa, cu condiţia ca autorizaţia să prevadă o valoare C(proc) până la 350 mg/Nmc.C(proc) pentru combustibili lichizi, exprimat în mg/Nmc (conţinut[O(2)] 3%):──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Poluanţi < 50 MWth 50-100 MWth 100-300 MWth >300 MWth──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────SO(2) 850 850-200 200                                                (descreştere                                                 liniară de                                                 la 100 la                                                  300 MWth)NO(x) 400 300 200Pulberi 50 50 30 30──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────II.2.2. C - Valori totale limită de emisie:C exprimat în mg/Nmc (conţinut [O(2)] 6%). Toate valorile medii pe perioada de prelevare de minimum 30 de minute şi maximum 8 ore:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                   Poluanţi C──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Cd+Tl 0,05           Hg 0,05           Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,5──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────C exprimat în ng/Nmc (conţinut [O(2)] 6%). Toate valorile medii pe perioada de prelevare de minimum 6 ore şi maximum 8 ore:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               Poluanţi C──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         Dioxine şi furani 0,1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────II.3. Prevederi speciale pentru alte sectoare industriale care coincinerează deşeuri, netratate la pct. II.1 sau II.2II.3.1. C - Valori totale limită de emisie:C exprimat în ng/Nmc. Toate valorile medii pe perioada de prelevare de minimum 6 ore şi maximum 8 ore:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          Poluanţi C──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       Dioxine şi furani 0,1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────C exprimat în mg/Nmc. Toate valorile medii pe perioada de prelevare deminimum 30 de minute şi maximum 8 ore:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  Poluanţi C──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                 Cd+Tl 0,05                 Hg 0,05──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 5 TEHNICI DE MĂSURARE1. Măsurătorile pentru determinarea concentraţiei substanţelor poluante ale aerului şi apei trebuie să fie reprezentative.2. Prelevarea probelor şi analiza tuturor poluanţilor, inclusiv a dioxinelor şi furanilor, precum şi metodele de măsură de referinţă pentru calibrarea sistemelor automatizate de măsură trebuie efectuate în conformitate cu standardele Comunităţii Europene CEN. În lipsa standardelor CEN se vor aplica standardele naţionale sau internaţionale care vor asigura furnizarea de date de o calitate ştiinţifică echivalentă.3. La nivelul valorii limită de emisie zilnică valorile intervalelor de încredere de 95% ale unui singur rezultat măsurat nu vor depăşi următoarele procente din valorile limită de emisie:    monoxid de carbon: 10%    bioxid de sulf: 20%    bioxid de azot: 20%    pulberi totale: 30%    carbon organic total: 30%    acid clorhidric: 40%    acid fluorhidric: 40%  +  Anexa 6 VALORI LIMITĂ DE EMISIEpentru poluanţii din apele uzate de la spălarea gazelor de arderela deversarea din instalaţia de incinerare sau coincinerare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Substanţe poluante Valori limită de emisie, exprimatecrt. în concentraţii gravimetrice                                              pentru probe nefiltrate───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────── 1. Materii solide totale în suspensie 95% │ 100%                                                ------- │ ------                                                30 mg/l │ 45 mg/l───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────── 2. Mercur şi compuşii săi, măsuraţi ca    mercur (Hg) 0,03 mg/l────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Cadmiu şi compuşii săi, măsuraţi ca    cadmiu (Cd) 0,05 mg/l────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Taliu şi compuşii săi, măsuraţi ca    taliu (Tl) 0,05 mg/l────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Arsen şi compuşii săi, măsuraţi ca    arsen (As) 0,15 mg/l────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Plumb şi compuşii săi, măsuraţi ca plumb (Pb) 0,2 mg/l────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. Crom şi compuşii săi, măsuraţi ca crom (Cr) 0,5 mg/l────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8. Cupru şi compuşii săi, măsuraţi ca cupru (Cu) 0,5 mg/l────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9. Nichel şi compuşii săi, măsuraţi ca nichel (Ni) 0,5 mg/l──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10. Zinc şi compuşii săi, măsuraţi ca zinc (Zn) 1,5 mg/l──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11. Dioxine şi furani, definiţi ca suma a 0,3 ng/l    dioxinelor şi furanilor individuali, evaluaţi    în conformitate cu anexa nr. 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Până la data de 1 ianuarie 2008 autoritatea competentă pentru protecţia mediului poate autoriza excepţii pentru materii solide totale în suspensie la instalaţiile existente de incinerare, cu condiţia ca autorizaţia să prevadă ca 80% din valorile măsurate să nu depăşească 30 mg/l şi nici una dintre ele să nu depăşească 45 mg/l.Valorile limită pentru indicatorii normaţi din apele uzate rezultate de la spălarea gazelor de ardere trebuie să respecte valorile din NTPA-001/1997 sau NTPA-002/1997, după caz, dacă acestea sunt mai mici decât cele prevăzute mai sus.Valori normate pentru alţi indicatori care nu există în tabel se stabilesc prin norme speciale de către autoritatea centrală pentru protecţia mediului.  +  Anexa 7 VALORI LIMITĂ PENTRU EMISII ÎN AER a) Valori medii zilnice──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Pulberi totale 10 mg/mc──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Substanţe organice gazoase sau în stare de vapori, exprimatesub formă de carbon organic total 10 mg/mc──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Acid clorhidric (HCl) 10 mg/mc──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Acid fluorhidric (HF) 1 mg/mc──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Bioxid de sulf [SO(2)] 50 mg/mc──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Monoxid de azot (NO) şi bioxid de azot [NO(2)], exprimaţi 200 mg/mc*)ca bioxid de azot pentru instalaţiile de incinerareexistente cu o capacitate nominală de peste 6 tone pe orăsau pentru instalaţiile de incinerare noi──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Monoxid de azot (NO) şi bioxid de azot [NO(2)], exprimaţi 400 mg/mc*)ca bioxid de azot pentru instalaţiile de incinerareexistente cu o capacitate nominală până la 6 tonepe oră inclusiv──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Notă *) Până la data de 1 ianuarie 2007 şi fără a prejudicia legislaţia naţională relevantă valoarea limitei de emisie pentru NO(x) nu se aplică pentru instalaţiile care incinerează doar deşeuri periculoase.──────────Autoritatea competentă pentru protecţia mediului poate autoriza excepţii pentru NO(x) la instalaţiile existente de incinerare:- cu o capacitate nominală de până la 6 tone pe ora inclusiv, cu condiţia ca autorizaţia să prevadă că valorile medii zilnice nu depăşesc 500 mg/mc şi aceasta până la data de 1 ianuarie 2008;- cu o capacitate nominală de peste 6 tone pe oră, dar până la 16 tone pe ora inclusiv, cu condiţia ca autorizaţia să prevadă că valorile medii zilnice să nu depăşească 400 mg/mc şi aceasta până la data de 1 ianuarie 2010;- cu o capacitate nominală de peste 16 tone pe oră, dar sub 25 tone pe oră inclusiv, şi care nu produc deversări de apă, cu condiţia ca autorizaţia să prevadă că valorile medii zilnice să nu depăşească 400 mg/mc şi aceasta până la data de 1 ianuarie 2008.Până la data de 1 ianuarie 2008 excepţiile pentru pulberi pot fi autorizate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului la instalaţiile existente de incinerare, cu condiţia ca autorizaţia să prevadă ca valorile medii zilnice să nu depăşească 20 mg/mc. b) Valori medii la jumătate de oră──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                    (100%) A (97%) B──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Pulberi totale 30 mg/mc 10 mg/mc──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Substanţe organice gazoase şi sub formă devapori, exprimate sub formă de carbon organic total 20 mg/mc 10 mg/mc──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Acid clorhidric (HCl) 60 mg/mc 10 mg/mc──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Acid fluorhidric (HF) 4 mg/mc 2 mg/mc──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Bioxid de sulf [SO(2)] 200 mg/mc 50 mg/mc──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Monoxid de azot (NO) şi bioxid de azot [NO(2), 400 mg/mc*) 200 mg/mc*)măsuraţi ca bioxid de azot pentru instalaţiilede incinerare existente cu o capacitate nominalăde peste 6 tone pe oră sau pentru instalaţiilede incinerare noi──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Notă *) Până la data de 1 ianuarie 2007 şi fără a prejudicia legislaţia naţională relevantă, valoarea limitei de emisie pentru NO(x) nu se aplică pentru instalaţiile care incinerează doar deşeuri periculoase.──────────Până la data de 1 ianuarie 2010 excepţiile pentru NO(x) pot fi autorizate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului pentru instalaţiile existente de incinerare cu o capacitate nominală între 6 şi 16 tone pe oră, cu condiţia ca valorile medii la jumătate de oră să nu depăşească 600 mg/mc pentru col. A sau cel mult 400 mg/mc pentru col. B. c) Toate valorile medii se referă la o perioada de prelevare de minimum 30 de minute şi maximum 8 ore────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────Cadmiu şi compuşii săi, exprimaţi ca │total 0,05 mg/mc total 0,1 mg/mc*)cadmiu (Cd) │────────────────────────────────────────┤Taliu şi compuşii săi exprimaţi ca │taliu (Tl) │────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────Mercur şi compuşii săi, exprimaţi ca │ 0,05 mg/mc 0,1 mg/mc*)mercur (Hg) │────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────Antimoniu şi compuşii săi, exprimaţi ca │antimoniu (Sb) │────────────────────────────────────────┤Arseniu şi compuşii săi, exprimaţi ca │arseniu (As) │────────────────────────────────────────┤Plumb şi compuşii săi, exprimaţi ca │plumb (Pb) │total 0,5 mg/mc total 1 mg/mc*)────────────────────────────────────────┤Crom şi compuşii săi, exprimaţi ca │crom (Cr) │────────────────────────────────────────┤Cobalt şi compuşii săi, exprimaţi ca │cobalt (Co) │────────────────────────────────────────┤Cupru şi compuşii săi, exprimaţi ca │cupru (Cu) │────────────────────────────────────────┤Mangan şi compuşii săi, exprimaţi ca │mangan (Mn) │────────────────────────────────────────│Nichel şi compuşii săi, exprimaţi ca │nichel (Ni) │────────────────────────────────────────│Vanadiu şi compuşii săi, exprimaţi ca │vanadiu (V) │────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────── Notă *) Valorile medii valabile până la data de 1 ianuarie 2007 pentru instalaţiile existente, a căror aprobare de funcţionare a fost acordată înainte de data de 31 decembrie 2002 şi care incinerează exclusiv deşeuri periculoase.──────────Aceste valori medii acoperă, de asemenea, formele gazoase şi în stare de vapori ale emisiilor relevante de metale grele, precum şi combinaţiile lor. d) Valorile medii vor fi măsurate pe o perioadă de prelevare de minimum 6 ore şi maximum 8 ore. Valoarea limită de emisie este valabilă pentru o concentraţie totală de dioxine şi furani, calculată folosindu-se noţiunea de echivalent toxic în conformitate cu anexa nr. 3.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      Dioxine şi furani 0,1 ng/mc───────────────────────────────────────────────────────────────────────────── e) Următoarele valori limită de emisie pentru concentraţiile de monoxid de carbon (CO) nu vor fi depăşite în gazele de combustie (cu excepţia fazei de pornire şi oprire):- 50 mg/mc în gaz de combustie determinat ca valoare zilnică medie;- 150 mg/mc în gaz de combustie la minimum 95% din toate măsurătorile (determinate ca valori medii de 10 minute) sau 100 mg/mc în gaz de combustie din toate măsurătorile (determinate ca valori medii la jumătate de oră, luate pe o durată de 24 de ore).Autoritatea competentă pentru protecţia mediului poate autoriza excepţii pentru instalaţii de incinerare folosind tehnologia patului fluidizat, cu condiţia ca autorizaţia să prevadă o valoare limită de emisie pentru monoxidul de carbon (CO) de maximum 100 mg/mc ca valoare medie orară. f) Autoritatea centrală pentru protecţia mediului poate stabili reguli pentru excepţii oferite la aceste valori.  +  Anexa 8 FORMULA DE CALCULal concentraţiei de emisie la procentul standardal concentraţiei de oxigen           [21 - O(S)]    E(S)= -------------- x E(M),           [21 - O(M)]în care:E(S) = concentraţia de emisie calculată la procentul standard al concentraţiei de oxigen;E(M) = concentraţia de emisie măsurată;O(S) = concentraţia standard de oxigen;O(M) = concentraţia de oxigen măsurată.--------