ORDIN nr. 267 din 19 februarie 2002pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.253/2001 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 1.801/1995 de aprobare a Nomenclatorului formularelor tipizate pentru stabilirea, evidenta, urmărirea, încasarea şi raportarea impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii, precum şi al celor care privesc activităţile de trezorerie, bugetare, de control şi sancţionare a contravenţiilor la normele legale privind disciplina financiară
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2002  Ministrul finanţelor publice,în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, aprobată prin Legea nr. 52/1995, şi ale art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi ale Hotărârii Guvernului nr. 251/2001 pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se înlocuiesc modelul şi conţinutul formularului "Proces-verbal de contravenţie nr. a", cod 14.13.22.99, din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.253/2001 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 1.801/1995 de aprobare a Nomenclatorului formularelor tipizate pentru stabilirea, evidenta, urmărirea, încasarea şi raportarea impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii, precum şi al celor care privesc activităţile de trezorerie, bugetare, de control şi sancţionare a contravenţiilor la normele legale privind disciplina financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 6 august 2001, cu anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală de proceduri fiscale, Direcţia generală de îndrumare şi control fiscal, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa
             
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE  
    DIRECŢIA GENERALĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seria . . . . . . /200
      Nr. . . . . . . . . . .
     
    PROCES-VERBAL DE CONSTATARE A CONTRAVENŢIEI NR. . . . . . . . . . încheiat astăzi . . . . . . luna . . . . . . . . anul . . . . ora . . . În localitatea . . . . . . . . . . . . judeţul . . . . . . . . . . . .
     
    Agentul constatator . . . . . . . . . . . . . . , în calitate de . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . am constatat că numitul*): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , născut la data de: anul . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . ziua . . . . . . . . ., în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., judeţul. . . . . . . . . . . . . . . . . . , fiul lui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . şi al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliat în . . . . . . . . . . . . . . . . *), str. (comuna) . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . , judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . , ocupaţia . . . . . . . . . . . . . . . . , locul de muncă (unitatea) . . . . . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . . . . , identificat cu*) buletinul de identitate seria . . . . nr. . . . . . . . . emis de . . . . . . . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . ., CNP (cod fiscal) . . . . . . . . . . . . , a săvârşit în ziua de . . . . . . luna . . . . anul . . . . . . . ora . . . . locul . . . . . . . . . . . . . . . următoarea contravenţie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fapta prevăzută la art. . . . . . . . . alin. . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . . se sancţionează cu amendă de la . . . . . . . . . . . . . lei la . . . . . . . . . . . lei.
    Alte menţiuni (inclusiv obiecţiunile contravenientului) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    probând aceasta cu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (continuare pe verso)
    ___________
    *) Pentru persoanele juridice se completează în mod corespunzător cu denumirea, sediul, acestora, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul fiscal al acesteia, precum şi datele de identificare a persoanei care o reprezintă.
     
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    PROCES-VERBAL DE ÎNDEPLINIRE A PROCEDURII*)
     
    Astăzi . . . . . . . . . . . . . . agentul constatator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . din cadrul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . având de înmânat procesul-verbal de constatare a contravenţiei cu înştiinţarea de plată nr. . . . . . . . . , m-am deplasat la domiciliul numitului . . . . . . . . . . . . . . . . . din str. (comuna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . , ap. . . . . , localitatea (sectorul) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., găsind pe contravenient sau pe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , rudă cu acesta, persoana care locuieşte la această adresă, administrator, portar, împuternicitul contravenientului**), care, primind actul, a semnat în faţa noastră.
     
    Semnătura primitorului şi actul de identitate.
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    În conformitate cu prevederile art. . . . . alin. . . . . . . din . . . . . . . . . . . se stabileşte amenda în sumă de . . . . . . . . . . . . (. . . . . . . . . . . . . . . . ) lei, care se va achita în termen de 15 zile de la data prezentului proces-verbal la CEC sau la trezoreria finanţelor publice, în cont nr. . . . . . . . . . . . . . . . . .
    În caz de neachitare la termenul stabilit se va proceda la executarea silită, conform prevederilor legale.
    Contravenientul se (nu se) angajează să achite jumătate din minimul amenzii, adică . . . . . . . . . . . . . . . . . . lei în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal, şi să prezinte în acelaşi termen chitanţa agentului constatator sau organului din care face parte acesta (prevederile se aplică numai când legea permite).
    O data cu sancţiunea s-a dispus şi confiscarea a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bunuri, menţionate în anexa care face parte integrantă din procesul-verbal.
    Fiind de faţă, contravenientului i s-a înmânat un exemplar din prezentul proces-verbal pe care-l primeşte (refuză să-l primească) în faţa noastră.
    Subsemnatul (ţii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în calitate de martori, domiciliat (ţi) în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . , B.I. seria . . . nr. . . . . . . . . . , emis de . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . . ., declarăm că prezentul proces-verbal nu a fost semnat de contravenient pentru motivul că . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Cu drept de plângere în termen de 15 zile de la data comunicării la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Agentul constatator,Contravenientul,Martorii,
     
    M.F.P. cod. 14.13.22.99.Format A4/t2
    Tipărit la C.N., "Imprimeria Naţională" SA
     
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Refuzând primirea (negăsind nici o persoană), s-a afişat actul pe uşa principală a locuinţei contravenientului.
    Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
     
      Agentul constatator,
      . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    ___________
    *) Se detaşează de prezentul proces-verbal şi se anexează exemplarului transmis organelor fiscale spre executare.
    **) Se anulează cuvintele care nu sunt necesare. În caz de afişare, actul se va lipi numai la colţuri şi, după caz, cu înştiinţarea de plată în faţă.
  ------------