ACORD din 16 ianuarie 2002de asistenţa financiară nerambursabilă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 4 martie 2002  (Proiectul "Controlul poluarii în agricultura")între România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţieşi Dezvoltare, actionand în calitate de agenţiede implementare a Facilitatii Globale de Mediu*)Acord de asistenţa financiară nerambursabilă din fondurileFacilitatii Globale de Mediu--------- Notă *) Traducere.Acord, datat 16 ianuarie 2002, între România (Primitorul) şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca), actionand în calitate de agenţie de implementare a Facilitatii Globale de Mediu (F.G.M.), privind fondurile nerambursabile furnizate F.G.M. de către anumiti membri ai Băncii, în calitatea lor de participanţi la F.G.M.Având în vedere ca:(A) Banca, în conformitate cu Rezoluţia directorilor executivi ai Băncii nr. 91-5 din 14 martie 1991, a înfiinţat F.G.M. pentru a sprijini protecţia mediului înconjurător şi a promova dezvoltarea economică susţinută şi sanatoasa din punct de vedere al mediului;(B) în urma restructurării F.G.M. asemenea înţelegeri au continuat pe bazele stabilite în Rezoluţia directorilor executivi ai Băncii nr. 94-2 din 24 mai 1994, care, între altele, a înfiinţat F.G.M. şi a desemnat Banca ca administrator al fondului F.G.M. (Rezoluţia nr. 94-2);(C) a doua realimentare a fondurilor F.G.M. a fost aprobată în condiţiile stabilite prin Rezoluţia directorilor executivi ai Băncii nr. 98-2 din 14 iulie 1998 (Rezoluţia nr. 98-2);(D) Primitorul, declarandu-se satisfăcut în legătură cu fezabilitatea şi prioritatea realizării Proiectului descris în anexa nr. 2 la acest acord (Proiectul), a solicitat sprijin din fondurile F.G.M. pentru finanţarea Proiectului şi aceasta solicitare a fost aprobată în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor pentru înfiinţarea Facilitatii Globale de Mediu restructurate, aprobate prin Rezoluţia nr. 94-2, pentru a fi finanţată din contribuţiile la fondul F.G.M. în conformitate cu Rezoluţia nr. 98-2, care poate include fonduri aduse peste prima realimentare a fondului F.G.M. prin Rezoluţia nr. 94-2; şiavând în vedere ca Banca a fost de acord pe baza, între altele, a celor de mai sus sa extindă asistenţa financiară nerambursabilă F.G.M. pentru Primitor în termenii şi condiţiile stabilite în acest acord,părţile convin următoarele:  +  Articolul 1Condiţii generale. DefiniţiiSecţiunea 1.01. a) Următoarele prevederi ale Condiţiilor generale aplicabile acordurilor de împrumut şi acordurilor de garanţie pentru împrumuturi pe bază de cos de valute ale Băncii, datate 1 ianuarie 1985 (modificate la 6 octombrie 1999), cu modificările prezentate în paragraful b) al acestei secţiuni (Condiţii generale), constituie parte integrantă a acestui acord:(i) art. I;(îi) secţiunile 2.01 (1), (2), (3), (4), (6), (8), (9), (10), (11), (15), (18) şi (20), 2.02 şi 2.03;(iii) secţiunea 3.01;(iv) secţiunea 4.01 şi prima propozitie a secţiunii 4.09;(v) art. V;(vi) secţiunile 6.01, 6.02 (a), (c), (d), (e), (f), (i), (k), (l), (m), (n), (o) şi (p), 6.03, 6.04 şi 6.06;(vii) secţiunea 8.01 (b);(viii) secţiunile 9.01 (a) şi (c), 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08 şi 9.09;(ix) secţiunile 10.01, 10.03 şi 10.04;(x) art. XI; şi(xi) secţiunile 12.01 (c), 12.03 şi 12.04. b) Condiţiile generale vor fi modificate după cum urmează:(i) la sfârşitul secţiunii 2.01 se va adauga un paragraf nou, după cum urmează:"termenul drepturi speciale de tragere şi simbolul DST înseamnă drepturi speciale de tragere asa cum sunt înţelese de Fondul Monetar Internaţional în conformitate cu articolele din acord;(îi) termenul Banca, ori de câte ori este utilizat în Condiţiile generale, în altă parte decât în secţiunile 2.01 (8) şi 6.02 (f) din acestea, şi în ultima utilizare a acestui termen în secţiunea 5.01 din acestea, înseamnă Banca actionand în calitate de agenţie de implementare a F.G.M., excepţie făcând secţiunea 6.02, unde termenul Banca va include, de asemenea, Banca actionand în nume propriu;iii) termenul Împrumutatul, ori de câte ori este utilizat în Condiţiile generale, înseamnă Primitorul;(iv) termenul acord de împrumut, ori de câte ori este utilizat în Condiţiile generale, înseamnă acest acord;(v) termenul Împrumut şi împrumut, ori de câte ori este utilizat în Condiţiile generale, înseamnă asistenţa financiară nerambursabilă F.G.M. (sau donaţie);(vi) termenul contul împrumutului, ori de câte ori este utilizat în Condiţiile generale, înseamnă contul asistenţei financiare nerambursabile F.G.M."; şi(vii) un subparagraf nou este adăugat după subparagraful (j) din secţiunea 6.02 din Condiţiile generale, după cum urmează: "dacă intervine o situaţie extraordinară în care orice tragere ulterioară în cadrul asistenţei financiare nerambursabile F.G.M. ar depăşi resursele disponibile pentru tragerile din F.G.M.".Secţiunea 1.02. Ori de câte ori sunt utilizaţi în acest acord, dacă contextul nu impune altfel, unii termeni definiţi în Condiţiile generale şi în preambulul la acest acord au înţelesul stabilit aici, iar următorii termeni suplimentari au intelesurile următoare: a) beneficiar înseamnă un individ, grup dintr-o comunitate sau comunitate, entitate sau asociaţie eligibilă pentru un subimprumut nerambursabil (definit în continuare), în conformitate cu criteriile de eligibilitate specificate în Ghidul privind subimprumuturile nerambursabile (definit în continuare), şi în beneficiul căruia este acordat sau se propune să fie acordat un subimprumut nerambursabil; b) DGAIA înseamnă Direcţia generală pentru agricultura şi industrie alimentara a judeţului Calarasi, înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. 12/2001 la data de 4 ianuarie 2001; c) categorii eligibile înseamnă categoriile de la (1) la (5) stabilite în tabelul din partea A.1 a anexei nr. 1 la acest acord; d) cheltuieli eligibile înseamnă cheltuieli pentru bunuri, lucrări, servicii, subimprumuturi nerambursabile şi costuri de operare la care se face referire în secţiunea 2.02 a acestui acord; e) plan de management pentru mediu înseamnă planul, acceptat de Banca, pregătit şi adoptat de către Primitor, descriind limitarea efectelor asupra mediului, monitorizarea şi măsurile instituţionale din cadrul Proiectului; f) IPM înseamnă Inspectoratul de protecţia mediului al judeţului Calarasi, înfiinţat la data de 4 ianuarie 2001 prin Hotărârea Guvernului nr. 17/2001; g) IAPSO înseamnă Biroul de Servicii pentru Achiziţii al Programului de Dezvoltare al Naţiunilor Unite (UNDP); h) M.A.A.P. înseamnă Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor al Primitorului; i) M.A.P.M. înseamnă Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului al Primitorului; j) A.N.P.E. înseamnă Autoritatea Naţionala pentru Produse Ecologice a Primitorului, înfiinţată la data de 17 aprilie 2000 prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2000; k) OCGC înseamnă Oficiul de cadastru, geodezie şi cartografie al judeţului Calarasi, înfiinţat la data de 17 mai 2001 prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 70/2001; l) Manual operational înseamnă manualul acceptat de Împrumutat, la care se face referire în secţiunea 5.01 a) a acestui acord, stabilind procedurile pentru implementarea Proiectului, incluzând Ghidul privind subimprumuturile nerambursabile; m) OJCAC înseamnă Oficiul judeţean de consultanţa agricolă Calarasi, înfiinţat la data de 30 septembrie 1998 prin Hotărârea Guvernului nr. 676/1998; n) OJSPA înseamnă Oficiul judeţean de studii pedologice şi agrochimice Calarasi, înfiinţat la data de 5 mai 1990 prin Hotărârea Guvernului nr. 477/1990; o) DSP înseamnă Direcţia de sănătate publică a judeţului Calarasi, înfiinţată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 954/1998 la data de 8 decembrie 1998; p) U.M.P. înseamnă Unitatea de Management al Proiectului, care va fi înfiinţată de către M.A.P.M., asa cum este indicat în secţiunea 6.01 a) a acestui acord, sau oricare succesor legal al acestuia; q) Comitetul de coordonare a Proiectului înseamnă comitetul înfiinţat prin Protocolul semnat la Calarasi la data de 15 noiembrie 2000; r) raport de management al Proiectului înseamnă orice raport pregătit în conformitate cu secţiunea 4.02 a acestui acord; s) Comitetul de supraveghere a Proiectului înseamnă comitetul înfiinţat prin Ordinul nr. 670/2001, emis de ministrul apelor şi protecţiei mediului la data de 20 iulie 2001 şi contrasemnat de ministrul finanţelor publice, ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi de ministrul administraţiei publice; t) cont special înseamnă contul la care se face referire în partea B a anexei nr. 1 la acest acord; u) subimprumut nerambursabil înseamnă un împrumut nerambursabil acordat sau propus să fie acordat din fondurile F.G.M. de către Primitor, prin M.A.P.M., unui beneficiar, în scopul finanţării unui subproiect; v) acord de subimprumut nerambursabil înseamnă o înţelegere între Primitor şi un beneficiar, la care se face referire în paragraful 6 f) al anexei nr. 4 la acest acord; w) Ghid privind subimprumuturile nerambursabile înseamnă ghidul la care se face referire în paragraful 4 al anexei nr. 4 la acest acord şi va trebui inclus în Manualul operational, iar acest ghid poate fi amendat periodic cu acordul Băncii; şi x) subproiect înseamnă o activitate la care se face referire în partea A.1a) a Proiectului şi pentru care se acordă sau se propune să se acorde un subimprumut nerambursabil în folosul beneficiarului.  +  Articolul 2Donatia din fondul F.G.M.Secţiunea 2.01. Banca este de acord sa pună la dispoziţie Primitorului, în termenii şi în condiţiile stabilite sau la care se face referire în acest acord, donatia din fondul F.G.M. în diverse valute, în suma echivalenta cu patru milioane drepturi speciale de tragere (4.000.000 DST).Secţiunea 2.02. Suma asistenţei financiare nerambursabile poate fi trasa din contul F.G.M., în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord, pentru: (i) cheltuieli făcute (sau, dacă Banca va fi de acord, care vor fi făcute) de către Primitor în contul subimprumuturilor nerambursabile acordate în conformitate cu partea A.1a) a Proiectului, în concordanta cu costul rezonabil al bunurilor, lucrărilor sau serviciilor necesare pentru subproiectul pentru care tragerea din contul F.G.M. este cerută; şi (îi) cheltuieli făcute (sau, dacă Banca va fi de acord, care vor fi făcute) în concordanta cu costul rezonabil al bunurilor, lucrărilor, serviciilor şi costurilor de operare necesare pentru realizarea Proiectului, altele decât cele prevăzute în partea A.1a), şi care se finanţează din asistenţa financiară nerambursabilă.Secţiunea 2.03. Data închiderii va fi 30 iunie 2007 sau orice data ulterioară stabilită de Banca. Banca va comunică cu promptitudine Primitorului cu privire la această dată.  +  Articolul 3Executarea ProiectuluiSecţiunea 3.01. a) Primitorul îşi declara angajamentul faţă de obiectivele Proiectului, astfel cum au fost stabilite în anexa nr. 2 la acest acord, şi în acest scop va realiza Proiectul cu diligenta şi eficienta cuvenite şi în conformitate cu practicile corespunzătoare din punct de vedere agricol, administrativ, financiar şi tehnic şi cu atenţie faţă de factorii ecologici şi de mediu şi va furniza, cu promptitudinea necesară, fondurile, facilităţile, serviciile şi alte resurse necesare Proiectului. b) Fără a limita prevederile paragrafului a) al acestei secţiuni şi cu excepţia cazului în care Primitorul şi Banca vor conveni altfel, Primitorul va realiza Proiectul în conformitate cu programul de implementare stabilit în anexa nr. 4 la acest acord.Secţiunea 3.02. Pentru scopurile părţii A.1a) a Proiectului Primitorul va aloca o sumă a asistenţei financiare nerambursabile F.G.M., fără a depăşi o sumă care poate fi alocata periodic la categoria (4) din tabelul din paragraful A.1 al anexei nr. 1 la acest acord, pentru a acorda subimprumuturi nerambursabile în scopul finanţării de subproiecte, în termenii şi condiţiile acceptabile Băncii, incluzând, între altele, acele condiţii specificate în paragraful 6 al anexei nr. 4 la acest acord.Secţiunea 3.03. Cu excepţia cazului în care Banca va conveni altfel, achiziţionarea de bunuri, lucrări şi servicii de consultanţa necesare pentru Proiect şi care urmează să fie finanţate din asistenţa financiară nerambursabilă vor fi supuse prevederilor anexei nr. 3 la acest acord.Secţiunea 3.04. Pentru scopurile secţiunii 9.08 din Condiţiile generale şi fără a limita prevederile acesteia, Primitorul: a) va pregati, pe baza unor ghiduri acceptabile Băncii, şi va furniza Băncii, nu mai târziu de 6 luni după data închiderii sau la o altă dată ulterioară asupra căreia Primitorul şi Banca vor cădea de acord în acest scop, un plan pentru viitoarele operaţiuni ale Proiectului; şi b) va acorda Băncii o ocazie rezonabila de a schimba puncte de vedere cu Primitorul asupra planului menţionat.  +  Articolul 4Condiţii financiareSecţiunea 4.01. a) Primitorul va menţine sau va asigura menţinerea unui sistem de management financiar, incluzând înregistrări şi conturi, şi va pregati declaraţii financiare într-un format acceptabil pentru Banca, adecvat reflectării operaţiunilor, resurselor şi cheltuielilor, conform Proiectului şi fiecărui subproiect (inclusiv costul sau şi beneficiile care vor deriva din acesta). b) Primitorul:(i) va tine evidentele, înregistrările contabile şi declaraţiile financiare la care se face referire în paragraful a) al acestei secţiuni şi înregistrările contabile pentru contul special pentru fiecare an fiscal auditat, în conformitate cu standardele de audit acceptabile pentru Banca, aplicate corespunzător de către auditori independenţi acceptabili pentru Banca;(îi) va furniza Băncii, de îndată ce vor fi disponibile, dar în nici un caz mai târziu de 6 luni după sfârşitul fiecărui astfel de an: (A) copii certificate de pe declaraţiile financiare la care se face referire în paragraful a) al acestei secţiuni pentru fiecare an astfel auditat; şi (B) o opinie asupra acestor declaraţii, înregistrări şi conturi şi raportul unei astfel de auditari, întocmit de auditorii menţionaţi, cu scopul şi cu detaliile pe care Banca le va fi solicitat în mod rezonabil; şi(iii) va furniza Băncii orice alte informaţii referitoare la astfel de înregistrări şi conturi şi la auditul lor, pe care Banca le va fi solicitat periodic, în mod rezonabil. c) Pentru toate cheltuielile pentru care tragerile din contul asistenţei financiare nerambursabile sunt făcute pe baza raportului de management al Proiectului sau a declaraţiilor de cheltuieli, Primitorul:(i) va menţine sau va lua măsuri pentru menţinerea, în conformitate cu paragraful a) al acestei secţiuni, a înregistrărilor şi conturilor care să reflecte aceste cheltuieli;(îi) va păstra, cel puţin încă un an după ce Banca a primit raportul de audit pentru anul financiar în care a fost facuta ultima tragere din contul asistenţei financiare nerambursabile, toate înregistrările (contracte, ordine, comenzi, facturi, chitanţe şi alte documente) care evidenţiază astfel de cheltuieli;(iii) va permite reprezentanţilor Băncii sa examineze astfel de înregistrări; şi(iv) se va asigura ca aceste înregistrări şi conturi să fie incluse în auditul anual menţionat în paragraful b) al acestei secţiuni şi ca raportul asupra acestui audit sa conţină o opinie separată a auditorilor asupra faptului ca atât rapoartele de management al Proiectului, cat şi declaraţiile privind cheltuielile angajate în decursul unui astfel de an financiar, împreună cu procedurile şi controlul financiar intern implicat în pregătirea lor, pot constitui baza de încredere pentru acordarea tragerilor sus-menţionate.Secţiunea 4.02. a) Fără a limita prevederile secţiunii 4.01 din acest acord, Primitorul va realiza un plan de acţiune pe timp limitat, acceptabil pentru Banca, pentru întărirea sistemului de management financiar la care se face referire în paragraful a) al secţiunii 4.01, pentru a permite Primitorului, nu mai târziu de data de 15 mai 2002 sau la o dată ulterioară după cum Banca va accepta, sa pregătească rapoarte trimestriale de management al Proiectului, acceptabile pentru Banca, fiecare dintre acestea prezentând:(i) (A) stabilirea surselor actuale şi cererilor de fonduri pentru Proiect, atât cumulativ, cat şi pentru perioada la care se face referire în raportul menţionat, precum şi a surselor previzionate şi a cererilor de fonduri pentru Proiect pentru perioada de 6 luni care urmează după perioada la care se face referire în raportul menţionat; şi (B) separat cheltuielile finanţate din suma asistenţei financiare nerambursabile în perioada la care se face referire în raportul menţionat şi cheltuielile propuse pentru a fi finanţate din suma asistenţei financiare nerambursabile în perioada de 6 luni care urmează perioadei la care face referire raportul menţionat;(îi) (A) descrierea progresului fizic în implementarea Proiectului, incluzând realizarile pe fiecare activitate a Proiectului, atât cumulativ, cat şi pentru perioada la care se face referire în raportul menţionat; şi (B) explicarea diferenţelor dintre scopurile previzionate şi cele actuale ale implementarii Proiectului; şi(iii) stabilirea stadiului achiziţiilor în cadrul Proiectului şi al cheltuielilor efectuate în cadrul contractelor finanţate din suma asistenţei financiare nerambursabile la sfârşitul perioadei la care se face referire în raportul menţionat. b) La finalizarea planului de acţiune la care se face referire în paragraful a) al acestei secţiuni Primitorul va pregati şi va furniza Băncii, în conformitate cu modelele acceptabile acesteia, nu mai târziu de 45 de zile după terminarea fiecărui trimestru, un raport de management al Proiectului pentru o astfel de perioada.  +  Articolul 5Reglementări ale BănciiSecţiunea 5.01. Ca urmare a secţiunii 6.02 (p) a Condiţiilor generale, următorul eveniment suplimentar este specificat, şi anume faptul ca Manualul operational, inclusiv Ghidul privind subimprumuturile nerambursabile, va fi fost amendat, suspendat, abrogat, respins sau s-a renunţat la el, fără aprobarea prealabilă a Băncii.  +  Articolul 6Intrarea în vigoare. Terminarea ProiectuluiSecţiunea 6.01. Următoarele condiţii sunt specificate ca fiind adiţionale intrării în vigoare a acordului de asistenţa financiară nerambursabilă, în scopurile secţiunii 12.01 (c) din Condiţiile generale: a) Unitatea de Management al Proiectului sa fi fost înfiinţată în concordanta cu legislaţia Primitorului şi personalul corespunzător sa fi fost selecţionat de o maniera satisfăcătoare pentru Banca; şi b) Primitorul sa fi selecţionat auditorii la care se face referire în secţiunea 4.01 b) (i) a acestui acord, cu experienta, calificare şi în conformitate cu termenii de referinţa acceptabili pentru Banca.Secţiunea 6.02. Termenul de 120 de zile după semnarea acestui acord este specificat aici pentru scopurile secţiunii 12.04 din Condiţiile generale.Secţiunea 6.03. Acest acord îşi va păstra efectele până când asistenţa financiară nerambursabilă va fi fost trasa în întregime şi părţile la acest acord îşi vor fi îndeplinit obligaţiile asumate.  +  Articolul 7Reprezentanţii Primitorului. AdreseSecţiunea 7.01. Ministrul finanţelor publice din ţara Primitorului este desemnat ca reprezentant al Primitorului pentru scopurile secţiunii 11.03 din Condiţiile generale.Secţiunea 7.02. Următoarele adrese sunt specificate pentru scopurile secţiunii 11.01 din Condiţiile generale:Pentru Primitor:----------------Ministerul Finanţelor PubliceStr. Apolodor nr. 17BucureştiRomâniaTelex: 11239Fax: 401 312 67 92Pentru Banca:-------------Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi DezvoltareStr. 1818 H, N.W.Washington DC 20433Statele Unite ale AmericiiTelegraf: Telex:INTBAFRAD 248423 (MCI) sauWashington DC 64145 (MCI)Pentru certificarea celor de mai sus părţile prezente, actionand prin reprezentanţii lor autorizaţi, au convenit ca acest acord să fie semnat în numele lor la Bucureşti, România, în ziua şi în anul specificate mai sus.Pentru România,Mihai Nicolae Tanasescu,ministrul finanţelor publicePentru Banca Internationala pentru Reconstrucţieşi Dezvoltare, actionand în calitate de agenţiede implementare a Facilitatii Globale de Mediu,Andrew Vorkink,director de ţaraUnitatea ţărilor din Europa Centrala şi de SudEuropa şi Asia Centrala  +  Anexa 1TRAGEREAsumelor din asistenţa financiară nerambursabilăA. Cadrul general1. Tabelul de mai jos stabileşte categoriile de articole care urmează să fie finanţate din asistenţa financiară nerambursabilă F.G.M., alocarea sumelor din asistent a financiară nerambursabilă pentru fiecare categorie, precum şi procentul de cheltuieli pentru articolele ce urmează să fie finanţate în cadrul fiecărei categorii:
             
    Categoria de finanţatSuma alocată din asistenţa financiară nerambursabilă (exprimată în echivalent DST)Procent finanţat din cheltuieli (%)
    (1)Lucrări:    
      a)în cadrul părţii A.1 d) (i) a Proiectului690.00067%
      b)în cadrul părţii A.1 d) (ii) a Proiectului100.00017%
      c)în cadrul părţilor A.2 şi A.3 ale Proiectului60.00084%
    (2)Bunuri964.340100% din cheltuielile externe, 100% din cheltuielile locale (cost ex-factory) şi 84% din cheltuielile locale pentru alte articole achiziţionate pe plan local
    (3)Servicii de consultanţă şi instruire, inclusiv servicii de audit832.170100%
    (4)Subîmprumuturi nerambursabile conform părţii A.1a) a Proiectului748.84080%
    (5)Costuri de operare209.30085% până la 31 decembrie 2003;
          80% până la 31 decembrie 2004 şi
          70% după această dată
    (6)Nealocat395.350  
    TOTAL:4.000.000  
  ----------------2. Pentru scopurile acestei anexe: a) termenul cheltuieli externe înseamnă cheltuieli efectuate în valută oricărei tari, alta decât cea a Primitorului, pentru bunurile şi serviciile furnizate de pe teritoriul oricărei tari, alta decât cea a Primitorului; b) termenul cheltuieli locale înseamnă cheltuieli în valută Primitorului pentru bunuri sau servicii furnizate de pe teritoriul Primitorului; c) termenul costuri de operare înseamnă costurile suplimentare ale U.M.P. pentru a conduce şi coordona activităţile Proiectului, incluzând deplasări în zona Proiectului, cheltuieli cu diurna, carburanţii, întreţinerea autovehiculelor, traducerile, costuri cu comunicaţiile, utilităţi, amenajări şi întreţinerea birourilor, rechizite şi furnituri de birou şi salariile personalului U.M.P. (altul decât angajaţii Guvernului) în conformitate cu o scara salariala care a fost agreată cu Banca.3. În pofida prevederilor paragrafului 1 de mai sus, nici o tragere nu va fi efectuată pentru plati făcute pentru cheltuieli anterioare datei acestui acord.4. Banca poate solicita ca tragerile din contul asistenţei financiare nerambursabile să fie efectuate pe baza declaraţiilor de cheltuieli, pentru cheltuieli referitoare la: a) bunuri în cadrul contractelor cu un cost mai mic de 100.000 dolari S.U.A. echivalent; b) lucrări în cadrul contractelor cu un cost mai mic de 50.000 dolari S.U.A. echivalent; c) servicii furnizate de consultanţi individuali în contracte cu un cost mai mic de 25.000 dolari S.U.A. echivalent; d) instruire în contracte cu un cost mai mic de 25.000 dolari S.U.A. echivalent; e) subimprumuturi nerambursabile în cadrul părţii A.1 a) a Proiectului; şi f) costuri de operare, toate acestea în termenii şi condiţiile pe care Banca le va comunică în scris Primitorului.5. Dacă Banca stabileşte în orice moment faptul ca orice plata din contul special a fost facuta pentru orice cheltuiala care nu se încadrează în prevederile acestui acord, Primitorul, imediat după înştiinţarea primită de la Banca, va restitui Băncii pentru depozitarea în contul asistenţei financiare nerambursabile o sumă egala cu suma astfel utilizata sau o parte din această sumă, după cum va specifică Banca.B. Contul special1. Primitorul va deschide şi va menţine în dolari S.U.A. un cont special de depozit la o banca comercială, în termeni şi condiţii satisfăcătoare pentru Banca, incluzând o protecţie corespunzătoare împotriva compensării, sechestrării şi confiscării.2. După ce Banca a primit o dovadă satisfăcătoare asupra deschiderii în mod corespunzător a contului special, tragerea din fondurile asistenţei financiare nerambursabile a sumelor ce urmează să fie depozitate în contul special se va efectua după cum urmează: a) până când Banca va fi primit: (i) primul raport de management al Proiectului la care se face referire în secţiunea 4.02 b) din acest acord; şi (îi) o cerere din partea Primitorului pentru efectuarea de trageri pe baza rapoartelor de management al Proiectului, tragerile vor fi făcute în conformitate cu prevederile anexei A la prezenta anexa; şi b) după primirea de către Banca a raportului de management al Proiectului în conformitate cu secţiunea 4.02 b) din acest acord, însoţit de o cerere din partea Primitorului pentru efectuarea de trageri pe baza rapoartelor de management al Proiectului, toate tragerile viitoare vor fi făcute în conformitate cu prevederile anexei B la prezenta anexa.3. Plăţile din contul special vor fi făcute exclusiv pentru cheltuieli eligibile. Pentru fiecare plata facuta de Primitor din contul special Primitorul va furniza Băncii, atunci când aceasta va solicita în mod rezonabil, acele documente şi evidente care să indice ca acele plati au fost făcute în exclusivitate pentru cheltuieli eligibile.4. În pofida prevederilor părţii B.2 a acestei anexe, Băncii nu i se va putea solicita să facă depozite în continuare în contul special: a) dacă în orice moment Banca stabileşte ca orice raport de management al Proiectului nu furnizează într-un mod adecvat informaţiile solicitate în conformitate cu secţiunea 4.02 din acest acord; b) dacă în orice moment Banca stabileşte ca toate tragerile viitoare ar putea fi făcute de către Primitor direct din contul asistenţei financiare nerambursabile; sau c) dacă Primitorul nu a reuşit sa furnizeze Băncii în perioada specificată în secţiunea 4.01 b) (îi) din acest acord orice rapoarte de audit solicitate să fie prezentate Băncii conform prevederilor secţiunii menţionate, audit referitor la: (A) înregistrările şi conturile pentru contul special; sau (B) înregistrările şi conturile reflectand cheltuielile pentru care au fost efectuate tragerile pe baza rapoartelor de management al Proiectului.5. Banca nu va fi obligată să facă depozite ulterioare în contul special în conformitate cu prevederile părţii B.2 a acestei anexe dacă în orice moment Banca îl va fi înştiinţat pe Primitor în legătură cu intenţia sa de a suspenda în întregime sau parţial dreptul Primitorului de a face trageri din fondurile asistenţei financiare nerambursabile, conform secţiunii 6.02 din Condiţiile generale. Referitor la o astfel de notificare Banca va stabili unilateral dacă mai pot fi făcute depozite în contul special şi ce proceduri pot fi urmate pentru efectuarea unor astfel de depozite şi îl va înştiinţa pe Primitor în legătură cu decizia luată.6. a) Dacă Banca stabileşte în orice moment faptul ca orice plata din contul special a fost facuta pentru o cheltuiala care nu este considerată cheltuiala eligibilă sau care nu a fost justificată prin documentele furnizate Băncii, Primitorul va furniza, imediat după înştiinţarea primită de la Banca, documentele suplimentare, astfel cum Banca poate solicita, sau va depozita în contul special (sau, dacă Banca va solicita astfel, va restitui Băncii) o sumă egala cu suma acelei plati. În afară cazului în care Banca va stabili altfel, Banca nu va face depozite ulterioare în contul special până când Primitorul nu va furniza o astfel de dovada sau nu va face un astfel de depozit ori nu va restitui suma respectiva, după caz. b) Dacă Banca stabileşte în orice moment faptul ca orice suma netrasa din contul special nu va fi necesară pentru acoperirea plăţilor pentru cheltuieli eligibile în perioada de 6 luni care urmează după aceasta hotărâre, Primitorul va rambursa, imediat după notificarea de către Banca, o astfel de suma rămasă neutilizata. c) Primitorul, după notificarea către Banca, poate restitui Băncii toate fondurile depozitate în contul special sau oricare parte dintre ele. d) Restituirile către Banca, făcute conform subparagrafelor a), b) sau c) ale acestui paragraf, vor fi creditate în contul asistenţei financiare nerambursabile pentru tragerile ulterioare sau pentru anulare, în conformitate cu prevederile acestui acord.  +  Anexa A-------la anexa nr. 1--------------FUNCŢIONAREAcontului special atunci când tragerile nu sunt făcute pe bazarapoartelor de management al Proiectului1. Pentru scopurile acestei anexe:Termenul alocaţie autorizata înseamnă o sumă echivalenta cu 500.000 dolari S.U.A. ce urmează a fi trasa din contul asistenţei financiare nerambursabile şi depozitata în contul special conform prevederilor paragrafului 2 al acestei anexe; cu condiţia ca, dacă Banca nu va stabili altfel, alocaţia autorizata să fie limitată la o sumă echivalenta cu 300.000 dolari S.U.A. până când suma totală a tragerilor din asistenţa financiară nerambursabilă plus suma totală a angajamentelor speciale asumate de către Banca, conform secţiunii 5.02 din Condiţiile generale, va egala sau va depăşi echivalentul a 1.000.000 DST.2. Tragerile alocaţiei autorizate a contului special şi tragerile ulterioare pentru realimentarea contului special se vor face după cum urmează: a) pentru tragerile alocaţiei autorizate a contului special Primitorul va furniza Băncii o cerere sau cereri de depunere în contul special a unei sume sau a unor sume care în total nu vor depăşi alocaţia autorizata. Pe baza fiecărei astfel de cereri Banca, în numele Primitorului, va efectua trageri din contul asistenţei financiare nerambursabile şi va depune în contul special suma solicitată de Primitor; b) pentru realimentarea contului special Primitorul va furniza Băncii cererile pentru depozite în contul special la astfel de intervale pe care Banca le poate menţiona. Înainte sau la data fiecărei astfel de cereri Primitorul va furniza Băncii documentele şi celelalte evidente solicitate conform părţii B.3 din anexa nr. 1 la acest acord, pentru plata sau plăţile pentru care se solicita alimentarea contului special. Pe baza fiecărei astfel de cereri Banca, în numele Primitorului, va trage din contul asistenţei financiare nerambursabile şi va depune în contul special acea suma solicitată de Primitor care va fi fost demonstrata prin documentele menţionate şi prin alte evidente ca a fost efectuată din contul special pentru plata cheltuielilor eligibile. Fiecare astfel de depozit efectuat în contul special va fi tras de Banca din contul asistenţei financiare nerambursabile în cadrul uneia sau mai multor categorii eligibile.3. Băncii nu i se va solicita efectuarea de depozite ulterioare în contul special atunci când suma totală netrasa din asistenţa financiară nerambursabilă minus suma totală a tuturor angajamentelor speciale făcute de Banca, conform secţiunii 5.02 din Condiţiile generale, va fi egala cu dublul echivalentului sumei alocaţiei autorizate.Ca urmare, tragerea din contul asistenţei financiare nerambursabile a sumelor rămase netrase va respecta acele proceduri ale Băncii pe care aceasta le va notifica Primitorului. Astfel de trageri viitoare vor fi făcute numai după şi în măsura în care Banca se va declara satisfacuta ca toate sumele rămase în depozit în contul special la data înştiinţării vor fi utilizate în efectuarea plăţilor pentru cheltuieli eligibile.  +  Anexa B-------la anexa nr. 1--------------FUNCŢIONAREAcontului special atunci când tragerile sunt făcute pe baza rapoartelorde management al Proiectului1. Cu excepţia cazului în care Banca stabileşte altfel, prin notificarea Primitorului, toate tragerile din contul asistenţei financiare nerambursabile vor fi depuse de Banca în contul special, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord. Fiecare astfel de depozit în contul special va fi tras de Banca din contul asistenţei financiare nerambursabile în cadrul uneia sau mai multor categorii eligibile.2. Fiecare cerere pentru o tragere din contul asistenţei financiare nerambursabile pentru depozite în contul special va fi susţinută pe baza unui raport de management al Proiectului.3. La primirea fiecărei cereri pentru tragerea unei sume din asistenţa financiară nerambursabilă Banca, în numele Primitorului, va trage din contul asistenţei financiare nerambursabile şi va depune în contul special o sumă egala cu cea mai mica dintre: a) suma astfel solicitată; şi b) suma pe care Banca a stabilit-o pe baza raportului de management al Proiectului insotind cererea menţionată şi este solicitată pentru depunere în scopul finanţării cheltuielilor eligibile pe perioada de 6 luni care urmează după data unui astfel de raport, cu condiţia ca suma astfel depozitata, atunci când se aduna la suma rămasă în contul special, indicată prin raportul de management al Proiectului, sa nu depăşească echivalentul a 500.000 dolari S.U.A.
   +  Anexa 2DESCRIEREA PROIECTULUIObiectivul Proiectului este creşterea utilizării practicilor agricole benefice pentru mediu şi care conduc la reducerea deversarii de nutrienti din surse agricole din România în Dunăre şi Marea Neagra.Proiectul este format din următoarele părţi componente care, periodic, pot fi supuse modificărilor, astfel cum Primitorul şi Banca pot conveni de comun acord, pentru îndeplinirea acestor obiective.Partea A: Activităţi în judeţul Calarasi:1. a) Furnizarea de subimprumuturi nerambursabile beneficiarilor pentru a sprijini: (i) cumpărarea şi instalarea de facilităţi de depozitare a gunoiului de grajd şi de echipament, la nivelul gospodăriei, pentru colectarea şi utilizarea gunoiului de grajd; şi (îi) practicarea de activităţi-pilot de agricultura organică, adoptarea de practici agricole care pot menţine sau creşte profitabilitatea recoltelor, reducand în acelaşi timp poluarea din surse difuze b) Promovarea practicilor agricole îmbunătăţite prin aplicaţii pe teren şi realizarea de programe demonstrative de management integrat al culturilor şi nutrientilor c) Instruirea beneficiarilor privind bunele practici pentru colectarea deşeurilor şi managementul gunoiului de grajd d) Instalarea de facilităţi de depozitare şi de echipamente pentru colectarea şi utilizarea gunoiului de grajd, pentru: (i) comune; şi (îi) ferme private2. Sprijinirea: (i) dezvoltării unui plan de management pentru utilizarea terenului pentru incinta indiguita Boianu - Sticleanu; (îi) dezvoltării unui plan de management pentru conservarea rezervatiei naturale Iezer-Calarasi; şi (iii) reconstructiei ecologice a unei părţi din incinta indiguita Calarasi-Raul.3. Întărirea capacităţii instituţiilor locale şi naţionale relevante pentru a monitoriza impactul activităţilor realizate prin Proiect asupra calităţii apei şi solului, prin: (i) finanţarea alegerii şi întreţinerii amplasamentelor de monitorizare şi dezvoltarea datelor de referinţa privind starea actuala a calităţii apelor de suprafaţa şi subterane; (îi) instruirea personalului de teren şi laborator al IPM şi DSP; (iii) furnizarea de fonduri pentru modernizarea echipamentului de laborator al instituţiilor locale relevante pentru analiza probelor de apa şi de sol privind diversi indicatori de calitate ai apei; şi (iv) furnizarea de fonduri pentru acoperirea costurilor de operare privind activităţile de monitorizare pe teren, realizate în cadrul Proiectului.Partea B: Întărirea cadrului legislativ şi a capacităţii de implementare la nivel naţional:1. Furnizarea de servicii pentru: (i) asistarea M.A.P.M. în pregătirea legislaţiei privind protecţia apei şi solului, corespunzător standardelor Uniunii Europene în acest domeniu; şi (îi) asistarea M.A.A.P. în pregătirea legislaţiei privind practicile agricole îmbunătăţite, benefice mediului2. Furnizarea de servicii pentru întărirea capacităţii A.N.P.E. de a promova agricultura organică ştiinţifică şi managementul utilizării terenului.Partea C: Activităţi de constientizare publică şi de răspuns:1. Realizarea de activităţi de constientizare publică la nivel local, naţional şi regional, incluzând instruire, workshop şi alte produse mass-media, pentru a prezenta Proiectul şi beneficiile sale şi pentru a promova aplicarea activităţilor din cadrul Proiectului în alte tari riverane Marii Negre2. Întărirea capacităţii instituţionale a DGAIA şi IPM pentru a realiza activităţi de constientizare publică.Partea D: Managementul şi implementarea Proiectului:Furnizarea de servicii de consultanţa şi de bunuri şi finanţarea costurilor de operare pentru a asista U.M.P. în managementul şi implementarea Proiectului.** *Se asteapta ca Proiectul să fie încheiat până la data de 31 decembrie 2006.  +  Anexa 3ACHIZIŢII ŞI SERVICII DE CONSULTANŢA  +  Secţiunea I Achiziţionarea de bunuri şi lucrăriPartea A: GeneralitatiBunurile şi lucrările vor fi achiziţionate în conformitate cu prevederile secţiunii I din Ghidul de achiziţii în cadrul împrumuturilor B.I.R.D. şi creditelor I.D.A., publicat de Banca în ianuarie 1995 şi revizuit în lunile ianuarie şi august 1996, septembrie 1997 şi ianuarie 1999 (Ghidul), şi cu următoarele prevederi ale prezentei secţiuni a acestei anexe.Partea B: Licitaţia internationala competitivă1. Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în partea C a acestei secţiuni, bunurile şi lucrările vor fi procurate în cadrul contractelor adjudecate în concordanta cu prevederile secţiunii II din Ghid şi cu prevederile paragrafului 5 din anexa 1 la acesta.2. Pentru bunurile şi lucrările care se vor achizitiona în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafului 1 din aceasta parte, se vor aplica următoarele prevederi: a) gruparea contractelor; până la nivelul practic posibil, contractele pentru bunuri vor fi grupate în pachete de licitaţie estimate fiecare la o valoare echivalenta sau mai mare de 100.000 dolari S.U.A.; b) preferinta pentru bunuri fabricate local; c) pentru bunurile fabricate pe teritoriul Primitorului vor fi aplicate prevederile paragrafelor 2.54 şi 2.55 din Ghid şi ale anexei 2 la acesta.Partea C: Alte proceduri de achizitionare1. Licitaţia naţionala competitivăLucrările cu un cost estimat mai mic de 1.000.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract, până la o sumă totală care să nu depăşească 2.312.400 dolari S.U.A. echivalent, pot fi achiziţionate în cadrul contractelor adjudecate, în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.3 şi 3.4 din Ghid.2. Cumpărări internaţionaleBunurile cu un cost estimat mai mic de 100.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract, până la o sumă totală care să nu depăşească 322.800 dolari S.U.A. echivalent, pot fi achiziţionate în cadrul contractelor adjudecate pe baza procedurilor internaţionale de cumpărare, în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.5 şi 3.6 din Ghid.3. Cumpărări naţionaleBunurile cu un cost estimat mai mic de 50.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract, până la o valoare totală care să nu depăşească 550.800 dolari S.U.A. echivalent, pot fi achiziţionate în cadrul contractelor adjudecate pe baza procedurilor naţionale de cumpărare, în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.5 şi 3.6 din Ghid.4. Achiziţii de la agenţiile Naţiunilor UniteBunurile de achiziţionat în conformitate cu prevederile părţii C.2 din aceasta secţiune pot fi cumpărate prin IAPSO în conformitate cu prevederile paragrafului 3.9 din Ghid.5. Achiziţia lucrărilor mici şi a serviciilor tehniceLucrările şi serviciile tehnice cu un cost estimat mai mic de 50.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract, până la o sumă totală care să nu depăşească 95.200 dolari S.U.A. echivalent şi, respectiv, 137.240 dolari S.U.A. echivalent, pot fi cumpărate în cadrul contractelor cu suma fixa, adjudecate pe baza ofertelor obţinute, ca răspuns la o invitaţie scrisă, de la 3 contractori locali calificaţi. Invitaţia va include o descriere detaliată a lucrărilor, incluzând specificăţiile de baza, data solicitată pentru terminare, un model de contract acceptabil de către Banca şi schite corespunzătoare, acolo unde este cazul. Adjudecarea va fi facuta contractorului care oferă cel mai scăzut preţ pentru lucrarea solicitată şi care are experienta şi resursele pentru terminarea cu succes a contractului.6. Participarea comunităţiiLucrările necesare pentru capetele puţurilor şi depozitelor de gunoi de grajd la nivelul gospodăriei individuale, conform părţii A.1a) a Proiectului, cu un cost estimat mai mic de 1.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract, până la o sumă totală care să nu depăşească 864.600 dolari S.U.A. echivalent, vor fi achiziţionate în conformitate cu prevederile paragrafului 3.15 din Ghid şi cu procedurile acceptabile pentru Banca şi specificate în Manualul operational.Partea D: Prevederi suplimentare privind procedurile de licitaţie naţionala competitivăAtunci când se achiziţionează în conformitate cu procedura descrisă în secţiunea I partea C.1 din aceasta anexa, se vor respecta următoarele proceduri: a) invitaţia la licitaţie va fi publicată cel puţin într-un ziar naţional de larga circulaţie, cu cel puţin 30 de zile înaintea datei limita pentru depunerea ofertelor; b) documentele de licitaţie trebuie să fie făcute disponibile, prin posta sau personal, tuturor celor care accepta sa plătească costul cerut; c) licitatorii străini nu vor fi excluşi de la licitaţie şi în procesul de licitaţie nu se va acorda nici o preferinta, de orice fel, licitatorilor naţionali; d) licitaţia nu va fi restrictionata pentru firme preinregistrate; e) criteriile de calificare vor fi prezentate în documentele de licitaţie; f) ofertele vor fi deschise în public, imediat după termenul limita de depunere a ofertelor; g) ofertele nu trebuie să fie respinse numai pe baza unei comparari cu o estimare oficială, fără implicarea prealabilă a Băncii; h) înainte de a se respinge toate ofertele şi de a se solicita noi oferte, va fi obţinut acordul Băncii; i) contractele vor fi adjudecate ofertantului care oferă cel mai scăzut preţ; şi j) după licitaţie nu vor fi permise negocieri cu ofertantul care oferă cel mai scăzut preţ sau cu oricare alt licitator.Partea E: Verificarea de către Banca a hotărârii de achiziţie1. Planificarea achiziţieiÎnainte de emiterea oricărei invitaţii pentru precalificare în vederea licitaţiilor sau pentru licitarea contractelor, planul de achizitionare propus pentru proiect va fi prezentat Băncii pentru verificare şi aprobare, în conformitate cu prevederile paragrafului 1 din anexa 1 la Ghid. Achiziţionarea tuturor bunurilor şi lucrărilor va fi efectuată în conformitate cu un astfel de plan de achiziţie, asa cum a fost aprobat de Banca, şi în conformitate cu prevederile paragrafului 1 menţionat mai sus.2. Verificarea anterioară a) Cu privire la: (i) fiecare contract pentru bunuri şi lucrări adjudecat în conformitate cu procedurile descrise în secţiunea I partea B.1 din aceasta anexa; şi (îi) primul contract pentru lucrări adjudecat în conformitate cu procedurile descrise în secţiunea I partea C.1 din aceasta anexa, se vor aplica prevederile paragrafelor 2 şi 3 din anexa 1 la Ghid. b) Cu privire la: (i) primul contract pentru bunuri care urmează să se încheie în conformitate cu prevederile la care se face referire în secţiunea I părţile C.2 şi C.3 din aceasta anexa; şi (îi) primul contract de lucrări care urmează să se încheie în conformitate cu prevederile la care se face referire în secţiunea I partea C.5 din aceasta anexa, se vor aplica următoarele proceduri:(i) înaintea selectării oricărui furnizor în cadrul procedurilor de cumpărare Primitorul va furniza Băncii un raport referitor la compararea şi evaluarea cotatiilor primite;(îi) înaintea executării oricărui contract încheiat prin proceduri de cumpărare Primitorul va furniza Băncii o copie de pe specificăţii şi de pe proiectul de contract; şi(iii) se vor aplica procedurile descrise în paragrafele 2(f), 2(g) şi 3 din anexa 1 la Ghid.3. PostevaluareCu privire la fiecare contract care nu se încadrează în prevederile paragrafului 2 din aceasta parte, se vor aplica procedurile prezentate în paragraful 4 din anexa 1 la Ghid.  +  Secţiunea a II-a Angajarea consultantilorPartea A: GeneralitatiServiciile consultantilor vor fi contractate în conformitate cu prevederile introducerii şi ale secţiunii IV din Ghidul "Selectarea şi angajarea consultantilor de către imprumutatii Băncii Mondiale", publicat de Banca în luna ianuarie 1997 şi revizuit în lunile septembrie 1997 şi ianuarie 1999 (Ghidul consultantilor), şi cu prevederile prezentei secţiuni.Partea B: Selecţie pe bază de calitate şi cost1. Cu excepţia cazului în care se specifică altfel în partea C a acestei secţiuni, serviciile consultantilor vor fi achiziţionate în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile secţiunii a II-a din Ghidul consultantilor, ale paragrafului 3 din anexa 1 la acesta, ale anexei 2 la acesta şi cu prevederile paragrafelor 3.13 şi 3.18 din acesta, aplicabile selecţiei consultantilor pe bază de calitate şi cost.2. Pentru serviciile de consultanţa care urmează să se achizitioneze în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafului anterior, se vor aplica prevederile următoare.Lista scurta a consultantilor pentru servicii cu un cost estimat mai mic de 200.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract poate fi formată în întregime din consultanţi naţionali, în conformitate cu prevederile paragrafului 2.7 din Ghidul consultantilor.Partea C: Alte proceduri pentru selectarea consultantilor1. Selecţia pe baza celui mai scăzut cost Serviciile pentru audit şi instruire în domeniul biologiei şi hidrologiei, cu un cost estimat mai mic de 200.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract, pot fi achiziţionate în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.1 şi 3.6. din Ghidul consultantilor.2. Selecţia pe baza calificării consultantilorServiciile cu un cost estimat mai mic de 100.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract pot fi achiziţionate în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.1 şi 3.7 din Ghidul consultantilor.3. Consultanţi individualiServiciile pentru sarcini care îndeplinesc cerinţele prevăzute în paragraful 5.1 din Ghidul consultantilor vor fi achiziţionate în cadrul contractelor adjudecate consultantilor individuali în conformitate cu prevederile paragrafelor 5.1-5.3 din Ghidul consultantilor.Partea D: Verificarea de către Banca a selectării consultantilor1. Planificarea selectăriiAnterior transmiterii către consultanţi a oricărei solicitări pentru propuneri, planul propus pentru selectarea consultantilor în cadrul Proiectului va fi transmis Băncii pentru verificare şi aprobare, în conformitate cu prevederile paragrafului 1 din anexa 1 la Ghidul consultantilor. Selectarea tuturor serviciilor consultantilor va fi realizată în conformitate cu un asemenea plan de selectare, astfel cum a fost aprobat de Banca, şi cu respectarea prevederilor paragrafului 1 menţionat mai sus.2. Verificarea anterioară a) Referitor la fiecare contract cu un cost estimat la echivalentul a 200.000 dolari S.U.A. sau mai mult se vor aplica procedurile stabilite în paragrafele 1, 2 [altele decât subparagraful 3 al paragrafului 2(a)] şi 5 din anexa 1 la Ghidul consultantilor. b) Referitor la fiecare contract pentru angajarea firmelor de consultanţa, cu un cost estimat de 100.000 dolari S.U.A. sau mai mult, dar mai puţin decât echivalentul a 200.000 dolari S.U.A., se vor aplica procedurile stabilite în paragrafele 1, 2 [altele decât subparagraful 2 al paragrafului 2(a)] şi 5 din anexa 1 la Ghidul consultantilor. c) Referitor la fiecare contract pentru angajarea consultantilor individuali, cu un cost estimat la echivalentul a 25.000 dolari S.U.A. sau mai mult, calificarea, experienta, termenii de referinţa şi termenii de angajare a consultantilor vor fi furnizate Băncii pentru verificare anterioară şi aprobare. Contractele vor trebui adjudecate numai după ce aprobarea a fost acordată.3. PostevaluareaReferitor la fiecare contract care nu intra sub incidenţa paragrafului 1 din aceasta parte se vor aplica procedurile prezentate în paragraful 4 din anexa 1 la Ghidul consultantilor.  +  Anexa 4PROGRAMUL DE IMPLEMENTARE1. Primitorul, prin M.A.P.M.: a) va menţine politici şi proceduri adecvate pentru a-i permite să monitorizeze şi sa evalueze pe baze permanente, în conformitate cu indicatori acceptabili pentru Banca, realizarea Proiectului şi îndeplinirea obiectivelor acestuia; b) va pregati, în cadrul termenilor de referinţa satisfacatori pentru Banca, şi va furniza Băncii, la sau până la data de 31 martie 2004, un raport integrand rezultatele activităţilor de monitorizare şi evaluare, realizate în conformitate cu paragraful a) din aceasta secţiune, asupra progresului înregistrat în realizarea Proiectului în perioada anterioară datei raportului menţionat şi stabilind măsurile recomandate pentru a asigură realizarea eficienta a Proiectului şi îndeplinirea obiectivelor acestuia în perioada următoare acestei date; şi c) va verifica împreună cu Banca, până la data de 30 aprilie 2004 sau o dată ulterioară, după cum va solicita Banca, raportul menţionat în paragraful b) din aceasta secţiune şi după aceea va lua toate măsurile pentru a asigura terminarea eficienta a Proiectului şi îndeplinirea obiectivelor acestuia, pe baza concluziilor şi recomandărilor raportului menţionat şi a părerilor Băncii în aceasta problema.2. Primitorul, prin M.A.P.M.: a) va înfiinţa şi va menţine pe perioada execuţiei Proiectului U.M.P. amplasata la DGAIA Calarasi cu personalul şi resursele necesare pentru a-şi îndeplini sarcinile privind întregul management şi implementarea Proiectului în conformitate cu Manualul operational şi în mod satisfăcător pentru Banca; b) va menţine pe perioada execuţiei Proiectului Comitetul de supraveghere a Proiectului, format din reprezentanţi ai M.A.P.M., M.A.A.P., M.F.P. şi M.A.P., care va asigura supravegherea şi coordonarea politicilor pentru întreaga implementare a Proiectului, şi nu va modifica componenta acestuia fără acordul prealabil al Băncii; şi c) va menţine pe perioada execuţiei Proiectului Comitetul de coordonare a Proiectului, având ca membri preşedintele consiliului judeţean, prefectul municipiului Calarasi, vicepreşedintele consiliului judeţean, directorul general DGAIA, directorul IPM, directorul DSP, directorul OCGC, arhitectul-şef al judeţului Calarasi, directorul OJCA, primării comunelor Alexandru Odobescu, Ciocanesti, Cuza Voda, Gradistea, Independenta, Valcelele şi Vlad Tepes, unul dintre agricultorii care deţin pământ în zona Proiectului şi directorul U.M.P., şi nu va modifica componenta acestuia fără acordul prealabil al Băncii, care va supraveghea şi va coordona politicile cu referire concretă la implementarea Proiectului în judeţul Calarasi.3. Primitorul, prin M.A.P.M., se va asigura ca toate măsurile necesare pentru realizarea planului de management pentru mediu sunt luate la timp.4. În scopul realizării părţii A.1a) a Proiectului Primitorul a adoptat Ghidul privind subimprumuturile nerambursabile, satisfăcătoare pentru Banca, stabilind aranjamentele procedurale pentru verificare, evaluare, supervizare şi monitorizare şi evaluare a subproiectelor, incluzând proceduri pentru depunerea şi verificarea solicitărilor de finanţare, criterii pentru verificarea şi aprobarea subproiectelor şi aprobarea subimprumuturilor nerambursabile, tipul de achiziţii aplicabil, decontare şi alte ghiduri de implementare şi modele pentru acorduri de subproiect şi lucrări contractate cu contractori locali.5. Primitorul nu va modifica, suspenda, abroga, respinge sau renunţa la Manualul operational, incluzând Ghidul privind subimprumuturile nerambursabile, fără acordul prealabil al Băncii.6. În conformitate cu secţiunea 3.02 a acestui acord, utilizarea fondurilor F.G.M. alocate categoriei (4) din tabelul prezentat în paragraful A.1 din anexa nr. 1 la acest acord va fi supusă următorilor termeni şi condiţii suplimentare: a) suma astfel alocata va fi utilizata în exclusivitate pentru a furniza subimprumuturi nerambursabile pentru a finanta subproiecte în conformitate cu criteriile, termenii şi condiţiile stabilite în Ghidul privind subimprumuturile nerambursabile; b) nici un subimprumut nerambursabil nu va fi acordat decât pentru a finanta un subproiect pentru: (i) cumpărarea şi instalarea facilităţilor de stocare a gunoiului de grajd şi/sau a echipamentului pentru colectarea şi utilizarea gunoiului de grajd; sau (îi) practicarea agriculturii organice, adoptarea practicilor agricole care pot menţine sau creşte profitabilitatea producţiei vegetale, reducand în acelaşi timp sursele de poluare difuza; c) nici un subproiect nu va fi luat în considerare pentru aprobare până când beneficiarul nu a furnizat un plan pentru întreţinerea oricărui mijloc de producţie rezultat din subproiect, după terminarea sa, şi pentru plăţile cheltuielilor suplimentare necesare de la acest moment; d) subimprumuturile nerambursabile vor fi acordate în folosul beneficiarilor eligibili şi în conformitate cu o formula de împărţire a costurilor, care poate include contribuţii în bunuri din partea beneficiarului şi care va trebui să fie acceptabilă pentru Banca şi specificată în Ghidul privind subimprumuturile nerambursabile, cu condiţia ca:(i) fondurile unui subimprumut nerambursabil nu vor fi utilizate pentru a finanta taxe sau impozite aferente cheltuielilor eligibile referitoare la un subproiect sau oricare parte a acestuia ori cumpărarea de terenuri; şi(îi) exceptând cazurile în care Banca va hotărî altfel, suma fiecărui subimprumut nerambursabil nu va depăşi 80% din costul total al subproiectului; e) bunurile, serviciile şi lucrările necesare pentru scopurile finanţării subproiectelor vor fi achiziţionate în conformitate cu procedurile la care se face referire în anexa nr. 3 la acest acord şi stabilite în Ghidul privind subimprumuturile nerambursabile; f) pentru scopurile fiecărui subimprumut nerambursabil Primitorul, prin M.A.P.M., va încheia un acord cu beneficiarul pe baza unui model furnizat în Ghidul privind subimprumuturile nerambursabile (acordul de subimprumut nerambursabil), stabilind obligaţiile părţilor, incluzând termenii subimprumuturilor nerambursabile stabiliţi în paragrafele 6a)-e) din aceasta anexa, procedurile de decontare şi achiziţii care pot fi utilizate, suma contribuţiei beneficiarului la costul subproiectului şi dreptul Primitorului:(i) de a cere beneficiarului: (A) sa realizeze subproiectul cu atenţia şi eficienta cuvenite, în conformitate cu practici agricole, administrative, financiare, inginereşti şi tehnice potrivite şi cu atenţie privind factorii ecologici şi de mediu şi sa menţină înregistrări corespunzătoare; şi (B) după terminarea subproiectului sa prevadă fonduri pentru întreţinerea oricărui mijloc de producţie rezultând din acesta şi pentru plata cheltuielilor suplimentare generate în continuare;(îi) de a obţine toate informaţiile de acest fel pe care Banca sau Primitorul le va cere, în mod rezonabil, în legătură cu implementarea subproiectului şi performanţele beneficiarului după aceea; şi(iii) de a suspenda sau inceta dreptul beneficiarului de a utiliza fonduri ale unui subimprumut nerambursabil, după esecul unui asemenea beneficiar de a-şi îndeplini obligaţiile în cadrul unui asemenea acord.-------------