ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 20 februarie 2002privind ratificarea Acordului de asistenţa financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, actionand în calitate de agenţie de implementare a Facilitatii Globale de Mediu, pentru finanţarea Proiectului "Controlul poluarii în agricultura", semnat la Bucureşti la 16 ianuarie 2002
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 4 martie 2002    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Se ratifica Acordul de asistenţa financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (B.I.R.D.), actionand în calitate de agenţie de implementare a Facilitatii Globale de Mediu (F.G.M.), pentru finanţarea Proiectului "Controlul poluarii în agricultura" (Proiectul), în valoare de 4 milioane DST echivalent, semnat la Bucureşti la 16 ianuarie 2002, denumit în continuare acord.  +  Articolul 2 (1) Aplicarea acordului va fi realizată de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, desemnat ca agenţie de implementare pe durata executării Proiectului. (2) Ministerul Finanţelor Publice va încheia cu Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului un acord de împrumut subsidiar prin care va transfera acestuia întreaga autoritate şi responsabilitate privind executarea activităţilor şi utilizarea sumelor asistenţei financiare nerambursabile, conform prevederilor acordului prevăzut la art. 1. (3) Activităţile de management şi implementare a Proiectului vor fi asigurate de Unitatea de Management al Proiectului (U.M.P.), înfiinţată de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, astfel cum este indicat în secţiunea 6.01 a) a acordului. (4) Cheltuielile de funcţionare ale U.M.P., inclusiv salariile personalului angajat, prezentate în cadrul părţii D a anexei nr. 2 la acord, vor fi acoperite din sumele alocate cu aceasta destinaţie în anexa nr. 1 la acord.  +  Articolul 3Contribuţia părţii române la finanţarea Proiectului va fi asigurata astfel: a) de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, cu echivalentul în lei al sumei de 1,86 milioane dolari S.U.A., din sume alocate anual cu aceasta destinaţie, care vor acoperi:- taxe şi impozite datorate şi plătibile pe teritoriul României;- o parte a cheltuielilor curente de operare a U.M.P., după cum este specificat în anexa nr. 1 la acord; b) beneficiarii şi comunele prevăzute în anexa nr. 4 la acord contribuie cu echivalentul în lei al sumei de 2,5 milioane dolari S.U.A. în bani sau în natura; c) Consiliul Judeţean Calarasi contribuie cu echivalentul în lei al sumei de 0,29 milioane dolari S.U.A.; d) din Proiectul B.I.R.D. "Sprijinirea serviciilor în agricultura", cu o sumă de un milion dolari S.U.A. echivalent, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, suma care va putea fi utilizata pentru cofinantarea subproiectelor eligibile la finanţarea din acest Proiect.  +  Articolul 4Echivalentul în dolari S.U.A. al contribuţiei părţii române la finanţarea Proiectului este cel valabil la data semnării acordului şi poate fi modificat pe parcursul derulării acestuia cu diferenţele rezultate din actualizarea valorii totale a Proiectului, în funcţie de evoluţia indicelui preţurilor de consum total, comunicat de Institutul Naţional de Statistica, pe propria răspundere a Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului.  +  Articolul 5 (1) Se autorizeaza Guvernul României ca, prin Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, de comun acord cu B.I.R.D., sa introducă pe parcursul derulării asistenţei financiare nerambursabile, în condiţiile concrete de derulare a acordului, amendamente la conţinutul acestuia, care privesc realocari de fonduri, modificări în structura asistenţei financiare nerambursabile, pe categorii şi componente, modificări de termene, precum şi orice modificări care nu sunt de natura sa sporeasca obligaţiile financiare ale României faţă de B.I.R.D. sau sa determine noi condiţionari economice faţă de cele convenite iniţial între părţi. (2) Amendamentele la acord convenite cu B.I.R.D. conform alin. (1) se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescup. Ministrul apelorşi protecţiei mediului,Florin Stadiu,secretar de statASISTENŢA FINANCIARĂ NERAMBURSABILA Nr. TF050327-ROFACILITATEA GLOBALĂ DE MEDIUACORD 16/01/2002