LEGE nr. 78 din 26 februarie 2002privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 4 martie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 70 din 17 mai 2001 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 23 mai 2001, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 1, după alineatul 1 al articolului 3 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:"Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie este condus de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de doi vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru la propunerea ministrului administraţiei publice, şi de un secretar general numit în condiţiile legii."2. La articolul I punctul 2, alineatul 1 al articolului 4 va avea următorul cuprins:"Ministerele, instituţiile centrale de stat, regiile autonome şi alte persoane juridice organizează cadastrul de specialitate în domeniile: forestier, apelor, industrial, extractiv, imobiliar-edilitar, transporturilor, turismului, zonelor naturale protejate şi construite, celor cu risc ridicat de calamitati naturale ori supuse poluarii şi degradării şi altele."3. La articolul I, după punctul 3 se introduce punctul 3^1 cu următorul cuprins:"3^1. Alineatul 1 al articolului 6 va avea următorul cuprins:«Oficiile judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie realizează, la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, atribuţiile prevăzute la art. 5 lit. a), f), g), i) şi j).»"4. La articolul I punctul 5, articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie este împuternicit să execute lucrările de geodezie şi topografie, de cadastru şi cartografie, direct sau prin persoane fizice ori juridice autorizate."5. Articolul VI va avea următorul cuprins:"Art. VI. - În subordinea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor se vor înfiinţa servicii comunitare de cadastru şi agricultura încadrate cu personal specializat."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU-----------