LEGE nr. 84 din 26 februarie 2002pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizarii energiei termice și a gazelor naturale pentru populație
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2002  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 115 din 20 septembrie 2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizarii energiei termice și a gazelor naturale pentru populație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 28 septembrie 2001, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul 1, alineatele (3) și (4) vor avea următorul cuprins:(3) În conturile de tip «ESCROW», prevăzute la alin. (1), beneficiarii de energie termica vor vira sumele aferente energiei termice consumate, iar autoritățile administrației publice locale vor vira subvențiile pentru acoperirea diferențelor de preț și de tarif pentru energia termica livrata populației, ajutoarele bănești pentru energia termica livrata populației, precum și ajutoarele bănești pentru energia termica ce se acordă categoriilor defavorizate ale populației, potrivit legii. Agenții economici producători și/sau distribuitori de energie termica sunt obligați sa înscrie în facturile privind livrarea energiei termice conturile de tip «ESCROW» în care vor incasa valoarea acesteia.(4) Încasarea de către agenții economici producători și/sau distribuitori de energie termica a sumelor de la beneficiari și a fondurilor de la bugetele locale, acordate conform legii, în alte conturi decât cele de tip «ESCROW» constituie contravenție și se sancționează cu amenzi cuprinse între 50 milioane lei și 100 milioane lei. Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se fac de către organele cu atribuții de control ale Ministerului Finanțelor Publice și ale autorităților administrației publice locale.2. La articolul 2 alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) În execuție sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat se aloca în aceleași proporții prevăzute la alin. (1) lit. a), cu condiția prezentării documentelor care confirma plati efectuate în acest scop de autoritățile administrației publice locale din bugetele acestora.3. La articolul 6, alineatul (1) litera c) va avea următorul cuprins:c) prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 195/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale pentru instalații, echipamente, utilaje și părți ale acestora, know-how, precum și combustibili energetici care se importa prin credite externe contractate cu garanția statului de companii și societăți naționale, instituții publice și societăți comerciale, aprobată și modificată prin Legea nr. 353/2001. Abrogarea nu produce efecte pentru combustibilii energetici importați de Societatea Comercială «Termoelectrica» - S.A., prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 195/2000 aplicându-se în acest caz, prin excepție, până la 1 martie 2002.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 1 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 30 ianuarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VIOREL HREBENCIUC