ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 20 din 20 februarie 2002privind modificarea şi completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2002    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatele 1^1-1^3 ale articolului 17 vor avea următorul cuprins:"Cauzele privind conflictele de muncă se judeca în prima instanţa, cu celeritate, de către complete formate din doi judecători, asistaţi de doi magistraţi consultanţi.Magistraţii consultanţi participa la deliberări cu vot consultativ. Opiniile separate ale acestora sau, după caz, opinia separată se consemnează în hotărâre.În cazul în care judecătorii, care intră în compunerea completului, nu ajung la un acord asupra hotărârii, procesul se rejudeca în complet de divergenta, prevederile alin. 5 fiind aplicabile."2. După Secţiunea a II-a din Capitolul II al Titlului IV se introduce Secţiunea a II^1 -a "Magistraţii consultanţi" cu următorul cuprins:"SECŢIUNEA a II^1-aMagistraţii consultanţiArt. 69^1. - Magistraţii consultanţi sunt numiţi pe o perioadă de 4 ani de ministrul justiţiei, la propunerea Consiliului Economic şi Social, dintre persoanele care au studii juridice superioare, o vechime în specialitate de cel puţin 2 ani şi îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 46 alin. 1 lit. a)-e) şi alin. 2.După numirea în funcţie de către ministrul justiţiei, magistraţii consultanţi se bucura de stabilitate şi se supun numai legii.Magistraţii consultanţi depun jurământ în condiţiile art. 48, care se aplică în mod corespunzător.Numărul total al posturilor de magistraţi consultanţi, precum şi repartizarea posturilor pe instanţe, corespunzător volumului de activitate, se stabilesc de ministrul justiţiei prin ordin.Condiţiile, procedura de selecţie şi de propunere de către Consiliul Economic şi Social a candidaţilor, pentru a fi numiţi ca magistraţi consultanţi de către ministrul justiţiei, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Consiliului Economic şi Social şi a Ministerului Justiţiei.Atribuţiile magistraţilor consultanţi sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a instanţelor judecătoreşti, aprobat prin ordinul ministrului justiţiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.Art. 69^2. - Magistraţii consultanţi au drepturile şi obligaţiile prevăzute la art. 99, 101, 102 şi la art. 110-118, care se aplică în mod corespunzător.Ţinuta vestimentara a magistraţilor consultanţi se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.Perioada în care magistraţii consultanţi exercita aceasta funcţie constituie vechime în munca şi vechime în magistratura. Constituie vechime în magistratura şi perioada în care magistraţii consultanţi au funcţionat ca asistenţi judiciari.Persoanelor numite ca magistraţi consultanţi, pe perioada în care îşi desfăşoară activitatea în aceasta calitate, li se suspenda contractele de muncă sau, după caz, raporturile de muncă, având posturile rezervate.Art. 69^3. - Magistraţii consultanţi răspund disciplinar în condiţiile art. 121-123, art. 124 alin. 2 şi art. 125, care se aplică în mod corespunzător. Sancţiunile prevăzute la art. 123 alin. 1 lit. a) şi b) se aplică de preşedintele instanţei la care funcţionează magistraţii consultanţi, iar sancţiunile prevăzute la art. 123 alin. 1 lit. c)-f) se aplică de ministrul justiţiei.Împotriva sancţiunilor aplicate potrivit alin. 1 se poate face contestaţie, în termen de 30 de zile de la comunicarea sancţiunii, la secţia de contencios administrativ a curţii de apel în circumscripţia căreia funcţionează cel sancţionat. Hotărârea curţii de apel este definitivă.Sancţiunile aplicate magistraţilor consultanţi vor fi comunicate Consiliului Economic şi Social de către Ministerul Justiţiei.Art. 69^4. - Magistraţii consultanţi pot fi detasati o perioadă de maximum 6 luni pe an sau delegaţi maximum doua luni pe an, beneficiind de drepturile prevăzute de lege pentru personalul din instituţiile publice.Art. 69^5. - Magistraţii consultanţi pot fi eliberaţi din funcţie de ministrul justiţiei, în condiţiile art. 92, care se aplică în mod corespunzător. De asemenea, ei pot fi eliberaţi din funcţie ca urmare a reducerii numărului de posturi de magistraţi consultanţi, în raport cu volumul de activitate.Eliberarea din funcţie a magistraţilor consultanţi va fi comunicată Consiliului Economic şi Social."3. Articolul 86 va avea următorul cuprins:"Art. 86. - Consiliul Superior al Magistraturii este alcătuit din 17 membri aleşi, pentru o durată de 4 ani, de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţa comuna."4. Alineatele 1-3 ale articolului 87 vor avea următorul cuprins:"Art. 87. - În Consiliul Superior al Magistraturii sunt aleşi: a) 3 judecători de la Curtea Suprema de Justiţie; b) 2 procurori de la Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie; c) 6 judecători de la curţile de apel; d) 3 procurori de la parchetele de pe lângă curţile de apel; e) 2 judecători de la tribunale; f) 1 procuror de la parchetele de pe lângă tribunale.Desemnarea candidaţilor pentru alegerea ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii se va face în adunările generale ale judecătorilor sau, după caz, ale procurorilor, de la instanţele judecătoreşti şi parchetele prevăzute la alin. 1, dintre judecătorii şi procurorii care în ultimii 4 ani de activitate au avut numai calificativul «foarte bine».Pentru alegerea judecătorilor şi procurorilor prevăzuţi la alin. 1 lit. c)-f) fiecare curte de apel şi tribunal, precum şi fiecare parchet de pe lângă aceste instanţe vor desemna câte un candidat. Dintre judecătorii şi procurorii propuşi vor fi desemnaţi de adunarea generală a preşedinţilor şi vicepreşedinţilor curţilor de apel şi, respectiv, a procurorilor generali şi a adjunctilor acestora ai parchetelor de pe lângă curţile de apel, 6 judecători de la curţile de apel şi 2 judecători de la tribunale, precum şi 3 procurori de la parchetele de pe lângă curţile de apel şi un procuror de la parchetele de pe lângă tribunale, ţinând seama ca aceştia să facă parte din curţi de apel şi, după caz, parchete de pe lângă curţi de apel diferite. La desemnarea candidaţilor se va ţine seama de vechimea în funcţia de judecător, de pregătirea profesională şi de titlul de doctor în drept, de activitatea meritorie desfăşurată, de capacitatea de organizare şi decizie, de obiectivitatea şi tactul în relaţiile de serviciu şi cu colaboratorii."  +  Articolul 2 (1) Magistraţii consultanţi beneficiază, în raport cu vechimea în specialitate juridică, de drepturile de salarizare prevăzute pentru judecătorii de la judecătorii de Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Magistraţii consultanţi care nu îndeplinesc condiţia de vechime în specialitate prevăzută la art. 69^1 alin. 1 sunt mentinuti în funcţie, fiind salarizaţi cu indemnizaţia prevăzută de lege pentru magistraţii stagiari, în raport cu vechimea în specialitate juridică pe care o poseda, până la împlinirea vechimii stabilite de lege. (3) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) şi (2) este unica forma de remunerare a magistraţilor consultanţi.  +  Articolul 3 (1) Asistenţii judiciari în funcţie la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă sunt de drept magistraţi consultanţi. (2) Magistraţii consultanţi vor funcţiona potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă până la instituirea tribunalelor muncii, în condiţiile legii.  +  Articolul 4Se autorizeaza ordonatorul principal de credite sa modifice anexele nr. 3/16/08 şi nr. 3/16/09, aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu încadrarea în cheltuielile cu salariile aprobate.  +  Articolul 5Prevederile art. 86 şi ale art. 87 alin. 1-3 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică începând cu alegerea noului Consiliu Superior al Magistraturii.  +  Articolul 6Articolul III din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea şi completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 17 noiembrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 118/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 30 martie 2001, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul justiţiei,Ioan Alexandru,secretar de statMinistrul munciişi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu-------------