ACORD DE GARANŢIE din 29 august 1995(Proiect de reabilitare şi modernizare a sectorului energetic) între România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 30 august 1995    Acord încheiat la 29 august 1995, între România (Garantul) şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca).Întrucît:(A) Garantul şi Regia Autonomă de Electricitate "Renel" (Împrumutatul), fiind de acord cu fezabilitatea şi prioritatea Proiectului descris în anexa nr. 2 la Acordul de împrumut, au solicitat sprijinul Băncii în finanţarea Proiectului; şi (B) prin Acordul de împrumut din aceeaşi dată, între Banca şi Împrumutat, Banca a convenit sa acorde Împrumutatului un împrumut în diferite monede, echivalent cu o suta zece milioane dolari S.U.A. (110.000.000 $), în termenii şi condiţiile stipulate în Acordul de împrumut, dar numai cu condiţia ca Garantul sa convină sa garanteze obligaţiile Împrumutatului privind acest împrumut, asa cum se stipulează în prezentul acord; şiîntrucît Garantul, având în vedere Acordul de împrumut dintre Banca şi Împrumutat, a convenit sa garanteze obligaţiile Împrumutatului,părţile la prezentul acord convin după cum urmează:  +  Articolul 1Condiţii generale; DefiniţiiSecţiunea 1.01."Condiţiile generale aplicabile acordurilor de împrumut şi de garanţie" ale Băncii, din 1 ianuarie 1985, cu modificările stipulate în secţiunea 1.01. a Acordului de împrumut, denumite în continuare Condiţiile generale, constituie parte integrantă a prezentului acord.Secţiunea 1.02.Dacă din context nu reiese altfel, termenii definiţi în "Condiţiile generale", în preambulul la prezentul acord şi în preambulul la secţiunea 1.02. a Acordului de împrumut, au semnificatiile respective, stipulate în acestea.  +  Articolul 2GaranţiaSecţiunea 2.01.Garantul declara angajamentul sau faţă de obiectivele Proiectului, asa cum sunt specificate în anexa nr. 2 la Acordul de împrumut, şi, în acest scop, fără limitări sau restrictii asupra oricărei alte obligaţii asumate în cadrul Acordului de garanţie, Garantul garantează necondiţionat prin aceasta, în calitate de obligat primar şi nu doar de garant, plata corespunzătoare şi la timp a capitalului, a dobinzii şi a spezelor împrumutului şi a primei, dacă va fi cazul, asupra plăţii anticipate a împrumutului şi îndeplinirea tuturor celorlalte obligaţii ale Împrumutatului, asa cum sunt stipulate în Acordul de împrumut.Secţiunea 2.02.Garantul se angajează, în mod expres, ca, ori de cîte ori va exista un motiv rezonabil de a aprecia ca fondurile disponibile ale Împrumutatului sunt inadecvate pentru acoperirea cheltuielilor necesare realizării părţilor B şi C ale Proiectului, să efectueze prompt aranjamentele necesare, satisfăcătoare pentru Banca, pentru a asigura Împrumutatului sau pentru a determina ca Împrumutatul sa primească fondurile necesare pentru acoperirea acestor cheltuieli.  +  Articolul 3Alte clauzeSecţiunea 3.01.Garantul va realiza sau va determina realizarea părţii A a Proiectului, cu eforturile şi eficienta adecvate şi în conformitate cu practicile corespunzătoare, şi va asigura, în timp util, fondurile, facilităţile, serviciile şi alte resurse necesare în acest scop.Secţiunea 3.02.Garantul va îndeplini obligaţiile prevăzute în secţiunile 9.06. şi 9.07. ale "Condiţiilor generale" (privind planurile şi programele şi, respectiv, evidentele şi rapoartele), referitoare la partea A a Proiectului.Secţiunea 3.03.Garantul:(i) va desemna consultanţi, ale căror calificare şi termeni de referinţa vor fi satisfăcătoare pentru Banca, pentru realizarea studiului privind opţiunile pe termen lung pentru structura sectorului energetic, şi va asigura finalizarea acestuia până la data de 30 septembrie 1996 sau la o dată ulterioară pe care Banca o poate conveni;(îi) nu mai tirziu de 3 luni după încheierea evaluării optiunilor pe termen lung pentru structura sectorului (Faza I a studiului), sau la o dată ulterioară convenită cu Banca, va informa Banca asupra deciziei sale privind structura pe termen lung a sectorului energetic în România;(iii) va finaliza proiectul de lege a electricitatii pentru a fi înaintat Parlamentului nu mai tirziu de 31 decembrie 1996;(iv) nu mai tirziu de 3 luni după prezentarea de către consultant a raportului final al studiului de optiuni pe termen lung pentru structura sectorului energetic, va transmite la Banca, un program de acţiuni, satisfăcător pentru Banca, privind implementarea structurii sectorului pe termen lung; şi(v) va implementa programul de acţiuni sus-menţionat.Secţiunea 3.04.Garantul va lua toate măsurile necesare pentru a asigura ca departamentele sale, agenţiile şi întreprinderile, precum şi autorităţile locale vor plati facturile pentru energie electrica şi termica emise de Împrumutat, în termen de 60 de zile de la data acestor facturi.Secţiunea 3.05.Garantul va analiza anual cu Banca, nu mai tirziu de data de 31 octombrie a fiecărui an, progresul în implementarea Strategiei sectorului energetic şi cadrul de politica sectoriala şi va lua măsuri corective şi alte măsuri de politica sectoriala pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor strategice prevăzute în Strategia sectorului energetic.Secţiunea 3.06.Garantul: (i) imediat după punerea în funcţiune a unităţii 1 a Centralei Nuclearo-electrice Cernavoda, va informa Banca asupra punerii în funcţiune a unităţii menţionate; (îi) după o perioadă de 18 luni după punerea în funcţiune a respectivei unităţi, va lua toate măsurile necesare, acceptabile pentru Banca, pentru a separa toate activităţile nucleare de activităţile energetice ale Împrumutatului; şi (iii) nu mai tirziu de 20 de luni după punerea în funcţiune a unităţii respective, va înfiinţa o instituţie publică independenta pentru a prelua astfel de activităţi energetice nucleare.Secţiunea 3.07.Garantul va reduce progresiv nivelul subventionarii indirecte a preţurilor la electricitate, plătite de consumatorii casnici, într-o perioadă de 4 ani de la data prezentului acord, astfel încât să asigure ca, până la data de 31 decembrie 1999, astfel de subvenţii să fie eliminate.Secţiunea 3.08.Garantul va menţine preţurile de consum la energie electrica corespunzător unui nivel mediu, nu mai mic decît echivalentul a 50 $ S.U.A. (inclusiv T.V.A.) per MWh, prin ajustari periodice ale preţurilor de consum ale energiei electrice în concordanta cu un grafic acceptabil Băncii.Secţiunea 3.09.Garantul va ajusta, în concordanta cu criterii acceptabile pentru Banca, preţurile de consum ale energiei electrice, dacă vor fi apărut schimbări esenţiale, la data imediat următoare ajustarii preţurilor de consum ale energiei electrice, în nivelul preţurilor internaţionale pentru combustibilii principali (cărbune, gaze naturale şi pacura), utilizaţi de Împrumutat pentru producerea de energie.Secţiunea 3.10.Garantul: (i) până la data de 30 septembrie 1995 sau la o astfel de data ulterioară, asa cum Banca poate conveni, va numi consultanţi, ale căror calificare şi termeni de referinţa vor fi satisfăcătoare pentru Banca, pentru a realiza un studiu asupra preţurilor la energie electrica şi termica; (îi) imediat după finalizarea acestuia, va discuta cu Banca recomandările şi concluziile studiului menţionat anterior; şi (iii) în conformitate cu un grafic acceptabil pentru Banca, va transmite Băncii un program satisfăcător privind implementarea acţiunilor convenite ca rezultat al studiului menţionat şi al discuţiilor cu Banca.Secţiunea 3.11.Garantul: (i) până la data de 30 septembrie 1995 sau la o astfel de data ulterioară, după cum Banca poate conveni, va numi consultanţi, ale căror calificare şi termeni de referinţa vor fi satisfăcătoare pentru Banca, pentru a realiza un studiu de dezvoltare cu costuri minime, pe termen lung, a producţiei de energie; şi (îi) imediat după finalizarea acestuia, va discuta cu Banca recomandările şi concluziile studiului menţionat.  +  Articolul 4Reprezentantul Garantului; AdreseSecţiunea 4.01.Ministru de stat, ministrul finanţelor al Garantului este desemnat ca reprezentant al Garantului pentru scopurile secţiunii 11.03. a "Condiţiilor generale."Secţiunea 4.02.Adresele următoare sunt specificate pentru scopurile secţiunii 11.01. a "Condiţiilor generale":Pentru Garant:-------------- Ministrul Finanţelorstr. Apolodor nr. 17BucureştiRomâniaCable address: .................. Telex: 11239Pentru Banca:------------- Banca Internationala pentru Reconstrucţie şiDezvoltare1818 H Street, N.W.Washington, D.C. 20433Statele Unite ale AmericiiCable address: Telex: INTBAFRAD 197688 (TRT)În confirmarea celor de mai sus, părţile prezente, actionind prin reprezentanţii lor autorizaţi în mod corespunzător, au hotărît semnarea prezentului acord, în numele lor, în Districtul Columbia, Statele Unite ale Americii, la data specificată în preambul.ROMÂNIA,Prin reprezentantul autorizatION GORITA,Însărcinat cu afaceri ad-interimal României în statele Unite ale AmericiiBANCA INTERNATIONALA PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTAREPrinRACHEL LOMAX,Director Departament IRegiunea Europa şi Asia Centrala--------------