HOTĂRÂRE nr. 134 din 14 februarie 2002privind caracterizarea, clasificarea şi marcarea produselor din sticlă cristal în vederea comercializării acestora
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 25 februarie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 6 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prevederile prezentei hotărâri se aplică produselor clasificate în Tariful vamal de import al României la poziţia nr. 70.13 "Obiecte din sticlă pentru servicii de masa, pentru bucatarie, toaleta, birou, pentru decorarea locuinţelor sau pentru utilizări similare, altele decât cele de la poziţiile nr. 70.10 sau 70.18", cu excepţia celor clasificate la poziţia tarifara nr. 7013.10.00 - Obiecte din vitroceramica.  +  Articolul 2În funcţie de compozitia chimica produsele din sticlă cristal se clasifica astfel: a) cristal superior care conţine cel puţin 30% oxid de plumb (PbO), cu o densitate de minimum 3,00 g/cmc şi un indice de refractie mai mare de 1,545; b) cristal cu plumb care conţine cel puţin 24% oxid de plumb (PbO), cu o densitate de minimum 2,90 g/cmc şi cu un indice de refractie mai mare de 1,545; c) sticlă cristalina care conţine separat sau la un loc cel puţin 10% oxid de plumb (PbO), oxid de zinc (ZnO), oxid de bariu (BaO) sau oxid de potasiu [K(2)O], având o densitate de minimum 2,45 g/cmc şi un indice de refractie mai mare de 1,520; d) cristalin - sticlă sonora - care conţine separat sau la un loc minimum 10% oxid de plumb (PbO), oxid de bariu (BaO) sau oxid de potasiu [K(2)O], având o densitate de minimum 2,40 g/cmc şi a carei duritate Vickers la suprafaţa este de 550 ± 20.  +  Articolul 3 (1) Produsele din sticlă cristal, clasificate potrivit art. 2, pot fi introduse pe piaţa dacă sunt etichetate conform legislaţiei în vigoare privind protecţia consumatorilor. (2) Eticheta va fi însoţită în mod obligatoriu de următoarele marcaje: a) marcaj rotund, de culoare aurie, cu diametrul de minimum 1 cm, inscripţionat cu specificaţia PbO 30% sau PbO 24% pentru cristal superior şi, respectiv, pentru cristal cu plumb; b) marcaj patrat, de culoare argintie, cu latura de minimum 1 cm în cazul sticlei cristaline; c) marcaj sub forma de triunghi echilateral, de culoare argintie, cu latura de minimum 1 cm în cazul cristalinului - sticlei sonore.  +  Articolul 4Determinarea proprietăţilor fizice şi chimice ale produselor din sticlă cristal în vederea clasificarii lor conform prevederilor art. 2 se face prin metodele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 5 (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentei hotărâri atrage răspunderea materială, civilă, disciplinară, contravenţională sau penală, după caz, a celor vinovaţi, potrivit legii. (2) Constituie contravenţie comercializarea produselor care nu sunt etichetate conform prevederilor art. 3 şi se sancţionează potrivit art. 46 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (2) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.  +  Articolul 6Contravenţiei prevăzute la art. 5 îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.  +  Articolul 7Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 8Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 415/2000 privind caracterizarea, clasificarea şi marcarea produselor din sticlă cristal în vederea comercializării acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 13 iunie 2000, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul industriei şi resurselor,Iulian Iancu,secretar de statMinistrul integrării europene,Hildegard Carola PuwakPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Rovana Plumb,secretar de stat  +  Anexa 1 METODEde determinare a proprietăţilor fizice şichimice ale produselor din sticlă cristal1. Analize chimice1.1. Determinarea BaOSe cantareste cu o precizie de 0,0001 g o cantitate de 1 g pulbere de sticlă într-o capsula de platina. Se umecteaza cu apa şi se adauga 15 ml soluţie de acid sulfuric de concentraţie 15%, picatura cu picatura, de-a lungul pereţilor capsulei, repartizandu-se uniform în substanţa de analizat, şi 20 ml acid fluorhidric concentrat. Se incalzeste pe baie de apa în fierbere sau pe o sita de azbest deasupra unui bec de gaz, până la eliminarea anhidridei sulfurice (fum alb). Se raceste capsula şi se adauga 15 ml acid fluorhidric. Se incalzeste până la încetarea degajarii vaporilor albi de anhidrida sulfurica. Se raceste, se spala pereţii capsulei cu acid sulfuric 10% şi se trece conţinutul într-un pahar de laborator de 400 ml şi se dilueaza până la 100 ml cu acelaşi acid. Se fierbe 2-3 minute. Se lasă până a doua zi, când se filtreaza pe hârtie de filtru cu porozitate mica (filtrat "A"). Precipitatul se spala cu o soluţie de acid sulfuric 10% şi apoi cu apa distilata calda până la îndepărtarea ionului sulfat (verificare cu soluţie de clorura de bariu 2%).Filtratul "A" şi apele de spalare se introduc într-un balon cotat de 500 ml şi se păstrează pentru determinarea oxidului de potasiu şi a oxidului de zinc.Filtrul cu precipitat [BaSO(4) + PbSO(4)] se introduce într-un pahar de laborator de 250 ml, se adauga 100 cmc de acetat de amoniu 30% şi 5 ml amoniac 25% pentru dizolvarea precipitatului de sulfat de plumb. Se acoperă paharul şi se tine 120 de minute pe baia de apa la fierbere. Se filtreaza prin hârtie de filtru cu pori mici şi se spala de 8-10 ori cu apa distilata rece într-un balon cotat de 500 ml (filtrat "B", care se păstrează pentru determinarea PbO).Filtrul cu precipitat [BaSO(4)] se introduce într-un creuzet de portelan, se usucă, se calcineaza la 1.050°C până la greutate constanta şi se cantareste.1.2. Determinarea PbODin filtratul "B" de la determinarea oxidului de bariu se pipeteaza 10 ml într-un pahar Erlenmeyer de 250 ml. Se adauga circa 0,5 g xilenol orange şi se ajusteaza pH soluţiei la 5,6 (pH-metru) prin adaugare de hexametilentetraamina solida până când soluţia se coloreaza în mov. Se titreaza cu o soluţie de 0,05 N complexon III până la virarea culorii soluţiei de la mov la galben-lamaie.1.3. Determinarea ZnODin filtratul "A" de la determinarea BaO se pipeteaza o alicota de 50 ml într-un pahar Erlenmeyer de 250 ml. Se adauga amoniac până la pH = 8,1 (verificare cu hârtie de turnesol) şi apoi 10 ml soluţie tampon de pH = 9,5-10 (35 ml amoniac se adauga peste 5,4 g clorura de amoniu şi se aduce la semn cu apa distilata în balon cotat de 100 ml) şi 0,1 g de amestec de eriochrome black T (1 g eriochrome se omogenizeaza cu 99 g clorura de potasiu).Se titreaza cu o soluţie de 0,05 N complexon III până la virarea culorii soluţiei în albastru.1.4. Determinarea K(2)OOxidul de potasiu se determina prin măsurarea radiatiei la lamda = 768 nm, emisă de atomii de potasiu excitati în flacara unui spectrometru de emisie cu flacara.Pentru trasarea curbei de calibrare se pregătesc soluţii-etalon preparate astfel: se măsoară cu biureta 1, 2, 3, ..., 10 ml soluţie-etalon de potasiu (1,583 g clorura de potasiu se dizolva în apa distilata şi se aduce la balon cotat de 1.000 ml; 1 ml din aceasta soluţie conţine 1 mg de K(2)O) în baloane cotate de 100 ml. Se traseaza curba de calibrare prin pulverizarea soluţiilor în flacara de aer-propan a flamfotometrului şi înregistrarea indicaţiilor galvanometrului.Pentru determinarea oxidului de potasiu din proba de analizat din filtratul "A", de la determinarea BaO, se pipeteaza 25 ml într-un balon cotat de 100 ml şi se aduce la semn cu apa distilata. Se fotometrează soluţia şi se determina conţinutul oxidului de potasiu, urmandu-se instrucţiunile instrumentului utilizat.1.5. Limite+/- 0,1 în valoare absolută pentru fiecare determinare. Dacă din analiza apare o eroare inferioară în limitele tolerantelor faţă de limitele fixate (30%, 24% sau 10% de PbO), trebuie luată media a cel puţin trei analize. Dacă media este mai mare sau egala cu 29,95, 23,95 sau 9,95, sticlă poate fi acceptată în categoria corespunzând la 30%, 24% şi, respectiv, 10% de PbO.2. Determinări fizice2.1. DensitateaDensitatea sticlei se poate determina prin: a) metoda cu picnometru - determinarea masei probei de sticlă (5-10 g) sub forma de cioburi şi a volumului ocupat de aceasta cu ajutorul picnometrului şi al unui lichid (apa distilata) a cărui densitate este cunoscută la temperatura de lucru; b) metoda hidrostatica în domeniul 0,01 prin cantarirea unei probe de 10-50 g în aer şi cufundarea într-un lichid (apa distilata) cu densitate cunoscută la temperatura de 20°C (±1°C), masurata cu o precizie de 0,2°C.2.2. Indicele de refractieIndicele de refractie este măsurat cu refractometrul care să asigure o precizie de ±1x10 (la minus 5), prin metoda reflexiei totale sau metoda devierii unui fascicul paralel de lumina.2.3. MicroduritateDuritatea Vickers este masurata în conformitate cu ASTM 92-65, folosindu-se o cantitate de 50 g, şi se face media a 15 determinări.------------