HOTĂRÎREA NR. 229 din 27 mai 1993privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL Nr. 119 din 07 iunie 1993    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Serviciul de Telecomunicaţii Speciale este organ central de specialitate în domeniul telecomunicatiilor speciale, directorul acestuia având calitatea de ordonator principal de credite bugetare, în condiţiile legii.  +  Articolul 2Organizarea, funcţionarea şi principalele atribuţii ale Serviciului de Telecomunicaţii Speciale sunt stabilite de către Consiliul Suprem de Apărare a Tarii.  +  Articolul 3Serviciul de Telecomunicaţii Speciale colaborează cu instituţiile componente ale sistemului naţional de apărare, cu Ministerul Comunicaţiilor şi regiile autonome din coordonarea acestuia, desfăşurând următoarele activităţi: a) administrarea, dezvoltarea şi exploatarea reţelelor speciale de comunicaţii telefonice şi de transmisii de date; b) administrarea, dezvoltarea şi exploatarea reţelei de teleconferinta interurbana "T.O."; c) administrarea, dezvoltarea şi exploatarea sistemului special de radiocomunicatii, format din reţele de radiocomunicatii fixe şi mobile, precum şi din reţele de radiorelee; d) gestionarea spectrului guvernamental de frecvente radioelectrice; e) asigurarea protecţiei reţelelor de telecomunicaţii din răspunderea sa prin activităţi de supraveghere radioelectronica, măsuri de control tehnic de specialitate, precum şi prin introducerea de aparatura de secretizare adecvată; f) realizarea sau avizarea tuturor lucrărilor de investiţii şi dotare din reţelele de telecomunicaţii speciale, prevăzute în lista anexa la prezenta hotărâre *); g) desfăşurarea de activităţi colaterale necesare realizării obiectului sau de activitate: aprovizionarea tehnico-materială, inclusiv importuri în conformitate cu legislaţia în vigoare, cercetare şi proiectare tehnologică şi informationala, învăţământ, asistenţa medicală şi social-culturală pentru personalul propriu; h) asigurarea legăturii cu organismele internaţionale de profil. Notă *) Lista anexa se comunică numai celor interesaţi.  +  Articolul 4Serviciul de Telecomunicaţii Speciale este condus de un director, a cărui funcţie este asimilată cu cea de secretar de stat, iar ale adjunctilor acestuia, cu cea de subsecretar de stat. În exercitarea funcţiei sale, directorul emite ordine şi instrucţiuni, putind aplica, prin asimilare, ordine şi instrucţiuni în vigoare în instituţiile sistemului de apărare, siguranţa naţionala şi ordine publică.  +  Articolul 5O dată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte dispoziţii contrare acesteia îşi încetează aplicabilitatea.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:--------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistrul apărării naţionale,general-locotenent Niculae SpiroiuMinistrul comunicaţiilor,Andrei Chirica--------------