TRATAT din 22 iunie 1994privind relaţiile de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Ceha
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 2 mai 1995    România şi Republica Ceha (denumite în cele ce urmează părţi contractante),continuind traditia relaţiilor de prietenie şi colaborare dintre popoarele celor două state,confirmind fidelitatea lor faţă de valorile general-umane ale păcii, libertăţii, democraţiei şi justiţiei sociale şi respectul lor faţă de drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului,pornind de la importantele transformări politice şi economice care au avut loc în ultima perioadă în ambele state şi în alte părţi ale Europei,ferm hotărîte să contribuie la transformarea Europei într-un continent unit al păcii, securităţii, democraţiei, prosperitatii şi colaborării, precum şi la organizarea paşnică, de durata, a Europei,conducindu-se după normele dreptului internaţional, îndeosebi după scopurile şi principiile consfinţite în Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite, în Actul final şi în alte documente ale Conferintei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, în special în Carta de la Paris pentru o noua Europa,constiente ca dezvoltarea, în continuare, a relaţiilor de prietenie şi colaborare dintre ele corespunde intereselor popoarelor lor, precum şi intaririi păcii, securităţii şi colaborării în Europa,au hotărît sa dezvolte relaţiile lor de prietenie şi colaborare pe o baza noua şi, în acest scop, au convenit sa încheie prezentul tratat.  +  Articolul 1Părţile contractante vor dezvolta relaţiile lor pe baza respectului reciproc, a încrederii şi colaborării.În conformitate cu scopurile şi principiile Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite, cu Actul final şi cu alte documente ale Conferintei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, ele se vor conduce în mod consecvent după principiile egalităţii suverane, nefolosirii forţei sau ameninţării cu forta, inviolabilitatii frontierelor, integrităţii teritoriale şi independentei politice, soluţionării paşnice a diferendelor, neamestecului în treburile interne, respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, egalităţii în drepturi şi dreptului popoarelor la autodeterminare, cooperării între state, îndeplinirii cu buna-credinţa a obligaţiilor asumate, conform dreptului internaţional.  +  Articolul 2Părţile contractante se vor abţine de la ameninţarea cu forta sau folosirea forţei în relaţiile internaţionale.Eventualele diferende dintre ele se vor soluţiona exclusiv prin mijloace paşnice, în conformitate cu Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite şi cu documentele pertinente ale Conferintei pentru Securitate şi Cooperare în Europa.Cele doua părţi contractante vor sprijini măsurile de securitate colectivă adoptate în conformitate cu Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite.Ele vor contribui, în cadrul Conferintei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, la constituirea şi funcţionarea eficienta a unor instituţii şi metode pentru prevenirea diferendelor şi pentru soluţionarea paşnică a acestora.  +  Articolul 3Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru întărirea securităţii şi dezvoltarea colaborării în Europa. În acest scop, ele vor acţiona pentru crearea sistemului general european de securitate şi vor sprijini constituirea şi activitatea unor mecanisme şi organizaţii permanente.  +  Articolul 4În cazul în care apare o situaţie care, după opinia uneia dintre părţile contractante, poate pune în pericol interesele sale de securitate sau reprezintă o ameninţare sau o încălcare a păcii, cele doua părţi contractante vor intra imediat în contact şi vor depune eforturi pentru armonizarea poziţiilor lor şi realizarea unui acord privind măsurile necesare pentru soluţionarea sau îmbunătăţirea situaţiei.  +  Articolul 5Părţile contractante vor acţiona, în cadrul Conferintei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, pentru ca, pe calea unor înţelegeri angajate, supuse unui control eficient, să fie reduse efectivele forţelor armate şi armamentele în Europa la niveluri cît mai scăzute cu putinta, suficiente pentru apărare, dar care să nu facă posibil atacul. De asemenea, ele vor acţiona în comun pentru măsuri multilaterale şi bilaterale, în vederea asigurării unei mai mari deschideri, a intaririi încrederii, stabilitatii şi securităţii în Europa.Ele vor contribui, în cadrul negocierilor internaţionale la care participa, la adoptarea de măsuri de dezarmare pe plan mondial, sub un control internaţional strict şi eficient.Părţile contractante vor sprijini colaborarea reciprocă în domeniul militar.  +  Articolul 6Părţile contractante vor organiza cu regularitate consultări la diferite niveluri, în scopul asigurării dezvoltării şi aprofundarii, în continuare, a relaţiilor lor bilaterale şi a armonizării poziţiilor lor în problemele internaţionale.  +  Articolul 7Părţile contractante vor sprijini contactele şi schimbul de experienta între parlamente, în scopul dezvoltării relaţiilor bilaterale.Ele vor sprijini şi vor facilita, de asemenea, colaborarea între unităţile lor administrativ-teritoriale.Vor incuraja, de asemenea, colaborarea şi relaţiile directe între oraşele şi comunele lor.  +  Articolul 8Părţile contractante considera ca dezvoltarea colaborării economice este una dintre premisele progresului social. Ele vor contribui la înlăturarea obstacolelor care divizeaza Europa în funcţie de nivelul de dezvoltare şi la transformarea ei treptata într-un spaţiu economic unic.  +  Articolul 9Părţile contractante vor sprijini colaborarea economică reciproc avantajoasă, inclusiv colaborarea la nivelul unităţilor teritorial-administrative, oraşelor, localităţilor şi întreprinderilor, potrivit competentelor acestora. În cadrul legislaţiei lor, fiecare parte contractantă va crea persoanelor fizice şi juridice ale celeilalte părţi contractante condiţiile cele mai favorabile pentru activitatea antreprenoriala şi alte activităţi economice.Ele vor sprijini, de asemenea, promovarea şi protecţia reciprocă a investiţiilor, precum şi cooperarea directa între întreprinderi. Ele vor acorda o atenţie deosebită colaborării între întreprinderile şi firmele mici şi mijlocii.În mod deosebit, ele vor sprijini şi vor extinde substanţial colaborarea în pregătirea profesională şi perfecţionarea specialiştilor şi a conducătorilor economici.  +  Articolul 10Părţile contractante vor promova o strinsa colaborare în domeniile de importanţa deosebită pentru economiile lor naţionale. În acest scop, părţile contractante vor facilita încheierea unor acorduri corespunzătoare.  +  Articolul 11Părţile contractante vor extinde colaborarea reciproc avantajoasă în folosirea ştiinţei şi tehnicii pentru bunăstarea oamenilor şi în scopuri paşnice.Ele vor dezvolta colaborarea în domeniul cercetărilor fundamentale şi aplicate, îndeosebi în sectoarele tehnologiilor moderne, şi vor sprijini programe şi proiecte comune, schimbul de oameni de ştiinţa şi cercetători, precum şi alte forme de colaborare îndreptate spre creşterea eficientei muncii de cercetare.Ele vor facilita accesul în arhive, biblioteci, institute de cercetări şi alte instituţii asemănătoare.  +  Articolul 12Părţile contractante vor dezvolta colaborarea reciprocă în domeniul protecţiei mediului înconjurător.Ele vor contribui la elaborarea şi aplicarea unei strategii globale privind protecţia şi îmbunătăţirea mediului înconjurător.  +  Articolul 13Părţile contractante vor colabora la extinderea şi perfecţionarea căilor de transport, telecomunicatiilor şi poştei între cele doua state.  +  Articolul 14Părţile contractante vor respecta dreptul statelor anclavate de a avea acces la mare, precum şi libertatea de tranzit pentru aceste state, în conformitate cu normele în vigoare ale dreptului internaţional.  +  Articolul 15Părţile contractante vor dezvolta colaborarea în domeniile culturii, ştiinţei şi învăţământului.Ele vor extinde colaborarea culturală în toate domeniile şi la toate nivelurile, ca o contribuţie la crearea spaţiului cultural european. Ele vor sprijini colaborarea între instituţii şi organizaţii culturale, precum şi contactele directe între oamenii de cultura şi arta din cele doua state.Ele vor extinde şi vor sprijini colaborarea între şcoli şi universităţi, precum şi între institute de cercetări, atât prin schimb de elevi, studenţi, cadre didactice şi cercetători, cît şi prin soluţionarea unor teme comune.Ele vor sprijini studierea limbii celeilalte părţi contractante şi, în acest scop, îşi vor acorda ajutor reciproc în studierea limbii şi în pregătirea cadrelor didactice.Ele vor incuraja initiativele îndreptate spre aprofundarea colaborării şi schimburilor în domeniul mijloacelor audiovizuale, cinematografiei, teatrului, muzicii şi artelor plastice.Ele vor sprijini activitatea centrelor lor culturale şi de informaţii şi, în funcţie de necesitaţi, vor înfiinţa noi centre.Ele vor recunoaşte reciproc documentele de studii, conform înţelegerilor corespunzătoare.  +  Articolul 16Părţile contractante vor sprijini pe toate planurile contractele dintre cetăţenii ambelor state. Ele vor sprijini, de asemenea, orice efort, inclusiv libera circulaţie a informatiei, în scopul cunoaşterii reciproce şi al înţelegerii între popoarele celor două tari.Ele vor facilita colaborarea între partide şi miscari politice, sindicate, culte şi comunităţi religioase, fundaţii, organizaţii sportive, instituţii sociale, asociaţii de femei, de tineret, pentru protecţia mediului înconjurător, precum şi alte uniuni şi asociaţii din cele doua tari.  +  Articolul 17Părţile contractante vor asigura, fiecare pe teritoriul sau, protecţia şi realizarea drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii naţionale române din Republica Ceha şi ale persoanelor aparţinând minorităţii naţionale cehe din România, în conformitate cu documentele Conferintei pentru Securitate şi Cooperare în Europa şi cu normele general recunoscute ale dreptului internaţional.Părţile contractante considera ca persoanele prevăzute la alineatul precedent trebuie să respecte legile şi integritatea statului ai cărui cetăţeni sunt.  +  Articolul 18Părţile contractante vor dezvolta colaborarea în domeniul juridic şi consular. Ele vor facilita călătoriile şi vizitele cetăţenilor lor şi vor colabora pentru soluţionarea problemelor sociale şi umanitare legate de acestea.Ele vor colabora în reprimarea criminalitatii, în special a crimei organizate, terorismului, comerţului ilegal cu droguri şi traficului ilegal peste frontiera de valori culturale şi istorice.Părţile contractante se vor consulta şi vor colabora în soluţionarea problemelor migratiei, ca fenomen general, inclusiv în domeniul prevenirii imigratiei ilegale.  +  Articolul 19Părţile contractante vor perfectiona baza juridică a relaţiilor lor reciproce, în concordanta cu evoluţia lor politica, economică, socială şi juridică şi cu tendintele evoluţiei generale în Europa.  +  Articolul 20Prezentul tratat nu este îndreptat împotriva nimănui şi nu aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor care rezultă din tratate şi acorduri bilaterale şi multilaterale în vigoare încheiate de părţile contractante cu alte state.  +  Articolul 21Prezentul tratat se încheie pe o perioadă de 15 ani, după care valabilitatea să se va prelungi pe noi perioade de cîte 5 ani, dacă nici una dintre părţile contractante nu îl denunta în scris cu un an înainte de împlinirea perioadei respective de valabilitate.Prezentul tratat este supus ratificării şi va intra în vigoare în ziua schimbului instrumentelor de ratificare. El înlocuieşte Tratatul de prietenie, colaborare şi asistenţa mutuala dintre Republica Socialistă România şi Republica Socialistă Cehoslovaca, semnat la Praga la 16 august 1968.Întocmit la Bucureşti la 22 iunie 1994, în doua exemplare originale, fiecare în limba română şi în limba ceha, ambele texte având aceeaşi valoare.Pentru România,ION ILIESCUPentru Republica Ceha,VACLAV HAVEL----------