CONVENŢIE din 28 iunie 1994între Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare pentru evitarea dublei impuneri în materie de impozite pe venit şi pe avere
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 14 aprilie 1995    Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare, dorind sa încheie o convenţie pentru evitarea dublei impuneri în materie de impozite pe venit şi pe avere, au convenit următoarele:  +  Articolul 1Persoane vizatePrezenta convenţie se aplică persoanelor care sunt rezidente ale unui stat contractant sau ale ambelor state contractante.  +  Articolul 2Impozite vizate1. Prezenta convenţie se va aplica impozitelor pe venit şi pe avere stabilite în numele unui stat contractant, colectivităţilor sale locale sau unităţilor sale administrativ-teritoriale, oricare ar fi sistemul de percepere.2. Sunt considerate impozite pe venit şi pe avere impozitele stabilite pe venitul total, pe averea totală sau pe elementele de venit sau de avere, inclusiv impozitele pe câştigurile provenind din înstrăinarea proprietăţii mobiliare sau imobiliare, precum şi impozitele asupra creşterii capitalului.3. Impozitele existente, asupra cărora se aplică prezenta convenţie, sunt: a) În cazul României:(i) impozitul pe veniturile persoanelor fizice;(îi) impozitul pe profit;(iii) impozitul pe salarii;(iv) impozitul pe dividende;(v) impozitul pe venitul agricol al persoanelor fizice (denumite în continuare impozit român). b) În cazul Algeriei:(i) impozitul pe venitul global;(îi) impozitul pe beneficiile societăţilor;(iii) taxa pe activitatea profesională;(iv) vărsământul forfetar;(v) impozitul pe patrimoniu;(vi) redeventa şi impozitul pe rezultatele referitoare la activităţile de prospectare, cercetare, exploatare şi de transport prin canalizare a hidrocarburilor (denumite în continuare impozit algerian).4. Convenţia se aplică, de asemenea, impozitelor de natura identică sau similară, care vor fi stabilite după data semnării convenţiei şi care se vor adauga impozitelor existente sau care le vor înlocui. Autorităţile competente ale statelor contractante îşi vor comunică reciproc modificările aduse legislatiilor lor fiscale respective.  +  Articolul 3Definiţii generale1. În sensul prezentei convenţii, în măsura în care contextul nu cere o interpretare diferita: a) expresiile un stat contractant şi celălalt stat contractant înseamnă, după cum cere contextul, România sau Algeria; b) termenul România înseamnă România şi, folosit în sens geografic, înseamnă teritoriul României, inclusiv marea sa teritorială, precum şi zona economică exclusiva, asupra cărora România îşi exercită suveranitatea, drepturile suverane şi jurisdicţia, în concordanta cu propria sa legislaţie şi cu dreptul internaţional cu privire la explorarea şi exploatarea resurselor naturale, biologice şi minerale, aflate în apele marii, pe fundul şi subsolul acestor ape; c) termenul Algeria înseamnă Republica Algeriana Democratica şi Populara şi, folosit în sens geografic, înseamnă teritoriul Algeriei, precum şi zona maritima, fundul marii şi subsolul maritim limitrof marii teritoriale a Algeriei, asupra cărora Algeria exercita drepturile sale suverane şi jurisdicţia sa, în conformitate cu legislaţia naţionala şi dreptul internaţional; d) termenul persoana include persoanele fizice, societăţile şi alte asocieri de persoane, legal constituite în unul dintre cele doua state contractante; e) termenul societate înseamnă orice persoană juridică sau orice alta entitate care este considerată ca o persoană juridică, în scopul impozitării; f) expresiile întreprindere a unui stat contractant şi întreprindere a celuilalt stat contractant înseamnă, după caz, o întreprindere exploatată de un rezident al unui stat contractant şi o întreprindere exploatată de un rezident al celuilalt stat contractant; g) expresia trafic internaţional înseamnă orice transport efectuat cu o nava sau cu o aeronava, exploatată de o întreprindere care are locul conducerii efective situat într-un stat contractant, cu excepţia cazului când nava sau aeronava nu este exploatată decît între locuri situate în celălalt stat contractant; h) termenul naţionali înseamnă:(a) toate persoanele fizice care poseda cetăţenia României sau naţionalitatea Algeriei;(b) toate persoanele juridice, societăţile de persoane sau asociaţiile constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare într-un stat contractant; i) expresia autoritate competentă înseamnă:(i1) în cazul României, ministrul finanţelor sau reprezentantul sau autorizat;(i2) în cazul Algeriei, ministrul însărcinat cu finanţele sau reprezentantul sau autorizat.2. Pentru aplicarea acestei convenţii de către un stat contractant, orice expresie care nu este definită de prezenta convenţie are înţelesul pe care îl atribuie legislaţia acestui stat cu privire la impozitele la care se aplică convenţia, în măsura în care contextul nu cere o interpretare diferita.  +  Articolul 4Rezident1. În sensul prezentei convenţii, expresia rezident al unui stat contractant înseamnă orice persoană care, potrivit legislaţiei acestui stat, este supusă impunerii în acest stat, urmare domiciliului sau rezidentei sale, locului conducerii sau a oricărui alt criteriu de natura similară.2. Când, în conformitate cu prevederile paragrafului 1, o persoană fizica este un rezident al ambelor state contractante, atunci statutul sau este determinat după cum urmează: a) aceasta persoana este considerată ca un rezident al statului contractant în care dispune de o locuinta permanenta; dacă aceasta dispune de o locuinta permanenta în ambele state contractante, ea va fi considerată ca un rezident al statului contractant cu care legăturile sale personale şi economice sunt cele mai strinse (centrul intereselor vitale); b) dacă statul contractant în care aceasta persoana are centrul intereselor sale vitale nu poate fi determinat sau dacă ea nu dispune de o locuinta permanenta în nici unul dintre statele contractante, ea va fi considerată ca un rezident al statului contractant în care locuieşte în mod obişnuit; c) dacă aceasta persoana locuieşte în mod obişnuit în ambele state contractante sau dacă ea nu locuieşte în mod obişnuit în nici unul dintre ele, ea va fi considerată ca un rezident al statului contractant a cărui naţionalitate o poseda; d) dacă aceasta persoana poseda naţionalitatea ambelor state contractante sau nu poseda naţionalitatea nici unuia dintre ele, autorităţile competente ale statelor contractante vor rezolva problema de comun acord.3. Când, potrivit prevederilor paragrafului 1, o persoană, alta decît o persoană fizica, este un rezident al ambelor state contractante, ea va fi considerată ca un rezident al statului contractant în care se afla locul conducerii efective.  +  Articolul 5Sediu permanent1. În sensul prezentei convenţii, expresia sediu permanent înseamnă un loc fix de afaceri prin care o întreprindere desfăşoară, în întregime sau în parte, activitatea sa.2. Expresia sediu permanent include, îndeosebi: a) un loc de conducere; b) o sucursala; c) un birou; d) o uzina; e) un atelier; f) un magazin de vinzari; g) o plantaţie, o ferma sau o vie; h) o mina, un put petrolier sau de gaze, o cariera sau orice alt loc de extracţie a resurselor naturale; i) un şantier de construcţii sau de montaj sau activităţile de supraveghere exercitate acolo, dar numai când acest şantier sau aceste activităţi durează o perioadă mai mare de 6 luni; j) furnizarea de servicii, inclusiv serviciile de consultanţa exercitate de o întreprindere prin salariaţii săi sau alt personal angajat de întreprindere în acest scop, dar numai atunci când activităţile de aceasta natura durează (pentru acelaşi proiect sau pentru un proiect conex), pe teritoriul tarii, o perioadă sau perioade reprezentind în total mai mult de 6 luni în orice perioada de 12 luni.3. Independent de prevederile anterioare ale acestui articol, se considera că nu exista un sediu permanent dacă: a) se folosesc instalaţii numai în scopul depozitarii sau expunerii mărfurilor aparţinând întreprinderii; b) mărfurile aparţinând întreprinderii sunt menţinute exclusiv în scopul depozitarii sau expunerii; c) mărfurile aparţinând întreprinderii sunt menţinute exclusiv în scopul prelucrării de către o alta întreprindere; d) un loc fix de afaceri este folosit exclusiv în scopul cumpărării de mărfuri sau colectării de informaţii pentru întreprindere; e) un loc fix de afaceri este folosit exclusiv în scopul desfăşurării, pentru întreprindere, a oricărei alte activităţi cu caracter pregatitor sau auxiliar; f) mărfurile aparţinând întreprinderii, expuse în cadrul unui tirg sau expoziţii temporare ocazionale, sunt vîndute de întreprindere cu ocazia tirgului sau a expoziţiei menţionate; g) un loc fix de afaceri este folosit exclusiv pentru orice combinare de activităţi menţionate în subparagrafele a)-f), cu condiţia ca întreaga activitate a locului fix de afaceri, ce rezultă din aceasta combinare, să aibă un caracter pregatitor sau auxiliar.4. Independent de prevederile paragrafelor 1 şi 2, atunci când o persoană - alta decît un agent cu statut independent căruia i se aplică prevederile paragrafului 7 - acţionează într-un stat contractant în numele unei întreprinderi a celuilalt stat contractant, aceasta întreprindere este considerată ca având un sediu permanent în primul stat menţionat, dacă persoana: a) dispune în acest stat de împuternicirea pe care o exercită, în mod obişnuit, de a încheia contracte în numele întreprinderii, cu condiţia ca activitatea acestei persoane sa nu fie limitată la cumpărarea de mărfuri pentru respectiva întreprindere; sau b) nedispunând de aceasta împuternicire, ea păstrează în mod obişnuit în primul stat un stoc de mărfuri din care preleva în mod regulat mărfuri, în scopul livrării în numele întreprinderii.5. O întreprindere nu este considerată ca are un sediu permanent în celălalt stat contractant numai prin faptul ca aceasta exercita activitatea sa de afaceri în acel stat printr-un broker, un agent comisionar general sau orice alt agent cu statut independent, cu condiţia ca aceste persoane sa acţioneze în cadrul activităţii lor obişnuite.6. Faptul ca o societate, care este un rezident al unui stat contractant, controlează sau este controlată de o societate care este un rezident al celuilalt stat contractant, sau care îşi exercită activitatea sa de afaceri în acel celălalt stat contractant (printr-un sediu permanent sau în alt mod), nu este suficient prin el însuşi să facă una dintre aceste societăţi un sediu permanent al celeilalte.  +  Articolul 6Venituri din proprietăţi imobiliare1. Veniturile realizate de un rezident al unui stat contractant din proprietăţi imobiliare (inclusiv veniturile din exploatări agricole sau forestiere), situate în celălalt stat contractant, sunt impozabile în statul contractant în care aceste bunuri sunt situate.2. Expresia proprietăţi imobiliare are înţelesul care îi este atribuit de legislaţia statului contractant în care proprietăţile în cauza sunt situate; expresia include, în orice caz, toate accesoriile proprietăţii imobiliare, echipamentul şi inventarul viu utilizat în exploatări agricole şi exploatări forestiere, drepturile asupra cărora se aplică prevederile dreptului comun cu privire la proprietatea funciară, uzufructul proprietăţilor imobiliare şi drepturile la rente variabile sau fixe pentru exploatarea sau concesionarea exploatării zăcămintelor minerale, izvoarelor şi a altor resurse naturale. Navele şi aeronavele nu sunt considerate proprietăţi imobiliare.3. Prevederile paragrafului 1 se aplică veniturilor obţinute din exploatarea directa, din închirierea sau din folosirea în orice alta forma a proprietăţii imobiliare.4. Prevederile paragrafelor 1 şi 3 se aplică, de asemenea, veniturilor provenind din proprietăţile imobiliare ale unei întreprinderi, precum şi veniturilor din proprietăţi imobiliare utilizate pentru exercitarea unei profesii independente.  +  Articolul 7Profiturile întreprinderii1. Profiturile unei întreprinderi a unui stat contractant sunt impozabile numai în acel stat, în afară de cazul în care întreprinderea îşi exercită activitatea de afaceri în celălalt stat contractant, printr-un sediu permanent situat acolo. Dacă întreprinderea exercita activitate de afaceri în acest mod, profiturile întreprinderii sunt impozabile în celălalt stat contractant, dar numai în măsura în care sunt atribuibile acelui sediu permanent.2. Sub rezerva prevederilor paragrafului 3, când o întreprindere a unui stat contractant îşi exercită activitatea în celălalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo, atunci se atribuie în fiecare stat contractant, acelui sediu permanent, profiturile pe care le-ar fi putut realiza, dacă ar fi constituit o întreprindere distinctă, exercitind activităţi identice sau similare, în condiţii identice sau similare, şi tratind cu toată independenta cu întreprinderea al carei sediu permanent este.3. Pentru determinarea profiturilor unui sediu permanent sunt admise la scădere cheltuielile efectiv efectuate pentru scopurile urmărite de acest sediu permanent, inclusiv cheltuielile de conducere şi cheltuielile generale de administraţie, efectuate fie în statul în care se afla situat sediul permanent, fie în altă parte. Nici o deducere nu este admisă pentru sumele care ar fi, după caz, plătite de întreprindere ca redevenţe, onorarii sau alte plati similare sub forma de licenţă de exploatare, brevete sau alte drepturi, cum ar fi comisioanele (altele decît rambursarea cheltuielilor reale efectuate) pentru serviciile prestate sau pentru activitatea de conducere sau, în afară cazului unei întreprinderi bancare, sub forma dobinzilor pentru sume împrumutate sediului permanent.De asemenea, la determinarea profiturilor unui sediu permanent nu se iau în considerare, printre cheltuielile sediului întreprinderii sau ale oricărui alt sediu permanent al său, redevenţele, onorariile sau alte plati similare sub forma de licenţe de exploatare, brevete sau alte drepturi sau comisioane (altele decît rambursarea cheltuielilor reale efectuate), pentru servicii prestate sau pentru o activitate de conducere sau, în afară cazului unei întreprinderi bancare, sub forma dobinzilor la sumele împrumutate întreprinderii sau unuia dintre celelalte sedii ale sale.4. În măsura în care într-un stat contractant se obişnuieşte să se determine profiturile atribuibile unui sediu permanent pe baza repartizării profiturilor totale ale întreprinderii în diversele sale părţi componente, nici o prevedere a paragrafului 2 al prezentului articol nu împiedica acel stat contractant sa determine profiturile impozabile în conformitate cu repartiţia uzuală. Metoda de repartizare adoptată trebuie totuşi să fie aceea prin care rezultatul obţinut să fie în concordanta cu principiile enunţate în prezentul articol.5. Nici un profit nu se atribuie unui sediu permanent pentru simplul fapt ca acest sediu permanent a cumpărat mărfuri pentru întreprindere.6. În vederea aplicării prevederilor paragrafelor precedente, profiturile care se atribuie unui sediu permanent sunt determinate în fiecare an prin aceeaşi metoda, în afară de cazul când exista motive temeinice şi suficiente de a proceda altfel.7. Când profiturile includ elemente de venit care sunt tratate separat în alte articole ale prezentei convenţii, atunci prevederile acelor articole nu vor fi afectate de prevederile prezentului articol.  +  Articolul 8Transport internaţional1. Profiturile obţinute din exploatarea în trafic internaţional a navelor sau a aeronavelor nu sunt impozabile decît în statul contractant în care se afla locul conducerii efective a întreprinderii.2. Dacă locul conducerii efective a unei întreprinderi de transport naval se afla la bordul unei nave, atunci acesta este considerat a fi situat în statul contractant în care se afla portul de înregistrare a navei sau, dacă nu exista un astfel de port de înregistrare, în statul contractant în care cel care exploatează nava este un rezident.3. Prevederile paragrafului 1 se aplică, de asemenea, profiturilor obţinute din participarea la un pool, la o exploatare în comun sau la un organism internaţional de transporturi.  +  Articolul 9Întreprinderi asociate1. Când: a) o întreprindere a unui stat contractant participa, direct sau indirect, la conducerea, controlul sau la capitalul unei întreprinderi a celuilalt stat contractant, sau b) aceleaşi persoane participa, direct sau indirect, la conducerea, controlul sau la capitalul unei întreprinderi a unui stat contractant şi al unei întreprinderi a celuilalt stat contractant şi când, fie într-un caz, fie în celălalt, cele doua întreprinderi sunt legate în relaţiile lor comerciale sau financiare prin condiţii acceptate sau impuse, care diferă de acelea care ar fi fost stabilite între întreprinderi independente, atunci profiturile, care fără aceste condiţii ar fi fost obţinute de una dintre întreprinderi, dar nu au putut fi obţinute în fapt datorită acestor condiţii, pot fi incluse în profiturile acelei întreprinderi şi impuse în consecinţa.2. Când un stat contractant include în profiturile unei întreprinderi aparţinând acelui stat şi impune în consecinţa, profiturile asupra cărora o întreprindere a celuilalt stat contractant a fost supusă impozitării în acel celălalt stat şi profiturile astfel incluse sunt profituri care ar fi fost obţinute de întreprinderea primului stat contractant menţionat, dacă condiţiile stabilite între cele doua întreprinderi ar fi fost acelea care ar fi fost stabilite între întreprinderi independente, atunci celălalt stat procedează la modificarea corespunzătoare a nivelului impozitului stabilit asupra acelor profituri. La efectuarea unei astfel de modificări se tine seama de celelalte prevederi ale prezentei convenţii şi, dacă este necesar, autorităţile competente ale statelor contractante se consulta reciproc.  +  Articolul 10Dividende1. Dividendele plătite de o societate care este un rezident al unui stat contractant unui rezident al celuilalt stat contractant sunt impozabile în acest celălalt stat contractant.2. Totuşi aceste dividende sunt, de asemenea, impozabile în statul contractant în care societatea plătitoare de dividende este un rezident şi potrivit legislaţiei acelui stat, dar dacă primitorul dividendelor este beneficiarul efectiv al acestora, impozitul astfel stabilit nu poate depăşi 15% din suma bruta a dividendelor.Prezentul paragraf nu afectează impunerea societăţii în ce priveşte profiturile din care se plătesc dividendele.3. Termenul dividende, folosit în acest articol, înseamnă veniturile provenind din acţiuni şi din drepturile de folosinţă, din părţi miniere, din părţi de fondator sau alte drepturi în afară titlurilor de creanta, precum şi veniturile din alte părţi sociale care sunt supuse aceluiaşi regim de impunere ca veniturile din acţiuni, de către legislaţia fiscală a statului a cărui societate distribuitoare este un rezident.4. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 nu se aplică atunci când beneficiarul efectiv al dividendelor, rezident al unui stat contractant, desfăşoară în celălalt stat contractant, în care societatea plătitoare de dividende este un rezident, fie o activitate industriala sau comercială printr-un sediu permanent situat acolo, fie desfăşoară în acel celălalt stat profesii independente printr-o baza fixa situata acolo, şi când participarea generatoare de dividende este efectiv legată de un asemenea sediu permanent sau baza fixa. În aceasta situaţie sunt aplicabile prevederile art. 7 sau ale art. 14, după caz.5. Când o societate rezidenţă a unui stat contractant realizează profituri sau venituri din celălalt stat contractant, acel celălalt stat nu poate percepe nici un impozit asupra dividendelor, plătite de acea societate, cu excepţia cazului când asemenea dividende sunt plătite unui rezident al acelui celălalt stat sau când participarea generatoare de dividende este efectiv legată de un sediu permanent sau o baza fixa situata în acest celălalt stat, nici sa supună profiturile nedistribuite ale societăţii unui impozit asupra profiturilor nedistribuite, chiar dacă dividendele plătite sau profiturile nedistribuite reprezintă, în întregime sau în parte, profituri sau venituri provenind din acest celălalt stat contractant.  +  Articolul 11Dobinzi1. Dobinzile provenind dintr-un stat contractant şi plătite unui rezident al celuilalt stat contractant sunt impozabile în acest celălalt stat.2. Totuşi aceste dobinzi sunt, de asemenea, impozabile în statul contractant din care provin, potrivit legislaţiei acelui stat, dar dacă primitorul dobinzilor este beneficiarul efectiv al acestora, impozitul astfel stabilit nu poate depăşi 15% din suma bruta ale dobinzilor.3. Independent de prevederile paragrafului 2, dobinzile provenind dintr-un stat contractant sunt scutite de impozit în acel stat, dacă: a) debitorul dobinzilor este guvernul acelui stat contractant, o colectivitate locală ori una dintre unităţile administrativ-teritoriale ale acestuia; sau b) dobinzile sunt plătite guvernului celuilalt stat contractant sau uneia dintre colectivitatile sale locale, sau uneia dintre unităţile sale administrativ-teritoriale, ori instituţiilor sau organismelor (inclusiv instituţiilor financiare şi bancare) aparţinând în întregime acestui stat contractant, sau uneia dintre colectivitatile sale locale sau uneia dintre unităţile sale administrativ-teritoriale; sau c) dobinzile sunt plătite altor instituţii sau organisme (inclusiv instituţiilor financiare şi bancare) pentru finanţarea acordată de acestea în cadrul acordurilor încheiate între guvernele statelor contractante.4. Termenul dobinzi, astfel cum este folosit în prezentul articol, înseamnă veniturile din titluri de creanta de orice natura, însoţite sau nu de garanţii ipotecare sau de o clauza de participare la profiturile debitorului, şi, în special, veniturile din efecte publice, titluri de creanta sau obligaţiuni, inclusiv primele şi premiile legate de acestea. Penalităţile pentru plata cu întârziere nu sunt considerate dobinzi, în sensul prezentului articol.5. Prevederile paragrafelor 1, 2 şi 3 nu se aplică dacă beneficiarul efectiv al dobinzilor, rezident al unui stat contractant, desfăşoară în celălalt stat contractant, din care provin dobinzile, fie o activitate industriala sau comercială, printr-un sediu permanent situat acolo, fie prestează în acel celălalt stat profesii independente printr-o baza fixa situata acolo, iar creanta în legătură cu care sunt plătite dobinzile este efectiv legată de un asemenea sediu permanent sau o baza fixa.În aceasta situaţie sunt aplicabile prevederile art. 7 sau ale art. 14, după caz.6. Dobinzile sunt considerate ca provenind dintr-un stat contractant când plătitorul este însuşi acel stat, o colectivitate locală, o unitate administrativ-teritorială sau un rezident al acestui stat contractant.Totuşi când debitorul dobinzilor, fie ca este sau nu un rezident al unui stat contractant, are într-un stat contractant un sediu permanent sau o baza fixa pentru care a fost contractată creanta generatoare de dobinzi şi care suporta plata acestor dobinzi, acestea vor fi considerate ca provenind din statul contractant în care este situat sediul permanent sau baza fixa.7. Când, datorită relaţiilor speciale existente între debitorul şi beneficiarul efectiv sau între ambii şi alte persoane, suma dobinzilor, ţinând seama de creanta pentru care sunt plătite, depăşeşte suma care s-ar fi convenit între debitor şi beneficiarul efectiv în lipsa unor astfel de relaţii, prevederile prezentului articol nu se aplică decît la aceasta ultima suma. În acest caz, partea excedentară a plăţilor este impozabilă, potrivit legislaţiei fiecărui stat contractant şi ţinând seama de celelalte prevederi ale prezentei convenţii.  +  Articolul 12Redevenţe1. Redevenţele provenind dintr-un stat contractant şi plătite unui rezident al celuilalt stat contractant sunt impozabile în acest celălalt stat.2. Totuşi aceste redevenţe sunt, de asemenea, impozabile în statul contractant din care provin, potrivit legislaţiei acestui stat contractant, dar dacă primitorul redevenţelor este beneficiarul efectiv al acestora, impozitul astfel stabilit nu poate depăşi 15% din suma bruta a redevenţelor.3. Termenul redevenţe, folosit în prezentul articol, înseamnă plati de orice natura plătite pentru folosirea sau concesionarea oricărui drept de autor asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv asupra filmelor de cinematograf şi filmelor şi înregistrărilor pentru orice formă de transmisiuni radiofonice sau de televiziune, oricărui patent, marca de fabricaţie sau de comerţ, desen sau model, plan, formula secreta sau procedeu secret, precum şi pentru folosirea sau concesionarea folosirii unui echipament industrial, comercial sau ştiinţific şi pentru informaţii referitoare la experienta dobândită în domeniul industrial, comercial sau ştiinţific.4. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 nu se aplică dacă beneficiarul efectiv al redevenţelor, fiind un rezident al unui stat contractant, desfăşoară în celălalt stat contractant din care provin redevenţele, fie o activitate industriala sau comercială printr-un sediu permanent situat acolo, fie prestează profesii independente printr-o baza fixa situata acolo, iar dreptul sau proprietatea pentru care se plătesc redevenţele este efectiv legată de un asemenea sediu permanent sau baza fixa. În aceasta situaţie se vor aplica prevederile art. 7 sau ale art. 14, după caz.5. Redevenţele sunt considerate ca provenind dintr-un stat contractant atunci când debitorul este acel stat însuşi, o colectivitate locală, o unitate administrativ-teritorială sau un rezident al acestui stat. Totuşi, când debitorul redevenţelor, fie ca este sau nu un rezident al unui stat contractant, are într-un stat contractant un sediu permanent sau o baza fixa de care este legată obligaţia de a plati redevenţele, şi aceste redevenţe sunt suportate de un asemenea sediu permanent sau baza fixa, atunci aceste redevenţe sunt considerate ca provenind din statul contractant în care este situat sediul permanent sau baza fixa.6. Când, datorită relaţiilor speciale existente între debitor şi beneficiarul efectiv sau între ambii şi alte persoane, suma redevenţelor, având în vedere prestaţia pentru care sunt plătite, depăşeşte suma care ar fi fost convenită între debitor şi beneficiarul efectiv, în lipsa unor astfel de relaţii, prevederile prezentului articol nu se aplică decît la aceasta ultima suma menţionată. În acest caz, partea excedentară a plăţilor rămâne impozabilă, potrivit legislaţiei fiecărui stat contractant şi ţinând seama de celelalte prevederi ale prezentei convenţii.  +  Articolul 13Cistiguri din capital1. Cistigurile pe care un rezident al unui stat contractant le realizează din înstrăinarea proprietăţilor imobiliare vizate la art. 6, situate în celălalt stat contractant, sunt impozabile în acest celălalt stat.2. Cistigurile provenind din înstrăinarea proprietăţii mobiliare făcând parte din activul unui sediu permanent pe care o întreprindere a unui stat contractant îl are în celălalt stat contractant sau a proprietăţii mobiliare ţinând de o baza fixa de care dispune un rezident al unui stat contractant în celălalt stat contractant pentru exercitarea unei profesii independente, inclusiv câştigurile provenind din înstrăinarea unui asemenea sediu permanent (singur sau cu întreaga întreprindere) sau a acelei baze fixe sunt impozabile în acest celălalt stat.3. Cistigurile provenind din înstrăinarea navelor sau aeronavelor, exploatate în trafic internaţional, sau a proprietăţii mobiliare, necesare exploatării acestor nave sau aeronave, nu sunt impozabile decît în statul contractant în care este situat locul conducerii efective a întreprinderii.4. Cistigurile provenind din înstrăinarea oricărei proprietăţi, altele decît cele vizate în paragrafele 1, 2 şi 3, nu sunt impozabile decît în statul contractant în care este rezident cel care înstrăinează.  +  Articolul 14Profesii independente1. Veniturile realizate de un rezident al unui stat contractant din exercitarea unei profesii independente sau a altor activităţi cu caracter independent sunt impozabile numai în acest stat, în afară de cazul când rezidentul nu dispune în mod obişnuit, în celălalt stat contractant, de o baza fixa pentru exercitarea activităţilor sale. Dacă dispune de o astfel de baza fixa, veniturile sunt impuse în celălalt stat contractant, dar numai în măsura în care sunt atribuibile acelei baze fixe.2. Expresia profesii independente cuprinde, în special, activităţile independente de ordin ştiinţific, literar, artistic, educativ sau pedagogic, precum şi activităţile independente ale medicilor, avocaţilor, inginerilor, arhitectilor, dentistilor şi contabililor.  +  Articolul 15Profesii dependente1. Sub rezerva prevederilor art. 16, 18, 19, 20 şi 21, salariile şi alte remuneraţii similare, obţinute de un rezident al unui stat contractant pentru o activitate salariata, sunt impozabile numai în acel stat, în afară de cazul când activitatea salariata este exercitată în celălalt stat contractant. Dacă activitatea salariata este exercitată în celălalt stat contractant, remuneraţiile primite pot fi impuse în acel celălalt stat.2. Independent de prevederile paragrafului 1, remuneraţiile primite de un rezident al unui stat contractant pentru o activitate salariata exercitată în celălalt stat contractant nu sunt impozabile decît în primul stat, dacă: a) beneficiarul este prezent în celălalt stat contractant pentru o perioadă sau perioade care nu depăşesc în total 183 de zile în cursul anului fiscal considerat; şi b) remuneraţiile sunt plătite de o persoană sau în numele unei persoane care angajează şi care nu este un rezident al celuilalt stat contractant; şi c) remuneraţiile nu sunt suportate de un sediu permanent sau de o baza fixa pe care cel care angajează o are în celălalt stat contractant.3. Independent de prevederile precedente ale acestui articol, remuneraţiile primite pentru o activitate salariata exercitată la bordul unei nave sau aeronave, exploatată în trafic internaţional, sunt impozabile în statul contractant în care se afla locul conducerii efective a întreprinderii.  +  Articolul 16TantiemeTantiemele, jetoanele de prezenta şi alte plati similare, pe care un rezident al unui stat contractant le primeşte în calitatea sa de membru al consiliului de administraţie sau de supraveghere al unei societăţi care este un rezident al celuilalt stat contractant, sunt impozabile în acest celălalt stat contractant.  +  Articolul 17Artişti şi sportivi1. Independent de prevederile art. 14 şi 15, veniturile, pe care un rezident al unui stat contractant le obţine din activităţi personale exercitate în celălalt stat contractant ca artişti de spectacol, cum sunt: artiştii de teatru, de film, de radio sau de televiziune ori ca interpreţi muzicali, sau ca sportivi, sunt impozabile în acest celălalt stat contractant.2. Când veniturile din activităţile personale, desfăşurate de un artist de spectacol sau de un sportiv în aceasta calitate, nu revin artistului de spectacol sau sportivului însuşi, ci unei alte persoane, aceste venituri sunt impozabile, independent de prevederile art. 7, 14 şi 15, în statul contractant în care sunt exercitate activităţile artistului de spectacol sau ale sportivului.3. Independent de prevederile paragrafului 1, veniturile obţinute din activităţi desfăşurate de artişti de spectacole sau de sportivi, care sunt rezidenţi în unul dintre statele contractante, sunt impozabile numai în acest stat, atunci când activităţile sunt desfăşurate în celălalt stat contractant în cadrul unui program de schimburi culturale sau sportive, aprobate de statele contractante.  +  Articolul 18PensiiSub rezerva prevederilor paragrafului 2 al art. 19, pensiile şi alte remuneraţii similare, plătite unui rezident al unui stat contractant pentru munca salariata desfăşurată în trecut, nu sunt impozabile decît în acest stat contractant.  +  Articolul 19Funcţii publice1. a) Remuneraţiile, altele decît pensiile, plătite de un stat contractant sau de una dintre colectivitatile sale locale, sau de unităţi administrativ-teritoriale unei persoane fizice pentru serviciile prestate acelui stat, sau acestei colectivităţi locale sau unităţi administrativ-teritoriale, sunt impozabile numai în acest stat contractant. b) Totuşi aceste remuneraţii sunt impozabile numai în celălalt stat contractant, dacă serviciile sunt prestate în acest stat şi persoana fizica este un rezident al acestui stat contractant, care:(i) poseda fie cetăţenia României, fie naţionalitatea Algeriei;sau(îi) nu a devenit un rezident al acelui stat contractant numai în scopul prestării serviciilor.2. a) Pensiile plătite de un stat contractant sau de o colectivitate locală, ori de o unitate administrativ-teritorială a acestuia fie direct, fie din prelevări de fonduri pe care le-a constituit, unei persoane fizice pentru serviciile prestate acelui stat, colectivităţi sau unităţi administrativ-teritoriale sunt impozabile numai în acest stat. b) Totuşi aceste pensii sunt impozabile numai în celălalt stat contractant, dacă persoana fizica este un rezident al acestui stat şi poseda fie cetăţenia României, fie naţionalitatea Algeriei.3. Prevederile art. 15, 16 şi 18 se aplică remuneraţiilor şi pensiilor plătite pentru serviciile prestate în legătură cu o activitate industriala sau comercială, desfăşurată de un stat contractant sau de una dintre colectivitatile sale locale, sau de unităţile sale administrativ-teritoriale.  +  Articolul 20Studenţi şi practicanti1. Sumele pe care un student sau un practicant, inclusiv oricare persoana în curs de perfecţionare profesională, care este sau a fost imediat înainte un rezident al unui stat contractant şi care este prezent în celălalt stat contractant numai în scopul educării sau pregătirii sale pentru o perioadă de 7 ani, le primeşte pentru acoperirea cheltuielilor sale privind întreţinerea, educarea sau pregătirea sa, nu sunt impozabile în acest celălalt stat contractant, cu condiţia ca ele sa provină din surse situate în afară acestui celălalt stat contractant.2. Persoanele vizate la paragraful 1, care exercită o activitate remunerată în celălalt stat contractant în vederea completării resurselor financiare necesare întreţinerii şi pentru acoperirea cheltuielilor de studiu sau de pregătire, nu sunt supuse impozitării, atunci când veniturile anuale respective nu depăşesc 4.000 dolari S.U.A. sau echivalentul în moneda naţionala.  +  Articolul 21Profesori1. Remuneraţiile primite pentru predare de către profesori şi alţi membri ai personalului din învăţământ, rezidenţi ai unui stat contractant, care predau la o universitate sau la orice alta instituţie de învăţământ a celuilalt stat contractant, urmare acordurilor de cooperare încheiate între cele doua state, sunt impozabile în primul stat contractant, numai pentru o perioadă de prezenta în statul în care predau, care nu depăşeşte 2 ani, după această perioadă remuneraţiile fiind impozabile numai în celălalt stat contractant.2. Aceasta prevedere este, de asemenea, aplicabilă remuneraţiilor pe care o persoană fizica, rezidenţă a unui stat contractant, le primeşte pentru activităţi de cercetare ştiinţifică exercitate în celălalt stat contractant, dacă aceste activităţi nu sunt întreprinse, în principal, în vederea realizării unui avantaj particular de care să beneficieze o întreprindere sau o persoană ci, în mod contrar, în interes public.  +  Articolul 22Alte venituri1. Elementele de venit ale unui rezident al unui stat contractant, indiferent de unde provin, care nu sunt tratate la articolele precedente ale prezentei convenţii, nu sunt impozabile decît în celălalt stat contractant.2. Prevederile paragrafului 1 nu se aplică asupra veniturilor, altele decît veniturile provenind din proprietăţile imobiliare, asa cum sunt definite în paragraful 2 al art. 6, atunci când primitorul unor astfel de venituri, fiind un rezident al unui stat contractant, desfăşoară în celălalt stat contractant fie o activitate industriala sau comercială, printr-un sediu permanent situat acolo, fie exercita în acel celălalt stat profesii independente printr-o baza fixa situata acolo, şi când dreptul sau proprietatea în legătură cu care venitul este plătit este efectiv legată de un asemenea sediu permanent sau baza fixa. În aceasta situaţie sunt aplicabile prevederile art. 7 sau ale art. 14, după caz.  +  Articolul 23Averea1. Averea reprezentată de proprietăţi imobiliare, astfel cum sunt definite la art. 6, pe care le poseda un rezident al unui stat contractant şi care sunt situate în celălalt stat contractant, este impozabilă în acest celălalt stat contractant.2. Averea reprezentată de proprietăţile mobiliare, care fac parte din activul unui sediu permanent pe care o întreprindere a unui stat contractant îl are în celălalt stat contractant, sau de bunuri mobiliare aparţinând unei baze fixe, de care un rezident al unui stat contractant dispune în celălalt stat contractant pentru exercitarea unei profesii independente, este impozabilă în acest celălalt stat contractant.3. Averea constituită din nave şi aeronave exploatate în trafic internaţional, precum şi din proprietăţile mobiliare ţinând de exploatarea unor asemenea nave sau aeronave este impozabilă numai în statul contractant în care se afla locul conducerii efective a întreprinderii.4. Toate celelalte elemente de avere ale unui rezident al unui stat contractant nu sunt impozabile decît în acest stat contractant.  +  Articolul 24Metode pentru eliminarea dublei impuneri1. În cazul României, dubla impunere se evita după cum urmează: a) când un rezident al României realizează venituri sau deţine avere, care, potrivit prevederilor acestei convenţii, sunt impozabile în Algeria, atunci România scuteşte de impozit aceste venituri sau aceasta avere, sub rezerva prevederilor subparagrafului b), dar poate, pentru determinarea sumei impozitului pentru restul de venit sau de avere al rezidentului, să aplice aceleaşi cote de impunere ca şi când veniturile sau elementele de avere n-ar fi fost scutite de impozit; b) când un rezident al României realizează elementele de venit care, potrivit prevederilor art. 10, 11, 12 sunt impozabile în Algeria, atunci România acorda la impozitul ce-l percepe pe venitul acestui rezident o deducere în suma egala cu impozitul plătit în Algeria. Aceasta deducere nu poate totuşi să depăşească partea de impozit calculat înainte de deducere, corespunzătoare acestor elemente de venit primite din Algeria.2. În cazul Algeriei, dubla impunere se evita după cum urmează: a) când un rezident al Algeriei primeşte venituri sau poseda avere care, potrivit prevederilor prezentei convenţii, sunt impozabile în România, Algeria deduce:(i) din impozitul pe care îl percepe asupra veniturilor rezidentului o sumă egala cu impozitul pe venitul plătit în România;(îi) din impozitul pe care îl percepe pe avere acestui rezident o sumă egala cu impozitul pe avere, plătit în România. b) În acelaşi timp, suma dedusă în unul sau în celălalt caz, nu poate să depăşească partea din impozitul pe venit sau din impozitul pe avere calculat înainte de deducere, corespunzătoare, după caz, venitului sau averii impozabile în România.  +  Articolul 25Nediscriminarea1. Naţionalii unui stat contractant nu sunt supuşi în celălalt stat contractant la nici o impozitare sau obligaţie legată de aceasta, diferita sau mai împovărătoare decît aceea la care sunt sau pot fi supuşi naţionalii acestui celălalt stat contractant aflaţi în aceeaşi situaţie.2. Impunerea unui sediu permanent, pe care o întreprindere a unui stat contractant îl are în celălalt stat contractant, nu va fi stabilită în acest celălalt stat contractant în condiţii mai puţin favorabile decît impunerea stabilită întreprinderilor acestui celălalt stat contractant care desfăşoară aceleaşi activităţi. Aceasta prevedere nu poate fi interpretată ca obligind un stat contractant sa acorde rezidentului celuilalt stat contractant deducerile personale, înlesnirile şi reducerile în ce priveşte impunerea, pe considerente privind situaţia ori responsabilităţile familiale pe care le acorda rezidenţilor săi.3. Întreprinderile unui stat contractant, al căror capital este integral sau parţial deţinut sau controlat, în mod direct sau indirect, de unul sau de mai mulţi rezidenţi ai celuilalt stat contractant, nu sunt supuse în primul stat menţionat la nici o impunere sau obligaţie legată de aceasta, care să fie diferita sau mai împovărătoare decît aceea la care sunt sau ar putea fi supuse celelalte întreprinderi similare ale primului stat contractant menţionat.4. Cu excepţia cazului când sunt aplicabile prevederile art. 9, ale paragrafului 7 al art. 11, ale paragrafului 6 al art. 12, dobinzile, redevenţele şi alte plati făcute de o întreprindere a unui stat contractant unui rezident al celuilalt stat contractant sunt deductibile, în scopul determinării profiturilor impozabile ale unei asemenea întreprinderi, în aceleaşi condiţii ca şi cum ar fi fost plătite unui rezident al primului stat contractant menţionat. În mod similar, datoriile unei întreprinderi a unui stat contractant faţă de un rezident al celuilalt stat contractant sunt deductibile, în vederea determinării averii impozabile a acestei întreprinderi, ca şi când ar fi fost contractate faţă de un rezident al primului stat contractant menţionat.5. Prevederile prezentului articol se aplică, independent de prevederile art. 2, impozitelor de orice fel şi natură.  +  Articolul 26Procedura amiabila1. Când o persoană considera ca, datorită măsurilor luate de către unul sau de ambele state contractante, rezultă sau va rezultă pentru ea o impozitare care nu este conformă cu prevederile prezentei convenţii, aceasta poate, indiferent de căile de atac prevăzute de legislaţia interna a acestor state, sa supună cazul sau autorităţii competente a statului contractant al cărui rezident este sau, dacă situaţia să se încadrează în prevederile paragrafului 1 al art. 25, acelui stat contractant a cărui cetăţenie, în cazul României, sau naţionalitate, în cazul Algeriei, o poseda.2. Autoritatea competenţa se straduieste, dacă reclamaţia îi pare intemeiata şi dacă ea însăşi nu este în măsura sa ajungă la o soluţionare corespunzătoare, sa rezolve cazul pe calea unei înţelegeri amiabile cu autoritatea competentă a celuilalt stat contractant, în vederea evitării unei impozitări care nu este în conformitate cu prevederile convenţiei. Înţelegerea realizată se aplică indiferent de termenele prevăzute de legislaţia interna a statelor contractante.3. Autorităţile competente ale statelor contractante se straduiesc sa rezolve pe calea înţelegerii amiabile dificultăţile sau dubiile rezultate ca urmare a interpretării sau aplicării prevederilor acestei convenţii. De asemenea, se pot consulta reciproc pentru evitarea dublei impuneri în cazurile neprevăzute de convenţie.4. Autorităţile competente ale statelor contractante pot comunică direct între ele, în scopul realizării unei înţelegeri, în sensul paragrafelor precedente. Când, pentru a se ajunge la o înţelegere, apare necesar un schimb oral de opinii, un atare schimb poate avea loc prin intermediul unei comisii formate din reprezentanţi ai autorităţilor competente ale statelor contractante.  +  Articolul 27Schimbul de informaţii1. Autorităţile competente ale statelor contractante fac schimb de informaţii necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei convenţii sau ale legislaţiei interne a statelor contractante privitoare la impozitele vizate de convenţie, în măsura în care impozitarea la care se referă nu este contrară prevederilor convenţiei. Schimbul de informaţii nu este limitat de prevederile art. 1. Orice informaţie obţinută de un stat contractant este tratata ca secret, în acelaşi mod ca şi informaţia obţinută conform prevederilor legislaţiei interne a acelui stat, şi nu va fi dezvaluita decît persoanelor sau autorităţilor (inclusiv la instanţe judecătoreşti şi organe administrative) însărcinate cu stabilirea sau încasarea impozitelor care fac obiectul convenţiei, aplicarea, urmărirea sau soluţionarea contestaţiilor cu privire la aceste impozite. Aceste persoane sau autorităţi nu folosesc aceasta informaţie decît pentru aceste scopuri. Ele pot dezvălui informaţia în procedurile judecătoreşti sau deciziile judiciare.2. Prevederile paragrafului 1 nu pot, în nici un caz, să fie interpretate ca impunind unui stat contractant obligaţia: a) de a lua măsuri administrative contrare propriei legislaţii şi practicii sale administrative sau aceleia a celuilalt stat contractant; b) de a furniza informaţii care nu ar putea fi obţinute pe baza legislaţiei proprii sau în cadrul practicii administrative normale a sa sau a aceleia a celuilalt stat contractant; c) de a furniza informaţii care ar dezvălui un secret comercial, industrial, profesional sau un procedeu comercial, sau informaţii a căror divulgare ar fi contrară ordinii publice.3. Atunci când un stat contractant solicita informaţii în conformitate cu prezentul articol, celălalt stat contractant se straduieste să obţină informaţiile referitoare la aceasta solicitare în acelaşi mod ca şi când propriile impozite ar fi în cauza, dacă acest celălalt stat contractant nu are nevoie, în acelaşi moment, de aceste informaţii.  +  Articolul 28Agenţi diplomatici şi funcţionari consulariPrevederile prezentei convenţii nu afectează privilegiile fiscale de care beneficiază agenţii diplomatici sau funcţionarii consulari, în virtutea regulilor generale ale dreptului internaţional sau a prevederilor unor acorduri speciale.  +  Articolul 29Intrarea în vigoare1. Prezenta convenţie va fi ratificată şi instrumentele de ratificare vor fi schimbate cît mai curînd posibil.2. Convenţia va intra în vigoare în a 30-a zi după data schimbului instrumentelor de ratificare şi prevederile sale se vor aplica: a) în ce priveşte impozitul reţinut la sursa, la venitul realizat la sau după prima zi a lunii ianuarie a anului imediat următor anului în cursul căruia vor fi schimbate instrumentele de ratificare; b) în ce priveşte celelalte impozite percepute pentru anii fiscali, începând cu sau după prima zi a lunii ianuarie a anului imediat următor anului în cursul căruia vor fi schimbate instrumentele de ratificare.  +  Articolul 30DenunţareaPrezenta convenţie rămâne în vigoare atât timp cît nu va fi denunţată de un stat contractant. Fiecare stat contractant poate să denunţe convenţia pe canale diplomatice, cu un preaviz minim de 6 luni înainte de sfârşitul fiecărui an calendaristic şi după o perioadă de 5 ani următori datei la care convenţia a intrat în vigoare. În acest caz convenţia îşi va inceta aplicabilitatea: a) în ce priveşte impozitul reţinut la sursa, la venitul realizat sau de plătit cel tirziu la 31 decembrie a anului în care s-a făcut denunţarea; b) în ce priveşte celelalte impozite, pentru perioadele impozabile care se sfirsesc cel tirziu la 31 decembrie a anului în care s-a făcut denunţarea.Drept care, subsemnaţii, autorizaţi în buna şi cuvenită forma în acest sens, au semnat prezenta convenţie.Semnată la Alger la 28 iunie 1994, în doua exemplare originale în limbile română, arabă şi franceza, toate cele trei texte fiind egal autentice.Pentru Guvernul României,Ministrul comerţului,Cristian IonescuPentru GuvernulRepublicii AlgerieneDemocratice şi Populare,Ministrul comerţului,Sassi Aziza-----------