ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 7 februarie 2002privind transferul pachetului de acţiuni deţinut de stat la Societatea Comercială "Horticola" - S.A. Bucureşti de la Agenţia Domeniilor Statului la Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 18 februarie 2002    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Pachetul de acţiuni deţinut de stat la Societatea Comercială "Horticola" - S.A. Bucureşti se transfera de la Agenţia Domeniilor Statului la Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", care va exercita, în numele statului, toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar la aceasta societate comercială.  +  Articolul 2Predarea-preluarea pachetului de acţiuni transferat potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga punctul 69 din anexa nr. 3 "Societăţile comerciale pe acţiuni deţinătoare de terenuri agricole cu destinaţie agricolă care nu au fost incluse în anexa nr. 1" la Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 7 iunie 2001, cu completările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────────Ministrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban MihailescuMinistrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu────────────────────────