HOTĂRÂRE nr. 95 din 7 februarie 2002privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru Evaluarea şi Difuzarea Manualelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 14 februarie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Consiliul Naţional pentru Evaluarea şi Difuzarea Manualelor, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Hristo Botev nr. 17, sectorul 3. (2) Consiliul Naţional pentru Evaluarea şi Difuzarea Manualelor, denumit în continuare C.N.E.D.M., are drept scop coordonarea evaluării şi difuzarea manualelor şcolare pentru învăţământul preuniversitar.  +  Articolul 2 (1) C.N.E.D.M. are următoarele atribuţii principale: a) contribuie la elaborarea şi implementarea politicilor referitoare la manualele şcolare; b) coordonează derularea mecanismelor de evaluare a manualelor şcolare pentru învăţământul preuniversitar, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării; c) realizează anchete şi sondaje în unităţile de învăţământ cu privire la procesul de alegere şi înţelegere a manualelor şcolare; d) răspunde de derularea mecanismelor de reevaluare a manualelor şcolare, la cererea ministrului educaţiei şi cercetării; e) formează experţi evaluatori, prin derularea de programe în acest sens; f) coordonează difuzarea manualelor în şcoli; g) verifica respectarea de către edituri a condiţiilor tehnice de editare a manualelor. (2) Pentru activitatea de evaluare a manualelor realizată de experţii evaluatori C.N.E.D.M. încasează sume calculate pe baza tarifelor stabilite prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, în condiţiile legii.  +  Articolul 3 (1) C.N.E.D.M. are un număr maxim de 9 posturi, care se încadrează în numărul total de posturi aprobate pentru Ministerul Educaţiei şi Cercetării. (2) Personalul C.N.E.D.M. se angajează prin concurs, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.  +  Articolul 4 (1) Conducerea C.N.E.D.M. este asigurata de un director şi un director adjunct, numiţi prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. (2) Structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale C.N.E.D.M. se aproba prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Salarizarea personalului angajat în cadrul C.N.E.D.M. se face în condiţiile legii.  +  Articolul 6 (1) Finanţarea C.N.E.D.M. se asigura din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat acordate prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. (2) În anul 2002 finanţarea C.N.E.D.M. se face integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. (3) Veniturile extrabugetare ale C.N.E.D.M. sunt asigurate din sumele încasate pentru activitatea de evaluare a manualelor pentru învăţământul preuniversitar, din donaţii, sponsorizări şi din alte surse, în condiţiile legii.  +  Articolul 7În vederea realizării activităţilor cuprinse în obiectul de activitate C.N.E.D.M. poate angaja colaboratori - experţi evaluatori, în condiţiile legii.  +  Articolul 8Litera A din anexa nr. 3 "Instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, exceptând instituţiile de cercetare ştiinţifică" la Hotărârea Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare, se completează, după poziţia XXII, cu poziţia XXIII având următorul cuprins:
         
      "XXIII. - Consiliul Naţional pentru Evaluarea şi Difuzarea Manualelor- venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat"
    PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul educaţieişi cercetării,Ecaterina AndronescuMinistrul munciişi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelorpublice,Mihai Nicolae Tanasescu-----------