ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 7 februarie 2002pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 14 februarie 2002    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLegea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 4 iulie 2001, se modifica după cum urmează:1. Litera d) a alineatului (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"d) alimentarea cu energie termica produsă centralizat, cu excepţia activităţilor de producere a energiei termice în cogenerare;"2. Litera e) a alineatului (1) al articolului 2 se abroga.3. Litera f) a alineatului (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"f) iluminatul public;"4. Literele e) şi f) ale alineatului (3) al articolului 22 se abroga.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul industriei şi resurselor,Iulian Iancu,secretar de statMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmanca────────────────