ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 7 februarie 2002privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare a pieţelor financiare rurale, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 12 februarie 2002    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Se ratifica Acordul de împrumut în valoare de 80 milioane dolari S.U.A. dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (B.I.R.D.) pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare a pieţelor financiare rurale, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001.  +  Articolul 2 (1) Administrarea resurselor şi implementarea proiectului, inclusiv asigurarea efectuării auditului, vor fi realizate de banca trezoriera care va fi selectata de Ministerul Finanţelor Publice (M.F.P.) şi acceptată de B.I.R.D. (2) M.F.P. va încheia cu banca trezoriera un acord de administrare a resurselor şi de implementare a proiectului, prin care se vor stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, inclusiv marja percepută pentru acoperirea costurilor activităţilor efectuate de aceasta şi care va fi suportată de instituţiile financiare participante, definite în art. 1 din acordul de împrumut. (3) M.F.P. va încheia acorduri de finanţare, astfel cum sunt definite în art. 1 din acordul de împrumut, cu instituţiile financiare participante, selectate în conformitate cu criteriile de eligibilitate specificate în anexa nr. 6 la acordul de împrumut.  +  Articolul 3 (1) Supravegherea activităţilor de implementare a proiectului va fi asigurata de Unitatea de management a proiectului (U.M.P.) din cadrul M.F.P. (2) Cheltuielile de funcţionare ale U.M.P./M.F.P., inclusiv salariile personalului angajat, astfel cum sunt descrise în partea C a anexei nr. 2 la acordul de împrumut, vor fi acoperite din sumele alocate cu aceasta destinaţie în anexa nr. 1 la acordul de împrumut.  +  Articolul 4Contribuţia Guvernului României la finanţarea proiectului se va asigura de la bugetul de stat, prin bugetul M.F.P., şi va acoperi: a) o parte a cheltuielilor curente de operare a U.M.P./M.F.P., astfel cum este specificat în anexa nr. 1 la acordul de împrumut; b) taxe şi impozite datorate şi plătibile pe teritoriul României, aferente activităţilor prevăzute în partea C (1) şi (2) a)-e) din anexa nr. 2 la acordul de împrumut.  +  Articolul 5Rambursarea împrumutului, plata dobânzilor şi comisioanelor aferente vor fi asigurate astfel: a) de banca trezoriera, pentru:(i) activităţile finanţate în cadrul părţilor A şi C (2) f) şi g) din anexa nr. 2 la acordul de împrumut, de la instituţiile financiare participante, care asigura plata dobânzilor aferente fondurilor utilizate şi rambursează sumele capitalului subimprumutat, din sumele recuperate de la beneficiarii finali ai liniilor de credit (persoane fizice şi juridice);(îi) activităţile finanţate în cadrul părţii B din anexa nr. 2 la acordul de împrumut, de la instituţiile financiare participante, care asigura plata dobânzilor aferente fondurilor utilizate şi rambursează sumele capitalului subimprumutat; b) de la bugetul de stat, prin bugetul M.F.P. - "Acţiuni generale", pentru:(i) activităţile finanţate în cadrul părţii C (1) şi (2) a)-e) din anexa nr. 2 la acordul de împrumut, plata dobânzilor aferente şi rambursarea împrumutului;(îi) comisionul de angajament de 0,75% aplicat sumelor neutilizate din împrumut, acesta urmând să fie parţial recuperat de la instituţiile financiare participante, pe măsura tragerii sumelor din împrumut şi subimprumutarii acestora beneficiarilor finali;(iii) comisionul iniţial, de 1% din valoarea împrumutului.  +  Articolul 6Riscul de neplata a sumelor aferente microimprumuturilor şi subimprumuturilor va fi suportat: a) în întregime de către instituţiile financiare participante, în cazul subimprumuturilor şi leasingului financiar acordate în cadrul părţii A (1) şi (2) din anexa nr. 2 la acordul de împrumut; b) în proporţie de 25% de către furnizorii de servicii şi de 75% de către Guvern, de la bugetul de stat, prin bugetul M.F.P. - "Acţiuni generale", în cazul microimprumuturilor acordate în cadrul părţii A (3) din anexa nr. 2 la acordul de împrumut, proporţional cu volumul surselor de finanţare pentru acoperirea proiectelor.  +  Articolul 7 (1) Se autorizeaza Guvernul României ca prin M.F.P., de comun acord cu B.I.R.D., sa introducă pe parcursul derulării împrumutului, în raport cu condiţiile concrete de derulare a acordului de împrumut, amendamente la conţinutul acestuia care privesc realocari de fonduri, modificări în structura împrumutului pe categorii şi componente, modificări de termene, precum şi orice alte modificări care nu sunt de natura sa sporeasca obligaţiile financiare ale României faţă de B.I.R.D. sau sa determine noi condiţionari economice faţă de cele convenite iniţial între părţi. (2) Amendamentele la acordul de împrumut convenite conform alin. (1) se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuÎmprumut nr. 4602 ROACORD 30/04/2001