ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 30 ianuarie 2002pentru completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 12 februarie 2002  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență,  +  Articolul UNICLegea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, se completează după cum urmează:– După capitolul II "Ajutorul pentru încălzirea locuinței" se introduce capitolul II^1 "Ajutorul pentru încălzirea locuinței în perioada ianuarie - 31 martie 2002" cu următorul cuprins:  +  Capitolul II^1Ajutorul pentru încălzirea locuinței în perioada ianuarie - 31 martie 2002  +  Articolul 22^1Familiile și persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termica furnizată de sisteme centralizate, beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței după cum urmează:a) familiilor al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza până la 900.000 lei li se acordă o sumă de 700.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea și apa calda menajera, confirmate de asociația de proprietari/chiriași ori factura individuală;b) familiilor al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza între 900.001 lei și 1.100.000 lei li se acordă o sumă de 420.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea și apa calda menajera, confirmate de asociația de proprietari/chiriași ori factura individuală;c) familiilor al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza între 1.100.001 lei și 1.400.000 lei li se acordă o sumă de 210.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea și apa calda menajera, confirmate de asociația de proprietari/chiriași ori factura individuală;d) familiilor al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza între 1.400.001 lei și 1.800.000 lei li se acordă o sumă de 110.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea și apa calda menajera, confirmate de asociația de proprietari/chiriași ori factura individuală.  +  Articolul 22^2Familiile și persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței, după cum urmează:a) familiilor al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza până la 900.000 lei li se acordă o sumă de 400.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea și apa calda menajera, confirmate de asociația de proprietari/chiriași ori factura individuală;b) familiilor al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza între 900.001 lei și 1.100.000 lei li se acordă o sumă de 240.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea și apa calda menajera, confirmate de asociația de proprietari/chiriași ori factura individuală;c) familiilor al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza între 1.100.001 lei și 1.400.000 lei li se acordă o sumă de 120.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea și apa calda menajera, confirmate de asociația de proprietari/chiriași ori factura individuală.  +  Articolul 22^3Prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (1)-(3), în sensul prevederilor art. 22^1 și ale art. 22^2, prin familie se înțelege soțul, sotia și alte persoane care au același domiciliu sau reședința.  +  Articolul 22^4Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinței este proprietarul locuinței sau titularul contractului de închiriere a acesteia ori alt membru de familie, major și legal împuternicit de către proprietarul locuinței sau de titularul contractului de închiriere.  +  Articolul 22^5(1) Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă lunar, la cererea titularului, pe baza declarației pe propria răspundere privind componenta familiei și veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii, însoțită de actele doveditoare.(2) Veniturile pe baza cărora se stabilește cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței sunt cele prevăzute la art. 8 alin. (1) și (2).(3) Cererile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței se depun și se înregistrează la primăria localității sau a sectorului municipiului București în a carei raza teritorială se afla locuinta de domiciliu.(4) Depunerea cererilor se va face individual sau prin asociațiile de proprietari/chiriași până la data de 25 a fiecărei luni pentru luna anterioară.  +  Articolul 22^6(1) Primării verifica veridicitatea documentelor depuse și transmit lunar, până la data de 10 a lunii următoare depunerii cererii, fiecărei asociații de proprietari/chiriași sau beneficiarilor individuali de factura un borderou de plată în care sunt înscrise numele titularilor ajutoarelor bănești și suma de care poate beneficia fiecare titular.(2) După repartizarea pe familii a cheltuielilor cu încălzirea locuinței sau la primirea facturii individuale comitetul executiv al asociației de proprietari/chiriași ori beneficiarii de factura individuală vor completa pe propria răspundere, sub semnatura, coloana corespunzătoare din borderou, cu sumele efective datorate de fiecare beneficiar al ajutorului banesc.  +  Articolul 22^7Pe baza borderourilor prevăzute la art. 22^6 alin. (2) primării vor asigura achitarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, după cum urmează:a) dacă suma datorată este mai mica sau egala cu ajutorul pentru încălzirea locuinței cuvenit, primării vor achită sumele care se acoperă de la bugetele locale;b) dacă suma datorată este mai mare decât ajutorul pentru încălzirea locuinței cuvenit, primării achită sumele care se acoperă de la bugetele locale, diferențele urmând să fie achitate de către titulari la asociația de proprietari/chiriași sau direct la furnizor.  +  Articolul 22^8Sumele reprezentând cheltuielile cu încălzirea locuinței privind consumul de energie termica sau de gaze naturale, plătite direct de titulari, precum și cele achitate de primari furnizorilor se vor colecta în conturile de tip escrow, deschise la bănci comerciale de către distribuitorii și producătorii de energie termica sau de gaze naturale.  +  Articolul 22^9Familiile și persoanele singure, care utilizează pentru încălzirea locuinței lemn, cărbuni și combustibili petrolieri, beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței, în cuantumul și în condițiile prevăzute la art. 22 alin. (1) și alin. (2) lit. b).  +  Articolul 22^10(1) Nerespectarea dispozițiilor art. 22^5 - 22^8 constituie contravenție, dacă fapta nu este săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei.(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele împuternicite în acest scop de către primari.(3) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.  +  Articolul 22^11În anul 2002, în execuție, prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (2) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizarii energiei termice și a gazelor naturale pentru populație, sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pot fi alocate lunar peste proportiile prevăzute, cu condiția încadrării în aceste proporții la nivelul anului."
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii
  și solidarității sociale,
  Marian Sarbu
  Ministrul administrației publice,
  Octav Cozmanca
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu