NORME METODOLOGICE din 27 decembrie 2001de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 5 februarie 2002    ----------------- Notă *) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, denumita în continuare ordonanţa, în aplicarea căreia au fost elaborate prezentele norme metodologice, stabileşte măsurile de intervenţie şi modul de finanţare al acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, în contextul atenuarii efectelor unui potenţial dezastru provocat de cutremure.  +  Articolul 2În sensul prezentelor norme metodologice de aplicare a ordonanţei:1. Prin construcţie existenta se înţelege construcţia amplasata în localităţi din zonele seismice de calcul A 'f7 E definite în Normativul pentru proiectarea antiseismica a construcţiilor de locuinţe, social-culturale, agrozootehnice şi industriale - indicativ P100-92*), cu modificările ulterioare, denumit în continuare Normativul P100-92 pentru care, conform standardului de zonare seismică a teritoriului României, intensitatea seismică exprimată în grade MSK este minim VII şi care prezintă: a) degradari sau avarieri în urma unor acţiuni seismice puternice; b) nivel de asigurare la acţiuni seismice insuficient în raport cu clasa de importanţa din care fac parte.---------- Notă *) Publicat de INCERC în colecţia Reglementări în construcţii nr. 23-24-25/1994, cu cap. 11 şi 12 republicate în Buletinul Construcţiilor nr. 11/1996.2. Nivelul de asigurare la acţiuni seismice a construcţiei existente este corespunzător normelor de proiectare şi de executare în vigoare la data realizării construcţiei.3. Evaluarea nivelului actual de asigurare la acţiuni seismice a construcţiei existente se face în funcţie de nivelul corespunzător construcţiei noi, conform reglementărilor tehnice în vigoare la data elaborării expertizei tehnice pentru cerinţa de calitate, rezistenta şi stabilitate.  +  Articolul 3Normativul P100-92 stabileşte prevederile de proiectare antiseismica şi cuprinde principiile pentru evaluarea nivelului de asigurare la acţiuni seismice a construcţiilor existente şi stabilirea măsurilor de intervenţie.  +  Articolul 4 (1) Încadrarea construcţiei existente în categorie de importanţa se face potrivit Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţa a construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997. (2) Încadrarea construcţiei existente în clasa de importanţa şi în clasa de risc seismic se face conform Normativului P100-92.  +  Articolul 5Titularii dreptului de proprietate, precum şi ai dreptului de administrare au obligaţia să respecte sarcinile privind protecţia mediului şi asigurarea bunei vecinătăţi, precum şi celelalte sarcini care, potrivit legii, revin proprietarului, respectiv administratorului, şi anume: a) asigurarea urmăririi comportării în timp a construcţiei; b) păstrarea şi completarea la zi a cărţii tehnice a construcţiei; c) efectuarea, în condiţiile legii, a lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic al construcţiei din proprietate sau din administrare.  +  Articolul 6Consiliile judeţene şi locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor lua măsuri în aria lor de autoritate, conform art. 4 alin. (3) lit. b) din ordonanţa şi art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, pentru monitorizarea acţiunilor proprietarilor/asociaţiilor de proprietari, referitoare la îndeplinirea obligaţiilor legale privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţia de locuinta.  +  Articolul 7Intervenţia asupra construcţiei existente are ca scop reducerea globală, în sens statistic, a riscului de producere, prin prabusiri sau prin avarierea unor elemente de construcţie sau echipamente, a pierderilor de vieţi omeneşti sau a ranirii grave a persoanelor, precum şi a distrugerii unor bunuri materiale, culturale şi artistice de valoare.  +  Articolul 8 (1) Conform art. 2 din ordonanţa, proprietarii - persoane fizice sau juridice - şi asociaţiile de proprietari, precum şi persoanele juridice care au în administrare construcţii trebuie să identifice construcţiile din proprietate sau din administrare definite la art. 1 din ordonanţa (construcţii care prezintă niveluri insuficiente de protecţie la acţiuni seismice, degradari sau avarieri în urma unor acţiuni seismice), expertizarea tehnica a acestora pentru cerinţa de calitate, rezistenta şi stabilitate, aprobarea deciziei de intervenţie şi continuarea acţiunilor privind proiectarea şi executarea lucrărilor de intervenţie, în funcţie de concluziile fundamentate, prin raportul de expertiza tehnica. (2) Conform art. 2 alin. (2) din ordonanţa, proprietarii - persoane fizice sau juridice - şi asociaţiile de proprietari, precum şi persoanele juridice care au în administrare construcţii expertizate tehnic şi încadrate, prin raportul de expertiza tehnica, în clasa I de risc seismic sunt obligaţi sa procedeze în continuare, în condiţiile legii, la proiectarea şi executarea lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente. (3) Conform pct. 11.6.3 din Normativul P100-92, clasa I de risc seismic corespunde construcţiilor cu risc ridicat de prabusire la cutremure având intensitatile corespunzătoare zonelor seismice de calcul.  +  Articolul 9În desfăşurarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, este organismul tehnic specializat desemnat sa exercite, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism şi a regimului de autorizare a construcţiilor, precum şi la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii în construcţii.  +  Capitolul 2 Măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente  +  Articolul 10 (1) Măsurile de intervenţie pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente pot fi: a) măsuri aplicabile cu menţinerea configuraţiei şi funcţiunii existente a construcţiei, respectiv consolidarea/repararea elementelor structurale sau a sistemului structural în ansamblu şi, după caz, a elementelor nestructurale ale construcţiei existente şi/sau introducerea unor elemente structurale suplimentare; b) măsuri aplicabile cu modificarea configuraţiei şi/sau a funcţiunii existente a construcţiei, cuprinzând reducerea numărului de niveluri şi/sau înlăturarea unor porţiuni de construcţie, cu comportare defavorabila la acţiuni seismice sau care prezintă un risc ridicat de dislocare şi prabusire. (2) Zona de intervenţie cuprinde totalitatea elementelor de construcţie - structurale şi nestructurale - asupra cărora se acţionează prin măsuri de intervenţie, în baza documentaţiei tehnico-economice verificate, avizate şi aprobate în condiţiile legii. (3) Măsurile de intervenţie includ şi desfacerea şi refacerea instalaţiilor, echipamentelor, finisajelor, precum şi alte lucrări strict necesare din zona de intervenţie şi, după caz, lucrări de imbunatatire a terenului de fundare. (4) Refacerea instalaţiilor şi echipamentelor în zona de intervenţie include, după caz, înlocuirea acestora şi/sau a obiectelor aferente, precum şi executarea unor lucrări de termoizolatie şi/sau hidroizolatie, lucrări justificate de reglementările tehnice în vigoare şi de soluţia de intervenţie din documentaţia tehnico-economică aprobată. (5) Demolarea totală a construcţiei existente, ca alternativa la măsurile de intervenţie pentru reducerea riscului seismic, se fundamentează distinct de către expertul tehnic atestat pentru cerinţa de calitate A1 - rezistenta şi stabilitate.  +  Articolul 11 (1) Măsurile de intervenţie se stabilesc cu respectarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi a regulamentelor emise în aplicarea acesteia, Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare, Normativului P100-92 şi a celorlalte acte normative, inclusiv a reglementărilor tehnice în vigoare la data proiectării, respectiv executării lucrărilor de intervenţie. (2) Pentru intervenţiile la categoriile de construcţii care nu sunt nominalizate în Normativul P100-92 se au în vedere prescripţiile specifice, elaborate şi aprobate în condiţiile legii. (3) Pentru intervenţiile la construcţiile existente declarate, potrivit legii, monumente istorice se au în vedere reglementările specifice, avizate de comisiile de specialiate ale Ministerului Culturii şi Cultelor şi Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.  +  Articolul 12 (1) Măsurile de intervenţie trebuie să asigure un echilibru al performantelor, costurilor şi termenelor, avându-se în vedere realizarea unei calităţi care să satisfacă cerinţele utilizatorilor în condiţii de eficienta. (2) Măsurile de intervenţie se fundamentează din punct de vedere tehnic, economic, funcţional, urbanistic, arhitectural.  +  Articolul 13Proprietarii construcţiilor, persoane fizice sau juridice, şi asociaţiile de proprietari, precum şi persoanele juridice care au în administrare construcţii identificate ca având degradari sau avarieri în urma unor acţiuni seismice vor acţiona pentru: a) expertizarea tehnica a construcţiilor; b) aprobarea deciziei de intervenţie; c) proiectarea lucrărilor de intervenţie; d) executarea lucrărilor de intervenţie.  +  Secţiunea 1 Identificarea construcţiilor  +  Articolul 14 (1) Identificarea construcţiilor existente din proprietate sau din administrare, care prezintă niveluri insuficiente de protecţie la acţiuni seismice, degradari sau avarieri în urma unor acţiuni seismice se realizează în cadrul urmăririi comportării în exploatare a construcţiilor, prin: a) examinarea vizuala a construcţiilor existente; b) consultarea documentaţiei disponibile (proiect tehnic şi/sau detalii de executare, cartea tehnica a construcţiei, note tehnice de constatare după producerea unor evenimente importante, relevee întocmite în diferite ocazii). (2) Obligaţiile şi răspunderile ce revin proprietarilor, administratorilor şi responsabililor cu urmărirea comportării în timp a construcţiilor sunt precizate în Legea nr. 10/1995 şi în Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997.  +  Articolul 15 (1) Pentru fiecare construcţie identificata se întocmeşte o fişa de identificare care cuprinde, în principal, informaţii privind: categoria de importanţa şi clasa de importanţa a construcţiei, hazardul seismic al amplasamentului definit prin hartile de zonare seismică din Normativul P100-92, principalele caracteristici constructive, sistemul structural, numărul de persoane, existenta spaţiilor publice la parter, anul construcţiei, normativul de proiectare antiseismica utilizat pentru proiectarea construcţiei (sau nivelul cunoştinţelor tehnice de proiectare antiseismica şi de execuţie ce au stat la baza realizării structurii de rezistenta), asimetria structurii în plan şi în elevatie şi numărul de etaje ale acesteia, poziţia în localitate a construcţiei şi consecinţele la scara urbana ale unei prabusiri, efectele seismelor asupra construcţiei şi măsurile de intervenţie realizate, condiţiile locale de teren ce pot favoriza perioade predominante ale terenului cvasirezonante cu perioada fundamentală a construcţiei, alţi factori cu influente agravante (tasari neuniforme, explozii, incendii, coroziuni, intervenţii neautorizate la structura de rezistenta). (2) Fişa de identificare se întocmeşte de persoana responsabilă cu urmărirea curenta a construcţiei, desemnată de proprietar.  +  Secţiunea a 2-a Expertizarea tehnica a construcţiilor  +  Articolul 16Expertizarea tehnica este o activitate complexa care cuprinde, după caz, cercetări, experimentari şi/sau încercări, studii, relevee, analize şi calcule necesare stabilirii stării tehnice a construcţiilor, pentru evaluarea capacităţii acestora de satisfacere a cerinței de rezistenta şi stabilitate şi fundamentarea măsurilor de intervenţie din punct de vedere tehnic, economic, funcţional, urbanistic şi arhitectural pentru reducerea riscului seismic al acestora.  +  Articolul 17 (1) Expertizarea tehnica a construcţiilor se efectuează cu respectarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, a Normativului P100-92 şi a celorlalte acte normative, inclusiv a reglementărilor tehnice în domeniu. (2) Expertizarea se finalizează printr-un raport de expertiza tehnica care conţine piese scrise şi piese desenate.  +  Articolul 18 (1) Expertizarea se realizează de către experţi tehnici atestaţi, care îşi pot desfăşura activitatea în calitate de angajaţi ai unei persoane juridice autorizate sau autorizaţi ca persoane fizice sa desfăşoare activităţi în mod independent. (2) Prin persoana juridică autorizata se înţelege persoana juridică având calitatea de agent economic cu activitate de expertizare tehnica în construcţii cuprinsă în statut sau de instituţie publică cu atribuţii în domeniul expertizarii tehnice în construcţii şi care are angajat, în condiţiile legii, expert tehnic atestat pentru cerinţa de calitate corespunzătoare categoriei de construcţie ce urmează să fie expertizata tehnic. (3) Expertul tehnic atestat răspunde de modul cum a evaluat nivelul de asigurare la acţiuni seismice al construcţiei existente şi de soluţiile de intervenţie pe care le propune, conform obligaţiilor ce decurg din Legea nr. 10/1995, Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 şi Normativul P100-92.  +  Secţiunea a 3-a Aprobarea deciziei de intervenţie  +  Articolul 19Aprobarea deciziei de intervenţie este, potrivit legii, în competenţa proprietarilor/asociaţiei de proprietari care, pe baza concluziilor fundamentate în raportul de expertiza tehnica, hotărăsc/hotărăşte continuarea, în condiţiile legii, a acţiunilor privind proiectarea şi executarea lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic al construcţiei din proprietate.  +  Secţiunea a 4-a Proiectarea lucrărilor de intervenţie  +  Articolul 20 (1) Proiectarea lucrărilor de intervenţie se realizează de către persoane juridice autorizate, cu respectarea Legii nr. 10/1995, Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, Normativului P100-92 şi a celorlalte acte normative şi reglementări tehnice în vigoare la data proiectării. (2) Prin persoana juridică autorizata se înţelege persoana juridică având calitatea de agent economic cu activitate de proiectare în construcţii înscrisă în statut sau de instituţie publică cu atribuţii în domeniul proiectării în construcţii şi care are angajat, potrivit legii, personal tehnic pentru proiectarea, pe specialităţi, a lucrărilor de intervenţie corespunzător categoriilor de construcţii şi instalaţii pentru care urmează să se efectueze proiectarea.  +  Articolul 21 (1) Proiectarea lucrărilor de intervenţie se elaborează în următoarele faze: a) faza I: studiul de fezabilitate; b) faza a II-a:(i) proiectul tehnic şi caietele de sarcini;(îi) detaliile de executare. (2) Trecerea la fazele ulterioare de proiectare este condiţionată de elaborarea şi aprobarea studiului de fezabilitate de către autoritatea contractantă (investitor), pentru achiziţiile de lucrări din fonduri publice, definite în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice.  +  Articolul 22 (1) Soluţia de intervenţie din studiul de fezabilitate se elaborează în baza raportului de expertiza tehnica şi se avizează de către expert tehnic atestat şi Comisia tehnica pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor, organizată, conform art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanţa, în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, pentru construcţiile încadrate în clasa I de importanţa - construcţii de importanţa vitala pentru societate, a căror funcţionalitate în timpul cutremurului şi imediat după cutremur trebuie să fie asigurată integral. (2) Conform Legii nr. 10/1995 şi a Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 proiectul tehnic, caietele de sarcini şi detaliile de executare se verifica, pe specialităţi, de verificatori tehnici atestaţi.  +  Articolul 23Soluţia de intervenţie din studiul de fezabilitate aprobat trebuie să conducă la ridicarea gradului nominal de asigurare la acţiuni seismice, cel puţin la valorile corespunzătoare clasei de importanţa a construcţiei existente prevăzute în reglementările tehnice în vigoare şi sa ţină seama de posibilităţile tehnice de realizare a lucrărilor cu respectarea cerinţelor privind normele de protecţia muncii, igiena şi sănătatea oamenilor.  +  Articolul 24Conţinutul-cadru al documentaţiei de proiectare este prezentat în Secţiunea a III-a din Documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de servicii, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.013/873/2001.  +  Secţiunea a 5-a Executarea lucrărilor de intervenţie  +  Articolul 25 (1) Executarea lucrărilor de intervenţie se realizează de către persoane juridice autorizate, cu respectarea obligaţiilor ce decurg din Legea nr. 10/1995 şi din reglementările tehnice în vigoare la data executării lucrărilor de intervenţie. (2) Prin persoana juridică autorizata se înţelege persoana juridică având calitatea de agent economic cu activitate de executare în construcţii-montaj înscrisă în statut pentru categoriile de construcţii şi instalaţii aferente pentru care urmează să efectueze lucrările de intervenţie şi care are angajat, potrivit legii, personal tehnic de specialitate şi responsabili tehnici atestaţi pentru executarea, pe specialităţi, a lucrărilor de intervenţie.  +  Articolul 26Executarea lucrărilor de intervenţie se face în baza autorizaţiei de construire pentru lucrări de intervenţie, emisă potrivit Legii nr. 50/1991, conform documentaţiei de proiectare legal aprobată.  +  Articolul 27 (1) Urmărirea şi verificarea executării lucrărilor de intervenţie este obligatorie şi se face prin diriginti de specialitate, ca reprezentanţi ai proprietarului sau ai investitorului, conform programului pentru controlul calităţii stabilit de proiectant. (2) Obligaţiile şi răspunderile dirigintilor de specialitate sunt prevăzute în Legea nr. 10/1995 şi în Ghidul dirigintelui de specialitate în construcţii. (3) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. este obligat, conform legii, sa participe la toate fazele determinante stabilite prin proiect şi acceptate de inspectoratele teritoriale în construcţii.  +  Articolul 28Proprietarii construcţiilor, investitorii, proiectantii şi executanţii sunt obligaţi sa ia toate măsurile tehnico-organizatorice şi financiare pentru ca, o dată începută executarea lucrărilor de intervenţie, aceasta sa continue conform graficului de executare stabilit, cu încadrarea în durata de executare aprobată potrivit autorizaţiei de construire emise pentru lucrări de intervenţie.  +  Capitolul 3 Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente în proprietatea sau în administrarea instituţiilor publice sau a agenţilor economici  +  Articolul 29Conform art. 5 alin. (1) lit. a) din ordonanţa, fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind expertizarea tehnica, proiectarea şi executarea lucrărilor de consolidare la construcţiile existente în proprietatea sau în administrarea instituţiilor publice se vor asigura: a) din bugetul de stat sau bugetele locale, pe baza programelor de investiţii ale ordonatorilor principali de credite, fonduri ce se cuprind la poziţia globală "Alte cheltuieli de investiţii"; b) din veniturile proprii ale instituţiilor publice finanţate din venituri extrabugetare.  +  Articolul 30Conform art. 5 alin. (1) lit. b) din ordonanţa, fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind expertizarea tehnica, proiectarea şi executarea lucrărilor de consolidare la construcţiile existente în proprietatea sau în administrarea agenţilor economici se vor asigura din fondurile proprii ale acestora.  +  Capitolul 4 Contractarea expertizarii tehnice, proiectării şi executării lucrărilor de consolidare  +  Articolul 31Expertizarea tehnica, proiectarea şi executarea lucrărilor de consolidare, finanţate din fonduri publice se contractează, conform art. 17 din ordonanţa, cu respectarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, a Hotărârii Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, precum şi a următoarelor ordine comune ale ministrului finanţelor publice şi ale ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei:- Ordinul nr. 1.013/873/2001 privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de servicii;- Ordinul nr. 1.014/874/2001 privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de lucrări.  +  Capitolul 5 Organizarea, desfăşurarea şi finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţia de locuinta  +  Articolul 32În sensul ordonanţei şi conform Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: a) construcţia cu destinaţia de locuinta (clădirea de locuit, potrivit clasificarii pe clase de importanţa a construcţiilor conform Normativului P100-92) cuprinde locuinţe şi, după caz, spaţii cu alta destinaţie, care împreună cu părţile comune indivize din clădire alcătuiesc un condominiu; b) locuinta este construcţia alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependintele, dotările şi utilitatile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii; destinaţia de locuinta se dovedeşte prin datele înscrise în actul de proprietate. c) familia cuprinde soţul, sotia, copiii şi părinţii soţilor care locuiesc şi gospodăresc împreună.  +  Articolul 33 (1) În scopul organizării, desfăşurării şi finanţării acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor cu destinaţia de locuinta, proprietarii locuinţelor şi spaţiilor cu alta destinaţie din cadrul condominiului se constituie, în condiţiile legii, în asociaţie de proprietari. (2) Asociaţia de proprietari se organizează şi funcţionează conform Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţei Guvernului nr. 85/2001.  +  Articolul 34 (1) Pentru locuintele proprietate privată a persoanelor fizice, fondurile necesare privind finanţarea cheltuielilor pentru expertizarea tehnica, proiectarea şi executarea lucrărilor de consolidare se vor asigura, conform art. 5 alin. (2) din ordonanţa, astfel: a) din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinaţie în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, pentru expertizarea tehnica; b) din sursele proprii ale proprietarilor, din despăgubiri acordate de societăţile de asigurare şi/sau din credite, pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de consolidare. (2) Pentru locuintele existente în proprietatea sau în administrarea instituţiilor publice sau a agenţilor economici, fondurile necesare privind finanţarea cheltuielilor pentru expertizarea tehnica, proiectarea şi executarea lucrărilor de consolidare se vor asigura conform art. 5 alin. (1) lit. a) şi b) din ordonanţa.  +  Articolul 35 (1) Clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public se includ, conform art. 6 alin. (1) şi (2) din ordonanţa, în programe anuale de acţiuni privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic, denumite în continuare programe anuale, care se aproba prin hotărâre a Guvernului, în limita prevederilor bugetare anuale aprobate cu aceasta destinaţie. (2) Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile judeţene, împreună cu consiliile locale, care beneficiază de sume alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor anuale, sunt obligate sa pună la dispoziţie Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, conform art. 6 alin. (3) din ordonanţa, toate documentele justificative solicitate, răspunzând pentru necesitatea şi oportunitatea sumelor solicitate, precum şi pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea sumelor cheltuite în scopul pentru care au fost alocate.  +  Articolul 36 (1) Fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare la clădirile incluse în programele anuale se vor asigura, conform art. 7 alin. (1) din ordonanţa, astfel: a) din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinaţie în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, pentru locuintele proprietate privată a persoanelor fizice, prin excepţie de la prevederile art. 5 alin. (2) lit. b) din ordonanţa; b) din bugetele locale, pentru locuintele şi spaţiile cu alta destinaţie decât cea de locuinta, aflate în proprietatea sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale; c) din bugetul de stat, din bugetele locale sau din venituri extrabugetare, după caz, în limita fondurilor stabilite anual cu aceasta destinaţie pentru locuintele şi spaţiile cu alta destinaţie decât cea de locuinta, existente în proprietatea sau în administrarea celorlalte instituţii publice, în funcţie de subordonarea instituţiilor respective; d) din fondurile proprii ale agenţilor economici, pentru locuintele şi spaţiile cu alta destinaţie decât cea de locuinta, aflate în proprietatea sau în administrarea acestora. (2) Instituţiile publice şi agenţii economici care deţin în proprietate sau administrare locuinţe sau spaţii cu alta destinaţie decât cea de locuinta în clădirile incluse în programele anuale sunt obligate să asigure, conform art. 7 alin. (2) din ordonanţa finanţarea proiectării şi executării lucrărilor de consolidare, proporţional cu cota-parte indiviză pe care o deţin din proprietatea comuna.  +  Articolul 37Conform art. 16 alin. (4) din ordonanţa, consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale răspund, potrivit legii, de utilizarea creditelor bugetare şi de folosirea cu eficienta a sumelor primite ca transferuri de la bugetul de stat pentru finanţarea, în condiţiile ordonanţei, a cheltuielilor privind expertizarea tehnica, proiectarea şi executarea lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit.  +  Articolul 38 (1) Repartizarea cheltuielilor efectuate pentru expertizarea tehnica, proiectarea şi executarea lucrărilor de consolidare, inclusiv verificarea proiectelor, emiterea acordurilor şi avizelor, dirigentia de şantier, taxe şi alte cheltuieli cuprinse în devizul general, se face proporţional cu cota-parte indiviză din proprietatea comuna, aferentă fiecărei proprietăţi individuale din cadrul condominiului. (2) Proprietatea comuna include toate părţile proprietăţii care sunt în folosinţă comuna ca: terenul pe care este construită clădirea, structura de rezistenta (fundaţii, stâlpi, grinzi, pereţi portanti, planşee, sarpanta), casa scării, subsolurile, instalaţiile clădirii aflate în folosinţă comuna. (3) Prin cota-parte se înţelege cota de proprietate care îi revine fiecărui apartament proprietate individuală din proprietatea comuna, astfel cum este înscrisă în actul de proprietate. În situaţia în care cotele-părţi nu sunt înscrise în actele de proprietate, ele vor fi calculate pentru fiecare apartament, corespunzător cu raportul dintre suprafaţa utila a fiecărui apartament şi totalul suprafeţelor utile ale tuturor apartamentelor din imobil.  +  Articolul 39 (1) În scopul atribuirii în comun a contractelor pentru expertizarea tehnica şi, respectiv, proiectarea lucrărilor de consolidare, precum şi pentru executarea lucrărilor de consolidare, prin convenţii civile se constituie asociaţii contractante, conform art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 60/2001, fără a se constitui o noua persoana juridică, formate din următoarele părţi: a) consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti este autoritatea contractantă, reprezentată prin primarul municipiului/oraşului, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti; b) asociaţia de proprietari, reprezentată prin preşedintele asociaţiei; c) după caz, proprietarii persoane fizice şi juridice ai spaţiilor cu alta destinaţie şi proprietarii persoane juridice ai locuinţelor din cadrul condominiului care, potrivit ordonanţei, finanţează din surse proprii acţiunile pentru reducerea riscului seismic a construcţiei cu destinaţia de locuinta. (2) Autoritatea contractantă reprezintă părţile asociaţiei contractante, în calitate de achizitor unic în raporturile cu persoana juridică care efectuează, după caz, expertizarea tehnica şi, respectiv, proiectarea lucrărilor de consolidare sau executarea de lucrări. (3) Prin convenţia civilă de constituire a asociaţiei contractante se vor stabili, în condiţiile şi cu respectarea ordonanţei şi a celorlalte acte normative în domeniu: a) proprietarii, destinaţia spaţiilor din clădire şi cotele-părţi indivize din proprietatea comuna care revine fiecărei proprietăţi individuale, conform actelor de proprietate intabulate în cartea funciară; b) sursele de finanţare asigurate, în condiţiile ordonanţei, după caz, din: transferuri de la bugetul de stat, bugetul local, sursele proprii ale proprietarilor; c) obligaţiile în sarcina fiecărei părţi, conform ordonanţei şi celorlalte acte normative în vigoare, privind:(i) atribuirea, prin procedura de achiziţie publică, a contractului de prestare de servicii sau de executare a lucrărilor;(îi) hotărârea asociaţiei de proprietari, adoptată în condiţiile legii, privind aprobarea deciziei de intervenţie pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de consolidare, precum şi existenta certificatului de urbanism, respectiv a autorizaţiei de construire, conform Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările ulterioare, pentru proiectarea, respectiv executarea lucrărilor de consolidare;(iii) instituirea ipotecii legale a statului asupra locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice pentru executarea lucrărilor de consolidare;(iv) derularea contractelor, recepţia, repartizarea cheltuielilor efectuate (pe surse de finanţare şi pe proprietari), decontarea cheltuielilor efectuate şi recuperarea, în condiţiile ordonanţei, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare; (4) Fiecare parte semnatara a convenţiei civile răspunde, în condiţiile legii, de îndeplinirea obligaţiilor, conform actelor normative în vigoare şi convenţiei încheiate. (5) La convenţia civilă se anexează: a) Pentru expertizarea tehnica:(i) lista proprietarilor şi destinaţia spaţiilor, actualizată la data încheierii convenţiei, întocmită conform anexei nr. 6;(îi) hotărârea asociaţiei de proprietari pentru contractarea, în condiţiile ordonanţei, a expertizarii tehnice;(iii) documente din care să reiasă asigurarea surselor de finanţare, conform art. 5 din ordonanţa, din transferuri de la bugetul de stat, bugetul local şi/sau din sursele proprii ale proprietarilor; b) Pentru proiectarea lucrărilor de consolidare:(i) lista proprietarilor şi destinaţia spaţiilor, actualizată la data încheierii convenţiei, întocmită conform anexei nr. 6;(îi) hotărârea asociaţiei de proprietari, adoptată în condiţiile legii, privind aprobarea deciziei de intervenţie pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de consolidare, al carei conţinut-cadru este prezentat în anexa nr. 15, precum şi declaraţiile autentificate ale proprietarilor formulate conform anexei nr. 16;(iii) hotărârea asociaţiei de proprietari pentru contractarea proiectării, în condiţiile ordonanţei, în vederea executării lucrărilor de consolidare;(iv) documente din care să reiasă asigurarea surselor de finanţare, conform art. 7 din ordonanţa, din transferuri de la bugetul de stat, bugetul local şi/sau din sursele proprii ale proprietarilor; c) Pentru executarea lucrărilor de consolidare:(i) lista proprietarilor şi destinaţia spaţiilor, actualizată la data încheierii convenţiei, întocmită conform anexei nr. 6;(îi) hotărârea asociaţiei de proprietari pentru contractarea, în condiţiile ordonanţei, a executării lucrărilor de consolidare;(iii) documente din care să reiasă asigurarea surselor de finanţare, conform art. 7 din ordonanţa, din transferuri de la bugetul de stat, bugetul local şi/sau din sursele proprii ale proprietarilor;(iv) documentele, potrivit legii, pentru instituirea ipotecii legale a statului asupra locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice care beneficiază de fonduri din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare. (6) Convenţiile civile pentru constituirea asociaţiilor contractante îşi încetează valabilitatea o dată cu admiterea recepţiei prestării de servicii, respectiv o dată cu admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de consolidare.  +  Articolul 40Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în vederea prevenirii unui potenţial dezastru provocat de cutremure, pot solicita instanţei de judecată, conform art. 4 alin. (5) din ordonanţa, sa oblige proprietarii construcţiilor cu destinaţia de locuinta încadrate în clasa I de risc seismic sa ia măsurile de intervenţie stabilite prin raportul de expertiza tehnica. Acţiunea se adresează judecătoriei în raza căreia este situata construcţia şi este scutită de taxa de timbru.  +  Secţiunea 1 Circuitul informaţional-decizional  +  Articolul 41Circuitul informaţional-decizional pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor cu destinaţia de locuinta, prezentat în anexa nr. 1, cuprinde acţiuni grupate astfel: a) identificarea - inventarierea şi expertizarea tehnica a construcţiilor cu destinaţia de locuinta care prezintă niveluri insuficiente de protecţie la acţiuni seismice, aprobarea deciziei de intervenţie şi emiterea certificatului de urbanism, conform anexei nr. 2; b) proiectarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public şi emiterea autorizaţiei de construire, conform anexei nr. 3; c) executarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public, conform anexei nr. 4.  +  Secţiunea a 2-a Identificarea-inventarierea construcţiilor cu destinaţia de locuinta, expertizarea tehnica şi aprobarea deciziei de intervenţie  +  § 1. Identificarea şi inventarierea construcţiilor cu destinaţia de locuinta  +  Articolul 42Conform art. 4 alin. (3) lit. b) din ordonanţa, consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale acţionează, în aria lor de autoritate, pentru: a) identificarea şi inventarierea construcţiilor cu destinaţia de locuinta care prezintă niveluri insuficiente de protecţie la acţiuni seismice, degradari sau avarieri în urma unor acţiuni seismice; b) întocmirea fişelor de identificare; c) stocarea, gestionarea şi prelucrarea datelor sub forma de situaţii analitice şi de sinteza, cu ajutorul sistemelor automate de calcul, pentru elaborarea programelor şi monitorizarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor cu destinaţia de locuinta.  +  Articolul 43În acţiunea de inventariere se includ, cu prioritate, clădirile de locuit amplasate în localităţi urbane din zonele seismice de calcul A 'f7 E (conform Normativului P100-92) pentru care, conform standardului de zonare seismică a teritoriului României, intensitatea seismică, exprimată în grade pe scara MSK, este minimum VII şi care se încadrează în prevederile art. 1 din ordonanţa.  +  § 2. Întocmirea fisei de identificare a construcţiei tip clădire  +  Articolul 44Administratorul asociaţiei de proprietari, după caz, responsabilul desemnat cu urmărirea comportării în timp a construcţiei, indrumat din punct de vedere tehnic de persoana desemnată din aparatul propriu de specialitate al primarului, întocmeşte fişa de identificare a construcţiei tip clădire cu destinaţia de locuinta.  +  § 3. Solicitarea expertizarii tehnice a construcţiei cu destinaţia de locuinta  +  Articolul 45 (1) Asociaţia de proprietari, pe baza fisei de identificare, solicita expertizarea tehnica a construcţiei cu destinaţia de locuinta. (2) Cererea pentru expertizarea tehnica, întocmită conform anexei nr. 7, se înregistrează la consiliul local, respectiv la consiliul local al sectorului municipiului Bucureşti, însoţită de următoarele documente întocmite de asociaţia de proprietari şi verificate de persoana desemnată din aparatul propriu de specialitate al primarului: a) fişa de identificare a construcţiei tip clădire cu destinaţia de locuinta, întocmită conform anexei nr. 5; b) lista proprietarilor şi destinaţia spaţiilor din clădire, întocmită conform anexei nr. 6. (3) Până la data de 1 mai a anului în curs pentru anul următor, consiliile locale, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti verifica şi centralizează cererile şi transmit consiliilor judeţene, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti, listele întocmite conform anexei nr. 8, cuprinzând solicitarile pentru anul următor privind expertizarea tehnica a construcţiilor cu destinaţia de locuinta.  +  § 4. Centralizarea solicitărilor şi estimarea cheltuielilor pentru expertizare  +  Articolul 46Consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti: a) analizează, verifica şi centralizează listele cu propuneri privind expertizarea tehnica a construcţiilor cu destinaţia de locuinta; b) stabilesc priorităţile, din punct de vedere tehnic, la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, cu avizul inspectoratelor teritoriale în construcţii, şi estimeaza cheltuielile pentru expertizarea tehnica, din care sumele necesare din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 5 alin. (2) din ordonanţa, pentru finanţarea cheltuielilor aferente expertizarii tehnice a locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit.  +  Articolul 47Până la data de 15 mai a anului în curs pentru anul următor consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, întocmesc şi transmit la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei centralizatorul listelor de prioritati, întocmit conform anexei nr. 9, privind expertizarea tehnica a construcţiilor cu destinaţia de locuinta.  +  § 5. Fundamentarea necesarului de fonduri bugetare  +  Articolul 48Până la data de 1 iunie a anului în curs pentru anul următor Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei examinează centralizatoarele listelor de prioritati şi prezintă Ministerului Finanţelor Publice propunerile pentru includerea în proiectul bugetului de stat a sumelor necesare din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 5 alin. (2) din ordonanţa, pentru finanţarea cheltuielilor aferente expertizarii tehnice a locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit.  +  § 6. Comunicarea fondurilor bugetare aprobate  +  Articolul 49 (1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în limita fondurilor aprobate anual prin Legea bugetului de stat la capitolul "Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe" - articolul "Transferuri consolidabile", stabileşte şi comunică consiliilor judeţene, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti, sumele aprobate, din transferuri de la bugetul de stat conform art. 5 alin. (2) lit. a) din ordonanţa, aferente expertizarii tehnice a locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit. (2) Consiliul judeţean comunică consiliilor locale sumele aprobate din transferuri de la bugetul de stat conform art. 5 alin. (2) lit. a) din ordonanţa, aferente expertizarii tehnice a locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit.  +  § 7. Stabilirea prioritatilor anuale pentru expertizarea tehnica a construcţiilor cu destinaţia de locuinta  +  Articolul 50 (1) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în limita sumelor aprobate din transferuri de la bugetul de stat şi a celorlalte surse de finanţare asigurate, după caz, din bugetul local şi/sau sursele proprii ale proprietarilor, definitiveaza, pe criterii tehnice, lista de prioritati pentru anul în curs privind expertizarea tehnica a construcţiilor cu destinaţia de locuinta. (2) Criteriile tehnice avute în vedere sunt: a) clasa de importanţa a construcţiei (începând cu clădirile de locuit încadrate în clasa III de importanţa, conform Normativului P100-92); b) numărul de persoane din clădire, începând cu cele cu mari aglomerari de persoane; c) regimul de înălţime al clădirii, începând cu clădirile multietajate, cu spaţii publice la parter sau la alte niveluri; d) anul construirii/normativul de proiectare antiseismica utilizat pentru proiectarea clădirii (începând cu clădirile a căror structura de rezistenta a fost realizată fără cunoştinţe de proiectare antiseismica); e) poziţia în localitate a clădirii, începând cu cele ce pot avea consecinţe la scara urbana în urma prabusirii; f) condiţiile locale de teren, începând cu cele ce pot favoriza perioade predominante ale terenului cvasirezonante cu perioada fundamentală a clădirii; g) acţiunea unor factori cu efecte agravante asupra rezistentei şi stabilitatii clădirii (tasari neuniforme, explozii, incendii, coroziuni, intervenţii neautorizate la structura de rezistenta etc.).  +  § 8. Înştiinţarea asociaţiei de proprietari  +  Articolul 51Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în baza listei de prioritati, definitivata conform art. 50, comunică asociaţiilor de proprietari includerea construcţiilor cu destinaţia de locuinta în programul de acţiuni pe anul în curs pentru expertizarea tehnica.  +  § 9. Hotărârea asociaţiei de proprietari  +  Articolul 52În baza înştiinţării privind includerea construcţiei cu destinaţia de locuinta în programul de acţiuni pe anul în curs pentru expertizarea tehnica, asociaţia de proprietari hotărăşte contractarea expertizarii, care urmează să fie finanţată conform art. 5 din ordonanţa.  +  § 10. Constituirea asociaţiei contractante  +  Articolul 53 (1) În scopul atribuirii, în comun, a contractului de expertizare tehnica, prin convenţie civilă se constituie asociaţia contractantă, conform art. 39. (2) Autoritatea contractantă răspunde pentru adaptarea conţinutului-cadru al convenţiei civile, conform modelului prezentat în anexa nr. 30, la cerinţele impuse prin actele normative şi reglementările tehnice privind expertizarea tehnica a construcţiilor.  +  § 11. Organizarea procedurii de achiziţie publică şi atribuirea contractului de prestare de servicii pentru expertizarea tehnica  +  Articolul 54Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti organizează, cu respectarea art. 31 şi 39, atribuirea contractului de achiziţie publică de servicii pentru expertizarea tehnica a construcţiei cu destinaţia de locuinta.  +  Articolul 55 (1) Autoritatea contractantă răspunde pentru adaptarea modelului de contract-cadru de prestări de servicii, prevăzut în secţiunea V din Documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de servicii, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.013/873/2001, la cerinţele impuse prin actele normative şi reglementările tehnice privind expertizarea tehnica a construcţiilor. (2) Ca regula, în documentaţia privind elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia expertizarii tehnice a construcţiilor cu destinaţia de locuinta se vor preciza:(i) criteriul pentru atribuirea contractului de servicii este preţul cel mai scăzut;(îi) preţul contractului nu se actualizează;(iii) plata din transferuri de la bugetul de stat a cotei-părţi din preţul contractului (inclusiv TVA), pentru cheltuielile efectuate privind expertizarea tehnica a locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice, se datorează şi se efectuează după aprobarea şi deschiderea, în condiţiile legii, a creditelor bugetare şi virarea sumelor aprobate în bugetele consiliilor judeţene şi locale, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti.  +  § 12. Elaborarea raportului de expertiza tehnica  +  Articolul 56Raportul de expertiza tehnica se elaborează în baza Normativului P100-92 şi a celorlalte reglementări tehnice în vigoare la data elaborării acestuia, cu respectarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi a Regulamentului de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor şi a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995.  +  Articolul 57Raportul de expertiza tehnica, cuprinzând piese scrise şi desenate, se preda de către expertul tehnic, după cum urmează: a) doua exemplare la consiliul local, din care un exemplar pentru persoana juridică autorizata, care va elabora proiectarea lucrărilor de consolidare; b) doua exemplare la consiliul judeţean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, din care un exemplar pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei; c) un exemplar la asociaţia de proprietari pentru completarea cărţii tehnice a construcţiei şi aprobarea, conform art. 2 din ordonanţa, a deciziei de intervenţie privind proiectarea şi executarea lucrărilor de consolidare.  +  § 13. Avizarea raportului de expertiza în Comisia tehnica de specialitate  +  Articolul 58La solicitarea consiliului local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, Comisia tehnica pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei avizează, din punct de vedere tehnic, soluţiile de intervenţie fundamentate în raportul de expertiza tehnica pentru construcţiile cu destinaţia de locuinta încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic.  +  § 14. Recepţia raportului de expertiza tehnica  +  Articolul 59 (1) Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti numeşte comisia şi organizează recepţia rapoartelor de expertiza tehnica. (2) La recepţia rapoartelor de expertiza tehnica ale construcţiilor cu destinaţia de locuinta expertizate tehnic şi încadrate în clasa I de risc seismic se va lua în considerare avizul Comisiei tehnice pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.  +  § 15. Verificarea documentelor, întocmirea decontului justificativ şi acordarea vizei de control financiar preventiv  +  Articolul 60 (1) Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, verifica documentele, întocmeşte decontul justificativ întocmit conform anexei nr. 11 şi acorda viza de control financiar preventiv pentru rapoartele de expertiza tehnica pentru care a fost admisă recepţia. (2) Până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna precedenta consiliile locale înaintează la consiliul judeţean deconturile justificative, în doua exemplare, însoţite de procesele-verbale de recepţie.  +  § 16. Centralizarea deconturilor justificative  +  Articolul 61 (1) Consiliul judeţean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, verifica documentele, întocmeşte centralizatorul deconturilor justificative conform anexei nr. 12. (2) Până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna precedenta consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, înregistrează la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei centralizatoarele deconturilor justificative avizate, anexând câte un exemplar din: a) sinteza raportului de expertiza tehnica întocmită conform anexei nr. 10; b) raportul de expertiza tehnica; c) procesul-verbal de admitere a recepţiei raportului de expertiza tehnica.  +  § 17. Solicitarea deschiderii creditelor bugetare pentru servicii executate de expertizare tehnica  +  Articolul 62Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei: a) examinează centralizatoarele deconturilor justificative; b) întocmeşte Nota de fundamentare, conform anexei nr. 13; c) solicita Ministerului Finanţelor Publice deschiderea de credite bugetare privind plata din transferuri de la bugetul de stat, în condiţiile art. 5 alin. (2) lit. a) din ordonanţa, pentru expertizarea tehnica a locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit.  +  § 18. Repartizarea fondurilor bugetare aprobate  +  Articolul 63În limita creditelor bugetare deschise: a) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei virează sumele aprobate, cu ordine de plată tip trezorerie, în bugetele consiliilor judeţene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, la venituri cu destinaţie specială pentru finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţia de locuinta; b) consiliul judeţean virează sumele aprobate, cu ordine de plată tip trezorerie, în bugetele consiliilor locale, la venituri cu destinaţie specială pentru finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţia de locuinta.  +  § 19. Plata deconturilor justificative  +  Articolul 64Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la primirea sumelor în cont, în termen de 3 zile lucrătoare, vor efectua plăţile în conturile experţilor nominalizaţi în deconturile justificative.  +  Articolul 65Consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale, răspund, în condiţiile legii, de utilizarea sumelor primite ca transferuri de la bugetul de stat, pentru finanţarea cheltuielilor privind expertizarea tehnica a locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice.  +  § 20. Notificarea proprietarilor  +  Articolul 66 (1) Consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, conform art. 4 alin. (3) lit. c) din ordonanţa, pentru construcţiile cu destinaţia de locuinta, expertizate tehnic şi încadrate prin raportul de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic, vor notifica în scris proprietarilor, persoane fizice sau juridice, şi asociaţiilor de proprietari, precum şi persoanelor juridice care au în administrare aceste construcţii obligaţiile ce le revin, potrivit prevederilor legale, pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor, precum şi faptul ca îşi asuma riscul şi răspunderea pentru efectele potenţiale ale seismelor, în situaţia în care nu se conformează obligaţiilor legale. (2) Proprietarii, asociaţiile de proprietari, precum şi persoanele juridice care au în administrare astfel de construcţii, pe lângă obligaţiile şi responsabilităţile ce le revin potrivit ordonanţei, au şi obligaţiile şi responsabilităţile prevăzute de: a) Legea nr. 10/1995; b) Legea nr. 50/1991; c) Regulamentul-cadru al asociaţiilor de proprietari, aprobat prin Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările ulterioare; d) Ordonanţa Guvernului nr. 85/2001.  +  § 21. Aprobarea deciziei de intervenţie pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de consolidare  +  Articolul 67În baza raportului de expertiza tehnica pentru care a fost admisă recepţia, preşedintele asociaţiei de proprietari convoacă adunarea generală a proprietarilor pentru: a) prezentarea concluziilor fundamentale în raportul de expertiza tehnica; b) aprobarea, în condiţiile ordonanţei, a deciziei de intervenţie şi continuarea, conform art. 2 din ordonanţa, a acţiunilor privind proiectarea şi executarea lucrărilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic al construcţiei cu destinaţia de locuinta.  +  Articolul 68 (1) Hotărârea asociaţiei de proprietari, al carei conţinut-cadru este prezentat în anexa nr. 15, privind aprobarea în condiţiile ordonanţei a acţiunilor pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de consolidare privind reducerea riscului seismic al construcţiei cu destinaţia de locuinta este obligatorie pentru toţi proprietarii din cadrul condominiului. (2) La hotărârea asociaţiei de proprietari se anexează: a) lista cuprinzând proprietarii şi destinaţia spaţiilor din clădire, întocmită conform anexei nr. 6; b) declaraţiile formulate conform anexei nr. 16, pe propria răspundere, autentificate, ale proprietarilor condominiului privind continuarea, conform ordonanţei, a acţiunilor pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de consolidare în vederea reducerii riscului seismic al construcţiei cu destinaţia de locuinta.  +  § 22. Cererea pentru emiterea certificatului de urbanism  +  Articolul 69Urmare aprobării în adunarea generală a proprietarilor a deciziei de intervenţie privind continuarea acţiunilor pentru reducerea riscului seismic al construcţiei cu destinaţia de locuinta, asociaţia de proprietari depune cerere la autoritatea administraţiei publice locale abilitata, în condiţiile legii, pentru emiterea certificatului de urbanism.  +  § 23. Emiterea certificatului de urbanism  +  Articolul 70Certificatul de urbanism se emite în condiţiile şi cu respectarea Legii nr. 50/1991, republicată, şi a normelor metodologice de aplicare.  +  Secţiunea a 3-a Proiectarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public  +  § 1. Centralizarea clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public şi estimarea cheltuielilor pentru proiectarea lucrărilor de consolidare  +  Articolul 71Consiliile locale, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti: a) întocmesc şi actualizează periodic lista clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic; b) până la data de 1 mai a anului în curs pentru anul următor transmit consiliului judeţean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti, listele actualizate.  +  Articolul 72Consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti: a) analizează, verifica şi centralizează listele actualizate de consiliile locale; b) stabilesc priorităţile, pe criterii tehnice conform art. 50 alin. (2), la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, cu avizul inspectoratelor teritoriale în construcţii, cuprinzând clădirile de locuit multietajate care prezintă pericol public, din cele încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic; c) estimeaza cheltuielile pentru proiectarea lucrărilor de consolidare, din care sumele necesare din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanţa, pentru finanţarea cheltuielilor aferente proiectării lucrărilor de consolidare la locuintele proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public.  +  Articolul 73Până la data de 15 mai a anului în curs pentru anul următor consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, întocmesc şi transmit la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei centralizatorul listelor de prioritati întocmit conform anexei nr. 17, privind proiectarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public.  +  § 2. Fundamentarea necesarului de fonduri bugetare  +  Articolul 74Până la data de 1 iunie a anului în curs pentru anul următor Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei examinează centralizatoarele listelor de prioritati şi prezintă Ministerului Finanţelor Publice propunerile pentru includerea în proiectul bugetului de stat a sumelor necesare din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanţa, pentru finanţarea cheltuielilor aferente proiectării lucrărilor de consolidare la locuintele proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public.  +  § 3. Comunicarea fondurilor bugetare aprobate  +  Articolul 75 (1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în limita fondurilor aprobate anual prin Legea bugetului de stat la capitolul "Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe" - articolul "Transferuri consolidabile", stabileşte şi comunică consiliilor judeţene, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti, sumele aprobate din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanţa, aferente proiectării lucrărilor de consolidare la locuintele proprietate privată a persoanelor fizice din clădiri de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public. (2) Consiliul judeţean comunică consiliilor locale sumele aprobate privind finanţarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanţa, aferente proiectării lucrărilor de consolidare la locuintele proprietate privată a persoanelor fizice din clădiri de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public.  +  § 4. Stabilirea prioritatilor anuale pentru proiectarea lucrărilor de consolidare  +  Articolul 76În limita sumelor aprobate, consiliile judeţene împreună cu consiliile locale, orăşeneşti şi municipale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, definitiveaza pe criterii tehnice şi înaintează la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei lista de prioritati pentru anul în curs privind includerea clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public în programul anual de acţiuni pentru proiectarea lucrărilor de consolidare.  +  § 5. Avizarea prioritatilor pentru proiectarea lucrărilor de consolidare  +  Articolul 77Comisia tehnica pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, conform art. 6 alin. (2) din ordonanţa, avizează lista de prioritati pentru anul în curs privind includerea clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public în programul anual de acţiuni pentru proiectarea lucrărilor de consolidare.  +  § 6. Promovarea programului anual de acţiuni  +  Articolul 78 (1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei împreună cu Ministerul Administraţiei Publice, conform art. 6 alin. (2) din ordonanţa, în baza prioritatilor stabilite pe criterii tehnice de Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi de consiliile judeţene şi avizate de Comisia tehnica pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor, elaborează programul anual de acţiuni pentru proiectarea lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public, care se aproba prin hotărâre a Guvernului, în limita prevederilor bugetare anuale aprobate cu aceasta destinaţie. (2) Consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale care beneficiază de sume alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor anuale, sunt obligate, conform art. 6 alin. (3) din ordonanţa, sa pună la dispoziţie Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei toate documentele justificative solicitate, răspunzând pentru necesitatea şi oportunitatea sumelor solicitate, precum şi pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea sumelor cheltuite în scopul pentru care au fost alocate.  +  § 7. Notificarea proprietarilor/asociaţiei de proprietari  +  Articolul 79Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, vor notifica în scris proprietarilor/asociaţiilor de proprietari (anexa nr. 18), includerea clădirilor de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public, în programul anual de acţiuni aprobat prin hotărâre a Guvernului pentru proiectarea lucrărilor de consolidare.  +  § 8. Hotărârea asociaţiei de proprietari  +  Articolul 80În baza notificării privind includerea clădirii de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public, în programul anual de acţiuni aprobat prin hotărâre a Guvernului pentru proiectarea lucrărilor de consolidare, asociaţia de proprietari hotărăşte contractarea proiectării în vederea executării lucrărilor de consolidare, care urmează să fie finanţată conform art. 7 alin. (1) din ordonanţa.  +  § 9. Constituirea asociaţiei contractante  +  Articolul 81 (1) În scopul atribuirii în comun a contractului privind proiectarea lucrărilor de consolidare, prin convenţie civilă, se constituie asociaţia contractantă, conform art. 39. (2) Autoritatea contractantă răspunde pentru adaptarea conţinutului-cadru al convenţiei civile, prezentat în anexa nr. 30, la cerinţele impuse prin actele normative şi reglementările tehnice pentru proiectarea lucrărilor de consolidare la construcţii cu destinaţia de locuinta.  +  § 10. Organizarea procedurii de achiziţie publică şi atribuirea contractului de prestare de servicii pentru proiectarea lucrărilor de consolidare  +  Articolul 82Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, este autoritatea contractantă care organizează, cu respectarea art. 31 şi 39, atribuirea contractului de achiziţie publică de servicii pentru proiectarea lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public.  +  Articolul 83 (1) Autoritatea contractantă răspunde pentru adaptarea modelului de contract-cadru de prestări de servicii, prevăzut în Secţiunea V din Documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de servicii, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.013/873/2001, la cerinţele impuse prin actele normative şi reglementările tehnice pentru proiectarea lucrărilor de consolidare la construcţii cu destinaţia de locuinta. (2) Ca regula, în documentaţia privind elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de servicii pentru proiectarea lucrărilor de consolidare la construcţii cu destinaţia de locuinta se vor preciza:(i) criteriul pentru atribuirea contractului de servicii este preţul cel mai scăzut;(îi) se accepta actualizarea preţului contractului conform Modelului 1 din Secţiunea II - Fişa de date a achiziţiei din Documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de servicii (preţ ferm al ofertei, consolidat în euro, la care se adauga TVA);(iii) plata din transferuri de la bugetul de stat a cotei-părţi din preţul contractului (inclusiv TVA), pentru cheltuielile efectuate privind proiectarea consolidării locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice, se datorează şi se efectuează după aprobarea şi deschiderea, în condiţiile legii, a creditelor bugetare şi virarea sumelor aprobate în bugetele consiliilor judeţene şi locale, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti.  +  § 11. Elaborarea studiului de fezabilitate  +  Articolul 84Studiul de fezabilitate reprezintă faza I de proiectare a lucrărilor de consolidare şi se elaborează în baza raportului de expertiza tehnica, cu respectarea actelor normative şi a reglementărilor tehnice în vigoare la data elaborării acestuia, precum şi a precizărilor din cap. II secţiunea a 4-a.  +  Articolul 85Studiul de fezabilitate, cuprinzând piese scrise şi desenate, se preda de către proiectant, după cum urmează: a) un exemplar la consiliul local; b) doua exemplare la consiliul judeţean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, din care un exemplar pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei; c) un exemplar la asociaţia de proprietari.  +  § 12. Avizarea studiului de fezabilitate  +  Articolul 86Comisia tehnica pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei avizează soluţiile de intervenţie dezvoltate în studiul de fezabilitate pentru proiectarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public.  +  § 13. Aprobarea studiului de fezabilitate  +  Articolul 87 (1) Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, conform art. 10 alin. (1) lit. a) din ordonanţa, aproba prin hotărâre studiile de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru consolidarea clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public, incluse în programele anuale de acţiuni. (2) La avizare se vor lua în considerare avizele de principiu nominalizate în certificatul de urbanism, precum şi avizul Comisiei tehnice pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.  +  § 14. Elaborarea proiectului tehnic, caietelor de sarcini şi detaliilor de execuţie  +  Articolul 88Proiectul tehnic, caietele de sarcini şi detaliile de executare reprezintă fazele ulterioare de proiectare a lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate şi se elaborează cu respectarea actelor normative şi a reglementărilor tehnice în vigoare la data elaborării acestora, precum şi a precizărilor din cap. II secţiunea a 4-a.  +  Articolul 89Proiectul tehnic, caietele de sarcini şi detaliile de executare a lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate, cuprinzând piese scrise şi desenate, se preda de către proiectant, după cum urmează: a) patru exemplare la consiliul local, din care trei exemplare pentru persoana juridică autorizata care va executa lucrările de consolidare; b) doua exemplare la consiliul judeţean, respectiv la Consiliul General al Municipiului Bucureşti, din care un exemplar pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei; c) un exemplar la asociaţia de proprietari, pentru completarea cărţii tehnice a construcţiei.  +  § 15. Asigurarea verificării documentaţiei tehnice de proiectare a lucrărilor de consolidare  +  Articolul 90 (1) Documentaţia tehnica de proiectare a lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate se verifica, pe specialităţi, pentru asigurarea cerinţelor de calitate impuse prin Legea nr. 10/1995. (2) Verificarea se efectuează de către verificatori tehnici atestaţi, cu respectarea Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 şi a celorlalte acte normative în domeniu.  +  § 16. Recepţia proiectului  +  Articolul 91 (1) Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, numeşte comisia şi organizează recepţia proiectului pentru executarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate. (2) La recepţia proiectului pentru executarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate, încadrate prin raportul de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public, se va lua în considerare avizul Comisiei tehnice pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.  +  § 17. Verificarea documentelor de plată, întocmirea decontului justificativ şi acordarea vizei de control financiar preventiv  +  Articolul 92 (1) Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, verifica documentele, întocmeşte decontul justificativ (anexa nr. 20) şi acorda viza de control financiar preventiv pentru proiectele pentru care a fost admisă recepţia în Consiliul tehnico-economic. (2) Până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna precedenta consiliile locale înaintează la consiliul judeţean deconturile justificative, în doua exemplare, însoţite de procesele-verbale de recepţie.  +  § 18. Centralizarea deconturilor justificative  +  Articolul 93 (1) Consiliul judeţean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, verifica documentele şi întocmeşte centralizatorul deconturilor justificative conform anexei nr. 21. (2) Până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna precedenta consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, înregistrează la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei centralizatoarele deconturilor justificative avizate, anexând câte un exemplar din: a) sinteza studiului de fezabilitate, întocmită conform anexei nr. 19; b) proiectul tehnic, caietele de sarcini şi detaliile de execuţie; c) procesul-verbal de admitere a recepţiei documentaţiei tehnico-economice privind proiectarea lucrărilor de consolidare.  +  § 19. Solicitarea deschiderii creditelor bugetare pentru servicii executate de proiectare a lucrărilor de consolidare  +  Articolul 94Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei: a) examinează centralizatoarele deconturilor justificative; b) întocmeşte Nota de fundamentare, conform anexei nr. 22; c) solicita Ministerului Finanţelor Publice deschiderea de credite bugetare privind plata din transferuri de la bugetul de stat, în condiţiile art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanţa, a cheltuielilor efectuate pentru proiectarea lucrărilor de consolidare, aferente locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public.  +  § 20. Repartizarea fondurilor bugetare aprobate  +  Articolul 95În limita creditelor bugetare deschise: a) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei virează sumele aprobate, cu ordine de plată tip trezorerie, în bugetele consiliilor judeţene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, la venituri cu destinaţie specială pentru finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor cu destinaţia de locuinta; b) consiliul judeţean virează sumele aprobate, cu ordine de plată tip trezorerie, în bugetele consiliilor locale, la venituri cu destinaţie specială pentru finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor cu destinaţia de locuinta.  +  § 21. Plata deconturilor justificative  +  Articolul 96Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la primirea sumelor în cont, în termen de trei zile lucrătoare, va efectua plăţile în conturile proiectanţilor - persoane juridice - nominalizaţi în deconturile justificative.  +  Articolul 97Consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale răspund, în condiţiile legii, de utilizarea sumelor primite ca transferuri de la bugetul de stat, pentru finanţarea cheltuielilor privind proiectarea lucrărilor de consolidare a clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public.  +  § 22. Cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire  +  Articolul 98Asociaţia de proprietari, în vederea continuării executării lucrărilor de consolidare, conform ordonanţei, pentru reducerea riscului seismic al clădirii de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public, depune cerere la autoritatea administraţiei publice locale abilitata, în condiţiile legii, pentru emiterea autorizaţiei de construire.  +  § 23. Emiterea autorizaţiei de construire  +  Articolul 99 (1) Autorizaţia de construire pentru executarea lucrărilor de consolidare la clădirea de locuit multietajata încadrată prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public se emite în condiţiile şi cu respectarea Legii nr. 50/1991, republicată. (2) Proprietarii, persoane fizice, beneficiază conform art. 15 din ordonanţa, prin exceptarea de la prevederile legale, de scutirea de taxa privind eliberarea autorizaţiei de construire pentru executarea lucrărilor de consolidare la construcţiile cu destinaţia de locuinta din proprietate.  +  Secţiunea a 4-a Executarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public  +  § 1. Centralizarea clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public şi estimarea cheltuielilor pentru executarea lucrărilor de consolidare  +  Articolul 100Consiliile locale, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti: a) întocmesc şi actualizează periodic lista clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic; b) până la data de 1 mai a anului în curs pentru anul următor transmit consiliului judeţean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti, listele actualizate.  +  Articolul 101Consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti: a) analizează, verifica şi centralizează listele actualizate de consiliile locale; b) stabilesc priorităţile, pe criterii tehnice conform art. 50 alin. (2), la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, cu avizul inspectoratelor teritoriale în construcţii, cuprinzând clădirile de locuit multietajate care prezintă pericol public, din cele încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic; c) estimeaza cheltuielile pentru executarea lucrărilor de consolidare, din care sumele necesare din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanţa, pentru finanţarea cheltuielilor aferente executării lucrărilor de consolidare la locuintele proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public.  +  Articolul 102Până la data de 15 mai a anului în curs pentru anul următor consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, întocmesc şi transmit la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei centralizatorul listelor de prioritati (anexa nr. 23), privind executarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public, şi estimarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat.  +  § 2. Fundamentarea necesarului de fonduri bugetare  +  Articolul 103Până la data de 1 iunie a anului în curs pentru anul următor Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei examinează centralizatoarele listelor de prioritati şi prezintă Ministerului Finanţelor Publice propunerile pentru includerea în proiectul bugetului de stat a sumelor necesare din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanţa, pentru finanţarea cheltuielilor aferente executării lucrărilor de consolidare la locuintele proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public.  +  § 3. Comunicarea fondurilor bugetare aprobate  +  Articolul 104 (1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în limita fondurilor aprobate anual prin Legea bugetului de stat la capitolul "Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe" - articolul "Transferuri consolidabile", stabileşte şi comunică consiliilor judeţene, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti, sumele aprobate din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanţa, aferente executării lucrărilor de consolidare la locuintele proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public. (2) Consiliul judeţean comunică consiliilor locale, orăşeneşti şi municipale sumele aprobate privind finanţarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanţa, aferente executării lucrărilor de consolidare la locuintele proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public.  +  § 4. Stabilirea prioritatilor anuale pentru executarea lucrărilor de consolidare  +  Articolul 105În limita sumelor aprobate, consiliile judeţene împreună cu consiliile locale, orăşeneşti şi municipale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, definitiveaza pe criterii tehnice şi înaintează la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei lista de prioritati pentru anul în curs privind includerea clădirilor de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public, în programul anual de acţiuni, pentru executarea lucrărilor de consolidare.  +  § 5. Avizarea prioritatilor pentru executarea lucrărilor de consolidare  +  Articolul 106Comisia tehnica pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, conform art. 6 alin. (2) din ordonanţa, avizează lista de prioritati pentru anul în curs privind includerea clădirilor de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public, în programul anual de acţiuni pentru executarea lucrărilor de consolidare.  +  § 6. Promovarea programului anual de acţiuni  +  Articolul 107 (1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei împreună cu Ministerul Administraţiei Publice, conform art. 6. alin. (2) din ordonanţa, în baza prioritatilor stabilite pe criterii tehnice de Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi de consiliile judeţene şi avizate de Comisia tehnica pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor, elaborează programul anual de acţiuni pentru executarea lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public, care se aproba prin hotărâre a Guvernului, în limita prevederilor bugetare anuale aprobate cu aceasta destinaţie. (2) Consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale care beneficiază de sume alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor anuale, sunt obligate, conform art. 6 alin. (3) din ordonanţa, sa pună la dispoziţie Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei toate documentele justificative solicitate, răspunzând pentru necesitatea şi oportunitatea sumelor solicitate, precum şi pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea sumelor cheltuite în scopul pentru care au fost alocate.  +  § 7. Notificarea proprietarilor/asociaţiei de proprietari  +  Articolul 108Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, vor notifica în scris proprietarilor/asociaţiilor de proprietari, conform anexei nr. 18, includerea clădirilor de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public, în programul anual de acţiuni aprobat prin hotărâre a Guvernului pentru executarea lucrărilor de consolidare.  +  § 8. Hotărârea asociaţiei de proprietari  +  Articolul 109În baza notificării privind includerea clădirii de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public, în programul anual de acţiuni aprobat prin hotărâre a Guvernului pentru executarea lucrărilor de consolidare, asociaţia de proprietari hotărăşte contractarea executării lucrărilor de consolidare, care urmează să fie finanţată conform art. 7 alin. (1) din ordonanţa.  +  § 9. Constituirea asociaţiei contractante  +  Articolul 110 (1) În scopul atribuirii, în comun, a contractului privind executarea lucrărilor de consolidare, prin convenţie civilă se constituie asociaţia contractantă, conform art. 39. (2) Autoritatea contractantă răspunde pentru adaptarea conţinutului-cadru al convenţiei civile, formulat conform anexei nr. 30, la cerinţele impuse prin actele normative şi reglementările tehnice pentru executarea lucrărilor de consolidare la construcţii cu destinaţia de locuinta.  +  § 10. Organizarea procedurii de achiziţie publică şi atribuirea contractului de lucrări pentru executarea lucrărilor de consolidare  +  Articolul 111Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti este autoritatea contractantă care organizează cu respectarea art. 31 şi 39, atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări pentru executarea lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public.  +  Articolul 112 (1) Autoritatea contractantă răspunde pentru adaptarea modelului de contract-cadru de lucrări, prevăzut în Secţiunea V din Documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de lucrări, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.014/874/2001, la cerinţele impuse prin actele normative şi reglementările tehnice pentru executarea lucrărilor de consolidare la construcţii cu destinaţia de locuinta. (2) Ca regula, în documentaţia privind elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de lucrări pentru executarea lucrărilor de consolidare la construcţii cu destinaţia de locuinta se vor preciza:(i) criteriul pentru atribuirea contractului de lucrări este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic;(îi) se accepta actualizarea preţului contractului conform Modelului 1 din Secţiunea II - Fişa de date a achiziţiei din Documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de lucrări (preţ ferm al ofertei, consolidat în euro, la care se adauga T.V.A.);(iii) plata din transferuri de la bugetul de stat a cotei-părţi din preţul contractului (inclusiv T.V.A.), pentru cheltuielile efectuate lunar privind executarea consolidării locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice, se datorează şi se efectuează după aprobarea şi deschiderea, în condiţiile legii, a creditelor bugetare şi virarea sumelor aprobate în bugetele consiliilor judeţene şi locale, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti.  +  § 11. Asigurarea locuinţelor de necesitate  +  Articolul 113Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, conform prevederilor din art. 2 lit. f) din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, vor asigura, după caz, locuinţe de necesitate destinate cazarii temporare a persoanelor şi familiilor ale căror locuinţe au devenit inutilizabile în urma începerii lucrărilor de consolidare ce nu se pot efectua în clădiri ocupate de locatari.  +  § 12. Încheierea contractelor pentru finanţarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat şi instituirea ipotecii legale a statului  +  Articolul 114Proprietarii locuinţelor persoane fizice din clădirile incluse în programele anuale beneficiază, conform art. 8 alin. (1) din ordonanţa, de finanţare din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare, în următoarele condiţii: a) existenta autorizaţiei de construire pentru executarea lucrărilor de consolidare; b) hotărârea asociaţiei de proprietari, adoptată în condiţiile legii, privind contractarea executării lucrărilor de consolidare; c) încheierea contractelor pentru finanţarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de consolidare şi restituirea, la terminarea lucrărilor de consolidare, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat, în rate lunare egale, fără dobânda, cu o durată de rambursare de până la 25 de ani de la data recepţiei terminării lucrărilor de consolidare; d) instituirea ipotecii legale a statului asupra locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice.  +  Articolul 115Autorizaţia de construire pentru executarea lucrărilor de consolidare se emite în condiţiile şi cu respectarea Legii nr. 50/1991, republicată.  +  Articolul 116Hotărârea asociaţiei de proprietari privind contractarea executării lucrărilor de consolidare se emite în condiţiile şi cu respectarea Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările ulterioare, şi Ordonanţei Guvernului nr. 85/2001.  +  Articolul 117 (1) Contractul pentru finanţarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de consolidare şi restituirea, la terminarea lucrărilor, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat se încheie între primarul municipiului/oraşului, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, şi proprietarii locuinţelor, persoane fizice, din clădirile de locuit multietajate, incluse în programele anuale aprobate prin hotărâre a Guvernului, care beneficiază, conform art. 7 alin. (1) lit. a) şi art. 8 alin. (1) din ordonanţa, de finanţarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare. (2) Prin contract, conform art. 8 alin. (1) lit. c) şi următoarele din ordonanţa, se stabileşte: a) suma din preţul contractului pentru executarea lucrărilor de consolidare, ce revine proprietarului locuinţei persoana fizica, determinata proporţional cu cota-parte indiviză deţinută de proprietar din proprietatea comuna din cadrul condominiului; preţul contractului corespunde ofertei executantului, consolidata în euro, la care se adauga TVA; b) instituirea ipotecii legale a statului asupra locuinţei proprietate privată a persoanei fizice, pentru suma determinata conform lit. a); c) restituirea de către proprietarul locuinţei persoana fizica, la terminarea lucrărilor, a cheltuielilor efectuate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare, determinate la terminarea lucrărilor, din centralizatorul situaţiilor valorice a decontărilor, proporţional cu cota-parte indiviză deţinută de proprietar din proprietatea comuna din cadrul condominiului; restituirea se va efectua astfel:(i) în rate lunare egale, în lei, fără dobânda, cu o durată de rambursare de până la 25 de ani de la data recepţiei terminării lucrărilor de consolidare;(îi) ratele lunare scadente se plătesc până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare, prima rata scadenta fiind în luna următoare datei admiterii recepţiei la terminarea lucrărilor de consolidare;(iii) în cazul întârzierii la plata a ratelor scadente lunare cu mai mult de 30 de zile, se calculează majorări de întârziere la ratele scadente, aplicându-se cota de majorare, stabilită în condiţiile legii, pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare. (3) Autoritatea contractantă răspunde pentru adaptarea contractului-cadru pentru finanţarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de consolidare şi restituirea, la terminarea lucrărilor, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat, conform anexei nr. 27, la cerinţele impuse prin actele normative şi reglementările tehnice privind executarea lucrărilor de consolidare. (4) Contractul prevăzut la alin. (1) se încheie concomitent cu contractul pentru executarea lucrărilor de consolidare şi îşi încetează valabilitatea o dată cu radierea ipotecii, în condiţiile ordonanţei. (5) Contractul, conform art. 10 alin. (2) din ordonanţa, are valoare de înscris autentic şi constituie titlu executoriu.  +  Articolul 118 (1) Proprietarii locuinţelor, persoane fizice, care realizează venituri medii nete lunare pe membru de familie sub câştigul salarial mediu net lunar pe economie, pe perioadele în care realizează aceste venituri sunt scutiţi, conform art. 9 din ordonanţa, de la plata ratelor lunare, prin excepţie de la prevederile art. 8 alin. (1) lit. c) din ordonanţa, obligaţia de a restitui sumele alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare diminuându-se cu sumele aferente perioadelor de scutire la plata a ratelor lunare. (2) În acest scop: a) proprietarii locuinţelor persoane fizice, pentru fiecare rata lunară scadenta, completează declaraţia de venituri nete, pe propria răspundere, conform anexei nr. 28, pe care o înregistrează la consiliul local, respectiv la Consiliul General al Municipiului Bucureşti, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare; b) persoanele desemnate, prin dispoziţie, din aparatul propriu de specialitate al primarului municipiului/oraşului, respectiv al primarului general al municipiului Bucureşti, verifica declaraţiile şi documentele de venituri anexate în copie, acorda viza de control financiar preventiv şi întocmesc referatul conform anexei nr. 29, care se aproba de primarul municipiului/oraşului, respectiv primarul general al Municipiului Bucureşti.  +  Articolul 119Înstrăinarea, în decurs de 25 de ani de la recepţia terminării lucrărilor de consolidare, a locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile incluse în programele anuale şi la care s-au executat lucrări de consolidare finanţate prin transferuri de la bugetul de stat este condiţionată, conform art. 11 alin. (1) din ordonanţa, de rambursarea integrală a ratelor neachitate, conform evidentei consiliului local, actualizate la data înstrăinării; actualizarea se efectuează în funcţie de indicele preţurilor de consum total al populaţiei, publicat lunar de către Institutul Naţional de Statistica în Buletinul statistic de preţuri, pentru intervalul cuprins între luna de referinţa a recepţiei la terminarea lucrărilor de consolidare şi luna actualizării ratelor neachitate.  +  Articolul 120Actele juridice de înstrăinare, încheiate conform art. 13 din ordonanţa, în cazul încălcării prevederilor art. 11 alin. (1) din ordonanţa, sunt lovite de nulitate absolută, buna-credinţa neputând fi invocată în astfel de cazuri.  +  Articolul 121 (1) Ipoteca legală a statului se instituie, conform art. 8 alin. (1) lit. b) din ordonanţa, asupra locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit multietajate incluse în programele anuale aprobate prin hotărâre a Guvernului şi la care urmează să se execute lucrări de consolidare finanţate din transferuri de la bugetul de stat. (2) Ipoteca legală a statului asupra locuinţei proprietate privată a persoanei fizice se instituie pentru suma determinata conform art. 117 alin. (2) lit. a), în baza: a) Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată; b) programului anual de acţiuni aprobat prin hotărâre a Guvernului; c) contractului pentru finanţarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de consolidare şi restituirea, la terminarea lucrărilor de consolidare, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat, încheiat între primarul municipiului/oraşului, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, şi proprietar; d) actului de proprietate, în forma autentificată, din care să rezulte:(i) destinaţia de locuinta în proprietatea privată a persoanelor fizice;(îi) intabularea proprietăţii în registrul de carte funciară deschis la Biroul de carte funciară al judecătoriei în raza căreia se afla locuinta. (3) Primarul municipiului/oraşului, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, conform art. 10 alin. (1) lit. c) din ordonanţa, solicita inscripţia ipotecii în registrul de carte funciară deschis la biroul de carte funciară al judecătoriei în a carei raza teritorială este amplasat imobilul. (4) Apartamentele proprietate privată a persoanelor fizice din imobilele cu destinaţia de locuinta încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiza tehnica, dobândite în condiţiile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinta trecute în proprietatea statului, incluse în programele anuale şi la care se finanţează, din transferuri de la bugetul de stat, proiectarea şi executarea lucrărilor de consolidare, se vor ipoteca pentru executarea lucrărilor de consolidare, conform art. 14 din ordonanţa, o dată cu dobândirea dreptului de proprietate. (5) Instituirea ipotecii, conform art. 8 alin. (3) din ordonanţa, este scutită de plată taxei de timbru.  +  § 13. Asigurarea dirigintilor de specialitate  +  Articolul 122 (1) Autoritatea contractantă asigura, conform art. 10 alin. (1) lit. d) din ordonanţa, diriginti de specialitate autorizaţi. (2) Obligaţiile şi răspunderile dirigintilor de specialitate sunt prevăzute în Legea nr. 10/1995 şi în Ghidul dirigintelui de specialitate în construcţii.  +  § 14. Executarea lucrărilor de consolidare  +  Articolul 123Lucrările de consolidare la clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public se realizează cu respectarea actelor normative şi a reglementărilor tehnice în vigoare la data efectuării acestora, precum şi a precizărilor din cap. II secţiunea a 5-a.  +  § 15. Întocmirea situaţiilor de plată pentru lucrări executate  +  Articolul 124 (1) Executantul - persoana juridică autorizata, pe baza situaţiei lucrărilor executate şi verificate conform Legii nr. 10/1995, întocmeşte situaţiile de plată provizorii (lunare), respectiv situaţia de plată la terminarea lucrărilor de consolidare. (2) Situaţiile de plată pentru lucrările executate sunt verificate şi avizate de: a) dirigintele de şantier autorizat; b) reprezentantul desemnat de asociaţia de proprietari; c) proprietarii persoane fizice şi juridice care finanţează din sursele proprii, conform ordonanţei, executarea lucrărilor de consolidare.  +  § 16. Verificarea documentelor de plată, întocmirea decontului justificativ şi acordarea vizei de control financiar preventiv  +  Articolul 125 (1) Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, verifica situaţiile de plată, întocmeşte decontul justificativ, conform anexei nr. 24, şi acorda viza de control financiar preventiv. (2) Până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna precedenta consiliile locale înaintează la consiliul judeţean deconturile justificative, în doua exemplare, însoţite de situaţiile de plată.  +  § 17. Organizarea inspecţiei la fazele determinante  +  Articolul 126Inspectoratul de stat în construcţii - I.S.C., conform Legii nr. 10/1995 şi Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994, asigura inspecţia la toate fazele determinante stabilite prin proiect şi acceptate de inspectoratele teritoriale în construcţii.  +  § 18. Întocmirea situaţiei definitive de plată la terminarea lucrărilor de consolidare  +  Articolul 127 (1) Întocmirea situaţiei definiţive de plată la terminarea lucrărilor de consolidare respecta precizările art. 124. (2) La situaţia definitivă de plată se anexează procesul-verbal de admitere a recepţiei la terminarea lucrărilor de consolidare, întocmit în urma recepţiei organizate conform art. 133.  +  § 19. Centralizarea deconturilor justificative  +  Articolul 128 (1) Consiliul judeţean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, verifica documentele şi întocmeşte centralizatorul deconturilor justificative conform anexei nr. 25. (2) Până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna precedenta consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, înregistrează la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei centralizatoarele deconturilor justificative avizate.  +  § 20. Solicitarea deschiderii creditelor bugetare pentru lucrări de consolidare executate  +  Articolul 129Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei: a) examinează centralizatoarele deconturilor justificative; b) întocmeşte Nota de fundamentare conform anexei nr. 26; c) solicita Ministerului Finanţelor Publice deschiderea de credite bugetare privind plata din transferuri de la bugetul de stat, în condiţiile art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanţa, a cheltuielilor efectuate pentru executarea lucrărilor de consolidare, aferente locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public.  +  § 21. Repartizarea fondurilor bugetare aprobate  +  Articolul 130În limita creditelor bugetare deschise: a) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei virează sumele aprobate, cu ordine de plată tip trezorerie, în bugetele consiliilor judeţene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, la venituri cu destinaţie specială pentru finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţia de locuinta; b) consiliul judeţean virează sumele aprobate, cu ordine de plată tip trezorerie, în bugetele consiliilor locale, la venituri cu destinaţie specială pentru finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţia de locuinta.  +  § 22. Plata deconturilor justificative  +  Articolul 131Consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la primirea sumelor în cont, în termen de 3 zile lucrătoare, vor efectua plăţile în conturile executanţilor - persoane juridice autorizate - nominalizaţi în deconturile justificative.  +  Articolul 132Consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale, răspund, în condiţiile legii, de utilizarea sumelor primite ca transferuri de la bugetul de stat, pentru finanţarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de consolidare a clădirilor de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public.  +  § 23. Organizarea recepţiei la terminarea lucrărilor de consolidare  +  Articolul 133 (1) Primării municipiilor şi oraşelor, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, numesc comisia şi organizează recepţia finala la terminarea lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate încadrate prin raportul de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public. (2) Recepţia lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raportul de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public, se organizează în condiţiile şi cu respectarea Legii nr. 10/1995 şi Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994.  +  § 24. Repartizarea pe proprietari a cheltuielilor efectuate şi restituirea, în condiţiile ordonanţei, a sumelor avansate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare  +  Articolul 134Primării municipiilor şi oraşelor, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, conform art. 10 alin. (1) lit. g) şi h) din ordonanţa, vor lua măsuri pentru: a) stabilirea situaţiei valorice a decontărilor pe categorii de lucrări real executate; b) repartizarea pe fiecare proprietar a cheltuielilor efectuate pentru executarea lucrărilor de consolidare, proporţional cu cota-parte indiviză din proprietatea comuna care revine fiecărui proprietar; c) evidenta, calcularea şi încasarea ratelor lunare şi urmărirea potrivit legii, a debitorilor restanti, în baza contractelor încheiate pentru finanţarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de consolidare şi restituirea, la terminarea lucrărilor, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat.  +  Articolul 135Evidenta, calcularea şi încasarea ratelor lunare, precum şi urmărirea debitorilor restanti se realizează, conform art. 10 alin. (1) lit. h) din ordonanţa, prin aparatul propriu de specialitate al primarilor municipiilor şi oraşelor, respectiv al primarului general al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 136Sumele încasate din ratele lunare, precum şi cele aferente ratelor rămase de achitat şi actualizate la data înstrăinării se virează, conform art. 12 din ordonanţa, în contul de venituri cu destinaţie specială al unităţii administrativ-teritoriale, deschis la trezoreria statului, pentru finanţarea în continuare a acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţia de locuinta.  +  § 25. Radierea ipotecii  +  Articolul 137 (1) Radierea ipotecii, conform art. 8 alin. (2) din ordonanţa, se face numai cu dovada privind achitarea integrală a cheltuielilor efectuate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare. (2) Radierea ipotecii, conform art. 8 alin. (3) din ordonanţa, este scutită de plată taxei de timbru.  +  Capitolul 6 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 138Conform art. II din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, proprietarii locuinţelor, persoane fizice, din clădirile de locuit încadrate prin raportul de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic care, la data intrării în vigoare a legii sus-menţionate, beneficiază de proiecte de consolidare finanţate din transferuri de la bugetul de stat, finalizate sau contractate şi aflate în curs de elaborare, vor continua executarea lucrărilor de consolidare în condiţiile ordonanţei.  +  Articolul 139În aplicarea prezentelor norme metodologice Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi Ministerul Administraţiei Publice pot emite precizări prin ordin comun.  +  Articolul 140Anexele nr. 1-30 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1-------la normele metodologice-----------------------CIRCUITUL INFORMAŢIONAL - DECIZIONALal acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor cu destinaţia de locuinta*)------------------ Notă *) Clădiri de locuit amplasate în localităţi urbane din zonele seismice de calcul A'f7E (conform Normativului P100-92) pentru care, conform standardului de zonare seismică a teritoriului României, intensitatea seismică (în grade pe scara MSK) este minimum VII şi care se încadrează în prevederile art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001.                                ┌──────────────┐                                │ IDENTIFICARE │                                │ şi │                                │ INVENTARIERE │                                └──────┬───────┘                                       │                                       v                            ┌──────────────────────┐                            │ EXPERTIZA TEHNICA*1) │                            └──────────┬───────────┘                                       │                                       v                              ┌──────────────────┐                              │ APROBARE DECIZIE │                              │ DE INTERVENŢIE │                              └────────┬─────────┘                                       │                                       │                                       │                                       │                                       v                          ╔════════════════════════════════╗                          ║ Clădiri de locuit multietajate ║   ┌────────────────┐ ║ încadrate prin raport de ║ ┌────────────┐   │ Continuarea, │ NU ║ expertiza tehnica în clasa I ║ DA │ PROMOVARE │   │în condiţiile │<────║ de risc seismic şi care ╟─────>│ PROGRAM │   │ legii, a │ ║ prezintă pericol public ║ │ ANUAL DE │   │ acţiunilor │ ╚════════════════════════════════╝ │ACŢIUNI prin│   │ privind: │ │hotărâre de │   │ │ │ Guvern │   │a) proiectarea*2│ └────┬───────┘   │ lucrărilor de │ │   │ consolidare │ v   │ │ ┌───────────┐   │b) executarea*2)│ │NOTIFICARE ├──┐   │ lucrărilor de │ │PROPRIETARI│ │   │ consolidare │ └───────────┘ │   │ │ │   │ │ ┌──────────────────────┐ │   └────────────────┘ │ Etapa I │ │                                                     │ PROIECTARE*3) │<─┤                                                     │lucrări de consolidare│ │                                                     └─────────┬────────────┘ │                                                               │ │                                                               v │                                                     ┌──────────────────────┐ │                                                     │ Etapa II │ │                                                     │ EXECUTARE*3) │<─┘                                                     │lucrări de consolidare│                                                     └──────────────────────┘Precizări:*1) Finanţarea se va asigura conform art. 5 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, modificată şi completată prin Legea nr. 460/2001, republicată.*2) Finanţarea se va asigura conform art. 5 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, modificată şi completată prin Legea nr. 460/2001, republicată.*3) Finanţarea se va asigura conform art. 7 şi următoarele din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, modificată şi completată prin Legea nr. 460/2001, republicată.  +  Anexa 2    --------la normele metodologice-----------------------              Identificarea-inventarierea construcţiilor cu destinaţia             de locuinta*), expertizarea tehnica, aprobarea deciziei de               intervenţie şi emiterea certificatului de urbanism┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Acţiuni în responsabilitatea: │├──────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┬──────────┤│ Autorităţilor │ Autorităţilor administraţiei│Proprietarilor şi│Expertului││ administraţiei │publice locale, respectiv din│a Asociaţiei de │ tehnic ││ publice centrale │ Municipiul Bucureşti │ proprietari │ │└──────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┴──────────┘                       ╔══════════════════════════════╗                       ║ Identificare şi inventariere ║                       ║ construcţii cu destinaţia de ║                       ║ locuinta*) care prezintă ║                       ║ niveluri insuficiente de ║                       ║ protecţie la acţiuni seismice║                       ║ 1 ║                       ╚═════════════╤════════════════╝                                     │                                     v                              ┌───────────────┐                              │Întocmire fişa │                              │tehnica clădire├─────────────────┐                              │ 2 │ │                              └────┬──────────┘ │                                   │ │                                   │ │                                   │ v                                   │ ┌────────────────────┐                                   │ │Solicitare expertiza│                                   │ │ tehnica │                                   │ │ 3 │                                   │ └──────────┬─────────┘                                   │ │                                   │ │                                   v │                         ┌───────────────────────┐ │                         │Centralizare solicitări│ │            ┌────────────┤şi estimare cheltuieli │<─────────────┘            │ │ expertiza │            │ │ 4 │            │ └───────────────────────┘            │            │            v    ┌────────────────────┐    │Fundamentare necesar│    │fonduri bugetare**) │    │ 5 │    └───────┬────────────┘            │            │            v    ┌────────────────────┐    │Comunicare fonduri │    │bugetare aprobate**)│    │ 6 │    └───────┬────────────┘            │            │ ┌────────────────────┐            │ │Stabilire prioritati│            └────────────────>│ anuale pentru │                              │expertizare tehnica │                              │ 7 │                              └─────────┬──────────┘                                        │                                        v                             ┌──────────────────────────┐                             │Înştiinţare proprietari şi│                             │ asociaţia de proprietari ├─────────┐                             │ 8 │ │                             └──────────────────────────┘ │                                                                  │                                                                  v                                                      ┌───────────────────────┐                                                      │ Hotărârea asociaţiei │                                                      │de proprietari privind │                                                      │contractarea expertizei│                                                      │ tehnice │                                                      │ 9 │                                                      └───────────┬───────────┘                                                                  │                                                                  │                                                                  │                          ┌───────────────────────┐ │                          │ Constituire asociaţie │ │                          │ contractantă │<──────────────┘                          │ 10 │                          └──────────┬────────────┘                                     │                                     │                                     v                          ┌──────────────────────┐                          │ Organizare procedura │                          │ achiziţie publică şi │                          │ atribuire contract ├────────────────┐                          │ expertizare │ │                          │ 11 │ │                          └──────────────────────┘ │                                                                  │                                                                  v                                                       ┌────────────────────┐                                                       │ Elaborare raport │            ┌──────────────────────────────────────────┤de expertiza tehnica│            │ │ 12 │            │ └────────────────────┘            │            v   ┌──────────────────┐   │ Avizare raport în│   │Comisia tehnica de│   │ specialitate │   │ 13 │   └────────┬─────────┘            │            └─────────────────────────┐                                      │                                      v                              ┌─────────────────┐                              │ Recepţie raport │                              │expertiza tehnica├─────────────────────────┐                              │ 14 │ │                              └───────┬─────────┘ │                                      │ │                                      │ │                                      v │                            ┌────────────────────────┐ │                            │ Verificare documente, │ │                            │ întocmire decont │ │                            │justificativ şi acordare│ │                            │ viza control financiar │ │                            │ preventiv │ │                            │ 15 │ │                            └─────────┬──────────────┘ │                                      │ │                                      │ │                                      v │                             ┌──────────────────────┐ │                             │Centralizare deconturi│ │              ┌──────────────┤ justificative │ │              │ │ 16 │ │              │ └──────────────────────┘ │              │ │              v │   ┌─────────────────────┐ │   │Solicitare deschidere│ │   │ credite bugetare**) │ │   │ pentru servicii │ │   │ executate │ │   │ 17 │ │   └──────────┬──────────┘ │              │ │              v │    ┌────────────────────┐ │    │Repartizare fonduri │ │    │bugetare aprobate**)│ │    │ 18 │ │    └─────────┬──────────┘ │              │ │              │ │              │ ┌────────────────┐ │              │ │Plata deconturi │ │              └─────────────>│ justificative │ │                             │ 19 │ │                             └────────────────┘ │                                                                          │                          ┌────────────────────────┐ │                          │ Notificare proprietar/ │ │                          │asociaţia de proprietari│<─────────────────────┘                          │ 20 │                          └──────────┬─────────────┘                                     │                                     │ ┌───────────────────────┐                                     │ │ Aprobare decizie │                                     └──────────────>│ intervenţie pentru │                                                     │proiectare şi executare│                                                     │ lucrări de consolidare│                                                     │ 21 │                                                     └───────────┬───────────┘                                                                 │                                                                 │                                                                 v                                                   ┌─────────────────────────┐                                                   │Cerere emitere certificat│                                                   │ de urbanism │                                                   │ 22 │                                                   └─────────────┬───────────┘                                                                 │                                                                 │                         ╔══════════════════╗ │                         ║Emitere certificat║ │                         ║ de urbanism ║<───────────────────┘                         ║ 23 ║                         ╚══════════════════╝------------- Notă *) Clădiri amplasate în localităţi urbane din zonele seismice de calcul A'f7E pentru care intensitatea seismică în grade pe scara MSK este minimum VII (conform Normativului de proiectare antiseismica, indicativ P100-92 publicat în Colecţia Reglementări în construcţii nr. 23-24-25/1994, cu cap. 11-12 republicate în Buletinul construcţiilor nr. 11/1996), care se încadrează în prevederile art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, modificată şi completată prin Legea nr. 460/2001, republicată. Notă **) Pentru finanţarea cheltuielilor privind expertizarea tehnica a locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice, conform art. 5 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, modificată şi completată prin Legea nr. 460/2001, republicată.  +  Anexa 3--------la normele metodologice-----------------------Proiectarea lucrărilor de consolidare la clădiride locuit multietajate, încadrate prin raport de expertizatehnica în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericolpublic, şi emiterea autorizaţiei de construire┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Acţiuni în responsabilitatea: │├──────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┬──────────┤│ Autorităţilor │ Autorităţilor administraţiei│Proprietarilor şi│Proiectan-││ administraţiei │publice locale, respectiv din│a Asociaţiei de │ tului ││ publice centrale │ Municipiul Bucureşti │ proprietari │ │└──────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┴──────────┘                       ╔══════════════════════════════╗                       ║Centralizare clădiri de locuit║                       ║multietajate încadrate în cla-║                       ║sa I de risc seismic şi care ║                       ║prezintă pericol public şi ║            ┌──────────║estimare cheltuieli proiectare║            │ ║ consolidări ║            │ ║ 1 ║            │ ╚══════════════════════════════╝            │            │            │            v    ┌────────────────────┐    │Fundamentare necesar│    │fonduri bugetare*) │    │ 2 │    └───────┬────────────┘            │            │            v    ┌────────────────────┐    │Comunicare fonduri │    │bugetare aprobate*) │    │ 3 │    └───────┬────────────┘            │            │ ┌────────────────────┐            │ │Stabilire prioritati│            └────────────────>│ anuale pentru │                              │proiecte consolidări│                              │ 4 │                              └─────────┬──────────┘                                        │                                        │                                        │                                        │   ┌──────────────────┐ │   │ Avizare raport în│ │   │Comisia tehnica de│<────────────────┘   │ specialitate │   │ 5 │   └────────┬─────────┘            │            │            v    ┌────────────────────┐    │ Promovare program │    │ anual de acţiuni │    │ prin hotărâre de │    │ Guvern │    │ 6 │    └───────┬────────────┘            │            │            │            │ ┌──────────────────────────┐            │ │ Notificare proprietar / │            └──────────────> │ asociaţia de proprietari ├─────────┐                             │ 7 │ │                             └──────────────────────────┘ │                                                                  │                                                                  v                                                      ┌───────────────────────┐                                                      │ Hotărârea asociaţiei │                                                      │de proprietari privind │                                                      │contractarea proiecta- │                                                      │rii în vederea executa-│                                                      │rii lucrărilor de │                                                      │consolidare │                                                      │ 8 │                                                      └───────────┬───────────┘                                                                  │                                                                  │                                                                  │                          ┌───────────────────────┐ │                          │ Constituire asociaţie │ │                          │ contractantă │<──────────────┘                          │ 9 │                          └──────────┬────────────┘                                     │                                     │                                     v                          ┌──────────────────────┐                          │ Organizare procedura │                          │ achiziţie publică şi │                          │ atribuire contract │                          │proiectare consolidări│                          │ 10 │                          └──────────┬───────────┘                                     │                                     │                                     │ ┌───────────────────────┐                                     │ │ Elaborare studiu de │                                     └───────────────>│ fezabilitate │                                                      │ 11 │                                                      └───────────┬───────────┘                                                                  │                                                                  │                                                                  │     ┌────────────────────┐ │     │ Avizare studiu în │ │     │ Comisia tehnica de │<──────────────────────────────────────┘     │ specialitate │     │ 12 │     └────────┬───────────┘              │              │              │ ┌────────────────────┐              │ │ Aprobare studiu de │              └──────────────>│ fezabilitate │                              │ 13 │                              └─────────┬──────────┘                                        │                                        │                                        │                                        │ ┌─────────────────────┐                                        │ │ Elaborare proiect │                                        │ │tehnic, caiete de │                                        └───────────> │sarcini şi detalii de│                                                      │ execuţie │                                                      │ 14 │                                                      └───────────┬─────────┘                                                                  │                                                                  v                                                      ┌───────────────────────┐                                                      │ Asigurare verificare │                                                      │proiect de consolidare,│                                 ┌────────────────────│ conform legii, la │                                 │ │ cerinţele de calitate │                                 │ │ 15 │                                 │ └───────────────────────┘                                 │                                 v                      ┌──────────────────────────┐                      │ Recepţie proiect lucrări │                      │ de consolidare ├────────────────┐                      │ 16 │ │                      └───────────┬──────────────┘ │                                  │ │                                  │ │                                  v │                      ┌──────────────────────────┐ │                      │ Verificare documente de │ │                      │ plata, întocmire decont │ │                      │justificativ şi acordare │ │                      │ viza control financiar │ │                      │ preventiv │ │                      │ 17 │ │                      └───────────┬──────────────┘ │                                  │ │                                  │ │                                  v │                      ┌──────────────────────────┐ │                      │ Centralizare deconturi │ │           ┌──────────│ justificative │ │           │ │ 18 │ │           │ └──────────────────────────┘ │           │ │           │ │           v │   ┌──────────────────┐ │   │Solicitare deschi-│ │   │dere credite buge-│ │   │tare*) pentru │ │   │servicii executate│ │   │ 19 │ │   └────────┬─────────┘ │            │ │            │ │            v │    ┌────────────────────┐ │    │ Repartizare fonduri│ │    │bugetare aprobate*) │ │    │ 20 │ │    └───────┬────────────┘ │            │ │            │ │            │ │            │ ┌──────────────────┐ │            │ │ Plata deconturi │ │            └──────────────> │ justificative │ │                             │ 21 │ │                             └──────────────────┘ │                                                                  │                                                                  v                                                        ┌───────────────────┐                                                        │ Cerere emitere │                                                        │ autorizaţie de │                                                        │construire pentru │                                                        │executarea lucrări-│                                                        │lor de consolidare │                                                        │ 22 │                                                        └─────────┬─────────┘                                                                  │                                                                  │                                                                  │                                                                  │                         ╔═══════════════════╗ │                         ║Emitere autorizaţie║ │                         ║de construire pen- ║ │                         ║tru executarea lu- ║ │                         ║crarilor de conso- ║<───────────────────┘                         ║lidare ║                         ║ 23 ║                         ╚═══════════════════╝--------------- Notă *) Pentru finanţarea cheltuielilor privind proiectarea lucrărilor de consolidare la locuinţe proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile incluse în programele anuale, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, modificată şi completată prin Legea nr. 460/2001, republicată.  +  Anexa 4-------la normele metodologice-----------------------Executarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuitmultietajate, încadrate prin raport de expertiza tehnica înclasa I de risc seismic şi care reprezintă pericol public┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Acţiuni în responsabilitatea: │├──────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┬──────────┤│ Autorităţilor │ Autorităţilor administraţiei│Proprietarilor şi│Executan- ││ administraţiei │publice locale, respectiv din│a Asociaţiei de │ tului ││ publice centrale │ Municipiul Bucureşti │ proprietari │ │└──────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┴──────────┘                       ╔══════════════════════════════╗                       ║Centralizare clădiri de locuit║                       ║multietajate încadrate în cla-║                       ║sa I de risc seismic şi care ║                       ║prezintă pericol public şi ║            ┌──────────║estimare cheltuieli pentru ║            │ ║executare consolidări ║            │ ║ 1 ║            │ ╚══════════════════════════════╝            │            │            │            v    ┌────────────────────┐    │Fundamentare necesar│    │fonduri bugetare*) │    │ 2 │    └───────┬────────────┘            │            │            v    ┌────────────────────┐    │Comunicare fonduri │    │bugetare aprobate*) │    │ 3 │    └───────┬────────────┘            │            │ ┌─────────────────────┐            │ │Stabilire prioritati │            └────────────────>│ anuale pentru │                              │executare consolidări│                              │ 4 │                              └─────────┬───────────┘                                        │                                        │                                        │                                        │   ┌──────────────────┐ │   │Avizare prioritati│ │   │în Comisia tehnica│<────────────────┘   │ de specialitate │   │ 5 │   └────────┬─────────┘            │            │            v    ┌────────────────────┐    │ Promovare program │    │ anual de acţiuni │    │ prin hotărâre de │    │ Guvern │    │ 6 │    └───────┬────────────┘            │            │            │            │ ┌──────────────────────────┐            │ │ Notificare proprietar / │            └──────────────> │ asociaţia de proprietari ├─────────┐                             │ 7 │ │                             └──────────────────────────┘ │                                                                  │                                                                  v                                                      ┌-----------------------┐                                                      | Hotărârea asociaţiei |                                                      |de proprietari privind |                                                      |contractarea executării|                                                      |lucrărilor de consoli- |                                                      | dare |                                                      | 8 |                                                      └-----------------------┘                                                                  │                                                                  │                                                                  │                          ┌───────────────────────┐ │                          │ Constituire asociaţie │ │                          │ contractantă │<──────────────┘                          │ 9 │                          └──────────┬────────────┘                                     │                                     │                                     v                          ┌──────────────────────┐                          │ Organizare procedura │                          │ achiziţie publică şi │                          │ atribuire contract │                          │ executare consolidări│                          │ 10 │                          └──────────┬───────────┘                                     │                                     │                                     v                          ┌──────────────────────┐                          │ Asigurare, după caz, │                          │locuinţe de necesitate│                          │ 11 │                          └──────────┬───────────┘                                     │                                     │                                     v                          ┌───────────────────────┐                          │Încheierea contractelor│                          │pentru finanţarea chel-│                          │tuielilor din transfe- │                          │ruri de la bugetul de │                          │stat privind executarea│                          │lucrărilor de consoli- │                          │dare şi instituirea │                          │ipotecii legale a │                          │statului │                          │ 12 │                          └──────────┬────────────┘                                     │                                     │                                     v                          ┌──────────────────────┐                          │Asigurare diriginti de│                          │ şantier │                          │ 13 │                          └──────────┬───────────┘                                     │                                     │                                     │ ┌───────────────────────┐                                     │ │ Executare consolidări │                                     └───────────────>│ 14 │                                                      └───────────┬───────────┘                                                                  │                                                                  │                                                                  v                                                      ┌───────────────────────┐                                                      │Întocmire situaţii de │                                   ┌──────────────────│plata provizorii pentru│                                   │ │lucrări executate │                                   │ │ 15 │                                   │ └───────────┬───────────┘                                   │ │                                   │ │                                   │ v                                   │ ┌───────────────────────┐                                   │ │Organizare inspecţie la│                                   │ │fazele determinante │                                   │ │ 17 │                                   │ └───────────┬───────────┘                                   │ │                                   │ │                                   v v                        ┌────────────────────┐ ┌──────────────────────┐                        │Verificare documente│ │Întocmire situaţie de-│                        │de plată, întocmire │ │finitiva de plată la │                        │decont justificativ │<────────│terminarea lucrărilor │                        │şi acordare viza │ │de consolidare │                        │control financiar │ │ 18 │                        │preventiv │ └──────────────────────┘                        │ 16 │                        └────────┬───────────┘                                 │                                 │                                 v                      ┌──────────────────────────┐                      │ Centralizare deconturi │           ┌──────────│ justificative │           │ │ 19 │           │ └──────────────────────────┘           │           │           v   ┌──────────────────┐   │Solicitare deschi-│   │dere credite buge-│   │tare*) pentru │   │lucrări executate │   │ 20 │   └────────┬─────────┘            │            │            v    ┌────────────────────┐    │ Repartizare fonduri│    │bugetare aprobate*) │    │ 21 │    └───────┬────────────┘            │            │            │            │ ┌──────────────────┐            │ │ Plata deconturi │            └──────────────> │ justificative │                             │ 22 │                             └───────┬──────────┘                                     │                                     │                                     v                          ┌──────────────────────┐                          │Organizare recepţie la│                          │terminarea lucrărilor │                          │ de consolidare │                          │ 23 │                          └──────────┬───────────┘                                     │                                     │                                     v                          ┌───────────────────────┐                          │Repartizare pe proprie-│                          │tari a cheltuielilor │                          │efectuate şi restitui- │                          │rea, în condiţiile │                          │ordonanţei, a sumelor │                          │avansate din transfe- │                          │ruri de la bugetul de │                          │stat pentru executarea │                          │lucrărilor de │                          │consolidare │                          │ 24 │                          └──────────┬────────────┘                                     │                                     │                                     v                           ╔═══════════════════╗                           ║ Radiere ipoteca ║                           ║ 25 ║                           ╚═══════════════════╝----------- Notă *) Pentru finanţarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de consolidare la locuinţe proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile incluse în programele anuale, conform art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, modificată şi completată prin Legea nr. 460/2001, republicată.  +  Anexa 5    -------la normele metodologice-----------------------    ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI    Localitatea ........, Judeţul (sector) .......    Str.: ..., nr. ...., bloc ..., Cod poştal........    Cod fiscal: ..........    Nr. ........ din ...........                     Nr. şi data înregistrării la Consiliul local .......                                    VERIFICAT                                    ---------                     ...................................................                       (numele, funcţia, data şi semnatura persoanei                      desemnată, prin dispoziţie, din aparatul propriu                             de specialitate al primarului)                          FIŞA DE IDENTIFICARE           A CONSTRUCŢIEI TIP CLĂDIRE CU DESTINAŢIA DE LOCUINTA┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 1. - Identificare generală │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 1.1. Destinaţia construcţiei: │*1) ││ ├─────────┤│ │*2) │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│ 2. - Localizarea construcţiei │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 2.1. Localizarea: │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 2.2. Zona seismică (conform Normativului pentru proiectarea │Ks=...; ││ antiseismică, Indicativ P100-92) │Tc=...; │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 2.3. Dimensiuni generale în plan (m): │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│ 3. - Date privind conceptia de realizare a construcţiei │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 3.1. Perioada de proiectie │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 3.2. Perioada de execuţie │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 3.3. Conceptia privind proiectarea antiseismica │ ││ (normativul în vigoare la data proiectării) │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│ 4. - Tipul proiectului │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 4.1. unicat │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 4.2. tip │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 4.3. refolosibil │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│ 5. - Topografia terenului │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 5.1. teren plat │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 5.2. teren în panta │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│ 6. - Natura terenului de fundare │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 6.1. normal │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 6.2. macroporic │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 6.3. contractil │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│ 7. - Clasa de importanţa a construcţiei (conform Normativului ││ de proiectare antiseismica, indicativ P100-92) │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 7.1. Clasa a II-a (clădirile de locuit declarate │ ││ monumente istorice) │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 7.2. Clasa a III-a (clădiri de locuit cu peste P+1 etaje) │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│ 8. - Alcătuirea generală constructivă şi de arhitectura a ││ construcţiei │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 8.1. Număr de niveluri (S+P+nE): │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 8.2. Număr de tronsoane/număr de tronsoane distincte: │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 8.3. Forma în plan (simetrica/nesimetrica): │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 8.4. Poziţia în ansamblu edilitar (izolata, cu vecinătăţi): │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 8.5. Suprafaţa construită (mp): │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 8.6. Suprafaţa desfăşurată (mp): │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 8.7. Număr apartamente │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│ 9. - Valoarea de patrimoniu │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 9.1. Amplasarea funcţie de zona de protecţie │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 9.2. Includerea pe lista monumente istorice │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│10. - Date privind structura de rezistenta a construcţiei │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 10.1. Structura verticala de rezistenta │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.1.1. zidărie simpla (nearmată) │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.1.2. zidărie cu stalpisori şi centuri de beton armat │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.1.3. grinzi şi stâlpi din beton armat (care nu │ ││ formează structura în cadre) │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.1.4. cadre din beton armat │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.1.5. pereţi structurali din beton armat │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.1.6. panouri mari │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.1.7. structura mixtă (cadre şi pereţi structurali) │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.2. Structura orizontala de rezistenta │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.2.1. bolti de caramida │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.2.2. profile metalice şi boltisoare de caramida │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.2.3. grinzi de lemn │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.2.4. beton armat monolit │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.2.5. beton armat prefabricat │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.3. Elemente nestructurale │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.3.1. zidărie caramida (B.C.A.) │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.3.2. beton armat │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.3.3. lemn │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.3.4. alte materiale │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.4. Fundaţii │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.4.1. fundaţii din beton armat monolit │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 10.4.2. fundaţii din caramida │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│11. - Comportarea generală la cutremurele produse │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 11.1. Fără avarii semnificative │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 11.2. Cu avarii la elementele nestructurale │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 11.3. Avarii izolate la structura │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 11.4. Avarii grave la structura │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│12. - Intervenţii efectuate în urma cutremurelor produse │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 12.1. Nici o măsura │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 12.2. Refaceri finisaje │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 12.3. Consolidare (parţială/totală) │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 12.4. Demolare parţială │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│13. - Alte intervenţii efectuate în timp asupra construcţiei │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 13.1. Supraetajari │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 13.2. Modificări compartimentari şi/sau faţade │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│14. - Factori care influenţează negativ comportarea construcţiei la cutremure │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 14.1. Înălţimea parterului mai mare decât a etajelor şi/sau │ ││ configuraţia elementelor structurale diferita de a │ ││ etajelor (parter flexibil) │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 14.2. Forma în plan şi/sau în elevatie defavorabila │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 14.3. Disimetrie în distribuţia maselor şi rigidităţilor │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 14.4. Pozitionarea în plan a elementelor structurale de la │ ││ etaj diferita de cea de la parter (în consola) │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│15. - Alte categorii de defecte/evenimente constatate │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│ 15.1. Coroziune │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 15.2. Condens │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 15.3. Lemn putrezit │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 15.4. Igrasie │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 15.5. Tasari diferenţiate │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 15.6. Incendii/explozii │ ││ │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘-----------------*1) Spaţii cu destinaţia de locuinta.*2) Spaţii mixte - locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie (birouri, magazine, depozite etc.).NOTĂ:-----Se va marca cu (x) situaţia corespunzătoare construcţiei respective şi se vor înscrie datele tehnice solicitate prin formular (după caz, succinte descrieri tehnice).Raspundem pentru realitatea şi exactitatea datelor înscrise.Data întocmirii: .................ASOCIAŢIA DE PROPRIETARIPreşedinte,............ ....................................(administrator/responsabil cu urmărireacomportării în timp a construcţiei)  +  Anexa 6    --------la normele metodologice------------------------    ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI    Localitatea ........, Judeţul (sector) .......    Str.: ..., nr. ...., bloc ...,    Cod poştal........ Cod fiscal: ..........    Nr. ........ din ...........                     Nr. şi data înregistrării la Consiliul local .......                                    VERIFICAT:                                    ----------                     ...................................................                       (numele, funcţia, data şi semnatura persoanei                      desemnată, prin dispoziţie, din aparatul propriu                             de specialitate al primarului)                   LISTA PROPRIETARILOR ŞI DESTINAŢIA                         SPAŢIILOR DIN CLĂDIRE                     - situaţia la data de ....... -    A. SPAŢII CU DESTINAŢIA DE LOCUINŢE:┌────┬─────┬───────────────────────────────────┬──────────────┬──────┬─────┬───┐│Nr. │Nr. │ Regimul juridic al proprietăţii: │ Act de │Supra-│Cota-│Sem││crt.│apar-├───────────┬───────────┬───────────┤proprietate*) │faţa │parte│na-││ │ta- │Proprietate│În proprie-│În proprie-├───┬────┬─────┤utila │indi-│tu-││ │ment │privată a │tatea sau │tatea sau │Tip│Emi-│Nr.şi│ în │viza │ra ││ │ │persoanelor│în adminis-│în adminis-│ │tent│data │pro- │din │pro││ │ │ fizice │trarea în- │trarea │ │ │inta-│prie- │pro- │pri││ │ │ │stitutiilor│agenţilor │ │ │bula-│tate │prie-│e- ││ │ │ │publice │economici │ │ │rii │indi- │tatea│tar││ │ ├───────────┼───────────┼───────────┤ │ │în │vidua-│comu-│ ││ │ │ Nume şi │ Denumire │ Denumire │ │ │car- │ la │ na │ ││ │ │ prenume │ │ │ │ │tea │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │fun- │- mp -│- % -│ ││ │ │ │ │ │ │ │ciara│ │ │ │├────┼─────┼───────────┼───────────┼───────────┼───┼────┼─────┼──────┼─────┼───┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10 │├────┼─────┼───────────┼───────────┼───────────┼───┼────┼─────┼──────┼─────┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼───────────┼───────────┼───────────┼───┼────┼─────┼──────┼─────┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴─────┴───────────┴───────────┴───────────┴───┴────┼─────┼──────┼─────┼───┤│ TOTAL (A)│ │ │ │ │└───────────────────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴───┘    B. SPAŢII CU ALTA DESTINAŢIE┌────┬─────┬───────────────────────────────────┬──────────────┬──────┬─────┬───┐│Nr. │Nr. │ Regimul juridic al proprietăţii: │ Act de │Supra-│Cota-│Sem││crt.│spa- ├───────────┬───────────┬───────────┤proprietate*) │faţa │parte│na-││ │tiu │Proprietate│În proprie-│În proprie-├───┬────┬─────┤utila │indi-│tu-││ │cu │privată a │tatea sau │tatea sau │Tip│Emi-│Nr.şi│ în │viza │ra ││ │alta │persoanelor│în adminis-│în adminis-│ │tent│data │pro- │din │pro││ │des- │ fizice │trarea în- │trarea │ │ │inta-│prie- │pro- │pri││ │ţină-│ │stitutiilor│agenţilor │ │ │bula-│tate │prie-│e- ││ │tie │ │publice │economici │ │ │rii │indi- │tatea│tar││ │ ├───────────┼───────────┼───────────┤ │ │în │vidua-│comu-│ ││ │ │ Nume şi │ Denumire │ Denumire │ │ │car- │ la │ na │ ││ │ │ prenume │ │ │ │ │tea │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │fun- │- mp -│- % -│ ││ │ │ │ │ │ │ │ciara│ │ │ │├────┼─────┼───────────┼───────────┼───────────┼───┼────┼─────┼──────┼─────┼───┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10 │├────┼─────┼───────────┼───────────┼───────────┼───┼────┼─────┼──────┼─────┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼───────────┼───────────┼───────────┼───┼────┼─────┼──────┼─────┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴─────┴───────────┴───────────┴───────────┴───┴────┼─────┼──────┼─────┼───┤│ TOTAL (B)│ │ │ │ │└───────────────────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴───┘┌────────────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬──────┐│ RECAPITULATIE │ Nr. │Suprafaţa│Cota- ││ │locuinţe│utila în │parte ││ ├────────┤proprie- │ din ││ │ Nr. │tate │pro- ││ │ spaţii │indivi- │prie- ││ │ │duala │tatea ││ │ │ - mp - │comuna││ │ │ │- % - │├────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┤│ │ │ │ ││ A. LOCUINŢE - TOTAL, din care: │ │ │ ││ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┤│ A.1. Proprietate privată persoane fizice │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┤│ A.2. În proprietatea sau în administrarea │ │ │ ││ instituţiilor publice │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┤│ A.3. În proprietatea sau în administrarea │ │ │ ││ agenţilor economici │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┤│ │ │ │ ││ B. SPAŢII CU ALTA DESTINAŢIE - TOTAL, din care: │ │ │ ││ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┤│ B.1. Proprietate privată persoane fizice │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┤│ B.2. În proprietatea sau în administrarea │ │ │ ││ instituţiilor publice │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┤│ B.3. În proprietatea sau în administrarea │ │ │ ││ agenţilor economici │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┤│ │ │ │ ││ TOTAL (A+B): │ X │ │100,00││ │ │ │ │└────────────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴──────┘    Raspundem pentru realitatea şi exactitatea datelor înscrise.                  Preşedinte Administrator                 ............ ...............--------- Notă *) Se anexează în copie.  +  Anexa 7-------la normele metodologice-----------------------ASOCIAŢIA DE PROPRIETARILocalitatea ........, Judeţul (sector) .......Str.: ..., nr. ...., bloc ...,Cod fiscal: ..........Nr. ....../............Către,Consiliul local...................Asociaţia de proprietari din localitatea ..................., judeţul (sector) .......... cod poştal .............., Str.: ..........., nr. ......., bloc ..........., cod fiscal: ..........,prin prezenta solicita includerea construcţiei cu destinaţia de locuinta de la adresa sus-menţionată pe lista de prioritati pentru expertizarea tehnica.În susţinerea cererii se anexează:- Fişa de identificare a construcţiei tip clădire cu destinaţia de locuinta (Anexa nr. 5).- Lista proprietarilor şi destinaţia spaţiilor din clădire (Anexa nr. 6).Am luat la cunoştinţa prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată*) şi, în funcţie de concluziile fundamentate din raportul de expertiza tehnica, vom continua acţiunile, potrivit legii, pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de consolidare la construcţia din proprietate.Data întocmirii: ...........Preşedinte..............--------------- Notă *) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001 în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001  +  Anexa 8-------la normele metodologice------------------------JUDEŢUL .......................CONSILIUL LOCAL ...............Nr. ........ din ......LISTA SOLICITĂRILOR ŞI ESTIMARE CHELTUIELI PENTRUEXPERTIZAREA TEHNICA A CONSTRUCŢIILOR CU DESTINAŢIA DE LOCUINTApentru anul ..........┌───┬─────────┬─────┬─────┬─────┬──────────┬───────────┬────────┬──────────────┐│Nr.│ Adresa │Anul │Regim│Nr. │ Numar │Suprafaţa │Cota- │Estimare chel-││crt│imobil*1)│con- │ de │apar-│tronsoane │construită │parte*2)│tuieli exper- ││ │ │stru-│inal-│ta- ├────┬─────┤desfăşurată│din pro-│tizare ││ │ │irii │time │men- │uni-│iden-│ - mp - │prieta- │ - mii lei - ││ │ │ │S+P+.│te │cat │tice ├───┬───────┤tea ├─────┬────────┤│ │ │ │....E│ │ │ │lo-│spaţii │comuna │To- │din ││ │ │ │ │ │ │ │cu-│cu alta│ - % - │tal │care: ││ │ │ │ │ │ │ │în-│desti- │ │(incl│sume ne-││ │ │ │ │ │ │ │te │natie │ │TVA) │cesare ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │din ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │transfe-││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ruri de ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │la bu- ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │getul de││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │stat*3) │├───┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼───┼───────┼────────┼─────┼────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │├───┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼───┼───────┼────────┼─────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼───┼───────┼────────┼─────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼───┼───────┼────────┼─────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴─────────┴─────┴─────┼─────┼────┼─────┼───┼───────┼────────┼─────┼────────┤│ TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────────────────────┴─────┴────┴─────┴───┴───────┴────────┴─────┴────────┘Raspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise.Primar........Direcţia tehnica-investiţii DirecţiaDirector economică-buget-finanţe............................ Director......................---------------*1) Clădiri de locuit amplasate în localităţi urbane din zonele seismice de calcul A'f7E (conform Normativului P100-92) pentru care conform standardului de zonare seismică a teritoriului României, intensitatea (în grade pe scara MSK) este minim VII şi care se încadrează în prevederile art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001 în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001.*2) Cota-parte din proprietatea comuna a imobilului care revine locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice.*3) Finanţarea se asigura conform art. 5 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994, republicată, Col. 11 = (Col. 9 x Col. 10)/100.  +  Anexa 9-------la normele metodologice-----------------------CONSILIUL JUDEŢEAN ......................../-------------------------------------------CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTINr. ........... din .........CENTRALIZATORUL LISTELOR DE PRIORITATI ŞI ESTIMARECHELTUIELI PENTRU EXPERTIZAREA TEHNICA A CONSTRUCŢIILORCU DESTINAŢIA DE LOCUINTApentru anul ........┌───┬─────────┬─────┬─────┬─────┬──────────┬───────────┬────────┬──────────────┐│Nr.│Localita-│Anul │Regim│Nr. │ Numar │Suprafaţa │Cota- │Estimare chel-││crt│ tea │con- │ de │apar-│tronsoane │construită │parte*2)│tuieli exper- ││ │---------│stru-│inal-│ta- ├────┬─────┤desfăşurată│din pro-│tizare ││ │ Adresa │irii │time │men- │uni-│iden-│ - mp - │prieta- │ - mii lei - ││ │imobil*1)│ │S+P+.│te │cat │tice ├───┬───────┤tea ├─────┬────────┤│ │ │ │....E│ │ │ │lo-│spaţii │comuna │To- │din ││ │ │ │ │ │ │ │cu-│cu alta│ - % - │tal │care: ││ │ │ │ │ │ │ │în-│desti- │ │(incl│sume ne-││ │ │ │ │ │ │ │te │natie │ │TVA) │cesare ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │din ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │transfe-││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ruri de ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │la bu- ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │getul de││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │stat*3) │├───┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼───┼───────┼────────┼─────┼────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │├───┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼───┼───────┼────────┼─────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼───┼───────┼────────┼─────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼───┼───────┼────────┼─────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴─────────┴─────┴─────┼─────┼────┼─────┼───┼───────┼────────┼─────┼────────┤│ TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────────────────────┴─────┴────┴─────┴───┴───────┴────────┴─────┴────────┘Raspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise.Preşedinte / Primar general,...............................Direcţia tehnica-investiţii DirecţiaDirector, economică-buget-finanţe............................ Director,........................Vizat:------Inspectoratul în construcţii judeţean /al Municipiului BucureştiInspector şef................-------------*1) Clădiri de locuit amplasate în localităţi urbane din zonele seismice de calcul A'f7E (conform Normativului P100-92) pentru care conform standardului de zonare seismică a teritoriului României, intensitatea (în grade pe scara MSK) este minim VII şi care se încadrează în prevederile art. 1 din ordonanţa.*2) Cota-parte din proprietatea comuna a imobilului care revine locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice.*3) Finanţarea se asigura conform art. 5 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001 în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001;Col. 11 = (Col. 9 x Col. 10)/100.  +  Anexa 10    ────────la normele metodologice──────────────────────────    Nr. şi data înregistrării la    CONSILIUL LOCAL ............../    CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI          SINTEZA RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA              ┌──────────────────────────────┐              │ │              │ │              │ Vedere generală a imobilului │              │ (foto color 6 x 9 cm) │              │ │              │ │              │ │              │ │              └──────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Obiectiv: expertizarea tehnica a construcţiei cu destinaţia de locuinta │ │ din localitatea: ........................ str. ................., │ │ nr. ....., bloc ........., sector ......... │ │Acte normative şi reglementări tehnice în vigoare: │ │ Ordonanţa Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea │ │ riscului seismic al construcţiilor existente*) │ │ Normativul de proiectare antiseismica, inclusiv P100-92 publicat │ │ în Colecţia Reglementări în Construcţii nr. 23-24-25/1994, cu │ │ Cap. 11-12 republicate în Buletinul construcţiilor nr. 11/1996 │ │EXPERT(persoana juridică autorizata): ..................................... │ │Expert tehnic atestat pentru cerinţa de calitate A1(rezistenta şi │ │stabilitate): ............................................................. │ │Nr./data contractului:......., termenul de predare la Consiliul local:..... │ │Valoarea contractului pentru elaborarea raportului de expertiza tehnica │ │(inclusiv TVA): ...... mii lei, din care: │ │● sume necesare din transferuri de la bugetul de stat (inclusiv TVA): ......│ │mii lei (suma determinata din valoarea contractului, proporţional cu cota- │ │parte din proprietatea comuna a imobilului care revine locuinţelor │  │proprietate privată a persoanelor fizice) │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐ │Anul construirii: ...............│Categoria de importanţa a construcţiei │ │Nr. niveluri (S+P+nE+M): ........│(conf.H.G.) nr.766/1997, Anexa 3): .......│ │Nr. apartamente: ................│Clasa de importanţa a construcţiei:(conf. │ │Înălţimea curenta (S/P/E): │P100-92, Tabel 5.1.) .....................│ │.........../........./...........│ │ │Suprafaţa construită: .........mp│Avarii constatate │ │Suprafaţa construită desfăşurată:│- la elementele structurale:..............│ │.............. mp │- la elementele nestructurale: ...........│ │ │ │ │din care: │Metode de investigare folosite (conf. │ │● aferentă spaţiilor cu desti- │P100-92, Cap.11 minim:E1 şi E2a): ........│ │ natia de locuinta: ......... mp│ │ │Număr tronsoane .................│Încercări nedistructive efectuate (conf. │ │ │P100-92, Cap.11.5): ......................│ │din care: │ │ │cu structura identică ...........│Natura terenului de fundare: .............│ │Sistemul structural │Gradul nominal de asigurare la acţiuni │ │(conf.P100-92 Cap. 11): .........│seismice existent pe cele doua direcţii │ │ │principale ale clădirii neconsolidate: │ │Parametri de calcul (conf.P100-92│RI = ............ Rt = ...................│ │Tabel A.1) │Valoarea recomandată pentru gradul minimal│ │ │de asigurare la acţiuni seismice │  │● Coeficientul seismic: Ks = ....│corespunzător clasei de importanţa a │ │● Perioada de colt: Tc = ....│clădirii (conf. P100-92, Tabel 12.1): │ │ │ │ │Gradul seismic:(MSK) ............│Rmin = ............... │ │(conf. P100-92, TabelA2) │ │ │ │ │ │Coeficientul seismic global: │ │ │Cl= ........; Ct= ...............│ │ │ │ │ └─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘ Notă *) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001 în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001.  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │PARTEA a II-a: DATE REZULTATE DIN RAPORTUL DE EXPERTIZA TEHNICA │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Clasa de risc seismic în care este încadrată construcţia expertizata (conf. │ │P100-92 Cap. 11.6) │ │Clasa Rs: ..................... │ │ │ │Măsuri de intervenţie propuse de către expertul tehnic atestat pentru │ │fundamentarea deciziei de intervenţie (conf. P100-92, Cap.12 -minim doua │ │soluţii de intervenţie, din care una minimala): │ │ │ │Soluţia 1 de intervenţie(consolidare): │ │────────────────────── │ │. descriere soluţie: ...................................................... │ │. estimare valori, (conf. deviz anexat): ......... mil. lei (în preţuri la │ │ data de ..........., echivalent în Euro ..........) │ │. grad de asigurare a construcţiei după consolidare: Rl(1)=.....; Rt(1)=....│ │ │ │Soluţia 21 de intervenţie: │ │────────────────────── │ │. descriere soluţie: ..................................................... │ │. estimare valori, (conf.deviz anexat): ....... mil.lei (în preţuri la data │ │ de ..........., echivalent în Euro ................) │ │. grad de asigurare a construcţiei după consolidare: Rl(2)=.....; Rt(2)=....│ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │PARTEA a III-a: RECEPŢIA RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │În şedinţa Comisiei de recepţie a autorităţii administraţiei publice locale │ │din data de ..............., a fost admisă recepţia Raportului de expertiza │ │tehnica, conform procesului-verbal nr. .... din ...........(anexat) │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │PARTEA a IV-a: LISTA DE SEMNĂTURI │ ├─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ EXPERT: ..................... │Expert tehnic atestat: .................. │ │ (persoana juridică │ (numele, ştampila şi semnatura) │ │ autorizata) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤ │Am primit un exemplar din Raportul de expertiza tehnica pentru care a fost │ │admisă recepţia şi am luat la cunoştinţa concluziile fundamentate în │ │Raportul de expertiza tehnica şi încadrarea în clasa ..... de risc seismic │ │a construcţiei cu destinaţia de locuinta. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI │ │ Localitatea ............., Judeţul(sector) ............, │ │ Str.: ........., nr. ....., bloc ......... │ │ │ │ │ │ │ │ Preşedinte Administrator │ │ ............. ................ │ │ │ │ │ │ Data .................. │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Luat în evidenta │ │ din punct de vedere al aplicării Legii nr.10/1995 │ │ privind calitatea în construcţii │ │ Inspectoratul teritorial în construcţii │ │ │ │ Inspector şef │ │ ................. │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 11    ──────────la normele metodologice────────────────────────    JUDEŢUL ............./ MUNICIPIUL BUCUREŞTI    ────────────────────────────────────────────    CONSILIUL LOCAL ............................    ───────────────    Nr. ...... din .............                           DECONT JUSTIFICATIV                     pe luna ............ anul ........    pentru plata, din transferuri de la bugetul de stat, a cheltuielilor privind      expertizarea tehnica, aferente locuinţelor proprietate privată a               persoanelor fizice din clădiri de locuit┌─┬──────┬────────────────────────────────────────────────┬──────┬────────┬────┐│N│Adresa│ Contracte pentru expertizare tehnica*1) │Nr. şi│ Cota- │Sume││r│imobil├────────┬─────────────┬───────────────┬─────────┤data │parte*3)│soli││ │ │Nr./data│Preţ contract│Denumire expert│Nr.contu-│pro- │de pro- │cita││c│ │contrac-├───────┬─────┤pers.juridică │lui │ces- │prietate│te ││r│ │tului │mii lei│suma │autorizata/pers│expertu- │ver- │indiviză│din ││t│ │inregis-│(incl. │echiv│fizica atestata│lui des- │bal*2)│ - % - │tran││ │ │trat la │TVA) │ în │(nume şi nr. │chis la │recep-│ │sfe-││ │ │consi- │ │euro │ştampila) │trezore- │tie │ │ruri││ │ │liul lo-│ │(excl│ │rie │Raport│ │de ││ │ │cal │ │ TVA)│ │ │exper-│ │la ││ │ │ │ │ │ │ │tiza │ │buge││ │ │ │ │ │ │ │tehni-│ │tul ││ │ │ │ │ │ │ │ca │ │de ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │stat││ │ │ │ │ │ │ │ │ │*4) ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │mii ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │lei │├─┼──────┼────────┼───────┼─────┼───────────────┼─────────┼──────┼────────┼────┤│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├─┼──────┼────────┼───────┼─────┼───────────────┼─────────┼──────┼────────┼────┤├─┼──────┼────────┼───────┼─────┼───────────────┼─────────┼──────┼────────┼────┤├─┼──────┼────────┼───────┼─────┼───────────────┼─────────┼──────┼────────┼────┤├─┼──────┼────────┼───────┼─────┼───────────────┼─────────┼──────┼────────┼────┤├─┼──────┼────────┼───────┼─────┼───────────────┼─────────┼──────┼────────┼────┤├─┴──────┴────────┼───────┼─────┼───────────────┼─────────┼──────┼────────┼────┤│ ├───────┼─────┼───────────────┼─────────┼──────┼────────┼────┤│ TORAL: │ │ │ x │ x │ x │ x │ │└─────────────────┴───────┴─────┴───────────────┴─────────┴──────┴────────┴────┘   Raspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi   exactitatea datelor înscrise.                        Primar,                     ............     Direcţia tehnica-investiţii Direcţia economică-buget-finanţe              Director Director      ......................... ...............................                                    Vizat:                                   ───────                           Control financiar preventiv                           ...........................*1) Contracte încheiate, în condiţiile legii, cu respectarea procedurilor de achiziţie public.*2) Procesele-verbale de recepţie se anexează, în copie, la prezentul decont justificativ.*3) Cota aferentă locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice.*4) Conform art. 5 alin.(2) lit.a) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001; Col.9 = (Col.3 x Col.8)/100.  +  Anexa 12    ──────────la normele metodologice────────────────────────    CONSILIUL JUDEŢEAN .........................     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI    Nr. ...... din .............                 CENTRALIZATORUL DECONTURILOR JUSTIFICATIVE                      pe luna ............ anul ........    pentru plata, din transferuri de la bugetul de stat, a cheltuielilor privind      expertizarea tehnica, aferente locuinţelor proprietate privată a               persoanelor fizice din clădiri de locuit┌─┬──────┬────────────────────────────────────────────────┬──────┬────────┬────┐│N│Loca- │ Contracte pentru expertizare tehnica*1) │Nr. şi│ Cota- │Sume││r│litate├────────┬─────────────┬───────────────┬─────────┤data │parte*3)│soli││ │ │Nr./data│Preţ contract│Denumire expert│Nr.contu-│pro- │de pro- │cita││c│ │contrac-├───────┬─────┤pers.juridică │lui │ces- │prietate│te ││r│Adresa│tului │mii lei│suma │autorizata/pers│expertu- │ver- │indiviză│din ││t│imobil│inregis-│(incl. │echiv│fizica atestata│lui des- │bal*2)│ - % - │tran││ │ │trat la │TVA) │ în │(nume şi nr. │chis la │recep-│ │sfe-││ │ │consi- │ │euro │ştampila) │trezore- │tie │ │ruri││ │ │liul lo-│ │(excl│ │rie │Raport│ │de ││ │ │cal/CGMB│ │ TVA)│ │ │exper-│ │la ││ │ │ │ │ │ │ │tiza │ │buge││ │ │ │ │ │ │ │tehni-│ │tul ││ │ │ │ │ │ │ │ca │ │de ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │stat││ │ │ │ │ │ │ │ │ │*4) ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │mii ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │lei │├─┼──────┼────────┼───────┼─────┼───────────────┼─────────┼──────┼────────┼────┤│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├─┼──────┼────────┼───────┼─────┼───────────────┼─────────┼──────┼────────┼────┤├─┼──────┼────────┼───────┼─────┼───────────────┼─────────┼──────┼────────┼────┤├─┼──────┼────────┼───────┼─────┼───────────────┼─────────┼──────┼────────┼────┤├─┼──────┼────────┼───────┼─────┼───────────────┼─────────┼──────┼────────┼────┤├─┼──────┼────────┼───────┼─────┼───────────────┼─────────┼──────┼────────┼────┤├─┴──────┴────────┼───────┼─────┼───────────────┼─────────┼──────┼────────┼────┤│ ├───────┼─────┼───────────────┼─────────┼──────┼────────┼────┤│ TORAL: │ │ │ x │ x │ x │ x │ │└─────────────────┴───────┴─────┴───────────────┴─────────┴──────┴────────┴────┘   Raspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi   exactitatea datelor înscrise.                                 Preşedinte/Primar general,                                 .........................                                           L.S.     Direcţia tehnica-investiţii Direcţia economică-buget-finanţe              Director Director      ......................... ............................... *1) Contracte încheiate, în condiţiile legii, cu respectarea procedurilor de achiziţie public.*2) Procesele-verbale de recepţie se anexează, în copie, la prezentul decont justificativ.*3) Cota aferentă locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice.*4) Conform art. 5 alin.(2) lit.a) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001; Col.9 = (Col.3 x Col.8)/100.  +  Anexa 13    ──────────la normele metodologice────────────────────────    MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,    TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI                                                             Aprobat                                                             ───────                                                             Ministru,                                                             .........                              NOTA DE FUNDAMENTARE                           pe luna ........ anul .......    pentru deschiderea de credite bugetare privind finanţarea cheltuielilor       pentru expertizarea tehnica, aferente locuinţelor proprietate privată                  a persoanelor fizice din clădirile de locuit┌────┬─────────────┬─────────────────┬──────────┬──────────────────────────────┐│Nr. │ Consiliul │ Nr. şi data │ Număr │Suma din transferuri de la ││crt.│judeţean/CGMB│centralizatorului│clădiri de│ bugetul de stat*1) ││ │ │ deconturilor │locuit ├──────────────┬───────────────┤│ │ │justificative │experţi- │ Solicitată │ Aprobată ││ │ │înregistrat la │zate │ de Consiliul │ ││ │ │ MLPTL │tehnic │judeţean/CGMB │ ││ │ │ │ │ - mii lei - │ - mii lei - │├────┼─────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼─────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┤├────┼─────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┤├────┼─────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┤├────┴─────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┤│ ├─────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┤│ TOTAL: │ │ │ │ │└──────────────────┴─────────────────┴──────────┴──────────────┴───────────────┘                               Secretar de stat,                               ..................   Direcţia generală tehnica Direcţia generală economică       în construcţii şi relaţii bugetare     Director general, Director general,   ......................... ............................*1) Finanţarea se asigura conform art. 5 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001.  +  Anexa 14──────────la normele metodologice────────────────────────CONSILIUL JUDEŢEAN ......................... ──────────────────CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTINr. ...... din .............Către,PROPRIETAR/ASOCIAŢIA DE PROPRIETARILocalitatea ........., judeţul ........., strada ................, nr. ....,bloc. ......., sector ........, cod poştal ............Conform Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată*)Prin prezenta va NOTIFICAM:1. Construcţia cu destinaţia de locuinta din localitatea ...., str. ......., nr. ..., judeţ ......., a fost expertizata tehnic în anul ...........Raportul de expertiza tehnica întocmit de expertul tehnic atestat pentru cerinţa de calitate - rezistenta şi stabilitate (numele expertului şi nr. ştampilei) .........., încadrează construcţia în clasa ....... de risc seismic*1).2. Pentru construcţiile cu destinaţia de locuinta încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic, conform art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată*), proprietarii construcţiilor, persoane fizice sau juridice şi asociaţiile de proprietari precum şi persoanele juridice care au în administrare construcţia sunt obligaţi sa procedeze, în condiţiile ordonanţei, la:- aprobarea deciziei de intervenţie;- proiectarea lucrărilor de intervenţie;- executarea lucrărilor de intervenţie.3. Proprietarii, persoane fizice sau juridice precum şi, după caz, persoanele fizice şi juridice care au în administrare construcţia de la adresa susmentionata îşi asuma riscul şi răspunderea pentru efectele potenţiale ale seismelor, în situaţia în care nu se conformează obligaţiilor legale privind continuarea acţiunilor pentru reducerea riscului seismic al construcţiei.Preşedinte/Primar general...........................──────────────── Notă *) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001.*1) Clasa definită în Normativul de proiectare antiseismica, Indicativ P100-92, cu Cap. 11-12, republicate în Buletinul construcţiilor nr. 11/1996.  +  Anexa 15────────la normele metodologice────────────────────────ASOCIAŢIA DE PROPRIETARILocalitatea ......., Judeţul(sector) ..........Str: .............., nr. ......, bloc .........Cod poştal ....................................Cod fiscal: ...................................Nr. ......... din .........VERIFICAT:────────────────(numele, funcţia, data şi semnatura persoaneidesemnată, prin dispoziţie, din aparatulpropriu de specialitate al primarului)HOTĂRÂREA*1)ASOCIAŢIEI DE PROPRIETARI- conţinut cadru -Luând la cunoştinţa prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată*),în baza Raportului de expertiza tehnica din anul ....., şi după caz, Nota tehnica justificativă prin care expertul tehnic atestat pentru cerinţa de calitate - rezistenta şi stabilitate (numele expertului şi nr. ştampilei) ............. încadrează construcţia cu destinaţia de locuinta de la adresa susmentionata în clasa I de risc seismic,În şedinţa din ........., Adunarea generală a proprietarilor, legal constituită,HOTĂRĂŞTE:"Se aprobă decizia de intervenţie fundamentată în Raportul de expertiza tehnica şi continuarea acţiunilor pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de consolidare a construcţiei cu destinaţia de locuinta, conform Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată*)".Preşedinte......................(numele şi semnatura)L.S.NOTĂ:Se anexează la prezenta hotărâre:- Lista proprietarilor şi destinaţia spaţiilor din clădire (Anexa nr.6).- Declaraţiile (Anexa nr. 16), pe propria răspundere, autentificate, ale proprietarilor condominiului privind continuarea, conform Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată*) a acţiunilor pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de consolidare în vederea reducerii riscului seismic al construcţiei cu destinaţia de locuinta.────────────1) Extras din procesul-verbal al adunării generale a proprietarilor, pentru care se solicita autentificarea. Notă *) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001 în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001.  +  Anexa 16────────la normele metodologice────────────────────────Nr. şi data înregistrării laCONSILIUL LOCAL .........../CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTIDECLARAŢIE*1)Subsemnatul(a) ........., posesor al actului de identitate tip: .... seria: ....., nr. ....., eliberat de: ......., la data de: ......, cod numeric personal .........., cu domiciliul în localitatea: ........ judeţul/sectorul: ........., strada: ......., număr: ....., bloc: ...., scara: ....., etaj: ....., apartament: ....., cod poştal: ....... .în calitate de proprietar persoana fizica/juridică a locuinţei din clădirea situata în localitatea: ......., judeţul/sectorul: ........., strada: ........, număr: ....., bloc: ....., scara: ....., etaj: ...., apartament: ...., cod poştal: ....., având suprafaţa utila în proprietate individuală de ....... mp. şi o cota-parte indiviză din proprietatea comuna de .........% conform actului de proprietate tip: ..... seria: ... nr.: ....., emis de ......, la data de: .... şi transcris sub nr. ..... din ...... la judecătoria ........./nr. topografic ......... nr. carte funciară ....... biroul de carte funciară al judecătoriei ...... în a carei raza teritorială este situata construcţia cu destinaţia de locuinta.şi/sau:în calitate de proprietar persoana fizica/juridică a spaţiului cu alta destinaţie (denumire) .......... din clădirea de la adresa susmentionata având suprafaţa utila în proprietate individuală de ....... mp. şi o cota-parte indiviză din proprietatea comuna de .........% conform actului de proprietate tip: ..... seria: ... nr.: ....., emis de ......, la data de: .... şi transcris sub nr. ..... din ...... la judecătoria ........./nr. topografic ......... nr. carte funciară ....... biroul de carte funciară al judecătoriei ...... în a carei raza teritorială este situata construcţia cu destinaţia de locuinta,nominalizat la poz ...... din Lista proprietarilor şi destinaţia spaţiilor din clădire (Anexa Nr. 6 la normele metodologice) întocmită de asociaţia de proprietari.declar pe proprie răspundere:1. Am luat la cunoştinţa: a) concluziile fundamentate în Raportul de expertiza tehnica şi, după caz, în Norma tehnica justificativă, din care rezultă încadrarea în clasa I de risc seismic a clădirii: b) Hotărârea adunării generale a proprietarilor din data de ......, privind aprobarea deciziei de intervenţie pentru continuarea acţiunilor de proiectare şi executare a lucrărilor de consolidare la clădire. c) prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată*).2. Ma angajez sa continui, în condiţiile ordonanţei, acţiunile pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de consolidare în vederea reducerii riscului seismic al construcţiei cu destinaţia de locuinta.Am luat la cunoştinţa faptul ca declararea unor date nereale, în scopul vadit de a obţine foloase necuvenite, constituie infracţiune care se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului penal, inclusiv faptul ca tentativa se pedepseşte.Data întocmirii ..........Proprietar...............────────────1) Se solicita autentificare. Notă *) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001 în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001.  +  Anexa 17    ────────la normele metodologice────────────────────────    CONSILIUL JUDEŢEAN ........................    ──────────────────    CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI    Nr. ....... din .............     CENTRALIZARE CLĂDIRI DE LOCUIT MULTIETAJATE ÎNCADRATE ÎN CLASA I        DE RIS SEISMIC ŞI CARE PREZINTĂ PERICOL PUBLIC ŞI ESTIMARE                 CHELTUIELI PROIECTARE CONSOLIDĂRI                        PENTRU ANUL ..................┌─┬─────────┬─────┬─────┬─────┬──────────┬─────────┬────────┬──────────────────┐│N│ │Anul │Regim│Nr. │Număr │Suprafaţa│Cota- │Estimarea cheltu- ││r│ │cons-│ de │apar-│tronsoane │constru- │parte*2)│ielii proiectare ││ │Locali- │tru- │inal-│ta- ├────┬─────┤ita des- │din │lucrări de conso- ││c│tatea │irii │time │mente│uni-│iden-│fasurata │proprie-│lidare - mii lei -││r│Adresa │ │S+P+.│ │cat │tice │ - mp - │tatea ├─────┬────────────┤│t│imobil*1)│ │....E│ │ │ ├─┬───────┤comuna │Total│din care: ││ │ │ │ │ │ │ │l│spaţii │ │(incl│sume nece- ││ │ │ │ │ │ │ │o│cu alta│ - % - │TVA) │sare din ││ │ │ │ │ │ │ │c│desti- │ │ │transferuri ││ │ │ │ │ │ │ │u│natie │ │ │de la buge- ││ │ │ │ │ │ │ │i│ │ │ │tul de stat ││ │ │ │ │ │ │ │n│ │ │ │*3) ││ │ │ │ │ │ │ │t│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │e│ │ │ │ │├─┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─┼───────┼────────┼─────┼────────────┤│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │7│ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │├─┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─┼───────┼────────┼─────┼────────────┤├─┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─┼───────┼────────┼─────┼────────────┤├─┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─┼───────┼────────┼─────┼────────────┤├─┼─────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─┼───────┼────────┼─────┼────────────┤├─┼─────────┴─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─┼───────┼────────┼─────┼────────────┤│ │ TOTAL: ├─────┼─────┼────┼─────┼─┼───────┼────────┼─────┼────────────┤└─┴───────────────┴─────┴─────┴────┴─────┴─┴───────┴────────┴─────┴────────────┘    Raspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi    exactitatea datelor înscrise.                      Preşedinte/Primar general                      .........................       Direcţia tehnica - investiţii Direcţia economică - buget-finanţe                Director, Director,       ............................. ..................................                                        Vizat:                                        ──────                           Inspectoratul în construcţii judeţean/                               al Municipiului Bucureşti                                     Inspector şef,                               ........................──────────────────*1) Se anexează sinteza Raportului de expertiza tehnica.*2) Cota de proprietate din proprietatea comuna a imobilului, care revine locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice.*3) Finanţarea se asigura conform art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001; Col. 11 = (Col. 9 x Col. 10)/100.  +  Anexa 18────────la normele metodologice────────────────────────CONSILIUL JUDEŢEAN ........................──────────────────CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTINr. ....... din .............Către,PROPRIETAR / ASOCIAŢIA DE PROPRIETARILocalitatea ........, judeţul......, strada ........ nr. ..., bloc ... , sector ..... , cod poştal ......Conform art. 4 alin. (3) ultim paragraf din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constuctiilor existente, republicată*)prin prezenta va N O T I F I C A M:1. Construcţia cu destinaţia de locuinta din localitatea ....., str......., nr. ......, judeţ ......, a fost expertizata tehnic în anul ...........Raportul de expertiza tehnica, şi după caz, Nota tehnica justificativă, întocmite de expertul tehnic atestat pentru cerinţa de calitate - rezistenta şi stabilitate (numele expertului şi nr. ştampilei) ......, încadrează construcţia în clasa I de risc seismic*1).2. Conform art. 6 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată*), construcţia cu destinaţia de locuinta de la adresa susmentionata a fost inclusă, pe criterii tehnice, în categoria clădirilor de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiza tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public şi nominalizată la poziţia ........ din anexa la Hotărârea Guvernului nr. ...../...... prin care se aproba Programul de acţiuni pe anul ..... pentru proiectarea / executarea lucrărilor de consolidare.3 În vederea constituirii asociaţiei contractante, conform art. 5 alin (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, pentru organizarea procedurii de achiziţie publică privind atribuirea contractului de prestare de servicii pentru proiectarea lucrărilor de consolidare, respectiv privind atribuirea contractului de executare a lucrărilor de consolidare, va rugăm sa prezentaţi, documentele nominalizate la art. 39 alin. (5) lit. b) sau, după az, lit c), din normele metodologice.4. Proprietarii, persoane fizice sau juridice precum şi, după caz, persoanele juridice care au în administrare construcţia de la adresa susmentionata îşi asuma riscul, şi răspunderea pentru efectele potenţiale ale seismelor, în situaţia în care nu se conformează obligaţiilor legale pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de consolidare la construcţia cu destinaţia de locuinta.Preşedinte / Primar general................................. ────────────────*1) Clasa definită în normativul de proiectare antiseismica, Indicativ P100-92, cu Cap. 11-12, republicate în Buletinul construcţiilor nr. 11/1996. Notă *) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 428 din 31 iulie 2001.  +  Anexa 19────────la normele metodologice────────────────────────Nr. şi data înregistrării laCONSILIUL LOCAL ...................../CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTIStudiul de fezabilitate a fost aprobat prinHotărârea consiliului local, respectiv al CGMBnr. ............ din .............SINTEZA STUDIULUI DE FEZABILITATEConform art. 6, alin (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente*), republicată, cu modificările şi completările ulterioare, clădirea de locuit multietajata amplasata în judeţul ......., localitatea .........., str. ......., nr. ....., încadrată prin raportul de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public a fost nominalizată la poziţia ........ din anexa la Hotărârea Guvernului nr. ....../......., prin care se aproba Programul de acţiuni pe anul ..........., pentru proiectarea lucrărilor de consolidare.1. DATE GENERALE:────────────────────────■ AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: ...............................■ BENEFICIAR : ............................................■ PROIECTANT: .............................................Nr. proiect: nr. .............Denumire proiect: Lucrări de consolidare clădire dinJudeţul(sector) ...., Localitatea ....., Str. ...., Nr. ....Faza: Studiu de fezabilitateExpert tehnic atestat: ...............................Verificator atestat pentru cerinţa A1: ...............2 DATE TEHNICE──────────────────Nr. de niveluri: S+P+.....EAnul construirii: ................Aria desfăşurată (Ad): ..... mp┌─────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────┐│ Structura funcţională a imobilului: │Suprafaţa│Cota-parte ││ │ utila │indiviză din ││ │ (mp) │proprietatea ││ │ │comuna (%) │├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤│A. Spaţii cu destinaţia de locuinta nr. apart ....│ │ ││din care: │ │ ││. proprietate privată persoane fizice nr. apart ....│ │ ││. în proprietatea sau în administrarea │ │ ││ instituţiilor publice nr. apart ....│ │ ││. în proprietatea sau în administrarea │ │ ││ agenţilor economici nr. apart ....│ │ ││ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤│B. Spaţii cu alta destinaţie │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤│TOTAL: │ │ 100,00 │└─────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────┘────────────────── Notă *) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 428 din 31 iulie 2001.    3. DEVIZUL GENERAL AL LUCRĂRILOR DE CONSOLIDARE:                            ┌─────────────────────────────┬────────────────────┐                            │Cota procentuală din valoarea│ Indici │                            │ C+M % │ mii lei/mp Ad │┌───────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤│(C+M) - TOTAL │ │ ││din care: │ │ │├───────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤│ Rezistenta │ │ │├───────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤│ Arhitectura │ │ │├───────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤│ Instalaţii │ │ │├───────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┤│ Organizare de şantier │ │ │└───────────────────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────┘4. SOLUŢIA DE CONSOLIDARE:────────────────────────────4.1. Descrierea soluţiei4.2. Implicaţii în realizarea soluţiei de consolidare:5. GRADUL NOMINAL DE ASIGURARE LA ACŢIUNI SEISMICE DUPĂ CONSOLIDARE:R(min) = .......( conform normativului de proiectare antiseismica P100-92) 6. DURATA DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE CONSOLIDARE:......... luni calendaristice7. FINANŢAREA LUCRĂRILOR DE CONSOLIDARE:din valoarea totală a lucrărilor de C+M  - .........% se finanţează din transferuri de la bugetul de stat,               conform Art.7 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa                Guvernului nr. 20/1994*), republicată  - .........% se finanţează din bugetele locale conform Art.7               alin.(1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului                nr. 20/1994*), republicată  - .........% se finanţează din bugetul de stat, bugetele locale               sau venituri extrabugetare conform Art.7               alin.(1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului               nr. 20/1994*), republicată  - .........% se finanţează din fondurile proprii ale agenţilor               economici conform Art. 7 alin.(1) lit. d) din               Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994*), republicată8. AVIZE ŞI ACORDURI8.1. Certificat de urbanism nr. ..... din .... emis de: ...... ┌──────────────────────────────────┬───────────────────────────────┬──────────┐ │8.2. Solicitări de avize conform │Nr. înregistrare la instituţia │Nr. aviz/ │ │Certificatului de urbanism: │care urmează sa emita avizul │ data │ ├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┤ ├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┤ ├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┤ ├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┤ ├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┤ └──────────────────────────────────┴───────────────────────────────┴──────────┘   9. LISTA DE SEMNĂTURI                Proiectant Asociaţia de proprietari                                                 Preşedinte        ............................. .........................       (persoana juridică autorizata)                                    VIZAT:                                   ────────                     Expert tehnic atestat: .............                         (nume, ştampila şi semnatura)                               Luat în evidenta                               ────────────────                   din punct de vedere al aplicării Legii nr. 10/1995                            privind calitatea în construcţii                        Inspectoratul teritorial în construcţii                                 Inspector şef                              ...................    Data .................  +  Anexa 20    ────────la normele metodologice────────────────────────    JUDEŢUL .............../MUNICIPIUL BUCUREŞTI    ─────────────────────────────────────────────    CONSILIUL LOCAL .............................     Nr. ....... din .............                         DECONT JUSTIFICATIV                pe luna ............... anul .............        pentru plata din transferuri de la bugetul de stat a cheltuielilor        privind proiectarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit        multietajate încadrate în clasa I de risc seismic şi care prezintă                        pericol public┌─┬──────┬────────────────────────────────────────────────┬──────┬────────┬────┐│N│Adresa│ Contract proiectare lucrări de consolidare*2) │Nr. şi│ Cota- │Sume││r│imobil├────────┬─────────────┬───────────────┬─────────┤data │parte*4)│soli││ │*1) │Nr./data│Preţ contract│Denumire proie-│Nr.contu-│pro- │de pro- │cita││c│ │contrac-├───────┬─────┤ctant persoana │lui │ces- │prietate│te ││r│ │tului │mii lei│suma │ juridică │proiectan│ver- │indiviză│din ││t│ │inregis-│(incl. │echiv│ │tului │bal*3)│ - % - │tran││ │ │trat la │TVA) │ în │ │deschis │recep-│ │sfe-││ │ │consi- │ │euro │ │la trezo-│tie │ │ruri││ │ │liul lo-│ │(excl│ │rerie │pro- │ │de ││ │ │cal │ │ TVA)│ │ │iect │ │la ││ │ │ │ │ │ │ │pentru│ │buge││ │ │ │ │ │ │ │lucra-│ │tul ││ │ │ │ │ │ │ │ri de │ │de ││ │ │ │ │ │ │ │conso-│ │stat││ │ │ │ │ │ │ │lidare│ │*5) ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │mii ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │lei │├─┼──────┼────────┼───────┼─────┼───────────────┼─────────┼──────┼────────┼────┤│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├─┼──────┼────────┼───────┼─────┼───────────────┼─────────┼──────┼────────┼────┤├─┼──────┼────────┼───────┼─────┼───────────────┼─────────┼──────┼────────┼────┤├─┼──────┼────────┼───────┼─────┼───────────────┼─────────┼──────┼────────┼────┤├─┼──────┼────────┼───────┼─────┼───────────────┼─────────┼──────┼────────┼────┤├─┼──────┼────────┼───────┼─────┼───────────────┼─────────┼──────┼────────┼────┤├─┴──────┴────────┼───────┼─────┼───────────────┼─────────┼──────┼────────┼────┤│ ├───────┼─────┼───────────────┼─────────┼──────┼────────┼────┤│ TORAL: │ │ │ x │ x │ x │ x │ │└─────────────────┴───────┴─────┴───────────────┴─────────┴──────┴────────┴────┘   Raspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi   exactitatea datelor înscrise.                        Primar,                     ............     Direcţia tehnica-investiţii Direcţia economică-buget-finanţe              Director Director      ......................... ...............................                                    Vizat:                                   ───────                           Control financiar preventiv                           ...........................*1) Clădiri de locuit multietajate nominalizate în programe anuale de acţiuni aprobate prin hotărâri ale Guvernului.*2) Contracte încheiate, în condiţiile legii, cu respectarea procedurilor de achiziţie public.*3) Procesele-verbale de recepţie se anexează, în copie, la prezentul decont justificativ.*4) Cota aferentă locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice.*5) Conform art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001; Col.9 = (Col.3 x Col.8)/100.  +  Anexa 21    --------la normele metodologice-----------------------CONSILIUL JUDEŢEAN..............--------------------------------CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTINr. ...... din ...........                   CENTRALIZATORUL DECONTURILOR JUSTIFICATIVE                        pe luna ......... anul .........              pentru plata din transferuri de la bugetul de stat,                 a cheltuielilor privind proiectarea lucrărilor                de consolidare, aferente locuinţelor proprietate              privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit               multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic                        şi care prezintă pericol public┌──┬───────────┬────────────────────────────────────┬──────┬───────┬───────────┐│N │ │ Contract proiectare lucrări de │Nr. şi│Cota- │ Sume ││r.│Localitatea│ consolidare*2) │ data │parte │solicitate ││c │-----------├────┬─────────────┬────────┬────────┤proces│*4) │ din ││r │ Adresa │Nr./│Preţ contract│Denumire│Nr. con-│verbal│de │transferuri││t.│ imobil*1) │data├──────┬──────┤proiec- │tului │*3) │propri-│ de la ││ │ │con-│-mii │-suma │tant │proiec- │recep-│etate │bugetul de ││ │ │trac│ lei- │echiv.│persoana│tantului│tie │indi- │ stat*5) ││ │ │tu- │(incl.│ în │juridică│deschis │pro- │viza │- mii lei -││ │ │lui │TVA) │euro │ │ la │iect │-%- │ ││ │ │în- │ │(excl.│ │trezore-│pentru│ │ ││ │ │re- │ │TVA) │ │rie │lu- │ │ ││ │ │gis │ │ │ │ │crari │ │ ││ │ │trat│ │ │ │ │de │ │ ││ │ │la │ │ │ │ │con- │ │ ││ │ │con-│ │ │ │ │so- │ │ ││ │ │şi- │ │ │ │ │li- │ │ ││ │ │liul│ │ │ │ │dare │ │ ││ │ │lo- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │cal │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │CGMB│ │ │ │ │ │ │ │├──┼───────────┼────┼──────┼──────┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────────┤│0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├──┼───────────┼────┼──────┼──────┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────────┤├──┼───────────┼────┼──────┼──────┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────────┤├──┼───────────┼────┼──────┼──────┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────────┤├──┴───────────┴────┼──────┼──────┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────────┤│ TOTAL: │ │ │ x │ x │ x │ x │ │└───────────────────┴──────┴──────┴────────┴────────┴──────┴───────┴───────────┘    Raspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şiexactitatea datelor înscrise.                            Preşedinte/Primar general                            ........................    Direcţia tehnica-investiţii Direcţia economică-buget-finanţe             Director, Director,    .......................... ....................... ------------    *1) Clădiri de locuit multietajate nominalizate în programe anuale deacţiuni aprobate prin hotărâri ale Guvernului.    *2) Contracte încheiate, în condiţiile legii, cu respectarea procedurilorde achiziţie publică.    *3) Procesele-verbale de recepţie se anexează, în copie, la prezentuldecont justificativ.    *4) Cota aferentă locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice.    *5) Conform art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente,republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001; Col. 9 =(Col. 3 x Col. 8)/100.  +  Anexa 22    --------la normele metodologice------------------------MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI                                                      Aprobat,                                                      --------                                                      Ministru                                                   ..............                              NOTA DE FUNDAMENTARE                           pe luna ...... anul ......           pentru deschiderea de credite bugetare privind finanţarea          cheltuielilor pentru proiectarea lucrărilor de consolidare la          clădiri de locuit multietajate încadrate în clasa I de risc                    seismic şi care prezintă pericol public┌────┬─────────┬─────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────┐│Nr. │Consiliul│ Nr. şi data │ Număr │ Suma din transferuri de la ││crt.│judeţean/│centralizatorului│clădiri de │ bugetul de stat*1) ││ │ CGMB │ deconturilor │locuit cu ├────────────────┬────────────────┤│ │ │ justificative │proiecte │ Solicitată │ Aprobată ││ │ │ înregistrat la │ pentru │ de Consiliul │ ││ │ │ MLPTL │lucrări de │ judeţean/CGMB │ ││ │ │ │consolidare│ - mii lei - │ - mii lei - │├────┼─────────┼─────────────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼─────────┼─────────────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┤├────┼─────────┼─────────────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┤├────┼─────────┼─────────────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┤├────┴─────────┴─────────────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┤│ TOTAL: │ │ │ │└────────────────────────────────┴───────────┴────────────────┴────────────────┘                                Secretar de stat                            ........................       Direcţia generală tehnica Direcţia generală economică            în construcţii şi relaţii bugetare         Director general Director general    .......................... ....................... ------------    *1) Finanţarea se asigura conform art. 7 alin. (1) lit. a) din OrdonanţaGuvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic alconstrucţiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României,Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV dinLegea nr. 460/2001.  +  Anexa 23    --------la normele metodologice-----------------------CONSILIUL JUDEŢEAN..............--------------------------------CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTINr. ...... din ...........                  CENTRALIZARE CLĂDIRI DE LOCUIT MULTIETAJATE                  ÎNCADRATE ÎN CLASA I DE RISC SEISMIC ŞI CARE                 PREZINTĂ PERICOL PUBLIC ŞI ESTIMARE CHELTUIELI                          PENTRU EXECUTARE CONSOLIDĂRI                               pentru anul ......┌──┬───────────┬─────┬─────┬───┬─────────┬───────────┬─────┬───────────────────┐│N │Localitatea│Anul │Regim│Nu-│ Număr │Suprafaţa │Cota-│Estimare cheltuieli││r.│-----------│con- │ de │mar│tronsoane│construită │parte│ lucrări de ││c │ Adresa │stru-│inal-│a- ├───┬─────┤desfăşurată│ *2) │ consolidare ││r │ imobil*1) │irii │time │par│uni│iden-│ - mp - │din │ - mii lei - ││t.│ │ │S+P+ │ta │cat│tice ├────┬──────┤pro- ├──────┬────────────┤│ │ │ │...E │men│ │ │lo- │spaţii│pri- │TOTAL │din care: ││ │ │ │ │te │ │ │cu- │cu al-│e- │(incl.│sume necesa-││ │ │ │ │ │ │ │în- │ta │ta- │TVA) │re din tran-││ │ │ │ │ │ │ │te │desti-│tea │ │sferuri de ││ │ │ │ │ │ │ │ │natie │co- │ │la bugetul ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │mu- │ │de stat*3) ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │na │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │-%- │ │ │├──┼───────────┼─────┼─────┼───┼───┼─────┼────┼──────┼─────┼──────┼────────────┤│0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │├──┼───────────┼─────┼─────┼───┼───┼─────┼────┼──────┼─────┼──────┼────────────┤├──┼───────────┼─────┼─────┼───┼───┼─────┼────┼──────┼─────┼──────┼────────────┤├──┼───────────┼─────┼─────┼───┼───┼─────┼────┼──────┼─────┼──────┼────────────┤├──┴───────────┴─────┴─────┼───┼───┼─────┼────┼──────┼─────┼──────┼────────────┤│ TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────────────────────┴───┴───┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┴────────────┘    Raspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şiexactitatea datelor înscrise.                            Preşedinte/Primar general                            ........................    Direcţia tehnica-investiţii Direcţia economică-buget-finanţe             Director, Director,    .......................... .......................                                     Vizat:                                    ------        Inspectoratul în construcţii judeţean/al Municipiului Bucureşti                                 Inspector şef                            .......................--------------    *1) Se anexează sinteza studiului de fezabilitate.    *2) Cota de proprietate din proprietatea comuna a imobilului, care revinelocuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice.    *3) Finanţarea se asigura conform art. 7 alin. (1) lit. a) din OrdonanţaGuvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic alconstrucţiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României,Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legeanr. 460/2001; Col. 11 = (Col. 9 x Col. 10)/100.  +  Anexa 24    --------la normele metodologice-----------------------JUDEŢUL............./MUNICIPIUL BUCUREŞTI ANEXA Nr. 24----------------------------------------- ------------CONSILIUL LOCAL .....................Nr. ...... din ...........                              DECONT JUSTIFICATIV                       pe luna .......... anul .........               pentru plata din transferuri de la bugetul de stat          a cheltuielilor privind executarea lucrărilor de consolidare           la clădiri de locuit multietajate încadrate în clasa I de                  risc seismic şi care prezintă pericol public┌──┬──────┬─────────────────────┬───────────────────────────┬────────┬─────────┐│N │Adresa│Contracte pentru │Situaţia cumulată la finele│Cota- │ Sume ││r.│imobil│executarea lucrărilor│ lunii pentru care s-a │parte*5)│solicita-││c │ *1) │de consolidare*2) │ întocmit decontul │ de │te din ││r │ │ │ justificativ │proprie-│transfe- ││t.│ ├──┬────────┬────┬────┼─┬────────────────┬──┬──┬──┤tate │ruri de ││ │ │ │ Preţ │ │ │*│din care: │ │ │*4│indiviză│la ││ │ │ │contract│ │ │3│lucrări executa-│ │ │ │ │bugetul ││ │ │ ├───┬────┤ │ │ │te*3) în luna pt│ │ │ │ │de stat*6││ │ │ │ │ │ │ │ │care s-a intoc- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │mit decontul │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │justificativ │ │ │ │ % │-mil lei-│├──┼──────┼──┼───┼────┼────┼────┼─┼────┬─────┬─────┼──┼──┼──┼────────┼─────────┤│0 │ 1 │2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │7│ 8 │ 9 │ 10 │11│12│13│ 14 │ 15 │├──┼──────┼──┼───┼────┼────┼────┼─┼────┼─────┼─────┼──┼──┼──┼────────┼─────────┤├──┼──────┼──┼───┼────┼────┼────┼─┼────┼─────┼─────┼──┼──┼──┼────────┼─────────┤├──┴──────┴──┼───┼────┼────┼────┼─┼────┼─────┼─────┼──┼──┼──┼────────┼─────────┤│ TOTAL: │ │ │ x │ x │ │ x │ │ │ │ │ │ x │ │└────────────┴───┴────┴────┴────┴─┴────┴─────┴─────┴──┴──┴──┴────────┴─────────┘    col. 2 = Nr./data contractului înregistrat la consiliul local    col. 3 = -mil lei- (inclusiv TVA)    col. 4 = suma echiv. în euro - (excl. TVA)    col. 5 = Denumire executant persoana juridică    col. 6 = Nr. contului executantului deschis la trezorerie    col. 7 = Valoarea lucrărilor executate*3), cumulat de la semnarea             contractului - suma echiv. în euro -    col. 8 = Nr. şi data înregistrării situaţiei de lucrări la cons. local    col. 9 = - mil. lei - (inclusiv TVA)    col. 10 = - suma echiv. în euro - (exclusiv TVA)    col. 11 = Transferuri de la bugetul de stat în anul curent - mil. lei -    col. 12 = Plati efectuate în anul curent - mil. lei -    col. 13 = Sold*4) - mil. lei -    Raspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şiexactitatea datelor înscrise.                                     Primar                                  ............    Direcţia tehnica-investiţii Direcţia economică-buget-finanţe             Director, Director,    .......................... .......................                                      Vizat:                                     ------                          Control financiar preventiv                            ........................---------------    *1) Clădiri de locuit multietajate nominalizate în programe anuale deacţiuni aprobate prin hotărâri ale Guvernului.    *2) Contracte încheiate, în condiţiile legii, cu respectareaprocedurilor de achiziţie publică.    *3) Valoarea lucrărilor stabilită pe baza situaţiilor de plată pentrulucrări de consolidare real executate, întocmite şi verificate în condiţiilelegii; Col. 7≤ Col. 4.    *4) Col. 13 = Col. 11 - Col. 12.    *5) Cota aferentă locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice.    *6) Conform art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente,republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001; Col. 15 =(Col. 9 x Col. 14)/100 - Col. 13.  +  Anexa 25    --------la normele metodologice-----------------------CONSILIUL JUDEŢEAN...............---------------------------------CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI-------------------------------------------Nr. ......... din ............                   CENTRALIZATORUL DECONTURILOR JUSTIFICATIVE                       pe luna ........... anul ........       pentru plata din transferuri de la bugetul de stat a cheltuielilor       privind executarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit       multietajate încadrate în clasa I de risc seismic şi care prezintă                                 pericol public┌──┬──────┬─────────────────────┬───────────────────────────┬────────┬─────────┐│N │Locali│Contracte pentru │Situaţia cumulată la finele│Cota- │ Sume ││r.│tatea │executarea lucrărilor│ lunii pentru care s-a │parte*5)│solicita-││c │Adresa│de consolidare*2) │ întocmit decontul │ de │te din ││r │imobil│ │ justificativ │proprie-│transfe- ││t.│ *1) ├──┬────────┬────┬────┼─┬────────────────┬──┬──┬──┤tate │ruri de ││ │ │ │ Preţ │ │ │*│din care: │ │ │*4│indiviză│la ││ │ │ │contract│ │ │3│lucrări executa-│ │ │ │ │bugetul ││ │ │ ├───┬────┤ │ │ │te*3) în luna pt│ │ │ │ │de stat*6││ │ │ │ │ │ │ │ │care s-a intoc- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │mit decontul │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │justificativ │ │ │ │ % │-mil lei-│├──┼──────┼──┼───┼────┼────┼────┼─┼────┬─────┬─────┼──┼──┼──┼────────┼─────────┤│0 │ 1 │2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │7│ 8 │ 9 │ 10 │11│12│13│ 14 │ 15 │├──┼──────┼──┼───┼────┼────┼────┼─┼────┼─────┼─────┼──┼──┼──┼────────┼─────────┤├──┼──────┼──┼───┼────┼────┼────┼─┼────┼─────┼─────┼──┼──┼──┼────────┼─────────┤├──┴──────┴──┼───┼────┼────┼────┼─┼────┼─────┼─────┼──┼──┼──┼────────┼─────────┤│ TOTAL: │ │ │ x │ x │ │ x │ │ │ │ │ │ x │ │└────────────┴───┴────┴────┴────┴─┴────┴─────┴─────┴──┴──┴──┴────────┴─────────┘    col. 2 = Nr./data contractului înregistrat la consiliul local/CGMB    col. 3 = -mil lei- (inclusiv TVA)    col. 4 = suma echiv. în euro - (excl. TVA)    col. 5 = Denumire executant persoana juridică    col. 6 = Nr. contului executantului deschis la trezorerie    col. 7 = Valoarea lucrărilor executate*3), cumulat de la semnarea             contractului - suma echiv. în euro -    col. 8 = Nr. şi data înregistrării situaţiei de lucrări la cons.             Local/CGMB    col. 9 = - mil. lei - (inclusiv TVA)    col. 10 = - suma echiv. în euro - (exclusiv TVA)    col. 11 = Transferuri de la bugetul de stat în anul curent - mil. lei -    col. 12 = Plati efectuate în anul curent - mil. lei -    col. 13 = Sold*4) - mil. lei -    Raspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şiexactitatea datelor înscrise.                           Preşedinte/Primar General,                               ..................    Direcţia tehnica-investiţii Direcţia economică-buget-finanţe             Director, Director,    .......................... ....................... -----------    *1) Clădiri de locuit multietajate nominalizate în programe anuale deacţiuni aprobate prin hotărâri ale Guvernului.    *2) Contracte încheiate, în condiţiile legii, cu respectarea procedurilorde achiziţie publică.    *3) Valoarea lucrărilor stabilită pe baza situaţiilor de plată pentrulucrări de consolidare real executate, întocmite şi verificate în condiţiilelegii; Col. 7≤ Col. 4.    *4) Col. 13 = Col. 11 - Col. 12    *5) Cota aferentă locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice.    *6) Conform art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente,republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001; Col. 15 =(Col. 9 x Col. 14) / 100 - Col. 13.  +  Anexa 26    --------la normele metodologice-----------------------MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI                                                            Aprobat,                                                            --------                                                            Ministru                                                         ...............                              NOTA DE FUNDAMENTARE                           pe luna ...... anul ......           pentru deschiderea de credite bugetare privind finanţarea          cheltuielilor pentru executarea lucrărilor de consolidare la          clădiri de locuit multietajate încadrate în clasa I de risc                    seismic şi care prezintă pericol public┌────┬─────────┬─────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────┐│Nr. │Consiliul│ Nr. şi data │ Număr │ Suma din transferuri de la ││crt.│judeţean/│centralizatorului│clădiri de │ bugetul de stat*1) ││ │ CGMB │ deconturilor │locuit cu ├────────────────┬────────────────┤│ │ │ justificative │situaţii de│ Solicitată │ Aprobată ││ │ │ înregistrat la │plata pentru de Consiliul │ ││ │ │ MLPTL │lucrări de │ judeţean/CGMB │ ││ │ │ │consolidare│ - mii lei - │ - mii lei - │├────┼─────────┼─────────────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼─────────┼─────────────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┤├────┼─────────┼─────────────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┤├────┼─────────┼─────────────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┤├────┴─────────┴─────────────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┤│ TOTAL: │ │ │ │└────────────────────────────────┴───────────┴────────────────┴────────────────┘                                Secretar de stat                            ........................       Direcţia generală tehnica Direcţia generală economică            în construcţii şi relaţii bugetare         Director general Director general    .......................... ....................... ------------    *1) Finanţarea se asigura conform art. 7 alin. (1) lit. a) din OrdonanţaGuvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic alconstrucţiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României,Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001 în temeiul art. IV dinLegea nr. 460/2001.  +  Anexa 27--------la normele metodologice-----------------------Nr. şi data înregistrării laCONSILIUL LOCAL............./CONSILIUL GENERAL Al MUNICIPIUL BUCUREŞTICONTRACT nr. ......... din ........pentru finanţarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor deconsolidare şi restituirea, la terminarea lucrărilor, a sumelor alocate dintransferuri de la bugetul de stat- conţinut cadru -  +  Articolul 1Părţile contractanteÎntre:primarul municipiului / oraşului, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti ...(nume şi prenume)...., în calitate de şi denumit în continuare autoritate contractantă, pe de o parte,şi....(nume şi prenume)...., proprietar al locuinţei, persoana fizica, din imobilul situat în: localitatea ............. judeţul/sectorul: .............., str..........., nr......., bl........, sc...., et....., ap....., legitimat cu act identitate tip ....... seria ....... nr. ...... eliberat la data de ............ de către......................., cod numeric personal............, deţinător al actului de proprietate tip: seria ....., nr. ........, emis de: ........, la data de: ........., nr. topografic ......... nr. înregistrare în cartea funciară ........... deschisă la Biroul de carte funciară al judecătoriei ........ în a carei raza teritorială este situata construcţia cu destinaţia de locuinta, în calitate de şi denumit în continuare beneficiar, pe de altă parte,a intervenit prezentul contract.  +  Articolul 2Obiectul contractului îl constituie finanţarea executării lucrărilor de consolidare a clădirii de locuit multietajate, de la adresa înscrisă la art. 1 - clădire încadrată în clasa I de risc seismic, care prezintă pericol public şi este nominalizată în programul anual de acţiuni pe anul......., aprobat prin Hotărârea de Guvern nr....../..... -, precum şi recuperarea cheltuielilor efectuate din transferuri de la bugetul de stat, în condiţiile şi cu respectarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată*), denumita în continuare ordonanţa în cuprinsul prezentului contract. ----------- Notă *) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001.  +  Articolul 3Suma din preţul contractului de executare a lucrărilor de consolidare, ce revine beneficiarului pentru finanţarea, în condiţiile ordonanţei, a cheltuielilor pentru executarea lucrărilor de consolidare, determinata din preţul contractului proporţional cu cota - parte indiviză de ........% deţinută de beneficiar din proprietatea comuna din cadrul condominiului este de ............ mii lei, din care TVA ........... mii lei, suma reprezentând ............. euro.  +  Articolul 4Autoritatea contractantă se obliga:4.1. - sa instituie ipoteca legală a statului asupra locuinţei beneficiarului de la adresa înscrisă la art. 1, în conformitate cu dispoziţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi ale ordonanţei şi în baza prezentului contract şi să solicite înscrierea acestei ipoteci şi notarea interdicţiei de înstrăinare şi grevare în cartea funciară a Biroului de carte funciară al Judecătoriei ............., pentru suma stabilită în euro la art. 3 din prezentul contract; apartamentele dobândite în condiţiile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, se vor ipoteca, conform art. 9 din ordonanţa, o dată cu dobândirea dreptului de proprietate.4.2. - să asigure: a) diriginte de şantier autorizat; b) verificarea şi decontarea prin personal de specialiate autorizat a situaţiilor de lucrări real executate în baza documentaţiei tehnico - economice legal aprobate; c) organizarea recepţiei la terminarea lucrărilor de consolidare şi a recepţiei finale; d) stabilirea situaţiei valorice a decontărilor pe categorii de lucrări real executate şi repartizarea pe fiecare proprietar a cheltuielilor efectuate pentru executarea lucrărilor de consolidare, proporţional cu cota-parte de proprietate indiviză din proprietatea comuna care revine fiecărui proprietar din cadrul condominiului; e) evidenta, calcularea şi încasarea ratelor lunare şi urmărirea, potrivit legii, a debitorilor restanti. f) virarea sumelor încasate din rate lunare, precum şi a celor aferente ratelor rămase de achitat şi actualizate la data înstrăinării, în contul de venituri cu destinaţie specială al unităţii administrativ - teritoriale, deschis la trezoreria statului, pentru finanţarea în continuare a acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţia de locuinta.4.3. - sa verifice declaraţiile de venituri nete, sa acorde, în condiţiile legii, viza de control financiar preventiv şi sa aprobe, conform ordonanţei, referatele lunare (Anexa nr. 29).4.4. - sa radieze ipoteca, numai cu dovada privind achitarea integrală a cheltuielilor efectuate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare.  +  Articolul 5Beneficiarul se obliga:5.1. - să respecte întocmai prevederile prezentului contract;5.2. - sa restituie, la terminarea lucrărilor de consolidare, sumele datorate corespunzător cheltuielilor efectuate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare, în baza graficului întocmit de autoritatea contractantă astfel: a) în rate lunare egale în lei, fără dobânda, cu o durată de rambursare de până la 25 de ani de la data recepţiei terminării lucrărilor de consolidare; suma de plată poate fi restituită integral sau parţial, de către proprietar în orice moment anterior scadentei, cu respectarea următoarelor precizări:(i) graficul de restituire a sumelor, la data recepţiei la terminarea lucrărilor de consolidare va constitui anexa care va face parte integrantă din prezentul contract;(îi) ratele lunare scadente se vor plati până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare, fără vreo înştiinţare prealabilă; prima rata scadenta fiind în luna următoare datei admiterii recepţiei la terminarea lucrărilor de consolidare; plata se face la casieria din sediul ...........;(iii) în cazul întârzierii la plata a ratelor scadente lunare cu mai mult de 30 de zile, se vor calcula majorări de întârziere la ratele scadente, aplicându-se cota de majorare de ........... %, stabilită în condiţiile legii pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare;5.3. - sa suporte toate cheltuielile efectuate de autoritatea contractantă pentru urmărirea debitorului şi recuperarea sumelor datorate.5.4. - sa completeze, pentru fiecare rata lunară scadenta, declaraţia de venituri nete (Anexa nr. 28), pe propria răspundere pe care o va inregistra la consiliul local, respectiv la Consiliul General al Municipiului Bucureşti, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare în cazul în care realizează venituri medii nete lunare pe membru de familie sub câştigul salarial mediu net lunar pe economie; pe perioadele în care realizează aceste venituri este scutit, de la plata ratelor lunare, obligaţia de a restitui sumele alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare diminuându-se cu sumele aferente perioadelor de scutire la plata a ratelor lunare.5.5. - sa ramburseze integral ratele neachitate, actualizate la data înstrăinării, conform evidentei consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. În cazul înstrăinării în decurs de 25 de ani de la recepţia terminării lucrărilor de consolidare, a locuinţei proprietate privată la care s-au executat lucrări de consolidare finanţate prin transferuri de la bugetul de stat; actualizarea se efectuează în funcţie de indicele preţurilor de consum total al populaţiei, publicat lunar de către Institutul Naţional de Statistica în Buletinul statistic de preţuri, pentru intervalul cuprins între luna de referinţa a recepţiei la terminarea lucrărilor de consolidare şi luna actualizării ratelor neachitate.  +  Articolul 6Actele juridice de înstrăinare, încheiate cu încălcarea prevederilor art. 11 din ordonanţa, sunt lovite de nulitate absolută, buna-credinţa neputând fi invocată în astfel de cazuri.  +  Articolul 7Autoritatea contractantă nu răspunde de autenticitatea documentelor prezentate de beneficiar (declaraţii de venituri nete, act de identitate, act de proprietate etc.).  +  Articolul 8Relaţiile reciproce dintre părţile contractante, nereglementate de prezentul contract, sunt supuse regulilor generale de creditare şi legilor române.  +  Articolul 9Litigiile de orice fel dintre părţile contractante ce nu pot fi soluţionate pe cale amiabila vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente.  +  Articolul 10Prezentul contract: a) se încheie concomitent cu contractul pentru executarea lucrărilor de consolidare şi îşi încetează valabilitatea odată cu radierea, în condiţiile ordonanţei, a ipotecii; b) are valoare de înscris autentic şi constituie titlu executoriu, conform art. 10, alin. (2) din ordonanţa, autoritatea contractantă având dreptul să solicite investirea prezentului contract cu formula executorie.  +  Articolul 11Fiecare parte semnatara a contractului răspunde, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea obligaţiilor conform actelor normative în vigoare a contractului încheiat.  +  Articolul 12Prezentul contract s-a încheiat astăzi ....., în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatara.Autoritatea contractantă BeneficiarPrimar / Primar general, Proprietarul locuinţei,persoana fizica,................... .................  +  Anexa 28    --------la normele metodologice-----------------------Nr. şi data înregistrării laCONSILIUL LOCAL........./--------------------------CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI                          DECLARAŢIE DE VENITURI NETE                      pentru luna ........., anul ........Subsemnatul(a)Numele şi prenumele proprietarului:┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘Data naşterii:┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘Domiciliul:┌────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬───┬─┬─┬─┬─┬─┐│Str.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Nr.│ │ │ │ │ │└────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───┴─┴─┴─┴─┴─┘┌───┬─┬─┬─┬─┬───┬─┬─┬─┬─┬───┬─┬─┬─┬─┬──┬─┬─┬─┬──────┬─┐│Bl.│ │ │ │ │Sc.│ │ │ │ │Ap.│ │ │ │ │OP│ │ │ │Sector│ │└───┴─┴─┴─┴─┴───┴─┴─┴─┴─┴───┴─┴─┴─┴─┴──┴─┴─┴─┴──────┴─┘Localitatea:┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘Judeţul:┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘Act de identitate:┌───┬─┬─┬─────┬─┬─┬───┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│Tip│ │ │Seria│ │ │Nr.│ │ │ │ │ │ │ │Eliberat de:│ │ │ │ │ │ │ │└───┴─┴─┴─────┴─┴─┴───┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬───────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │La data de:│ │ │ │ │ │ │ │ │└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘Cod numeric personal:┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘în calitate de proprietar persoana fizica al locuinţei din imobilul situat în:Localitatea┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘Judeţul┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌───┬─┬─┬─┬─┬───┬─┬─┬─┬─┬───┬─┬─┬─┬─┬──┬─┬─┬─┬──────┬─┐│Bl.│ │ │ │ │Sc.│ │ │ │ │Ap.│ │ │ │ │OP│ │ │ │Sector│ │└───┴─┴─┴─┴─┴───┴─┴─┴─┴─┴───┴─┴─┴─┴─┴──┴─┴─┴─┴──────┴─┘ beneficiind, în condiţiile Ordonanţei Guvernului Nr. 20/1994 privind măsuripentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată*),de finanţarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat pentruexecutarea lucrărilor de consolidare la imobil,    declar pe propria răspundere următoarele:1.1. Familia*1) este compusa din ...... persoane, cu acelaşi domiciliu cu almeu înscrise în cartea de imobil şi cu care locuiesc şi gospodărescîmpreună, după cum urmează:┌────┬────────────┬────────────────────┬───────────────────┬────────┬──────────┐│Nr. │ Numele şi │Calitatea în familie│ Act de identitate│Codul │ Data ││crt.│ prenumele │(soţ, sotie, copil, │(tip, serie, număr,│numeric │ naşterii││ │ │părinţii acestora) │ emitent) │personal│(zi, luna,││ │ │ │ │ │ an) │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┤│ 1 │proprietarul│ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┤├────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────┼────────┼──────────┤│... │ │ │ │ │ │└────┴────────────┴────────────────────┴───────────────────┴────────┴──────────┤                                                                               │┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Total (1) - Număr membri de familie:............. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘---------    *) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001 pentru modificareaşi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentrureducerea riscului seismic al construcţiilor existente, publicată în MonitorulOficial al României, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001.    *1) Prin familie, în sensul Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cumodificările ulterioare, se înţelege: soţul, sotia, copiii şi părinţii soţilorcare locuiesc şi gospodăresc împreună.   ┌───────────────────────────────────────────┬─┬─┬─────┬─┬─┬─┬─┐ 2.│VENITURI PERMANENTE NETE REALIZATE ÎN LUNA:│ │ │Anul:│ │ │ │ │   └───────────────────────────────────────────┴─┴─┴─────┴─┴─┴─┴─┘┌───┬───────────────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────┐│Cod│Categoria de venituri │Actul doveditor*2) │Venitul realizat││ │ │ │ *3) ││ │ │ │ - lei - │└───┴───────────────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────┘Salariul şi alte drepturi salariale:┌───┬───────────────────────────────────┬─────────────────────┬┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│01 │- pe bază de contract de muncă │-adeverinta eliberata││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ de angajator ││ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┼┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│02 │-pe bază de convenţie civilă de │-adeverinta eliberata││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │prestări servicii │ de angajator ││ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┼┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│03 │-salariul asistentului personal al │-adeverinta eliberata││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoanei cu handicap │ de angajator ││ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┼┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│04 │-salariul asistentului maternal │-adeverinta eliberata││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ de angajator ││ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┼┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│05 │-salariul ingrijitorului la domici-│-adeverinta eliberata││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │liu al persoanei varstnice │de angajator ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dependente │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┼┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│06 │-venitul lunar realizat ca membru │-adeverinta eliberata││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asociat sau persoana autorizata sa │de Administraţia ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │desfăşoare o activitate │Financiară ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │independenta │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┼┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│07 │-indemnizaţie de şomaj │-talon de plată ││ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴───────────────────────────────────┴─────────────────────┴┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  Pensii:┌───┬───────────────────────────────────┬─────────────────────┬┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│08 │-pensia pentru limita de vârsta │-talon de pensie ││ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┼┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│09 │-pensia anticipata │-talon de pensie ││ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┼┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│10 │-pensia anticipata parţială │-talon de pensie ││ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┼┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│11 │-pensia de invaliditate │-talon de pensie ││ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┼┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│12 │-pensia de urmaş │-talon de pensie ││ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────────────┴─────────────────────┴┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│ Pensii militare:├───┬───────────────────────────────────┬─────────────────────┬┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│13 │-pensia de serviciu │-talon de pensie ││ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┼┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│14 │-pensia de invaliditate │-talon de pensie ││ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┼┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│15 │-pensia de urmaş │-talon de pensie ││ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴───────────────────────────────────┴─────────────────────┴┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌───┬───────────────────────────────────┬─────────────────────┬┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│16 │-pensia I.O.V.R. │-talon de pensie ││ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴───────────────────────────────────┴─────────────────────┴┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌───┬───────────────────────────────────┬─────────────────────┬┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│17 │-indemnizaţia pentru persoanele │-talon ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │care şi-au pierdut total sau par- │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tial capacitatea de muncă ca urmare│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │a participării la Revoluţie şi pen-│ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tru urmaşii acestora │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┼┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│18 │-pensia socială pentru nevăzători │-talon de pensie ││ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴───────────────────────────────────┴─────────────────────┴┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌───┬───────────────────────────────────┬─────────────────────┬┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│19 │-indemnizaţia de însoţitor pentru │-talon de pensie ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pensionării gr. I de invaliditate │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴───────────────────────────────────┴─────────────────────┴┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Alte drepturi de asigurări sociale:┌───┬───────────────────────────────────┬─────────────────────┬┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│20 │-indemnizaţia pentru incapacitatea │-adeverinta eliberata││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │temporară de muncă │de angajator ││ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┼┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│21 │-indemnizaţie pentru creşterea │-adeverinta eliberata││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │copilului până la vârsta de 2 sau 3│de angajator sau, du-││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ani │pa caz, de casa de ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │pensii ││ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┼┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│22 │-indemnizaţia pentru îngrijirea │-adeverinta eliberata││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │copilului bolnav în vârsta de până │de angajator ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │la 7 sau 18 ani │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┼┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│23 │-indemnizaţie de maternitate │-adeverinta eliberata││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │de angajator sau, du-││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │pa caz, de casa de ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │pensii ││ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴───────────────────────────────────┴─────────────────────┴┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  Indemnizaţii cu caracter permanent┌───┬───────────────────────────────────┬─────────────────────┬┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│24 │-indemnizaţia lunară acordată │-talon de plată ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │magistraţilor inlaturati din jus- │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │titie din considerente politice │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┼┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│25 │-indemnizaţie lunară acordată │-talon de plată ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoanelor persecutate din motive │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │politice sau etnice │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┼┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│26 │-indemnizaţia, sporul sau renta │-talon de plată ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acordată invalizilor, veteranilor │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi văduvelor de război │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┼┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│27 │-indemnizaţia pentru părinţii per- │-talon de plată ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │soanelor care au decedat în timpul │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │revoluţiei din 1989 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┼┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│28 │-indemnizaţia de îngrijire pentru │-talon de plată ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │revolutionarii invalizi de gr. I │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┼┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│29 │Suma fixa acordată mamelor eroilor-│-talon de plată ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │martiri │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴───────────────────────────────────┴─────────────────────┴┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌───┬───────────────────────────────────┬─────────────────────┬┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│30 │-alocaţia de stat pentru copii │-talon de plată/ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │adeverinta ││ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴───────────────────────────────────┴─────────────────────┴┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌───┬───────────────────────────────────┬─────────────────────┬┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│31 │-alocaţia suplimentară pentru │-talon de plată/ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │familiile cu copii │adeverinta ││ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴───────────────────────────────────┴─────────────────────┴┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌───┬───────────────────────────────────┬─────────────────────┬┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│32 │-alocaţia de întreţinere pentru │-adeverinta ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │minorii dati în plasament familial │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sau încredinţaţi, potrivit legii, │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │unor familii sau persoane │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴───────────────────────────────────┴─────────────────────┴┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  Burse:┌───┬───────────────────────────────────┬─────────────────────┬┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│33 │-pentru elevi │-adeverinta eliberata││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │de unitatea de ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │învăţământ ││ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┼┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│34 │-pentru studenţi │-adeverinta eliberata││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │de unitatea de ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │învăţământ ││ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴───────────────────────────────────┴─────────────────────┴┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌───┬───────────────────────────────────┬─────────────────────┬┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│35 │-ajutorul banesc lunar pentru per- │-talon de plată ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │soanele care au devenit incapabile │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de muncă în perioada efectuării │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │unor pedepse private de libertate │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┼┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│36 │-ajutorul social acordat persoane- │-talon de plată ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │lor cu handicap │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┼┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│37 │-ajutorul social lunar pentru so- │-adeverinta eliberata││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tiile celor care satisfac serviciul│de centrul militar ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │militar obligatoriu │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴───────────────────────────────────┴─────────────────────┴┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│Total (2) - Total venituri permanente nete realizate: │ ││ (rd. 01+ .....+rd.37) (lei) │ │└─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤3.│VENITURI NETE ANUALE REALIZATE DIN: │  └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───┬───────────────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────┐│Poz│ Surse de venit*4) │Actul doveditor │Venitul realizat││ │ │ │ *5) ││ │ │ │ - lei - │├───┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┼┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│1 │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┼┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────┼─────────────────────┼┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│...│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴───────────────────────────────────┴─────────────────────┴┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│Total (3) venituri nete anuale: (poz. 1+..... (lei) │ │└─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│4. VENITUL MEDIU NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE: ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ (T(2) + T(3)/12 luni ├┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ---------------------- ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ T(1) ││ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────────────────────────────────────────────────────────┴┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘---------    *2) Se vor anexa pentru fiecare membru al familiei.    *3) Pentru aceeaşi categorie de venituri se va înscrie suma totală a        acestora.    *4) Vânzări terenuri, clădiri, închirieri, alte surse de venit.    *5) Se înscriu veniturile realizate în anul curent.    Subsemnatul/a ......................., cunoscând prevederile art. 292 dinCodul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundereca datele, informaţiile şi documentele prezentate corespund realităţii.     Data ..............                             Proprietar,                          ................  +  Anexa 29--------la normele metodologice-----------------------CONSILIUL LOCAL.........../---------------------------CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTIREFERATAPROBAT:--------Primar/Primar General........................Subsemnatul ....... (numele, funcţia, persoanei desemnată, prin dispoziţie, din aparatul propriu de specialitate al primarului) ...........urmare verificării:declaraţiei pe propria răspundere înregistrată la Consiliul local ......./ Consiliul General al Municipiului Bucureşti sub nr. ....... din ....... şi a documentelor anexate,prezente de către proprietarul locuinţei, persoana fizica ......................, semnatar al Contractului nr. ........ din ......... pentru restituirea sumelor cheltuite din transferuri de la bugetul de stat privind executarea lucrărilor de consolidare a clădirii de locuit multietajata, încadrată prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public situata în localitatea ..........., strada ............, număr: ........, judeţul/sectorul: ............,am constatat ca venitul meu mediu lunar pe membru de familie de .............. lei, în luna ........... anul ....... se situeaza sub/peste câştigul salarial mediu net lunar pe economie de ............... lei, comunicat de Institutul Naţional de Statistica pentru luna ......, anul ........., astfel caproprietarul locuinţei beneficiază / nu beneficiază de scutirea de la plata ratei lunare de ...... lei, pentru luna ....., anul ......, conform art. 9 din ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată*),Data: .............VERIFICAT: ÎNTOCMIT Notă ---------- --------Direcţia economică-buget-finanţeDirector .............................. (data şi semnatura)VIZAT:------Control financiar preventiv....................-------------------- Notă *) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001.  +  Anexa 30--------la normele metodologice-----------------------Nr. şi data înregistrării laCONSILIUL LOCAL ............................/CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTICONVENŢIE CIVILĂ- conţinut cadru -În scopul contractării serviciilor (expertizarea tehnica sau proiectarea lucrărilor de consolidare), respectiv executarea lucrărilor de consolidare,în conformitate cu art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, pentru constituirea asociaţiei contractante,între:● autoritatea contractantă, reprezentată prin ........................., primarul municipiului/oraşului, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti ca autoritate executivă a administraţiei publice locale;● asociaţia de proprietari, legal constituită ca persoana juridică, reprezentată prin .................., preşedintele asociaţiei; şi,● după caz, proprietarii persoane fizice şi juridice care, potrivit ordonanţei, finanţează din surse proprii acţiunile pentru reducerea riscului seismic al construcţiei cu destinaţia de locuinta,se încheie prezenta convenţie civilă.1. Prin convenţia civilă de constituire a asociaţiEi contractante se stabilesc, în condiţiile şi cu respectarea ordonanţei şi a celorlalte acte normative în domeniu: a) proprietarii, destinaţia spaţiilor din clădire şi cotele-părţi indivize din proprietatea comuna care revine fiecărei proprietăţi individuale, conform actelor de proprietate intabulate în cartea funciară; b) sursele de finanţare asigurate, în condiţiile ordonanţei, după caz, din: transferuri de la bugetul de stat, bugetul local, sursele proprii ale proprietarilor; c) obligaţiile în sarcina fiecărei părţi, conform ordonanţei şi celorlalte acte normative în vigoare, privind:(i) atribuirea, prin procedura de achiziţie publică, a contractului de prestare de servicii sau de executare a lucrărilor;(îi) hotărârea asociaţiei de proprietari, adoptată în condiţiile legii, privind aprobarea deciziei de intervenţie pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de consolidare, precum şi existenta certificatului de urbanism, respectiv a autorizaţiei de construire, conform Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările ulterioare, pentru proiectarea, respectiv executarea lucrărilor de consolidare;(iii) instituirea ipotecii legale a statului asupra locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice pentru executarea lucrărilor de consolidare;(iv) derularea contractelor, recepţia, repartizarea cheltuielilor efectuate (pe surse de finanţare şi pe proprietari), decontarea cheltuielilor efectuate şi recuperarea, în condiţiile ordonanţei, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare;2. Autoritatea contractantă reprezintă părţile asociaţiei contractante, în calitate de achizitor unic, în raporturile cu persoana juridică care prestează serviciile pentru expertizarea tehnica/proiectarea lucrărilor de consolidare sau efectuează executarea lucrărilor de consolidare.3. Fiecare parte semnatara a convenţiei civile răspunde, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea obligaţiilor, conform actelor normative în vigoare şi convenţiei încheiate.4. La convenţia civilă se anexează: a) pentru expertizarea tehnica:(i) lista cuprinzând proprietarii şi destinaţia spaţiilor, actualizată la data încheierii convenţiei (anexa nr. 6);(îi) hotărârea asociaţiei de proprietari pentru contractarea, în condiţiile ordonanţei, a expertizarii tehnice;(iii) documente din care să reiasă asigurarea surselor de finanţare, conform art. 5 din ordonanţa, din transferuri de la bugetul de stat, bugetul local şi/sau din sursele proprii ale proprietarilor; b) pentru proiectarea lucrărilor de consolidare:(i) lista cuprinzând proprietarii şi destinaţia spaţiilor, actualizată la data încheierii convenţiei (anexa nr. 6);(îi) hotărârea asociaţiei de proprietari, adoptată în condiţiile legii, privind aprobarea deciziei de intervenţie pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de consolidare (anexa nr. 15), precum şi declaraţiile proprietarilor (anexa nr. 16), autentificate;(iii) hotărârea asociaţiei de proprietari pentru contractarea proiectării, în condiţiile ordonanţei, în vederea executării lucrărilor de consolidare;(iv) documente din care să reiasă asigurarea surselor de finanţare, conform art. 7 din ordonanţa, din transferuri de la bugetul de stat, bugetul local şi/sau din sursele proprii ale proprietarilor; c) pentru executarea lucrărilor de consolidare:(i) lista cuprinzând proprietarii şi destinaţia spaţiilor, actualizată la data încheierii convenţiei (anexa nr. 6);(îi) hotărârea asociaţiei de proprietari pentru contractarea, în condiţiile ordonanţei, a executării lucrărilor de consolidare;(iii) documente din care să reiasă asigurarea surselor de finanţare, conform art. 7 din ordonanţa, din transferuri de la bugetul de stat, bugetul local şi/sau din sursele proprii ale proprietarilor;(iv) documente, potrivit legii, pentru instituirea ipotecii legale a statului asupra locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice care beneficiază de fonduri din transferuri de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de consolidare.5. Convenţia civilă pentru constituirea asociaţiei contractante îşi încetează valabilitatea o dată cu admiterea recepţiei prestării de servicii, respectiv o dată cu admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de consolidare.6. Prezenta convenţie civilă a fost încheiată astăzi ..., în .... exemplare, câte un exemplar cu valoare de original pentru fiecare parte semnatara.Autoritatea contractantă Asociaţia de proprietari Proprietari*)Primar/Primar general, Preşedinte,............. ............... ..............-------------- Notă *) Proprietarii persoane fizice şi juridice, care finanţează, din surse proprii, conform ordonanţei, acţiunile pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţia de locuinta.-------------