ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 26 ianuarie 2001 (*republicată*)privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 7 februarie 2002    Notă *) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 465/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 16/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, dându-se textelor o noua numerotare.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 7 februarie 2001, şi a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 465/2001.  +  Articolul 1Scopul prezentei ordonanţe de urgenţă îl constituie asigurarea gestionării eficiente a deşeurilor industriale reciclabile în condiţii de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei.  +  Articolul 2 (1) Grupele de deşeuri industriale reciclabile sunt prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Grupele de deşeuri industriale reciclabile prevăzute în anexa nr. 1 pot fi modificate sau completate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 3La baza gestionării grupelor de deşeuri industriale reciclabile care fac obiectul anexei nr. 1 stau următoarele principii generale: a) principiul utilizării numai a acelor procedee de gestionare a deşeurilor industriale reciclabile care nu constituie un risc pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediul înconjurător; b) principiul "poluatorul plăteşte"; c) principiul "responsabilităţii producătorului"; d) principiul utilizării celor mai bune tehnici disponibile, fără antrenarea unor costuri excesive.  +  Articolul 4Definirea termenilor specifici utilizaţi pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă este prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 5Deţinătorii de deşeuri industriale reciclabile, persoane juridice, sunt obligaţi să asigure strângerea, sortarea şi depozitarea temporară a acestora, cu respectarea normelor de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, precum şi reintroducerea lor în circuitul productiv prin: a) reutilizarea în propriile procese de producţie; b) valorificarea, cu respectarea prevederilor art. 8, şi comercializarea materiilor prime secundare şi, respectiv, a produselor reutilizabile obţinute prin reciclare; c) predarea către agenţii economici specializaţi, autorizaţi pentru valorificare, a deşeurilor industriale reciclabile, pe baza documentelor de provenienţă.  +  Articolul 6Deţinătorii de deşeuri industriale reciclabile, persoane fizice, sunt obligaţi: a) sa nu depoziteze şi sa nu abandoneze deşeurile industriale reciclabile în condiţii care contravin normelor de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei; b) să depună separat deşeurile industriale reciclabile acolo unde exista recipiente sau incinte special destinate acestui scop.  +  Articolul 7 (1) Agenţii economici care realizează activităţi de colectare a deşeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice îşi pot desfăşura activitatea numai în baza autorizaţiei de colectare emise de prefectura judeţului, cu avizul primăriei comunei, oraşului sau municipiului în care îşi desfăşoară activitatea agentul economic respectiv, pe baza dovezii ca deţine spaţiul şi dotările corespunzătoare necesare pentru depozitarea deşeurilor colectate şi pe baza autorizaţiei de mediu emise de autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, conform reglementărilor în vigoare. (2) Se interzice pe o perioadă de 2 ani achiziţionarea de la persoane fizice a metalelor neferoase, a aliajelor acestora şi a deşeurilor neferoase reciclabile, cu excepţia metalelor preţioase şi a acumulatorilor auto uzati. (3) Autorizaţia de colectare va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente: a) denumirea agentului economic colector; b) datele de identificare a agentului economic colector:- sediul;- numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului;- codul fiscal; c) grupa de deşeuri industriale reciclabile pentru care se acordă autorizaţia de colectare; d) adresa punctului de colectare; e) termenul de valabilitate. (4) Agenţii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi sa reintroduca în circuitul productiv deşeurile industriale reciclabile colectate prin predarea către agenţii economici specializaţi, autorizaţi pentru activitatea de valorificare a acestora, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (5) Agenţii economici care colectează deşeuri industriale reciclabile de la persoane fizice sunt obligaţi sa elibereze deţinătorilor adeverinta de primire şi plata, care va conţine în mod obligatoriu următoarele elemente: a) denumirea agentului economic colector; b) datele de identificare a deţinătorului:- numele şi prenumele;- actul de identitate, seria şi numărul, codul numeric personal;- domiciliul; c) deseul reciclabil predat şi definirea naturii acestuia; d) cantitatea, preţul, valoarea; e) provenienţă deseului, declarata de deţinător pe propria răspundere; f) semnatura agentului colector şi a persoanei fizice deţinătoare.  +  Articolul 8 (1) Agenţii economici specializaţi definiţi la art. 7 alin. (4), precum şi deţinătorii de deşeuri industriale definiţi la art. 5, care realizează operaţiuni de valorificare a deşeurilor industriale reciclabile, în sensul definit prin prezenta ordonanţă de urgenţă, pot desfăşura aceasta activitate numai pe bază de autorizaţie de valorificare emisă de Comisia Naţionala pentru Reciclarea Materialelor, aflată în subordinea Ministerului Industriei şi Resurselor. (2) Autorizaţia de valorificare este valabilă pentru o perioadă de 3 ani de la data emiterii, cu posibilitate de prelungire. (3) Autorizarea din punct de vedere al protecţiei mediului a activităţilor prin care se realizează operaţiunile de valorificare a deşeurilor industriale reciclabile se face de către autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului, în conformitate cu legislaţia de mediu în vigoare.  +  Articolul 9 (1) Procedura privind acordarea, prelungirea, suspendarea sau anularea autorizaţiei de colectare şi, respectiv, a autorizaţiei de valorificare se stabileşte prin norme emise de Comisia Naţionala pentru Reciclarea Materialelor, aprobate prin ordin al ministrului industriei şi resurselor, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă*). (2) Autorizaţiile emise în baza Ordonanţei Guvernului nr. 33/1995 privind măsuri pentru colectarea, reciclarea şi reintroducerea în circuitul productiv a deşeurilor refolosibile de orice fel, aprobată prin Legea nr. 137/1996, se reactualizează conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a normelor prevăzute la alin. (1).────────────── Notă *) A se vedea Ordinul ministrului industriei şi resurselor şi al ministrului administraţiei publice nr. 265/503/2001 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizaţiei de colectare a deşeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice şi a Normelor privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizaţiei de valorificare a deşeurilor industriale reciclabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 11 septembrie 2001.  +  Articolul 10 (1) Taxa de obţinere, respectiv de prelungire a autorizaţiei de valorificare, se stabileşte la nivelul de 500.000 lei, respectiv 100.000 lei, pentru fiecare grupa de deşeuri industriale reciclabile, nominalizată în anexa nr. 1. (2) Taxele prevăzute la alin. (1) se achită anticipat şi se fac venit la bugetul de stat. (3) La propunerea Ministerului Industriei şi Resurselor, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, taxele de obţinere, respectiv de prelungire a autorizaţiei de valorificare, pot fi actualizate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 11Agenţii economici specializaţi în activităţi de valorificare a deşeurilor industriale reciclabile sunt obligaţi să livreze materiile prime secundare sau produsele reutilizabile obţinute, numai însoţite de documente de certificare a calităţii sau de certificate de garanţie, după caz, conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 12Agenţii economici care deţin, colectează şi/sau valorifica deşeuri industriale reciclabile sunt obligaţi sa ţină evidenta lor, să raporteze şi sa furnizeze informaţii la cererea persoanelor cu drept de control, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale celorlalte reglementări în vigoare.  +  Articolul 13Nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă constituie contravenţii, dacă, potrivit legii, nu sunt considerate infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei şi confiscarea contravalorii deşeurilor industriale reciclabile derulate cu nerespectarea prevederilor art. 5, art. 7 alin. (1), (4) şi (5) şi ale art. 8 alin. (1); b) cu amendă de la 200.000.000 lei la 400.000.000 lei şi anularea autorizaţiei de colectare pentru nerespectarea prevederilor art. 7 alin (2); c) cu amendă de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 12; d) cu amendă de la 2.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 11; e) cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 6.  +  Articolul 14 (1) Falsul în declaraţia deţinătorului de deşeuri industriale reciclabile referitoare la provenienţă acestora, precum şi furturile sau sustragerile de materiale, produse sau echipamente în vederea valorificării ca deseu constituie infracţiune şi se pedepseşte conform Codului penal. (2) Dacă furturile sau sustragerile de materiale, produse şi echipamente în vederea valorificării pun în pericol mediul, precum şi sănătatea şi/sau siguranţa populaţiei, aceasta constituie infracţiune şi se pedepseşte ca agravantă conform Codului penal.  +  Articolul 15 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de persoanele împuternicite în acest scop de Ministerul Industriei şi Resurselor, Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, Ministerul de Interne, Ministerul Administraţiei Publice, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi de Ministerul Finanţelor Publice, după caz. (2) Contravenţiilor prevăzute la art. 13 le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25-27*). (3) Deşeurile industriale reciclabile a căror provenienţă nu poate fi dovedită ca fiind legală sau care fac obiectul valorificării ori al unor acte sau fapte de comerţ neconforme cu prevederile legale se confisca şi se valorifica în condiţiile legii, contravaloarea acestora făcându-se venit la bugetul local al localităţii în a carei raza teritorială s-a făcut constatarea faptica, dacă acestea nu au fost returnate celor în drept.──────────────────── Notă *) Legea nr. 32/1968 a fost abrogată prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 16Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Ordonanţa Guvernului nr. 33/1995 privind măsuri pentru colectarea, reciclarea şi reintroducerea în circuitul productiv a deşeurilor refolosibile de orice fel, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 31 august 1995, aprobată prin Legea nr. 137/1996.  +  Anexa 1 GRUPEde deşeuri industriale reciclabileDeşeuri metalice feroaseDeşeuri metalice neferoaseDeşeuri de hârtii-cartoaneDeşeuri de sticlă (sparturi de sticlă)Deşeuri de mase plasticeDeşeuri de cauciuc (anvelope uzate, camere de aer şi articole din cauciuc uzate)Deşeuri textile  +  Anexa 2 DEFINIREAtermenilor specificiDeseu - orice substanţa sau orice produs din categoriile prevăzute în anexa nr. 1, pe care deţinătorul nu îl mai utilizează sau pe care are intenţia ori obligaţia sa nu îl mai utilizezeColectare - strângerea, sortarea şi/sau regruparea (depozitarea temporară) a deşeurilor în vederea transportării lor spre valorificareValorificare - orice operaţiune de dezmembrare, sortare, reciclare, tăiere, maruntire, presare, balotare, topire-turnare, pretratare, amestec sau alta operaţiune care determina schimbarea naturii sau a compoziţiei, efectuată asupra unui deseu industrial prin procedee industriale, în vederea reutilizariiDeţinător - persoana fizica sau juridică ce deţine la un moment dat, sub orice formă, deşeuri industriale reciclabileGestionare - colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supravegherea zonelor de depozitare după închiderea acestoraReciclare - operaţiunea de reprelucrare într-un proces de producţie a deşeurilor industriale pentru a fi reutilizate în scopul iniţial sau pentru alte scopuri.────────────────