HOTĂRÂRE nr. 63 din 24 ianuarie 2002privind aprobarea Principiilor de buna practica de laborator, precum şi inspecţia şi verificarea respectării acestora în cazul testarilor efectuate asupra substanţelor chimice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 6 februarie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 69 şi 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Principiile de buna practica de laborator, prevăzute în anexa nr. 1, şi inspecţia şi verificarea respectării principiilor de buna practica de laborator în cazul testarilor efectuate asupra substanţelor chimice, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Procedurile privind efectuarea inspecţiilor în vederea verificării respectării principiilor de buna practica de laborator se aproba prin ordin comun al ministrului industriei şi resurselor, ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Prezenta hotărâre intră în vigoare la 3 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul industrieişi resurselor,Dan Ioan Popescup. Ministrul integrării europene,Andrei Popescu,secretar de statMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosMinistrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuMinistrul munciişi solidarităţii sociale,Marian Sarbu  +  Anexa 1PRINCIPIILE DE BUNA PRACTICA DE LABORATORI. Introducere1. Principiile de buna practica de laborator, denumite în continuare principii BPL, se aplică în instalaţiile de testare care efectuează testarile proprietăţilor fizico-chimice, toxicitatii şi ecotoxicitatii substanţelor şi preparatelor chimice.2. În sensul prezentelor principii BPL, prin substanţe şi preparate chimice se înţelege: substanţe şi preparate chimice industriale, produse medicamentoase de uz uman şi veterinar, produse de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultura şi silvicultura, produse cosmetice, aditivi alimentari furajeri şi umani şi alte produse chimice industriale. Aceste substanţe şi preparate chimice sunt în general substanţe chimice de sinteza, dar pot fi şi substanţe de origine naturala, biologica şi, în anumite condiţii, organisme vii. Testele efectuate asupra acestor substanţe vizează furnizarea datelor asupra proprietăţilor şi/sau calităţii lor de a nu fi nocive pentru sănătatea umană şi/sau pentru mediu.3. Instalaţiile de testare care efectuează testări ale proprietăţilor fizico-chimice, toxicitatii şi ecotoxicitatii substanţelor şi preparatelor chimice, atunci când furnizează rezultatele acestora, au obligaţia sa menţioneze ca acestea respecta principiile BPL.4. Autoritatea competenţa pentru verificarea respectării principiilor BPL, denumita în continuare Agenţie, este: a) Agenţia Naţionala pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase (A.N.S.P.C.P.), pentru substantele şi preparatele chimice periculoase, produsele de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultura şi silvicultura, produsele cosmetice, aditivii alimentari de uz uman şi alte produse chimice industriale; b) Agenţia Naţionala a Medicamentului, pentru produsele medicamentoase de uz uman; c) Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara, pentru medicamentele de uz veterinar şi aditivii furajeri.5. Principalele atribuţii ale Agenţiei sunt următoarele: a) evaluarea gradului de conformitate a instalaţiilor de testare privind respectarea principiilor BPL şi eliberarea certificatului de atestare care simbolizeaza recunoaşterea şi desemnarea acestora; b) elaborarea planului naţional de verificare a respectării principiilor BPL şi monitorizarea acestuia; c) elaborarea sistemelor de verificare a respectării principiilor BPL, cu stabilirea prioritatilor privind categoriile de produse chimice şi tipurile de probe care fac obiectul inspecţiei; d) elaborarea normativelor specifice inspecţiei şi verificării respectării principiilor BPL; e) arhivarea documentelor privind controlul efectuat în instalaţiile de testare şi a celor referitoare la gradul lor de conformitate cu principiile BPL şi cu privire la verificarea studiilor; f) elaborarea regulamentelor privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de inspecţie şi verificare şi controlul aplicării acestora.6. Instalaţiile de testare prevăzute la pct. 1 vor solicita autorităţii prevăzute la pct. 4 verificarea instalaţiilor lor de testări, în vederea obţinerii unui certificat de atestare care recunoaşte respectarea principiilor BPL, printr-o cerere în care sunt înscrise următoarele menţiuni: a) denumirea firmei şi sediul; b) planul construcţiei, care indica fiecare loc de testare; c) organigrama, care indica numele şi atribuţiile membrilor care conduc instalaţiile de testare, personalul răspunzător pentru asigurarea calităţii şi conducătorul studiului; d) numele şi adresa persoanei de contact; e) procedurile privind modul de operare pentru asigurarea calităţii; f) lista tuturor modurilor de operare procedurale; g) categoriile de teste pe care le efectuează; h) orice alte date solicitate de autoritatea competentă.Orice modificare a datelor cuprinse în documentele care au stat la baza obţinerii atestatului va trebui notificată în termen de 30 de zile autorităţii prevăzute la pct. 4 care va evalua modul în care aceste modificări afectează aplicarea principiilor BPL şi va decide prelungirea certificatului de atestare, eliberarea unui nou certificat de atestare sau retragerea certificatului de atestare, după caz.7. Terminologia utilizata este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentele principii BPL.II. Organizarea şi personalul instalaţiei de testare1. Responsabilităţile conducerii instalaţiei de testare1.1. Conducerea fiecărei instalaţii de testare are obligaţia sa supravegheze respectarea principiilor BPL în instalatia de testare.1.2. În acest scop conducerea instalaţiei de testare trebuie: a) sa desemneze printr-un document persoana sau persoanele care exercită în instalatia de testare responsabilităţile de gestionare, astfel cum sunt definite prin prezentele principii BPL; b) să asigure un număr suficient de persoane calificate, precum şi instalaţiile, echipamentele şi materialele corespunzătoare necesare pentru ca studiul să se deruleze în timp optim şi în mod corect; c) sa ţină un dosar care să cuprindă date privind nivelul profesional şi tehnic, experienta şi descrierea sarcinilor ce revin persoanelor care deservesc instalatia de testare; d) să asigure înţelegerea clara a sarcinilor pe care le are de îndeplinit personalul şi, dacă este cazul, să fie şcolarizat pentru aceste sarcini; e) să asigure aplicarea metodelor de lucru standard adecvate şi validate tehnic şi sa aprobe toate metodele de lucru standard originale sau revizuite; f) sa elaboreze şi să aplice un program de asigurare a calităţii cu personal calificat şi sa verifice modul în acest program corespunde principiilor BPL; g) sa verifice dacă conducătorul studiului a pus la dispoziţie personalului însărcinat cu asigurarea calităţii planul studiului; h) să asigure existenta unui fisier cronologic al tuturor metodelor de lucru standard; i) să asigure desemnarea unei persoane ca responsabil cu gestionarea arhivelor; j) să asigure o schema de desfăşurare a studiului; k) să aibă grija ca materialele primite în instalatia de testare sa îndeplinească condiţiile necesare utilizării lor în studiu; l) sa verifice, în cazul unui studiu care se realizează în mai multe locuri, dacă exista un sistem transparent de comunicare între conducătorul studiului, responsabilul sau responsabilii de teste, responsabilul programului sau programelor de asigurare a calităţii şi personalul care efectuează studiul; m) sa verifice dacă substanţa chimica testata şi substanţa de referinţa sunt corect şi complet caracterizate; n) sa stabilească proceduri care să garanteze ca sistemele informatice corespund obiectivului studiat şi ca sunt validate, utilizate şi întreţinute conform principiilor BPL.1.3. Atunci când una sau mai multe faze ale studiului se derulează într-un loc de testare, conducerea locului de testare - dacă a fost desemnată - va exercita responsabilităţile menţionate mai sus, cu excepţia celor prevăzute la pct. 1.2. lit. g) j) şi l).2. Responsabilităţile conducătorului studiului2.1. Conducătorul studiului este singurul însărcinat cu controlul studiului şi are responsabilitatea conducerii generale a acestuia şi a întocmirii raportului final.2.2. Conducătorul studiului este investit cu următoarele responsabilităţi principale: a) sa avizeze, cu semnatura datată, planul studiului şi orice modificare care i-ar putea fi adusă; b) să aibă grija ca personalul însărcinat cu asigurarea calităţii sa dispună în timp util de o copie de pe planul studiului şi de pe orice modificare a acestuia şi sa comunice în mod eficient cu personalul responsabil cu efectuarea studiului; c) să se asigure ca personalul care realizează studiul are la dispoziţie planurile studiului, cu amendamentele lor, şi metodele de lucru standard; d) sa verifice dacă planul studiului şi raportul final, în cazul unui studiu realizat în mai multe locuri, descriu şi definesc rolul fiecărui responsabil de teste şi al fiecărui loc sau fiecărei instalaţii de testare, care intervin în derularea studiului; e) să aibă grija de respectarea procedurilor specificate în planul studiului, sa evalueze şi sa menţioneze urmările oricărei abateri de la planul studiului asupra calităţii şi integrităţii studiului şi, dacă este cazul, sa ia măsuri corective corespunzătoare; să constate abaterile faţă de metodele de lucru standard stabilite pentru realizarea studiului; f) sa înregistreze datele primare obţinute şi sa completeze documentele corespunzătoare pentru susţinerea acestora; g) sa verifice dacă sistemele informatice utilizate în studiu au fost validate; h) să semneze şi sa dateze raportul final pentru asumarea responsabilităţii asupra valabilităţii datelor şi sa precizeze în ce măsura studiul respecta principiile BPL; i) să aibă grija ca planul studiului, raportul final, datele primare şi actele justificative să fie transferate la arhiva după finalizarea studiului.3. Responsabilităţile responsabilului de testeResponsabilul de teste va asigura derularea fazelor studiului care i-au fost încredinţate conform principiilor BPL.4. Responsabilităţile personalului care participa la realizarea studiului4.1. Personalul care participa la realizarea studiului, denumit în continuare personalul studiului, trebuie să fie bine informat asupra principiilor BPL aplicabile la faza de studiu la care participa.4.2. Personalul studiului va avea acces la planul studiului şi la metodele de lucru standard care se aplică la faza de studiu care i-a fost încredinţată. Acestuia îi revine sarcina să respecte instrucţiunile cuprinse în aceste documente. Orice abatere de la aceste instrucţiuni trebuie susţinută cu documente şi semnalata direct responsabilului de teste sau, dacă este cazul, conducătorului studiului.4.3. Întregului personal al studiului îi revine sarcina sa înregistreze datele primare în mod rapid şi corect, conform principiilor BPL, şi sa-îşi asume responsabilitatea calităţii acestor date.4.4. Personalul studiului trebuie să ia măsurile de protejare a sănătăţii, necesare pentru reducerea la minimum a riscului la care este expus şi pentru asigurarea integrităţii studiului. Trebuie sa comunice persoanelor competente orice afectare a stării de sănătate de care are cunoştinţa şi care poate influenţa studiul, astfel încât personalul în cauza să poată fi exclus de la operaţiunile în care participarea sa ar putea afecta studiul.III. Programul de asigurare a calităţii1. Generalitati1.1. Instalatia de testare trebuie să aibă un program de asigurare a calităţii susţinut de documente care să permită verificarea realizării studiilor cu respectarea principiilor BPL.1.2. Programul de asigurare a calităţii este îndeplinit de una sau de mai multe persoane desemnate de conducerea instalaţiei de testare, direct subordonate acesteia şi care au experienta metodelor de testare.1.3. Aceste persoane nu trebuie să participe la realizarea studiului vizat de program.2. Responsabilităţile personalului însărcinat cu asigurarea calităţiiPersonalul însărcinat cu asigurarea calităţii are următoarele îndatoriri principale:2.1. sa păstreze copiile de pe planurile studiului şi de pe metodele de lucru standard utilizate în instalatia de testare şi să aibă acces la un exemplar actualizat al schemei de desfăşurare a studiului;2.2. sa verifice dacă planul studiului conţine informaţiile necesare privind respectarea principiilor BPL; aceasta verificare va trebui susţinută cu documente;2.3. să efectueze controale pentru a stabili dacă toate studiile se derulează conform principiilor BPL; controalele trebuie să stabilească şi dacă planul studiului şi metodele de lucru standard au fost puse la dispoziţie personalului studiului şi sunt respectate. Aceste controale sunt de 3 tipuri: controlul studiului, controlul instalaţiei de testare şi, respectiv, controlul metodelor de lucru; rapoartele asupra acestor controale trebuie păstrate în conformitate cu prevederile pct. XI;2.4. sa analizeze rapoartele finale pentru a confirma ca metodele de lucru şi observaţiile sunt fidel şi integral descrise şi ca rezultatele consemnate reflecta corect şi complet datele primare ale studiilor;2.5. să raporteze de îndată, în scris, orice rezultat al controlului conducerii instalaţiei de testare şi conducătorului studiului, precum şi responsabililor de teste, după caz;2.6. sa redacteze şi să semneze un document care va fi inclus în raportul final, care să precizeze natura controalelor şi datele la care ele au avut loc, inclusiv faza sau fazele studiului controlate, precum şi datele la care rezultatele controalelor au fost comunicate conducerii instalaţiei de testare, conducătorului studiului şi, respectiv, responsabilului de teste, după caz. Acest document confirma faptul ca raportul final reflecta datele primare.IV. Instalaţii1. Generalitati1.1. Prin dimensiunile, construcţia şi amplasarea ei instalatia de testare trebuie să corespundă exigenţelor studiului şi să permită reducerea la minimum a perturbarilor care ar putea altera valabilitatea studiului.1.2. Proiectarea instalaţiei de testare trebuie să permită o separare corespunzătoare a activităţilor, astfel încât să asigure o realizare corecta a fiecărui studiu.2. Instalaţii pentru sistemele de testare2.1. Instalatia de testare trebuie să cuprindă un număr suficient de încăperi şi suprafeţe pentru asigurarea separarii sistemelor de testare şi izolarea celor care utilizează substanţe sau organisme cunoscute a fi sau suspectate a fi periculoase din punct de vedere biologic.2.2. Instalatia de testare trebuie să dispună de sali sau încăperi corespunzătoare pentru diagnosticarea, tratarea şi controlul eventualelor infectari, contaminari şi/sau deteriorări, astfel încât sistemul de testare sa nu suporte un grad inacceptabil de deteriorare.2.3. Instalatia de testare trebuie să dispună de sali sau spaţii de stocare suficiente pentru materiale şi echipamente. Sălile sau spaţiile de stocare trebuie separate de sălile sau încăperile aferente sistemelor de testare şi să fie protejate în mod corespunzător împotriva infectarii, contaminarii şi/sau deteriorării.3. Instalatia de manipulare a substanţelor chimice testate şi a substanţelor de referinţa3.1. Pentru evitarea oricărei contaminari trebuie să existe sali sau încăperi distincte pentru primirea şi stocarea substanţelor chimice testate şi de referinţa, precum şi pentru amestecarea substanţelor chimice testate cu un agent purtător.3.2. Sălile sau spaţiile de stocare a substanţelor chimice testate trebuie să fie separate de sălile sau încăperile aferente sistemelor de testare. Ele trebuie să permită menţinerea identităţii, concentratiei, puritatii şi stabilitatii şi să asigure o depozitare sigura a substanţelor periculoase.4. Sălile de arhivaTrebuie prevăzute sali de arhiva pentru păstrarea şi consultarea în deplina siguranţa a planurilor studiului, a datelor primare, a rapoartelor finale, a mostrelor de substanţe chimice testate şi a esantioanelor. Conceptia tehnica şi condiţiile de arhivare trebuie să protejeze conţinutul împotriva oricărei deteriorări înainte de vreme.5. Evacuarea deşeurilorManipularea şi evacuarea deşeurilor trebuie efectuate în asa fel încât sa nu pună în pericol integritatea studiilor, a sănătăţii personalului şi calitatea factorilor de mediu. Pentru acest lucru sunt necesare instalaţii care să permită primirea, depozitarea şi evacuarea deşeurilor în mod corespunzător şi trebuie stabilite proceduri de decontaminare şi transport.V. Aparate, materiale şi reactivi1. Aparatele, inclusiv sistemele informatice, utilizate pentru obţinerea, stocarea şi consultarea datelor şi pentru reglarea factorilor de mediu care intervin în studiu trebuie să fie amplasate corect, concepute în mod corespunzător şi să aibă o capacitate adecvată.2. Aparatele utilizate într-un studiu trebuie să fie periodic verificate, curatate, întreţinute şi etalonate conform metodelor de lucru standard. Evidenta acestor activităţi se păstrează potrivit pct. XI. Etalonarea se realizează potrivit normelor de metrologie legală în vigoare.3. Substantele chimice, reactivii şi soluţiile utilizate vor fi etichetate pentru a se indica: denumirea, concentraţia, dacă este cazul, data expirării şi instrucţiuni specifice pentru stocare, informaţii referitoare la provenienţă acestora, data preparării, stabilitatea substanţei, reactivului sau soluţiei, dacă este cazul. Data expirării poate fi prelungită pe baza unei evaluări sau a unei analize susţinute cu documente.VI. Sisteme de testare1. Fizice şi chimice1.1. Aparatura utilizata la obţinerea caracteristicilor chimice şi fizice va avea o capacitate corespunzătoare şi va fi amplasata în mod corect.1.2. Trebuie asigurata integritatea sistemelor de testare fizice şi chimice.2. Biologice2.1. Trebuie create şi menţinute condiţii corespunzătoare pentru stocarea, amplasarea, manipularea şi întreţinerea sistemelor de testare biologice pentru asigurarea calităţii datelor.2.2. Sistemele de testare animale şi vegetale primite trebuie izolate până când starea lor sanitară şi de vegetaţie va fi evaluată. Dacă se observa o mortalitate sau morbiditate anormala, lotul avut în vedere nu trebuie utilizat în studii şi, dacă va fi cazul, va fi distrus. La începutul fazei experimentale a unui studiu sistemele de testare trebuie să fie lipsite de orice boala sau simptom care s-ar putea interfera cu obiectivul sau cu derularea studiului. Subiectele supuse testului, care se imbolnavesc sau sunt ranite în cursul studiului, trebuie să fie izolate şi ingrijite, dacă este nevoie, pentru a se păstra integritatea studiului. Orice diagnostic şi tratament ale oricărei boli, înainte sau în timpul studiului, trebuie consemnate.2.3. Se vor tine registre care să menţioneze originea, data primirii şi starea la primire a sistemelor de testare.2.4. Sistemele de testare biologice trebuie să fie aclimatizate la mediul de testare, într-o perioadă corespunzătoare, înainte de prima administrare sau aplicare a substanţei chimice testate ori de referinţa.2.5. Toate informaţiile necesare unei identificari corecte a sistemelor de testare vor figura pe locasul sau recipientul lor. Fiecare sistem de testare susceptibil să fie scos din locasul sau din recipientul sau în timpul derulării studiului trebuie să aibă, pe cat este posibil, marca de identificare corespunzătoare.2.6. În timpul utilizării lor locasurile sau recipientele sistemelor de testare vor fi curatate şi dezinfectate la intervale corespunzătoare. Orice substanţa care vine în contact cu un sistem de testare nu trebuie să conţină contaminanti cu concentratii care s-ar interfera cu studiul. Asternutul de paie al animalelor trebuie schimbat conform cerinţelor bunei practici de creştere. Utilizarea agenţilor antiparaziti trebuie să fie explicitata.2.7. Sistemele de testare utilizate în studii pe teren trebuie dispuse astfel încât să se evite dispersarea produselor imprastiate şi utilizarea anterioară a pesticidelor care ar putea să se interfereze cu studiul.VII. Substanţe chimice testate şi substanţe chimice de referinţa1. Primire, manipulare, prelevare de mostre şi stocare1.1. Se vor tine registre în care să se menţioneze caracteristicile substanţelor chimice testate şi ale substanţelor chimice de referinţa, precum şi data primirii, data expirării şi cantităţile primite şi folosite în studii.1.2. Se vor stabili procedee de manipulare, de prelevare de mostre şi de stocare, care să asigure menţinerea omogenitatii şi stabilitatii, pe cat este posibil, şi sa evite o contaminare sau o amestecare.1.3. Recipientele de păstrare a mostrelor vor avea date de identificare a acestora, data expirării şi instrucţiuni speciale de stocare, acolo unde este cazul.2. Caracterizare2.1. Orice substanţa chimica testata şi orice substanţa chimica de referinţa vor fi identificate în mod corespunzător prin: cod, număr de înmatriculare în Chemical Abstract Service (număr CAS), nume, parametri biologici.2.2. Pentru fiecare studiu trebuie să se ştie natura exactă a substanţelor chimice testate şi a substanţelor chimice de referinţa, numărul lotului, puritatea, compozitia, concentraţia sau alte caracteristici care ar putea defini în mod corespunzător fiecare lot.2.3. Atunci când substanţa chimica testata este furnizată de beneficiarul studiului trebuie stabilită o modalitate, convenită între acesta din urma şi conducerea instalaţiei de testare, care să permită verificarea identităţii substanţei chimice testate.2.4. Trebuie cunoscută stabilitatea substanţelor chimice testate şi a substanţelor chimice de referinţa în condiţiile de stocare şi de testare ale studiului respectiv.2.5. Dacă substanţa chimica testata este administrată sau aplicată printr-un agent purtător, trebuie determinate omogenitatea, concentraţia şi stabilitatea substanţei chimice testate în acest agent purtător; pentru substantele chimice testate, utilizate în studiile pe teren (de exemplu, amestecuri în rezervor), aceste informaţii pot fi obţinute prin experienţe distincte în laborator.2.6. Pentru fiecare studiu, cu excepţia studiilor pe termen scurt, se va păstra câte o mostra din fiecare lot al substanţei chimice testate, în scopul unei eventuale analize.VIII. Metode de lucru standard1. O instalatie de testare trebuie să aibă metode de lucru standard scrise, aprobate de conducerea instalaţiei, care trebuie să asigure calitatea şi integritatea datelor obţinute de aceasta instalatie. Revizuirile metodelor de lucru standard trebuie aprobate de conducerea instalaţiei de testare.2. Fiecare secţiune sau zona distinctă a instalaţiei de testare trebuie să aibă acces imediat la metodele de lucru standard corespunzătoare lucrărilor care se efectuează aici.3. Lucrări ştiinţifice, metode de analiza, articole şi manuale publicate pot completa metodele de lucru prevăzute la pct. 1.4. Abaterile faţă de metodele de lucru standard prevăzute la pct. 1 trebuie susţinute cu documente atât de către conducătorul studiului, cat şi de responsabilul de teste, după caz.5. Trebuie sa existe metode de lucru standard*) pentru următoarele categorii de activităţi ale instalaţiei de testare:5.1. substanţe chimice testate şi substanţe chimice de referinţa:● primirea, identificarea, etichetarea, manipularea, prelevarea de mostre şi stocarea;5.2. aparate, materiale, reactivi: a) aparate:● utilizare, întreţinere, curatare şi etalonare; b) sisteme informatice:● validare, exploatare, întreţinere, siguranţa, verificarea modificărilor şi protecţie; c) materiale, reactivi şi soluţii:● preparare şi etichetare;5.3. înregistrarea datelor, stabilirea rapoartelor, stocarea şi consultarea datelor:● codificarea studiilor, strângerea datelor, stabilirea rapoartelor, sisteme de indexare, exploatarea datelor, inclusiv utilizarea sistemelor informatice;5.4. sistemul de testare: a) pregătirea incaperii şi condiţii de ambianta pentru sistemul de testare; b) metode de primire, de transfer, de amplasare corecta, de caracterizare, de identificare şi de întreţinere a sistemului de testare; c) pregătirea sistemului de testare, observaţii şi analize înaintea, în timpul şi la încheierea studiului; d) manipularea indivizilor care aparţin unui sistem de testare, care sunt gasiti pe moarte sau morţi în cursul studiului; e) strângerea, identificarea şi manipularea esantioanelor, inclusiv autopsie şi histopatologie; f) instalarea şi dispunerea sistemelor de testare pe loturi experimentale;5.5. mecanisme de asigurare a calităţii:● repartizarea personalului însărcinat cu asigurarea calităţii la planificarea, stabilirea calendarului, realizarea, explicarea şi notarea controalelor.------------ Notă *) Enumerarea are caracter exemplificativ şi nelimitativ.IX. Realizarea studiului1. Planul studiului1.1. Pentru fiecare studiu se va stabili un plan scris înainte de începerea lucrărilor. Planul studiului trebuie să fie avizat de conducătorul studiului, care îl datează şi îl semnează, iar conformitatea sa cu principiile BPL trebuie verificata de personalul de asigurare a calităţii în conformitate cu prevederile pct. III. Acest plan trebuie să fie aprobat şi de conducerea instalaţiei de testare şi de beneficiarul studiului, după caz.1.2. Modificările aduse la planul studiului trebuie justificate şi avizate de conducătorul studiului, care le datează şi le semnează, şi trebuie păstrate împreună cu planul studiului.1.3. Abaterile de la planul studiului trebuie descrise, explicate, declarate şi datate în timp util de către conducătorul studiului şi de către responsabilul de teste şi păstrate împreună cu datele primare ale studiului.1.4. Pentru studiile pe termen scurt se poate utiliza un plan-tip de studiu însoţit de o completare specifică studiului respectiv.2. Conţinutul planului studiuluiPlanul studiului trebuie să cuprindă următoarele informaţii a căror lista nu este limitativa:2.1. identificarea studiului, a substanţei chimice testate şi a substanţei chimice de referinţa, astfel: a) un titlu descriptiv; b) o expunere asupra naturii şi obiectului studiului; c) identificarea substanţei chimice testate printr-un cod sau nume (IUPAC, număr CAS, parametri biologici etc.); d) substanţa chimica de referinţa utilizata;2.2. informaţii referitoare la beneficiarul studiului şi la instalatia de testare: a) denumirea şi adresa beneficiarului studiului; b) numele şi adresa instalaţiei de testare şi, respectiv, ale locului de testare implicat în studiu; c) numele şi adresa conducătorului studiului; d) numele şi adresa responsabililor de teste, precum şi fazele studiului desfăşurat sub conducerea acestora;2.3. date: a) data aprobării planului studiului, cu semnatura conducătorului studiului; data aprobării planului studiului, cu semnatura conducerii instalaţiei de testare şi a beneficiarului studiului; b) date propuse pentru începutul şi sfârşitul experimentarii;2.4. metode de testare:● indicarea metodei de testate utilizate;2.5. date speciale: a) justificarea alegerii sistemului de testare; b) caracterizarea sistemului de testare, adică specia, rasa, varietatea, originea, numărul de indivizi, gama de greutăţi, sexul, vârsta şi alte informaţii necesare; c) metoda de administrare şi motivele alegerii sale; d) doza şi/sau concentraţia, frecventa şi durata administrării sau aplicării; e) informaţii detaliate asupra conceptiei experimentale, care conţin o descriere a derulării cronologice a activităţilor, a tuturor materialelor, metodelor şi condiţiilor, a naturii şi frecvenţei testelor, a măsurătorilor, observaţiilor şi analizelor ce vor fi realizate, precum şi metodele statistice utilizate;2.6. înregistrări şi referate:● lista înregistrărilor şi a referatelor ce trebuie păstrate.3. Realizarea studiului3.1. Fiecărui studiu i se va da o identificare proprie. Toate elementele referitoare la un studiu dat trebuie să aibă aceasta identificare. Esantioanele studiului trebuie identificate în asa fel încât să se confirme originea lor. Aceasta identificare trebuie să permită recunoaşterea, după caz, a esantionului şi a studiului.3.2. Studiul trebuie să se desfăşoare conform planului stabilit.3.3. Toate datele obţinute în cursul realizării studiului se vor inregistra direct, rapid, precis şi citeţ de către persoanele abilitate. Listele cu date vor fi semnate, parafate şi datate.3.4. Orice modificare a datelor primare va fi consemnată astfel încât sa nu se ascundă menţiunea precedenta şi se va indica motivul schimbării, cu data, semnatura sau parafa persoanei care a efectuat schimbarea.3.5. Datele introduse în sistemul informatic vor conţine identificarea persoanei care le-a introdus. Conceptia sistemului informatic trebuie să permită întotdeauna integralitatea verificărilor precedente, astfel încât sa arate toate modificările aduse datelor prevăzute în planul studiului fără să se ascundă menţiunea iniţială. Trebuie sa existe posibilitatea asocierii tuturor modificărilor aduse datelor cu persoanele care le-au adus, cu data şi ora la care au fost efectuate, chiar şi în cazul în care se foloseşte semnatura electronică; vor fi menţionate şi motivele modificărilor.X. Întocmirea raportului privind rezultatele studiului1. Generalitati1.1. Se va întocmi un raport final pentru fiecare studiu. Pentru studiile pe termen scurt se va realiza un raport final tip, care va fi însoţit de o completare specifică studiului respectiv.1.2. Responsabilii de teste care participa la studiu vor semna şi vor data rapoartele lor.1.3. Conducătorul studiului va semna şi va data raportul final pentru a arata ca îşi asuma responsabilitatea validării datelor. Trebuie indicat gradul de conformitate cu principiile BPL.1.4. Corectiile şi adaugarile aduse la raportul final trebuie să se prezinte sub forma de amendamente. Aceste amendamente trebuie să precizeze motivul corectiilor sau adaugarilor şi să fie semnate şi datate de conducătorul studiului.1.5. Redactarea raportului final pentru conformarea cu cerinţele impuse de Agenţie nu constituie o corectie, o adaugare sau un amendament la acesta.2. Conţinutul raportului finalRaportul final trebuie să conţină următoarele informaţii, fără a se limita la acestea:2.1. identificarea studiului şi a substanţei chimice testate şi, respectiv, de referinţa: a) un titlu descriptiv; b) identificarea substanţei chimice testate printr-un cod sau un nume (IUPAC, număr CAS, parametri biologici); c) identificarea substanţei chimice de referinţa printr-un nume; d) caracterizarea substanţei chimice testate, în special puritatea, stabilitatea, omogenitatea sa;2.2. informaţii referitoare la beneficiarul studiului şi la instalatia de testare: a) denumirea şi adresa beneficiarului studiului; b) denumirea şi adresa instalaţiei de testare şi, respectiv, ale locului de testare implicat în studiul respectiv; c) numele şi adresa conducătorului studiului; d) numele şi adresa responsabilului de teste şi, dacă este cazul, fazele studiului la care a fost împuternicit; e) numele şi adresa responsabililor ştiinţifici care au furnizat date pentru raportul final, dacă este cazul.2.3. date: datele de începere şi de terminare a experimentarii;2.4. documentul privind programul de asigurare a calităţii.Un document asupra programului de asigurare a calităţii, cu enumerarea tipurilor de controale realizate şi a datelor când acestea au fost efectuate, inclusiv faza sau fazele verificate, precum şi a datelor la care fiecare rezultat al controalelor a fost comunicat conducerii sau conducătorului studiului, precum şi responsabilului de teste, după caz, va servi la confirmarea faptului ca raportul final reflecta datele primare;2.5. descrierea materialelor şi a metodelor de testare utilizate:● o descriere a metodelor şi a materialelor utilizate;2.6. rezultate: a) un rezumat al rezultatelor; b) toate informaţiile şi datele cerute de planul studiului; c) o expunere a rezultatelor cuprinzând calculele şi determinarile de interes statistic; d) o evaluare şi o analiza a rezultatelor şi, dacă este cazul, concluzii;2.7. stocare:● locul unde sunt păstrate planul studiului, mostrele substanţelor chimice testate şi ale celor de referinţa, esantioanele, datele primare şi raportul final.XI. Stocarea şi păstrarea arhivelor şi a materialelor1. Vor fi păstrate în arhive pe perioada specificată de Agenţie: a) planul studiului, datele primare, mostrele substanţelor chimice testate şi ale celor de referinţa, esantioanele şi raportul final al fiecărui studiu; b) rapoartele privind toate controalele realizate conform programului de asigurare a calităţii, precum şi schemele de desfăşurare a studiului; c) listele privind calificarea, instruirea, experienta şi descrierea sarcinilor personalului; d) referate şi rapoarte asupra întreţinerii şi etalonarii echipamentului; e) documente referitoare la validarea sistemelor informatice; f) dosarul cronologic al tuturor metodelor de lucru utilizate; g) referate privind supravegherea mediului.În lipsa unei perioade de păstrare stabilite de Agenţie eliminarea definitivă a oricărui material de studiu trebuie susţinută cu documente. Atunci când mostrele substanţelor chimice testate şi ale celor de referinţa şi esantioanele sunt distruse înaintea expirării perioadei de păstrare solicitate, din orice motiv, aceasta distrugere trebuie justificată şi susţinută cu documente. Mostrele substanţelor chimice testate şi ale celor de referinţa şi esantioanele vor fi păstrate numai atât timp cat calitatea lor o permite.2. Materialul păstrat în arhive va fi indexat pentru a facilita stocarea şi identificarea metodica.3. Numai personalul autorizat de conducere va avea acces la arhive. Orice intrare de material arhivat trebuie consemnată.4. Dacă o instalatie de testare sau o arhiva îşi încetează activitatea şi nu are un succesor legal, arhivele vor fi trimise beneficiarului studiului sau persoanelor care l-au comandat.  +  Anexa 1-------la principiile BPL------------------TERMINOLOGIA UTILIZATAI. Termeni generali1. Principii de buna practica de laborator - principiile BPL reprezintă regulile de baza în vederea asigurării sistemului calităţii şi se referă la modul de organizare a studiilor de siguranţă neclinice referitoare la sănătate şi mediu şi la condiţiile în care aceste studii sunt planificate, realizate, verificate, înregistrate, arhivate şi difuzate.2. Verificarea respectării principiilor BPL reprezintă inspecţia periodică a instalaţiilor de testare şi/sau verificarea studiilor realizate pentru a evalua respectarea principiilor BPL.3. Program de respectare a principiilor BPL este un sistem special elaborat de autoritatea competentă pentru evaluarea respectării principiilor BPL în instalaţiile de testare prin inspecţia acestora şi verificarea studiilor efectuate.4. Instalatia de testare cuprinde laboratoare dotate cu echipamente şi personal specializat, necesare pentru realizarea studiilor de siguranţă neclinice referitoare la sănătate şi mediu; pentru studiile realizate în mai multe locuri instalatia de testare este locul unde se găseşte conducătorul studiului şi alte locuri de testare care pot fi considerate, individual sau colectiv, ca instalaţii de testare.5. Studiu de siguranţă neclinic referitor la sănătate şi mediu, denumit în continuare studiu, consta într-o testare sau într-un ansamblu de testări planificate, realizate, înregistrate, raportate, care se desfăşoară în concordanta cu reguli şi regulamente bine stabilite pentru determinarea efectelor substanţelor şi preparatelor chimice asupra omului, animalelor şi mediului.6. Verificarea studiului reprezintă compararea datelor primare şi a rapoartelor de testare care sunt asociate cu raportul preliminar sau final, pentru a stabili dacă datele primare sunt notate cu exactitate, pentru a verifica conformitatea testelor cu planul studiului şi cu metodele de lucru standard şi pentru a obţine informaţiile suplimentare care nu figurează în raport.7. Inspecţia instalaţiei de testare este analiza la faţa locului a procedurilor şi metodelor aplicate în instalatia de testare pentru evaluarea gradului de conformitate a acesteia cu principiile BPL; în timpul controalelor sunt analizate structura administrativă, metodele de lucru utilizate, este intervievat personalul tehnic, sunt evaluate calitatea şi corectitudinea datelor obţinute şi este redactat un raport.8. Inspector reprezintă persoana care efectuează inspecţia instalaţiei de testare şi verificarea studiului în numele autorităţii competente pentru evaluarea respectării principiilor BPL.II. Termeni specifici1. Termeni referitori la organizarea unei instalaţii de testare1.1. Locul de testare cuprinde amplasamentul sau amplasamentele unde sunt realizate una sau mai multe faze ale studiului dat.1.2. Conducerea instalaţiei de testare cuprinde persoana sau persoanele investite cu autoritatea şi responsabilitatea oficială a organizării şi funcţionarii instalaţiei de testare, în conformitate cu prezentele principii BPL.1.3. Conducerea locului de testare înseamnă persoana sau persoanele responsabile să se asigure ca faza sau fazele de studiu de care răspund se vor derula în conformitate cu prezentele principii BPL.1.4. Beneficiarul studiului este persoana juridică care comanda un studiu neclinic referitor la sănătate şi mediu.1.5. Conducătorul studiului este persoana care răspunde de conducerea generală a studiului de siguranţă neclinic referitor la sănătate şi mediu.1.6. Responsabilul pentru efectuarea testelor, denumit în continuare responsabilul de teste, este persoana care, în cazul unui studiu care se desfăşoară în mai multe locuri, exercita în numele conducătorului studiului responsabilităţi bine definite pentru fazele studiului care se desfăşoară în locul respectiv. Conducătorul studiului nu poate delega responsabilului sau responsabililor principali ai testelor responsabilitatea sa în ceea ce priveşte conducerea generală a studiului, aprobarea planului studiului, cu modificările sale finale, raportul final şi de supraveghere a respectării tuturor principiilor BPL.1.7. Programul de asigurare a calităţii este un sistem definit potrivit legii, care include şi personalul corespunzător şi care este independent de desfăşurarea studiului şi este menit sa dea conducerii instalaţiei de testare asigurarea ca aceasta respecta principiile BPL.1.8. Metodele de lucru standard sunt metode de lucru susţinute de documente, care descriu modul de realizare a testelor sau lucrărilor, a căror detaliere nu figurează în mod normal în planul studiului.1.9. Schema de desfăşurare a studiului reprezintă totalitatea informaţiilor care trebuie să ajute la evaluarea sarcinii de lucru şi la controlul studiilor realizate într-o instalatie de testare.2. Termenii referitori la studiul de siguranţă neclinic referitor la sănătate şi mediu2.1. Studiu pe termen scurt este un studiu de scurta durata realizat cu tehnici curente utilizate pe scara larga.2.2. Planul studiului este un document care defineste obiectul studiului şi dispozitivele experimentale necesare derulării sale, cu orice eventuale modificări.2.3. Modificare la planul studiului este o modificare adusă în mod deliberat la acest plan după data începerii studiului.2.4. Abatere de la planul studiului este o deviere nedeliberata de la acest plan, survenită după data începerii studiului.2.5. Sistemul de testare înseamnă orice sistem biologic, chimic ori fizic sau orice combinaţie a acestora, care este utilizat în studiu.2.6. Datele primare reprezintă ansamblul rapoartelor şi al documentelor originale ale instalaţiei de testare sau copii conforme ale acestora, care rezultă din observaţii, precum şi date din lucrări originale care stau la baza studiului.2.7. Esantion desemnează orice material prelevat dintr-un sistem de testare pentru control, analiza sau păstrare.2.8. Data de începere a studiului este data la care conducătorul studiului semnează planul acestuia.2.9. Data de începere a experientelor este data la care sunt obţinute primele date particulare pentru studiu.2.10. Data sfarsitului experientelor este data la care sunt obţinute ultimele date provenite din studiu.2.11. Data sfarsitului studiului este data la care conducătorul studiului semnează raportul final.3. Termeni referitori la substanţa chimica testata3.1. Substanţa chimica testata este o substanţa chimica ce face obiectul studiului.3.2. Substanţa de referinţa reprezintă orice material utilizat în vederea furnizarii unei baze de comparatie cu substanţa chimica testata.3.3. Lot reprezintă o cantitate determinata de substanţa chimica testata sau de substanţa de referinţa care este produsă în cursul unui ciclu de fabricaţie bine definit, astfel încât el să prezinte în mod normal un caracter uniform şi să fie desemnat ca atare.3.4. Agent purtător reprezintă orice agent care serveşte drept mediu purtător pentru amestecarea, dispersarea sau solubilizarea substanţei chimice testate ori a substanţei de referinţa în vederea facilitării administrării sau aplicării sale în sistemul de testare.  +  Anexa 2INSPECŢIA ŞI VERIFICAREArespectării principiilor de buna practica de laboratorîn cazul testarilor efectuate asupra substanţelor chimice1. AdministraţieProgramul privind respectarea principiilor BPL este în responsabilitatea Agenţiei menţionate în anexa nr. 1 pct. 4.În acest scop Agenţia: a) are în structura sa inspectori cu experienta ştiinţifică şi tehnica corespunzătoare desfăşurării activităţii de inspecţie şi verificare; b) emite documente privind aplicarea principiilor BPL, detalii asupra programului privind respectarea principiilor BPL şi orice informaţii referitoare la aplicarea acestora; c) păstrează rapoartele asupra inspecţiilor în instalaţiile de testare privind respectarea aplicării principiilor BPL.2. Personal şi instruire2.1. Agenţia asigura: a) un număr corespunzător de inspectori, în funcţie de:- numărul de instalaţii de testare incluse în programul privind respectarea principiilor BPL;- periodicitatea cu care trebuie să se evalueze gradul de conformitate al instalaţiilor de testare cu principiile BPL;- numărul şi complexitatea studiilor efectuate de aceste instalaţii de testare;- numărul de inspecţii sau de verificări speciale, solicitate în mod expres de autorităţile de reglementare; b) inspectorii cu calificarea şi experienta corespunzătoare într-o gama de discipline ştiinţifice relevante pentru testarea substanţelor şi preparatelor chimice; c) inspectorii, inclusiv cei angajaţi pe bază de contract, în condiţiile legii, care nu au interese financiare sau de alta natura în instalaţiile de testare care fac obiectul inspecţiei în studiile pe care le verifica sau în întreprinderile care participa la finanţarea acestor studii; d) documentele de identificare a inspectorilor.2.2. Inspectorii pot: a) să facă parte din personalul permanent al Agenţiei; b) să facă parte din personalul permanent al unei entităţi distincte de Agenţie; c) să fie angajaţi pe bază de contract sau pe baza oricărei alte forme legale de către Agenţie pentru a realiza inspecţii în instalaţiile de testare sau verificări de studii.În cazurile prevăzute la lit. b) şi c) Agenţia are responsabilitatea finala în evaluarea gradului de conformitate cu principiile BPL al instalaţiei de testare şi ia măsurile care se impun, în funcţie de rezultatele inspecţiei şi, respectiv, ale verificărilor de studii.2.3. Inspectorii şi orice alte persoane care, în cadrul inspecţiilor efectuate în instalaţiile de testare au acces la informaţii confidenţiale cu valoare comercială, au obligaţia sa păstreze caracterul secret al acestora.3. Programul privind respectarea principiilor BPL3.1. Pentru verificarea respectării principiilor BPL programul privind respectarea acestora trebuie să cuprindă următoarele informaţii care: a) sa definească domeniul de aplicare şi amploarea programului; programul privind respectarea principiilor BPL poate să se refere numai la o gama restrânsă de produse chimice, de exemplu: produsele chimice industriale, pesticide, produse farmaceutice şi altele, sau poate să includă toate produsele chimice; scopul inspecţiei trebuie precizat atât pentru categorii de produse chimice, cat şi pentru tipuri de teste care fac obiectul inspecţiei, teste ce pot fi, de exemplu: fizice, chimice, toxicologice şi/sau ecotoxicologice; b) sa indice modalitatea prin care instalaţiile de testare sunt înscrise în programul privind respectarea principiilor BPL; verificările respectării principiilor BPL pentru datele privind nocivitatea produselor pentru sănătate şi mediu, care au fost obţinute în scopuri de reglementare, sunt obligatorii; c) sa conţină categoriile de inspecţii ale instalaţiilor de testare şi de verificări de studii; d) sa includă prevederi referitoare la inspecţia efectuată în instalaţiile de testare privind controlul general al acesteia şi verificarea unuia sau mai multor studii în curs sau deja finalizate; e) sa conţină prevederi privind inspecţia instalaţiilor de testare şi verificarea studiilor realizate la cererea unei autorităţi de reglementare; f) sa confere inspectorilor autoritatea necesară pentru accesul lor la instalaţiile de testare şi la documentaţiile deţinute de acestea; g) sa descrie procedurile de inspecţie a instalaţiei de testare şi de verificare a studiilor pentru a verifica conformitatea cu principiile BPL; h) sa prevadă măsurile ce trebuie luate ca urmare a inspecţiilor instalaţiilor de testare şi a verificărilor studiilor.4. Finalizarea inspecţiilor instalaţiilor de testare şi a verificărilor studiilor4.1. Inspecţia instalaţiei de testare sau verificarea studiului se finalizează cu un raport scris asupra celor constatate.4.2. În cazul în care instalatia de testare sau verificarea studiului indica abateri minore în raport cu principiile BPL, instalatia de testare va corecta aceste abateri minore; inspectorul va controla dacă au fost efectuate corectarile.4.3. Dacă nu s-a constatat nici o abatere ori s-a constatat numai o abatere minora, Agenţia va proceda la: a) emiterea unui document, în condiţiile legii, care să certifice ca instalatia de testare a fost inspectata şi ca funcţionarea sa este conformă cu principiile BPL; documentul va cuprinde data controlului şi, după caz, trebuie menţionate categoriile de teste verificate în instalatia de testare la momentul respectiv; b) comunicarea către autoritatea de reglementare care a solicitat verificarea studiului a unui raport detaliat asupra concluziilor rezultate în urma efectuării acesteia.4.4. Când se constata abateri grave de la principiile BPL, măsurile care vor fi luate de Agenţie sunt: a) emiterea unui document care să furnizeze detalii asupra abaterilor constatate care pot afecta valabilitatea studiilor efectuate în instalatia de testare; b) emiterea unei recomandări de a respinge studiul, adresată autorităţii de reglementare; c) suspendarea sau retragerea certificatului de atestare privind respectarea principiilor BPL; d) solicitarea unei declaraţii date de conducătorul studiului, care să indice detaliat abaterile şi care să fie anexată la rapoartele studiilor finalizate în aceste condiţii; e) sesizarea organului de urmărire penală competent, în situaţia în care faptele constatate au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, constituie o infracţiune.5. Soluţionarea neintelegerilor privind concluziile inspecţiilor instalaţiilor de testare şi ale verificărilor de studii5.1. Neînţelegerile sau problemele care apar între inspectori şi conducerea instalaţiilor de testare se rezolva în timpul controlului instalaţiei de testare sau la verificarea studiului.5.2. Neînţelegerile care nu au fost soluţionate potrivit pct. 5.1 se supun: a) unui audit suplimentar aprobat de Agenţie, la solicitarea conducerii instalaţiei de testare; b) instanţei judecătoreşti competente, potrivit legii.-----------