ORDIN nr. 31 din 23 ianuarie 2002pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea controlului de calitate şi fitosanitar la importul şi exportul seminţelor şi materialului săditor
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 4 februarie 2002    Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantina dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobată şi modificată prin Legea nr. 214/2001, şi ale Legii nr. 75/1995 privind producerea, controlul calităţii, comercializarea şi folosirea seminţelor şi materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante agricole, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind organizarea controlului de calitate şi fitosanitar la importul şi exportul seminţelor şi materialului săditor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 87/1999 privind organizarea controlului de calitate şi fitosanitar la importul şi exportul seminţelor şi materialului săditor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 8 octombrie 1999.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie Sarbu  +  Anexa 1 REGULAMENTprivind organizarea controlului de calitate şi fitosanitar la importul şi exportul seminţelor şi materialului săditor  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Agenţii economici autorizaţi în baza prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 79/1995 pot efectua importuri şi exporturi de seminţe şi material săditor în conformitate cu Legea nr. 75/1995 privind producerea, controlul calităţii, comercializarea şi folosirea seminţelor şi materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante agricole, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Ordonanţa Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantina dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobată şi modificată prin Legea nr. 214/2001, cu Hotărârea Guvernului nr. 1.030/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantina dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, precum şi cu prezentul regulament.  +  Articolul 2Beneficiarii de donaţii, persoane fizice sau juridice, pot primi seminţe şi material săditor cu respectarea condiţiilor de calitate şi fitosanitare prevăzute de reglementările în vigoare, fără a fi autorizaţi potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 79/1995.  +  Capitolul 2 Acordarea avizului de import  +  Articolul 3Pentru importurile de seminţe şi de material săditor Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor va emite avize de import cu valabilitate maxima de 6 luni.  +  Articolul 4 (1) Sunt admise la import seminţele şi materialul săditor destinate multiplicării şi culturilor pentru producţia de consum din următoarele soiuri sau hibrizi: a) cele înscrise în Lista oficială a soiurilor şi hibrizilor de plante de cultura din România; b) cele înregistrate în cataloagele Comunităţii Europene sau în catalogul unui stat membru al Uniunii Europene; c) esantioanele de seminţe şi material săditor obţinute în cadrul schimburilor de către institutele şi staţiunile de cercetare agricolă şi instituţiile de învăţământ superior de profil agricol, destinate cercetărilor agricole; d) cele introduse în ţara în vederea testarilor oficiale la Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor; e) cele neinregistrate în Lista oficială a soiurilor şi hibrizilor de plante de cultura din România, provenite din tari din afară Uniunii Europene, care se multiplica pe bază de contract în vederea exportului integral, atât ca samanta, cat şi ca produs comercial, în tari din afară Uniunii Europene. (2) În categoria soiurilor şi hibrizilor prevăzute la alin. (1) lit. a) intra şi seminţele şi materialul săditor din speciile şi soiurile de plante ornamentale, flori şi material dendrologic, plante pomicole, viticole, dud, hamei, prevăzute în liste ori în cataloage oficiale sau în listele furnizorilor din ţările comunitare în care soiurile sau grupurile de plante au o descriere şi o denumire clare şi suficient de amanuntite, provenite dintr-un stat membru al Uniunii Europene.  +  Articolul 5Importurile şi exporturile de seminţe şi material săditor pot fi efectuate de agenţii economici, persoane fizice sau juridice înregistrate şi autorizate pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi materialului săditor în baza prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 79/1995, care au încheiat contracte în acest scop.  +  Articolul 6 (1) Pentru obţinerea avizului de import al seminţelor şi materialului săditor solicitantul va prezenta Direcţiei politici şi strategii în producţia vegetala din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor următoarele documente: a) cererea-tip completată în doua exemplare de agentul economic importator, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament, depusa cu minimum 15 zile înainte de efectuarea importului; b) autorizaţiile de producere, prelucrare şi/sau comercializare a seminţelor şi materialului săditor, în original şi copie, eliberate de Inspecţia de Stat pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor sau de unităţile sale teritoriale pentru importurile de seminţe destinate multiplicării, respectiv autorizaţia de comercializare, în original şi copie, pentru seminţele destinate infiintarii de culturi pentru producţia de consum; c) contractul de import sau alt document similar; d) contractul de multiplicare, în original şi copie, în cazul seminţelor şi materialului săditor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), b) şi e), precum şi contractul de export, în original şi copie, încheiat între importator şi partenerul extern pentru întreaga producţie de samanta sau pentru consum, în cazul prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. e); e) acordul autorului sau mentinatorului soiului prevăzut în cataloagele şi listele oficiale menţionate la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) pentru comercializarea pe teritoriul României a seminţelor sau materialului săditor importat din tari din afară Uniunii Europene. (2) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor poate solicita agentului economic importator şi alte informaţii suplimentare strict necesare.  +  Articolul 7Avizul de import se va acorda pe cererea-tip de către Direcţia politici şi strategii în producţia vegetala din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.  +  Articolul 8Solicitantul va transmite în timp util o copie de pe avizul de import inspectoratului de carantina fitosanitara din punctul de control pentru trecerea frontierei de stat prin care se va derula importul.  +  Capitolul 3 Documentele specifice seminţelor şi materialului săditor, care vor fi prezentate de importator la frontiera  +  Articolul 9 (1) Seminţele şi materialul săditor importate trebuie să fie însoţite de documentele de identitate şi calitate prevăzute de reglementările organizaţiilor internaţionale OCDE, ISTA sau CE, în original sau copie, de certificatul de origine tip CE sau de certificatul EUR 1, pentru ţările din Uniunea Europeană, sau de alte documente, pentru ţările nemembre ale OCDE sau CE, prevăzute la cap. VII. (2) La intrarea în ţara se verifica şi existenta avizului de import eliberat de Direcţia politici şi strategii în producţia vegetala din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.  +  Articolul 10În cazul seminţelor şi materialului săditor cuprinse în partea B din anexa nr. 5 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantina dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.030/2001, se controlează şi certificatul fitosanitar de export/reexport, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 7 şi 8 la aceleaşi norme metodologice, eliberat de autoritatea fitosanitara oficială a tarii exportatoare/reexportatoare cu cel mult 14 zile înainte de expedierea transportului.  +  Articolul 11 (1) Seminţele pot fi importate numai în ambalaje specifice, închise şi cu etichete care să ateste identitatea şi calitatea acestora, specia, soiul, categoria biologica şi numărul lotului. (2) Materialul săditor poate fi ambalat în pachete legate sau individual, etichetate şi cu rădăcinile nude protejate.  +  Capitolul 4 Obligaţiile şi răspunderile agenţilor economici importatori de seminţe şi material săditor  +  Articolul 12Agenţii economici importatori de seminţe şi material săditor au următoarele obligaţii şi raspunderi: a) să respecte întocmai prevederile înscrise în avizul de import cu privire la specie, soi sau hibrid, categorie biologica, destinaţie, cantitate şi orice alte prevederi; b) să asigure, prin exportatorul din ţara de origine, existenta documentelor de însoţire a produselor importate, solicitate conform regimului de import; c) în cazul controlului efectuat la destinaţie, sa anunţe din timp inspectoratul pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor din judeţul respectiv şi să prezinte acestuia o copie de pe avizul de import; d) sa distribuie seminţele şi materialul săditor numai după obţinerea acordului inspectoratului teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor, dacă îndeplinesc condiţiile legale pentru comercializare, însămânţare sau plantare; e) să se asigure ca soiurile sau hibrizii poseda valoare agronomica şi tehnologică în condiţiile agropedoclimatice din zonele în care vor fi cultivate; f) sa informeze în scris beneficiarul seminţelor asupra cerinţelor tehnologice specifice soiurilor sau hibrizilor comercializati, a eventualelor riscuri în producţie ca urmare a neadaptabilitatii la condiţiile climatice specifice zonei de cultura sau a sensibilităţii la unele boli; în caz contrar importatorul va suporta daunele produse, inclusiv sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare; g) să se asigure, în cazul multiplicării în sistemul OCDE, ca firma contractantă din ţara exportatoare anunta autoritatea desemnată pentru sistemele OCDE din ţara respectiva, în vederea transmiterii acceptului de multiplicare către Inspecţia de Stat pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, aceasta fiind o condiţie pentru certificarea seminţelor multiplicate în vederea exportului.  +  Articolul 13 (1) Pentru cantităţile de seminţe şi material săditor care în urma controlului nu îndeplinesc condiţiile legale pentru a putea fi folosite la însămânţare, importatorii sunt obligaţi sa aducă la îndeplinire măsurile stabilite de organele abilitate, de a le returna, trata, carantina, distruge sau de a le schimba destinaţia, după caz. (2) În cazul depistarii organismelor dăunătoare reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.030/2001 măsurile se vor lua cu avizul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.  +  Articolul 14 (1) Agenţii economici care au efectuat importuri de seminţe şi material săditor în vederea multiplicării vor prezenta la Inspecţia de Stat pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor, în termen de 20 de zile după semanat sau plantat, lista, pe judeţe, cuprinzând agricultorii cu care au încheiat contracte de multiplicare, din care să rezulte numărul declaraţiei de multiplicare, cantitatea de samanta folosită, suprafaţa contractată pe specii, soiuri sau hibrizi, categoria biologica, numărul lotului, precum şi destinaţia producţiei. (2) Agenţii economici care au efectuat importuri de seminţe şi material săditor în vederea multiplicării vor prezenta la inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor sau la Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor şi Materialului Săditor: a) declaraţia de multiplicare şi declaraţia de certificare, însoţite de documentele de provenienţă, la termenele şi în condiţiile stabilite de normele tehnice aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 65/1997; b) copii de pe contractele de multiplicare şi de export în care să fie prevăzute condiţiile de calitate şi starea fitosanitara; c) descrierea soiurilor sau hibrizilor şi a formelor parentale, necesară pentru recunoaşterea în camp şi în laborator; d) tehnologiile şi cerinţele specifice de cultura; e) cererea pentru acordarea numerelor de referinţa pentru export, cu datele stabilite de Inspecţia de Stat pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor, care se acordă de către aceasta dacă sunt îndeplinite condiţiile legale; f) situaţia privind cantităţile rezultate din culturile realizate din seminţele şi materialul săditor importate pentru multiplicare şi destinaţia acestora, anual. (3) Obligaţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se aplică şi societăţii multiplicatoare sau agricultorului multiplicator, după caz.  +  Articolul 15Importatorul are obligaţia sa preia de la cultivatori şi sa exporte întreaga cantitate de samanta pentru însămânţare sau de produse pentru consum, rezultate în urma recoltarii din soiuri sau hibrizi care se încadrează în prevederile art. 4 lit. e) sau, după caz, să le folosească în alte scopuri, cu avizul organelor abilitate.  +  Articolul 16Seminţele şi materialul săditor rezultate din multiplicarea de soiuri sau hibrizi importaţi pe bază de contract şi accept de multiplicare nu pot fi comercializate pe piaţa interna în cazul în care contractul sau un acord ulterior nu prevede acest fapt.  +  Articolul 17Importatorii de seminţe şi de material săditor, prevăzute în partea B a anexei nr. 5 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantina dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.030/2001, au în plus următoarele obligaţii: a) sa comunice direcţiilor fitosanitare judeţene sau a municipiului Bucureşti informaţiile prevăzute la art. 11 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.030/2001; b) să prezinte direcţiilor fitosanitare judeţene sau a municipiului Bucureşti contractul de import şi avizul de import şi, în cazul în care importul se va controla la destinaţie, sa anunţe în timp util; c) sa distribuie seminţele şi materialul săditor numai după obţinerea buletinului de analiza eliberat de Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara.  +  Capitolul 5 Obligaţiile inspectoratelor de carantina fitosanitara vamale  +  Articolul 18Inspectoratele de carantina fitosanitara vamale trebuie să controleze şi sa verifice la intrarea în ţara a seminţelor şi materialului săditor următoarele documente insotitoare: a) certificatul fitosanitar original de export sau reexport eliberat de autorităţile oficiale din ţara de origine, respectiv de ţara reexportatoare, în cazul importurilor de seminţe şi material săditor prevăzute la art. 10, verificand dacă acestea garantează ca produsul respectiv este liber de organisme de carantina dăunătoare plantelor sau produselor vegetale şi ca sunt respectate exigenţele prevăzute de reglementările fitosanitare în vigoare; b) documentele de identitate şi de calitate prevăzute la art. 33, în original sau în copie, şi etichetele originale, cusute, legate, lipite sau imprimate pe ambalaj; c) certificatul de origine tip CE sau EUR 1 pentru seminţele produse în ţările din Uniunea Europeană.  +  Articolul 19 (1) Inspectoratele de carantina fitosanitara vamale confrunta dacă speciile, soiurile sau hibrizii, categoria biologica şi cantităţile pe specii înscrise în documentele care însoţesc transportul corespund cu datele înscrise în avizul de import. (2) Cantităţile pe soiuri sau hibrizi pot fi compensate în cadrul cantităţii aprobate pe specii, fără schimbarea soiurilor aprobate.  +  Articolul 20În cazul în care documentele care însoţesc seminţele şi materialul săditor prevăzute la art. 10 sunt în ordine, se trece la controlul fitosanitar al acestora, al ambalajelor şi al mijloacelor de transport, conform normelor în vigoare, ridicandu-se din fiecare soi şi lot probe pentru analize complexe la Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara.  +  Articolul 21După încheierea procesului-verbal de control fitosanitar şi după ridicarea probelor inspectoratul de carantina fitosanitara vamală aplica pe declaraţia vamală şi pe documentul de transport - C.M.R - ştampila "LIBER IMPORT condiţionat de rezultatele analizelor de laborator" şi transmite autorităţii vamale o copie de pe procesul-verbal de control fitosanitar.  +  Articolul 22 (1) Probele pentru analiza fitosanitara ridicate de inspectorii de carantina fitosanitara vamală se expediază în aceeaşi zi la Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara. (2) Expedierea probelor sigilate se face prin mijloace de curierat rapid, posta, avion, cale ferată, auto, inclusiv prin persoane împuternicite în acest sens.  +  Articolul 23 (1) În cazul în care controlul fitosanitar şi controlul de calitate nu pot fi efectuate în bune condiţii la punctul de control pentru trecerea frontierei de stat, cum ar fi existenta mai multor specii, soiuri sau hibrizi amestecati, fapt ce nu permite efectuarea unui control fitosanitar şi de calitate amănunţit şi nici ridicarea de probe conform normelor standard pentru analize fitosanitare de laborator, controlul se face la destinaţie, concomitent cu vamuirea, în cazul în care acesta se face la destinaţie, iar pe documente se va scrie "control fitosanitar şi de calitate la destinaţie, cu ridicare de probe". (2) În aceasta situaţie certificatul fitosanitar original va însoţi transportul, iar inspectoratul de carantina fitosanitara vamală va retine o copie de pe acesta. (3) În cazul în care seminţele şi materialul săditor importate nu necesita control fitosanitar, iar controlul de calitate nu poate fi efectuat în bune condiţii în punctul de control pentru trecerea frontierei de stat, controlul de calitate se va face de către inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor sau de Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor şi Materialului Săditor la destinaţie, iar pe documente se va scrie "control de calitate la destinaţie".  +  Articolul 24În cazul unor aspecte neclare cu privire la controlul documentelor de calitate a seminţelor şi materialului săditor decizia va fi luată de inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor sau de Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor şi Materialului Săditor.  +  Articolul 25Documentele de calitate originale vor însoţi transportul până la punctul de destinaţie, iar la inspectoratul de carantina fitosanitara vamală vor rămâne numai copii de pe documentele de calitate.  +  Capitolul 6 Obligaţiile direcţiilor fitosanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti  +  Articolul 26Direcţiile fitosanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti au obligaţia sa transmită inspectoratelor de carantina fitosanitara vamale comunicarea facuta de importatorii de seminţe şi material săditor înregistraţi, după ce aceştia au prezentat avizul de import aprobat de Direcţia politici şi strategii în producţia vegetala din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.  +  Articolul 27În cazul seminţelor şi materialului săditor pentru care controlul se efectuează la destinaţie, descărcarea se face în mod obligatoriu în prezenta inspectorului de carantina fitosanitara şi a reprezentantului inspectoratului teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor sau Laboratorului Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor şi Materialului Săditor, care vor efectua controlul privind respectarea reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 28După terminarea controlului inspectorul de carantina fitosanitara va încheia un proces-verbal, în care va consemna cele constatate, iar probele ridicate vor fi transmise Laboratorului Central pentru Carantina Fitosanitara, în condiţiile art. 22.  +  Articolul 29Este interzisă insamantarea, plantarea sau comercializarea seminţelor şi materialului săditor, prevăzute în partea B a anexei nr. 5 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantina dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, înainte de obţinerea buletinelor de analiza eliberate de Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara.  +  Articolul 30 (1) Seminţele şi materialul săditor care nu respecta reglementările fitosanitare în vigoare se returnează, se carantineaza sau se distrug, după caz, cu aprobarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor. (2) Distrugerea se efectuează în prezenta importatorului, a inspectorului de carantina fitosanitara, a reprezentantului inspectoratului teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor sau Laboratorului Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor şi Materialului Săditor, a reprezentantului agenţiei judeţene de protecţie a mediului şi, atunci când este cazul, a reprezentantului oficiului teritorial pentru protecţia consumatorilor.  +  Articolul 31 (1) Culturile provenite din seminţele şi materialul săditor importate sunt supuse în mod obligatoriu controlului fitosanitar în timpul vegetatiei, în perioadele optime, stabilite conform normelor de carantina fitosanitara, pentru depistarea eventualelor organisme de carantina dăunătoare plantelor sau produselor vegetale. (2) În cazul plantelor cu simptome de atac sau suspecte se trimit probe pentru analize la Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara. (3) Certificatele fitosanitare se eliberează după efectuarea controlului fitosanitar, conform reglementărilor în vigoare, şi după primirea rezultatelor analizelor de laborator. (4) Pentru culturile provenite din seminţe şi material săditor din import, găsite în urma controlului efectuat în timpul perioadei de vegetaţie infestate cu organisme de carantina dăunătoare plantelor sau produselor vegetale, confirmate de Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara, măsurile de carantina se stabilesc de către Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.  +  Capitolul 7 Obligaţiile inspectoratelor teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor  +  Articolul 32Inspecţia de Stat pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor efectuează, prin inspectoratele sale teritoriale şi Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor şi Materialului Săditor, verificarea seminţelor şi materialului săditor provenite din import, în toate fazele de circulaţie şi comercializare, precum şi de multiplicare, condiţionare, ambalare, etichetare, depozitare şi livrare, în conformitate cu normele interne şi internaţionale în vigoare.  +  Articolul 33 (1) În cazul în care controlul de calitate se face la destinaţie, reprezentantul inspectoratului teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor sau al Laboratorului Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor şi Materialului Săditor verifica: a) dacă importul s-a efectuat în concordanta cu avizul de import eliberat de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor; b) documentele, în original, care atesta identitatea şi calitatea seminţelor şi materialului săditor respectiv; c) certificatul de puritate varietala emis de autoritatea desemnată sau acreditata din ţara de origine, tip OECD, pentru ţările afiliate la acest sistem, sau "Field inspecţion", pentru celelalte tari, iar în cazul materialului săditor, certificatul de calitate emis de furnizor la fiecare lot; d) buletinul de analiza pentru seminţe, emis de un laborator oficial sau acreditat din ţara de origine, tip ISTA, cu excepţia seminţelor necertificate final cu eticheta gri, sau alt model; e) veridicitatea datelor înscrise în documente privind identitatea şi calitatea seminţelor şi materialului săditor; f) etichetele de pe ambalaj, pachete sau legături, care trebuie să cuprindă minimum de informaţii privind identitatea şi categoria biologica, conforme cu cele din documentele insotitoare. (2) Etichetele reglementate de legislaţia Uniunii Europene pot tine locul documentelor prevăzute mai sus, în cazul: a) etichetelor oficiale tip EC, emise de autorităţile din ţările Uniunii Europene; b) etichetelor furnizorului, de culoare galbena, pentru seminţele de legume din categoria Standard-EC din ambalaje normale, în greutate de peste 100 g la seminţele mici şi peste 500 g la seminţele mijlocii şi mari; c) etichetelor oficiale sau ale furnizorului pentru materialul săditor; d) plicurilor conţinând seminţe de legume, pe care sunt imprimate specia, soiul, menţiunea "Reguli şi norme CE" în una dintre limbile comunitare şi perioada de valabilitate neexpirata; e) plicurilor conţinând seminţe de flori, pe care sunt imprimate specia, soiul şi perioada de valabilitate neexpirata; f) etichetelor oficiale sau ale furnizorului, de culoare verde, pentru amestecuri de ierburi; g) etichetelor oficiale sau ale furnizorului pentru toate tipurile de ambalaje mici cu seminţe de plante furajere sau pentru spaţii verzi, pe care este imprimata menţiunea "ambalaje mici tip CE-A sau B" din categoriile: certificată, comercială sau amestec, mixturi, cu precizarea componentelor pe specii sau pe soiuri. (3) În cazul ambalajelor mici de tipul plicurilor, de orice natura, în perioada de valabilitate pot lipsi buletinele de analiza de la exportator, dacă rezultatele analizelor pentru puritate şi germinatie sunt cumulate pe un document declarat de furnizor.  +  Articolul 34La seminţele importate cu documentele prevăzute de reglementările internaţionale - OCDE, ISTA sau AOSA şi CE - conform art. 33, nu se fac analize de laborator privind valoarea culturală decât în cazul existenţei unor suspiciuni privind concordanta dintre cele specificate în documente şi calitatea seminţelor, al inexistentei etichetelor originale, al violarii sau deprecierii ambalajelor, precum şi la cererea importatorului sau a unui beneficiar.  +  Articolul 35 (1) Controlul seminţelor şi al materialului săditor se face pe loturi. (2) Se vor ridica probe, conform prevederilor legale în vigoare, în următoarele situaţii: a) pentru seminţele destinate multiplicării, o proba destinată verificării puritatii varietale se va păstra şi va fi trimisa în postcontrol o dată cu proba din seminţele multiplicate; b) pentru seminţele destinate culturilor de consum, o proba care se va sigila şi se va păstra 12 luni la inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor pentru eventuale litigii, iar dacă mai rămân seminţe în stoc după această perioadă, se vor ridica şi se vor păstra noi probe; c) pentru situaţiile prevăzute la art. 34, o proba destinată analizelor de valoare culturală.  +  Articolul 36 (1) Seminţele şi materialul săditor care nu se încadrează în prevederile cerute de reglementările în vigoare se blocheaza şi se procedează la returnarea, distrugerea sau la schimbarea destinaţiei, după caz, în prezenta şi pe cheltuiala importatorului. (2) În situaţii deosebite se apelează la sprijinul oficiului teritorial pentru protecţia consumatorilor şi al organelor de poliţie.  +  Articolul 37Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor şi Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor şi Materialului Săditor vor deschide un registru-tip, pe suport de hârtie sau electronic, în care vor tine evidenta cantităţilor de seminţe şi de material săditor importate, vamuite pe raza lor teritorială, pe specii, soiuri şi pe categorii biologice, firma importatoare, ţara şi firma exportatoare, precum şi măsurile luate în cazurile de nerespectare a legalităţii.  +  Capitolul 8 Exportul seminţelor şi materialului săditor  +  Articolul 38Exportul seminţelor şi materialului săditor se face în conformitate cu prevederile legislaţiei interne şi internaţionale - OCDE, UE şi FIS -, acordurile şi convenţiile fitosanitare internaţionale, precum şi cu condiţiile stabilite prin contractele de export.  +  Articolul 39Documentele eliberate de inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor şi de Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor şi Materialului Săditor pentru identitatea, calitatea culturală şi starea fitosanitara, precum şi de direcţiile fitosanitare judeţene sau a municipiului Bucureşti, care însoţesc, în original sau în copie, seminţele şi materialul săditor la export, sunt următoarele: a) certificat şi etichete tip OCDE pentru ţările OCDE inclusiv UE, "Field inspecţion" pentru celelalte tari, după caz; b) buletin tip ISTA, cu excepţia seminţelor necertificate final, eliberat de Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor şi Materialului Săditor, certificat de valoare biologica şi culturală tip naţional, conform contractelor de export; c) certificat fitosanitar de export/reexport, în conformitate cu art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantina dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România.  +  Articolul 40Culturile provenite din seminţele şi materialul săditor importate pentru multiplicare în vederea exportului, precum şi toate celelalte culturi destinate exportului sau uzului intern sunt supuse controlului fitosanitar, conform instrucţiunilor elaborate de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.  +  Articolul 41Analizele fitosanitare de laborator care nu pot fi efectuate la nivelul judeţului vor fi efectuate de Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara, unde se vor trimite probe.  +  Articolul 42În cazul exporturilor de seminţe şi de material săditor care se fac centralizat, fiecare mijloc de transport destinat exportului trebuie să fie însoţit de certificat fitosanitar eliberat de direcţia fitosanitara a judeţului din care provine marfa, la fel ca şi în cazul unui export obişnuit, prin care se garantează clauzele fitosanitare ale tarii importatoare, care trebuie să fie prezentate direcţiilor fitosanitare judeţene sau a municipiului Bucureşti în scris şi în timp util de către exportator.  +  Articolul 43 (1) La sosirea în port inspectorul de carantina fitosanitara vamală verifica certificatul fitosanitar şi controlează starea fitosanitara a plantelor şi a produselor vegetale respective. (2) Transporturile care corespund din punct de vedere fitosanitar vor fi acceptate la export, urmând ca inspectorul fitosanitar vamal sa elibereze certificatul fitosanitar pentru fiecare vapor în parte, în limita clauzelor fitosanitare garantate prin certificatele fitosanitare eliberate de direcţiile fitosanitare din judeţele de provenienţă a mărfurilor respective, pe care le va retine.  +  Articolul 44 (1) Exportatorul trebuie să aibă acordul autorului sau mentinatorului soiului ori acceptul de multiplicare al autorităţii din ţara de provenienţă a seminţelor sau a materialului săditor, multiplicate în România. (2) La solicitarea exportatorului sau a reprezentantului acestuia, inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor sau Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor şi Materialului Săditor vor elibera documentele şi etichetele pentru export. (3) În cazul exportului pentru multiplicare pe teritoriul altei tari al seminţelor şi materialului săditor din soiuri înregistrate în România, exportatorul şi autorul sau mentinatorul soiului vor solicita la Inspecţia de Stat pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor acceptul de multiplicare, care va fi transmis autorităţii din ţara respectiva, conform procedurii OCDE.  +  Capitolul 9 Dispoziţii finale  +  Articolul 45Inspectoratele de carantina fitosanitara vamale, direcţiile fitosanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti şi inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor se informează reciproc cu privire la importul şi exportul de seminţe şi material săditor şi, la rândul lor, vor informa operativ direcţiile de profil din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi laboratoarele centrale de profil.  +  Articolul 46Nerespectarea obligaţiilor ce revin importatorilor, multiplicatorilor şi comercianţilor se sancţionează conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 47În cazul nerespectării prevederilor prezentului regulament de către importatorii sau exportatorii de seminţe şi de material săditor, Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor poate refuza avizarea unor noi importuri de seminţe sau de material săditor pe anumite perioade, în funcţie de gravitatea faptelor, la propunerea organelor de resort.  +  Articolul 48Se exceptează de la prevederile prezentului regulament esantioanele de seminţe şi de material săditor destinate: a) schimburilor ştiinţifice între instituţii, organizaţii şi firme româneşti şi străine; b) testarii de către Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor în vederea înregistrării în lista oficială sau recomandată; c) testarii în vederea brevetarii; d) testarii prin analize de laborator.  +  Anexa 1 Societatea Comercială (Firma) ................Localitatea .....................................Judeţul (sectorul) ..............................Str. ......................... nr. ..............Telefon ............., fax ......................Înregistrată la registrul comerţului cu nr. .....Codul fiscal ....................................Autorizaţia pentru seminţe şimaterial săditor nr. ............ din ...........MINISTERUL AGRICULTURII,ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILORDIRECŢIA GENERALĂ STRATEGII ŞIPOLITICI ÎN AGRICULTURA ŞI DERIVATEDirecţia politici şi strategii în producţia vegetalaNr. ........... din ............Se avizează importul--------------------Director,CătreMINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILORVa rugăm sa dispuneti eliberarea unui aviz de import pentru următoarele seminţe (material săditor):┌──────┬───────┬─────────┬──────────┬────────┬───────────┬────────┬────────────┐│Specia│Soiul │Categoria│Cantitatea│Ţara din│Punctul de │Locul de│ Modul de ││ │(hibri-│biologica│(t, kg, g,│care se │intrare în │destina-│folosire a ││ │dul) │ │ buc.) │face │ţara │tie │seminţelor/ ││ │ │ │ │importul│(frontiera)│(punctul│materialului││ │ │ │ │ │ │ de │săditor ││ │ │ │ │ │ │vamuire)│ │├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────┤├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────┤├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────┤├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────┤├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────┤├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────┤├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────┤├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────┤├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────┤├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────┤├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────┤├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────┤├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────┤├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────┤├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────┤├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────┤├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────┤├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────┤├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────┤├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────┤├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────┤├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────┤├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────┤├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────┤├──────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────┤└──────┴───────┴─────────┴──────────┴────────┴───────────┴────────┴────────────┘Importul va fi derulat conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. .............. şi altor reglementări în vigoare, prin grija domnului/doamnei ..............................................., deţinător/deţinătoare al/a certificatului de atestare nr. ...................... (conform Legii nr. 75/1995).Importatorul este obligat să prezinte o copie (xerocopie) inspectorului fitosanitar vamal din punctul de intrare în ţara.Conducătorul societăţii comerciale (firmei),.........................................(numele şi prenumele)Avizul de import a fost ridicat de ................................, având funcţia de ...................................................... la Societatea Comercială (Firma) ....................................................Posed legitimatia nr. ................ din ........................Semnatura...........--------