ORDONANTA nr. 32 din 30 ianuarie 2002privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 2 februarie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. IV.2 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, reglementarea, finanţarea, monitorizarea şi controlul funcţionarii serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare, ţinând seama de strategia naţionala de dezvoltare a serviciilor publice de gospodărie comunală. (2) Prevederile prezentei ordonanţe se aplică serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare, denumite în continuare servicii de apa şi de canalizare, din localităţile în care exista sisteme publice de alimentare cu apa şi de canalizare, indiferent de mărimea acestora.  +  Articolul 2 (1) Statul sprijină prin măsuri legislative şi economice dezvoltarea cantitativă şi calitativă a serviciilor de apa şi de canalizare, precum şi a infrastructurii tehnico-edilitare a localităţilor, afectată acestora. (2) Prin organizarea şi desfăşurarea activităţii serviciilor de apa şi de canalizare autorităţile publice sunt obligate să asigure realizarea următoarelor obiective: a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţa ale cetăţenilor; b) realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca baza a dezvoltării economice şi în scopul atragerii investiţiilor profitabile pentru comunitatile locale; c) dezvoltarea durabila a serviciilor; d) protecţia mediului.  +  Articolul 3În sensul prezentei ordonanţe, notiunile de mai jos se definesc după cum urmează: a) servicii de apa şi de canalizare - activităţile de utilitate publică şi de interes economic general, aflate sub autoritatea administraţiei publice locale, care au drept scop asigurarea apei potabile şi a serviciilor de canalizare pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţilor; b) serviciul public de alimentare cu apa - cuprinde, în principal, activităţile de captare, de tratare a apei brute, de transport şi de distribuţie a apei potabile şi industriale la utilizatori; c) serviciul public de canalizare - cuprinde, în principal, următoarele activităţi: colectarea şi transportul apelor uzate de la utilizatori la staţiile de epurare, epurarea apelor uzate şi evacuarea apei epurate în emisar, colectarea, evacuarea şi tratarea adecvată a deşeurilor din gurile de scurgere a apelor meteorice şi asigurarea functionalitatii acestora, supravegherea evacuarii apelor uzate industriale în sistemul de canalizare, evacuarea şi tratarea namolurilor şi a altor deşeuri similare derivate din activităţile prevăzute mai sus, precum şi depozitarea lor; d) sistem public de alimentare cu apa potabilă - ansamblul construcţiilor şi terenurilor, instalaţiilor tehnologice, echipamentelor functionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public de alimentare cu apa potabilă. Sistemul public de alimentare cu apa potabilă cuprinde de regula următoarele componente:- captări;- aductiuni;- staţii de tratare a apei brute;- staţii de pompare, cu sau fără hidrofor;- rezervoare pentru inmagazinarea apei potabile;- reţele de distribuţie;- bransamente până la punctul de delimitare; e) sistem public de canalizare - ansamblul construcţiilor şi terenurilor aferente, instalaţiilor tehnologice, echipamentelor functionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public de canalizare. Sistemul public de canalizare cuprinde de regula următoarele componente:- racorduri de canalizare de la punctul de delimitare;- reţele de canalizare;- staţii de pompare a apelor uzate;- staţii de epurare;- colectoare de evacuare spre emisar;- guri de vărsare în emisar;- depozite de namol deshidratat; f) reţea publică de alimentare cu apa sau de canalizare - partea din sistemul de alimentare cu apa, respectiv din sistemul de canalizare, alcătuită din reţeaua de conducte, armături şi construcţii-anexe care asigura distribuţia apei potabile, respectiv preluarea, evacuarea şi transportul apelor de canalizare la sau de la doi ori mai mulţi utilizatori independenţi, respectiv de la doua sau mai multe persoane fizice ce locuiesc în case individuale ori de la doua sau mai multe persoane juridice ce administrează câte un singur condominiu, astfel cum este el definit de lege.Părţile componente ale unei reţele de alimentare cu apa, precum şi cele ale unei reţele de canalizare sunt amplasate de regula pe domeniul public; în cazurile în care condiţiile tehnico-economice sunt avantajoase, reţeaua publică de alimentare cu apa şi de canalizare poate fi amplasata, cu acordul proprietarului, şi pe terenuri private.Nu constituie reţele publice: reţelele de distribuţie aferente unei singure clădiri de locuit, chiar dacă aceasta este administrată de mai multe persoane fizice sau juridice; reţelele de distribuţie aferente unei incinte proprietate privată pe care se afla mai multe locuinţe despărţite de zone verzi şi alei interioare private; reţelele de distribuţie aferente unei platforme industriale, în care drumurile de acces şi spaţiile verzi sunt proprietate privată, chiar dacă aceasta este administrată de mai multe persoane juridice; g) bransament - partea din reţeaua publică de distribuţie a apei care asigura legătură între reţeaua publică şi reţeaua interioară a unei incinte sau clădiri aparţinând utilizatorilor. Bransamentul deserveşte un singur utilizator. Părţile componente ale unui bransament se precizează în regulamentul-cadru de bransare şi utilizare a serviciului de alimentare cu apa. Bransamentul până la contor, inclusiv căminul de bransament şi contorul, aparţine reţelei publice de distribuţie a apei, indiferent de modul de finanţare a realizării acestuia; h) racord - partea din reţeaua publică de canalizare care asigura legătură dintre utilizator şi canalizarea publică. Părţile componente ale unui racord se precizează în regulamentul-cadru de racordare şi utilizare a serviciului de canalizare. Racordul de la cămin spre reţea, inclusiv căminul de racord, aparţine reţelei publice de canalizare, indiferent de modul de finanţare a realizării acestuia; i) ape uzate menajere - apele rezultate din folosirea apei în gospodării, instituţii publice şi servicii, care rezultă mai ales din metabolismul uman şi din activităţi menajere şi igienico-sanitare; j) ape uzate provenite din activităţile economice - toate deversarile de ape folosite în activităţile economico-industriale sau corespunzând unei alte utilizări a apei decât cea menajera; k) ape meteorice - acele ape care provin din precipitatii atmosferice. Sunt considerate ape meteorice şi apele care provin din stropirea şi spalarea drumurilor publice sau private, a gradinilor şi curţilor imobilelor; l) instalaţii interioare de apa potabilă - totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau administrarea utilizatorului, amplasate după apometrul/contorul de bransament, în sensul de curgere a apei, sau, dacă bransamentul nu este contorizat, după punctul de delimitare dintre reţeaua publică şi instalatia interioară de utilizare a apei şi care asigura transportul apei potabile preluate din reţeaua publică la punctele de consum şi/sau la instalaţiile de utilizare; m) instalaţii interioare de canalizare - totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, care asigura preluarea şi transportul apei uzate de la instalaţiile de utilizare a apei până la căminul de racord din reţeaua publică; n) punct de delimitare a instalaţiilor de alimentare cu apa potabilă dintre prestator şi utilizator - locul în care instalaţiile aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului se racordeaza la instalaţiile aflate în proprietatea sau în administrarea operatorului furnizor/prestator de servicii. Delimitarea dintre instalaţiile interioare de canalizare şi reţeaua publică de canalizare se face prin căminul de racord, care este prima componenta a reţelei publice, în sensul de curgere a apei uzate; o) contor de bransament - aparatul de măsurare a volumului de apa potabilă consumat de utilizator, care se monteaza pe bransament între doua vane/robinete, la limita proprietăţii utilizatorului, fiind ultima componenta a reţelei publice, în sensul de curgere a apei potabile; p) contor de reţea - aparatul care măsoară consumul de apa potabilă la mai multe asociaţii de locatari/proprietari sau la mai mulţi utilizatori individuali ori care măsoară transportul de apa dintr-o zona în alta a reţelei publice.  +  Capitolul 2 Principii şi condiţii de funcţionare a serviciilor de apa şi de canalizare  +  Articolul 4La organizarea şi administrarea serviciilor de apa şi de canalizare vor fi respectate următoarele principii: a) securitatea serviciilor; b) tarifarea echitabila; c) calitatea serviciilor şi eficienta acestora; d) transparenta şi responsabilitatea publică; e) consultarea cu sindicatele, precum şi cu utilizatorii şi asociaţiile lor reprezentative.  +  Articolul 5 (1) Serviciile de apa şi de canalizare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de funcţionare: a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; b) adaptabilitate la cerinţele utilizatorilor; c) acces fără discriminare la servicii; d) respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor şi protecţiei mediului. (2) Condiţiile prevăzute la alin. (1) vor fi cuprinse şi dezvoltate în regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de apa şi de canalizare.  +  Articolul 6 (1) Serviciile prestate prin sistemele publice de alimentare cu apa şi de canalizare trebuie să îndeplinească la nivelul utilizatorilor indicatorii de performanţă aprobaţi de consiliile locale, consiliile judeţene sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor de apa şi de canalizare. (2) Indicatorii de performanţă ai serviciilor la utilizatori se aproba de către consiliile locale, consiliile judeţene sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, în baza unui studiu care va tine seama cu prioritate de necesităţile consumatorilor, starea tehnica şi eficienta sistemelor de alimentare cu apa şi de canalizare. (3) Propunerile de indicatori de performanţă ai serviciilor de apa şi de canalizare la utilizatori, rezultate din studiul efectuat în acest scop, vor fi supuse dezbaterii publice înaintea supunerii lor spre aprobare. (4) Consiliile locale, consiliile judeţene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, vor aproba indicatorii de calitate ai serviciilor de apa şi de canalizare, cu respectarea prevederilor stabilite în acest scop în regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de apa şi de canalizare, care sunt minimale. Acestea pot aproba şi alţi indicatori de performanţă ai serviciilor de apa şi de canalizare, pe baza unor studii de specialitate. (5) Proprietarii instalaţiilor cu care se furnizează/prestează serviciile de apa şi de canalizare, precum şi operatorii care au primit delegarea serviciului se bucura de dreptul de servitute legală pentru toate aceste instalaţii.  +  Capitolul 3 Organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare  +  Secţiunea 1 Gestiunea serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare  +  Articolul 7Organizarea, reglementarea, conducerea, gestionarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionarii serviciilor de apa şi de canalizare intră în atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale.  +  Articolul 8 (1) Gestiunea serviciilor de apa şi de canalizare se organizează la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor sau asociaţiilor intercomunale după criteriul raportului cost/calitate optim pentru serviciile furnizate/prestate utilizatorilor şi ţinându-se seama de mărimea, gradul de dezvoltare şi de particularităţile economico-sociale ale localităţilor, de starea dotărilor şi echipamentelor tehnico-edilitare existente şi de posibilităţile locale de finanţare a exploatării, întreţinerii şi dezvoltării acestora. (2) Organizarea gestiunii serviciilor de apa şi de canalizare se face în baza unor studii care vor analiza elementele prevăzute la alin. (1), precum şi în baza consultării şi dezbaterii publice în urma cărora se va adopta soluţia optima pentru utilizatori. (3) În cazul extinderii ariei de gestiune a serviciilor de apa şi de canalizare, care implica mai multe autorităţi ale administraţiei publice locale, organizarea serviciilor se poate face, în condiţiile respectării prevederilor alin. (1) şi (2), prin asociere intercomunala.  +  Articolul 9 (1) Administrarea şi gestionarea serviciilor publice de apa şi de canalizare se realizează prin următoarele modalităţi: a) gestiune directa; b) gestiune indirecta sau gestiune delegată. (2) Alegerea formei de gestiune a serviciilor publice de apa şi de canalizare se face prin hotărâre a consiliului local, consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.  +  Articolul 10 (1) În cazul gestiunii directe autorităţile administraţiei publice locale îşi asuma nemijlocit toate sarcinile şi responsabilităţile privind organizarea, conducerea, administrarea, finanţarea, gestionarea şi controlul funcţionarii serviciilor de apa şi de canalizare. (2) Gestiunea directa se realizează prin compartimente de specialitate organizate în cadrul aparatului propriu al consiliului local, consiliului judeţean sau al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, ori prin servicii publice organizate în subordinea consiliilor locale, consiliilor judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. (3) Desfăşurarea activităţilor specifice serviciilor de apa şi de canalizare, organizate şi exploatate în sistemul gestiunii directe, se face pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare întocmit în conformitate cu regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de apa şi de canalizare şi aprobat de către consiliile locale, consiliile judeţene sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz.  +  Articolul 11 (1) În cazul gestiunii indirecte autorităţile administraţiei publice locale îşi deleagă o parte din sarcinile şi responsabilităţile proprii către o altă persoană juridică, denumita operator al serviciului, căreia îi încredinţează, în baza unui contract de delegare a gestiunii, dreptul de furnizare/prestare a serviciilor de apa şi de canalizare, precum şi exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apa şi de canalizare necesare pentru realizarea acestora. (2) Delegarea gestiunii se face în condiţii de transparenta, prin licitaţie publică organizată cu respectarea contractului-cadru şi a regulamentului-cadru de delegare a serviciilor de apa şi de canalizare, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. (3) Delegarea gestiunii poate fi facuta numai către operatori atestaţi. (4) În realizarea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de apa şi de canalizare autorităţile administraţiei publice locale vor urmări obţinerea celui mai bun raport cost/calitate, precum şi asigurarea condiţiilor necesare realizării interesului general specific acestor servicii. (5) Prevederile alin. (2) nu se aplică operatorilor care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe au încheiate contracte de concesiune în acord cu prevederile contractului-cadru sau în urma unor licitaţii publice. Exceptarea prevăzută de prezentul alineat operează până la expirarea sau rezilierea contractului. (6) Autoritatea administraţiei publice locale semnatara a contractului va organiza un nou concurs pentru delegarea gestiunii în toate cazurile în care, timp de 2 ani consecutivi, operatorul serviciului nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale cu privire la calitatea serviciului şi performanţele economico-financiare.  +  Articolul 12 (1) În procesul delegării gestiunii serviciilor de apa şi de canalizare, în conformitate cu competentele şi atribuţiile ce le revin potrivit legii, autorităţile administraţiei publice locale păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor publice de alimentare cu apa şi de canalizare, precum şi dreptul de a urmări, de a controla şi de a supraveghea: a) modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operatorii furnizori/prestatori de servicii publice; b) calitatea şi eficienta serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractele de delegare a gestiunii; c) modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbana încredinţată prin contractul de delegare a gestiunii; d) modul de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciile de apa şi de canalizare. (2) Aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor de apa şi de canalizare, a regulamentului de organizare şi de funcţionare a acestora, a criteriilor şi procedurilor de exercitare a controlului intră în competenţa exclusiva a consiliilor locale, consiliilor judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. (3) Consiliile locale, consiliile judeţene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot delega integral sau parţial numai activităţile propriu-zise de furnizare/prestare, gestionare, administrare şi exploatare a serviciilor publice de apa şi de canalizare, precum şi pregătirea, finanţarea şi realizarea investiţiilor aferente acestora. (4) Activităţile de monitorizare şi control al modului de respectare a obligaţiilor stabilite în contractele de delegare a gestiunii se încredinţează Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Serviciilor de Gospodărie Comunală, care va dezvolta un sistem informaţional ce va permite compararea continua a fiecărui indicator de performanţă cu nivelul atins de operatorul cel mai performant în acest domeniu. (5) În realizarea sistemului informaţional şi implementarea activităţilor de monitorizare vor fi implicate organizaţiile profesionale de interes public. Autorităţile administraţiei publice locale au acces la orice informaţie deţinută de Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Serviciilor de Gospodărie Comunală cu privire la serviciile publice delegate de aceasta. (6) Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Serviciilor de Gospodărie Comunală are în principal sarcina de a controla activitatea operatorilor cu privire la: respectarea indicatorilor de performanţă, ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare, respectarea legii concurentei, asigurarea protecţiei utilizatorilor şi exploatarea eficienta a patrimoniului public şi/sau privat afectat serviciilor.  +  Articolul 13 (1) În vederea asigurării continuităţii serviciilor de apa şi de canalizare autorităţile administraţiei publice locale au responsabilitatea planificarii şi urmăririi lucrărilor de investiţii necesare funcţionarii sistemelor în condiţii de siguranţă şi la parametrii ceruti prin prescripţiile tehnice. În acest scop se vor institui sisteme de planificare multianuala a investiţiilor, plecandu-se de la un plan director şi ţinându-se seama de ciclurile procesului bugetar, în conformitate cu reglementările legale. (2) Contractele de delegare a gestiunii vor prevedea sarcinile concrete ale autorităţilor administraţiei publice locale şi ale operatorului în ceea ce priveşte realizarea investiţiilor. (3) Finanţarea lucrărilor de investiţii se asigura din următoarele surse: a) fonduri proprii ale operatorului şi alocaţii de la bugetul local, în conformitate cu obligaţiile asumate prin contractele de delegare a gestiunii; b) credite bancare garantate de către autorităţile administraţiei publice locale sau de către stat; c) sprijin nerambursabil obţinut prin aranjamente bi- sau multilaterale; d) fonduri speciale constituite pe baza unor taxe locale instituite în condiţiile legii; e) participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de parteneriat de tipul construieste-operează-transfera şi variante ale acestuia; f) fonduri transferate de la bugetul de stat ca participare la cofinantarea unor proiecte realizate cu sprijin financiar extern, precum şi a unor programe de urgenta sau cu caracter social; g) alte surse. (4) Investiţiile străine în sistemele de alimentare cu apa şi de canalizare vor beneficia de toate facilităţile legale în vigoare în momentul încheierii tranzacţiei. Facilităţile obţinute vor fi menţionate în contractul de delegare a gestiunii şi vor fi valabile pe perioada stabilită la încheierea acestuia. În situaţia obţinerii de către investitor a unor facilităţi ulterioare contractul de delegare a gestiunii va fi modificat în mod corespunzător, cu avizul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Serviciilor de Gospodărie Comunală. (5) Investiţiile care se realizează din fonduri proprii ale investitorilor rămân în proprietatea acestora pe toată durata contractului, dacă nu s-a convenit altfel la încheierea acestuia; în contractul de delegare se va menţiona modul de repartiţie a acestor bunuri la încetarea din orice cauza a acestuia.  +  Secţiunea a 2-a Operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de alimentare cu apa şi de canalizare  +  Articolul 14 (1) Furnizor/prestator al serviciilor publice de apa şi de canalizare poate fi compartimentul de specialitate organizat în cadrul aparatului propriu al consiliului local sau societatea comercială cu capital aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale, privat sau mixt, denumita în continuare operator, autorizata conform prevederilor prezentei ordonanţe, care administrează şi exploatează unul sau mai multe sisteme publice de alimentare cu apa potabilă şi/sau de canalizare şi asigura furnizarea/prestarea serviciilor de apa şi de canalizare la utilizatori. (2) Operatorii serviciilor publice de apa şi de canalizare beneficiază de acelaşi regim juridic, indiferent de forma de organizare sau de proprietate.  +  Articolul 15 (1) Operatorii de servicii de apa şi de canalizare cu capital aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale pot fi privatizati în condiţiile legii. (2) Hotărârea de privatizare aparţine consiliului local, consiliului judeţean, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau asociaţiei intercomunale, după caz, în funcţie de apartenenţa capitalului social al operatorului de servicii de apa şi de canalizare. (3) Privatizarea se face în conformitate cu prevederile legale concomitent cu delegarea gestiunii serviciilor de apa şi de canalizare, iar metoda de privatizare va fi stabilită prin caietul de sarcini.  +  Articolul 16 (1) Societăţile comerciale care furnizează/prestează servicii de apa şi de canalizare îşi pot desfăşura activitatea şi în alte localităţi, pe baze contractuale, participând astfel la dezvoltarea pieţei libere a operatorilor furnizori/prestatori de servicii. (2) Operatorul care furnizează/prestează mai multe tipuri de servicii va tine evidente distincte pentru fiecare activitate, având contabilitate separată pentru fiecare tip de serviciu şi localitate de operare.  +  Capitolul 4 Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor şi operatorilor  +  Articolul 17 (1) Utilizator al serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare poate fi orice persoană fizica sau juridică, proprietara sau cu împuternicire de proprietar al unui imobil având bransament propriu de apa potabilă sau racord propriu de canalizare şi care beneficiază pe bază de contract de serviciile operatorului. (2) Pentru o perioadă de tranzitie de maximum 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe utilizatori pot fi şi persoanele fizice sau juridice care au contract, dar nu au bransament de apa potabilă, respectiv racord de canalizare propriu. (3) Principalele categorii de utilizatori ai serviciilor publice de apa potabilă şi de canalizare pot fi: a) agenţi economici; b) instituţii publice; c) utilizatori casnici: persoane fizice sau asociaţii de proprietari/locatari.  +  Articolul 18Dreptul de acces şi utilizare a serviciilor de apa şi de canalizare este garantat tuturor utilizatorilor.  +  Articolul 19Regulamentele de organizare şi funcţionare a serviciilor de apa şi de canalizare trebuie să conţină prevederi referitoare la: a) accesul la informaţiile publice privind serviciile publice de alimentare cu apa şi de canalizare; b) dreptul oricărui locuitor din aria de prestare a serviciului de apa şi de canalizare de a avea acces la serviciul public şi de a-l utiliza în condiţiile respectării regulamentelor specifice; c) obligaţia consiliilor locale, consiliilor judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, ori a autorităţii de reglementare de a aduce la cunoştinţa publică deciziile cu privire la serviciile de apa şi de canalizare; d) dreptul oricărui utilizator de a avea montat un aparat de măsurare a consumului pe bransamentul sau.  +  Articolul 20 (1) Utilizatorii au obligaţia de a respecta clauzele contractului de furnizare/prestare - bransare/racordare şi utilizare - a serviciilor de apa şi de canalizare, inclusiv prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de apa şi de canalizare, şi să îşi achite obligaţiile de plată în conformitate cu prevederile acestora. (2) Persoanele fizice şi juridice beneficiare ale serviciilor publice de apa şi de canalizare sunt obligate sa achite contravaloarea facturilor reprezentând serviciile primite, respectiv utilitatile furnizate, în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. (3) Întârzierea în achitarea sumelor datorate, după expirarea termenului prevăzut la alin. (2), atrage majorări de întârziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligaţiilor faţă de bugetul de stat; valoarea maxima a acestora nu va depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al operatorului. (4) Nerespectarea de către utilizatori a prevederilor regulamentelor de organizare şi funcţionare a serviciilor de apa şi de canalizare conduce la penalizarea acestora şi, în anumite cazuri, chiar la sistarea serviciului prestat, în conformitate cu prevederile regulamentelor şi ale contractelor de bransare/racordare şi utilizare. (5) Nerespectarea de către utilizatori a condiţiilor calitative şi cantitative din avizele şi acordurile de racordare la sistemele publice de canalizare, eliberate potrivit reglementărilor legale în vigoare, conduce la retragerea avizelor şi acordurilor, la anularea autorizaţiilor de funcţionare, la plata unor penalităţi conform prevederilor legale, precum şi a daunelor provocate prin deversarea apelor reziduale.  +  Articolul 21Drepturile operatorilor, furnizori/prestatori de servicii publice de alimentare cu apa şi de canalizare, se înscriu în contractele de delegare a gestiunii sau în regulamentele de organizare şi funcţionare a serviciilor de apa şi de canalizare, pentru serviciile aflate în administrare directa, urmărindu-se asigurarea echilibrului contractual pe baza următoarelor principii: a) încasarea tarifului aferent serviciului public prestat şi actualizarea periodică a acestuia în raport cu indicii de inflaţie; b) modificarea tarifului, în condiţiile legii, dacă a intervenit o modificare semnificativă a echilibrului contractual.  +  Articolul 22 (1) Operatorii au dreptul sa sisteze serviciile de apa şi de canalizare şi sa îi debranseze de la reţeaua publică pe acei utilizatori care nu şi-au achitat contravaloarea serviciilor furnizate/prestate, inclusiv majorările pentru întârziere, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturilor. Măsura debransarii de la reţeaua publică se poate lua numai în urma unei notificări prealabile adresate utilizatorului restant şi se poate pune în aplicare după 5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia. (2) Reluarea furnizarii/prestării serviciului de apa şi canalizare se va face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii; cheltuielile aferente suspendării şi, respectiv, reluării furnizarii/prestării serviciului vor fi suportate de utilizator.  +  Articolul 23 (1) Operatorii de servicii de apa şi de canalizare vor fi atestaţi în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. (2) La licitaţiile pentru obţinerea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de apa şi de canalizare pot participa numai operatorii atestaţi. (3) Operatorii care intenţionează sa participe la licitaţii pentru obţinerea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de apa şi de canalizare trebuie să facă dovada experienţei tehnice şi manageriale în gestionarea unor sisteme similare, a bonitaţii şi capabilităţii financiare de a răspunde la cerinţele specifice prevăzute în caietele de sarcini aprobate de consiliile locale responsabile, iar persoanele fizice care au calitatea de administrator al operatorilor nu trebuie să aibă antecedente penale.  +  Articolul 24 (1) Operatorii serviciilor de apa şi de canalizare au faţă de utilizatori următoarele obligaţii: a) să respecte angajamentele luate prin contractele de furnizare/prestare a serviciilor de apa şi de canalizare; b) sa presteze serviciul de apa şi canalizare la utilizatorii cu care a încheiat contract de furnizare/prestare şi utilizare a serviciului; c) sa servească toţi utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost autorizaţi/atestaţi, în condiţiile prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor de apa şi de canalizare; d) să asigure respectarea angajamentelor luate cu privire la indicatorii de performanţă stabiliţi de autorităţile administraţiei publice locale în caietele de sarcini şi în contractele de delegare a gestiunii serviciului de apa şi de canalizare; e) sa furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Serviciilor de Gospodărie Comunală informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionarii şi dezvoltării serviciilor de apa şi de canalizare, în conformitate cu clauzele contractului de delegare şi cu prevederile legale în vigoare; f) sa pună în aplicare metode performanţe de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale date de normele legale în vigoare pentru achiziţiile de lucrări, bunuri şi servicii; g) sa monteze pe cheltuiala proprie câte un contor la bransamentul fiecărui utilizator casnic, în termenele stabilite de consiliile locale, dar nu mai târziu de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. (2) Operatorii răspund de îndeplinirea cu buna-credinţa a obligaţiilor prevăzute la alin. (1). (3) Penalităţile pentru nerespectarea de către operatori a indicatorilor de performanţă angajaţi prin contract se prevăd în mod obligatoriu în contractele de delegare a gestiunii serviciilor de apa şi de canalizare sau în regulamentele de organizare şi funcţionare a acestora, în cazul gestiunii directe. (4) Operatorii serviciilor de apa şi de canalizare au obligaţia să asigure finanţarea pregătirii profesionale a propriilor salariaţi. În acest scop vor preleva şi vor utiliza anual o sumă egala cu 0,5% din fondul de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli.  +  Capitolul 5 Drepturi şi obligaţii ale autorităţilor administraţiei publice locale  +  Articolul 25 (1) Consiliile locale, consiliile judeţene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, stabilesc strategia de dezvoltare şi funcţionare pe termen mediu şi lung a serviciilor de apa şi de canalizare, ţinând seama de planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, de programele de dezvoltare economico-socială a unităţii administrativ-teritoriale respective, precum şi de angajamentele luate de România în domeniul protectiei mediului şi în alte domenii prevăzute în programul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. (2) Strategiile autorităţilor administraţiei publice locale vor urmări cu prioritate realizarea următoarelor obiective: a) orientarea serviciilor publice către utilizatori; b) asigurarea alimentarii cu apa potabilă şi a canalizarii tuturor locuinţelor construite în intravilanul localităţilor, prin sisteme adecvate; c) asigurarea calităţii apei potabile la un nivel compatibil cu directivele Uniunii Europene; d) îmbunătăţirea calităţii mediului prin utilizarea raţională a resurselor naturale de apa şi epurarea apelor uzate, în conformitate cu prevederile directivelor Uniunii Europene; e) reducerea pierderilor de apa şi a consumurilor energetice din sistemele de alimentare cu apa şi de canalizare; f) reducerea consumurilor specifice de apa potabilă, inclusiv prin contorizarea tuturor branşamentelor utilizatorilor; g) promovarea investiţiilor în infrastructura localităţilor şi a modernizării acesteia, prin stimularea soluţiilor performanţe, a iniţiativei şi inovatiei în domeniu; h) finanţarea serviciilor de apa şi de canalizare în mod avantajos pentru utilizatori şi atractiv pentru investitori; i) promovarea de soluţii tehnice şi tehnologice performanţe, cu costuri minime; j) promovarea mecanismelor specifice economiei de piaţa, prin crearea unui mediu concurential de atragere a capitalului privat; k) instituirea evaluării comparative a indicatorilor de performanţă ai activităţii prestatorilor şi participarea cetăţenilor şi asociaţiilor reprezentative la acest proces; l) promovarea formelor de gestiune delegată; m) crearea organismelor de monitorizare a calităţii prestaţiilor şi instituirea de mecanisme de corectie adecvate; n) promovarea metodelor moderne de management; o) promovarea profesionalismului, eticii profesionale şi formării profesionale continue a personalului ce lucrează în domeniu.  +  Articolul 26În exercitarea atribuţiilor ce le revin în domeniul administrării şi conducerii serviciilor de apa şi de canalizare autorităţile administraţiei publice locale adopta hotărâri sau emit dispoziţii, după caz, privitoare la: a) aprobarea programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a dotărilor existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme publice de alimentare cu apa şi de canalizare, în condiţiile legii; b) coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare în scopul realizării acestora într-o conceptie unitară şi corelata cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor şi de amenajare a teritoriului, de urbanism şi mediu; c) aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea dotărilor publice aferente serviciilor de apa şi de canalizare; d) asocierea intercomunala în vederea realizării unor investiţii de interes comun din infrastructura tehnico-edilitara aferentă serviciilor de apa şi de canalizare; e) delegarea gestiunii serviciilor de apa şi de canalizare, precum şi încredinţarea spre administrare a bunurilor aparţinând patrimoniului public din infrastructura aferentă; operaţiunile de delegare şi încredinţare se pot realiza numai prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii; f) participarea cu capital social sau cu bunuri la societăţi comerciale pentru realizarea de lucrări şi servicii publice de alimentare cu apa şi de canalizare; g) contractarea sau garantarea în condiţiile legii a împrumuturilor pentru finanţarea programelor de investiţii din infrastructura localităţilor, aferentă serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare (extinderi, dezvoltări de capacităţi, reabilitări şi modernizări); h) elaborarea şi aprobarea normelor locale şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare a serviciilor de apa şi de canalizare, pe baza normelor-cadru elaborate de Ministerul Administraţiei Publice; i) stabilirea taxelor şi aprobarea tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa şi de canalizare, cu respectarea reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 27 (1) Consiliile locale, consiliile judeţene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, vor aproba încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de apa şi de canalizare, care au conţinutul minimal prevăzut în contractul-cadru de delegare a serviciilor de apa şi de canalizare. (2) Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de apa şi de canalizare va cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la cantitatea şi calitatea serviciilor furnizate/prestate utilizatorilor, indicatorii minimali de performanţă stabiliţi prin regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor de apa şi de canalizare şi modul de măsurare a acestora, tarifele practicate şi formulele de actualizare a acestora, modul de încasare a facturilor, redevenţe, răspunderea contractuală, forta majoră, durata contractului, clauze speciale privind menţinerea echilibrului contractului dat de rezultatele licitaţiei şi de prevenire a corupţiei, clauze de reziliere a contractului şi de administrare a patrimoniului public aferent serviciilor de apa şi de canalizare, clauze privind forta de muncă, precum şi alte clauze convenite, după caz.  +  Articolul 28Autorităţile administraţiei publice locale au faţă de operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de apa şi de canalizare dreptul sa aprobe structura şi ajustarile de tarife propuse de către operator, în condiţiile legii.  +  Articolul 29În exercitarea competentelor şi responsabilităţilor ce le revin autorităţile administraţiei publice locale vor urmări cu prioritate: a) gestionarea serviciilor publice de apa şi de canalizare pe criterii de competitivitate şi eficienta managerială; b) promovarea reabilitării infrastructurii aferente serviciilor publice de apa şi de canalizare; c) monitorizarea şi controlul periodic al activităţilor de prestare a serviciilor publice de apa şi de canalizare şi luarea de măsuri în cazul în care operatorul nu asigura performanţele pentru care s-a obligat; d) elaborarea indicatorilor de performanţă ai serviciilor de apa şi de canalizare şi supunerea acestora spre aprobare numai după ce în prealabil au fost supuşi dezbaterii publice; e) consultarea cu utilizatorii serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare în stabilirea politicilor şi strategiilor locale, adoptarea normelor locale şi elaborarea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de apa şi de canalizare; f) informarea periodică a utilizatorilor despre politicile de dezvoltare din domeniu, precum şi despre necesităţile de instituire a unor taxe locale; g) medierea conflictelor dintre utilizatori şi operatorul serviciilor de apa şi de canalizare, la cererea uneia dintre părţi.  +  Articolul 30Autorităţile administraţiei publice locale au faţă de operatorii serviciilor publice de apa şi de canalizare următoarele obligaţii: a) să aplice un tratament egal tuturor operatorilor şi să asigure prin normele locale adoptate în exercitarea prerogativelor stabilite prin lege şi prin prezenta ordonanţă un mediu de afaceri transparent; b) să asigure publicitatea şi accesul liber la informaţiile publice, cu precădere la acele informaţii care asigura pregătirea ofertelor şi participarea la licitaţii; c) sa aducă la cunoştinţa publică, în condiţiile legii, hotărârile şi dispoziţiile având ca obiect serviciile de apa şi de canalizare; d) sa stabilească condiţiile de asociere sau de formare de societăţi mixte, numai pe bază de licitaţie organizată în conformitate cu procedurile legale de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare; e) să respecte şi sa îndeplinească faţă de operatorii serviciilor de apa şi de canalizare obligaţiile proprii prevăzute în contractele de delegare a gestiunii acestor servicii; f) sa achite contravaloarea prestaţiilor efectuate de operator, conform clauzelor contractuale; g) sa păstreze confidenţialitatea informaţiilor, altele decât cele publice, cu privire la activitatea operatorilor serviciilor de apa şi de canalizare.  +  Articolul 31Împotriva hotărârilor sau dispoziţiilor autorităţilor administraţiei publice locale, date în aplicarea prezentei ordonanţe, persoanele fizice sau juridice interesate se pot adresa instanţei, în condiţiile legii.  +  Capitolul 6 Preţuri şi tarife  +  Articolul 32 (1) Tarifele pentru plata serviciilor de apa şi de canalizare se fundamentează pe baza costurilor de producţie şi exploatare, a costurilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a obligaţiilor ce deriva din contractul de delegare şi includ cote pentru plata dobânzilor şi restituirea creditelor, pentru crearea surselor de dezvoltare şi modernizare a sistemelor tehnico-edilitare, precum şi profitul operatorului, în condiţiile legii, cu respectarea următoarelor condiţii: a) structura şi nivelul tarifelor să fie stabilite astfel încât sa reflecte costul efectiv al furnizarii/prestării serviciilor de apa şi de canalizare, sa descurajeze consumul excesiv, sa încurajeze funcţionarea eficienta a acestora şi protecţia mediului, sa încurajeze investiţiile de capital şi să fie corelate cu gradul de suportabilitate de către utilizatori; b) să fie asigurată şi respectata autonomia financiară a operatorului; c) operatorul să aibă dreptul de a propune tarife binome care au: o componenta fixa, proporţională cu cheltuielile necesare pentru menţinerea în exploatare şi funcţionarea în condiţii de siguranţă şi eficienta a sistemului de alimentare cu apa, respectiv de canalizare, şi una variabila, în funcţie de consumul de apa, respectiv de cantitatea de ape uzate, înregistrate la utilizatori; d) operatorul să aibă dreptul de a indexa periodic tarifele în funcţie de rata inflaţiei, în baza unor formule de indexare avizate de autoritatea de reglementare şi aprobate de autorităţile administraţiei publice locale responsabile; e) aprobarea tarifelor să se facă de către consiliile locale, consiliile judeţene sau, după caz, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în conformitate cu dispoziţiile legale, în baza avizului autorităţii de reglementare şi cu condiţia respectării următoarelor cerinţe:- asigurarea furnizarii/prestării serviciilor de apa şi de canalizare la nivelurile de calitate stabilite de consiliile locale sau prin contractele de delegare a gestiunii, după caz;- realizarea unui raport calitate/cost cat mai bun pentru serviciile de apa şi de canalizare furnizate/prestate pe perioada angajata şi asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate de părţile contractante;- asigurarea exploatării şi întreţinerii eficiente a bunurilor aparţinând domeniului public şi/sau privat al autorităţilor administraţiei publice locale afectate serviciilor de apa şi de canalizare; f) în cazul gestiunii delegate autorităţile administraţiei publice locale competente să fie obligate sa verifice periodic următoarele:- serviciile de apa şi de canalizare furnizate/prestate şi nivelul de calitate a acestora;- îndeplinirea nivelurilor de servicii şi aplicarea penalitatilor pentru neîndeplinirea acestora;- menţinerea echilibrului contractual rezultat prin licitaţie şi stabilit prin regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor de apa şi de canalizare;- asigurarea unor relaţii echidistante şi echilibrate între operator şi utilizatori;- limitele minime şi maxime ale profitului operatorului cu capital privat;- clauzele de administrare, întreţinere şi predare a bunurilor publice;- planul social de limitare a efectelor negative ale concedierilor;- independenta managerială a operatorului faţă de orice ingerinţe ale autorităţilor şi instituţiilor publice;- responsabilitatea autorităţii publice pentru nerespectarea obligaţiilor sale contractuale. (2) Autorităţile administraţiei publice locale pot finanta dezvoltarea serviciilor de apa şi de canalizare numai în condiţii de asigurare a surselor bugetare şi în condiţiile în care, din studiile realizate de organisme independente, rezultă ca majoritatea utilizatorilor nu pot suporta tarifele necesare dezvoltării propuse. (3) În cazul gestiunii delegate, pentru menţinerea echilibrului contractual, orice subvenţie a serviciilor încredinţate operatorului va putea fi aprobată de consiliile locale numai dacă determina o reducere a tarifului, corespunzătoare subventiei acordate şi/sau o creştere a calităţii serviciilor de apa şi de canalizare, inclusiv prin reducerea timpilor de realizare, corespunzătoare subventiei acordate. (4) Procedurile de stabilire a preţurilor şi tarifelor se vor stabili în regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de apa şi de canalizare, care va fi elaborat de Ministerul Administraţiei Publice şi aprobat prin hotărâre a Guvernului.  +  Capitolul 7 Raspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 33 (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz. (2) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul sa sanctioneze operatorul de servicii publice de alimentare cu apa şi de canalizare în cazul în care acesta nu furnizează/prestează serviciile la nivelul indicatorilor de calitate şi de eficienta stabiliţi în contractul de delegare, prin: a) penalizarea acestuia pentru nerespectarea angajamentelor asumate prin contract la valori corespunzătoare prejudiciilor produse utilizatorilor, precum şi la nivelul necesar descurajarii operatorului de a menţine deficientele constatate; penalizările vor fi definite în contractul de delegare sau în regulamentele de funcţionare; b) propunerea de a anula atestarea operatorului înaintată autorităţii de reglementare; c) revocarea hotărârii prin care s-a aprobat delegarea de gestiune şi rezilierea contractului de delegare.  +  Articolul 34 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă următoarele fapte: a) prestarea uneia dintre activităţile reglementate de prezenta ordonanţă fără existenta atestării legale sau fără contract de delegare a gestiunii, cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei; b) încredinţarea unui contract de delegare a gestiunii serviciilor de apa şi/sau de canalizare fără licitaţie publică sau unui prestator neatestat, cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei. (2) Consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor stabili faptele care constituie contravenţii în domeniul serviciilor publice de apa şi de canalizare, altele decât cele prevăzute la alin. (1), potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.  +  Articolul 35Contravenţiilor prevăzute la art. 34 li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, cu excepţia celor ale art. 28.  +  Articolul 36Constatarea contravenţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane împuternicite de ministrul administraţiei publice, ministrul apelor şi protecţiei mediului, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Serviciilor de Gospodărie Comunală, de primari şi de împuterniciţii acestora.  +  Capitolul 8 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 37Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de alimentare cu apa şi de canalizare, inclusiv contractul-cadru de bransare/racordare şi utilizare a serviciilor şi indicatorii minimali de performanţă a serviciilor, precum şi contractul-cadru şi regulamentul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei Publice, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 38 (1) Pentru serviciile prestate în regim de gestiune delegată autorităţile administraţiei publice locale care au sub autoritate servicii publice de apa şi de canalizare vor organiza licitaţii publice pentru încheierea contractului de delegare a gestiunii, conform prevederilor prezentei ordonanţe. (2) În vederea încheierii contractelor de delegare consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a elabora şi aproba studiile de specialitate pentru stabilirea soluţiilor de delegare a gestiunii serviciilor, precum şi documentaţia de pregătire a licitaţiilor aferente delegării, în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii serviciului, demarand procedurile de licitaţie în termen de doua luni de la aprobarea documentelor de licitaţie. (3) În cazul reorganizării sau lichidării judiciare a operatorilor care au încheiat contracte de delegare a gestiunii în condiţiile prezentei ordonanţe, consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor organiza noi licitaţii în scopul desemnării unui operator.  +  Articolul 39Contractele de concesiune a serviciilor de alimentare cu apa şi de canalizare valabil încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe cu autorităţile administraţiei publice locale îşi produc efectele potrivit prevederilor contractuale.  +  Articolul 40Prezenta ordonanţă va intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 41Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga orice dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:----------------Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul apelor şi protecţiei mediului,Petru Lificiu--------