ORDONANTA nr. 31 din 30 ianuarie 2002privind serviciile poştale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 1 februarie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă are ca scop stabilirea condiţiilor de furnizare a serviciilor poştale şi asigurarea accesului la serviciul universal, în vederea creării unei pieţe concurentiale şi promovării intereselor utilizatorilor.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei ordonanţe, următorii termeni se definesc astfel: a) servicii poştale - servicii destinate publicului, constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea la destinatari a trimiterilor poştale, efectuate cu caracter profesional şi în scopul obţinerii de profit; b) reţea poştală publică - sistemul de organizare şi resursele de orice fel, utilizate de un furnizor de servicii poştale, în principal pentru:- colectarea trimiterilor poştale de la toate punctele de acces;- transportul şi manipularea trimiterilor poştale de la punctele de acces ale reţelei poştale până la centrele de distribuire;- distribuirea trimiterilor poştale la adresele indicate pe acestea; c) puncte de acces - ansamblul instalaţiilor fizice, inclusiv cutiile poştale puse la dispoziţie publicului pe drumurile publice sau în sediile furnizorilor de servicii poştale, prin intermediul cărora trimiterile poştale pot fi introduse în reţeaua poştală; d) puncte de contact - ansamblul instalaţiilor fizice prin intermediul cărora trimiterile poştale pot fi livrate destinatarilor; e) colectare - operaţiunea de preluare a trimiterilor poştale depuse la punctele de acces; f) distribuire - procesul care începe cu sortarea trimiterilor poştale la centrul de distribuire şi se încheie cu livrarea acestora la destinatari; g) trimitere poştală - un bun, având înscrisă o adresa, aflat în forma definitivă în care urmează să fie transportat de furnizorul de servicii poştale; în afară trimiterilor de corespondenta, trimiterile poştale pot consta în cărţi, cataloage, ziare, periodice sau colete poştale conţinând bunuri cu sau fără valoare comercială; h) trimitere de corespondenta - o comunicare scrisă, tiparita, imprimata sau înregistrată pe orice fel de suport material, care urmează să fie transportată şi livrata, altfel decât electronic, la adresa indicată de expeditor pe acest suport sau pe ambalajul acestuia; cărţile, cataloagele, ziarele şi periodicele nu sunt considerate trimiteri de corespondenta; i) trimitere poştală internationala - o trimitere poştală expediată de pe teritoriul României către o adresa care nu se afla pe acest teritoriu sau expediată din afară teritoriului României către o adresa aflată pe teritoriul acesteia; j) publicitate prin posta - trimiteri poştale interne sau internaţionale care urmează să fie transportate şi livrate la adresa indicată de expeditor pe trimiterea în sine sau pe ambalajul acesteia, constând exclusiv în materiale de reclama, marketing sau publicitate, care conţin mesaje identice, cu excepţia numelui, adresei şi numărului de identificare a destinatarului, precum şi a altor modificări care nu altereaza natura mesajului, dacă aceste trimiteri sunt expediate unui număr semnificativ de destinatari, stabilit de autoritatea de reglementare; nu constituie publicitate prin posta:- chitanţele, facturile, situaţiile financiare şi alte mesaje nonidentice;- trimiterile poştale care conţin în afară de publicitate prin posta şi alte trimiteri în acelaşi ambalaj; k) serviciu de trimitere recomandată - un serviciu poştal ale cărui particularităţi constau în oferirea unei garanţii forfetare împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau parţială ori deteriorare a trimiterii poştale şi în eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea la punctul de acces sau livrarea la destinatar; l) serviciu de trimitere cu valoare declarata - un serviciu poştal a cărui particularitate consta în asigurarea unei trimiteri poştale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă egala cu valoarea declarata de expeditor; m) serviciu de trimitere contra ramburs - un serviciu poştal a cărui particularitate consta în achitarea contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale de către destinatar expeditorului prin intermediul reţelei poştale; n) servicii financiar-poştale - ansamblul de servicii de încasări, de plati şi transferuri de fonduri efectuate de furnizorii de servicii poştale prin intermediul reţelei poştale; o) serviciu de schimb de documente - furnizarea de mijloace, inclusiv punerea la dispoziţie de către un terţ de sedii ad-hoc şi de mijloace de transport, care permite autolivrarea prin schimb reciproc a trimiterilor poştale între utilizatorii abonati la acest serviciu; p) furnizor de servicii poştale - orice persoană de drept public sau de drept privat care prestează servicii poştale; q) furnizor de serviciu universal - orice furnizor de servicii poştale care prestează unul sau mai multe servicii poştale din sfera serviciului universal, în zona şi în condiţiile speciale stabilite de autoritatea de reglementare, şi care este desemnat în acest sens de aceasta; r) autorizaţie - orice act care stabileşte drepturi şi obligaţii specifice sectorului poştal şi care permite furnizarea serviciilor poştale, act care poate fi o autorizaţie generală sau o licenta individuală, astfel:- autorizaţie generală - acea autorizaţie care nu presupune obţinerea unei decizii explicite din partea autorităţii de reglementare înainte de exercitarea drepturilor care decurg din aceasta autorizaţie, indiferent dacă aceasta procedura implica sau nu efectuarea unei notificări ori declaraţii de către solicitant sau a unei înregistrări de către autoritatea de reglementare;- licenta individuală - acea autorizaţie acordată unui furnizor de servicii poştale şi care îi conferă acestuia drepturi sau obligaţii specifice, suplimentare faţă de cele prevăzute în autorizaţia generală, dacă este cazul, autorizaţie necesară pentru ca furnizorul să poată exercita activităţile corespunzătoare, dacă exercitarea acestor activităţi este condiţionată de obţinerea în prealabil a unei decizii explicite din partea autorităţii de reglementare; s) cheltuieli terminale - remunerarea furnizorilor de serviciu universal pentru distribuirea pe teritoriul României a trimiterilor poştale expediate din afară teritoriului României; t) expeditor - persoana fizica sau juridică ce generează efectiv trimiterea poştală şi o introduce în reţeaua poştală, personal sau prin intermediul unui terţ; u) destinatar - persoana juridică sau fizica căreia îi este adresată trimiterea poştală; v) utilizator - persoana fizica sau juridică care beneficiază de servicii poştale în calitate de expeditor sau destinatar; w) cerinţe esenţiale - condiţii generale de natura noneconomica, care sunt impuse de stat pentru furnizarea serviciilor poştale, constând în: protecţia secretului corespondentei, asigurarea securităţii reţelei poştale în ceea ce priveşte transportul bunurilor periculoase, precum şi, în cazuri justificate, protecţia datelor cu caracter personal, asigurarea confidenţialităţii informaţiilor transmise sau stocate, protecţia dreptului la viaţa privată, protecţia mediului şi respectarea normelor privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; z) servicii cu valoare adăugată - servicii poştale ale căror caracteristici răspund unor cerinţe speciale ale utilizatorilor; asemenea caracteristici sunt, de exemplu: livrarea trimiterii poştale personal destinatarului sau reprezentantului autorizat al acestuia, livrarea la o dată şi o ora anume stabilite, garantarea livrării la o dată şi o ora anume stabilite, încercări multiple de livrare, livrarea potrivit priorităţii sau ordinii specificate de expeditor, confirmarea către expeditor a efectuării livrării, posibilitatea de schimbare a destinaţiei sau a destinatarului în timpul tranzitului sau, dacă livrarea la destinaţia iniţială nu este posibila, monitorizarea trimiterii poştale pe toată durata tranzitului (tracking amp; tracing) şi altele asemenea; transmiterea sau primirea conţinutului unei trimiteri poştale prin mijloacele electronice către, respectiv de către un furnizor de servicii poştale în vederea sortarii, tipăririi sau pregătirii trimiterii poştale nu constituie o caracteristica suplimentară în sensul prezentei definiţii.  +  Articolul 3Prevederile prezentei ordonanţe nu sunt aplicabile următoarelor servicii: a) transportul şi livrarea trimiterilor poştale proprii de către expeditorul real al acestora personal; b) transportul şi livrarea trimiterilor poştale proprii ale expeditorului, cu excepţia publicităţii prin posta, de către o filiala sau un sediu secundar al expeditorului ori de către o persoană juridică din acelaşi grup cu expeditorul, în cazul în care trimiterile în cauza se referă la activitatea comercială a expeditorului şi urmăresc în mod nemijlocit satisfacerea unui interes al expeditorului legat de aceasta activitate; c) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale proprii ale expeditorului, efectuate cu titlu gratuit şi în mod nemijlocit de către persoane fizice împuternicite de expeditor sau de destinatar în acest scop, cu excepţia publicităţii prin posta; d) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale în cadrul unui serviciu organizat pentru uzul exclusiv al autorităţilor publice, în temeiul unor dispoziţii legale speciale; e) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea cu titlu gratuit a înscrisurilor referitoare strict la bunurile împreună cu care sunt transportate şi destinate a fi livrate împreună cu acestea.  +  Articolul 4 (1) Secretul trimiterilor poştale este inviolabil. (2) Furnizorii de servicii poştale şi prepuşii acestora sunt obligaţi sa păstreze secretul corespondentei, fiind incidente prevederile art. 195 din Codul penal. (3) Reţinerea, predarea sau deschiderea trimiterilor poştale este permisă numai în următoarele cazuri şi cu respectarea următoarelor condiţii: a) la solicitarea organelor de cercetare penală, a instanţei de judecată, a organelor vamale ori a altor autorităţi sau organe abilitate, în condiţiile prevăzute de actele normative care reglementează activitatea acestora; b) în cazul existenţei unor suspiciuni cu privire la săvârşirea uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 58, cu condiţia ca deschiderea trimiterii poştale să se realizeze de către una dintre persoanele prevăzute la art. 61 alin. (1), în prezenta expeditorului sau a destinatarului ori, dacă acest lucru nu este posibil, în prezenta unui martor neutru, iar identitatea persoanelor care au deschis trimiterea şi a persoanelor care au asistat la deschidere să fie consemnată într-un proces-verbal semnat de toate părţile prezente.  +  Capitolul 2 Serviciul universal  +  Articolul 5 (1) Dreptul de acces la serviciul universal reprezintă dreptul de a beneficia de furnizarea permanenta a serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal, la anumite standarde de calitate, în orice punct de pe teritoriul României, la tarife accesibile tuturor utilizatorilor. (2) Orice persoană, fizica sau juridică, română ori străină, are dreptul de acces la serviciul universal. (3) Autoritatea de reglementare stabileşte condiţiile de amplasare a punctelor de acces şi a punctelor de contact, astfel încât densitatea acestora sa ţină seama de nevoile utilizatorilor, precum şi de standardele de calitate a serviciilor poştale din sfera serviciului universal. (4) Serviciile incluse în sfera serviciului universal sunt: a) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale interne şi internaţionale, în greutate de până la 2 kg; b) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea coletelor poştale interne şi internaţionale, în greutate de până la 10 kg; c) distribuirea coletelor poştale în greutate de până la 20 kg, expediate din afară teritoriului României către o adresa aflată pe teritoriul acesteia; d) serviciul de trimitere recomandată, indiferent dacă trimiterea este interna sau internationala; e) serviciul de trimitere cu valoare declarata, indiferent dacă trimiterea este interna sau internationala; f) orice alte servicii poştale stabilite prin hotărâre a Guvernului, dacă răspund unor necesitaţi de ordin social sau economic ale utilizatorilor, care nu pot fi asigurate în mod satisfăcător în condiţiile unei pieţe concurentiale. (5) Autoritatea de reglementare poate mari limita de greutate prevăzută la alin. (4) lit. b) până la cel mult 20 kg şi poate stabili condiţii speciale pentru livrarea la domiciliu a coletelor poştale respective. (6) Dimensiunile minime şi maxime ale trimiterilor poştale care fac obiectul serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal se stabilesc de autoritatea de reglementare, în conformitate cu prevederile actelor adoptate de Uniunea Poştală Universala.  +  Articolul 6 (1) Furnizor de serviciu universal este acel furnizor de servicii poştale care prestează servicii din sfera serviciului universal şi este desemnat de autoritatea de reglementare potrivit prevederilor alin. (2)-(5). (2) Autoritatea de reglementare stabileşte, cu avizul consultativ al Consiliului Concurentei, condiţiile şi procedura pe baza cărora furnizorii de servicii poştale sunt desemnaţi ca furnizori de serviciu universal, cu respectarea prevederilor alin. (3)-(5). (3) Autoritatea de reglementare poate desemna, la cerere sau din oficiu, unul sau mai mulţi furnizori de serviciu universal, stabilind totodată pentru fiecare caz şi serviciile din sfera serviciului universal care vor face obiectul unor obligaţii anume în sarcina furnizorului desemnat, zona în care furnizorul respectiv urmează să îşi îndeplinească aceste obligaţii, condiţiile speciale pe care el trebuie să le respecte, precum şi drepturile de care beneficiază în furnizarea serviciului universal. (4) În cazul în care autoritatea de reglementare desemnează mai mulţi furnizori de serviciu universal care concurează pe aceeaşi piaţa a serviciilor, stabilirea zonei în care fiecare dintre ei urmează să îşi îndeplinească obligaţiile se stabileşte astfel încât sa nu se creeze nici unuia dintre furnizori un dezavantaj nejustificat pe piaţa pe care sunt concurenţi, cu respectarea principiului păstrării unui echilibru din punct de vedere al rentabilitatii prestării serviciilor poştale între zona respectiva şi zona sau zonele care au fost stabilite pentru ceilalţi furnizori de serviciu universal concurenţi şi luând în considerare avantajele de ordin competitiv de care beneficiază fiecare dintre furnizorii de serviciu universal concurenţi. (5) Poate fi desemnat din oficiu ca furnizor de serviciu universal numai un furnizor care asigura condiţiile prevăzute în prezenta ordonanţă pentru prestarea serviciilor poştale din sfera serviciului universal.  +  Articolul 7 (1) Orice furnizor de serviciu universal are obligaţia să asigure, în fiecare localitate din zona în care îşi îndeplineşte obligaţiile de asigurare a serviciilor din sfera serviciului universal, cel puţin o colectare de la fiecare punct de acces şi cel puţin o livrare la locuinta oricărei persoane fizice sau la sediul oricărei persoane juridice, în fiecare zi lucrătoare, dar nu mai puţin de 5 zile pe săptămâna, cu excepţia cazurilor sau a condiţiilor geografice considerate excepţionale de autoritatea de reglementare. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) autoritatea de reglementare poate stabili ca livrarea să se facă la anumite instalaţii corespunzătoare, în condiţii determinate.  +  Articolul 8Orice furnizor de serviciu universal trebuie să respecte în mod cumulativ următoarele condiţii generale în îndeplinirea obligaţiilor de asigurare a serviciilor din sfera serviciului universal care îi incumba: a) sa garanteze respectarea cerinţelor esenţiale; b) să ofere servicii identice utilizatorilor care se afla în condiţii comparabile; c) să ofere servicii disponibile pentru toţi utilizatorii fără discriminări, în special de ordin politic, religios sau ideologic; d) să ofere servicii în mod neintrerupt, cu excepţia cazurilor de forta majoră; e) să asigure o evoluţie continua a serviciilor în funcţie de cerinţele tehnice, economice şi sociale, precum şi adaptarea serviciilor la cerinţele utilizatorilor.  +  Articolul 9 (1) Orice furnizor de serviciu universal are obligaţia sa pună la dispoziţie utilizatorilor, în mod regulat, informaţii detaliate şi actualizate cu privire la caracteristicile serviciilor oferite din sfera serviciului universal, în special informaţii referitoare la condiţiile generale de acces la aceste servicii, precum şi la tarifele şi nivelul standardelor de calitate ale acestor servicii. (2) Informaţiile menţionate la alin. (1) se publică pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal şi în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare.  +  Articolul 10 (1) Furnizorii de serviciu universal au obligaţia de a asigura accesul utilizatorilor la reţeaua poştală pe care o operează, în condiţii de transparenta, obiectivitate şi nediscriminare. (2) Autoritatea de reglementare poate impune furnizorilor de serviciu universal cu poziţie dominantă pe piaţa relevanta, cu avizul consultativ al Consiliului Concurentei, obligaţii privind condiţiile în care aceştia trebuie să permită accesul la reţeaua poştală pe care o operează şi altor furnizori de servicii poştale, dacă o asemenea măsura se impune pentru asigurarea unui mediu concurential şi pentru respectarea principiilor transparenţei, obiectivitatii şi nediscriminarii.  +  Capitolul 3 Drepturile acordate furnizorilor de serviciu universal  +  Articolul 11În vederea asigurării serviciului universal furnizorii de serviciu universal beneficiază de următoarele drepturi: a) dreptul de prioritate la închirierea spaţiilor necesare în vederea desfăşurării activităţii de transport al trimiterilor poştale şi mandatelor poştale, aflate în zonele libere sau în proprietatea ori în administrarea societăţilor comerciale, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi regiilor autonome cu obiect de activitate în domeniul transporturilor feroviare, maritime, fluviale şi aeriene; b) dreptul de efectuare cu prioritate a transportului trimiterilor poştale şi mandatelor poştale de către societăţile comerciale, societăţile naţionale, companiile naţionale şi regiile autonome cu obiect de activitate în domeniul transporturilor feroviare, maritime, fluviale şi aeriene, precum şi dreptul de acces cu prioritate în mijloacele de transport aflate în proprietatea sau în administrarea acestora; c) dreptul de acces şi prioritate la punctele de frontieră şi la organele vamale; d) dreptul de a utiliza domeniul public pentru instalarea şi operarea cutiilor poştale, obţinut în baza autorizaţiei eliberate de organul de specialitate al administraţiei publice centrale sau locale care administrează acel domeniu; e) dreptul de a beneficia de sumele sau de avantajele de orice alta natura care i se cuvin în temeiul oricărui mecanism de compensare a costurilor implicate de prestarea serviciilor poştale din sfera serviciului universal, în condiţiile stabilite de lege şi de autoritatea de reglementare; f) dreptul de a acţiona în relaţiile internaţionale în calitate de furnizor de serviciu universal şi de a încheia acorduri operationale în aceasta calitate; g) dreptul de a utiliza formularele internaţionale specifice, prevăzute în instrumentele internaţionale ratificate sau aprobate de România.  +  Capitolul 4 Drepturi rezervate  +  Articolul 12 (1) Dreptul de a presta unul sau mai multe servicii poştale având ca obiect trimiteri de corespondenta interne sau internaţionale, a căror greutate şi al căror tarif sunt mai mici decât valorile stabilite prin hotărâre a Guvernului, poate fi rezervat de către autoritatea de reglementare unuia sau mai multor furnizori de serviciu universal, în măsura necesară îndeplinirii obligaţiilor de asigurare a serviciilor din sfera serviciului universal care le revin. Serviciile care fac obiectul unui asemenea drept rezervat de autoritatea de reglementare sunt denumite în continuare servicii rezervate. (2) Valorile stabilite în conformitate cu alin. (1) nu pot fi mai mari de 350 g, respectiv de 5 ori tariful public corespunzător unei trimiteri de corespondenta din prima treapta de greutate a celei mai rapide categorii standard.  +  Articolul 13Dreptul de a presta unul sau mai multe dintre următoarele servicii nu poate fi rezervat, indiferent de greutatea trimiterilor poştale care fac obiectul lor sau de tariful aplicabil: a) servicii cu valoare adăugată; b) servicii poştale având ca obiect publicitatea prin posta; c) serviciul de schimb de documente.  +  Articolul 14Sfera serviciilor care pot fi rezervate, determinata potrivit art. 12 şi 13, poate fi restrânsă prin hotărâre a Guvernului, în vederea liberalizarii graduale şi controlate a pieţei serviciilor poştale.  +  Capitolul 5 Autorizaţii  +  Articolul 15 (1) Furnizarea serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal se poate face numai pe baza licenţei individuale. (2) Licenta individuală poate conţine, între altele, obligaţii privind asigurarea unor servicii din sfera serviciului universal, inclusiv cerinţe referitoare la calitatea, disponibilitatea şi condiţiile de prestare a serviciilor în cauza, obligaţii legate de respectarea drepturilor rezervate furnizorilor de serviciu universal în conformitate cu prevederile cap. IV, precum şi obligaţii privitoare la eventuale contribuţii datorate de titular în temeiul unui mecanism de compensare a costurilor implicate de prestarea serviciilor poştale din sfera serviciului universal. (3) Licenta individuală va conţine obligaţia titularului de a respecta atât cerinţele esenţiale, cat şi prevederile legale care reglementează aceste cerinţe esenţiale, inclusiv cele cuprinse în reglementările emise pe baza prezentei ordonanţe. (4) Autoritatea de reglementare stabileşte condiţiile şi procedura de acordare, modificare, retragere şi suspendare a licenţelor individuale, precum şi conţinutul licenţelor, inclusiv obligaţiile care incumba titularilor, ţinând seama de prevederile alin. (2) şi (3), cu respectarea principiilor transparenţei, nediscriminarii, proportionalitatii şi obiectivitatii. (5) Termenul de acordare a licenţei individuale sau de comunicare a deciziei de respingere a cererii de acordare a licenţei individuale este de 90 de zile de la data înregistrării cererii. (6) În cazul în care sunt cerute solicitantului documente, informaţii suplimentare sau clarificări în vederea acordării licenţei individuale, termenul prevăzut la alin. (5) se suspenda până la primirea acestora.  +  Articolul 16 (1) Furnizarea serviciilor poştale care nu sunt incluse în sfera serviciului universal se poate face pe baza autorizaţiei generale. (2) Autorizaţia generală se acordă cu condiţia ca solicitantul să îşi asume obligaţia de a respecta cerinţele esenţiale, precum şi prevederile legale care reglementează aceste cerinţe esenţiale, inclusiv cele cuprinse în reglementările emise pe baza prezentei ordonanţe. (3) Autoritatea de reglementare stabileşte condiţiile şi procedura de acordare, modificare, retragere şi suspendare a autorizaţiei generale, precum şi obligaţiile care incumba titularilor, cu respectarea principiilor transparenţei, nediscriminarii, proportionalitatii şi obiectivitatii. (4) Autorizaţia generală se considera obţinută în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii, cu excepţia situaţiei în care solicitantului i s-a comunicat în acest interval decizia de neacordare a autorizaţiei. (5) În cazul în care sunt cerute solicitantului documente, informaţii suplimentare sau clarificări în vederea acordării autorizaţiei generale, termenul prevăzut la alin. (4) se suspenda până la primirea acestora.  +  Articolul 17 (1) Pentru activitatea de autorizare, în condiţiile prezentului capitol, autoritatea de reglementare percepe taxe de autorizare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă. (2) Taxele de autorizare pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia indicelui inflaţiei. (3) Modul de încasare a taxelor de autorizare se stabileşte de autoritatea de reglementare. (4) Sumele rezultate din încasarea taxelor de autorizare se fac venit la bugetul de stat. (5) Neplata taxelor de autorizare în termenul stabilit de autoritatea de reglementare atrage, după caz, respingerea cererii de acordare a licenţei individuale sau neacordarea autorizaţiei generale.  +  Articolul 18 (1) Decizia de respingere a cererii de acordare a licenţei individuale şi decizia de neacordare a autorizaţiei generale trebuie motivate şi se comunică solicitantului în termenul prevăzut la art. 15 alin. (5), respectiv în termenul prevăzut la art. 16 alin. (4), putând fi contestate de solicitant în conformitate cu normele de contencios administrativ. (2) Decizia de retragere sau de suspendare a unei licenţe individuale ori a autorizaţiei generale trebuie motivată şi se comunică solicitantului în termen de 30 de zile de la luarea deciziei, putând fi contestată de solicitant în conformitate cu normele de contencios administrativ.  +  Articolul 19Furnizarea serviciului de trimitere recomandată având ca obiect un act de procedura emis de o instanţa judecătorească română se poate face numai în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare.  +  Articolul 20 (1) Persoanele fizice sau juridice care au obţinut licenta individuală potrivit art. 15 sau care beneficiază de autorizaţia generală potrivit art. 16 se considera autorizate sa furnizeze servicii poştale în sensul prezentei ordonanţe. (2) Persoanele fizice sau juridice care efectuează transporturi de bunuri sau alte activităţi similare ori adiacente transportului de bunuri, autorizate în temeiul art. 22 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în temeiul altor acte normative, şi care nu îndeplinesc una dintre condiţiile prevăzute la alin. (1) nu se considera autorizate sa furnizeze servicii poştale în sensul prezentei ordonanţe.  +  Capitolul 6 Tarife şi contabilitate  +  Articolul 21Tarifele percepute pentru prestarea serviciilor poştale se stabilesc avându-se în vedere eficienta economică, asigurarea dreptului de acces la serviciul universal şi dezvoltarea reţelei poştale.  +  Articolul 22 (1) Tarifele serviciilor poştale din sfera serviciului universal trebuie să fie accesibile, transparente, nediscriminatorii şi fundamentate pe costuri. (2) Furnizorii de serviciu universal cărora li s-a rezervat dreptul de a presta unul sau mai multe servicii poştale din sfera serviciului universal în conformitate cu prevederile art. 12 au obligaţia de a supune spre aprobare autorităţii de reglementare tarifele percepute pentru serviciile rezervate şi de a le aduce la cunoştinţa publicului cu cel puţin 30 de zile înainte de data la care acestea intră în vigoare, în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare. (3) În vederea aprobării tarifelor percepute pentru serviciile rezervate, autoritatea de reglementare va solicita avizul consultativ al Oficiului Concurentei. (4) În situaţia în care un furnizor de serviciu universal aplica tarife reduse în cazul unui volum mare de trimiteri de la acelaşi expeditor, el are obligaţia de a aplica principiile transparenţei şi nediscriminarii atât cu privire la tarife, cat şi cu privire la condiţiile asociate acestora. (5) Tarifele reduse aplicate în conformitate cu prevederile alin. (4) trebuie să fie fundamentate pe costuri şi vor fi făcute publice pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal şi în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare. (6) Autoritatea de reglementare poate stabili în sarcina furnizorilor de serviciu universal obligaţia menţinerii unui nivel uniform al tarifelor percepute pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care sunt obligaţi să le presteze, pe întreaga arie geografică în care prestează aceste servicii.  +  Articolul 23 (1) Furnizorii de serviciu universal trebuie să respecte următoarele principii la încheierea acordurilor privind cheltuielile terminale corespunzătoare trimiterilor poştale internaţionale expediate din afară teritoriului României către o adresa aflată pe teritoriul acesteia: a) cheltuielile terminale să fie fixate în funcţie de costurile prelucrării şi livrării trimiterilor poştale internaţionale; b) nivelul tarifelor să fie corespunzător calităţii serviciului; c) cheltuielile terminale să fie transparente şi nediscriminatorii. (2) În cazul în care nu exista asemenea acorduri, furnizorii de serviciu universal aplica prevederile instrumentelor internaţionale în domeniu, ratificate sau aprobate de România.  +  Articolul 24 (1) Furnizorii de serviciu universal trebuie să ţină evidenţa contabilă separată, în cadrul contabilităţii interne de gestiune, pentru fiecare dintre serviciile rezervate, pe de o parte, şi pentru serviciile nerezervate, pe de altă parte. (2) În evidenta corespunzătoare serviciilor nerezervate trebuie să se urmărească distinct serviciile incluse în sfera serviciului universal şi cele care nu sunt incluse în aceasta sfera. (3) Autoritatea de reglementare poate impune furnizorilor de servicii poştale obligaţia de a tine evidenţa contabilă distinctă şi în alte cazuri şi poate stabili condiţiile în care trebuie îndeplinită aceasta obligaţie, în scopul aplicării coerente a principiilor contabilităţii analitice. (4) Metodologia de repartizare pe conturi a costurilor corespunzătoare serviciilor rezervate şi serviciilor nerezervate se stabileşte de autoritatea de reglementare. Alte metodologii pot fi utilizate numai dacă respecta prevederile alin. (1)-(3) şi sunt aprobate de autoritatea de reglementare. (5) Respectarea de către un furnizor de serviciu universal a metodologiei de repartizare a costurilor, prevăzută la alin. (4), se verifica de un organism independent de furnizorul respectiv. Furnizorii de serviciu universal au obligaţia sa publice anual o declaraţie pe propria răspundere privind respectarea acestei metodologii, pe cheltuiala lor şi în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare. (6) Situaţiile financiare anuale ale fiecărui furnizor de serviciu universal trebuie întocmite, prezentate spre auditare unui auditor financiar independent şi publicate anual pe cheltuiala furnizorului şi în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare.  +  Articolul 25Este interzisă subvenţionarea serviciilor poştale nerezervate pe baza veniturilor obţinute din furnizarea serviciilor rezervate, cu excepţia cazurilor în care aceasta subventionare este strict necesară îndeplinirii obligaţiilor privind furnizarea serviciilor poştale din sfera serviciului universal.  +  Articolul 26 (1) Nu sunt supuse tarifarii categoriile de trimiteri poştale internaţionale a căror gratuitate este prevăzută în acorduri internaţionale la care România este parte. (2) Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili şi alte gratuităţi, cu indicarea modalităţilor de compensare financiară a furnizorului de servicii poştale desemnat să le asigure.  +  Capitolul 7 Protecţia utilizatorilor  +  Articolul 27 (1) Furnizorii de servicii poştale stabilesc regulile aplicabile serviciilor poştale, serviciului de distribuire a telegramelor şi serviciilor financiar-poştale pe care le prestează, pe care au obligaţia de a le respecta în relaţiile cu utilizatorii. Aceste reguli se supun spre aprobare autorităţii de reglementare, într-un termen stabilit de aceasta. În cazul în care apreciază ca regulile propuse sunt nesatisfacatoare din punct de vedere tehnic sau al protecţiei utilizatorilor ori contravin prevederilor legale, înţelegerilor internaţionale la care România este parte sau regulilor minime obligatorii stabilite potrivit alin. (2), autoritatea de reglementare poate solicita modificarea corespunzătoare a acestor reguli, iar furnizorii de servicii poştale sunt obligaţi sa opereze modificările cerute. (2) Autoritatea de reglementare poate stabili reguli minime obligatorii aplicabile serviciilor poştale, serviciului de distribuire a telegramelor şi serviciilor financiar-poştale, cu respectarea prevederilor cuprinse în prezenta ordonanţă, în celelalte acte normative şi în instrumentele internaţionale ratificate sau aprobate de România. Furnizorii de servicii poştale au obligaţia de a respecta aceste reguli în relaţiile cu utilizatorii.  +  Articolul 28Publicitatea prin posta trebuie să conţină un marcaj distinctiv care să asigure identificarea acesteia ca atare, pe ambalajul trimiterii sau pe trimiterea în sine, în condiţii stabilite de autoritatea de reglementare.  +  Articolul 29 (1) Orice trimitere poştală care este distribuita de un furnizor de servicii poştale trebuie să fie marcată corespunzător cu denumirea sau marca comercială a furnizorului respectiv. (2) Orice furnizor de servicii poştale care operează o reţea poştală are obligaţia sa marcheze toate instalaţiile fizice care fac parte din reţeaua respectiva, inclusiv cutiile poştale, cu un semn distinctiv, care să asigure identificarea furnizorului în cauza. (3) Autoritatea de reglementare poate stabili condiţiile în care furnizorii de servicii poştale trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2).  +  Articolul 30 (1) Furnizorii de servicii poştale au obligaţia de a respecta standardele de calitate a serviciilor poştale, stabilite de autoritatea de reglementare. (2) Respectarea standardelor de calitate, stabilite potrivit alin. (1), de către fiecare furnizor de serviciu universal va face anual obiectul evaluării unui organism independent de furnizorul în cauza, în condiţii stabilite de autoritatea de reglementare. Raportul de evaluare se publică anual pe cheltuiala furnizorului de servicii poştale şi în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare.  +  Articolul 31 (1) Furnizorii de servicii poştale au obligaţia sa stabilească un mecanism simplu, transparent şi accesibil de soluţionare a reclamatiilor primite de la utilizatori, în special în ceea ce priveşte pierderea, distrugerea parţială ori totală sau deteriorarea trimiterilor poştale, precum şi nerespectarea standardelor de calitate a serviciilor. (2) Mecanismul de soluţionare a reclamatiilor prevăzut la alin. (1) trebuie să prevadă: a) proceduri pentru determinarea furnizorului de servicii poştale căruia îi revine răspunderea, în cazul în care sunt implicaţi 2 sau mai mulţi asemenea furnizori; b) proceduri care să permită soluţionarea echitabila şi prompta a reclamatiilor, precum şi un sistem adecvat de rambursare sau compensare. (3) Mecanismul de soluţionare a reclamatiilor prevăzut la alin. (1) şi (2) este supus spre aprobare autorităţii de reglementare, într-un termen stabilit de aceasta. În cazul în care apreciază ca mecanismul propus nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), autoritatea de reglementare poate solicita modificarea corespunzătoare a acestuia. (4) Informaţiile privind numărul de reclamaţii adresate furnizorului de serviciu universal, precum şi modul în care acestea au fost soluţionate se publică o dată cu raportul de evaluare prevăzut la art. 30 alin. (2). (5) În cazul în care reclamaţia adresată furnizorului de servicii poştale nu a fost soluţionată în mod satisfăcător, utilizatorul în cauza poate introduce o cerere de chemare în judecata la instanţa competenţa.  +  Articolul 32 (1) Răspunderea faţă de utilizatori pentru serviciile poştale neincluse în sfera serviciului universal se stabileşte conform contractelor încheiate cu utilizatorii, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă şi de celelalte dispoziţii legale în vigoare. (2) Răspunderea faţă de utilizatori pentru serviciile poştale incluse în sfera serviciului universal, prestate de furnizorii de serviciu universal, se stabileşte, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe şi a celorlalte dispoziţii legale în vigoare, prin clauzele contractului-cadru, care se avizează de autoritatea de reglementare şi se publică pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal, în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare.  +  Capitolul 9 Emiterea şi comercializarea timbrelor şi efectelor poştale  +  Articolul 33Plata tarifelor percepute pentru serviciile poştale se poate face prin intermediul sistemelor de francare sau prin alte metode, în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare.  +  Articolul 34Condiţiile de emitere, tipărire, punere în circulaţie şi de retragere din circulaţie a timbrelor şi efectelor poştale se stabilesc de autoritatea de reglementare.  +  Articolul 35 (1) Timbrele poştale se pot valorifica atât la valoarea lor nominală, cat şi la valoarea lor filatelica. În situaţii excepţionale ele se pot valorifica şi la preţul de cost, cu acordul prealabil al autorităţii de reglementare. (2) Timbrele poştale se pot comercializa atât în ţara, cat şi în străinătate sau pot forma obiectul schimburilor filatelice, în condiţiile legii. (3) Comercializarea timbrelor poştale se efectuează în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare, ţinându-se seama de prevederile înţelegerilor internaţionale în domeniu, la care România este parte.  +  Articolul 36 (1) Componenta şi modul de administrare a Conservatorului de timbre se stabilesc de autoritatea de reglementare. (2) Bunurile aflate în componenta Conservatorului de timbre sunt bunuri de patrimoniu. (3) Administrarea Conservatorului de timbre se realizează de către o persoană juridică de drept public sau de drept privat, anume desemnată de autoritatea de reglementare.  +  Capitolul 10 Condiţiile de acceptare a trimiterilor poştale  +  Articolul 37 (1) Furnizorul de servicii poştale are obligaţia de a presta serviciile pentru care este autorizat, în condiţiile prezentei ordonanţe, atât timp cat, în mod cumulativ: a) sunt întrunite atât condiţiile de acceptare a trimiterilor poştale prevăzute de prezentul capitol şi de regulile stabilite potrivit art. 27, cat şi, pentru trimiterile poştale internaţionale, condiţiile prevăzute de înţelegerile internaţionale la care România este parte şi condiţiile de acceptare stabilite de ţările de destinaţie; b) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale sunt posibile cu personalul şi mijloacele obişnuite de care dispune furnizorul respectiv; c) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale nu sunt impiedicate de împrejurări de forta majoră, caz fortuit ori ca urmare a faptei expeditorului sau a faptei unei terţe persoane pentru care furnizorul de servicii poştale nu este chemat, potrivit legii, sa răspundă. (2) Furnizorul de servicii poştale se poate prevala de prevederile alin. (1) lit. a) numai în cazul în care a făcut publice condiţiile de acceptare a trimiterilor poştale, prin afişare la punctul de acces la care se depune trimiterea poştală în cauza.  +  Articolul 38 (1) Sunt excluse de la colectare, sortare, transport şi livrare: a) trimiterile poştale constând în bunuri al căror transport este interzis prin dispoziţii legale, fie chiar şi numai pe o porţiune din parcurs, cu excepţia cazurilor în care se prezintă o autorizaţie specială data de organele competente; b) trimiterile poştale al căror ambalaj prezintă inscripţii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum şi trimiterile poştale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate; c) trimiterile poştale care prezintă etichete sau inscripţii vechi neindepartate. (2) Următoarele categorii de trimiteri poştale sunt admise la colectare, sortare, transport şi livrare numai dacă, pe lângă condiţiile generale, sunt îndeplinite şi condiţiile speciale prevăzute pentru transportul acestor mărfuri, astfel: a) trimiterile poştale constând în bunuri pentru care sunt stabilite condiţii speciale de transport, prin dispoziţii legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare şi altele similare, în condiţiile prevăzute prin aceste dispoziţii; b) trimiterile poştale constând în bunuri al căror transport, încărcare, descărcare sau transbordare prezintă greutăţi privind manipularea faţă de mijloacele sau instalaţiile furnizorului de servicii poştale, în condiţiile tehnice şi de exploatare convenite de furnizor cu expeditorul, pentru fiecare caz.  +  Articolul 39 (1) Atunci când natura bunului care face obiectul unei trimiteri poştale cere ca el să fie ambalat, expeditorul trebuie să protejeze acest bun astfel încât să fie ferit de pierderea totală sau parţială, precum şi de deteriorare, şi sa nu poată pricinui pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau celorlalte bunuri, pe toată durata operaţiunilor de colectare, sortare, transport şi livrare. (2) Ambalajul folosit de expeditor trebuie să fie suficient şi sa corespundă standardelor şi normelor tehnice în vigoare. (3) Ambalajul se considera ca suficient în cazul în care se apreciază ca el protejeaza trimiterea poştală, de la depunerea ei la punctul de acces până la eliberarea ei destinatarului, în condiţii normale de colectare, sortare, transport şi livrare. (4) Trimiterile poştale care, prin natura lor, nu au nevoie de ambalaj se pot depune şi neambalate. Furnizorul de servicii poştale poate pretinde expeditorului ca aceste mărfuri neambalate să fie grupate în unităţi mai mari, care să faciliteze operaţiunile de colectare, sortare, transport şi livrare. (5) Dacă pentru anumite trimiteri poştale sunt necesare măsuri speciale de manipulare şi depozitare, în funcţie de natura lor, expeditorul trebuie să aplice etichete sugestive, care să indice modul de manipulare şi depozitare. Furnizorul de servicii poştale poate pretinde expeditorului folosirea unor etichete tipizate.  +  Capitolul 11 Răspunderea pentru furnizarea serviciilor poştale  +  Articolul 40 (1) Furnizorul de servicii poştale este răspunzător faţă de utilizatori pentru: a) prestarea serviciului, în condiţiile prevăzute de lege şi de contractul încheiat cu expeditorul; b) paguba care rezultă din pierderea totală sau parţială sau din deteriorarea trimiterii poştale, survenită din momentul depunerii acesteia la punctul de acces şi până la livrarea către destinatar. (2) Termenul de introducere a reclamaţiei prealabile adresate furnizorului de servicii poştale şi termenul de păstrare pentru trimiterile poştale interne este de 6 luni, iar pentru trimiterile externe este cel stabilit prin înţelegerile internaţionale la care România este parte şi se calculează de la data depunerii trimiterii poştale la punctul de acces. (3) Termenul de soluţionare a reclamaţiei prealabile adresate furnizorului de servicii poştale este de 3 luni pentru trimiterile poştale interne, iar pentru trimiterile externe este cel stabilit prin înţelegerile internaţionale la care România este parte şi se calculează de la data introducerii reclamaţiei. (4) Reclamaţia prealabilă poate fi introdusă de expeditor sau de destinatar.  +  Articolul 41 (1) Termenul pentru introducerea acţiunii în justiţie este de 6 luni pentru trimiterile poştale interne şi de un an pentru cele externe. (2) Termenul prevăzut la alin. (1) se socoteşte de la data primirii răspunsului la reclamaţia prealabilă sau, în cazul în care nu s-a răspuns la reclamaţia prealabilă introdusă în termen, de la expirarea termenului de soluţionare a acesteia. (3) Acţiunea nu poate fi introdusă dacă nu se face dovada introducerii reclamaţiei prealabile în termen.  +  Articolul 42 (1) Expeditorul are dreptul la o despăgubire corespunzătoare valorii reale a prejudiciului cauzat prin pierderea, furtul, distrugerea totală sau parţială sau prin deteriorarea trimiterii, valoare care nu va depăşi limitele prevăzute la art. 43. Pagubele indirecte şi beneficiile nerealizate nu se despagubesc. (2) Expeditorul poate renunţa la dreptul sau de despăgubire în favoarea destinatarului.  +  Articolul 43 (1) Furnizorii de servicii poştale răspund pentru trimiterile poştale interne, după cum urmează: a) în caz de pierdere, furt sau distrugere totală:1. cu întreaga valoare declarata, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;2. cu întreaga valoare declarata, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, până în momentul livrării la destinatar;3. cu întreaga valoare a rambursului, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, după livrarea acesteia destinatarului, când furnizorul de servicii poştale a omis încasarea rambursului de la destinatar;4. cu întreaga suma depusa la punctul de acces, pentru mandate, în condiţiile prevăzute la art. 46;5. cu suma reprezentând de 10 ori tariful unui serviciu de trimitere recomandată, pentru trimiterile poştale care fac obiectul unui asemenea serviciu;6. cu suma reprezentând de 10 ori tariful pentru un colet care nu face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata, indiferent de greutate; b) în caz de pierdere parţială, distrugere parţială sau deteriorare:1. cu valoarea declarata pentru partea lipsa, distrusa sau deteriorata, înscrisă în nota de inventar, pentru trimiterile de corespondenta depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;2. cu cota-parte corespunzătoare greutatii lipsa din valoarea declarata, pentru trimiterile de corespondenta depuse închise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;3. cu cota-parte din despăgubirea prevăzută la lit. a) pct. 6, stabilită în raport cu greutatea lipsa sau cu greutatea conţinutului deteriorat, pentru coletele care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;4. cu valoarea efectivă a prejudiciului, care nu poate depăşi valoarea declarata şi nici valoarea reală, luată în considerare la locul şi în momentul prezentării coletului, a conţinutului lipsa sau deteriorat, pentru coletele care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata. (2) Furnizorii de servicii poştale răspund pentru telegrame, cu contravaloarea tarifelor încasate la depunerea la punctul de acces, în următoarele cazuri:1. telegrama nu a fost livrata;2. telegrama a fost livrata mai târziu decât ar fi ajuns prin serviciile poştale care utilizează transportul terestru;3. conţinutul telegramei a fost denaturat. (3) Pierderea completa a conţinutului este echivalenta cu pierderea trimiterii poştale. (4) Când expeditorul a declarat o valoare mai mica decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate. (5) Despăgubirile prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 şi 3 nu pot depăşi valoarea reală a bunului care face obiectul trimiterii poştale. (6) În afară despăgubirilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se restituie şi tarifele încasate la depunerea trimiterii poştale la punctul de acces. (7) În cazul neefectuarii prestaţiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor cu valoare adăugată, nominalizate de expeditor prin indicaţii speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar faţă de tarifele aplicabile pentru serviciul poştal standard.  +  Articolul 44 (1) În toate cazurile menţionate la art. 43 furnizorul de servicii poştale este exonerat de răspundere în următoarele situaţii: a) paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului; b) paguba s-a produs ca urmare a faptei unei terţe persoane pentru care furnizorul de servicii nu este chemat, potrivit legii, sa răspundă; c) trimiterea a fost primită fără obiecţii de către destinatar; d) paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forta majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excepţia tarifului de asigurare. (2) Furnizorul de servicii poştale nu răspunde pentru trimiterile poştale în cazurile care nu sunt menţionate la art. 43.  +  Articolul 45Trimiterile poştale care nu au putut fi livrate destinatarilor şi nici expeditorilor devin proprietatea furnizorului de servicii poştale după expirarea termenului de introducere a reclamaţiei prealabile şi de păstrare prevăzut la art. 40 alin. (2).  +  Articolul 46 (1) Furnizorii de servicii poştale sunt răspunzători de sumele transmise prin intermediul serviciului de mandate până în momentul în care acestea au fost plătite, în condiţiile prevăzute de regulile aplicabile acestui serviciu, stabilite potrivit art. 27. (2) Sumele a căror plata sau rambursare nu a fost reclamata de către cei în drept, în termen de 6 luni de la data depunerii acestora la punctele de acces, rămân, definitiv câştigate, furnizorilor de servicii poştale. (3) După expirarea termenului prevăzut la alin. (2) nu pot fi primite reclamaţii referitoare la mandatele în cauza, indiferent de motivul sau obiectul acestora. (4) Tarifele percepute de furnizorii de servicii poştale pentru serviciul de mandate nu se restituie, chiar dacă mandatele rămân neplătite, cu condiţia ca neplata sa nu fie imputabilă furnizorului de servicii poştale.  +  Articolul 47Furnizorul de servicii poştale răspunde pentru trimiterile poştale externe în conformitate cu prevederile instrumentelor internaţionale ratificate sau aprobate de România.  +  Articolul 48Expeditorii răspund faţă de furnizorii de servicii poştale pentru daunele rezultate din natura periculoasa a bunurilor care fac obiectul trimiterilor poştale şi pentru cele care se datorează ambalajului insuficient, în limita valorii daunelor şi a sumelor plătite ca despăgubire altor beneficiari ai serviciilor poştale ale căror trimiteri poştale au fost deteriorate din aceasta cauza.  +  Capitolul 12 Autoritatea de reglementare  +  Articolul 49 (1) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă autoritatea de reglementare respecta următoarele principii: a) asigurarea dreptului de acces la serviciul universal; b) promovarea intereselor utilizatorilor, în special ale celor cu handicap, boli cronice, de vârsta înaintată, cu venituri mici sau care locuiesc în zone izolate, în zone din perimetrul rural sau în zone cu densitate demografică redusă; c) promovarea eficientei economice a furnizorilor de servicii poştale; d) asigurarea sustenabilitatii economice a activităţilor pe care furnizorii de servicii poştale sunt obligaţi sau autorizaţi să le efectueze. (2) Pentru scopurile aplicării prezentei ordonanţe atribuţiile autorităţii de reglementare sunt îndeplinite de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei. (3) Autoritatea de reglementare este, de asemenea, imputernicita: a) sa ia orice măsuri necesare în vederea organizării aplicării prezentei ordonanţe; b) să asigure supravegherea respectării prevederilor prezentei ordonanţe, a măsurilor luate în aplicarea acesteia, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor rezultate din autorizaţiile acordate sau recunoscute ca valabile pe baza prezentei ordonanţe, putând lua orice măsuri pe care le apreciază necesare în acest scop. (4) Autoritatea de reglementare poate delega îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (3) unei alte persoane juridice de drept public.  +  Articolul 50Autoritatea de reglementare poate solicita furnizorilor de servicii poştale orice informaţii necesare în vederea exercitării atribuţiilor prevăzute la art. 49 alin. (3).  +  Articolul 51 (1) Pentru exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 49 alin. (3) lit. b) autoritatea de reglementare percepe un tarif de monitorizare anual, în cuantum de 0,1% din cifra de afaceri a furnizorilor de servicii poştale autorizaţi în condiţiile prezentei ordonanţe. (2) În cazul în care autoritatea de reglementare a delegat îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 49 alin. (3) lit. b) unei alte persoane juridice de drept public, tariful de monitorizare prevăzut la alin. (1) va fi perceput de către aceasta persoana. (3) Sumele rezultate din încasarea tarifului de monitorizare se reţin integral ca venituri proprii extrabugetare, cu titlu permanent, la dispoziţia autorităţii de reglementare sau a persoanei juridice prevăzute la alin. (2), după caz, şi vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat potrivit legii. (4) Sumele rămase neutilizate, stabilite la sfârşitul exerciţiului bugetar ca diferenţa între veniturile încasate şi cheltuielile efectuate, se reportează în anul următor. (5) Cifra de afaceri prevăzută la alin. (1) este suma veniturilor realizate din vânzările de produse sau din prestările de servicii realizate de agentul economic în cursul ultimului exerciţiu financiar, din care se scad sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată.  +  Articolul 52În cazurile prevăzute la art. 5 alin. (3), (5) şi (6), art. 6 alin. (2) şi (3), art. 7 alin. (2), art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (2), art. 11 lit. e), art. 15 alin. (4), art. 16 alin. (3), art. 17 alin. (3) şi (5), art. 19, art. 22 alin. (2), (5) şi (6), art. 24 alin. (3), (4), (5) şi (6), art. 27, art. 28, art. 29 alin. (3), art. 30, art. 31 alin. (3), art. 32 alin. (2), art. 33, art. 34, art. 35 alin. (3) şi art. 36 alin. (1), în care autoritatea de reglementare este imputernicita sa stabilească anumite obligaţii sau anumite condiţii, standarde, reguli, proceduri sau termene, autoritatea de reglementare este, de asemenea, imputernicita sa stabilească sancţiunile aplicabile pentru nerespectarea acestor obligaţii, condiţii, standarde, reguli, proceduri sau termene.  +  Articolul 53Autoritatea de reglementare participa la negocierea sau semnarea acordurilor internaţionale cu autorităţile de reglementare în domeniul poştal ale altor tari.  +  Capitolul 13 Regim sanctionator şi dispoziţii procedurale  +  Articolul 54 (1) Controlul respectării prevederilor prezentei ordonanţe revine autorităţii de reglementare, care acţionează prin personalul de control împuternicit în acest scop. (2) Autoritatea de reglementare poate delega exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) unei alte persoane juridice de drept public cu atribuţii de supraveghere şi control în domeniul comunicaţiilor.  +  Articolul 55În exercitarea atribuţiilor de control personalul împuternicit în acest scop al autorităţii de reglementare sau al persoanei juridice prevăzute la art. 54 alin. (2) poate solicita furnizorilor de servicii poştale informaţiile care îi sunt necesare, menţionând baza legală şi scopul solicitării, şi poate stabili termene până la care aceste informaţii sa îi fie furnizate, sub sancţiunea prevăzută de prezenta ordonanţă.  +  Articolul 56 (1) Personalul de control, împuternicit în acest scop, al autorităţii de reglementare sau al persoanei juridice prevăzute la art. 54 alin. (2) poate să solicite declaraţii sau orice documente necesare pentru efectuarea controlului, sa ridice copii de pe orice registre, acte financiar-contabile şi comerciale sau alte evidente; de asemenea, este autorizat să facă inspecţii inopinate, al căror rezultat va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare, şi sa primească, la convocare sau la faţa locului, informaţii şi justificări. (2) La solicitarea personalului de control, împuternicit în acest scop, al autorităţii de reglementare sau al persoanei juridice prevăzute la art. 54 alin. (2), ofiţerii şi subofiterii din cadrul Ministerului de Interne sunt obligaţi sa acorde tot sprijinul pentru a permite exercitarea puterilor de investigare prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 57 (1) Autorităţile publice şi instituţiile publice sunt obligate să permită personalului de control, împuternicit în acest scop, al autorităţii de reglementare sau, după caz, al persoanei juridice prevăzute la art. 54 alin. (2) accesul la documentele, datele şi informaţiile deţinute de acestea, în măsura în care sunt necesare îndeplinirii atribuţiilor de control ale autorităţii de reglementare sau, după caz, ale persoanei juridice prevăzute la art. 54 alin. (2), fără a se putea opune caracterului de secret de stat sau secret de serviciu al unor asemenea documente, date şi informaţii. (2) Personalul de control, împuternicit în acest scop, primind acces la documentele, datele şi informaţiile menţionate la alin. (1), este ţinut de respectarea stricta a caracterului de secret de stat sau secret de serviciu atribuit legal respectivelor documente, date şi informaţii.  +  Articolul 58Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât sa constituie infracţiuni:1. depunerea la un punct de acces a următoarelor categorii de trimiteri poştale: a) trimiteri poştale constând în bunuri care, prin natura lor sau prin modul cum sunt ambalate, pot pricinui pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau celorlalte bunuri; b) trimiteri poştale al căror ambalaj prezintă inscripţii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum şi trimiterile poştale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate; c) trimiteri poştale constând în bunuri al căror transport este interzis prin dispoziţii legale, fie chiar şi numai pe o porţiune din parcurs, cu excepţia cazurilor în care se prezintă o autorizaţie specială data de organele competente; d) trimiteri poştale constând în bunuri pentru care sunt stabilite condiţii speciale de transport, prin dispoziţii legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare şi altele similare, cu încălcarea condiţiilor obligatorii prevăzute prin aceste dispoziţii;2. introducerea în trimiterile poştale cu tarif inferior a unor trimiteri poştale pentru care sunt stabilite tarife superioare sau tarife care prin însumare depăşesc tariful trimiterii în care au fost introduse;3. francarea trimiterilor poştale cu timbre decupate din efecte poştale sau din alte formulare cu marca poştală imprimata ori cu mărci poştale întrebuinţate sau prin oricare alt mijloc fraudulos;4. împiedicarea instalării cutiilor poştale sau a instalaţiilor fizice care constituie puncte de contact;5. distrugerea sau deteriorarea cutiilor poştale sau a instalaţiilor fizice care constituie puncte de contact ori deschiderea lor neautorizata;6. amplasarea în vecinătatea sau pe suprafaţa unui obiect a oricăror semne, inscripţii, mărci, embleme sau alte mijloace de identificare care pot genera riscul de confuzie cu cutiile poştale sau cu instalaţiile fizice care constituie puncte de contact;7. introducerea în cutiile poştale sau în instalaţiile fizice care constituie puncte de contact a unor bunuri care pot pricinui pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau celorlalte bunuri;8. încălcarea drepturilor acordate furnizorilor de servicii poştale în temeiul art. 11;9. încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 7 alin. (1), dacă nu sunt aplicabile prevederile art. 7 alin. (2);10. încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 8, 9 sau 10;11. prestarea sau oferirea către public a serviciilor care fac obiectul unui drept rezervat, în temeiul art. 12, unui furnizor de serviciu universal, fără consimţământul acestuia;12. colectarea trimiterilor de corespondenta care fac obiectul unui serviciu rezervat, urmată de livrarea acestora către alte persoane decât furnizorul de serviciu universal căruia i-a fost rezervat dreptul de a presta serviciul în cauza, fără consimţământul acestuia din urma;13. utilizarea de semne, inscripţii, mărci, embleme, ştampile sau orice alte mijloace de identificare care pot genera riscul de confuzie cu cele utilizate de un furnizor de serviciu universal;14. prestarea sau oferirea către public de servicii poştale de către persoane care nu sunt autorizate sa furnizeze servicii poştale în sensul prezentei ordonanţe;15. prestarea sau oferirea către public a altor servicii poştale decât cele pentru care a fost obţinută licenta individuală sau autorizaţia generală;16. nerespectarea obligaţiilor prevăzute în licentele individuale sau a obligaţiilor care incumba titularilor autorizaţiei generale, stabilite potrivit prevederilor art. 15 sau ale art. 16, după caz;17. încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 22 alin. (1), (2), (4) sau (5), art. 23, 24 sau 25;18. încălcarea prevederilor art. 26;19. încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 27;20. încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 28, art. 29 alin. (1) şi (2), art. 30, 31, art. 32 alin. (2), art. 35 sau art. 37;21. furnizarea de informaţii inexacte sau nefurnizarea informaţiilor solicitate conform prevederilor art. 50;22. furnizarea de documente, înregistrări şi evidente într-o formă incompleta în timpul controlului desfăşurat conform prevederilor art. 54-57;23. refuzul de a se supune unui control desfăşurat conform prevederilor art. 54-57.  +  Articolul 59 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 58 se sancţionează astfel: a) cele de la pct. 1-8, cu amendă de la 500.000 lei la 5.000.000 lei; b) cele de la pct. 9-23, cu amendă de la 5.000.000 lei la 250.000.000 lei, iar pentru furnizorii de servicii poştale cu o cifra de afaceri de peste 5.000.000.000 lei, cu o amenda în suma de până la 5% din cifra de afaceri; de asemenea, în situaţiile în care gravitatea faptei o justifica, autoritatea de reglementare poate decide, după caz, respingerea cererii de acordare a licenţei individuale, neacordarea autorizaţiei generale ori retragerea licenţei individuale sau a autorizaţiei generale. (2) Cuantumul amenzilor poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia indicelui inflaţiei. (3) Individualizarea sancţiunii în cazul săvârşirii uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 58 pct. 9-23 se face ţinându-se seama de gravitatea faptei şi a consecinţelor sale asupra concurentei, după criteriile cifrei de afaceri a contravenientului şi ale cotei de piaţa deţinute de acesta.  +  Articolul 60 (1) Autoritatea de reglementare poate obliga furnizorii de servicii poştale la plata unor amenzi administrative în suma de până la 100.000.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, stabilind totodată şi data de la care acestea se calculează, pentru a-i determina: a) sa furnizeze în mod complet şi corect informaţiile care le-au fost cerute conform prevederilor art. 50 sau 55; b) să se supună controlului prevăzut la art. 54-57; c) să se conformeze în termenul stabilit măsurilor luate de autoritatea de reglementare sau, după caz, de persoana juridică prevăzută la art. 54 alin. (2), în temeiul atribuţiilor de control menţionate la art. 54. (2) Nivelul maxim al amenzilor administrative prevăzute la alin. (1) poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia indicelui inflaţiei. (3) Sumele rezultate din încasarea amenzilor administrative stabilite la alin. (1) se reţin integral ca venituri proprii extrabugetare, cu titlu permanent, la dispoziţia autorităţii de reglementare, şi vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat potrivit legii.  +  Articolul 61 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 58 se constata de către personalul de control, împuternicit în acest scop, al autorităţii de reglementare sau al persoanei juridice prevăzute la art. 54 alin. (2), iar cele prevăzute la art. 58 pct. 1-8, şi de către ofiţerii şi subofiterii din cadrul Ministerului de Interne. (2) Sancţiunile pentru contravenţiile prevăzute la art. 58 pct. 1-8 se aplică de către personalul de control prevăzut la alin. (1) sau de către ofiţeri sau subofiteri din cadrul Ministerului de Interne. (3) Sancţiunile pentru contravenţiile prevăzute la art. 58 pct. 9-23, precum şi amenzile administrative prevăzute la art. 60 se aplică de către organele de conducere ale autorităţii de reglementare sau ale persoanei juridice prevăzute la art. 54 alin. (2). (4) Actul prin care se aplică sancţiunile pentru contravenţiile prevăzute la art. 58 sau amenzile administrative prevăzute la art. 60, neatacat în termenul prevăzut de lege, constituie titlu executoriu, fără vreo alta formalitate.  +  Articolul 62Bunurile ce fac obiectul contravenţiilor prevăzute la art. 58 pct. 1 vor fi confiscate şi valorificate, în condiţiile legii.  +  Articolul 63În măsura în care prezenta ordonanţă nu dispune altfel, contravenţiilor prevăzute la art. 58 li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.  +  Articolul 64Orice persoană care utilizează sau divulga în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanţă documente sau informaţii cu caracter de secret profesional, primite sau de care a luat cunoştinţa în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu ori în legătură cu serviciul, răspunde potrivit legii penale, putând fi obligată şi la repararea prejudiciului cauzat.  +  Capitolul 14 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 65 (1) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei este organul administraţiei publice centrale care are sarcina de a organiza şi de a supraveghea îndeplinirea obligaţiilor ce rezultă pentru România din actele Uniunii Poştale Universale şi din alte instrumente juridice internaţionale în domeniul poştal la care România este parte. (2) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei reprezintă administraţia poştală română în relaţiile cu toate organizaţiile internaţionale. (3) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei poate delega îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) altor persoane juridice, de drept public sau de drept privat.  +  Articolul 66În situaţii excepţionale, precum stare de asediu, stare de urgenta, dezastre sau calamitati, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, în colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale şi cu celelalte instituţii din sistemul naţional de apărare, poate dispune reorganizarea, restrangerea sau suspendarea temporară a serviciilor poştale, făcând publică aceasta decizie.  +  Articolul 67Autorizaţiile existente rămân valabile timp de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, perioada în care, la cerere, acestea trebuie înlocuite cu autorizaţia generală sau licenta individuală, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, respectând termenul de valabilitate din autorizaţia iniţială, fără a fi necesară achitarea unei noi taxe de autorizare.  +  Articolul 68Organizarea evidentei contabile separate, potrivit art. 24, de către furnizorii de servicii poştale care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, sunt autorizaţi sa presteze asemenea servicii în baza Legii serviciilor poştale nr. 83/1996 se va realiza în termen de 6 luni de la această dată. În situaţii excepţionale autoritatea de reglementare poate autoriza prelungirea acestui termen cu încă 6 luni.  +  Articolul 69Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga: a) Legea serviciilor poştale nr. 83/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 22 iulie 1996; b) Ordonanţa Guvernului nr. 116/1999 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor poştale nr. 83/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 31 august 1999; c) Legea nr. 5/2001 privind scutirea de taxe pentru expedierea unor publicaţii destinate diasporei româneşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 5 februarie 2001; d) orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informatiei,Dan NicaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa 1 Taxele de autorizare pentru servicii poştale: a) pe raza unei localităţi cu:- până la 100.000 de locuitori: 3.000.000 lei;- între 100.000-500.000 de locuitori: 5.000.000 lei;- mai mult de 500.000 de locuitori: 9.000.000 lei; b) pe raza unui judeţ: 15.000.000 lei; c) pe raza a 5 sau mai multe judeţe sau pe teritoriul naţional: 50.000.000 lei.--------