ORDONANTA nr. 34 din 30 ianuarie 2002privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociata, precum şi interconectarea acestora
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 2 februarie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă are ca scop stabilirea unui cadru de reglementare a relaţiilor dintre operatorii de reţele şi furnizorii de servicii în privinta accesului la reţelele de comunicaţii electronice şi a interconectarii acestora, precum şi în privinta accesului la infrastructura asociata. (2) Principiile fundamentale ale cadrului de reglementare stabilit în condiţiile prezentei ordonanţe sunt promovarea concurentei, asigurarea interoperabilitatii serviciilor de comunicaţii electronice şi protejarea intereselor consumatorilor. (3) Prezenta ordonanţă stabileşte drepturile şi obligaţiile operatorilor şi ale persoanelor care solicită interconectarea sau accesul la reţelele instalate, operate, controlate sau puse la dispoziţie de către aceştia sau la infrastructura asociata acestor reţele. (4) Prevederile prezentei ordonanţe nu sunt aplicabile accesului realizat de către utilizatorii finali.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei ordonanţe, următorii termeni se definesc astfel: a) reţea de comunicaţii electronice - sistemele de transmisie şi, acolo unde este cazul, echipamentele de comutare sau rutare, precum şi orice alte resurse, care permit transportul semnalelor prin fir, radio, fibra optica sau orice alte mijloace electromagnetice, incluzând reţelele de comunicaţii prin satelit, reţelele fixe (cu comutare de circuite sau de pachete, inclusiv Internet) şi reţelele mobile terestre, sistemele de transport al energiei electrice, în măsura în care sunt utilizate în scopul transmiterii de semnale, reţelele utilizate pentru transmiterea comunicatiei audiovizuale şi reţelele de cablu TV, indiferent de tipul informatiei transportate; b) serviciu de comunicaţii electronice - un serviciu, furnizat de regula contra cost, care consta, în întregime sau în principal, în transportul semnalelor prin reţelele de comunicaţii electronice, inclusiv serviciile de telecomunicaţii şi serviciile de transmisie prin reţelele utilizate pentru comunicaţii audiovizuale, dar fără a include serviciile prin care se furnizează conţinutul transmis prin intermediul reţelelor sau serviciilor de comunicaţii electronice sau prin care se exercită controlul editorial asupra acestui conţinut; de asemenea, nu se includ serviciile societăţii informationale care nu constau, în întregime sau în principal, în transportul semnalelor prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice; c) reţea publică de comunicaţii - o reţea de comunicaţii electronice care este utilizata, în întregime sau în principal, pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, indiferent dacă aceste servicii sunt accesibile publicului direct sau prin intermediul altei reţele de comunicaţii electronice; d) infrastructura asociata - acele resurse asociate cu o reţea de comunicaţii electronice sau cu un serviciu de comunicaţii electronice care permit sau susţin furnizarea de servicii prin intermediul reţelei respective sau al serviciului respectiv; include sistemele de acces restrictionat şi ghidurile electronice de programe; e) sistem de acces restrictionat - orice modalitate tehnica sau dispozitiv prin intermediul căruia accesul sub o formă inteligibila la un serviciu protejat de difuzare a programelor de radio sau de televiziune se poate face în mod restrictionat, pe bază de abonament sau pe baza altei forme de autorizare individuală prealabilă; f) operator - o persoană care instaleaza, operează, controlează sau pune la dispoziţie terţilor o reţea publică de comunicaţii sau elemente ale infrastructurii asociate ori o persoană care este autorizata sa instaleze, sa opereze, sa controleze sau sa pună la dispoziţie terţilor o reţea publică de comunicaţii; g) utilizator - orice persoană fizica sau juridică care utilizează sau solicita un serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului; h) abonat - orice persoană fizica sau juridică care a încheiat un contract cu un furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, în vederea furnizarii unor asemenea servicii; i) utilizator final - un utilizator care nu instaleaza, nu operează, nu controlează şi nu pune la dispoziţie terţilor o reţea publică de comunicaţii şi care nu furnizează servicii de comunicaţii electronice destinate publicului; j) acces - reprezintă punerea la dispoziţia unui terţ de imobile, echipamente sau servicii, în condiţii determinate, în mod exclusiv sau neexclusiv, în scopul furnizarii de servicii de comunicaţii electronice; accesul cuprinde, printre altele:- accesul la elemente ale reţelei şi la infrastructura asociata, care poate implica conectarea echipamentelor, prin mijloace fixe sau non-fixe, incluzând accesul la bucla locală şi la infrastructura şi serviciile necesare furnizarii de servicii prin bucla locală;- accesul la infrastructura fizica, inclusiv clădiri, conducte şi piloni;- accesul la sisteme software relevante, inclusiv la sistemele de asistenţa operationala;- accesul la sisteme de translatare a numerelor sau la sistemele care au o funcţionalitate echivalenta;- accesul la reţele fixe şi mobile, în special pentru roaming;- accesul la sistemele de acces restrictionat pentru serviciile de televiziune digitala;- accesul la serviciile de reţele virtuale; k) acces necondiţionat - furnizarea de acces la imobile, echipamente sau servicii, după caz, care nu este condiţionată de:- achiziţia concomitenta de către solicitant a unor produse sau servicii care nu sunt necesare furnizarii tipului de acces solicitat;- achiziţia unui volum impus de produse sau servicii, care excede volumului necesar furnizarii tipului de acces solicitat;- impunerea oricăror condiţii comerciale, tehnice sau de alta natura, care nu sunt necesare furnizarii tipului de acces solicitat; l) interconectare - legătură fizica şi logica realizată între reţelele publice de comunicaţii utilizate de aceeaşi persoana sau de persoane diferite, pentru a permite utilizatorilor unei persoane sa comunice cu utilizatorii aceleiaşi persoane sau ai unei persoane diferite ori să aibă acces la serviciile furnizate de o terta persoana; serviciile pot fi utilizate de către părţile implicate sau de către alte părţi care au acces la reţeaua respectiva; interconectarea este o formă particulară de acces realizată de operatorii de reţele publice de comunicaţii; m) serviciu de programe de televiziune pentru ecran lat un serviciu de programe de televiziune care consta, în tot sau în parte, în programe produse şi editate pentru a fi afişate pe toată suprafaţa ecranului în format lat; formatul 16:9 este formatul de referinţa pentru serviciile de programe de televiziune pentru ecran lat; n) bucla locală - circuitul fizic care conecteaza punctul terminal al reţelei aflat la punctul de prezenta al abonatului cu repartitorul sau cu un echipament echivalent dintr-o reţea publică de telefonie fixa; o) subbucla locală - acea bucla locală parţială care conecteaza punctul terminal al reţelei aflat la punctul de prezenta al abonatului cu un punct de concentrare sau cu un punct de acces intermediar determinat dintr-o reţea publică de telefonie fixa; p) acces partajat la bucla locală - furnizarea unui acces la bucla locală sau la subbucla locală a operatorului, care să permită beneficiarului utilizarea frecventelor nonvocale ale spectrului de frecvente disponibil pe perechea de fire metalice torsadate; bucla locală poate fi utilizata în continuare de către operator în vederea furnizarii serviciului de telefonie către public; q) colocare - furnizarea spaţiului fizic şi a resurselor tehnice necesare depozitarii şi conectarii corespunzătoare a echipamentului aparţinând beneficiarului acestei forme de acces; r) roaming - posibilitatea oferită utilizatorilor serviciilor de comunicaţii electronice furnizate printr-o reţea publică de comunicaţii de a primi şi transmite apeluri telefonice vocale ori transmisii de date sau de a avea acces la alte servicii de comunicaţii electronice atunci când aceştia nu se afla în aria geografică de acoperire a reţelei respective, prin intermediul unei alte reţele, în urma încheierii unui acord comercial în acest sens între operatorii sau furnizorii de servicii implicaţi; s) oferta de referinţa - acea oferta comercială, realizată în condiţiile prezentei ordonanţe, prin intermediul căreia un operator îşi asuma obligaţia de a include în orice acord de acces sau interconectare un set minim de obligaţii, în sarcina sa, anume determinate în cuprinsul acesteia; t) servicii paneuropene - acele servicii furnizate la nivel european în baza unor standarde şi practici comerciale comune.  +  Articolul 3 (1) Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice şi operatorii de reţele de comunicaţii electronice au dreptul sa negocieze între ei acorduri de acces sau interconectare, în vederea stabilirii condiţiilor tehnice şi comerciale pe care le implica accesul sau interconectarea. (2) Acordul de acces sau interconectare nu poate conţine obligaţii care nu au legătură cu serviciul de acces sau interconectare efectiv oferit, sub sancţiunea nulităţii clauzelor care prevăd aceste obligaţii.  +  Articolul 4 (1) Pentru a se asigura furnizarea şi interoperabilitatea serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului orice operator al unei reţele publice de comunicaţii are: a) dreptul de a negocia un acord de interconectare cu orice alt operator al unei reţele publice de comunicaţii, în vederea furnizarii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, inclusiv a serviciilor de comunicaţii electronice accesibile utilizatorilor prin intermediul unei alte reţele publice de comunicaţii interconectate cu reţeaua oricăruia dintre cei doi operatori; b) obligaţia, la cererea unui terţ autorizat în condiţiile legii, de a negocia un acord de interconectare cu solicitantul în cauza, în vederea furnizarii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, inclusiv a serviciilor de comunicaţii electronice accesibile utilizatorilor prin intermediul unei alte reţele publice de comunicaţii interconectate cu reţeaua oricăreia dintre părţi. (2) Obligaţiile legate de acces sau interconectare impuse de autoritatea de reglementare, în conformitate cu prevederile art. 5-8, unor operatori au caracter de referinţa pentru condiţiile de acces sau interconectare negociate de alţi operatori cu terţii. (3) Reţelele publice de comunicaţii instalate în vederea furnizarii de servicii de programe de televiziune digitala trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice necesare în vederea furnizarii serviciilor sau programelor de televiziune pentru ecran lat. (4) Operatorii care receptioneaza şi retransmit servicii sau programe de televiziune pentru ecran lat au obligaţia de a păstra formatul pentru ecran lat respectiv. (5) Informaţiile obţinute ca urmare a negocierilor desfăşurate în condiţiile alin. (1) lit. a) şi b) trebuie utilizate numai în scopul pentru care au fost comunicate şi nu pot fi divulgate către nici un terţ care ar obţine astfel un avantaj de ordin competitiv, inclusiv către alte departamente, filiale, sedii secundare sau parteneri ai operatorului ori ai furnizorului de servicii care a ajuns în posesia respectivelor informaţii.  +  Articolul 5 (1) Autoritatea de reglementare va lua toate măsurile necesare pentru a incuraja şi, acolo unde este cazul, a asigura, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe, accesul şi interconectarea în condiţii adecvate, precum şi interoperabilitatea serviciilor, cu respectarea principiilor eficientei economice, promovării concurentei şi ale maximizării beneficiului utilizatorului final. (2) Măsurile adoptate în conformitate cu prevederile alin. (1) pot viza în special, fără a aduce atingere măsurilor care ar putea fi luate, în conformitate cu prevederile art. 8, faţă de persoanele care deţin o putere semnificativă pe piaţa, impunerea următoarelor obligaţii: a) obligaţii în sarcina persoanelor care controlează accesul la utilizatorii finali, inclusiv, acolo unde este cazul, obligaţia de a asigura interconectarea reţelelor acestor persoane, dacă impunerea acestor obligaţii este necesară pentru asigurarea conectivitatii între utilizatorii finali; b) obligaţia operatorilor de a furniza accesul la acele elemente ale infrastructurii asociate care sunt menţionate expres în acest scop în hotărârea Guvernului adoptată în conformitate cu prevederile art. 6, în condiţii echitabile, rezonabile şi nediscriminatorii, dacă impunerea acestei obligaţii este necesară pentru a asigura accesul utilizatorilor finali la serviciile de difuzare în format digital a programelor de radio sau de televiziune. (3) În cazul în care impune unui operator obligaţii de furnizare a accesului în condiţiile art. 12, autoritatea de reglementare poate stabili condiţii tehnice sau operationale care trebuie îndeplinite de către furnizorul sau de către beneficiarii accesului, dacă această măsură este necesară pentru asigurarea funcţionarii normale a reţelei. (4) Obligaţiile şi condiţiile impuse în conformitate cu alin. (1)-(3) trebuie să fie obiective, transparente, proporţionale şi nediscriminatorii. (5) Autoritatea de reglementare are dreptul sa stabilească, în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (4), condiţiile în care se realizează interconectarea sau accesul, din proprie iniţiativă sau, în lipsa acordului părţilor, la cererea uneia dintre părţi.  +  Articolul 6Condiţiile generale referitoare la sistemele de acces restrictionat la serviciile de difuzare în format digital a programelor de radio şi televiziune, indiferent de mijloacele de comunicaţie utilizate, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 7Obligaţiile legate de acces sau interconectare în vigoare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe îşi produc în continuare efectele, până la adoptarea de către autoritatea de reglementare a unei decizii contrare, conform prevederilor art. 8.  +  Articolul 8 (1) Dacă în urma unei analize de piaţa realizate în condiţiile legii sau în urma aplicării prevederilor art. 15 alin. (1) un operator este desemnat ca având putere semnificativă pe o anumită piaţa, autoritatea de reglementare poate impune acestuia, în mod corespunzător, una sau mai multe dintre obligaţiile prevăzute la art. 9-14. (2) În măsura în care legea nu dispune altfel şi fără a se aduce atingere prevederilor art. 5 şi 6, autoritatea de reglementare poate impune obligaţiile prevăzute la art. 9-13 numai operatorilor care au fost desemnaţi potrivit prevederilor alin. (1). (3) Obligaţiile impuse în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (2) trebuie să fie, în funcţie de natura problemei identificate, proporţionale şi justificate şi trebuie să fie adoptate numai după consultarea părţilor interesate, în condiţiile legii. (4) Dacă pe baza unei analize de piaţa realizate în condiţiile legii autoritatea de reglementare stabileşte ca pe o anumită piaţa relevanta exista concurenta efectivă, atunci ea va retrage sau va modifica în mod corespunzător obligaţiile impuse în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (2). (5) Cu cel puţin 30 de zile înainte de retragerea oricăror obligaţii impuse unui anumit operator, autoritatea de reglementare trebuie să aducă aceasta intenţie la cunoştinţa persoanelor care au încheiat acorduri de interconectare sau acces cu operatorul respectiv, pentru a permite acestora sa găsească furnizori alternativi sau sa renegocieze acordul încheiat.  +  Articolul 9 (1) Autoritatea de reglementare poate impune operatorilor, în conformitate cu prevederile art. 8, obligaţii de transparenta în legătură cu interconectarea reţelelor de comunicaţii ori cu accesul la aceste reţele sau la infrastructura asociata. Aceste obligaţii pot viza aducerea la cunoştinţa publicului a anumitor informaţii, precum specificaţiile tehnice, caracteristicile reţelei, modalităţile şi condiţiile de furnizare şi utilizare, informaţiile contabile şi tarifele practicate. (2) În cazul în care unui operator i-au fost impuse obligaţii de nediscriminare, autoritatea de reglementare poate impune acelui operator obligaţia de a publică o ofertă de referinţa care trebuie să fie suficient de detaliată pentru a asigura ca solicitanţii nu vor trebui sa plătească pentru resurse care nu sunt necesare serviciului pe care l-au solicitat. (3) Oferta de referinţa va cuprinde o descriere detaliată a ofertelor pentru fiecare dintre elementele reţelei sau ale infrastructurii asociate, potrivit necesităţilor pieţei, precum şi condiţiile tehnice şi comerciale, inclusiv de preţ, corespunzătoare fiecăruia dintre aceste elemente. (4) Autoritatea de reglementare poate impune în oferta de referinţa clauze care să asigure respectarea obligaţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă. (5) Autoritatea de reglementare poate preciza ce informaţii trebuie aduse la cunoştinţa publicului, nivelul de detaliu cerut şi modalitatea de publicare.  +  Articolul 10Autoritatea de reglementare poate impune operatorilor, în conformitate cu prevederile art. 8, obligaţii de nediscriminare în legătură cu interconectarea reţelelor de comunicaţii ori cu accesul la aceste reţele sau la infrastructura asociata, prin care să se asigure, în special, ca operatorii: a) aplica condiţii echivalente în circumstanţe echivalente altor persoane care furnizează servicii echivalente; b) pun la dispoziţie terţilor servicii şi informaţii în aceleaşi condiţii, inclusiv în ceea ce priveşte calitatea, cu cele oferite pentru propriile servicii sau pentru serviciile furnizate filialelor, sediilor secundare sau partenerilor lor.  +  Articolul 11 (1) Autoritatea de reglementare poate impune operatorilor, în conformitate cu prevederile art. 8, obligaţii privind evidenţa contabilă separată, în cadrul contabilităţii interne de gestiune, pentru anumite activităţi care au legătură cu interconectarea reţelelor de comunicaţii ori cu accesul la aceste reţele sau la infrastructura asociata. (2) Autoritatea de reglementare poate, în special, sa impună unui operator integrat pe verticala sa urmărească distinct în evidenta corespunzătoare tarifele la vânzarea de gros şi tarifele de transfer intern, pentru a asigura, între altele, îndeplinirea obligaţiei de nediscriminare impuse în conformitate cu prevederile art. 10 sau pentru a împiedica subvenţionarea incrucisata, în cazurile în care aceasta este interzisă potrivit legii. (3) Pentru a facilita verificarea îndeplinirii obligaţiilor de transparenta şi de nediscriminare autoritatea de reglementare poate să impună operatorilor obligaţia de a furniza, la cerere, înregistrări contabile, inclusiv date provenind de la terţi privitoare la venituri. (4) În scopul promovării unei pieţe deschise şi concurentiale autoritatea de reglementare poate publică informaţiile contabile obţinute, în condiţiile legii.  +  Articolul 12 (1) Autoritatea de reglementare poate impune operatorilor, în conformitate cu prevederile art. 8, obligaţia de a permite accesul şi utilizarea unor elemente specifice ale reţelei şi a infrastructurii asociate, în special în cazul în care se considera ca refuzul de a acorda accesul ori impunerea unor clauze care au efect similar ar conduce la împiedicarea dezvoltării unei pieţe concurentiale, la nivelul vânzării cu amănuntul, sau la prejudicierea intereselor utilizatorilor finali. (2) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) pot viza, printre altele: a) acordarea către un terţ a dreptului de acces la elemente determinate ale reţelei sau la infrastructura asociata, inclusiv a accesului necondiţionat la bucla locală; b) negocierea, cu buna-credinţa, cu orice terţ care solicită accesul; c) neretragerea dreptului de acces deja acordat; d) furnizarea către terţi a anumitor servicii, prin vânzarea de gros a acestora, în vederea revânzării; e) acordarea accesului liber la interfetele tehnice, protocoalele sau alte tehnologii esenţiale care sunt indispensabile pentru interoperabilitatea serviciilor, inclusiv a serviciilor de reţele virtuale; f) furnizarea colocarii sau a altor forme de utilizare partajata a imobilelor sau echipamentelor, inclusiv a conductelor, clădirilor şi pilonilor; g) furnizarea unor servicii determinate, necesare pentru asigurarea interoperabilitatii serviciilor destinate utilizatorilor finali, inclusiv a resurselor destinate serviciilor de reţele inteligente sau a serviciului de roaming în reţelele mobile; h) acordarea accesului la sistemele de asistenţa operationala sau la alte sisteme software similare, necesare pentru asigurarea unei concurente loiale în furnizarea serviciilor; i) interconectarea reţelelor sau a elementelor reţelelor. (3) Autoritatea de reglementare poate ataşa obligaţiilor prevăzute la alin. (1) condiţii referitoare la echitatea, rezonabilitatea şi celeritatea îndeplinirii acestora. (4) La impunerea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) autoritatea de reglementare va lua în considerare, în special: a) viabilitatea tehnica şi economică a utilizării sau instalării unor infrastructuri alternative, în condiţiile dezvoltării pieţei, pe baza naturii şi tipului interconectarii sau accesului în cauza; b) fezabilitatea furnizarii accesului solicitat, în funcţie de capacitatea disponibilă; c) investiţia iniţială realizată de proprietarul infrastructurii, pe baza riscurilor implicate în angajarea unei asemenea investiţii; d) necesitatea promovării concurentei pe termen lung; e) existenta anumitor drepturi de proprietate intelectuală, dacă este cazul; f) furnizarea de servicii paneuropene.  +  Articolul 13 (1) Dacă o analiza de piaţa realizată în condiţiile legii indica absenta concurentei efective, care presupune ca operatorul în cauza este capabil sa menţină tarifele la un nivel excesiv de înalt sau sa reducă tarifele în mod nejustificat, în detrimentul utilizatorilor finali, atunci autoritatea de reglementare poate, în conformitate cu prevederile art. 8, sa impună obligaţii referitoare la acoperirea costurilor şi controlul tarifelor, inclusiv obligaţii de fundamentare a tarifelor în funcţie de costuri şi obligaţii privind evidenţa contabilă, pentru furnizarea anumitor forme de acces sau interconectare. La impunerea obligaţiilor autoritatea de reglementare va lua în considerare investiţia facuta de operatorul în cauza şi va permite existenta unei rate rezonabile de recuperare a capitalului investit, ţinând seama de riscurile asociate acestei investiţii. (2) Orice mecanism de acoperire a costurilor sau orice metodologie de tarifare impuse în condiţiile alin. (1) trebuie să promoveze eficienta economică şi concurenta şi sa maximizeze beneficiul consumatorilor. În acest scop autoritatea de reglementare poate să ia în considerare tarifele practicate pe pieţele concurentiale comparabile. (3) În cazul în care un operator are obligaţia să îşi fundamenteze tarifele în funcţie de costuri, atunci proba faptului ca tarifele respective sunt determinate prin adăugarea la costuri a unei rate rezonabile de recuperare a investiţiei se afla în sarcina operatorului în cauza. În vederea calculării costului furnizarii eficiente a serviciilor autoritatea de reglementare poate utiliza metode de contabilizare a costurilor, altele decât cele utilizate de operator. Autoritatea de reglementare poate cere unui operator sa furnizeze toate informaţiile care au stat la baza determinării unor tarife şi poate impune, dacă este cazul, ajustari ale acestor tarife. (4) În cazul în care controlul tarifelor se realizează prin impunerea implementarii unui sistem de contabilitate a costurilor, descrierea acestui sistem trebuie facuta publică, indicandu-se cel puţin principalele categorii în care sunt grupate costurile şi regulile utilizate pentru alocarea costurilor. Îndeplinirea obligaţiilor de implementare a sistemului contabil trebuie auditata anual de un organism independent, rezultatele acestui audit urmând să fie publicate în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare.  +  Articolul 14 (1) Autoritatea de reglementare poate impune operatorului cu poziţie semnificativă pe piaţa furnizarii de bucla locală, în conformitate cu prevederile art. 8, obligaţia de a publică o ofertă de referinţa pentru accesul necondiţionat la bucla locală constituită dintr-o pereche de fire metalice torsadate. (2) Oferta de referinţa realizată în condiţiile alin. (1) trebuie să conţină cel puţin elementele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă. (3) Ofertei de referinţa realizate în condiţiile alin. (1) îi sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile art. 9 alin. (2)-(5). (4) Operatorul prevăzut la alin. (1) are obligaţia de a accepta toate cererile de acces la bucla locală şi la infrastructura asociata primite, ori de câte ori acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic. (5) Operatorul prevăzut la alin. (1) are obligaţia de a pune la dispoziţie solicitanţilor, în aceleaşi condiţii cu acelea oferite pentru propriile servicii sau pentru serviciile furnizate filialelor, sediilor secundare sau partenerilor săi, acele resurse asociate cu furnizarea accesului necondiţionat la bucla locală, în special în ceea ce priveşte colocarea, conexiunile şi sistemele software relevante. (6) Operatorul prevăzut la alin. (1) are obligaţia să aplice tarife fundamentate pe costuri pentru accesul necondiţionat la bucla locală şi la infrastructura asociata. (7) Operatorul prevăzut la alin. (1) are obligaţia de a include în oferta de referinţa clauzele impuse de autoritatea de reglementare în vederea asigurării respectării principiilor nediscriminarii, concurentei loiale, eficientei economice şi ale maximizării beneficiilor utilizatorilor.  +  Articolul 15 (1) Dacă pe o piaţa relevanta exista un singur operator, atunci se prezuma, în vederea aplicării prevederilor art. 8 alin. (1), ca acesta are putere semnificativă pe piaţa respectiva. (2) Obligaţiile impuse unui operator prezumat, în conformitate cu prevederile alin. (1), a avea putere semnificativă pe o anumită piaţa rămân în vigoare până în momentul în care autoritatea de reglementare, pe baza unei analize de piaţa realizate în condiţiile legii, stabileşte ca exista concurenta efectivă pe piaţa relevanta în cauza.  +  Articolul 16 (1) Controlul respectării prevederilor prezentei ordonanţe revine, în condiţiile legii, autorităţii de reglementare, care acţionează prin personalul de control împuternicit în acest scop. (2) Autoritatea de reglementare poate delega exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) unei alte persoane juridice de drept public cu atribuţii de supraveghere şi control în domeniul comunicaţiilor.  +  Articolul 17 (1) În exercitarea atribuţiilor de control personalul împuternicit în acest scop al autorităţii de reglementare sau al persoanei juridice prevăzute la art. 16 alin. (2) poate solicita furnizorilor de servicii sau operatorilor de reţele informaţiile care îi sunt necesare, menţionând baza legală şi scopul solicitării, şi poate stabili termene până la care aceste informaţii sa îi fie furnizate, sub sancţiunea prevăzută la art. 19 alin. (1) lit. a). (2) Personalul de control, împuternicit în acest scop, al autorităţii de reglementare sau al persoanei juridice prevăzute la art. 16 alin. (2) poate să solicite declaraţii sau orice documente necesare pentru efectuarea controlului, sa ridice copii de pe orice registre, acte financiar-contabile şi comerciale sau alte evidente; de asemenea, este autorizat să facă inspecţii inopinate, al căror rezultat va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare, şi sa primească, la convocare sau la faţa locului, informaţii şi justificări.  +  Articolul 18 (1) Următoarele fapte constituie contravenţii: a) încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (3) şi (4); b) încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. b); c) încălcarea obligaţiei de negociere prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b); d) încălcarea obligaţiei de nedivulgare prevăzute la art. 4 alin. (5); e) nerespectarea condiţiilor stabilite de autoritatea de reglementare în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3); f) nerespectarea condiţiilor stabilite de autoritatea de reglementare în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5); g) încălcarea obligaţiilor de nediscriminare prevăzute la art. 10; h) încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 11 alin. (1)-(3); i) încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 12 alin. (1)-(3); j) aplicarea unor tarife cu nerespectarea dispoziţiilor de control al tarifelor date în aplicarea art. 13; k) încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 13 alin. (1); l) încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 14. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei, pentru faptele prevăzute la lit. a) şi b); b) cu amendă de la 50.000.000 lei la 1.000.000.000 lei, iar pentru furnizorii sau operatorii cu o cifra de afaceri de peste 25.000.000.000 lei, cu amendă în suma de până la 5% din cifra de afaceri, pentru faptele prevăzute la lit. c)-l). (3) Cuantumul amenzilor prevăzute la alin. (2) poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia indicelui inflaţiei. (4) Individualizarea sancţiunii în cazul săvârşirii uneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se face ţinându-se seama de gravitatea faptei şi a consecinţelor sale asupra concurentei, după criteriile cifrei de afaceri a furnizorului sau operatorului respectiv. (5) Cifra de afaceri prevăzută la alin. (2) este suma veniturilor realizate din vânzările de produse sau din prestările de servicii realizate de agentul economic în cursul ultimului exerciţiu financiar, din care se scad sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată.  +  Articolul 19 (1) Autoritatea de reglementare poate obliga operatorii la plata unor amenzi administrative în suma de până la 300.000.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, stabilind totodată şi data de la care acestea se calculează, pentru a-i determina: a) sa furnizeze în mod complet şi corect informaţiile care le-au fost cerute conform prevederilor art. 11 alin. (3), art. 13 alin. (3) sau ale art. 17 alin. (1), precum şi orice alte informaţii cerute de autoritatea de reglementare în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe; b) să se supună controlului prevăzut la art. 16 şi la art. 17 alin. (2); c) să se conformeze măsurilor luate de autoritatea de reglementare sau, după caz, de persoana juridică prevăzută la art. 16 alin. (2), în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora; d) să respecte condiţiile de acces sau interconectare stabilite în conformitate cu art. 5 alin. (2) lit. a); e) să respecte obligaţiile de transparenta prevăzute la art. 9. (2) Valoarea maxima a amenzii administrative prevăzute la alin. (1) poate fi actualizată prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia indicelui inflaţiei. (3) Sumele rezultate din încasarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se reţin integral ca venituri proprii extrabugetare, cu titlu permanent, la dispoziţia autorităţii de reglementare şi vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat potrivit legii.  +  Articolul 20 (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 18 alin. (1) se face de către personalul de control prevăzut la art. 16. (2) Sancţiunile pentru faptele prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a) şi b) se aplică de către personalul de control prevăzut la art. 16. (3) Sancţiunile pentru faptele prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c)-l), precum şi amenzile administrative prevăzute la art. 19 se aplică de către organele de conducere ale autorităţii de reglementare. (4) Actul prin care se aplică sancţiunile pentru faptele prevăzute la art. 18 sau amenzile administrative prevăzute la art. 19, neatacat în termenul prevăzut de lege, constituie titlu executoriu, fără vreo alta formalitate. (5) Contravenţiilor prevăzute la art. 18 li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.  +  Articolul 21Orice persoană care utilizează sau divulga, în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanţă, documente sau informaţii cu caracter de secret profesional, primite sau de care a luat cunoştinţa în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul, răspunde potrivit legii penale, putând fi obligată şi la repararea prejudiciului cauzat.  +  Articolul 22Autoritatea de reglementare în sensul prezentei ordonanţe este Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei.  +  Articolul 23La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga art. 38-40 din Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul comunicaţiilor şitehnologiei informatiei,Dan NicaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa 1 ELEMENTELE MINIMEcare trebuie incluse într-o ofertă de referinţa pentru accesul necondiţionat la bucla locală constituită dintr-o pereche de fire metalice torsadateA. Condiţii asociate accesului necondiţionat la bucla locală1. Elemente ale reţelei la care se oferă accesul, cuprinzând în principal următoarele: a) accesul la bucla locală; b) accesul la frecventele nonvocale ale spectrului de frecvente ale buclei locale, în cazul accesului partajat la bucla locală.2. Informaţii referitoare la amplasarea punctelor fizice de acces şi la disponibilitatea buclei locale în părţi determinate ale reţelei de acces; difuzarea acestor informaţii poate fi limitată la sfera părţilor interesate, în vederea evitării riscului de a se aduce atingere ordinii publice.3. Condiţii tehnice referitoare la accesul şi utilizarea buclei locale, inclusiv caracteristicile tehnice ale perechii de fire metalice torsadate în bucla locală.4. Proceduri de comanda şi de aprovizionare, eventuale restrictii de utilizare.B. Servicii de colocare1. Informaţii referitoare la situarea sediilor operatorului unde se poate realiza colocarea; difuzarea acestor informaţii poate fi limitată la sfera părţilor interesate, în vederea evitării riscului de a se aduce atingere ordinii publice.2. Posibilităţile de colocare în sediile menţionate la pct. 1, incluzând posibilităţile de colocare fizica şi, dacă este cazul, colocarea la distanta şi colocarea virtuala.3. Caracteristicile echipamentului şi, dacă este cazul, restrictii privind colocarea anumitor echipamente.4. Măsuri adoptate de operator pentru a asigura securitatea sediilor sale.5. Condiţii de acces în incinte pentru personalul beneficiarului.6. Norme tehnice şi standarde de siguranţă.7. Reguli de alocare a spaţiului acolo unde spaţiul disponibil pentru colocare este limitat.8. Condiţii în care beneficiarii pot sa inspecteze sediile unde se poate realiza o colocare fizica şi sediile unde colocarea a fost refuzată pe motiv de capacitate insuficienta.C. Sisteme informationaleCondiţii de acces la anumite sisteme ale operatorului: sistemele de asistenţa operationala, sistemele informationale sau bazele de date pentru pregătirea comenzilor, aprovizionare, mentenanta, solicitări de reparaţii şi facturare.D. Condiţii de furnizare1. Termenul sau termenele în care operatorul trebuie să răspundă la cererile de furnizare a serviciilor şi a elementelor infrastructurii asociate; acorduri asupra nivelului serviciului, rezolvarea problemelor, proceduri de restabilire a nivelului normal al serviciului şi parametri de calitate a serviciilor.2. Clauze contractuale standard, inclusiv, dacă este cazul, despăgubirile datorate în caz de nerespectare a termenului sau termenelor stabilite în conformitate cu prevederile pct. 1.3. Tarife sau formule de calcul al tarifelor pentru fiecare serviciu, funcţie şi element al infrastructurii asociate, prevăzut în prezenta anexa.────────────────