ORDONANTA nr. 19 din 24 ianuarie 2002privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 1 februarie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. IV.8 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul 1 Constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol  +  Articolul 1 (1) Fondul locativ de protocol se constituie exclusiv din imobile proprietate publică a statului. (2) Administrarea fondului locativ de protocol se face de către Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", denumita în continuare R.A.- A.P.P.S., care asigura evidenta, punerea la dispoziţie, întreţinerea, repararea şi conservarea acestuia, în condiţiile legii.  +  Articolul 2Fondul locativ de protocol are următoarea destinaţie: a) resedinte oficiale - pentru Preşedintele României, preşedintele Senatului, preşedintele Camerei Deputaţilor, primul-ministru şi persoanele care au avut calitatea de şef al statului român; b) locuinţe de protocol - pentru persoanele care sunt alese sau numite în unele funcţii sau demnitati publice, pe durata exercitării acestora; c) baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol - pentru delegatiile oficiale invitate de Administraţia Prezidentiala, Senat, Camera Deputaţilor, Guvernul României şi Curtea Constituţională.  +  Articolul 3 (1) Resedintele oficiale, cu toate dotările aferente, se atribuie persoanelor menţionate la art. 2 lit. a), la cererea acestora, de către Guvern şi le sunt puse la dispoziţie de către R.A.-A.P.P.S. pe întreaga perioadă a exercitării mandatului sau pe perioada prevăzută de Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român, după caz. (2) Pentru resedintele oficiale R.A.-A.P.P.S. va încheia cu instituţiile în care îşi desfăşoară activitatea persoanele beneficiare contracte de închiriere şi contracte de prestări de servicii cu privire la cheltuielile de întreţinere pentru energie, gaze, apa, canal, amortizarea şi uzura mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar, taxele şi impozitele pe clădiri şi terenuri. Aceste contracte operează permanent, indiferent dacă imobilele în cauza sunt sau nu sunt utilizate, iar chiria legală şi cheltuielile aferente utilizării reşedinţei oficiale se suporta de către instituţiile în care îşi desfăşoară activitatea persoanele beneficiare.  +  Articolul 4 (1) Pot beneficia de locuinţe de protocol, la cerere, cu plata chiriei prevăzute de lege, persoanele care îndeplinesc următoarele funcţii publice: vicepreşedinţi ai Senatului şi ai Camerei Deputaţilor, miniştri şi asimilaţi ai acestora, precum şi preşedintele Curţii Constituţionale, preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, preşedintele Curţii de Conturi, preşedintele Consiliului Legislativ şi avocatul poporului. (2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) atribuirea locuinţei de protocol se face prin decizie a primului-ministru şi se pune la dispoziţie acestora de către R.A.-A.P.P.S. pe bază de contract de închiriere. (3) Atribuirea locuinţelor de protocol se poate face numai dacă persoanele prevăzute la alin. (1) nu deţin în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea o alta locuinta care să corespundă criteriilor aprobate prin hotărâre a Guvernului. (4) Pentru locuintele de protocol chiria şi cheltuielile de întreţinere pentru energie, gaze, apa, canal, amortizarea şi uzura mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar, după caz, taxele şi impozitele pe clădiri şi terenuri se suporta direct de către persoanele beneficiare. (5) Locuintele de protocol care nu sunt atribuite potrivit alin. (2) pot fi folosite temporar, potrivit reglementărilor legale, cu aprobarea primului-ministru.  +  Articolul 5Contractul de închiriere a resedintelor oficiale şi a locuinţelor de protocol încetează, de drept, în termen de 60 de zile de la data expirării mandatului sau, după caz, a eliberării din funcţie, situaţie în care persoana în cauza are obligaţia de a elibera locuinta.  +  Articolul 6 (1) Baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol este constituită din case de oaspeti, vile, palate şi construcţii speciale, cu terenul aferent pentru aceasta destinaţie, situate în municipiul Bucureşti şi în unele judeţe. (2) Imobilele care constituie baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol, cu toate dotările aferente, sunt puse la dispoziţie autorităţilor publice menţionate la art. 2 lit. c), la cererea acestora, de către R.A.-A.P.P.S., pe bază de contract de prestări de servicii.  +  Articolul 7Imobilele care constituie fondul locativ de protocol sunt dotate cu mijloace fixe şi obiecte de inventar din fondurile R.A.-A.P.P.S., prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat.  +  Articolul 8 (1) Cheltuielile curente şi de capital pentru conservarea, protecţia, întreţinerea, repararea, consolidarea, modernizarea şi efectuarea investiţiilor necesare locuinţelor de protocol şi resedintelor oficiale se efectuează şi se suporta din fondurile R.A.-A.P.P.S., prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat. (2) Cheltuielile pentru administrarea, funcţionarea, conservarea şi protejarea bazei materiale destinate activităţii de reprezentare şi protocol se suporta potrivit prevederilor art. 7 şi 8 din Hotărârea Guvernului nr. 854/2000 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu modificările şi completările ulterioare. (3) Angajarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se va efectua de către R.A.-A.P.P.S., cu respectarea reglementărilor privind achiziţiile publice.  +  Articolul 9Imobilele care constituie fondul locativ de protocol se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 10 (1) Persoanele care ocupa în prezent imobile incluse în fondul locativ de protocol şi care nu îşi mai exercita mandatul sau nu mai deţin una dintre funcţiile menţionate sunt obligate să le elibereze în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 9. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) vor beneficia de alte locuinţe ce le vor fi puse la dispoziţie, după caz, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, de către R.A.- A.P.P.S. sau de către Regia Autonomă "Locato", dacă nu deţin o alta locuinta.  +  Capitolul 2 Vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A.-A.P.P.S.  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 11 (1) Imobilele, proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A.-A.P.P.S., care au situaţia juridică clarificata şi nu sunt grevate de sarcini, pot fi vândute potrivit prevederilor prezentei ordonanţe. (2) În sensul prezentului capitol, prin imobile se înţelege construcţiile care au alta destinaţie decât aceea de locuinta, precum şi terenurile.  +  Articolul 12Sumele obţinute din vânzarea imobilelor prevăzute la art. 11 rămân la dipozitia R.A.-A.P.P.S. şi vor fi folosite, în mod exclusiv, pentru investiţii în construcţii noi sau pentru amenajarea la standarde de confort superior a unor imobile, în scopul modernizării bazei materiale aflate în administrarea R.A.-A.P.P.S.  +  Articolul 13Vânzarea imobilelor se realizează prin licitaţie sau, după caz, prin negociere directa, în condiţiile prezentei ordonanţe.  +  Secţiunea a 2-a Reguli comune privind vânzarea imobilelor  +  Articolul 14Consiliul de administraţie al R.A.-A.P.P.S. aproba în mod periodic lista imobilelor care urmează să fie vândute în condiţiile prezentei ordonanţe, precum şi metoda de vânzare a acestora.  +  Articolul 15R.A.-A.P.P.S. îndeplineşte următoarele operaţiuni: a) tine evidenta imobilelor care cad sub incidenţa prezentei ordonanţe; b) selecteaza evaluatorul imobilelor prin licitaţie; c) stabileşte preţul de oferta, pe baza unui raport de evaluare; d) organizează licitaţia şi negociaza preţul de vânzare cu solicitantul, în cazul vânzării imobilelor prin negociere directa, după caz; e) aproba vânzarea imobilelor cu plata în rate.  +  Articolul 16 (1) În vederea vânzării imobilelor R.A.- A.P.P.S. stabileşte un preţ de oferta, pe baza unui raport de evaluare elaborat de persoane fizice sau juridice autorizate, potrivit legii. Evaluatorul va fi selectat de R.A.-A.P.P.S. prin licitaţie, în condiţiile legii. (2) Preţul de oferta stabilit potrivit alin. (1), care nu poate fi mai mic decât valoarea contabila a imobilului, va fi cuprins în oferta de vânzare prin licitaţie şi, respectiv, va fi avut în vedere ca baza de pornire în cazul vânzării prin negociere directa.  +  Articolul 17Răspunderea privind corectitudinea stabilirii preţului de oferta prin raport de evaluare revine exclusiv evaluatorului selectat prin licitaţie şi care a întocmit raportul de evaluare.  +  Articolul 18 (1) Imobilele pot fi înscrise pe lista prevăzută la art. 14 din iniţiativa R.A.-A.P.P.S. sau a persoanelor prevăzute la art. 31. (2) Dacă iniţiativa înscrierii pe lista aparţine R.A.-A.P.P.S. şi imobilul se afla în folosinţă unei persoane potrivit art. 31, în termen de 15 zile de la înscrierea imobilului pe lista, R.A.-A.P.P.S. va solicita persoanei fizice sau juridice respective prezentarea unui punct de vedere scris cu privire la cumpărarea imobilului prin negociere directa. (3) Persoana fizica sau juridică prevăzută la art. 31 va răspunde în termen de 15 zile de la primirea solicitării R.A.-A.P.P.S., precizându-şi opţiunea. (4) Dacă persoana prevăzută la alin. (3) optează pentru cumpărarea prin negociere directa, procedura va fi finalizată în termen de 10 zile de la data depunerii opţiunii. (5) Dacă persoana prevăzută la alin. (3) nu răspunde în termenul prevăzut sau nu optează pentru cumpărarea prin negociere directa, R.A.-A.P.P.S. va proceda la vânzarea imobilului prin licitaţie, în condiţiile legii.  +  Articolul 19În cazul vânzării imobilului prin licitaţie potrivit art. 18 alin. (5), R.A.-A.P.P.S. va informa în mod obligatoriu potentialii cumpărători cu privire la contractele de locaţiune, concesiune, locatie de gestiune, asociere în participaţiune sau prestări de servicii, care au ca obiect imobilul în cauza.  +  Articolul 20Cu ocazia vânzării fiecărui imobil R.A.-A.P.P.S. va încheia un proces-verbal cuprinzând datele cu privire la desfăşurarea procedurii de vânzare şi la preţul obţinut.  +  Articolul 21Contractul de vânzare-cumpărare se semnează din partea R.A.-A.P.P.S. de preşedintele consiliului de administraţie.  +  Articolul 22 (1) Prin derogare de la dispoziţiile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, preţul de vânzare al imobilelor care se vand către persoanele prevăzute la art. 31 se poate achită în rate, la cererea acestora. (2) R.A.-A.P.P.S. poate aproba plata în rate a preţului de vânzare de către orice alt cumpărător. (3) În celelalte cazuri achitarea integrală a preţului se va face în termen de cel mult 15 zile de la semnarea contractului. (4) În cazul în care un cumpărător, persoana fizica sau juridică de drept privat, se afla în situaţia de a cumpara, în condiţiile prezentului capitol, doua sau mai multe imobile situate în aceeaşi localitate, R.A.-A.P.P.S. va aproba vânzarea în rate doar pentru unul dintre imobile, la alegerea cumpărătorului.  +  Articolul 23 (1) Vânzarea imobilelor cu plata în rate se face către cumpărătorii prevăzuţi la art. 22 alin. (1) şi (2) în următoarele condiţii: a) avans de minimum 30% din preţul de vânzare; b) rate lunare eşalonate pe un termen de maximum 2 ani, fără acordarea unor termene de graţie. (2) R.A.-A.P.P.S. va solicita cumpărătorului constituirea de garanţii pentru asigurarea plăţii ratelor, precum: a) constituirea unei ipoteci asupra imobilului care face obiectul vânzării; b) scrisoare de garanţie emisă de o banca comercială română sau de o banca comercială străină cu care o banca română are relaţii de corespondent; c) garanţia personală a unui fidejusor, persoana fizica sau juridică de cetăţenie, respectiv de naţionalitate română, în condiţiile Codului civil, constând într-o obligaţie unilaterala şi necondiţionată de plată a ratei, dacă aceasta nu a fost achitată la termen, parţial ori integral, de către cumpărător. (3) În contractele de vânzare cu plata preţului în rate, la cuantumul fiecărei rate se aplică o dobânda care să acopere inflatia, la care se adauga doua procente, în cazul în care preţul este stabilit şi plătit în moneda naţionala, şi dobânda LIBOR plus o marja negociata de părţi, în cazul în care preţul este stabilit şi/sau plătit în valută. R.A.-A.P.P.S. va comunică cumpărătorului, cu 10 zile înainte de scadenta fiecărei rate, cuantumul sumei datorate cu titlu de dobânda. (4) În cazul în care cumpărătorul nu plăteşte la scadenta doua rate consecutive, respectiv în cazul nerespectării prevederilor art. 22 alin. (3), după caz, contractul de vânzare-cumpărare se considera reziliat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără orice alta formalitate.  +  Articolul 24 (1) Terenul aferent construcţiei se vinde o dată cu aceasta, dacă este clarificata situaţia sa juridică. Preţul de vânzare a terenului aferent se determina prin raport de evaluare, pornindu-se de la valoarea de circulaţie a terenului, determinata pe baza următoarelor criterii: a) situarea terenului în localitate; b) categoria localităţii şi zona din cadrul acesteia, stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultura sau silvicultura. (2) Terenul a cărui situaţie juridică se clarifica după data vânzării construcţiei, cu excepţia celor care sunt proprietate publică a statului, va fi vândut cumpărătorului construcţiei, la cererea acestuia, prin negociere directa, avându-se în vedere valoarea de circulaţie a terenului, stabilită potrivit alin. (1). (3) Terenul proprietate publică, aferent construcţiei, se atribuie direct cumpărătorului printr-un contract de concesiune. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, concesiunea se face de către R.A.-A.P.P.S., fără întocmirea unui studiu de oportunitate sau caiet de sarcini şi fără vreo forma de publicitate, prin negociere directa între concedent şi concesionar. (4) Dreptul de proprietate asupra terenurilor poate fi dobândit numai de persoane fizice sau juridice române. Cumpărătorul construcţiei, persoana fizica sau juridică străină, are dreptul de a i se concesiona terenul aferent, în condiţiile prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 25Cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de vânzare a imobilului, inclusiv publicitatea şi întocmirea raportului de evaluare, precum şi celelalte cheltuieli aferente vânzării sunt suportate de R.A.-A.P.P.S. din veniturile încasate potrivit art. 12.  +  Secţiunea a 3-a Vânzarea imobilelor prin licitaţie  +  Articolul 26Vânzarea imobilelor se realizează prin licitaţie, în condiţiile legii, cu excepţia celor care se vand prin negociere directa în condiţiile stabilite de prezentul capitol.  +  Articolul 27 (1) R.A.-A.P.P.S. va face public anunţul de vânzare a imobilelor prevăzute în lista menţionată la art. 14, în termen de 15 zile de la aprobarea listei sau de la exprimarea opţiunii prevăzute la art. 18 alin. (5). (2) Anunţul de vânzare va cuprinde: a) denumirea şi sediul vânzătorului, descrierea şi datele de identificare ale imobilului supus vânzării; b) locul, data şi ora începerii licitaţiei; c) numele, prenumele şi numărul de telefon ale persoanei desemnate sa dea relaţii suplimentare; d) documentele necesare pentru participarea la licitaţie; e) garanţia de participare la licitaţie, constituită potrivit legii; garanţia de participare la licitaţie nu poate fi mai mica decât suma cheltuielilor ocazionate de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de vânzare a imobilului, inclusiv publicitatea şi întocmirea raportului de evaluare; f) taxa de participare la licitaţie; g) preţul de oferta cu indicarea modalitatii de achitare. (3) Anunţul de vânzare se publică în unul sau mai multe cotidiene locale şi naţionale de larga circulaţie şi se afişează la sediul R.A.-A.P.P.S. cu cel mult 30 de zile, dar nu mai puţin de 15 zile, înainte de data ţinerii licitaţiei.  +  Articolul 28 (1) Licitaţia are loc la data stabilită în anunţul de vânzare şi este valabilă dacă au fost prezentate cel puţin 3 oferte. (2) În cazul în care nu se oferă cel puţin 75% din preţul de oferta, licitaţia va fi reluată după publicarea unui nou anunţ de vânzare, în termen de 5 zile de la desfăşurarea primei licitaţii, dar nu mai puţin de 7 zile, înainte de data ţinerii celei de-a doua licitaţii. (3) A doua licitaţie este valabilă dacă s-au prezentat cel puţin două oferte. (4) În cazul în care la a doua licitaţie nu se înregistrează o ofertă care valoric reprezintă cel puţin 50% din preţul de oferta, R.A.-A.P.P.S. poate solicita participanţilor formularea de oferte de cumpărare cu plata preţului în rate.  +  Articolul 29Eventualele contestaţii referitoare la desfăşurarea procedurii de vânzare se depun în termen de 3 zile de la data anunţării rezultatului licitaţiei şi se soluţionează în termen de 48 de ore de către o comisie desemnată prin decizie a directorului general al R.A.-A.P.P.S.  +  Articolul 30Încheierea contractului de vânzare-cumpărare a imobilului se va face în termen de cel mult 10 zile de la data expirării termenului de soluţionare a contestaţiilor.  +  Secţiunea a 4-a Vânzarea imobilelor prin negociere directa  +  Articolul 31În urma iniţiativei R.A.-A.P.P.S. sau a solicitării scrise a persoanelor fizice ori juridice de drept privat care folosesc imobilele prevăzute la art. 11 alin. (1) în baza unor contracte de locaţiune, concesiune, locatie de gestiune, asociere în participaţiune sau prestări de servicii, valabil încheiate, vânzarea acestora se face prin negociere directa.  +  Articolul 32 (1) Dacă iniţiativa aparţine persoanelor prevăzute la art. 31, R.A.-A.P.P.S. comunică solicitantului decizia sa de admitere sau de respingere a cererii, în termen de 15 zile de la data primirii acesteia. (2) Dacă cererea solicitantului este admisă, se trece la negocierea directa a vânzării imobilului.  +  Articolul 33 (1) Preţul de vânzare al imobilului se stabileşte prin negociere directa între solicitant şi R.A.-A.P.P.S., pornindu-se de la preţul de oferta determinat potrivit art. 16. (2) În situaţia în care solicitantul a realizat lucrări de investiţii la imobilul supus vânzării, raportul de evaluare va evidenţia separat şi valoarea acestora. (3) Solicitantul are dreptul la deducerea valorii lucrărilor de investiţii din preţul de vânzare negociat numai dacă acestea îndeplinesc următoarele condiţii: a) au fost efectuate cu acordul proprietarului sau al titularului dreptului de administrare a imobilului; b) au fost executate pe baza unei autorizaţii de construire, în condiţiile legii. (4) Valoarea investiţiilor deduse în condiţiile alin. (2) nu poate depăşi jumătate din valoarea totală stabilită prin raportul de evaluare.  +  Articolul 34Încheierea contractului de vânzare-cumpărare a imobilului se va face în termen de cel mult 10 zile de la data finalizarii procedurii de vânzare.  +  Capitolul 3 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 35Procedurile de vânzare a imobilelor aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe vor continua, cu recunoaşterea valabilităţii actelor şi a etapelor consumate, încheiate cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data producerii lor.  +  Articolul 36Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală.  +  Articolul 37Litigiile cu privire la desfăşurarea procedurilor de vânzare a imobilelor proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A.-A.P.P.S., sunt de competenţa instanţelor de contencios administrativ.  +  Articolul 38Imobilele cumpărate în condiţiile prezentei ordonanţe nu pot fi înstrăinate prin acte între vii şi acestora nu li se poate schimba destinaţia timp de 10 ani de la data dobândirii.  +  Articolul 39Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga:- Hotărârea Guvernului nr. 940/1996 privind utilizarea fondului locativ de protocol din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 18 octombrie 1996, cu modificările ulterioare;- art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 236/1997 privind transmiterea, cu plata, a unor imobile în şi din patrimoniul Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 2 iunie 1997, cu modificările ulterioare;- orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban MihailescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu-------