ORDONANTA nr. 16 din 24 ianuarie 2002privind contractele de parteneriat public-privat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 2 februarie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. II.14 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă are ca obiect reglementarea proiectării, finanţării, construcţiei, exploatării, întreţinerii şi transferului oricărui bun public pe baza parteneriatului public-privat.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe, următorii termeni sunt definiţi astfel: a) bun public - un bun care aparţine domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, astfel cum este definit la art. 3 alin. (1)-(4) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia sau un bun privat al statului, astfel cum este definit la art. 4 din aceeaşi lege; b) proiect public-privat - un proiect care se realizează în întregime sau în majoritate cu resurse financiare proprii ori atrase de către un investitor, pe baza unui model de parteneriat public-privat, din care va rezultă un bun public; c) investitor privat - orice persoană juridică sau o asociaţie de persoane juridice, română sau străină, care este dispusă sa întreprindă una sau mai multe dintre etapele de pregătire, finanţare, construcţie sau exploatare a unui bun public pe cont propriu şi în baza principiilor comerciale; d) companie de proiect - o societate comercială rezidenţă în România, funcţionând în baza legii, având drept unic scop un proiect public-privat; e) contract de parteneriat public-privat sau contract de proiect - actul juridic care statuează drepturile şi obligaţiile autorităţii publice şi ale investitorului pentru întreaga perioadă de funcţionare a parteneriatului public-privat, acoperind una sau mai multe dintre etapele de pregătire, finanţare, construcţie sau exploatare a unui bun public, pe o durată de timp determinata, dar nu mai mare de 50 de ani; f) tarif de utilizare - suma plătită de fiecare utilizator de bun public pentru accesul la acel bun public şi la serviciile oferite de compania de proiect; g) autoritate publică centrala - Guvernul României reprezentat de unul sau mai multe ministere sau autorităţi ori instituţii publice, responsabile pentru proiectele public-private de interes naţional; h) autoritatea administraţiei publice locale - organismul de decizie publică constituit şi funcţionând, după caz, la nivelul judeţului, municipiului, oraşului sau comunei, responsabil pentru proiectele public-private de interes local.Termenii "autoritate publică centrala" şi "autoritate publică locală" se utilizează sub denumirea comuna de autoritate publică şi acesta se interpretează potrivit competentelor legale şi tipului bunului public; i) acord de proiect - actul juridic încheiat între autoritatea publică şi investitor în vederea definirii parteneriatului dintre părţi pe durata pregătirii unui proiect public-privat.  +  Capitolul 2 Iniţierea proiectului  +  Articolul 3 (1) Iniţiativa unui proiect public-privat aparţine autorităţii publice. (2) Pentru iniţierea proiectului public-privat initiatorul întocmeşte un studiu de prefezabilitate. (3) Costurile generate de realizarea studiului de prefezabilitate cad în sarcina iniţiatorului.  +  Articolul 4Autoritatea publică este obligată sa publice în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, intenţia de iniţiere a unui proiect în condiţii de parteneriat public-privat.  +  Articolul 5 (1) În termen de 60 de zile de la data publicării intentiei de iniţiere a unui proiect de parteneriat public-privat autoritatea publică primeşte scrisori de intenţie din partea investitorilor interesaţi. (2) În termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) autoritatea publică va selectiona cele mai bune oferte exprimate în termeni tehnici, economici şi financiari de către investitori. (3) În cazul în care nu au fost depuse scrisori de intenţie în termenul prevăzut la alin. (1), proiectul poate fi reluat numai prin iniţierea unei noi proceduri complete.  +  Articolul 6 (1) Pe baza selecţiei scrisorilor de intenţie exprimate autoritatea publică încheie cu fiecare dintre investitorii care îndeplinesc condiţiile conţinute în anunţul publicat în conformitate cu prevederile art. 4 câte un acord de proiect. (2) Acordul de proiect trebuie să definească precis obligaţiile şi drepturile fiecărei părţi, precum şi modalităţile de stingere reciprocă a obligaţiilor. Forma şi conţinutul acordului de proiect se stabilesc prin norme metodologice. (3) Pentru negocierea condiţiilor de realizare a proiectului, pe baza clauzelor acordului de proiect şi a studiului de prefezabilitate, autoritatea publică numeşte prin ordin sau decizie, după caz, una sau mai multe comisii de specialişti care să analizeze toate aspectele economice, financiare, tehnice şi juridice ale proiectului. (4) Comisia numita conform alin. (3) va prezenta autorităţii publice rezultatele negocierii condiţiilor de realizare a proiectului şi propunerile de continuare a negocierii pe baza studiului de fezabilitate. (5) Pe parcursul negocierilor membrii numiţi în comisia de negociere nu pot fi revocaţi sau înlocuiţi.  +  Articolul 7 (1) În paralel cu negocierile cu investitorii autoritatea publică elaborează studiul de fezabilitate al proiectului. (2) Studiul de fezabilitate este proprietatea exclusiva a autorităţii publice.  +  Capitolul 3 Contractul de proiect  +  Articolul 8 (1) Pe baza conţinutului studiului de fezabilitate şi a rezultatelor negocierilor purtate în conformitate cu prevederile art. 6 autoritatea publică va continua negocierile cu investitorii. În urma acestei negocieri autoritatea publică emite o decizie cuprinzând lista investitorilor, ierarhizati pe criteriul celei mai bune oferte în termeni tehnico-economici şi financiari. (2) Împotriva deciziei menţionate la alin. (1) orice investitor poate depune la autoritatea publică o contestaţie scrisă, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. (3) Autoritatea publică este obligată sa analizeze toate contestaţiile depuse în termen şi sa transmită fiecărui contestatar un răspuns în scris, în termen de 10 zile calendaristice de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor. (4) La finalizarea procedurii de depunere şi rezolvare a contestaţiilor autoritatea publică intră în negocierea finala a unui contract de proiect cu investitorul cel mai bine clasat. (5) În cazul în care negocierile cu primul clasat nu pot conduce la încheierea unui contract de proiect, autoritatea publică va începe negocierile, pe rând, cu următorii investitori selecţionaţi, în ordinea înscrierii pe lista investitorilor selecţionaţi, până la obţinerea unui rezultat favorabil. (6) Nefinalizarea unui contract de proiect cu nici unul dintre investitorii selecţionaţi obliga autoritatea publică la reluarea întregii proceduri. (7) În cazul în care părţile au decis continuarea proiectului, acestea vor proceda la pregătirea şi negocierea termenilor şi clauzelor contractului de proiect. (8) Acordul părţilor privind crearea unei companii de proiect sau stabilirea unei alte forme de asociere între părţi se include în conţinutul contractului de negociere.  +  Articolul 9În vederea elaborării şi negocierii contractului de proiect autoritatea publică numeşte o comisie de negociere.  +  Articolul 10Contractul de proiect în forma negociata este supus spre aprobare Guvernului sau autorităţii locale, în funcţie de nivelul sau de competenţa.  +  Articolul 11 (1) La finalizarea contractului de proiect compania de proiect transfera, cu titlu gratuit, bunul public autorităţii publice, în buna stare, exploatabil şi liber de orice sarcina sau obligaţie. (2) Proprietăţile rezultate prin implementarea proiectului şi terenurile ocupate de proiect nu pot fi înstrăinate, ipotecate, gajate sau să se constituie în garanţii pentru terţi.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 12 (1) Delimitarea terenurilor, a culoarelor şi a amplasamentelor necesare pentru realizarea proiectelor de parteneriat public-privat se realizează în baza documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobată potrivit legii, a studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice. (2) Pentru proiectele public-private de interes naţional terenurile aflate în proprietatea privată a judeţului, municipiului, oraşului sau comunei ori a persoanelor fizice sau juridice se expropriaza potrivit dispoziţiilor art. 21-40 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică şi intră în proprietatea publică a statului. (3) Terenurile aflate în proprietatea privată a statului pe care se executa proiecte de parteneriat public-privat, inclusiv cele destinate amplasarii instalaţiilor, clădirilor şi dotărilor aferente, şi terenurile expropriate potrivit prevederilor alin. (2) trec gratuit în administrarea companiei de proiect, prin hotărâre a Guvernului. (4) Pentru terenurile prevăzute la alin. (1)-(3) nu se percep taxe sau impozite.  +  Articolul 13 (1) Proiectelor de parteneriat public-privat le sunt aplicabile prevederile legale privind promovarea investiţiilor directe cu impact semnificativ în economie. (2) Contractarea proiectelor de parteneriat public-privat nu intra sub incidenţa Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice.  +  Articolul 14În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe autoritatea publică va elabora norme metodologice cu privire la tipurile de proiecte de parteneriat public-privat, modalitatea de definire a proiectelor, forma şi conţinutul studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate, stabilirea criteriilor de analiza a eligibilităţii investitorilor, metodologia de calcul al costurilor de proiect şi al costului comparativ de referinţa, forma şi conţinutul acordului şi ale contractului de proiect, precum şi definirea matricei de repartiţie a riscurilor de proiect care vor fi aprobate prin hotărâri ale Guvernului.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmanca--------