ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 2002privind impozitele şi taxele locale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 2 februarie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. IV.5 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Impozitele şi taxele locale constituie venituri ale bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi sunt reglementate prin prezenta ordonanţă. (2) Informaţiile referitoare la impozitele şi taxele locale sunt de interes public, autorităţile administraţiei publice locale având obligaţia să asigure accesul liber şi neingradit la acestea.  +  Articolul 2Resursele băneşti constituite din impozitele şi taxele locale se utilizează pentru cheltuielile publice a căror finanţare se asigura de la bugetele locale, în condiţiile legii.  +  Articolul 3 (1) Persoanele fizice şi persoanele juridice, denumite în continuare contribuabili, datorează impozitele şi taxele locale reglementate prin prezenta ordonanţă. (2) Sunt asimilate persoanelor fizice, în sensul prezentei ordonanţe, contribuabilii care desfăşoară activităţi economice pe baza liberei iniţiative ori exercita în mod individual sau prin asociere orice profesie liberala. (3) Prin persoane juridice, în sensul prezentei ordonanţe, se înţelege acele entităţi reprezentate de persoanele fizice, înregistrate legal, ce au un patrimoniu distinct, în scopul desfăşurării unei activităţi, cum ar fi: a) comercianţii, definiţi astfel de Codul comercial, inclusiv unităţile economice ale persoanelor juridice de drept public, precum şi cele ale organizaţiilor politice, sindicale, patronale şi cooperatiste, instituţiilor publice, asociaţiilor şi fundaţiilor, cultelor religioase şi ale altora asemenea, cu excepţia celor menţionate la alin. (2); b) cultele religioase şi unităţile locale ale acestora, cu personalitate juridică; c) filialele, sucursalele şi reprezentantele autorizate sa funcţioneze pe teritoriul României, aparţinând persoanelor fizice sau juridice străine, şi altele asemenea; d) orice alte entităţi cu personalitate juridică, cu excepţia instituţiilor şi unităţilor care funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.  +  Capitolul 2 Impozitul pe clădiri  +  Articolul 4 (1) Impozitul pe clădiri este anual şi se datorează de către contribuabili pentru clădirile aflate în proprietatea lor, indiferent de locul unde sunt situate şi de destinaţia acestora. (2) În cazul clădirilor proprietate publică şi privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, aflate în administrarea sau în folosinţă, după caz, a contribuabililor, impozitul pe clădiri se datorează de către cei care le au în administrare sau în folosinţă. (3) În sensul prezentei ordonanţe, prin clădire se înţelege orice construcţie inaltata la suprafaţa pământului şi care serveşte la adăpostirea de activităţi, de oameni, de animale, de obiecte, de produse, de materiale, de instalaţii şi de altele asemenea. (4) Pentru stabilirea impozitului pe clădiri datorat de persoanele fizice, la dimensionarea unei clădiri se are în vedere suprafaţa construită desfăşurată care se determina prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor sale, inclusiv a celor situate la subsol. În calcul nu se cuprind suprafeţele podurilor, cu excepţia mansardelor, precum şi cele ale treptelor şi teraselor neacoperite.  +  Articolul 5 (1) Impozitul pe clădiri, în cazul persoanelor fizice, se calculează prin aplicarea cotei de 0,2% în mediul urban şi de 0,1% în mediul rural asupra valorii impozabile a clădirii, determinata potrivit criteriilor şi normelor de evaluare prevăzute în anexa nr. 1. (2) În cazul contribuabililor menţionaţi la alin. (1), care deţin mai multe clădiri cu destinaţia de locuinta, impozitul pe clădiri se majorează după cum urmează: a) cu 25% pentru prima clădire, în afară celei de la adresa de domiciliu; b) cu 50% pentru cea de a doua clădire, în afară celei de la adresa de domiciliu; c) cu 75% pentru cea de a treia clădire, în afară celei de la adresa de domiciliu; d) cu 100% pentru cea de a patra clădire şi următoarele, în afară celei de la adresa de domiciliu. (3) Ordinea numerică a proprietăţilor se determina în raport de anul dobândirii clădirii, indiferent sub ce forma, rezultat din documentele care atesta calitatea de proprietar. (4) Contribuabilii care intra sub incidenţa alin. (2) au obligaţia să depună o declaraţie specială la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială îşi au domiciliul, precum şi la cele în a căror rază teritorială sunt situate clădirile respective. (5) Modelul declaraţiei speciale menţionate la alin. (4) se aproba prin normele metodologice referitoare la impozitele şi taxele locale.  +  Articolul 6 (1) Impozitul pe clădiri, în cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 3 alin. (3), se calculează prin aplicarea cotei stabilite de consiliile locale, care poate fi cuprinsă între 0,5% şi 1,5% asupra valorii de inventar a clădirii, înregistrată în contabilitatea acestora, conform prevederilor legale în vigoare. (2) Dacă persoanele juridice nu au efectuat nici o reevaluare a clădirilor începând cu anul 1998 până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, cota impozitului pe clădiri este între 3% şi 5,0%, aplicată la valoarea de inventar a clădirii, înregistrată în contabilitatea acestora. (3) Pentru clădirile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar impozitul pe clădiri se determina asupra valorii negociate între părţi şi înscrise în contract şi se datorează de către proprietar.  +  Articolul 7 (1) La determinarea impozitului pe clădiri, în cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 3 alin. (3), se au în vedere atât clădirile aflate în funcţiune, cat şi cele în rezerva sau în conservare. (2) Clădirile aflate în funcţiune şi a căror valoare a fost recuperată integral pe calea amortizarii sunt supuse în continuare impozitului pe clădiri, calculat pe baza valorii la care au fost înscrise în evidenţa contabilă.  +  Articolul 8Sunt supuse impozitului pe clădiri, în condiţiile prezentei ordonanţe, şi acele clădiri care au fost executate fără autorizaţie de construire, fără ca acestea să se considere autorizate.  +  Articolul 9Clădirile dobândite în cursul anului, indiferent sub ce forma, se impun cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care acestea au fost dobândite. Impozitul se calculează proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului.  +  Articolul 10 (1) Scăderea de la impunere, în cursul anului, pentru situaţiile de dezafectare, demolare, dezmembrare sau distrugere a clădirilor, precum şi de transfer al dreptului de proprietate ori locaţiune asupra clădirilor, după caz, se face cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs una dintre aceste situaţii. Scăderea se acordă proporţional cu partea de clădire supusă unei astfel de situaţii, precum şi cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal. (2) Lista cuprinzând clădirile care nu sunt supuse impozitului pe clădiri este redata în anexa nr. 2. (3) Avizarea de către consiliile locale a construcţiilor speciale prevăzute la subpunctul 20 al pct. 7 din anexa nr. 2 se va face anual, în cursul lunii noiembrie, şi se aplică în anul fiscal următor.  +  Articolul 11Impozitul pe clădiri se stabileşte pe baza declaraţiei de impunere depuse de contribuabili, în condiţiile prezentei ordonanţe, şi se plăteşte trimestrial, în 4 rate egale, astfel: până la 15 martie, până la 15 iunie, până la 15 septembrie şi până la 15 noiembrie.  +  Capitolul 3 Impozitul şi taxa pe teren  +  Articolul 12Contribuabilii care deţin în proprietate terenuri situate în municipii, oraşe şi comune, în intravilanul sau în extravilanul localităţilor datorează impozit pe teren.  +  Articolul 13 (1) Impozitul pe teren se stabileşte anual, în suma fixa pe metru patrat de teren, în mod diferenţiat, în intravilanul localităţilor, pe ranguri de localităţi şi zone, iar în extravilanul localităţilor, pe ranguri de localităţi şi categorii de folosinţă a terenurilor, pe zone, potrivit anexei nr. 3 şi, respectiv, anexei nr. 4. (2) În cazurile în care terenurile situate în intravilanul localităţilor sunt înregistrate în registrul agricol la alta categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, acestea se vor supune impozitului pe teren conform anexei nr. 4.  +  Articolul 14Încadrarea terenurilor pe zone şi pe categorii de folosinţă, în intravilan şi extravilan, se face de către consiliile locale, în funcţie de poziţia terenurilor faţă de centrul localităţii, de reţelele edilitare, precum şi de alte elemente specifice fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, conform documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, registrelor agricole, evidentelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau altor evidente agricole ori cadastrale.  +  Articolul 15 (1) Pentru terenurile dobândite în cursul anului, indiferent sub ce forma, impozitul pe teren se datorează de la data de întâi a lunii următoare celei în care acestea au fost dobândite, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal. (2) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul terenurilor a căror încadrare se modifica în cursul anului fiscal.  +  Articolul 16În situaţia în care în cursul anului se modifica rangul localităţii, impozitul pe teren se modifica corespunzător noii incadrari a localităţii, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a intervenit aceasta modificare.  +  Articolul 17 (1) Impozitul pe teren nu se aplică asupra terenurilor pentru care se plăteşte taxa pe teren datorată potrivit art. 18 din prezenta ordonanţă. (2) Scăderea de la impunere, în cursul anului, pentru oricare dintre situaţiile care corespund dispoziţiilor legale în vigoare, se face cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs acea situaţie, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal. (3) Lista cuprinzând terenurile pentru care nu se datorează impozitul şi taxa este redata în anexa nr. 5.  +  Articolul 18Pentru terenurile proprietate publică şi privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale aflate în administrarea sau în folosinţă regiilor autonome, societăţilor comerciale, societăţi şi a altor persoane juridice, utilizate în alte scopuri decât pentru agricultura sau silvicultura, acestea datorează taxa pe teren în condiţiile art. 13.  +  Articolul 19 (1) Pentru terenurile ocupate de drumuri şi cai ferate contribuabilii prevăzuţi la art. 18 datorează şi taxa pe teren ce se stabileşte anual, în lei/km, diferenţiată după cum urmează: a) pentru drumuri 20.000 lei/km; b) pentru cai ferate normale 39.000 lei/km; c) pentru cai ferate inguste 20.000 lei/km. (2) Taxa se datorează numai pentru liniile ferate şi drumurile până la accesul în incinta unităţii.  +  Articolul 20Unităţile de transport feroviar sunt scutite de taxa pe teren prevăzută la art. 18 şi 19.  +  Articolul 21Impozitul şi taxa pe teren se stabilesc, se modifica şi se încasează potrivit prevederilor art. 9-11.  +  Capitolul 4 Taxa asupra mijloacelor de transport  +  Articolul 22 (1) Taxa asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică, care aparţin contribuabililor, se stabileşte în funcţie de capacitatea cilindrică a motorului, pentru fiecare 500 cmc sau fracţiune din aceasta, conform anexei nr. 6 lit. A pct. I. (2) Pentru autovehiculele de transport marfa cu masa totală maxima autorizata de peste 12 tone, precum şi pentru combinatiile acestora, taxa este cea prevăzută în anexa nr. 6 lit. A pct. II şi III. (3) Resursele băneşti provenite din taxa asupra mijloacelor de transport prevăzută în anexa nr. 6 lit. A pct. II şi III se vor utiliza în exclusivitate pentru lucrări de întreţinere, modernizare, reabilitare şi construcţie a drumurilor de interes local şi judeţean şi constituie venit în proporţie de 55% la bugetul local şi, respectiv, de 45% la bugetul judeţean. Pentru municipiul Bucureşti taxa constituie venit în proporţie de 55% la bugetele sectoarelor şi, respectiv, de 45% la bugetul municipiului Bucureşti. (4) Pentru remorci, semiremorci şi rulote taxele anuale se stabilesc în funcţie de capacitatea acestora, conform anexei nr. 6 lit. B. (5) Sunt scutite de taxa autoturismele, motocicletele cu atas şi mototriciclurile care aparţin persoanelor cu handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului acestora.  +  Articolul 23Capacitatea cilindrică a motorului şi capacitatea remorcilor se dovedesc cu cartea de identitate a autovehiculului, respectiv a remorcii, cu factura de cumpărare sau cu alte documente legale din care să rezulte acestea.  +  Articolul 24 (1) Taxa asupra mijloacelor de transport pe apa, care aparţin contribuabililor, se stabileşte anual, pentru fiecare mijloc de transport, conform anexei nr. 6 lit. C. (2) Barcile şi luntrele, proprietate a persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării şi în Insula Mare a Brailei, folosite pentru transport de uz personal, nu sunt supuse taxei asupra mijloacelor de transport.  +  Articolul 25 (1) Taxa asupra mijloacelor de transport se datorează începând cu data de întâi a lunii în care au fost dobândite, iar în cazul înstrăinării sau radierii în timpul anului din evidentele autorităţilor la care sunt înmatriculate, taxa se da la scădere începând cu data de întâi a lunii în care a apărut una dintre aceste situaţii. (2) Pentru mijloacele de transport ce fac obiectul contractelor de leasing taxa se datorează de către proprietar.  +  Articolul 26Taxa asupra mijloacelor de transport se determina de către compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială contribuabilii îşi au domiciliul, sediul sau punctele de lucru, după caz, pe baza declaraţiei de impunere depuse în condiţiile prezentei ordonanţe.  +  Articolul 27 (1) Instituţiile publice, precum şi persoanele juridice care au ca profil de activitate transportul de călători în comun în regim urban şi suburban sunt scutite de plată taxei asupra mijloacelor de transport. (2) Transportul de călători în comun în regim urban şi suburban se referă şi la cel care parcurge o distanta în afară localităţii, dacă se practica tarife stabilite în condiţiile transportului în comun.  +  Articolul 28 (1) Taxa asupra mijloacelor de transport se plăteşte trimestrial, în patru rate egale, astfel: până la 15 martie, până la 15 iunie, până la 15 septembrie şi până la 15 noiembrie. (2) Pentru mijloacele de transport dobândite în cursul anului taxa datorată se repartizează în sume egale, la termenele de plată rămase până la sfârşitul anului. (3) Persoanele fizice sau juridice străine, care solicită înmatricularea temporară a mijloacelor de transport, au obligaţia de a achită integral taxa datorată, la data luării în evidenta de către compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale.  +  Capitolul 5 Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor  +  Articolul 29Pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor contribuabilii datorează taxe diferenţiate, conform anexei nr. 7.  +  Articolul 30 (1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire se calculează pe baza valorii declarate de solicitant în cererea pentru eliberarea autorizaţiei de construire. (2) La terminarea lucrărilor beneficiarii autorizaţiei de construire, în termen de 15 zile de la data expirării termenului de executare stabilit prin aceasta, sunt obligaţi sa declare structurilor specializate în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului ale autorităţilor administraţiei publice locale valoarea reală a lucrărilor, în vederea regularizării taxei pentru autorizaţia de construire. (3) Structurile specializate menţionate la alin. (2) vor regulariza taxa pentru autorizaţia de construire pe baza valorii reale a lucrărilor declarate de către solicitant, în termen de 15 zile de la data expirării termenului de executare stabilit prin autorizaţia de construire. (4) Pentru persoanele fizice, în cazul în care valoarea lucrărilor declarate de către solicitant este mai mica decât valoarea determinata potrivit anexei nr. 1, regularizarea taxei se va face pe baza valorii astfel calculate.  +  Articolul 31 (1) Cuantumul taxelor prevăzute în anexa nr. 7 se stabileşte între aceste limite de către consiliile locale sau judeţene, după caz. (2) Taxele prevăzute la acest capitol se plătesc prealabil eliberării sau vizarii, după caz, a certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor. (3) Taxele datorate de către preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul primarilor comunelor, constituie venit în proporţie de 50% la bugetul local şi de 50% la bugetul judeţean. (4) Pentru municipiul Bucureşti taxele datorate pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire se fac venit la bugetul municipiului Bucureşti sau ale sectoarelor acestuia, după caz, potrivit atribuţiilor stabilite prin lege primarului general, respectiv primarilor de sectoare. (5) Dovada plăţii taxei se păstrează la structura specializată a autorităţii administraţiei publice locale care a eliberat documentele respective.  +  Capitolul 6 Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama şi publicitate  +  Articolul 32 (1) Contribuabilii care beneficiază sub diverse forme de serviciul de reclama şi publicitate sunt obligaţi sa încheie contracte în acest sens şi datorează bugetelor locale o taxa de reclama şi publicitate care poate fi cuprinsă între 1% şi 3% din valoarea contractului, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă. (2) Pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afisaj, panouri sau alte asemenea mijloace publicitare beneficiarii datorează o taxa care poate fi cuprinsă între 65.000 lei/an/mp şi 130.000 lei/an/mp sau fracţiune de mp. (3) Pentru firmele instalate la locul exercitării activităţii taxa anuală se stabileşte în funcţie de dimensiunea acestora şi poate fi cuprinsă între 121.000 lei/an/mp şi 194.000 lei/an/mp sau fracţiune de mp. (4) Cota procentuală şi cuantumul taxei prevăzut în suma fixa se stabilesc de către consiliile locale în a căror rază teritorială se realizează publicitatea, în limitele prevăzute mai sus.  +  Articolul 33 (1) Taxa datorată potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) se plăteşte lunar de către cel care efectuează reclama şi publicitatea la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în a carei raza se realizează serviciul, până la data de 10 a lunii următoare, pe toată perioada desfăşurării contractului, începând cu luna în care taxa a devenit exigibilă. (2) Taxa devine exigibilă la data intrării în vigoare a contractului de prestare a serviciului de reclama şi publicitate. (3) Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama şi publicitate datorată potrivit art. 32 alin. (2) se plăteşte anticipat de către beneficiarul publicităţii, proporţional cu numărul de luni de utilizare, la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale pe a carei raza este expus afisul publicitar. În situaţiile în care mijloacele de reclama şi publicitate au o durată mai mare de un an, taxa se plăteşte până la data de 31 ianuarie a fiecărui an. (4) Contribuabilii care datorează taxa potrivit art. 32 alin. (3) au obligaţia sa o achite trimestrial la bugetul local al autorităţii administraţiei publice locale în a carei raza teritorială îşi desfăşoară activitatea, în patru rate egale, astfel: până la 15 martie, până la 15 iunie, până la 15 septembrie şi până la 15 noiembrie. (5) Instituţiile publice nu datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama şi publicitate. (6) Taxa prevăzută la art. 32 alin. (3) nu se datorează pentru panourile de identificare a instalaţiilor energetice.  +  Capitolul 7 Impozitul pe spectacole  +  Articolul 34 (1) Contribuabilii care organizează manifestări artistice, competitii sportive, activităţi artistice şi distractive de videoteca şi discoteca, denumite în continuare spectacole, datorează impozit pe spectacole, calculat în cote procentuale asupra încasărilor din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor sau în suma fixa pe metru patrat, în funcţie de suprafaţa incintei unde se desfăşoară spectacolul, mai puţin valoarea timbrelor instituite, potrivit legii. (2) Instituţiile publice nu datorează impozitul pe spectacole.  +  Articolul 35Pentru manifestările artistice şi competitiile sportive impozitul pe spectacole se stabileşte asupra încasărilor din vânzarea abonamentelor şi a biletelor de intrare, prin aplicarea următoarelor cote: a) 2% pentru manifestările artistice de teatru, de opera, de opereta, de filarmonica, cinematografice, muzicale, de circ, precum şi pentru competitiile sportive interne şi internaţionale; b) 5% pentru manifestările artistice de genul: festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte asemenea manifestări artistice ori distractive care au un caracter ocazional.  +  Articolul 36 (1) Pentru activităţile artistice şi distractive de videoteca şi discoteca impozitul pe spectacole se stabileşte în funcţie de suprafaţa incintei în care se desfăşoară spectacolul, după cum urmează: a) în cazul videotecilor, de la 500 lei/mp/zi la 1.000 lei/mp/zi; b) în cazul discotecilor, de la 1.000 lei/mp/zi la 2.000 lei/mp/zi. (2) Cuantumul taxei prevăzute în suma fixa la alin. (1) se stabileşte de către consiliile locale în a căror rază teritorială se realizează activităţile artistice şi distractive, în limitele prevăzute mai sus. (3) Pentru determinarea impozitului pe spectacole, asupra nivelurilor menţionate la alin. (1) se aplică coeficienţii de corectie pozitiva menţionaţi la nota din anexa nr. 4.  +  Articolul 37 (1) Plătitorii de impozit pe spectacole, pentru manifestările prevăzute la art. 35, au obligaţia de a inregistra abonamentele şi biletele de intrare la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială îşi au sediul şi de a afişa tarifele la casele de vânzare a biletelor şi la locul de desfăşurare a spectacolelor. (2) Pentru spectacolele organizate în deplasare sau în turneu este obligatorie vizarea biletelor de intrare şi a abonamentelor la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială se desfăşoară spectacolele.  +  Articolul 38Plătitorii de impozit pe spectacole, pentru activităţile prevăzute la art. 36, au obligaţia să depună o declaraţie care va conţine suprafaţa incintei, precum şi zilele în care se desfăşoară spectacolele, până cel târziu la data de 15 inclusiv, pentru luna următoare.  +  Articolul 39 (1) Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei în care se realizează venitul la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în a carei raza se desfăşoară spectacolul. (2) Plătitorii de impozit pe spectacole răspund de exactitatea calculului şi de vărsarea la timp a impozitului.  +  Articolul 40Pentru sumele cedate în scopuri umanitare, pe bază de contract, din încasările obţinute din spectacole nu se datorează impozit.  +  Articolul 41Plătitorii impozitului pe spectacole au obligaţia sa ţină evidenta acestuia şi să depună lunar, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei în care se realizează venitul, la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază de competenţa plătitorul îşi are sediul sau domiciliul, decontul de impunere sau declaraţia prevăzută la art. 38, potrivit modelelor aprobate prin normele metodologice referitoare la impozitele şi taxele locale.  +  Articolul 42Tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidenta şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole se fac potrivit normelor tehnice aprobate prin hotărâre a Guvernului la iniţiativa Ministerului Administraţiei Publice, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor şi al Ministerului Tineretului şi Sportului, în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 43Plătitorii impozitului pe spectacole sunt, de asemenea, obligaţi: a) să respecte normele tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidenta şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole; b) sa elibereze bilete de intrare la spectacole pentru toate sumele încasate şi sa nu practice tarife mai mari decât cele înscrise pe bilete; c) sa pună la dispoziţie organelor de control documentele care atesta calculul şi plata impozitului pe spectacole.  +  Articolul 44 (1) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidenta şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei. (2) Cuantumul amenzilor prevăzute la alin. (1) se va actualiza în condiţiile prezentei ordonanţe. (3) Sancţiunea se aplică plătitorilor de impozit pe spectacole.  +  Articolul 45Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 44 se fac de către primar şi împuterniciţii acestuia, precum şi de către persoanele împuternicite în acest scop din cadrul Ministerului Administraţiei Publice, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Culturii şi Cultelor şi Ministerului Tineretului şi Sportului.  +  Capitolul 8 Taxa hoteliera  +  Articolul 46 (1) Pentru şederea în municipii, oraşe sau comune consiliile locale pot hotărî instituirea taxei hoteliere datorate de persoanele fizice în vârsta de peste 18 ani. (2) Taxa se determina pe baza cotei stabilite de consiliile locale între 0,5% şi 5%, în mod diferenţiat, în funcţie de categoria unităţii de cazare, la tarifele practicate de aceasta. (3) Pentru şederea în staţiunile turistice, declarate conform legii, taxa se determina pe baza cotei stabilite de consiliile locale între 0,5% şi 5%, în funcţie de categoria unităţii de cazare, la tarifele practicate de aceasta pentru o noapte de cazare, indiferent de durata sejurului.  +  Articolul 47Persoanele care au domiciliul în aceste localităţi, cele aflate în deplasare în interesul serviciului, turistii cazati la cabanele turistice aflate în afară staţiunilor turistice, persoanele cu handicap, pensionării, elevii şi studenţii sunt scutiţi de plată taxei hoteliere.  +  Articolul 48Taxa hoteliera se încasează de către persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea, o dată cu luarea în evidenta a persoanelor cazate, şi se vărsa la bugetul local în primele 10 zile ale fiecărei luni pentru luna precedenta.  +  Articolul 49În cazul în care taxa hoteliera este inclusă în chitanţa sau în costul biletului de odihnă şi tratament, persoanele juridice prevăzute la art. 48 vor vărsa la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale suma încasată cu acest titlu, recuperată de la agenţiile de turism prin intermediul cărora a fost valorificată chitanţa sau biletul de odihnă şi tratament, în primele 10 zile ale fiecărei luni pentru luna precedenta.  +  Capitolul 9 Alte taxe locale  +  Articolul 50 (1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin în administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, consiliile locale sau judeţene, după caz, pot institui taxe zilnice cuprinse între 1.000 lei şi 100.000 lei pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectura şi arheologice. (2) Consiliile locale pot institui taxe zilnice, cuprinse între limitele prevăzute la alin. (1), pentru deţinerea în proprietate sau în folosinţă, după caz, de utilaje destinate sa funcţioneze în scopul obţinerii de venit. Categoriile de utilaje se stabilesc de către consiliile locale. (3) Consiliile locale pot institui taxe pentru vehiculele lente prevăzute în anexa nr. 8, în suma fixa, pentru fiecare vehicul, ce pot fi cuprinse între 26.000 lei/an şi 260.000 lei/an. (4) Sumele provenite din taxele prevăzute la alin. (1)-(3) constituie venituri proprii ale bugetelor locale şi se plătesc anticipat. (5) Pentru elaborarea taxelor locale menţionate la alin. (1)-(3) consiliile locale vor avea în vedere criteriile prevăzute de normele metodologice menţionate la art. 77.  +  Capitolul 10 Facilităţi fiscale  +  Articolul 51 (1) Pentru locuinta de domiciliu, precum şi pentru terenul aferent acesteia consiliile locale pot adopta în timpul anului hotărâri privind reducerea sau scutirea de impozit pe clădiri şi de impozit pe teren, stabilite în sarcina persoanelor fizice, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă. (2) Pentru persoanele cu handicap de gradul I şi II, persoanele fizice nevazatoare, pentru cazurile în care intrun an persoanele fizice beneficiază numai de ajutor de şomaj, alocaţie de sprijin, ajutor social sau ajutor de integrare profesională, se poate acorda reducere sau scutire de impozit pe clădiri şi de impozit pe teren. (3) Procedura de acordare a facilitatii fiscale de scutire, respectiv reducere, potrivit alin.(2), se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. (4) În cazul calamităţilor naturale consiliile locale pot adopta hotărâri privind scutirea de impozite şi taxe locale, stabilite în sarcina contribuabililor prevăzuţi la art. 3. (5) Scutirea sau reducerea se acordă proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului şi operează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care persoanele în cauza atesta situaţiile prevăzute la alin.(1), (2) şi (4). (6) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, datorate pentru întregul an de către persoanele fizice, până la data de 15 martie a anului fiscal se acordă o bonificaţie de până la 10% stabilită prin hotărâre a consiliului local.  +  Articolul 52Persoanele fizice, veterani de război, şi cele prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, sunt scutite de plată impozitelor şi taxelor locale reglementate prin prezenta ordonanţă.  +  Articolul 53Persoanele fizice, vaduve de război şi vaduve nerecăsătorite ale veteranilor de război sunt scutite de impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi de taxa hoteliera.  +  Articolul 54Prevederile art. 6 şi ale art. 10 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi terenul aferent acesteia, taxa asupra mijloacelor de transport pentru autoturisme hycomat şi mototricicluri, se menţin şi în condiţiile prezentei ordonanţe.  +  Articolul 55Scutirile prevăzute la art. 52-54 se acordă în proporţie de 100% persoanelor fizice menţionate pentru bunurile proprii şi pentru bunurile comune soţilor.  +  Articolul 56 (1) Scutirea de impozite şi taxe locale se acordă pe baza cererii beneficiarilor, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului, începând cu luna următoare celei în care persoanele în cauza prezintă actele doveditoare prin care se atesta situaţia respectiva. (2) În cazul impozitului pe clădiri şi al impozitului pe teren scutirea se acordă numai pentru locuinta situata la adresa de domiciliu a contribuabilului.  +  Articolul 57Sunt scutite de impozitele şi taxele locale reglementate prin prezenta ordonanţă fundaţiile testamentare constituite potrivit legii, cu scopul de a întemeia, întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultura naţionala, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural.  +  Articolul 58Societăţile comerciale care au ca obiect unic de activitate asigurarea de servicii turistice cu activitate sezoniera de cel mult 5 luni din anul fiscal sunt scutite de plată impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, în proporţie de 50%, numai pentru clădirea destinată acestei activităţi.  +  Articolul 59Sunt scutite de impozitul pe clădiri în proporţie de 50% pe o perioadă de 5 ani de la punerea în funcţiune obiectivele nou-construite ce aparţin cooperaţiei de consum sau meşteşugăreşti.  +  Articolul 60Consiliile locale pot hotărî scutirea sau reducerea impozitului pe teren aferent investiţiei efectuate potrivit Legii nr. 332/2001 privind promovarea investiţiilor directe cu impact semnificativ în economie, pe toată perioada executării acestora, până la punerea în funcţiune, dar nu mai mult de 3 ani de la începerea lucrărilor.  +  Articolul 61 (1) Contribuabilii, persoane juridice, care au în administrare sau în folosinţă terenuri proprietate a statului, utilizate pentru sectorul producţiei de apărare, inclusiv depozitele destinate produselor militare şi materialelor cu destinaţie specific militară, precum şi zonele de siguranţă ale acestora, stabilite potrivit normelor, sunt scutiţi de plată taxei pe teren şi a impozitului pe terenul folosit în acest scop, potrivit prevederilor Legii nr. 78/1995 privind protecţia personalului şi a patrimoniului din sectorul producţiei de apărare, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Contribuabilii, persoane fizice, sunt scutiţi de plată impozitului pe clădiri timp de 10 ani de la data dobândirii acesteia, după cum urmează: a) pentru locuintele noi, în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) pentru clădirile realizate pe bază de credite, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În cazul înstrăinării clădirilor prevăzute la alin.(2), noii proprietari nu mai beneficiază de aceste scutiri. (4) Sunt scutiţi de la plata taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire contribuabilii-concesionari, pentru autostrazile şi tronsoanele de cale ferată concesionate, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de concesionare a construirii şi exploatării unor tronsoane de cai de comunicaţie terestre - autostrăzi şi cai ferate, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Persoanele fizice care au domiciliul şi care locuiesc efectiv în localităţile prevăzute în hotărârile Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localităţi din Muntii Apuseni, cu modificările ulterioare, şi nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri şi acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a judeţului Tulcea şi a Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările ulterioare, beneficiază de reducere cu 50% a impozitelor şi taxelor locale, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Muntii Apuseni şi în Rezervatia Biosferei "Delta Dunării", republicată.  +  Articolul 62Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili şi alte situaţii pentru care se acordă facilităţi fiscale.  +  Capitolul 11 Dispoziţii comune  +  Articolul 63 (1) Stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale, a majorărilor de întârziere, a penalitatilor, a amenzilor şi a oricăror alte venituri proprii ale bugetelor locale, soluţionarea obiectiunilor şi contestaţiilor formulate împotriva actelor de control şi de impunere având ca obiect constatarea şi stabilirea acestor venituri, precum şi executarea creanţelor bugetare locale se efectuează de către autorităţile administraţiei publice locale sau de compartimentele de specialitate ale acestora, după caz, în funcţie de atribuţiile specifice, potrivit legii. (2) Taxele cuvenite bugetelor locale în condiţiile art. 75 sunt asimilate impozitelor şi taxelor locale.  +  Articolul 64 (1) Contribuabilii sunt obligaţi să depună declaraţiile de impunere la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale pe a căror rază teritorială se afla bunurile impozabile sau taxabile, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestora, în vederea determinării valorilor impozabile, precum şi a impozitelor sau taxelor aferente. (2) Verificarea datelor înscrise în declaraţia de impunere se face prin confruntare cu cele existente în registrele agricole sau în orice alte evidente specifice cadastrului imobiliar-edilitar, precum şi cu cele din evidenţa contabilă a contribuabililor, după caz. (3) În cazurile contribuabililor care nu depun declaraţia de impunere potrivit dispoziţiilor legale, impozitul pe clădiri se poate stabili din oficiu pe baza evidentelor prevăzute la alin. (2). (4) Pentru mijloacele de transport declaraţiile se depun, în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestora, la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale pe a carei raza teritorială contribuabilii îşi au domiciliul, sediul sau punctele de lucru, după caz. (5) Dacă au intervenit schimbări care conduc la modificarea impozitului sau a taxei datorate, declaraţiile de impunere se depun în termen de 30 de zile. (6) Contribuabilii, persoane juridice, calculează impozitul sau taxa datorată anual şi depun declaraţia de impunere până la data de 31 ianuarie a anului fiscal la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale pe a carei raza teritorială se afla clădirea, terenul sau orice alte bunuri impozabile ori taxabile, după caz.  +  Articolul 65Membrii de familie cu capacitate de exerciţiu deplina, care locuiesc şi gospodăresc împreună cu contribuabilul, persoana fizica, pe numele căruia s-a calculat impozitul sau taxa, precum şi moştenitorii aflaţi în indiviziune răspund solidar în ceea ce priveşte obligaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă.  +  Articolul 66 (1) Contribuabilii, persoane fizice şi juridice străine plătesc impozitele şi taxele locale, majorările aferente şi amenzile contravenţionale, stabilite potrivit prezentei ordonanţe, în lei. (2) Plata obligaţiilor prevăzute la alin. (1) este în sarcina persoanelor fizice sau juridice străine şi se achită de către acestea sau de către reprezentantul lor autorizat.  +  Articolul 67Impozitele şi taxele locale reglementate prin prezenta ordonanţă constituie venituri proprii ale bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în care contribuabilii îşi au domiciliul, sediul, punctele de lucru sau în care se afla situate bunurile impozabile ori taxabile, după caz.  +  Articolul 68Impozitele şi taxele locale stabilite în sume fixe, precum şi valorile impozabile, prevăzute în anexele nr. 1, 3, 4, 6 şi 7, se indexează anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi a Ministerului Administraţiei Publice, în luna aprilie a fiecărui an, pe baza ratei inflaţiei prognozate pentru anul următor, în cazul în care creşterea acesteia depăşeşte 5%.  +  Articolul 69Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplică şi persoanelor fizice şi juridice străine, în măsura în care, prin convenţii sau alte acorduri internaţionale la care România este parte ori pe bază de reciprocitate, nu se stabileşte altfel.  +  Articolul 70Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, după caz, precum şi materială sau civilă, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 71 (1) Constituie contravenţii la prezenta ordonanţă următoarele fapte: a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 11, art. 30 alin. (2), art. 38 şi la art. 64 alin. (1), (4)-(6); b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 11, art. 30 alin. (2), art. 38 şi la art. 64 alin. (1), (4)-(6). (2) Contravenţia prevăzută la lit. a) se sancţionează cu amendă de la 800.000 lei la 1.800.000 lei, iar cea de la lit. b), cu amendă de la 1.800.000 lei la 8.000.000 lei. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoanele împuternicite din cadrul compartimentelor de specialitate ale autorităţii administraţiei publice locale. (4) În cazul persoanelor juridice limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (2) se majorează cu 300%. (5) Limitele amenzilor prevăzute la art. 44 şi la alin. (1) şi (2) din prezentul articol se actualizează prin hotărâre a Guvernului. (6) Contravenţiilor prevăzute la art. 44 şi la alin. (1) şi (2) din prezentul articol li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu excepţia art. 28.  +  Articolul 72 (1) Pentru neplata la termen a impozitelor şi taxelor locale se datorează majorări de întârziere, conform dispoziţiilor legale. (2) În cazul în care ultima zi a termenului de plată este zi nelucrătoare, potrivit legii, plata impozitului sau a taxei, după caz, se face fără majorări de întârziere în ziua lucrătoare imediat următoare. (3) În situaţiile în care impozitele şi taxele locale datorate nu au fost stabilite ca urmare a nedepunerii declaraţiei ori datele declarate nu corespund realităţii, stabilirea sau modificarea impozitului ori a taxei, după caz, se poate face pe 5 ani anteriori celui în care s-a efectuat constatarea. (4) Termenul de prescripţie pentru dreptul de a cere executarea silită este de 5 ani. (5) La diferenţele de impozit sau de taxe stabilite se calculează majorări de întârziere de la data când impozitul sau taxa era datorată. (6) Funcţionarul public vinovat de nestabilirea la timp a impozitelor şi taxelor locale reglementate prin prezenta ordonanţă răspunde pecuniar, în limita majorărilor de întârziere calculate. (7) Majorările şi penalităţile de întârziere pentru venituri nevărsate la termen se înregistrează la capitolul şi subcapitolul corespunzătoare impozitului sau taxei la care se referă.  +  Articolul 73În funcţie de condiţiile locale specifice zonei, consiliile locale sau judeţene, după caz, pot majoră anual cu până la 50% impozitele şi taxele locale prevăzute de prezenta ordonanţă.  +  Articolul 74 (1) Consiliile locale sau consiliile judeţene adopta hotărâri privind stabilirea de impozite şi taxe locale, între limitele şi în condiţiile prezentei ordonanţe, în cursul lunii mai a fiecărui an pentru anul fiscal următor. (2) Impozitele şi taxele locale se calculează prin rotunjire, în sensul că fracţiunile sub 500 lei inclusiv se neglijează, iar ceea ce depăşeşte 500 lei se majorează la 1.000 lei. (3) Primării şi preşedinţii consiliilor judeţene sunt obligaţi să asigure publicitatea hotărârilor menţionate la alin. (1), în condiţiile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001.  +  Articolul 75 (1) Constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale următoarele resurse băneşti: a) penalităţile de întârziere aferente veniturilor proprii ale bugetelor locale, ca excepţie de la dispoziţiile art. 13^1 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, cu modificările şi completările ulterioare; b) taxele judiciare de timbru prevăzute de Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, iar actualizarea periodică în funcţie de rata inflaţiei şi majorarea anuală a acestor taxe se supun reglementărilor prevăzute de prezenta ordonanţă; c) taxele de timbru prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, cu modificările şi completările ulterioare, iar actualizarea periodică în funcţie de rata inflaţiei şi majorarea anuală a acestor taxe se supun reglementărilor prevăzute de prezenta ordonanţă; d) taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută la cap. V din anexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru.Procedurile privind actualizarea periodică în funcţie de rata inflaţiei şi majorarea anuală pentru taxele menţionate la cap. I-IV, precum şi la cap. V din anexa la această lege se supun reglementărilor prevăzute de prezenta ordonanţă. (2) Prin normele metodologice referitoare la impozitele şi taxele locale se vor detalia procedurile menţionate la alin. (1), precum şi cele specifice preluării la bugetele locale a acestor resurse băneşti.  +  Capitolul 12 Dispoziţii tranzitorii  +  Articolul 76 (1) Până la data de 30 aprilie 2002 autorităţile administraţiei publice locale vor prelua pe bază de protocol, de la organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, exercitarea atribuţiilor referitoare la impozitul pe terenul agricol, conform procedurilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 333/1999 privind aprobarea Protocolului-cadru şi a acţiunilor de predare-preluare a exercitării de către consiliile judeţene, consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti a atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale. (2) Până la data de 15 mai 2002 autorităţile administraţiei publice locale vor efectua inventarierea materiei impozabile generate de aplicarea prezentei ordonanţe, astfel încât proiectele bugetelor locale depuse în condiţiile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale sa cuprindă toate veniturile proprii ale acestora.  +  Articolul 77În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, ministrul administraţiei publice şi ministrul finanţelor publice, după consultarea cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, vor elabora normele metodologice referitoare la impozitele şi taxele locale, pe care le vor supune spre aprobare Guvernului.  +  Articolul 78Până la preluarea de către autorităţile administraţiei publice locale a exercitării atribuţiilor prevăzute la art. 76, în cazul plangerilor aflate pe rol, adresate instanţelor judecătoreşti, privind impozitul pe terenul agricol, se va aplica în continuare legislaţia în vigoare.  +  Articolul 79Prevederile prezentei ordonanţe se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2003, cu excepţia celor ale art. 10 alin. (3), ale art. 73, 74, 76 şi 77, care se aduc la îndeplinire la termenele prevăzute, în anul 2002, precum şi ale dispoziţiilor art. 31 alin. (3) şi ale cap. VII, care se pun în executare începând cu data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 80Pe data aplicării dispoziţiilor prezentei ordonanţe se abroga următoarele acte normative: a) Legea nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultura sau silvicultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 21 octombrie 1993, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la indexarea nivelului taxei anuale; b) Ordinul ministrului finanţelor nr. 113/1994 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a Legii nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultura sau silvicultura, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 21 februarie 1994; c) Legea nr. 34/1994 privind impozitul pe terenul agricol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 2 iunie 1994, cu modificările şi completările ulterioare; d) Hotărârea Guvernului nr. 506/1994 pentru aprobarea Normelor privind metodologia de calcul şi formularistica corespunzătoare referitoare la aşezarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 9 septembrie 1994; e) Hotărârea Guvernului nr. 507/1994 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind metodologia de calcul şi de regularizare a impozitului pe venitul agricol, formularistica referitoare la aşezarea şi urmărirea impozitului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 19 septembrie 1994; f) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 14 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare; g) Legea nr. 147/1998 privind impozitul pe spectacole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 14 iulie 1998; h) Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 22 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare; i) Hotărârea Guvernului nr. 718/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 147/1998 privind impozitul pe spectacole şi formularistica corespunzătoare, precum şi a Normelor privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, gestionarea şi utilizarea biletelor de intrare şi a abonamentelor la spectacole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 27 octombrie 1998; j) pct. 2 al cap. I din anexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999; k) art. 6 alin. (15) şi art. 32 alin. (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 1 august 2001; l) Ordinul comun al ministrului finanţelor şi al secretarului de stat, şeful Departamentului pentru Administraţie Publică Locală, privind formularele tipizate pentru impozite şi taxe locale nr. 805/19a/6.283/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 şi 482 bis din 5 octombrie 1999; m) orice alte dispoziţii contrare prezentei ordonanţe.  +  Articolul 81Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa 1                              VALORILE IMPOZABILE        pe metru patrat de suprafaţa construită desfăşurată*) la clădiri               şi alte construcţii aparţinând persoanelor fizice
           
    Nr. crt.Felul clădirilor şi al altor construcţii impozabileValoarea impozabilă**) (lei/m2))
    Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzire [condiţii cumulative***)]Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzire
    0123
    1.Clădiri:    
    a)cu pereţi sau cadre din beton armat7.300.0005.100.000
    b)cu pereţi din cărămidă arsă, piatră naturală sau din alte materiale, fără cadre din beton armat5.300.0003.100.000
    c)cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, vălătuci, paiantă şi alte materiale asemănătoare1.400.000900.000
    2.Construcţii anexe, situate în afara corpului principal al clădirii:    
    a)cu pereţi din cărămidă arsă, piatră, beton sau din alte materiale asemănătoare900.000800.000
    b)cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, paiantă, vălătuci etc.800.000500.000
    3.Pentru locuinţe situate la subsol, demisol sau la mansardăValoarea reprezintă 75% din valoarea corespunzătoare fiecărei grupe de clădiri
    4.Pentru spaţiile cu altă destinaţie, situate în subsolul sau demisolul clădirilorValoarea reprezintă 50% din valoarea corespunzătoare fiecărei grupe de clădiri
      *) Pentru determinarea suprafeţei construite desfăşurate, în cazul       clădirilor care nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, asupra       suprafeţei utile se aplică coeficientul de transformare de 1,20.    **) Valoarea impozabilă se reduce în raport cu perioada în care au fost        realizate, după cum urmează:        a) înainte de anul 1950 inclusiv, reducere 15%;        b) între anii 1951 şi 1977 inclusiv, reducere 5%.   ***) În cazurile în care nu sunt întrunite cumulativ aceste condiţii se vor        utiliza valorile impozabile, în lei/mp, prevăzute în col. 3.    NOTĂ:    1. Pentru determinarea valorilor impozabile, pe ranguri de localităţi şizone în cadrul acestora, la nivelurile menţionate în prezenta anexa se voraplica următorii coeficienţi de corectie pozitiva:
                 
    Zona în cadrul localităţiiRangul localităţii
      0IIIIIIIVV
    A1,301,251,201,151,101,05
    B1,251,201,151,101,051,00
    C1,201,151,101,051,000,95
    D1,151,101,051,000,950,90
      2. Zonele A, B, C şi D din prezenta anexa corespund zonelor A, B, C şi Ddin anexa nr. 3 la prezenta ordonanţă.    3. Pentru clădirile structurate în blocuri cu mai mult de 3 niveluri şi8 apartamente coeficienţii de corectie pozitiva menţionaţi la pct. 1 vor fidiminuati cu 0,10.
   +  Anexa 2LISTAcuprinzând clădirile care nu sunt supuse impozitului1. Clădirile instituţiilor publice, cu excepţia incintelor acestora folosite pentru activităţi economice2. Clădirile care, potrivit legii, sunt considerate monumente istorice, de arhitectura şi arheologie, precum şi muzeele şi casele memoriale, cu excepţia incintelor acestora folosite pentru activităţi economice3. Clădirile care, prin destinaţie, constituie lacasuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute de lege, şi părţile lor componente locale, cu excepţia incintelor acestora folosite pentru activităţi economice4. Clădirile instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi universitar, autorizate provizoriu sau acreditate, cu excepţia incintelor acestora folosite pentru activităţi economice5. - (1) Clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi cele din domeniul privat al statului şi administrate de regie, care sunt atribuite conform dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 854/2000 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu modificările ulterioare (2) Clădirile aflate pe domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia Autonomă "Locato"6. Construcţii şi amenajări funerare din cimitire7. Construcţii speciale: (1) sonde de ţiţei, gaze, sare; (2) platforme de foraj marin; (3) centrale hidroelectrice, centrale termoelectrice, nuclearoelectrice, staţii de transformare şi de conexiuni, precum şi clădirile şi construcţiile speciale anexe ale acestora, posturi de transformare, reţele aeriene de transport şi distribuire a energiei electrice, precum şi stâlpii aferenţi acestora, cabluri subterane de transport şi distribuţie, instalaţii electrice de forta; (4) reţele de canalizare şi reţele de telecomunicaţii subterane şi aeriene realizate pe suport propriu; (5) cai de rulare; (6) galerii, planuri înclinate subterane şi rampe de put; (7) puţuri de mina; (8) coşuri de fum; (9) turnuri de răcire; (10) baraje şi construcţii accesorii; (11) diguri, construcţii-anexe şi cantoane pentru intervenţii la apărarea împotriva inundaţiilor; (12) construcţii hidrometrice, oceanografice şi hidrometeorologice; (13) poduri, viaducte, apeducte, tuneluri; (14) conducte pentru transportul produselor petroliere, gazelor şi lichidelor industriale, conducte de termoficare; (15) terasamente; (16) cheiuri; (17) platforma betonata; (18) împrejmuiri; (19) instalaţii tehnologice, rezervoare şi bazine pentru depozitare; (20) altele de natura similară, cu avizul consiliilor locale.Prin construcţii speciale, în sensul prezentei ordonanţe, se înţelege acele construcţii care nu sunt realizate sub forma de incinta sau care sunt realizate sub forma de incinta, dar nu sunt destinate desfăşurării unei activităţi.  +  Anexa 3                                   IMPOZITUL                      pe terenurile situate în intravilan
                 
    - lei/m2 -
    Zona în cadrul localităţiiNivelurile impozitului, pe ranguri de localităţi
      0IIIIIIIVV
    A5.9004.9004.3003.700500400
    B4.9003.7003.0002.500400300
    C3.7002.5001.9001.200300200
    D2.5001.2001.000700200100
   +  Anexa 4
                                     IMPOZITUL
                        pe terenurile situate în extravilan
                                                                      - lei/mp -
  Nr. crt. Zona Categoria de folosinţă Zona I Zona a II-a Zona a III-a Zona a IV-a
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Terenuri cu construcţii*) Arabil Păşuni Fanete Vii Livezi Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră Terenuri cu ape Drumuri şi cai ferate Terenuri neproductive 10 15 12 12 25 30 15 8 x x 9 12 10 10 20 25 12 6 x x 8 10 8 8 15 20 10 4 x x 7 8 6 6 10 15 8 x x x
      *) Nu se ia în calcul suprafaţa construită la sol a clădirilor.
      NOTĂ:
      Pentru determinarea impozitului pe terenuri, diferenţiat pe ranguri de
  localităţi, potrivit art. 13 din prezenta ordonanţă, ţinându-se seama de
  ierarhizarea localităţilor urbane şi rurale pe ranguri, reglementată prin
  Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
  naţional - secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, publicată în
  Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, la
  nivelurile prevăzute în tabloul de mai sus se vor aplica următorii
  coeficienţi de corectie pozitiva:
      a) localităţi urbane de rangul 0: ........................ 8,00
      b) localităţi urbane de rangul I: ........................ 5,00
      c) localităţi urbane de rangul II: ....................... 4,00
      d) localităţi urbane de rangul III: ...................... 3,00
      e) localităţi rurale de rangul IV: ....................... 1,10
      f) localităţi rurale de rangul V: ........................ 1,10
   +  Anexa 5TERENURILEpentru care nu se datorează impozitul şi taxa pe terenA. Nu se datorează impozit pe teren pentru:1. terenurile cu construcţii, numai pentru suprafaţa construită la sol a clădirilor;2. terenurile aparţinând cultelor religioase recunoscute de lege şi unităţile locale ale acestora cu personalitate juridică;3. terenurile cimitirelor;4. terenurile instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi universitar autorizate provizoriu sau acreditate;5. terenurile aflate în proprietatea, administrarea sau în folosinţă instituţiilor publice stabilite potrivit Legii nr. 72/1996 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;6. terenurile aflate în situaţiile prevăzute la art. 85 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.B. Nu se datorează taxa pe teren pentru:1. terenurile aflate în administrarea sau în folosinţă instituţiilor publice stabilite potrivit Legii nr. 72/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 189/1998, cu modificările şi completările ulterioare;2. terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia data sunt improprii pentru agricultura sau silvicultura, inclusiv cele ocupate de iazuri, balti sau de lacuri de acumulare, cele folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea surselor de apa, cele folosite ca zone de protecţie definite de Legea apelor nr. 107/1996, precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului. Încadrarea terenurilor în aceste categorii se face de către consiliile locale, prin hotărâre;3. terenurile aflate în situaţiile prevăzute la art. 85 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;4. terenurile aferente clădirilor prevăzute la pct. 5 alin. (1) şi (2) din anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă.  +  Anexa 6                                      TAXA                        asupra mijloacelor de transport    A.I. Pentru mijloacele de transport cu tracţiune mecanică:
       
    Tipul mijlocului de transport- lei/an/500 cm3sau fracţiune -
    a) autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 2.000 cm3 inclusiv58.000
    b) autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 2.000 cm372.000
    c) autobuze, autocare, microbuze117.000
    d) autovehicule de până la 12 tone inclusiv126.000
    e) tractoare înmatriculate78.000
    f) motociclete, motorete şi scutere29.000
      Pentru atase taxa anuală se stabileşte la nivelul a 50% din taxa datoratăpentru motociclete, motorete şi scutere.    A.II. Pentru autovehicule de transport marfa cu masa totală maximaautorizata de peste 12 tone:
         
    Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată (în tone)Taxa (lei/an/autovehicul)
    Axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscutAxă/axe motoare cu alt sistem de suspensie
    1. Autovehicule cu două axe şi cu masa:
    a) peste 12 t, dar nu mai mult de 13 t1.000.0001.100.000
    b) peste 13 t, dar nu mai mult de 14 t1.100.0001.200.000
    c) peste 14 t, dar nu mai mult de 15 t1.200.0001.400.000
    d) peste 15 t, dar nu mai mult de 18 t1.400.0002.800.000
    2. Autovehicule cu trei axe şi cu masa:
    a) peste 15 t, dar nu mai mult de 17 t1.100.0001.200.000
    b) peste 17 t, dar nu mai mult de 19 t1.200.0001.300.000
    c) peste 19 t, dar nu mai mult de 21 t1.300.0001.600.000
    d) peste 21 t, dar nu mai mult de 23 t1.600.0002.500.000
    e) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t2.500.0003.800.000
    f) peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t2.500.0003.800.000
    3. Autovehicule cu patru axe şi cu masa:
    a) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t1.600.0001.700.000
    b) peste 25 t, dar nu mai mult de 27 t1.700.0002.500.000
    c) peste 27 t, dar nu mai mult de 29 t2.500.0004.000.000
    d) peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t4.000.0006.000.000
    e) peste 31 t, dar nu mai mult de 32 t4.000.0006.000.000
      A.III. Pentru combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sautrenuri rutiere) de transport marfa cu masa totală maxima autorizata de peste12 tone:
         
    Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată (în tone)Taxa (lei/an/autovehicul)
    Axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscutAxă/axe motoare cu alt sistem de suspensie
    1. Autovehicule cu 2+1 axe şi cu masa:
    a) peste 12 t, dar nu mai mult de 14 t1.000.0001.100.000
    b) peste 14 t, dar nu mai mult de 16 t1.100.0001.200.000
    c) peste 16 t, dar nu mai mult de 18 t1.200.0001.300.000
    d) peste 18 t, dar nu mai mult de 20 t1.300.0001.400.000
    e) peste 20 t, dar nu mai mult de 22 t1.400.0001.500.000
    f) peste 22 t, dar nu mai mult de 23 t1.500.0001.600.000
    g) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t1.600.0002.000.000
    h) peste 25 t, dar nu mai mult de 28 t2.000.0003.400.000
    2. Autovehicule cu 2+2 axe şi cu masa:
    a) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t1.200.0001.300.000
    b) peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t1.300.0001.600.000
    c) peste 26 t, dar nu mai mult de 28 t1.600.0002.000.000
    d) peste 28 t, dar nu mai mult de 29 t2.000.0002.300.000
    e) peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t2.300.0003.700.000
    f) peste 31 t, dar nu mai mult de 33 t3.700.0005.200.000
    g) peste 33 t, dar nu mai mult de 36 t5.200.0007.900.000
    h) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t5.200.0007.900.000
    3. Autovehicule cu 2+3 axe şi cu masa:
    a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t4.200.0005.700.000
    b) peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t5.700.0008.000.000
    4. Autovehicule cu 3+2 axe şi cu masa:
    a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t3.500.0005.000.000
    b) peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t5.000.0007.000.000
    c) peste 40 t, dar nu mai mult de 44 t7.000.0007.900.000
    5. Autovehicule cu 3+3 axe şi cu masa:
    a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t2.800.0003.100.000
    b) peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t3.100.0003.700.000
    c) peste 40 t, dar nu mai mult de 44 t3.700.0007.500.000
      B. Pentru remorci, semiremorci şi rulote*):
       
    Capacitatea- lei/an -
    a) până la o tonă inclusiv59.000
    b) între 1 şi 3 tone inclusiv194.000
    c) între 3 şi 5 tone inclusiv292.000
    d) peste 5 tone370.000
      *) Cu excepţia celor care fac parte din combinatiile de autovehicule(autovehicule articulate sau trenuri rutiere), conform lit. A pct. III.    C. Pentru mijloacele de transport pe apa
         
    - lei/an -
    a) luntre, bărci fără motor, folosite pentru uz şi agrement personal100.000
    b) bărci fără motor, folosite în alte scopuri300.000
    c) bărci cu motor600.000
    d) bacuri, poduri plutitoare5.000.000
    e) şalupe3.000.000
    f) iahturi15.000.000
    g) remorchere şi împingătoare:  
      g1) până la 500 CP3.000.000
      g2) între 501 şi 2.000 CP5.000.000
      g3) între 2.001 şi 4.000 CP8.000.000
      g4) peste 4.000 CP12.000.000
    h) vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din aceasta1.000.000
    i) ceamuri, şlepuri şi barje fluviale, în funcţie de capacitatea de încărcare:  
      i1) până la 1.500 tone inclusiv1.000.000
      i2) între 1.501 şi 3.000 tone inclusiv1.500.000
      i3) peste 3.000 tone2.500.000
   +  Anexa 7                                      TAXE          pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor    A. În domeniul construcţiilor taxele se stabilesc în funcţie de valoareaacestora sau a instalaţiilor, de suprafaţa terenurilor sau de naturaserviciilor prestate, astfel:    1. Pentru eliberarea certificatului de urbanism, în funcţie de suprafaţapentru care se solicita:    1.1. În mediul urban:
       
    SuprafaţaTaxa - lei -
    a) până la 150 m2 inclusiv25.000-35.000
    b) între 151 şi 250 m2 inclusiv37.000-47.000
    c) între 251 şi 500 m2 inclusiv48.000-60.000
    d) între 501 şi 750 m2 inclusiv61.000-72.000
    e) între 751 şi 1.000 m2 inclusiv73.000-85.000
    f) peste 1.000 m285.000+130 lei/m2pentru ceea ce depăşeşte suprafaţa de 1.000 m2
  1.2. În mediul rural se percepe 50% din taxa prevăzută pentru mediul urban.2. (1) Pentru eliberarea autorizaţiei de construire taxa este de 1% din valoarea autorizata a lucrărilor, inclusiv a instalaţiilor aferente acestora. Pentru clădirile cu destinaţie de locuinta şi anexe gospodăreşti taxele se reduc cu 50%. (2) Taxele de autorizare nu se datorează în cazul eliberării de autorizaţii pentru lacasuri de cult, inclusiv pentru construcţiile-anexe ale acestora, pentru lucrările de dezvoltare, de modernizare sau de reabilitare a infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului, pentru lucrările de interes public judeţean sau local, precum şi pentru construcţiile ai căror beneficiari sunt instituţiile publice.3. Pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavari, necesare studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor exploatări taxa datorată pentru fiecare m 2 este cuprinsă între 37.000 lei şi 48.000 lei.4. Pentru eliberarea autorizaţiei pentru construcţiile de şantier, necesare execuţiei lucrărilor de baza, dacă nu au fost autorizate o dată cu acestea, taxa este de 3% din valoarea autorizata a construcţiilor.5. Pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru organizarea de tabere de corturi, casute sau rulote, campinguri taxa datorată este de 2% din valoarea autorizata a lucrării sau a construcţiei.6. Pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afisaj, a firmelor şi reclamelor taxa datorată este de 48.000 lei pentru fiecare mp.7. Pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, parţială sau totală, a construcţiilor şi a amenajărilor taxa datorată este de 0,1% din valoarea impozabilă a acestora. În cazul desfiinţării parţiale cuantumul taxei se calculează proporţional cu suprafaţa construită a clădirii supuse demolarii.8. Pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum şi a autorizaţiilor de construire taxa este de 30% din valoarea taxei iniţiale.9. Pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racorduri şi bransamente la reţele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie şi televiziune prin cablu taxa datorată este cuprinsă între 48.000 lei şi 73.000 lei pentru fiecare instalatie.10. Pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari ori de structurile de specialitate din cadrul consiliilor judeţene, taxa datorată este cuprinsă între 100.000 lei şi 364.000 lei.11. Pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala şi adresa taxa datorată este cuprinsă între 48.000 lei şi 61.000 lei.B. Pentru eliberarea altor autorizaţii şi certificate decât cele prevăzute la lit. A, precum şi pentru viza anuală sau trimestriala a acestora se datorează următoarele taxe:1. Pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru activităţi lucrative şi viza anuală a acestora:
       
    Activităţi lucrative- lei -
    a) pentru meseriaşi şi cărăuşi50.000 - 75.000
    b) pentru cazane de fabricat rachiu75.000 - 130.000
    c) pentru liber-profesionişti130.000 - 200.000
    d) pentru mori, prese de ulei şi darace200.000 - 400.000
    e) pentru alte activităţi neprevăzute mai sus400.000 - 1.000.000
  2. Pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare, între 83.000 lei şi 121.000 lei.3. Pentru eliberarea de: a) copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale, pentru fiecare mp de plan:
         
    - lei -
    a1)la scara 1:500240.000
    a2)la scara 1:1.000360.000
    a3)la scara 1:2.000480.000
  b) autorizaţii şi vize anuale ce dau dreptul de a executa proiecte: 280.000 lei.4. Pentru eliberarea certificatului de producător şi viza trimestriala a acestuia, între 50.000 lei şi 500.000 lei.
   +  Anexa 8                                     LISTA                           cuprinzând vehicule lente
       
    Nr. crt.Denumirea vehiculului lent
    1.Autocositoare
    2.Autoexcavator (excavator pe autoşasiu)
    3.Autogreder
    4.Autoscreper
    5.Autostivuitor
    6.Buldozer pe pneuri
    7.Combină agricolă pentru recoltat cereale sau furaje
    8.Compactor autopropulsat
    9.Electrocar cu echipamente: sudură, grup electrogen, pompă etc.
    10.Excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri
    11.Excavator cu rotor pentru săpat şanţuri
    12.Excavator pe pneuri
    13.Freză autopropulsată pentru canale
    14.Freză autopropulsată pentru pământ stabilizat
    15.Freză rutieră
    16.Încărcător cu o cupă pe pneuri
    17.Instalaţie autopropulsată de sortare-concasare
    18.Macara cu greifer
    19.Macara mobilă pe pneuri
    20.Macara turn autopropulsată
    21.Maşină autopropulsată multifuncţională pentru lucrări de terasamente
    22.Maşină autopropulsată pentru construcţia şi întreţinerea drumurilor
    23.Maşină autopropulsată pentru decopertarea îmbrăcămintei asfaltice la drumuri
    24.Maşină autopropulsată pentru finisarea drumurilor
    25.Maşină autopropulsată pentru forat
    26.Maşină autopropulsată pentru turnat asfalt
    27.Plug de zăpadă autopropulsat
    28.Şasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemn
    29.Tractor pe pneuri
    30.Troliu autopropulsat
    31.Utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor
    32.Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de apă
    33.Vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri
    34.Vehicul pentru marcarea drumurilor
    35.Vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri
  -------------