ORDONANTA nr. 15 din 24 ianuarie 2002privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. II.12 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Începând cu data de 1 iulie 2002 se introduc tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier. (2) Pentru toate autovehiculele de transport marfa, având masa maxima admisă de 12 tone sau mai mare, tarifele menţionate la alin. (1) se vor aplica etapizat, conform anexei nr. 1. (3) Pentru toate autovehiculele de transport marfa având masa maxima admisă sub 12 tone şi pentru toate autovehiculele de transport persoane, indiferent de masa maxima admisă, tarifele menţionate la alin. (1) se vor aplica etapizat, conform anexei nr. 2. (4) Pentru plata tarifelor menţionate la alin. (1) utilizatorilor infrastructurii de transport rutier li se eliberează documentul care atesta dreptul de utilizare a infrastructurii rutiere, denumit rovinieta, pentru care, în termen de 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va stabili modelul, forma şi condiţiile de eliberare. (5) Tarifele de utilizare a infrastructurii de transport rutier sunt structurate în funcţie de durata de parcurs şi de stationare pe reţeaua rutiera din România, astfel: o zi, 7 zile, o luna, 6 luni şi un an. (6) Tarifele de utilizare a infrastructurii de transport rutier se aplică în mod nediscriminatoriu pentru utilizatorii naţionali şi străini ai infrastructurii de transport rutier. (7) În cazul înstrăinării autovehiculului, rovinieta îşi menţine valabilitatea. (8) În cazul scoaterii din uz a autovehiculului, proprietarului i se va returna contravaloarea tarifului de utilizare a infrastructurii de transport rutier, corespunzătoare perioadei de neutilizare.  +  Articolul 2 (1) Pentru toate autovehiculele de transport marfa, având masa maxima admisă de peste 12 tone inclusiv, tarifele de utilizare a infrastructurii de transport rutier se aplică în funcţie de numărul de osii ale autovehiculului şi de emisiile poluante (EURO). (2) Pentru toate autovehiculele de transport marfa având masa maxima admisă sub 12 tone şi pentru toate autovehiculele de transport persoane, indiferent de masa maxima admisă, tarifele de utilizare a infrastructurii de transport rutier se aplică în funcţie de tipul autovehiculului şi de emisiile poluante (EURO).  +  Articolul 3Sunt exceptate de la plata tarifelor prevăzute la art. 1 şi 2: a) autovehiculele folosite de unităţile instituţiilor din sistemul de apărare naţionala, ordine publică, siguranţa naţionala, de serviciul de pompieri, protecţie civilă, poliţie şi alte servicii de urgenta, autobuzele folosite exclusiv pentru transportul urban, precum şi vehiculele folosite pentru întreţinerea drumurilor; b) autovehiculele folosite exclusiv pentru transportul de mărfuri şi persoane în interiorul localităţilor.  +  Articolul 4Utilizatorii infrastructurii de transport rutier cu autovehicule înmatriculate în România vor utiliza doar rovinieta anuală care se poate procura prin oficiile Companiei Naţionale "Posta Română" - S.A. şi de la agenţiile Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România".  +  Articolul 5Utilizatorii infrastructurii de transport rutier cu autovehicule înmatriculate în alte state vor utiliza rovinieta, în funcţie de durata de parcurs şi de şedere pe reţeaua rutiera din România, care se poate procura de la agenţiile Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România" aflate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat şi în teritoriu, precum şi prin oficiile Companiei Naţionale "Posta Română" - S.A.  +  Articolul 6 (1) Utilizatorii infrastructurii de transport rutier cu autovehicule înmatriculate în alte state vor achită tariful de utilizare a infrastructurii de transport rutier în valută liber convertibilă la echivalentul tarifului exprimat în euro sau în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Naţionala a României la data cumpărării. (2) Utilizatorii infrastructurii de transport rutier cu autovehicule înmatriculate în România vor achită tariful de utilizare a infrastructurii de transport rutier în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Naţionala a României la data cumpărării.  +  Articolul 7Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. şi Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" vor acorda licenţe, respectiv cărţi de identitate ale autovehiculelor şi vor efectua inspecţii tehnice numai pentru posesorii de autovehicule care utilizează infrastructura de transport rutier din România şi care sunt în posesia rovinietei anuale.  +  Articolul 8 (1) Fapta posesorilor de autovehicule sau a conducătorilor acestora care utilizează infrastructura de transport rutier din România fără a deţine rovinieta valabilă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei. (2) Contravenientul poate achită pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal. (3) În cazul în care contravenientul a achitat jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), orice urmărire încetează. (4) O dată cu aplicarea amenzii contravenţionale posesorilor de autovehicule sau conducătorilor acestora care utilizează infrastructura de transport rutier din România fără a avea rovinieta valabilă li se suspenda certificatul de înmatriculare al autovehiculului şi, după caz, licenta de execuţie pentru vehicul, până la achitarea tarifului de utilizare a infrastructurii de transport rutier. (5) Contravenienţii au obligaţia ca, în termen de 48 de ore de la aplicarea amenzii contravenţionale, sa achite tariful de utilizare a infrastructurii de transport rutier.  +  Articolul 9Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 8 se fac de către: a) personalul împuternicit din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, din unităţile care funcţionează sub autoritatea sau în subordinea acestuia; b) ofiţerii şi subofiterii de poliţie cu atribuţii în controlul circulaţiei.  +  Articolul 10Contravenţiilor prevăzute la art. 8 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.  +  Articolul 11Aplicarea tarifului de utilizare a infrastructurii de transport rutier nu exonereaza utilizatorii infrastructurii de transport rutier de la plata celorlalte tarife percepute de Regia Autonomă "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România", prevăzute de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 12Sumele încasate în urma aplicării tarifelor de utilizare a infrastructurii de transport rutier se constituie venit la dispoziţia Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România" şi vor fi utilizate în exclusivitate pentru finanţarea lucrărilor de construcţie, modernizare, întreţinere şi reparatie a drumurilor naţionale.  +  Articolul 13În termen de 45 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va elabora norme metodologice pentru aplicarea tarifelor de utilizare a infrastructurii de transport rutier.  +  Articolul 14Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa 1                              INTRODUCEREA ETAPIZATA            a tarifului de utilizare a infrastructurii de transport rutier              de la 1 iulie 2002 pentru autovehiculele de transport marfa                      cu masa mai mare sau egala cu 12 t┌───────┬───────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐│Nr de │Durata │Tariful în EURO în │Tariful în EURO în │Tariful în EURO în ││axe │ de │perioada 1.07.2002- │perioada 1.01.2005- │perioada După ││ │parcurs│31.21.2004 │31.12.2007 │1.01.2008 ││ │şi sta-├──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┤│ │tionare│NON- │EURO I│EURO │NON- │EURO I│EURO │NON- │EURO I│EURO ││ │ în │EURO │ │II şi │EURO │ │II şi │EURO │ │II şi ││ │ROMÂNIA│ │ │peste │ │ │peste │ │ │peste ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 zi │ 2│ 2│ 2│ 5│ 5│ 5│ 8│ 8│ 8││ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │7 zile │ 10│ 9│ 8│ 19│ 17│ 15│ 32│ 29│ 25││maximum├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│3 axe │30 zile│ 35│ 31│ 27│ 69│ 61│ 54│ 115│ 102│ 90││(inclu-├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│siv) │6 luni │ 173│ 153│ 135│ 346│ 306│ 270│ 576│ 510│ 450││ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │12 luni│ 288│ 255│ 225│ 576│ 510│ 450│ 960│ 850│ 750│├───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 zi │ 2│ 2│ 2│ 5│ 5│ 5│ 8│ 8│ 8││ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │7 zile │ 16│ 14│ 13│ 31│ 28│ 25│ 52│ 47│ 42││maximum├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│4 axe │30 zile│ 56│ 50│ 45│ 112│ 101│ 90│ 186│ 168│ 150││(inclu-├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│siv) │6 luni │ 279│ 252│ 225│ 558│ 504│ 450│ 930│ 840│ 750││ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │12 luni│ 465│ 420│ 375│ 930│ 840│ 750│ 1.550│ 1.400│ 1.250││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘  +  Anexa 2
                                 INTRODUCEREA ETAPIZATA
     a tarifului de utilizare a infrastructurii de transport rutier
      de la 1 iulie 2002 pentru autovehicule având masa maxima admisă sub
         12,0 tone şi pentru autovehicule de transport pasageri
  ┌───────┬───────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐│ │Durata │Tariful în EURO în │Tariful în EURO în │Tariful în EURO ││ │ de │perioada 1.07.2002- │perioada 1.01.2005- │începând cu ││ Tip │parcurs│31.21.2004 │31.12.2007 │1.01.2008 ││vehicul│ şi │ │ │ │├───────┼───────┼──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┤│ │statio-│NON- │EURO I│EURO │NON- │EURO I│EURO │NON- │EURO I│EURO ││ Tip │nare în│EURO │ │II şi │EURO │ │II şi │EURO │ │II şi ││ │ROMÂNIA│ │ │peste │ │ │peste │ │ │peste │├───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 zi │ 0│ 0│ 0│ 0,6│ 0,6│ 0,6│ 1,0│ 1,0│ 1,0││ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │7 zile │ 0│ 0│ 0│ 3,0│ 2,4│ 1,8│ 5,0│ 4,0│ 3││autotu-├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│risme │30 zile│ 0│ 0│ 0│ 6,0│ 4,8│ 3,6│ 10│ 8│ 6││ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │6 luni │ 0│ 0│ 0│ 15,0│ 12,0│ 9,0│ 25│ 20│ 15││ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │12 luni│ 0│ 0│ 0│ 24,0│ 21,0│ 16,8│ 40│ 35│ 28│├───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 zi │ 0│ 0│ 0│ 4,2│ 3,6│ 3,0│ 7│ 6│ 5││ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │7 zile │ 0│ 0│ 0│ 15,0│ 12,0│ 9,0│ 25│ 20│ 15││micro- ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│buze │30 zile│ 0│ 0│ 0│ 54,0│ 48,0│ 39,0│ 90│ 80│ 65││ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │6 luni │ 0│ 0│ 0│ 156,0│ 138,0│ 114,0│ 260│ 230│ 190││ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │12 luni│ 0│ 0│ 0│ 216,0│ 210,0│ 204,0│ 360│ 350│ 340│├───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 zi │ 0│ 0│ 0│ 4,8│ 4,2│ 3,6│ 8│ 7│ 6││ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │7 zile │ 0│ 0│ 0│ 16,8│ 14,4│ 12,0│ 28│ 24│ 20││auto- ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│buze şi│30 zile│ 0│ 0│ 0│ 60,0│ 54,0│ 48,0│ 100│ 90│ 80││ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│auto- │6 luni │ 0│ 0│ 0│ 318,0│ 282,0│ 240,0│ 530│ 470│ 400││care ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │12 luni│ 0│ 0│ 0│ 510,0│ 450,0│ 390,0│ 850│ 750│ 650│├───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 zi │ 0│ 0│ 0│ 1,2│ 1,2│ 1,2│ 2│ 2│ 2││ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │7 zile │ 0│ 0│ 0│ 6,0│ 5,4│ 4,8│ 10│ 9│ 8││marfa ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│0-3,5t │30 zile│ 0│ 0│ 0│ 21,0│ 18,0│ 15,0│ 35│ 30│ 25││ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │6 luni │ 0│ 0│ 0│ 54,0│ 48,0│ 39,0│ 90│ 80│ 65││ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │12 luni│ 0│ 0│ 0│ 90,0│ 78,0│ 60,0│ 150│ 130│ 100│├───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 zi │ 2,4│ 1,8│ 1,5│ 4,8│ 3,6│ 3,0│ 8│ 6│ 5││ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │7 zile │ 8,4│ 6,9│ 5,4│ 16,8│ 13,8│ 10,8│ 28│ 23│ 18││marfa ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│3,5 - │30 zile│ 30,0│ 27,0│ 22,5│ 60,0│ 54,0│ 45,0│ 100│ 90│ 75││7,0 t*)├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │6 luni │ 90,0│ 75,0│ 60,0│ 180,0│ 150,0│ 120,0│ 300│ 250│ 200││ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │12 luni│ 120,0│ 114,0│ 105,0│ 240,0│ 228,0│ 210,0│ 400│ 380│ 350│├───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 zi │ 2,4│ 2,1│ 1,8│ 4,8│ 4,2│ 3,6│ 8│ 7│ 6││ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │7 zile │ 9,0│ 7,5│ 6,0│ 18,0│ 15,0│ 12,0│ 30│ 25│ 20││marfa ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│7 - │30 zile│ 31,5│ 28,5│ 25,5│ 63,0│ 57,0│ 51,0│ 105│ 95│ 85││12,0t**├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │6 luni │ 165,0│ 147,0│ 129,0│ 330,0│ 294,0│ 258,0│ 550│ 490│ 430││ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │12 luni│ 270,0│ 240,0│ 210,0│ 540,0│ 480,0│ 420,0│ 900│ 800│ 700│└───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘Obs: *) Tarife aplicabile începând cu 01 ianuarie 2004.Obs: **) Tarife aplicabile începând cu 01 ianuarie 2003.────────────────────