ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 13 decembrie 1999, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Prezenta lege se aplică oricăreia dintre următoarele categorii de comercianţi, aflaţi în insolventa şi care vor fi denumiţi în continuare debitori: a) societăţile comerciale; b) cooperativele de consum şi cooperativele meşteşugăreşti denumite în continuare organizaţii cooperatiste -, precum şi asociaţiile teritoriale ale cooperativelor de consum şi meşteşugăreşti; şi c) persoanele fizice, actionand individual sau în asociaţii familiale. (2) Prin insolventa se înţelege acea stare a patrimoniului debitorului, caracterizată prin incapacitatea vădită de plată a datoriilor exigibile cu sumele de bani disponibile."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Scopul legii este instituirea unei proceduri pentru acoperirea pasivului debitorului, în insolventa, fie prin reorganizarea comerciantului şi a activităţii acestuia sau prin lichidarea unor bunuri din averea lui până la stingerea pasivului, fie prin faliment."3. Alineatul (5) al articolului 4 se abroga.4. Titlul capitolului II se modifica şi va avea următorul cuprins:"Organele care aplica procedura reorganizării judiciare şi a falimentului"5. După articolul 6 se introduce articolul 6^1 cu următorul cuprins:"Art. 6^1. - (1) Citarea părţilor, precum şi comunicarea sau notificarea oricărui alt act de procedura se fac, de regula, în condiţiile prevăzute la art. 85-94 din Codul de procedură civilă. (2) Prin excepţie, îndeplinirea actelor menţionate la alin. (1) se va face prin publicitate, în condiţiile art. 95 din Codul de procedură civilă, în cazuri extraordinare sau în cazul convocării adunării creditorilor, dacă exista un număr extrem de ridicat de creditori. (3) Fac excepţie de la aplicarea alin. (2) citarea, precum şi comunicarea sau notificarea oricărui alt act de procedura creditorilor bugetari şi oricărui titular de creanţe a căror valoare depăşeşte 5% din valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorului, care se realizează întotdeauna în condiţiile prevăzute la alin. (1)."6. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 7 vor avea următorul cuprins:"(2) Recursul va fi judecat în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului la curtea de apel. (3) Prin derogare de la prevederile art. 300 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură civilă, hotărârile judecătorului-sindic, cu excepţia celei de respingere a contestaţiei debitorului - facuta în temeiul art. 31 alin. (5) - şi a celei prin care se decide intrarea în faliment - pronunţată în condiţiile art. 77 -, nu vor putea fi suspendate de instanţa de recurs."7. Litera i) a articolului 10 va avea următorul cuprins:"i) soluţionarea obiectiilor la rapoartele trimestriale şi la cel final ale administratorului sau ale lichidatorului;"8. La articolul 10, după litera i) se introduce litera i^1) cu următorul cuprins:"i^1) autentificarea actelor juridice încheiate de lichidator, pentru a căror validitate este necesară forma autentică;"9. La articolul 10, după alineatul (1) se introduc alineatele (2) şi (3) cu următorul cuprins:"(2) Dacă examinarea chestiunilor supuse deliberării în şedinţele prezidate de judecătorul-sindic nu se poate finaliza într-o singura zi, deliberarea va continua de drept în prima zi lucrătoare următoare fără o noua înştiinţare, procedându-se astfel în continuare până la rezolvarea tuturor chestiunilor. (3) Procesul-verbal al şedinţelor menţionate la alin. (2) va fi semnat de judecătorul-sindic şi de grefier şi va cuprinde în rezumat dezbaterile ţinute, votul creditorilor pentru fiecare chestiune şi deciziile adoptate."10. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Hotărârile judecătorului-sindic sunt definitive şi executorii. În condiţiile legii, ele vor putea fi atacate cu recurs." 11. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Prima şedinţa a adunării creditorilor va fi convocată şi prezidata de judecătorul-sindic, iar celelalte, de către administrator sau lichidator, dacă legea sau judecătorul-sindic nu dispune altfel. (2) Creditorii cunoscuţi vor fi convocaţi de administrator sau de lichidator în cazurile prevăzute de lege şi ori de câte ori va fi necesar. (3) Adunarea creditorilor va fi convocată şi la cererea creditorilor detinand creanţe în valoare de cel puţin 30% din valoarea totală a acestora."12. După articolul 13 se introduce articolul 13^1 cu următorul cuprins:"Art. 13^1. - (1) Convocarea creditorilor va trebui sa cuprindă ordinea de zi a şedinţei. (2) Orice deliberare asupra unei chestiuni necuprinse în convocare este nulă, cu excepţia cazului în care la şedinţa participa titularii tuturor creanţelor. (3) Creditorii pot fi reprezentaţi în adunare prin împuterniciţi, pentru fiecare adunare, cu procura specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. (4) Nu se va ţine seama de declaraţiile scrise trimise de creditori, cu excepţia cazurilor în care legea admite votul prin adeziune. (5) La şedinţele adunării creditorilor vor participa un grefier, desemnat de judecătorul-sindic, debitorul şi 2 delegaţi ai salariaţilor acestuia, votand pentru creanţele reprezentând salariile şi alte drepturi băneşti. (6) De asemenea, la adunarea creditorilor va putea participa un reprezentant al camerei de comerţ şi industrie teritoriale sau, după caz, al asociaţiei cooperatiste teritoriale, respectiv naţionale. (7) Dacă examinarea chestiunilor supuse deliberării creditorilor nu se poate finaliza într-o singura zi, deliberarea va continua de drept în prima zi lucrătoare următoare, fără o noua înştiinţare, procedându-se astfel în continuare până la rezolvarea tuturor chestiunilor. (8) Procesul-verbal al adunării creditorilor va fi semnat de preşedintele şedinţei şi de grefier şi va cuprinde în rezumat dezbaterile ţinute, votul creditorilor pentru fiecare chestiune şi deciziile adoptate."13. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) În cadrul şedinţelor adunării creditorilor aceştia vor putea desemna un comitet al creditorilor şi vor avea dreptul sa analizeze situaţia debitorului, rapoartele întocmite de comitetul creditorilor, măsurile luate de administrator sau de lichidator şi efectele acestora şi sa propună, motivat, şi alte măsuri. (2) Cu excepţia cazurilor în care legea cere o majoritate specială, şedinţele vor avea loc în prezenta titularilor de creanţe insumand cel puţin 30% din valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorului, iar deciziile adunării creditorilor se adoptă cu votul titularilor unei majorităţi, prin valoare, a creanţelor prezente. (3) Calculul valorii totale a creanţelor, prevăzută la alin. (2), împotriva averii debitorului se va determina prin raportare la următoarele criterii: a) la prima adunare a creditorilor şi ulterior, până la afişarea tabelului preliminar al creanţelor, astfel cum reiese din lista tuturor creanţelor pentru care au fost depuse cereri de admitere până la expirarea termenului prevăzut la art. 58^2 alin. (1) lit. b); b) ulterior afişării tabelului preliminar şi până la afişarea tabelului definitiv, astfel cum reiese din tabelul preliminar; c) ulterior afişării tabelului definitiv şi până la confirmarea unui plan de reorganizare, astfel cum reiese din cuprinsul tabelului definitiv; d) ulterior confirmării planului de reorganizare şi până la afişarea tabelului definitiv consolidat, astfel cum reiese din planul de reorganizare confirmat; şi e) ulterior afişării tabelului definitiv consolidat, astfel cum reiese din cuprinsul acestuia. (4) Planul de reorganizare va fi supus votului adunării creditorilor, în condiţiile stabilite la art. 67."14. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Judecătorul-sindic va desemna, dacă este necesar, în raport cu proportiile cazului, un comitet format din 3-7 dintre creditorii cu creanţele garantate şi chirografare cele mai mari, prin valoare, înscrişi în lista prevăzută la art. 26, art. 32, respectiv art. 33. (2) Atunci când exista creanţe izvorâte din obligaţii bugetare, din comitetul creditorilor va face parte obligatoriu câte un reprezentant al titularilor creanţelor bugetare respective. (3) Desemnarea se va face fie prin hotărârea de deschidere a procedurii, fie după prezentarea sau întocmirea listei de creditori, dacă lista nu este disponibilă la data deschiderii procedurii. (4) În cadrul primei şedinţe a adunării creditorilor aceştia vor putea alege un comitet format din 3-7 creditori dintre cei cu creanţe garantate şi cei chirografari, care se oferă voluntar, cu respectarea dispoziţiilor alin. (2); comitetul astfel desemnat va înlocui comitetul desemnat anterior de judecătorul-sindic. (5) Dacă nu se va obţine majoritatea necesară, judecatorulsindic va putea desemna comitetul potrivit criteriilor alin. (1) şi cu respectarea dispoziţiilor alin. (2), sau va putea menţine comitetul desemnat anterior. (6) În cursul activităţii sale judecătorul-sindic va putea cere asistenţa comitetului creditorilor sau a unui delegat al acestuia."15. Alineatul (1) al articolului 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Comitetul creditorilor face parte dintre cei îndreptăţiţi ca, atunci când debitorul nu şi-a declarat intenţia de reorganizare în condiţiile art. 26, respectiv art. 32, ori nu a fost propus de debitor sau nu a fost confirmat un plan de reorganizare, sa ceara judecătorului-sindic sa ridice debitorului dreptul de administrare."16. După secţiunea a 3-a din capitolul II "Organele care aplica procedura reorganizării judiciare şi a falimentului" se introduce secţiunea a 3^1 -a, "Adunarea generală a asociaţilor/acţionarilor. Comitetul asociaţilor/acţionarilor", conţinând articolele 16^1-16^4 cu următorul cuprins:"Art. 16^1. - (1) Pe perioada desfăşurării procedurii prevăzute de prezenta lege adunarea generală a asociaţilor/acţionarilor va fi convocată ori de câte ori se va considera necesar şi va fi prezidata de administrator sau lichidator, dacă legea ori judecatorulsindic nu dispune altfel. (2) Adunarea generală a asociaţilor/acţionarilor va fi convocată şi la cererea asociaţilor/acţionarilor reprezentând cel puţin 10% din capitalul social sau o cota mai mica, dacă în actul constitutiv se prevede astfel. (3) Asociaţilor/acţionarilor li se va notifica, în condiţiile legii, în mod obligatoriu: a) hotărârea de deschidere a procedurii; b) propunerea de îndeplinire a unor acte, operaţiuni şi plati care depăşesc condiţiile obişnuite de exercitare a activităţii curente; c) solicitarea de intrare în faliment, precum şi hotărârea judecătorului-sindic de intrare în faliment a debitorului; d) propunerea de vânzare în bloc sau de vânzare a imobilelor; e) raportul final şi bilanţul general, întocmite de lichidator; f) hotărârea de închidere a procedurii. (4) În cazurile prevăzute la alin. (3) lit. b), c), d) şi e) asociaţii/actionarii vor putea formula obiecţii în condiţiile stabilite de lege, dar nu vor participa la exercitarea votului pentru aprobarea măsurilor respective, dacă un astfel de vot este prevăzut de lege.Art. 16^2. - (1) În cadrul şedinţelor adunării generale a asociaţilor/acţionarilor aceştia vor putea desemna, pe cheltuiala lor, un comitet al asociaţilor/acţionarilor şi vor avea dreptul sa analizeze situaţia debitorului, rapoartele întocmite de comitetul asociaţilor/acţionarilor, măsurile luate de administrator sau de lichidator şi efectele acestora şi sa propună, motivat, şi alte măsuri. (2) Cu excepţia cazurilor în care legea cere o majoritate specială, şedinţele vor avea loc în prezenta asociaţilor/acţionarilor reprezentând cel puţin jumătate din capitalul social, iar deciziile se adoptă cu votul unui număr de asociaţi/acţionari reprezentând cel puţin o treime din capitalul social.Art. 16^3. - (1) Judecătorul-sindic va putea desemna, dacă considera necesar, în raport cu circumstanţele cazului, un comitet format din 3-7 dintre asociaţii/actionarii titulari de părţi sociale/acţiuni cele mai mari, prin valoare. (2) Desemnarea se va putea face fie prin hotărârea de deschidere a procedurii, fie ulterior. (3) În cadrul primei şedinţe a adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau ulterior aceştia vor putea alege, pe cheltuiala lor, un comitet format din 3-7 dintre asociaţi/acţionari, care se oferă voluntar; comitetul astfel desemnat va înlocui comitetul desemnat anterior de judecătorul-sindic. (4) În cursul activităţii sale judecătorul-sindic va putea cere asistenţa comitetului asociaţilor/acţionarilor sau a unui delegat al acestuia.Art. 16^4. - Comitetul asociaţilor/acţionarilor poate îndeplini următoarele atribuţii: a) propunerea de desemnare a unui administrator; b) consultarea cu administratorul sau lichidatorul cu privire la desfăşurarea şi administrarea procedurii; c) examinarea actelor săvârşite de debitor, administrator sau lichidator, a activităţii şi situaţiei financiare ale debitorului, precum şi a posibilităţii de continuare a activităţii acestuia; d) participarea şi acordarea de asistenţa la formularea şi negocierea unui plan de reorganizare, precum şi informarea şi consilierea asociaţilor/acţionarilor cu privire la conţinutul oricărui alt plan propus; e) efectuarea oricăror alte activităţi necesare pentru protejarea intereselor asociaţilor/acţionarilor."17. Alineatele (1) şi (5) ale articolului 17 vor avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) În cadrul primei şedinţe a adunării creditorilor sau ulterior creditorii care deţin cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor pot decide desemnarea unui administrator - persoana fizica sau societate comercială -, stabilindu-i şi remuneraţia, indiferent dacă, prin hotărârea de deschidere a procedurii sau ulterior, judecătorul-sindic desemnase un administrator................................................................ (5) Dacă creditorii nu decid desemnarea unui administrator, judecătorul-sindic poate dispune, în aceeaşi zi, printr-o încheiere, desemnarea unui administrator, dacă nu fusese desemnat de acesta un administrator prin hotărârea de deschidere a procedurii sau ulterior."18. La articolul 17, după alineatul (4) se introduc alineatele (4^1) şi (4^2) cu următorul cuprins:"(4^1) Nu poate fi desemnat administrator sau lichidator persoana fizica care nu poate fi fondator, administrator, director, cenzor sau reprezentant al unei societăţi comerciale, potrivit art. 6 alin. (2) şi art. 135 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare.(4^2) În situaţiile prevăzute la art. 145 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, administratorul/lichidatorul are obligaţia de abţinere. În cazul neconformarii, persoana interesată poate iniţia procedura recuzării, conform dispoziţiilor Codului de procedura civilă, care se aplică în mod corespunzător."19. Litera a) a articolului 18 va avea următorul cuprins:"a) examinarea activităţii debitorului în raport cu situaţia de fapt şi întocmirea unui raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolventa, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, precum şi asupra posibilităţii reale de reorganizare efectivă a activităţii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea şi supunerea acelui raport judecătorului-sindic într-un termen stabilit de acesta, dar care nu va putea depăşi 60 de zile de la desemnarea administratorului;"20. La articolul 18, după litera a) se introduc literele a^1 ) şi a^2) cu următorul cuprins:"a^1 ) întocmirea actelor prevăzute la art. 26 alin. (1), în cazul în care debitorul nu şi-a îndeplinit obligaţia respectiva înăuntrul termenelor legale, precum şi verificarea, corectarea şi completarea informaţiilor cuprinse în actele respective, când acestea au fost prezentate de debitor;a^2) elaborarea planului de reorganizare a activităţii debitorului, în funcţie de cuprinsul raportului menţionat la lit. a) şi în condiţiile şi termenele prevăzute la art. 59;"21. La articolul 18, după litera e) se introduce litera e^1) cu următorul cuprins:"e^1) aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor şi luarea măsurilor corespunzătoare pentru conservarea lor;"22. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Debitorul şi oricare dintre creditori, precum şi oricare altă persoană interesată pot face contestaţie împotriva măsurilor luate de administrator. (2) Contestaţia trebuie să fie înregistrată în termen de 10 zile de la data la care măsura a fost comunicată persoanelor prevăzute la alin. (1). (3) Judecătorul-sindic va soluţiona contestaţia, în termen de 15 zile de la înregistrarea ei, în Camera de consiliu, cu citarea contestatorului şi administratorului şi putând, dacă va considera necesar, sa suspende executarea măsurii contestate."23. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) În orice stadiu al procedurii, pentru motive temeinice - dol sau culpa grava - şi în condiţiile stabilite pentru desemnarea administratorului, judecătorul-sindic îl poate înlocui prin încheiere. (2) În exercitarea atributiei de control prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c) judecătorul-sindic poate desfiinta măsurile ilegale luate de administrator, chiar dacă nu au fost contestate, putând, dacă va considera necesar, sa citeze în Camera de consiliu administratorul şi persoanele interesate."24. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) În cazul în care dispune trecerea la faliment, judecătorul-sindic va desemna un lichidator, aplicându-se, în mod corespunzător, art. 17, 19, 20, 21 şi art. 69 alin. (4). (2) Atribuţiile administratorului încetează la momentul stabilirii atribuţiilor lichidatorului de către judecătorul-sindic. (3) Poate fi desemnat lichidator şi administratorul desemnat anterior."25. Litera a) a articolului 23 va avea următorul cuprins:"a) examinarea activităţii debitorului în raport cu situaţia de fapt şi întocmirea unui raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la insolventa, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, şi supunerea acelui raport judecătorului-sindic într-un termen stabilit de acesta, dar care nu va putea depăşi 60 de zile de la desemnarea lichidatorului, dacă un raport cu acest obiect nu fusese întocmit anterior de administrator;"26. După articolul 23 se introduce articolul 23^1 cu următorul cuprins:"Art. 23^1. - (1) Actele încheiate de lichidator, pentru a căror validitate este necesară forma autentică, vor fi supuse autentificării judecătorului-sindic. (2) Judecătorul-sindic va pronunţa o încheiere de autentificare, în baza căreia actul va putea fi înscris în registrele de publicitate."27. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) Debitorul aflat în stare de insolventa este obligat sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării de insolventa. (2) Va putea sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei legi şi debitorul în cazul căruia apariţia stării de insolventa este iminenta. (3) Cererile persoanelor juridice vor fi semnate de persoanele care, potrivit actelor constitutive sau statutelor, au calitatea de a le reprezenta. (4) Introducerea prematura, cu rea-credinţa sau tardivă de către debitor a unei cereri de deschidere a procedurii atrage răspunderea patrimonială a debitorului persoana fizica sau a reprezentanţilor statutari ai persoanelor juridice debitoare, pentru prejudiciile pricinuite."28. Literele b) şi f) ale alineatului (1) al articolului 26 vor avea următorul cuprins:"b) o lista completa a tuturor bunurilor debitorului, incluzând toate conturile şi băncile prin care debitorul îşi ruleaza fondurile; pentru bunurile grevate se vor menţiona datele din registrele de publicitate;.............................................................. f) o declaraţie prin care debitorul îşi arata intenţia de intrare în faliment sau de reorganizare conform unui plan, prin restructurarea activităţii sau prin lichidarea, în tot sau în parte, a averii, în vederea stingerii datoriilor sale; dacă aceasta declaraţie nu va fi depusa până la expirarea termenului stabilit la alin. (2), se prezuma, până la proba contrarie, ca debitorul este de acord cu începerea falimentului;"29. La alineatul (1) al articolului 26, după litera f) se introduce litera g) cu următorul cuprins:"g) o declaraţie pe propria răspundere sau un certificat de la oficiul registrului comerţului în a cărui raza teritorială se afla domiciliul profesional/sediul social, din care să rezulte dacă a mai fost supus procedurii prevăzute de prezenta lege într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive."30. Articolul 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) Orice creditor care are o creanta certa, lichidă şi exigibilă poate introduce la tribunal o cerere împotriva unui debitor care, timp de cel puţin 30 de zile, a încetat plăţile, în următoarele condiţii: a) dacă creanta izvorăşte din raporturi de muncă sau raporturi obligationale civile, creanta trebuie să aibă un cuantum superior valorii insumate a 6 salarii medii pe economie, stabilite în condiţiile legii şi calculate la data formulării cererii introductive; b) în celelalte cazuri creanta trebuie să aibă un cuantum superior echivalentului în lei al sumei de 5.000 euro, calculat la data formulării cererii introductive; c) în cazul unui creditor care deţine creanţe din ambele categorii menţionate la lit. a) şi b), cuantumul total al creanţelor trebuie să fie superior valorii insumate a 6 salarii medii pe economie, stabilite în condiţiile legii şi calculate la data formulării cererii introductive. (2) Simplul refuz al unor plati, în baza unor excepţii pe care debitorul le socoteşte, cu buna-credinţa, întemeiate, nu constituie o dovadă a stării de insolventa. (3) Camerele de comerţ şi industrie teritoriale şi asociaţiile cooperatiste teritoriale, respectiv naţionala, vor putea introduce cerere împotriva debitorului care, potrivit datelor de care acestea dispun, se afla într-o situaţie notorie de insolventa."31. Secţiunea a 2-a din capitolul III "Procedura" se va intitula "Deschiderea procedurii şi efectele deschiderii procedurii".32. Alineatele (1)-(7) ale articolului 31 vor avea următorul cuprins:"Art. 31. - (1) Dacă cererea debitorului corespunde condiţiilor stabilite la art. 25, 26 şi 28, judecătorul-sindic va pronunţa o sentinta de deschidere a procedurii, pe care o va notifica în condiţiile art. 58^1. În cazul în care creditorii se opun deschiderii procedurii în termen de 25 de zile de la emiterea notificării, judecătorul-sindic îi va cita, împreună cu debitorul, la o şedinţa în urma căreia va soluţiona, deodată, printr-o încheiere, toate opoziţiile. (2) În termen de 48 de ore de la înregistrarea cererii creditorilor, camerei de comerţ şi industrie teritoriale sau, după caz, asociaţiei cooperatiste teritoriale, respectiv naţionala, judecatorulsindic va comunică cererea, în copie, debitorului şi va dispune afişarea unei copii la usa instanţei. (3) Dacă, în termen de 5 zile de la primirea copiei, debitorul contesta ca ar fi în stare de insolventa, în condiţiile stabilite la art. 29, judecătorul-sindic va tine, în termen de 10 zile, o şedinţa la care vor fi citaţi creditorii care au introdus cererea, debitorul, camera de comerţ şi industrie teritorială, respectiv asociaţia cooperatista teritorială sau, după caz, naţionala. (4) La cererea debitorului, pentru motive temeinice, judecătorul-sindic îi poate obliga pe creditorii care au introdus cererea sa consemneze, în termen de maximum 30 de zile, la o banca, o cauţiune de cel mult 30% din valoarea creanţelor. Cauţiunea va fi restituită creditorilor, dacă cererea lor va fi admisă. Dacă cererea va fi respinsă, cauţiunea poate fi folosită pentru a acoperi pagubele suferite de debitor. Dacă cauţiunea nu este consemnată în termen, cererea introductivă va fi respinsă. (5) Dacă judecătorul-sindic stabileşte ca debitorul este în stare de insolventa, îi va respinge contestaţia şi va deschide procedura printr-o sentinta. (6) Dacă judecătorul-sindic stabileşte ca debitorul nu este în stare de insolventa, respinge cererea creditorilor şi dispune ca sentinta să fie afişată la usa instanţei. În cazul respingerii cererii, aceasta va fi considerată ca lipsită de orice efect chiar de la înregistrarea ei. (7) Dacă debitorul nu contesta în termenul prevăzut la alin. (3) ca ar fi în stare de insolventa, judecătorul-sindic va da o sentinta de deschidere a procedurii."33. Alineatul (8) al articolului 31 se abroga.34. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - (1) În termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, potrivit art. 31 alin. (5) sau (7), debitorul este obligat să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute la art. 26 alin. (1). (2) Nerespectarea fără motive întemeiate a dispoziţiei prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu o amenda civilă de 2.000.000 lei pe zi de întârziere, amenda care va fi aplicată persoanelor care îl reprezintă legal pe debitor."35. Articolul 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33. - Dacă debitorul nu a prezentat informaţiile cerute la art. 26 alin. (1) lit. b)-d) şi g) sau le-a prezentat în mod necorespunzător, judecătorul-sindic sau, după caz, administratorul poate, pe cheltuiala averii debitorului, sa angajeze un expert contabil care, folosind bilanţul, registrele contabile şi documentele contabile şi extracontabile ale debitorului, să le întocmească sau, după caz, să le corecteze, cu maxima urgenta."36. Articolul 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) Prin hotărârea de deschidere a procedurii, judecătorul-sindic va desemna, dacă este necesar pentru protejarea intereselor creditorilor şi/sau asociaţilor/acţionarilor, un administrator, stabilindu-i atribuţiile, potrivit art. 18, precum şi remuneraţia. (2) Judecătorul-sindic va desemna din oficiu un administrator dacă debitorul îşi declara intenţia de intrare în faliment ori nu îşi declara intenţia de reorganizare, în condiţiile art. 26, respectiv art. 32. (3) Desemnarea de către judecătorul-sindic a unui administrator va putea fi facuta şi ulterior deschiderii procedurii, din oficiu sau la solicitarea oricărei părţi interesate, chiar dacă debitorul şi-a declarat intenţia de reorganizare în condiţiile art. 26, respectiv art. 32. (4) În cazurile prevăzute la alin. (1) şi (3), la aprecierea oportunităţii desemnării unui administrator, judecătorul-sindic se va sprijini şi pe existenta unor indicii vizând existenta unor fraude, manopere dolozive sau incompetenta ori vadit gresita conducere a afacerilor debitorului de către organele de conducere ale acestuia."37. După articolul 35 se introduce articolul 35^1 cu următorul cuprins:"Art. 35^1. - (1) Creditorul titular al unei creanţe garantate cu ipoteca, gaj sau alta garanţie reală mobiliară, ori drept de retenţie, de orice fel, poate solicita judecătorului-sindic ridicarea suspendării menţionate la art. 35 cu privire la creanta sa în una dintre următoarele situaţii:A. a) atunci când valoarea obiectului garanţiei este pe deplin acoperită de valoarea totală a creanţelor şi părţilor de creanţe garantate cu acel obiect; şi b) obiectul garanţiei nu prezintă o importanţa vitala pentru reusita unei reorganizari care, în cazul concret, ar avea sanse efective de realizare;B. atunci când nu exista o protecţie corespunzătoare a creanţei garantate în raport cu obiectul garanţiei, datorită:- diminuării valorii obiectului garanţiei sau existenţei unui pericol real ca aceasta sa sufere o diminuare apreciabila;- diminuării valorii părţii garantate dintr-o creanta cu rang inferior, ca urmare a acumularii dobânzilor, majorărilor şi penalitatilor de orice fel la o creanta garantată cu rang superior;- lipsei unei asigurări a obiectului garanţiei împotriva riscului pieirii sau deteriorării. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. B judecătorul-sindic va putea respinge cererea de ridicare a suspendării formulată de creditor, dacă administratorul/debitorul propune, în schimb, adoptarea uneia sau mai multor măsuri menite a oferi o protecţie corespunzătoare creanţei garantate a creditorului, precum: a) efectuarea de plati periodice în favoarea creditorului, pentru acoperirea diminuării valorii obiectului garanţiei ori a valorii părţii garantate dintr-o creanta cu rang inferior; b) efectuarea de plati periodice în favoarea creditorului, pentru satisfacerea dobânzilor, majorărilor şi penalitatilor de orice fel şi, respectiv, pentru reducerea capitalului creanţei sub cota de diminuare a valorii obiectului garanţiei ori a valorii părţii garantate dintr-o creanta cu rang inferior; c) novatia obligaţiei de garanţie prin constituirea unei garanţii suplimentare, reale sau personale, ori prin substituirea obiectului garanţiei cu un alt obiect. (3) Reclamantul într-o cerere de ridicare a suspendării trebuie să facă dovada faptului prevăzut la alin. (1) lit. A. a), rămânând debitorului/administratorului sau altei părţi interesate sarcina producerii dovezii contrare şi, respectiv, a celorlalte elemente."38. Articolul 37 va avea următorul cuprins:"Art. 37. - Nici o dobânda, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuiala nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior deschiderii procedurii şi negarantate cu ipoteca, gaj sau alta garanţie reală mobiliară, ori drept de retenţie, de orice fel, sau părţilor negarantate din creanţele garantate cu astfel de garanţii, de la data deschiderii procedurii, în afară de cazul în care, prin programul de plată a creanţelor cuprins în planul de reorganizare, se deroga de la prevederile de mai sus."39. La articolul 39, după alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Nerespectarea fără motive întemeiate a dispoziţiei prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă prevăzută de art. 32 alin. (2)."40. După articolul 39 se introduce articolul 39^1 cu următorul cuprins:"Art. 39^1. - (1) După rămânerea irevocabilă a hotărârii de deschidere a procedurii, toate actele şi corespondenta emise de debitor, administrator sau lichidator vor cuprinde, în mod obligatoriu şi cu caractere vizibile, în limbile română, engleza şi franceza, menţiunea lt; lt;în insolventa gt; gt;. (2) După intrarea în reorganizare judiciară sau faliment, actele şi corespondenta vor purta, în condiţiile menţionate la alin. (1), menţiunea lt; lt;în reorganizare judiciară gt; gt; sau, după caz lt; lt;în faliment gt; gt;. (3) Prejudiciile suferite de terţii de buna-credinţa, ca urmare a nerespectării obligaţiei menţionate la alin. (1) şi (2), vor fi reparate în mod exclusiv de persoanele care au încheiat actele ca reprezentanţi legali ai debitorului, fără a fi atinsa averea debitorului."41. Articolul 40 va avea următorul cuprins:"Art. 40. - (1) În afară de cazurile prevăzute de prezenta lege sau de cele autorizate de judecătorul-sindic, toate actele, operaţiunile şi plăţile prestate de debitor, ulterior deschiderii procedurii, sunt nule faţă de masa creditorilor. (2) Debitorul şi/sau, după caz, administratorul sunt obligaţi sa întocmească şi sa păstreze regulat o lista cuprinzând toate actele şi operaţiunile încheiate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii şi valorii acestora şi a datelor de identificare ale cocontractantilor."42. După articolul 40 se introduc articolele 40^1 - 40^4 cu următorul cuprins:"Art. 40^1. - (1) Deschiderea procedurii ridica debitorului dreptul de administrare - constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea -, dacă acesta nu şi-a declarat, în condiţiile art. 26 alin. (1) lit. f) sau, după caz, art. 32 alin. (1), intenţia de reorganizare. (2) Cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege, prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi bunurilor pe care debitorul le-ar dobândi ulterior deschiderii procedurii. (3) Judecătorul-sindic va putea ordonă ridicarea, în tot sau în parte, a dreptului de administrare al debitorului o dată cu desemnarea unui administrator, indicând totodată şi condiţiile de exercitare a acestuia. (4) Dreptul de administrare al debitorului încetează de drept la data la care se dispune începerea falimentului. (5) Creditorii, comitetul creditorilor, comitetul asociaţilor/acţionarilor, camera de comerţ şi industrie teritorială sau, după caz, asociaţia cooperatista teritorială, respectiv naţionala, poate oricând adresa judecătorului-sindic o cerere de a se ridica debitorului dreptul de administrare, având ca justificare pierderile continue din averea debitorului sau lipsa probabilitatii de realizare a unui plan raţional de activitate. (6) Judecătorul-sindic va examina în termen de 15 zile o astfel de cerere, într-o şedinţa la care vor fi citaţi debitorul, creditorii, administratorul, comitetul creditorilor, comitetul asociaţilor/acţionarilor şi camera de comerţ şi industrie teritorială sau, după caz, asociaţia cooperatista teritorială, respectiv naţionala.Art. 40^2. - (1) Judecătorul-sindic sau administratorul/lichidatorul va trebui sa notifice ridicarea dreptului de administrare al debitorului, cat mai curând posibil, oficiilor poştale, statiilor de cale ferată, antrepozitelor, depozitelor portuare şi altor locuri de inmagazinare din circumscripţia în care debitorul are domiciliul profesional/sediul social ori filiale sau sucursale şi să le ceara sa îi fie predată corespondenta comercială a debitorului şi orice alte comunicări trimise acestuia. (2) Neîndeplinirea, fără motive temeinice, a obligaţiilor menţionate la alin. (1) se sancţionează cu amendă judiciară de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei. (3) Judecătorul-sindic va da dispoziţii tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în conturi sa nu dispună de acestea fără un ordin al său sau al administratorului/lichidatorului. (4) Încălcarea dispoziţiilor judecătorului-sindic, menţionate la alin. (3), atrage răspunderea băncilor pentru prejudiciul creat, precum şi o amenda judiciară de la 4.000.000 lei la 10.000.000 lei.Art. 40^3. - (1) Pe perioada în care debitorul sau/şi administratorul exercita dreptul de administrare, acesta poate îndeplini orice acte şi operaţiuni - inclusiv utilizarea, vânzarea şi închirierea de bunuri - şi poate efectua plati, dacă toate acestea se încadrează în condiţiile obişnuite de exercitare a activităţii curente. (2) Actele, operaţiunile şi plăţile care depăşesc condiţiile menţionate la alin. (1) vor putea fi autorizate de judecătorul-sindic; acesta va convoca o şedinţa în termen de maximum 30 de zile de la data primirii cererii, instiintandu-i pe creditori despre posibilitatea de a depune contestaţii motivate cu cel puţin 5 zile înainte de data convocării. (3) În cadrul şedinţei prevăzute la alin. (2) judecătorul-sindic va soluţiona toate contestaţiile şi va decide, prin încheiere, asupra cererii formulate de debitor/administrator. (4) În cazul propunerilor de înstrăinare a bunurilor din averea debitorului grevate de garanţii, se va ţine seama de prevederile art. 35^1 referitoare la acordarea unei protecţii corespunzătoare creanţei garantate.Art. 40^4. - Dacă la data deschiderii procedurii un act juridic nu devenise opozabil terţilor, înscrierile, transcrierile, intabularile şi orice alte formalităţi specifice necesare acestui scop, efectuate după data deschiderii procedurii, sunt fără efect faţă de masa creditorilor, cu excepţia cazului în care cererea sau sesizarea, legal formulată, a fost primită de instanţa, autoritatea sau instituţia competenţa cel mai târziu în ziua premergătoare hotărârii de deschidere a procedurii."43. La alineatul (1) al articolului 45, după litera e) se introduce litera f) cu următorul cuprins:"f) plăţile anticipate ale datoriilor, efectuate în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii, dacă scadenta lor fusese stabilită pentru o dată ulterioară deschiderii procedurii."44. La articolul 48, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Terţul dobanditor cu titlu gratuit de buna-credinţa va restitui bunurile în starea în care se găsesc, iar în lipsa acestora, va restitui diferenţa de valoare cu care s-a îmbogăţit. În caz de reacredinta, terţul va restitui, în toate cazurile, întreaga valoare, precum şi fructele percepute."45. Articolul 49 va avea următorul cuprins:"Art. 49. - (1) Administratorul, lichidatorul sau comitetul creditorilor va putea intenta acţiune pentru a recupera de la subdobanditor bunul ori valoarea bunului transferat de către debitor numai dacă subdobanditorul nu a plătit valoarea corespunzătoare a bunului şi cunoştea sau trebuia sa cunoască faptul ca transferul iniţial este susceptibil de a fi anulat. (2) În cazul în care subdobanditorul este soţ, ruda sau afin până la gradul al patrulea inclusiv al debitorului, se prezuma relativ ca acesta a cunoscut împrejurarea menţionată la alin. (1)."46. Articolul 53 va avea următorul cuprins:"Art. 53. - Dacă debitorul este parte într-un contract prevăzând transferul anumitor mărfuri, titluri reprezentative ale mărfurilor sau active financiare, cotate pe o piaţa reglementată de mărfuri, servicii şi instrumente financiare derivate, la o anumită data sau într-o perioadă determinata de timp, şi scadenta cade sau perioada se termina după data deschiderii procedurii, diferenţa dintre preţul de cumpărare şi preţul cotat, la data menţionată mai sus, pe piaţa reglementată respectiva sau pe pieţele locului de livrare ori, dacă nu poate fi stabilit locul, la cea mai apropiată piaţa reglementată, va trebui să fie plătită averii debitorului, dacă aceasta este creditoare, şi va fi înscrisă în tabelul de creanţe, dacă este o obligaţie a averii debitorului."47. După secţiunea a 3-a din capitolul III "Procedura" se introduce secţiunea a 3^1 -a, "Primele măsuri", conţinând articolele 58^1 -58^16 cu următorul cuprins:"Art. 58^1. - (1) În urma deschiderii procedurii, judecătorul-sindic sau, după caz, administratorul va trimite o notificare tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusa de debitor în conformitate cu art. 26 sau art. 32 ori, după caz, întocmită în condiţiile art. 33, debitorului şi oficiului registrului comerţului unde debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii. (2) Dacă creditorii cu sediul sau cu domiciliul în străinătate au reprezentanţi în ţara, notificarea va fi trimisa acestora din urma. (3) Notificarea prevăzută la alin. (1) se va publică totodată, pe cheltuiala averii debitorului, într-un ziar de larga circulaţie.Art. 58^2. - (1) Notificarea va cuprinde: a) termenul limita de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii, pronunţată ca urmare a cererii formulate de debitor, în condiţiile art. 31 alin. (1), precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora; b) termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, care va fi de maximum 60 de zile de la deschiderea procedurii, precum şi cerinţele pentru ca o creanta înregistrată să fie considerată valabilă; c) termenul de verificare a creanţelor, întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar al creanţelor, care nu va depăşi 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la lit. b); d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor, care nu va depăşi 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la lit. c); e) locul, data şi ora primei şedinţe a adunării creditorilor. (2) Şedinţa de întrunire a adunării creditorilor va fi convocată la un termen situat în primele 10 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) lit. b). (3) În funcţie de circumstanţele cauzei şi pentru motive temeinice - cum ar fi numărul ridicat de creditori sau situarea acestora în străinătate -, judecătorul-sindic va putea hotărî o majorare a termenelor prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d) cu maximum 60, 30, respectiv 30 de zile.Art. 58^3. - Dacă debitorul are bunuri supuse transcriptiei, inscripţiei sau înregistrării în registrele de publicitate, va fi trimisa instanţelor, autorităţilor sau instituţiilor care ţin aceste registre o copie de pe hotărârea de deschidere a procedurii, spre a se face menţiune.Art. 58^4. - (1) Toţi creditorii ale căror creanţe sunt anterioare datei deschiderii procedurii, cu excepţia salariaţilor, vor depune cererea de admitere a creanţelor în termenul fixat în hotărârea de deschidere a procedurii; declaraţiile de creanţe vor fi înregistrate într-un registru care se va păstra la grefa tribunalului. (2) Cererea de admitere a creanţelor trebuie facuta chiar dacă acestea nu sunt stabilite printr-un titlu. (3) Creanţele nescadente sau sub condiţie la data deschiderii procedurii vor fi admise provizoriu la masa credala şi vor fi îndreptăţite sa participe la distribuiri de sume în măsura ingaduita de prezenta lege. (4) Sunt considerate sub condiţie şi acele creanţe care pot fi valorificate împotriva debitorului numai după executarea unui codebitor principal.Art. 58^5. - (1) Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul creanţei, precum şi menţiuni cu privire la eventualele drepturi de preferinta sau garanţii. (2) La cerere vor fi anexate documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire de garanţii. (3) Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtător pot solicita judecătorului-sindic restituirea titlurilor originale şi păstrarea la dosar a unor copii certificate de grefier. Judecătorul-sindic va face menţiunea pe original despre prezentarea acestora. Originalele vor fi prezentate din nou la orice repartiţie de sume între creditori, precum şi la exercitarea votului în adunarea creditorilor.Art. 58^6. - (1) Toate creanţele vor fi supuse procedurii de verificare prevăzute de prezenta lege, cu excepţia creanţelor constatate prin titluri executorii. (2) Nu sunt supuse acestei proceduri creanţele bugetare, în cazul cărora se vor observa dispoziţiile legale speciale. (3) Prin creanţe bugetare, în sensul prezentei legi, se înţelege creanţele izvorâte din impozite, taxe, contribuţii, amenzi şi alte sume ce reprezintă resurse financiare publice, potrivit legii. (4) Toate creanţele prezentate pentru a fi admise şi înregistrate la grefa tribunalului vor fi prezumate valabile şi corecte dacă nu sunt contestate de către debitor, administrator sau creditori.Art. 58^7. - (1) Administratorul va proceda de îndată la examinarea fiecărei cereri şi a documentelor depuse şi va putea efectua o cercetare amănunţită pentru a stabili legitimitatea, valoarea exactă şi prioritatea fiecărei creanţe. (2) În vederea îndeplinirii atributiei prevăzute la alin. (1), administratorul va putea solicita explicaţii de la debitor, va putea sa poarte discuţii cu fiecare creditor, solicitandu-i, dacă considera necesar, informaţii şi documente suplimentare.Art. 58^8. - Creanţele negarantate şi părţile negarantate ale creanţelor garantate, care nu sunt scadente la data înregistrării cererii de admitere, vor fi înscrise în tabelul de creanţe cu întreaga lor valoare, însă, în cursul falimentului, orice distribuire de suma pentru astfel de creanţe se va face cu observarea dispoziţiilor art. 111.Art. 58^9. - Creanţele constând în obligaţii, care nu au fost calculate în valoare monetara sau a căror valoare este supusă modificării, vor fi calculate de către administrator şi înscrise în tabelul de creanţe cu valoarea nominală pe care ele o aveau la data deschiderii procedurii. Judecătorul-sindic va decide asupra oricărei contestaţii împotriva calculului făcut de administrator pentru astfel de creanţe.Art. 58^10. - O creanta a unui creditor cu mai mulţi debitori solidari va fi înscrisă în toate tabelele de creanţe ale debitorilor cu valoarea nominală, până va fi complet acoperită. Nici o reducere a sumei creanţei prevăzute în tabelul de creanţe nu va fi facuta în vreunul dintre tabelele de creanţe ale debitorilor, până ce creditorul a fost deplin satisfăcut, în numerar sau în bunuri. Dacă totalul sumelor distribuite creditorului, în toate acţiunile cu debitorii, va depăşi totalul sumei care îi este datorată, acesta va trebui sa restituie sumele primite în plus, care vor fi reinscrise ca fonduri în averea debitorilor, proporţional cu sumele pe care fiecare dintre debitori le-a plătit peste ceea ce era datorat.Art. 58^11. - (1) Un creditor care, înainte de înregistrarea unei cereri de admitere, a primit o plata parţială pentru creanta sa de la un codebitor sau de la un fidejusor al debitorului poate avea creanta înscrisă în tabelul de creanţe numai pentru partea pe care nu a încasat-o încă. (2) Un codebitor sau un fidejusor, care este îndreptăţit la restituire ori la despăgubire din partea debitorului pentru suma plătită, va fi trecut în tabelul de creanţe cu suma pe care a plătit-o creditorului. În acest caz, creditorul comun are dreptul de a cere sa i se plătească până la achitarea integrală a creanţei sale cota cuvenită codebitorului sau fidejusorului, rămânând creditor al acestuia doar pentru suma neachitata. (3) Codebitorul sau fidejusorul debitorului, care pentru asigurarea regresului sau are asupra bunurilor acestuia un drept de garanţie, concura la masa credala, pentru a face posibila realizarea garanţiei sale, dar preţul obţinut din vânzarea bunurilor grevate va fi atribuit creditorului, scăzându-se din suma ce este datorată.Art. 58^12. - (1) Ca rezultat al verificărilor făcute administratorul va întocmi şi va inregistra la tribunal un tabel preliminar cuprinzând toate creanţele împotriva averii debitorului, precizând ca sunt: chirografare, garantate, cu prioritati, sub condiţie sau nescadente şi arătând pentru fiecare numele/denumirea creditorului, suma pentru care s-a cerut verificarea şi suma cu care a fost trecut în tabel. (2) La creanţele garantate cu un drept de preferinta se vor arata titlul din care izvorăşte preferinta, rangul acesteia şi motivele pentru care creanţele sau drepturile de preferinta au fost trecute parţial în tablou sau au fost inlaturate. (3) Tabelul preliminar va fi, totodată, afişat de grefa la sediul tribunalului şi comunicat debitorului. (4) Administratorul va trimite de urgenta notificări creditorilor ale căror creanţe sau drepturi de preferinţe au fost trecute parţial în tabelul preliminar sau inlaturate.Art. 58^13. - (1) Debitorul, creditorii şi orice altă parte interesată vor putea sa formuleze contestaţii cu privire la creanţele şi drepturile de preferinta trecute de administrator în tabelul preliminar al creanţelor. (2) Contestaţiile trebuie depuse la tribunal cu cel puţin 10 zile înainte de data stabilită, prin sentinta de deschidere a procedurii, pentru definitivarea tabelului de creanţe. (3) La termenul stabilit prin sentinta de deschidere a procedurii pentru definitivarea tabelului de creanţe, judecătorul-sindic va soluţiona deodată, printr-o singura sentinta, toate contestaţiile, chiar dacă pentru soluţionarea unora ar fi nevoie de administrare de probe; în acest din urmă caz, judecătorul-sindic poate să admită, în tot sau în parte, creanţele, în mod provizoriu, la masa credala, atât în ceea ce priveşte deliberările, cat şi repartiţiile. (4) Dacă se admite creanta fără dreptul de preferinta pretins, aceasta va participa la repartiţiile sumelor obţinute din valorificarea bunurilor negrevate de garanţii. (5) Din sumele care s-ar obţine din valorificarea bunurilor supuse dreptului de preferinta contestat se va consemna partea ce s-ar cuveni acelei creanţe.Art. 58^14. - (1) După ce toate contestaţiile la creanţe au fost soluţionate, administratorul va inregistra, de îndată, la tribunal şi va avea grija să fie afişat la sediul acestuia tabelul definitiv al tuturor creanţelor împotriva averii debitorului, arătând suma, prioritatea şi situaţia - garantată sau negarantata - a fiecărei creanţe. (2) După înregistrarea tabelului definitiv, numai titularii creanţelor înregistrate în tabelul definitiv pot sa participe la votul asupra planului de reorganizare, la adunările creditorilor şi la orice repartiţii de sume în caz de faliment.Art. 58^15. - (1) După expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, prevăzut la art. 58^13 alin. (2), şi până la închiderea procedurii, orice parte interesată poate face contestaţie împotriva trecerii unei creanţe sau a unui drept de preferinta în tabloul definitiv al creanţelor, în cazul descoperirii existenţei unui fals, dol sau erori esenţiale care au determinat admiterea creanţei sau a dreptului de preferinta, precum şi în cazul descoperirii unor titluri hotărâtoare şi până atunci necunoscute. (2) Judecarea contestaţiei se va face de judecătorul-sindic, după citarea contestatorului şi a celorlalte părţi interesate. (3) Până la judecarea irevocabilă a contestaţiei, judecatorulsindic va putea declara creanta sau dreptul de preferinta contestat ca admis numai provizoriu.Art. 58^16. - (1) Cu excepţia cazului în care notificarea deschiderii procedurii s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art. 6^1, titularul de creanţe anterioare deschiderii procedurii, care nu depune cererea de admitere a creanţelor până la expirarea termenului prevăzut la art. 58^2 alin. (1) lit. b), este decăzut, cat priveşte creanţele respective, din următoarele drepturi:1. dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării creditorilor;2. dreptul de a participa la distribuirile de sume în cadrul reorganizării şi falimentului;3. dreptul de a-şi realiza creanţele împotriva debitorului sau a asociaţilor cu răspundere nelimitată ai societăţii debitoare, ulterior închiderii procedurii, sub rezerva ca debitorul sa nu fie găsit vinovat de bancruta frauduloasă sau de plati ori transferuri frauduloase. (2) Decăderea va putea fi invocată oricând, de orice parte interesată, pe cale de acţiune sau excepţie."48. Alineatul (1) al articolului 59 va avea următorul cuprins:"Art. 59. - (1) Următoarele categorii de persoane vor putea propune un plan de reorganizare în condiţiile de mai jos: a) debitorul, o dată cu formularea cererii sale introductive sau ulterior, până la afişarea tabelului definitiv al creanţelor, dacă acesta şi-a prezentat intenţia de reorganizare în condiţiile prevăzute la art. 26, respectiv art. 32; b) administratorul, de la data desemnării sale şi până la împlinirea unui termen de 30 de zile de la data afişării tabelului definitiv al creanţelor; c) comitetul creditorilor, creditorii titulari a cel puţin unei treimi din valoarea creanţelor garantate sau creditorii chirografari, titulari a cel puţin unei treimi din valoarea creanţelor negarantate, asociaţii din societăţile în nume colectiv şi societăţile cu răspundere limitată, asociaţii comanditati din societăţile în comandită, actionarii titulari a cel puţin unei treimi din capitalul social al unei societăţi pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni, precum şi asociaţii organizaţiilor cooperatiste sau, după caz, ai asociaţiilor cooperatiste teritoriale."49. La articolul 59, după alineatul (1) se introduc alineatele (1^1), (1^2) şi (1^3) cu următorul cuprins:"(1^1) Comitetul creditorilor, creditorii titulari a cel puţin unei treimi din valoarea creanţelor garantate sau creditorii chirografari, titulari a cel puţin unei treimi din valoarea creanţelor negarantate, pot propune planul într-un termen de 30 de zile, care curge de la data afişării tabelului definitiv al creanţelor.(1^2) Asociaţii din societăţile în nume colectiv şi societăţile cu răspundere limitată, asociaţii comanditati din societăţile în comandită şi actionarii titulari a cel puţin unei treimi din capitalul social al unei societăţi pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni, precum şi asociaţii organizaţiilor cooperatiste sau, după caz, ai asociaţiilor cooperatiste teritoriale pot propune planul: a) într-un termen de 30 de zile, care curge de la data afişării tabelului definitiv al creanţelor, dacă debitorul şi-a declarat intenţia de reorganizare în condiţiile prevăzute la art. 26, respectiv art. 32; b) de la expirarea termenului pentru declararea intentiei de reorganizare, prevăzut la art. 26, respectiv art. 32, până la expirarea unui termen de 30 de zile, ce curge de la înregistrarea la tribunal a tabelului definitiv al creanţelor, dacă debitorul nu şi-a declarat intenţia de reorganizare în condiţiile prevăzute la art. 26, respectiv art. 32.(1^3) La cererea oricărei părţi interesate, judecătorul-sindic poate prelungi sau scurta, pentru motive temeinice, perioadele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), alin. (1^1) şi (1^2)."50. Alineatul (3) al articolului 59 va avea următorul cuprins:"(3) Nu vor putea propune un plan de reorganizare debitorul care, într-un interval de 5 ani anterior formulării cererilor introductive, a mai fost subiect al procedurii instituite în baza prezentei legi şi nici debitorul care a fost condamnat definitiv pentru: bancruta frauduloasă, gestiune frauduloasă, abuz de încredere, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, infracţiuni de fals ori infracţiuni prevăzute în Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările ulterioare."51. Alineatul (4) al articolului 59 se abroga.52. Alineatul (5) al articolului 59 va avea următorul cuprins:"(5) Nerespectarea termenelor prevăzute la alin. (1), (1^1), respectiv (1^2) conduce la decăderea părţilor respective din dreptul de a depune un plan de reorganizare şi, ca urmare, la trecerea, din dispoziţia judecătorului-sindic, la faliment."53. Articolul 60 va avea următorul cuprins:"Art. 60. - (1) Planul de reorganizare va indica perspectivele de redresare în raport cu posibilităţile şi specificul activităţii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile şi cu cererea pieţei faţă de oferta debitorului şi va cuprinde măsuri concordante cu interesele creditorilor şi ale asociaţilor sau acţionarilor, precum şi cu ordinea publică, inclusiv în ceea ce priveşte modalitatea de selecţie, desemnare şi înlocuire a administratorilor şi directorilor. (2) Planul de reorganizare va indica modalităţile de lichidare, totală sau parţială, a pasivului. (3) Executarea planului de reorganizare nu va putea depăşi 3 ani, socotiţi de la data confirmării. (4) Planul de reorganizare va menţiona: a) categoriile de creanţe care nu sunt defavorizate; b) tratamentul categoriilor de creanţe defavorizate; c) dacă şi în ce măsura debitorul şi asociaţii din societăţile în nume colectiv şi asociaţii comanditati din societăţile în comandită vor fi descărcaţi de răspundere; d) ce despăgubiri urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanţe, în comparatie cu valoarea ce ar fi primită prin distribuire în caz de faliment; valoarea se va calcula la data propunerii planului. (5) Planul va specifică măsurile adecvate pentru punerea sa în aplicare, cum ar fi:A. păstrarea, în întregime sau în parte, de către debitor a controlului activităţii sale, inclusiv a bunurilor din averea sa, cu sau fără supravegherea activităţii sale de către un administrator, desemnat cu acordul creditorilor;B. obţinerea de resurse financiare pentru susţinerea realizării planului şi sursele de provenienţă ale acestora;C. transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului către una sau mai multe persoane fizice sau juridice, constituite anterior sau ulterior confirmării planului;D. fuziunea debitorului sau absorbirea sa cu sau de către o altă persoană juridică;E. lichidarea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului, separat sau în bloc, libere de orice sarcini, sau distribuirea acestora către creditorii debitorului, în contul creanţelor pe care aceştia le au faţă de averea debitorului;F. modificarea sau stingerea garanţiilor reale;G. prelungirea datei scadentei, precum şi modificarea ratei dobânzii, penalităţii sau a oricărei alte clauze din cuprinsul contractului sau a celorlalte izvoare ale obligaţiilor sale;H. modificarea actului constitutiv al debitorului, vizând inclusiv majorarea capitalului social;I. emiterea de titluri de valoare de către debitor sau oricare dintre persoanele menţionate la lit. C. şi D., în condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, şi de Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori, prin următoarele metode: a) în schimbul următoarelor categorii de bunuri: numerar, drepturi reale principale, drepturi de proprietate intelectuală, titluri de valoare; b) prin conversie a creanţelor; sau c) prin orice alta metoda adecvată;J. inserarea în actul constitutiv al debitorului - persoana juridică - sau al persoanelor menţionate la lit. C. şi D. a unor prevederi: a) de prohibire a emiterii de acţiuni fără drept de vot; b) de determinare, în cazul diferitelor categorii de acţiuni ordinare, a unei distributii corespunzătoare a votului între aceste categorii; şi c) în cazul categoriilor de acţiuni preferenţiale cu dividend prioritar faţă de alte categorii de acţiuni, de reglementare satisfăcătoare a numirii administratorilor reprezentând categoriile de acţiuni respective în ipoteza neonorarii obligaţiei de plată a dividendelor. (6) Amanarile, esalonarile, scutirile sau reducerile la plata obligaţiilor bugetare se acordă de creditorii bugetari în condiţiile prevăzute de legea specială în materie. (7) Pentru neachitarea obligaţiilor bugetare datorate atât înainte, cat şi după deschiderea procedurii de reorganizare judiciară, debitorul datorează majorări de întârziere şi penalităţi de întârziere conform legii speciale în materie, până la data achitării acestora sau, după caz, până la data intrării în faliment."54. După articolul 60 se introduc articolele 60^1, 60^2 şi 60^3 cu următorul cuprins:"Art. 60^1. - (1) În vederea administrării eficiente a procedurii, planul poate desemna o categorie separată de creanţe, compusa numai din creanţe chirografare având o valoare redusă, valoare pe care judecătorul-sindic o considera adecvată. (2) Planul va stabili acelaşi tratament pentru fiecare creanta din cadrul unei categorii distincte, cu excepţia cazului în care deţinătorul unei creanţe din categoria respectiva consimte un tratament mai puţin favorabil pentru creanta sa.Art. 60^2. - (1) Respectând prevederile art. 60, planul de reorganizare va putea sa: a) defavorizeze orice categorie de creanţe chirografare sau garantate; b) menţină sau sa denunţe, în condiţiile art. 51-58, orice contract la care debitorul este parte; c) prevadă realizarea unei tranzacţii cu privire la creanţele debitorului faţă de terţi; d) prevadă vânzarea totală sau parţială a bunurilor din averea debitorului şi distribuirea sumelor de bani obţinute către creditori; e) modifice drepturile titularilor de creanţe garantate sau chirografare ori sa lase nemodificate drepturile aferente oricărei categorii de creanţe. (2) În cazul în care debitorul este persoana fizica, planul propus nu poate prevedea utilizarea, sub orice formă, sau înstrăinarea bunurilor acestuia, exceptate, total sau parţial, de la executare silită, decât în condiţiile dispoziţiilor legale.Art. 60^3. - (1) Se prezuma ca o categorie de creanţe este defavorizată de plan dacă, pentru oricare dintre creanţele categoriei respective, planul prevede o modificare fie a creanţei, fie a condiţiilor de realizare a acesteia. (2) Nu se considera modificare a creanţei ori a condiţiilor de realizare a acesteia situaţia în care planul propus prevede revenirea la condiţiile de realizare a creanţei anterioare survenirii evenimentelor care au condus la modificarea condiţiilor respective."55. Articolul 62 va avea următorul cuprins:"Art. 62. - (1) Câte o copie de pe planul propus va fi depusa la grefa tribunalului şi la registrul comerţului şi va fi comunicată debitorului, administratorului, comitetului creditorilor şi comitetului asociaţilor/acţionarilor. (2) Judecătorul-sindic va convoca o şedinţa, în termen de 20 de zile de la înregistrarea planului la tribunal, la care vor fi citaţi cei care au propus planul şi persoanele menţionate la alin. (1) şi în care planul va fi admis sau respins de judecatorulsindic, după audierea persoanelor citate. (3) Judecătorul-sindic va putea admite un plan care este propus de părţile legal îndreptăţite, care cuprinde toate informaţiile cerute şi care denota sanse obiective de realizare. Judecatorulsindic poate să ceara părerea unui expert, confirmand posibilitatea de realizare a planului, înainte de admiterea lui. Plata expertului va fi suportată din averea debitorului. (4) Dacă mai multe planuri au fost propuse şi admise la intervale relativ scurte de timp, judecătorul-sindic va cauta să le supună împreună la vot în adunarea creditorilor."56. Articolele 63-65 se abroga.57. Articolul 66 va avea următorul cuprins:"Art. 66. - (1) După admiterea planului, judecătorul-sindic va dispune convocarea adunării creditorilor într-un termen cuprins între 30 şi 45 de zile, dar nu mai devreme de afişarea tabelului definitiv al creanţelor. Debitorul şi administratorul vor fi convocaţi. (2) Judecătorul-sindic va dispune, în termen de 48 de ore de la admitere, publicarea unui anunţ referitor la propunerea planului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi în doua ziare cu larga răspândire, cu indicarea celui care l-a propus, a datei când se va vota cu privire la plan şi a faptului ca este admisibilă votarea prin scrisoare, cu legalizarea semnăturii creditorului de către notarul public, comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la tribunal cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului, precum şi a datei de confirmare a planului, care va avea loc în maximum 15 zile de la data exprimarii votului asupra planului. (3) Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor trebui să depună originalele la tribunal cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota. (4) Din momentul publicării, toate părţile interesate vor fi socotite ca au cunoştinţa despre plan şi data de exprimare a votului. În toate cazurile, debitorul va asigura posibilitatea consultării planului la sediul sau, pe cheltuiala solicitantului."58. Articolul 67 va avea următorul cuprins:"Art. 67. - (1) La începutul şedinţei de vot, judecătorul-sindic va informa creditorii prezenţi despre voturile valabile primite în scris. (2) Creditorii cu creanţe subordonate, asociaţii şi actionarii pot participa la şedinţa, dar pot vota cu privire la plan doar în cazul în care acesta le acorda mai puţin decât ar primi în cazul falimentului. (3) Nu vor fi incluse în cvorum şi nu vor participa la votarea asupra planului de reorganizare, propus de debitorul persoana fizica, creanţele al căror titular este soţ, ruda sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu debitorul. (4) Fiecare creanta beneficiază de un drept de vot, pe care titularul acesteia îl exercita în categoria de creanţe din care face parte creanta respectiva. (5) Sub rezerva prevederilor art. 60 1 alin. (1), următoarele creanţe constituie categorii distincte de creanţe, care votează separat: a) fiecare creanta garantată care depăşeşte 10% din valoarea tuturor creanţelor împotriva averii debitorului; b) toate celelalte creanţe garantate; c) creanţele menţionate la art. 108 pct. 3; d) creanţele menţionate la art. 108 pct. 4; e) creanţele menţionate la art. 108 pct. 6; f) creanţele creditorilor chirografari. (6) Creanţele următoarelor categorii de persoane vor constitui categorii distincte de creanţe şi vor participa la vot, în cazul în care titularii acestora sunt îndreptăţiţi sa voteze conform alin. (2): a) titularii fiecărei categorii de creanţe subordonate, în conformitate cu prevederile art. 108 pct. 10; b) actionarii sau asociaţii, pentru drepturile reziduale derivând din calitatea lor. (7) Un plan va fi socotit acceptat de către o categorie de creanţe, dacă în categoria respectiva o majoritate de două treimi din valoarea creanţelor prezente la vot accepta planul. (8) În cazul categoriilor de creanţe care nu sunt defavorizate de plan, se considera ca acestea au acceptat planul şi nu e necesară votarea planului de către creanţele categoriei respective. (9) În cazul în care planul prevede că, pentru creanţele dintr-o anumită categorie, nu se va primi nimic, se considera ca acestea au respins planul şi nu e necesară votarea planului de către creanţele categoriei respective."59. Articolul 68 va avea următorul cuprins:"Art. 68. - (1) La data stabilită, un plan va fi confirmat de către judecătorul-sindic, dacă sunt întrunite următoarele condiţii:A. cel puţin două dintre categoriile de creanţe menţionate la art. 67 alin. (5) accepta sau sunt socotite ca accepta planul, cu condiţia ca cel puţin una dintre categoriile defavorizate sa accepte planul;B. fiecare categorie defavorizată de creanţe care a respins planul, precum şi fiecare creanta care a respins planul vor fi supuse unui tratament corect şi echitabil prin plan.Tratament corect şi echitabil exista atunci când: a) nici una dintre categoriile care resping planul şi nici o creanta care respinge planul nu primesc mai puţin decât ar fi primit în cazul falimentului; b) nici o categorie sau nici o creanta aparţinând unei categorii nu primeşte mai mult decât valoarea totală a creanţei sale; c) în cazul în care o categorie defavorizată respinge planul, nici un asociat, acţionar sau categorie de creanţe cu rang inferior categoriei defavorizate neacceptante nu primeşte nimic. Se considera ca asociaţii sau actionarii nu primesc nimic şi în cazul în care planul prevede că aceştia vor primi o valoare cel mult egala cu o noua contribuţie financiară pe care au efectuat-o în favoarea debitorului, până la data confirmării planului, cu titlu irevocabil şi nesupusa vreunei alte condiţii decât cea a confirmării planului. (2) Doar un singur plan de reorganizare va fi confirmat. (3) Dacă în condiţiile alin. (1) pot fi confirmate mai multe planuri, tribunalul va confirma planul debitorului. Dacă planul debitorului nu întruneşte condiţiile prevăzute la alin. (1), tribunalul va confirma planul care este acceptat de către cele mai multe categorii defavorizate. (4) Confirmarea unui plan de reorganizare împiedica propunerea, admiterea, votarea sau confirmarea oricărui alt plan."60. La articolul 69, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:"(1^1) Creditorii conserva acţiunile lor, pentru întreaga valoare a creanţelor, împotriva codebitorilor şi fidejusorilor debitorului, chiar dacă au votat pentru acceptarea planului."61. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 69 vor avea următorul cuprins:"(2) Dacă nici un plan nu este confirmat şi termenul pentru propunerea unui plan, în condiţiile art. 59, a expirat, judecatorulsindic va dispune începerea de îndată a procedurii falimentului, în condiţiile art. 77 şi următoarele. (3) Remuneraţiile persoanelor angajate în temeiul art. 9, al art. 17 alin. (1), al art. 21, al art. 22 şi al art. 62 alin. (3) şi alte cheltuieli administrative vor fi achitate la momentul prevăzut, după caz, de lege, cu excepţia cazurilor în care părţile interesate ar accepta, în scris, alte termene de plată. Planul trebuie să precizeze cum va fi asigurata aceasta plata."62. Articolul 70 va avea următorul cuprins:"Art. 70. - (1) În urma confirmării unui plan de reorganizare, debitorul va exercita dreptul de administrare, singur sau, după caz, sub supravegherea administratorului, până când judecatorulsindic va dispune, motivat, ca reorganizarea sa înceteze şi să se facă lichidarea averii debitorului, în condiţiile art. 77 şi următoarele. (2) În cazul reorganizării unei societăţi comerciale, organizaţii cooperatiste sau asociaţii cooperatiste teritoriale, aceasta va fi condusă de persoanele legal împuternicite sa o reprezinte, singure sau sub supravegherea administratorului. Actionarii şi asociaţii cu răspundere limitată nu au dreptul de a interveni în conducerea activităţii ori în administrarea averii debitoarei, cu excepţia şi în limita cazurilor expres şi limitativ prevăzute în lege şi planul de reorganizare. (3) Debitorul va fi obligat sa îndeplinească, fără întârziere, schimbările de structura prevăzute în plan."63. Articolul 71 se abroga.64. Articolul 72 va avea următorul cuprins:"Art. 72. - (1) Orice furnizor de servicii - electricitate, gaze naturale, apa, servicii telefonice sau altele asemenea - nu are dreptul, în perioada de reorganizare, sa schimbe, sa refuze ori sa intrerupa temporar un astfel de serviciu către debitor sau către averea debitorului. (2) Prin derogare de la alin. (1), judecătorul-sindic poate, la cererea furnizorului, sa dispună ca debitorul să depună o cauţiune la o banca, ca o condiţie pentru îndatorirea furnizorului de a-i presta serviciile sale, în timpul desfăşurării procedurii prevăzute în prezenta lege. O astfel de cauţiune nu va putea depăşi 30% din costul serviciilor prestate debitorului şi neachitate."65. Articolul 73 va avea următorul cuprins:"Art. 73. - (1) Dacă debitorul nu se conformează planului sau desfăşurarea activităţii aduce pierderi averii sale, administratorul sau oricare dintre creditori poate solicita judecătorului sa aprobe intrarea în faliment, în condiţiile art. 77 şi următoarele. (2) Înregistrarea cererii menţionate la alin. (1) nu suspenda continuarea activităţii debitorului până când judecătorul-sindic nu hotărăşte asupra ei, printr-o încheiere. (3) Dacă judecătorul-sindic aproba o astfel de cerere, modificările aduse creanţelor prin planul de reorganizare rămân definitive."66. Articolul 74 se abroga.67. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 75 vor avea următorul cuprins:"Art. 75. - (1) Debitorul sau, după caz, administratorul va trebui să prezinte, trimestrial, rapoarte judecătorului-sindic asupra situaţiei financiare a averii debitorului. Rapoartele vor fi înregistrate la grefa tribunalului şi debitorul sau, după caz, administratorul va notifica aceasta tuturor creditorilor, în vederea consultării rapoartelor. (2) De asemenea, administratorul va prezenta şi situaţia cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al activităţii, în vederea recuperării acestora, potrivit art. 69 alin. (3). Asupra acestei cereri judecătorul-sindic se va pronunţa prin încheiere."68. Articolul 76 se abroga.69. Articolul 77 va avea următorul cuprins:"Art. 77. - (1) Judecătorul-sindic va decide, prin încheiere, intrarea în faliment în următoarele cazuri:A.a) debitorul şi-a declarat intenţia de a intră în faliment ori nu şi-a declarat intenţia de reorganizare; şi b) nici unul dintre celelalte subiecte îndreptăţite nu a propus un plan de reorganizare, în condiţiile prevăzute la art. 59, sau nici unul dintre planurile propuse nu a fost acceptat şi confirmat;B.a) debitorul şi-a declarat intenţia de reorganizare, dar nu a propus un plan de reorganizare ori planul propus de acesta nu a fost acceptat şi confirmat; şi b) nici unul dintre celelalte subiecte îndreptăţite nu a propus un plan de reorganizare, în condiţiile prevăzute la art. 59, sau nici unul dintre planurile propuse nu a fost acceptat şi confirmat;C. obligaţiile de plată şi celelalte sarcini asumate nu sunt îndeplinite, în condiţiile stipulate prin planul confirmat, sau desfăşurarea activităţii debitorului în decursul reorganizării aduce pierderi averii sale. (2) Prin încheierea prin care se decide intrarea în faliment judecătorul-sindic va pronunţa dizolvarea societăţii debitoare şi va dispune: a) ridicarea dreptului de administrare al debitorului; b) desemnarea unui lichidator, precum şi stabilirea atribuţiilor şi a remuneraţiei acestuia; c) termenul maxim de predare a gestiunii averii de la debitor/administrator către lichidator, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii, menţionată la art. 40 alin. (2); d) întocmirea şi predarea către lichidator, în termen de maximum 10 zile de la intrarea în faliment, a unei liste cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora la data intrării în faliment, cu indicarea celor născute după deschiderea procedurii; e) notificarea intrării în faliment. (3) Încheierea va indica şi termenele prevăzute la art. 77^1 alin. (2). (4) Prevederile art. 37 se aplică în mod corespunzător în ceea ce priveşte creanţele existente la data intrării în faliment. (5) După intrarea în faliment dispoziţiile art. 58^1 -58^16 vor fi aplicate, dacă este necesar, în mod corespunzător, în ceea ce priveşte creanţele născute între data deschiderii procedurii şi data intrării în faliment, precum şi procedura de admitere a acestora."70. După articolul 77 se introduc articolele 77^1 -77^4 cu următorul cuprins:"Art. 77^1. - (1) Lichidatorul va trimite o notificare tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusa de debitor/administrator, menţionată la art. 77 alin. (2) lit. d), debitorului şi oficiului registrului comerţului unde debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii. Dispoziţiile alin. (2) şi (3) ale art. 58^1 se aplică în mod corespunzător. (2) Notificarea va cuprinde: a) termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor menţionate la alin. (3), în vederea întocmirii tabelului suplimentar, care va fi de maximum 45 de zile de la data intrării în faliment, precum şi cerinţele pentru ca o creanta înregistrată să fie considerată valabilă; b) termenul de verificare a creanţelor menţionate la alin. (3), întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar al acestora, care nu va depăşi 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la lit. a); c) termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor, care va fi de cel puţin 10 zile înainte de data stabilită, prin încheierea de intrare în faliment, pentru definitivarea tabelului suplimentar; b) termenul de definitivare a tabelului suplimentar al creanţelor menţionate la alin. (3) şi de întocmire a tabelului definitiv consolidat, care nu va depăşi 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la lit. b). (3) Vor fi supuse verificării toate creanţele asupra averii debitorului, născute după data deschiderii procedurii. (4) Creanţele admise în tabelul definitiv de creanţe, în condiţiile art. 58^14, nu vor mai fi supuse verificării; titularii acestor creanţe vor putea sa formuleze contestaţii cu privire la creanţele şi drepturile de preferinta trecute de administrator în tabelul preliminar prevăzut la alin. (2) lit. b). (5) Tabelul definitiv consolidat va cuprinde totalitatea creanţelor admise împotriva averii debitorului, existente la data intrării în faliment, cu respectarea dispoziţiilor art. 77^2. (6) Titularilor de creanţe născute după deschiderea procedurii, care nu depun cererea de admitere a creanţelor în termenul prevăzut la alin. (2) lit. a), li se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 58^16.Art. 77^2. - În cazul intrării în faliment după confirmarea unui plan de reorganizare, titularii creanţelor participa la distribuiri cu valoarea acestora, astfel cum au fost prezentate în planul confirmat, mai puţin cota încasată în cursul reorganizării.Art. 77^3. - Garanţiile reale şi personale constituite pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin planul de reorganizare rămân valabile în favoarea creditorilor pentru plata sumelor datorate acestora potrivit planului de reorganizare.Art. 77^4. - (1) Creditorii nu sunt obligaţi sa restituie sumele încasate în cursul reorganizării. (2) Actele cu titlu gratuit, efectuate între data confirmării planului de reorganizare şi intrarea în faliment, vor fi anulate. (3) Celelalte acte efectuate în intervalul menţionat la alin. (2), exceptându-le pe cele făcute cu respectarea dispoziţiilor art. 40^3 alin. (1) şi (2) şi pe cele permise expres de planul de reorganizare, sunt prezumate ca fiind în frauda creditorilor şi vor fi anulate, cu excepţia cazului în care cocontractantul dovedeşte buna sa credinţa la momentul încheierii actului."71. Titlul paragrafului §1 al secţiunii a 6-a "Falimentul" din capitolul III "Procedura" se modifica şi va avea următorul cuprins:"Măsuri premergătoare lichidării"72. Articolele 78 şi 79 se abroga.73. Articolul 80 va avea următorul cuprins:"Art. 80. - (1) Judecătorul-sindic va dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului. Când debitorul are bunuri şi în alte judeţe, judecătorul-sindic va trimite notificări tribunalelor din acele judeţe, în vederea sigilarii de urgenta a bunurilor. (2) Documentele întocmite de alte tribunale, certificând ca sigiliile au fost aplicate, vor fi trimise judecătorului-sindic."74. Alineatul (1) al articolului 81 va avea următorul cuprins:"Art. 81. - (1) Vor fi puse sub sigilii: magazinele, magaziile, depozitele, birourile, corespondenta comercială, arhiva, dispozitivele de stocare şi prelucrare a informatiei, contractele, mărfurile şi orice alte bunuri mobile aparţinând averii debitorului."75. Literele a) şi c) ale alineatului (2) al articolului 81 vor avea următorul cuprins:"a) obiectele care vor trebui valorificate de urgenta, spre a se evita deteriorarea lor materială sau pierderea din valoare;............................................................... c) cambiile şi alte titluri de valoare scadente sau care urmează a fi scadente în scurt timp, precum şi acţiunile ori alte titluri de participaţie ale debitorului, care vor fi luate de lichidator pentru a fi încasate sau pentru a efectua activităţile de conservare cerute;"76. La articolul 81, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) În timpul acţiunii de sigilare, lichidatorul va lua măsurile necesare pentru conservarea bunurilor."77. La articolul 82, după alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Lichidatorul, pe măsura desfăşurării inventarierii, ia în posesie bunurile, devenind depozitarul lor judiciar."78. Articolele 84 şi 85 se abroga.79. Paragraful §2 "Stabilirea masei pasive" al secţiunii a 6-a "Falimentul" din capitolul III "Procedura" se abroga.80. Alineatul (2) al articolului 100 va avea următorul cuprins:"(2) Cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege, lichidarea va începe de îndată după afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor, menţionat la art. 77^1 alin. (2) lit. d). Bunurile vor putea fi vândute în bloc - ca un ansamblu în stare de funcţionare sau individual. Dacă bunurile nu se pot vinde prin negociere directa, acestea vor fi vândute la licitaţie, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă."81. La articolul 100, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:"(4) În funcţie de circumstanţele cauzei şi pe cat posibil, evaluarea bunurilor se va întreprinde atât individual, cat şi în bloc, ca un ansamblu în stare de funcţionare."82. Articolul 101 va avea următorul cuprins:"Art. 101. - (1) În caz de necesitate sau utilitate invederata a vânzării în bloc, lichidatorul va prezenta judecătorului-sindic un raport în care vor fi indicate, descrise şi evaluate bunurile ce urmează a fi vândute împreună, precizându-se şi sarcinile de care, eventual, sunt grevate, însoţit de propuneri vizând modalităţile de vânzare. O copie de pe raport va fi depusa la grefa tribunalului, unde va putea fi studiata de orice parte interesată. (2) Judecătorul-sindic va convoca adunarea creditorilor în termen de maximum 30 de zile de la data primirii sesizării lichidatorului, instiintandu-i pe creditori despre posibilitatea studierii raportului. (3) Dacă adunarea creditorilor aproba raportul, prin votul titularilor tuturor creanţelor garantate cu bunuri incluse în ansamblu şi al titularilor unei majorităţi simple, prin valoare, a creanţelor chirografare prezente, judecătorul-sindic va da, printr-o încheiere, dispoziţie lichidatorului să efectueze actele şi operaţiunile de lichidare, în condiţiile propuse prin raport. (4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică, în mod corespunzător, şi pentru autorizarea vânzării în bloc a creanţelor deţinute de debitor împotriva unor terţe persoane."83. Alineatele (2)-(4) ale articolului 102 vor avea următorul cuprins:"(2) Propunerea lichidatorului va trebui sa identifice imobilul prin situaţia de pe teren şi prin datele din registrele de publicitate imobiliară şi sa arate sarcinile de care este grevat. (3) Judecătorul-sindic va convoca o şedinţa în termen de maximum 30 de zile de la data primirii cererii, notificând propunerea debitorului şi creditorilor cu garanţii reale asupra bunului şi instiintandu-i despre posibilitatea de a depune contestaţii motivate cu cel puţin 5 zile înainte de data convocării. (4) În cadrul şedinţei prevăzute la alin. (3), judecătorul-sindic va soluţiona toate contestaţiile şi va decide, prin încheiere, asupra propunerii formulate de lichidator; încheierea va fi notificată celor menţionaţi la alin. (3), dacă nu au dat urmare citarii, afişată la imobilul care urmează a fi vândut şi publicată în doua ziare locale de larga difuzare."84. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 106 va avea următorul cuprins:"Art. 106. - (1) Fondurile obţinute din vânzarea bunurilor din averea debitorului, grevate, în favoarea creditorului, de ipoteci, gajuri sau alte garanţii reale mobiliare, ori drepturi de retenţie, de orice fel, vor fi distribuite în următoarea ordine:"85. Punctul 2 al alineatului (1) al articolului 106 va avea următorul cuprins:"2. creanţele creditorilor garantaţi, cuprinzând tot capitalul, dobânzile, majorările şi penalităţile de orice fel, precum şi cheltuielile."86. Partea introductivă a articolului 108 va avea următorul cuprins:"Art. 108. - Creanţele vor fi plătite, în cazul falimentului, în următoarea ordine:"87. Punctele 1-5 ale articolului 108 vor avea următorul cuprins:"1. taxele, timbrele şi orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea bunurilor din averea debitorului, precum şi plata remuneraţiilor persoanelor angajate în condiţiile art. 9, art. 17 alin. (1), art. 21, art. 22 şi ale art. 62 alin. (3), sub rezerva celor prevăzute la art. 69 alin. (3);2. creanţele reprezentând creditele, cu dobânzile şi cheltuielile aferente, acordate de societăţile bancare după deschiderea procedurii, precum şi creanţele rezultând din continuarea activităţii debitorului după deschiderea procedurii;3. creanţele izvorâte din raporturi de muncă, pe cel mult 6 luni anterioare deschiderii procedurii;4. creanţele bugetare;5. în condiţiile art. 106 alin. (3), creanţele garantate cu ipoteci, gajuri sau alte garanţii reale mobiliare, ori drepturi de retenţie, de orice fel;"88. La articolul 108, după punctul 9 se introduc punctele 10 şi 11 cu următorul cuprins:"10. creanţele subordonate, în următoarea ordine de preferinta: a) creditele acordate persoanei juridice debitoare de către un asociat sau acţionar detinand cel puţin 10% din capitalul social; b) creanţele izvorand din acte cu titlu gratuit;11. creanţele asociaţilor sau acţionarilor persoanei juridice debitoare, derivând din dreptul rezidual al calităţii lor, în conformitate cu prevederile legale şi statutare."89. Articolul 109 va avea următorul cuprins:"Art. 109. - (1) În cazul în care valoarea bunurilor din averea debitorului este mai mica decât valoarea creanţelor prevăzute la art. 108 pct. 4, judecătorul-sindic va putea autoriza creditorul bugetar, la solicitarea reprezentanţilor acestuia, să îşi exercite drepturile potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În urma valorificării bunurilor potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996, vor fi plătite mai întâi sumele de bani prevăzute la art. 108 pct. 1, aferente procedurii falimentului."90. Articolul 110 va avea următorul cuprins:"Art. 110. - Sumele de distribuit între creditori în acelaşi rang de prioritate vor fi acordate proporţional cu suma alocata pentru fiecare creanta, prin tabelul menţionat la art. 77^1 alin. (2) lit. d)."91. Articolul 111 va avea următorul cuprins:"Art. 111. - (1) Titularilor de creanţe dintr-o categorie li se vor putea distribui sume numai după deplina indestulare a titularilor de creanţe din categoria ierarhic superioară, potrivit ordinii prevăzute la art. 108. (2) În cazul insuficienţei sumelor necesare acoperirii valorii integrale a creanţelor cu acelaşi rang de prioritate, titularii acestora vor primi o cota falimentara, reprezentând suma proporţională cu procentul pe care creanta lor îl deţine în categoria creanţelor respective."92. Articolul 112 va avea următorul cuprins:"Art. 112. - În cazul în care bunurile care alcătuiesc averea unei societăţi în nume colectiv sau în comandită nu sunt suficiente pentru plata creanţelor, înregistrate în tabelul definitiv consolidat al creanţelor, împotriva societăţii, judecătorul-sindic va autoriza executarea silită, în condiţiile legii, împotriva asociaţilor cu răspundere nelimitată, pronunţând o sentinta definitivă şi executorie, care va fi pusă în executare de lichidator, prin executor judecătoresc."93. Punctul 1 al articolului 113 va avea următorul cuprins:"1. sume proporţionale datorate creditorilor ale căror creanţe sunt supuse unei condiţii suspensive care nu s-a realizat încă;"94. La articolul 113, după punctul 2 se introduce punctul 2^1 cu următorul cuprins:"2^1. sume proporţionale, datorate creanţelor admise provizoriu."95. Articolul 114 va avea următorul cuprins:"Art. 114. - Pentru creditorii cu creanţe înscrise în tabelul de creanţe, cărora li s-au alocat sume numai parţial, sau cu creanţe sub condiţie suspensivă şi care au luat parte la distribuire, sumele cuvenite vor fi păstrate la banca, într-un cont special de depozit, până ce situaţia lor va fi lămurită."96. Alineatul (1) al articolului 115 va avea următorul cuprins:"Art. 115. - (1) După ce bunurile din averea debitorului au fost lichidate, lichidatorul va supune judecătorului-sindic un raport final împreună cu un bilanţ general; copii de pe acestea vor fi comunicate tuturor creditorilor şi debitorului şi vor fi afişate la usa tribunalului. Judecătorul-sindic va convoca adunarea creditorilor la un termen de maximum 30 de zile de la afişarea raportului final. Creditorii pot formula obiecţii la raportul final cu cel puţin 5 zile înainte de data convocării."97. La articolul 115, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:"(1^1) La data şedinţei, judecătorul-sindic va soluţiona, prin încheiere, toate obiectiunile la raportul final, îl va aproba sau va dispune, dacă este cazul, modificarea corespunzătoare a acestuia."98. Articolul 117 din cadrul paragrafului § 5 "Închiderea lichidării" al secţiunii a 6-a "Falimentul" din capitolul III "Procedura" trece la secţiunea a 7-a "Închiderea procedurii" din acelaşi capitol.99. Articolul 117 va avea următorul cuprins:"Art. 117. - (1) O procedura de reorganizare prin continuarea activităţii sau lichidare pe bază de plan va fi închisă, printr-o sentinta, în urma îndeplinirii tuturor obligaţiilor de plată asumate în planul confirmat. Dacă o procedură începe ca reorganizare, dar apoi devine faliment, aceasta va fi închisă în conformitate cu alin.(2). (2) O procedura de faliment va fi închisă atunci când judecătorul-sindic a aprobat raportul final, când toate fondurile sau bunurile din averea debitorului au fost distribuite şi când fondurile nereclamate au fost depuse la banca. În urma unei cereri a lichidatorului, judecătorul-sindic va pronunţa o sentinta, închizând procedura şi, după caz, dispunând radierea societăţii comerciale."100. Titlul paragrafului §5 "Închiderea lichidării" al secţiunii a 6-a "Falimentul" din capitolul III "Procedura" se elimina.101. Articolul 118 se abroga.102. Articolul 119 va avea următorul cuprins:"Art. 119. - Judecătorul-sindic va pronunţa o sentinta de închidere a procedurii chiar înainte ca bunurile din averea debitorului sa fi fost lichidate în întregime, dacă creanţele au fost complet acoperite prin distribuirile făcute."103. Articolul 120 va avea următorul cuprins:"Art. 120. - (1) Dacă, la expirarea termenului pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor, judecătorul-sindic constata că nu s-a depus nici o cerere, va pronunţa o sentinta de închidere a procedurii şi de revocare a hotărârii de deschidere a procedurii. (2) În cazul prevăzut la alin. (1), închiderea procedurii nu produce efectele prevăzute la art. 123. Cu toate acestea, operaţiunile de administrare, legal făcute asupra averii debitorului, îşi vor produce efectele, iar drepturile dobândite până la revocare rămân neatinse."104. Articolul 121 va avea următorul cuprins:"Art. 121. - (1) Sentinta de închidere a procedurii va fi notificată de judecătorul-sindic debitorului, tuturor creditorilor, asociaţilor/acţionarilor, direcţiei teritoriale a finanţelor publice şi oficiului registrului comerţului unde debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, şi se va afişa în extras la sediul tribunalului. (2) În termen de 15 zile de la afişarea extrasului, cei interesaţi vor putea formula obiecţiuni, pe care judecătorul-sindic le va soluţiona deodată, printr-o sentinta, într-o şedinţa ţinuta în termen de cel mult 30 de zile de la afişarea extrasului."105. Articolul 123 va avea următorul cuprins:"Art. 123. - (1) Prin închiderea procedurii de faliment, debitorul persoana fizica va fi descărcat de obligaţiile pe care le avea înainte de intrarea în faliment, însă sub rezerva de a nu fi găsit vinovat de bancruta frauduloasă sau de plati ori transferuri frauduloase; în astfel de situaţii el va fi descărcat de obligaţii numai în măsura în care acestea au fost plătite în cadrul procedurii, cu excepţia cazului prevăzut la art. 58^16 alin. (1) pct. 3. (2) Nu beneficiază de descărcarea de obligaţii prevăzută la alin. (1) debitorul persoana fizica care a beneficiat, într-o procedură de reorganizare sau de faliment anterioară, de o măsura similară, intervenita cu cel mult 5 ani anterior deschiderii procedurii subsecvente. (3) Pe data confirmării unui plan de reorganizare, debitorul este descărcat de diferenţa dintre valoarea obligaţiilor pe care le avea înainte de confirmarea planului şi cea prevăzută în plan, cu excepţia cazului în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) planul de reorganizare al debitorului persoana fizica prevede lichidarea totală sau substantiala a bunurilor din averea debitorului; b) planul prevede că debitorul nu va mai continua activitatea comercială după executarea planului; şi c) la momentul confirmării planului, debitorul nu ar beneficia de măsura descărcării de obligaţii în cazul în care s-ar afla într-o procedură de faliment. (4) Descărcarea de obligaţii a debitorului nu atrage descărcarea de obligaţii a fidejusorului sau codebitorului principal."106. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 124 va avea următorul cuprins:"Art. 124. - (1) Judecătorul-sindic poate dispune ca o parte a pasivului societăţii pe acţiuni, al societăţii cu răspundere limitată sau, după caz, al organizaţiei cooperatiste ori al asociaţiei cooperatiste teritoriale, ajunsă în stare de insolventa, să fie suportată de către membrii organelor de conducere - administratori, directori, cenzori - care au contribuit la ajungerea debitorului în aceasta situaţie, prin una dintre următoarele fapte:"107. Articolul 125 va avea următorul cuprins:"Art. 125. - Sumele depuse potrivit art. 124 alin. (1) vor intra în averea debitorului şi vor fi destinate, în caz de reorganizare, completării fondurilor necesare continuării activităţii debitorului, iar în caz de faliment, acoperirii pasivului."108. Articolul 126 va avea următorul cuprins:"Art. 126. - În vederea luării măsurilor prevăzute la art. 124 judecătorul-sindic poate fi sesizat de către administrator/lichidator, de către oricare dintre creditori sau asociaţi/acţionari, de camera de comerţ şi industrie teritorială sau, după caz, asociaţia cooperatista teritorială, respectiv naţionala, sau se poate sesiza din oficiu, pe baza datelor din dosarul cauzei, şi va dispune măsuri asiguratorii."109. Articolul 127 va avea următorul cuprins:"Art. 127. - Executarea silită împotriva persoanelor prevăzute la art. 124 alin. (1) se efectuează potrivit Codului de procedura civilă, cu excepţia cazurilor în care legea specială dispune altfel."110. După articolul 128 se introduce articolul 128^1 cu următorul cuprins:"Art. 128^1. - Cuantumul amenzilor stabilite la art. 32 alin. (2) şi art. 40^2 alin. (2) şi (4) se va modifica periodic prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de indicele inflaţiei."111. Articolul 130 va avea următorul cuprins:"Art. 130. - Procedura aplicabilă regiilor autonome aflate în stare de insolventa se va stabili prin lege specială."  +  Articolul 2Prezenta ordonanţă intră în vigoare după 180 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. III, care intră în vigoare la data publicării.  +  Articolul 3 (1) Exerciţiul acţiunilor sau, după caz, efectuarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 64/1995 se suspenda, la cererea instituţiei publice implicate, faţă de societăţile comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale deţine cel puţin 50% + 1 din capitalul social, ce înregistrează obligaţii bugetare de peste 50% din totalul datoriilor înscrise în evidenţa contabilă, aflate în proces de privatizare, cuprinse în programe speciale care să conducă la creşterea atractivităţii acestora pentru privatizare ori pentru care s-au înregistrat scrisori de intenţie pentru achiziţionarea pachetului de acţiuni. (2) Suspendarea va fi pronunţată de instanţa competenţa pentru o perioadă de un an, care va putea fi prelungită, în cazuri temeinic justificate, cu maximum un an. (3) În termen de 15 zile de la pronunţarea hotărârii de suspendare, administratorul sau, după caz, lichidatorul va fi obligat să prezinte instituţiei publice implicate un raport cu privire la ansamblul operaţiunilor efectuate în cursul procedurii de lichidare judiciară. (4) În urma privatizării societăţii prin vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, judecătorul-sindic va pronunţa, la cererea instituţiei publice implicate, o încheiere prin care va dispune închiderea procedurii în temeiul prevederilor contractului de vânzare a acţiunilor.  +  Articolul 4 (1) Procedurile deschise până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe vor continua să fie administrate şi lichidate conform prevederilor legale în vigoare anterioare modificărilor şi completărilor aduse Legii nr. 64/1995 prin prezenta ordonanţă. (2) Fac excepţie de la aplicarea prevederilor alin. (1) procedurile pentru care operează suspendarea solicitată de instituţia publică implicata, în conformitate cu prevederile art. III.  +  Articolul 5Legea nr. 64/1995 va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea de către Parlament a prezentei ordonanţe, dându-se articolelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────p. Ministrul justiţiei,Doru Crin Trifoi,secretar de statp. Ministrul Autorităţii pentru Privatizareşi Administrarea Participatiilor Statului,Iacob Zelenco,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu────────────────────