ORDONANTA nr. 29 din 30 ianuarie 2002privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 1 februarie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. II.7 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă reglementează recuperarea creanţelor statului provenite din executarea garanţiilor emise de stat pentru împrumuturile externe acordate agenţilor economici - societăţi comerciale - în scopul diminuării datoriei publice.  +  Articolul 2 (1) Pentru asigurarea celeritatii procesului de recuperare a sumelor plătite de stat ca urmare a executării garanţiilor emise pentru împrumuturile externe, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, denumita în continuare AVAB, preia spre valorificare creanţele rezultate din convenţiile şi/sau acordurile de recuperare încheiate între Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de garant, şi beneficiarii împrumuturilor. (2) Preluarea de către AVAB a creanţelor prevăzute la alin. (1) se face prin cesiune de creanta, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 409/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Valorificarea creanţelor preluate se face prin metodele reglementate de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, cu modificările şi completările ulterioare, AVAB păstrând rangul de prioritate prevăzut la art. 43 alin. (3) din Legea datoriei publice nr. 81/1999. (4) Sumele blocate prin poprirea conturilor bancare, ca metoda de valorificare a creanţelor preluate la datoria publică, vor fi virate în contul AVAB în termen de doua zile de la primirea cererii acesteia.  +  Articolul 3 (1) Creanţele prevăzute la art. 2 alin. (1), cuprinzând sumele plătite de stat conform garanţiei pentru împrumuturile externe, dobânzile şi comisioanele aferente, precum şi penalizările şi majorările de întârziere datorate de beneficiarii împrumuturilor externe până la data cesiunii creanţei către AVAB, se preiau fără plata, la valoarea nominală a acestora. (2) Înregistrarea creanţelor preluate în condiţiile prezentei ordonanţe în evidentele contabile ale AVAB se face la valoarea nominală şi în structura monetara existenta în evidentele Ministerului Finanţelor Publice. Creanţele se consolideaza în dolari S.U.A. la data preluării, pe baza raportului leu/dolar S.U.A. la acea data.  +  Articolul 4Convenţiile şi/sau acordurile de recuperare încheiate de Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de garant, şi beneficiarii împrumuturilor externe contractate cu garanţia statului reprezintă titluri constatatoare ale creanţelor cesionate şi constituie de drept titluri executorii, a căror executare silită se va face fără efectuarea altor formalităţi.  +  Articolul 5 (1) Creanţele certe, lichide şi exigibile, provenite din executarea garanţiilor de stat emise pentru împrumuturile externe, vor fi cesionate în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe. (2) Creanţele rezultate din executarea, ulterioară cesiunii, a garanţiilor de stat emise pentru împrumuturile externe vor face obiectul unor acte adiţionale la contractele de cesiune de creanta, ce se vor încheia în termenul prevăzut la alin. (1), calculat de la data achitării sumelor scadente la extern de către Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 6Preluarea creanţelor de către AVAB nu afectează drepturile şi obligaţiile Ministerului Finanţelor Publice, în calitate de garant, faţă de instituţiile creditoare şi faţă de beneficiarii împrumuturilor externe, stabilite prin Legea datoriei publice nr. 81/1999, cu excepţia celor aferente creanţei cesionate în condiţiile prezentei ordonanţe.  +  Articolul 7Sumele recuperate de AVAB în urma valorificării creanţelor preluate potrivit prezentei ordonanţe, rămase după deducerea cheltuielilor aferente, constituie venituri şi se virează la fondul de risc pentru garanţiile de stat pentru împrumuturile externe, în vederea reintregirii acestuia.  +  Articolul 8Numărul de posturi prevăzut în structura organizatorică a AVAB se va suplimenta în mod corespunzător atribuţiilor stabilite prin prezenta ordonanţă.  +  Articolul 9În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Finanţelor Publice şi AVAB vor elabora normele metodologice de aplicare a acesteia.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuPreşedintele Autorităţiipentru Valorificarea ActivelorBancare,Ionel Blanculescu------------